Directiebeoordeling milieu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directiebeoordeling 2010 - milieu"

Transcriptie

1 Directiebeoordeling milieu Datum: 21 februari 2011 Versie 1 1 van februari 2011 Directiebeoordeling

2 Opgesteld door VGM-coördinator: Klaas de Weerd Verantwoordelijke directielid: Klaas de Weerd 2 van februari 2011 Directiebeoordeling

3 Inhoudsopgave pag. Inleiding... 4 Evaluatie milieudoelstellingen Evaluatie van de uitgevoerde milieu-audits... 5 Verbeterformulieren en uitgevoerde analyses (incl. corrigerende en preventieve maatregelen)... 5 Communicatie... 5 Leveranciersbeoordeling... 6 Wet- en regelgeving... 6 Milieuaspecten... 7 Energie- en waterverbruik Doelstellingen Ondertekening van februari 2011 Directiebeoordeling

4 Inleiding Deze jaarlijkse beoordeling behandelt het ISO milieumanagementsysteem van Van Steenis Geodesie BV. Het geeft de status weer van ons milieumanagementsysteem met als doelstelling onze werkprocessen te waarborgen en continue milieuverbetering te realiseren van onze diensten. De volgende onderwerpen worden in deze directiebeoordeling besproken: Evaluatie milieudoelstellingen 2010; Evaluatie van de uitgevoerde milieuaudits; Verbeterformulieren en uitgevoerde analyses; Communicatie; Leveranciersbeoordeling; Wet- en regelgeving; Milieuaspecten; Milieudoelstellingen voor ; Ondertekening. Evaluatie milieudoelstellingen 2010 Hoewel we in de directiebeoordeling over 2009 nog geen milieudoelstellingen hadden opgenomen voor 2010, hebben we, naar aanleiding van de eerste interne ISO audit van SBMC, voor 2010 wel degelijk milieudoelstellingen gesteld. Hier zijn we in april 2010 mee aan de slag gegaan. Het betreft de volgende milieudoelstellingen en acties: Doelstelling 1: voldoen aan het Activiteitenbesluit Actie 1: uitzoeken Activiteitenbesluit en eventueel melding doen bij het bevoegd gezag en een compliance audit uitvoeren Na onderzoek en overleg met de gemeente Houten is besloten een melding te doen in het kader van het Activiteitenbesluit bij de gemeente Houten. Dit is op 20 mei 2010 gedaan en de gemeente Houten heeft de melding op 6 juni 2010 gepubliceerd. Op 20 mei heeft SBMC direct een compliance audit uitgevoerd en gerapporteerd. Benodigde acties n.a.v. de compliance audit zijn uitgevoerd. De doelstelling is hiermee behaald. Doelstelling 2: het reduceren van afvalstoffen Actie 2: administreren van afgevoerde afvalstoffen Omdat in 2010 de nulmeting plaatsvindt, wordt er in 2010 gestart met het administreren van afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen in een Excel-document met als doel vanaf 2011 de hoeveelheid afvalstoffen te kunnen monitoren en zodoende te kunnen reduceren. Verderop in deze directiebeoordeling wordt hierop ingegaan. De doelstelling is hiermee behaald. Doelstelling 3: voldoen aan de REACH-regelgeving Actie 3: bestand gevaarlijke stoffen verder uitwerken in het kader van de REACH regelgeving Het bestand gevaarlijke stoffen is in 2010 verder uitgewerkt in het kader van de REACH regelgeving. Ook zijn de veiligheidsinformatiebladen (VIB) van deze stoffen verzameld. De doelstelling is hiermee behaald. Doelstelling 4: onze leveranciers moeten voldoen aan de milieu-eisen Actie 4: leveranciersbeoordeling op het gebied van milieu uitvoeren Het uitvoeren van een leveranciersbeoordeling op het gebied van milieu zal in de volgende leveranciersbeoordeling begin 2011 meegenomen worden en derhalve als doelstelling voor 2011 opgenomen worden. 4 van februari 2011 Directiebeoordeling

5 Evaluatie van de uitgevoerde milieu-audits Interne audits In 2010 zijn verscheidene interne audits op de ISO norm uitgevoerd door SBMC. Alle processen zijn op het gebied van milieu tegen het licht gehouden. Als we de verslagen doornemen vallen de volgende zaken op: uitzoeken Activiteitenbesluit en eventueel melding doen bij het bevoegd gezag en een compliance audit uitvoeren; bij gaan houden van afgevoerde afvalstoffen; bestand gevaarlijke stoffen verder uitwerken in het kader van de REACH regelgeving; leveranciersbeoordeling op het gebied van milieu uitvoeren. De eerste drie punten zijn als doelstelling voor 2010 gesteld. Het uitvoeren van een leveranciersbeoordeling op het gebied van milieu zal in de volgende leveranciersbeoordeling begin 2011 meegenomen worden en derhalve als doelstelling voor 2011 opgenomen worden. Externe audits De externe certificeringsaudit voor ISO 14001: 2004 en de CO 2 Prestatieladder (niveau 2) is gedaan door DNV op 5, 23 en 24 november 2010 en op 9 december Van Steenis heeft deze audit met goed gevolg doorstaan, waarmee het gecertificeerd is voor de genoemde normen. Voor 2011 stelt Van Steenis zich als doel zich te certificeren voor de de CO 2 Prestatieladder (niveau 3). Daarnaast is er nog een aantal andere organisaties dat Van Steenis Geodesie periodiek controleert op kwaliteit-, veiligheid- en milieugerelateerde zaken. In 2010 hebben de volgende organisaties een bezoek gebracht: DNV (ISO 9001, VCA**, BTR 2004): jaarlijks; Gemeente Houten (milieu): onregelmatig; IntraFocus (RI&E): 3-jaarlijks. Van Steenis Geodesie is voor al deze controles geslaagd en heeft eventuele noodzakelijke acties uitgevoerd. Verbeterformulieren en uitgevoerde analyses (incl. corrigerende en preventieve maatregelen) Er zijn in 2010 geen milieugerelateerde klachten binnengekomen bij Van Steenis Geodesie. Wij voeren geen werkzaamheden uit die risico s voor het milieu met zich meebrengen. Wij verwachten derhalve ook in de toekomst geen milieugerelateerde klachten te krijgen. Wel hebben we op het verbeterformulier een extra categorie milieu-incidenten opgenomen waarin eventuele milieu-incidenten kunnen worden geregistreerd. Communicatie Binnen Van Steenis Geodesie worden m.b.t. milieu de volgende overleg- en communicatievormen gehanteerd: Interne en externe overleg- en communicatievormen Intern en extern vindt regelmatig overleg plaats, intern in de vorm van werkoverleg en extern in de vorm van projectoverleg. Daarnaast worden in het kader van VCA toolboxmeetings gehouden. In al deze overlegvormen komt KAM aan bod. Ook is er een interne nieuwsbrief waarin regelmatig KAM zaken worden gecommuniceerd. Minimaal tweemaal per jaar wordt in deze interne nieuwsbrief gecommuniceerd over het energie(milieu)reductiebeleid en de energie(milieu)reductiedoelstellingen. Tot slot is er een externe nieuwsbrief waarin regelmatig KAM zaken aan bod komen. Ook hierin wordt minimaal tweemaal per jaar gecommuniceerd over het energie(milieu)reductiebeleid en de energie(milieu)- reductiedoelstellingen. 5 van februari 2011 Directiebeoordeling

6 De directeur en de kwaliteitsmanager zijn verantwoordelijk voor het ontvangen, documenteren en reageren op relevante communicatie van externe belanghebbenden. De belangrijkste externe belanghebbenden bij Van Steenis Geodesie zijn: Externe belanghebbende Opdrachtgevers Leveranciers Leveranciers gas, water, elektra Afvalinzamelaars Gemeente Brandweer Arbeidsinspectie Omliggende bedrijven Contactbevoegde Van Steenis Geodesie Projectleiders / directie Directie Directie/ administratief medewerker Directie/ administratief medewerker Directie/ kwaliteitsmanager Directie/ kwaliteitsmanager Directie/ kwaliteitsmanager Directie/ kwaliteitsmanager Van Steenis Geodesie heeft besloten dat ze extern wil communiceren over haar ISO certificering en haar belangrijke milieuaspecten. Van Steenis Geodesie gaat zich actief extern uiten via de website, de digitale nieuwsbrief, logo s op het briefpapier e.d. De management assistent verzorgt deze externe communicatie. Management of change Milieuaspecten worden bewaakt indien zich veranderingen voordoen. Veranderingen kunnen zich voordoen aan gebouwen, terrein, grondstoffen, werkmethode, materieel, onderhoud e.d. Beoordelingen van veranderingen zijn voorbehouden aan de directie en de kwaliteitsmanager. Tijdens de beoordeling zal minimaal gekeken worden naar een veranderende milieubelasting en of een externe instantie op de hoogte gesteld moet worden van de verandering. Van de beoordeling zal indien nodig een interne memo verzonden worden naar de medewerkers. De verandering mag uitgevoerd worden indien passende acties ondernomen zijn. Leveranciersbeoordeling Het uitvoeren van een leveranciersbeoordeling op het gebied van milieu zal in de volgende leveranciersbeoordeling (in het kader van de ISO 9001 norm) begin 2011 meegenomen worden en derhalve als doelstelling voor 2011 opgenomen worden. Van Steenis Geodesie beoordeelt jaarlijks haar leveranciers in het kader van de ISO 9001 en vanaf 2011 ook op het gebied van milieuaspecten. Beoordeeld wordt in eerste instantie in hoeverre de leveranciers invloed hebben op de milieuaspecten van Van Steenis Geodesie. Daarnaast wordt naar de leveranciers gekeken of zij ISO gecertificeerd zijn en hoe zij omgaan met transport en verpakking. Leveranciers met een ISO certificaat hebben een pré. Ook worden deze leveranciers beoordeeld op prijs, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Indien mogelijk wordt een leverancier gewezen op zijn verantwoordelijkheid voor het milieu en indien nodig gaat Van Steenis Geodesie op zoek naar een nieuwe leverancier, indien een bepaalde leverancier niet aan de milieueisen van Van Steenis Geodesie voldoet. Wet- en regelgeving Van Steenis Geodesie voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Hiervoor wordt de Lijst wet- en regelgeving bijgehouden en worden waar nodig compliance audits uitgevoerd. Deze lijst wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. In 2010 zijn de volgende wetten/regels/normen aan de lijst toegevoegd: Wet milieubeheer/ Activiteitenbesluit; REACH; GHS; PGS 15; ISO 14001; CO 2 Prestatieladder. 6 van februari 2011 Directiebeoordeling

7 Milieuaspecten In 2010 is milieu steeds meer een onderwerp van gesprek geworden, niet alleen binnen Van Steenis Geodesie, maar ook vanuit de opdrachtgevers (bijvoorbeeld ProRail). Omdat Van Steenis Geodesie het milieu hoog in het vaandel heeft staan en al op veel milieugebieden maatregelen heeft getroffen binnen het bedrijf hebben wij ervoor gekozen in 2010 te gaan starten met de certificering voor ISO en de CO 2 Prestatieladder (niveau 2). In 2010 is samen met SBMC Organisatieadviseurs hard gewerkt aan het certificeerklaar maken van Van Steenis Geodesie voor ISO en de CO 2 Prestatieladder (niveau 2). Beide certificaten zijn inmiddels behaald. Op het gebied van milieu wordt, zoals reeds hierboven aangegeven, continu aandacht geschonken. Van Steenis Geodesie wil haar milieubelasting tot een minimum beperken en zo veel mogelijk voorkomen. Voorschriften uit de vigerende milieuvergunning worden nageleefd. Milieuaspecten, -effecten en beheersmaatregelen Een uitgebreide uiteenzetting van de milieuaspecten, -effecten en genomen beheersmaatregelen door Van Steenis Geodesie is opgenomen in onderstaand overzicht: Milieuthema Milieuaspect Milieueffect Risico Direct of indirect Wet- en regelgeving Beheersmaatregel(en) Algemeen Voldoen aan milieu wet- en regelgeving Geen Laag Direct - Activiteitenbesluit Van Steenis Geodesie is in het kader van de Wet milieubeheer/ Activiteitenbesluit niet vergunningsplichtig maar meldingsplichtig. Bij de verhuizing naar de Ringveste is deze melding door omstandigheden niet uitgevoerd. In april 2010 is contact gezocht met de gemeente Houten en is afgesproken alsnog een melding in het kader van het Activiteitenbesluit te doen. Dit is in mei 2010 uitgevoerd. Er is een compliance audit uitgevoerd op de voorschriften van de melding Activiteitenbesluit en de gemeente is langs geweest voor een controle. Bij verandering van de inrichting in de toekomst dient Van Steenis Geodesie hiervan melding te doen bij de Gemeente Houten. Algemeen Voldoen aan milieu wet- en regelgeving Geen Laag Direct - VCA** Van Steenis Geodesie voldoet aan en is gecertificeerd voor de VCA** norm. Hierin zijn eveneens verscheidene milieueisen benoemd. Algemeen Afval Voldoen aan milieu wet- en regelgeving Afvoer (en hergebruik) afval Geen Laag Direct - Activiteitenbesluit - Bouwbesluit Uitputting hulpbronnen, verspilling Bij eventuele toekomstige verbouwingen zal waar mogelijk gekozen worden voor milieuvriendelijke en duurzame oplossingen. Hier zal bij de gemeente Houten, indien nodig, een bouwvergunning (omgevingsvergunning) voor worden aangevraagd. Laag Direct - Activiteitenbesluit In de klimaatbeheersingsapparatuur (airco s) die zich in iedere kantoorruimte bevindt is het milieuvervuilende koudemiddel R-22 gebruikt (vanaf 2010 mag R-22 alleen nog ververst worden met geregenereerde R-22 en moet bij vervanging apparatuur zonder R-22 aangeschaft worden, vanaf 2015 mag helemaal geen R-22 gebruikt meer worden). Bij vervanging van de airco s zal Van Steenis Geodesie nieuwe airco s aanschaffen met een ander koudemiddel. 7 van februari 2011 Directiebeoordeling

8 Milieuthema Milieuaspect Milieueffect Risico Direct of indirect Wet- en regelgeving Beheersmaatregel(en) Afval Afvoer (en hergebruik) afval Uitputting hulpbronnen, verspilling Hoog Indirect - Activiteitenbesluit Van Steenis Geodesie werkt waar mogelijk samen met leveranciers en afnemers om mogelijkheden voor recycling te benutten. Afval wordt bij Van Steenis Geodesie als volgt gescheiden (tussen haakjes de inzamelaar): Papier in aparte rolcontainer (Van Gansewinkel) eenmaal per 2 weken; Bedrijfsafval in aparte rolcontainer (Van Gansewinkel) eenmaal per 2 weken; KGA (inktcardridges, spuitbussen, batterijen, TL-buizen e.d.) in milieubox (Van Gansewinkel) op afroep. Afval Afvoer (en hergebruik) afval Afval Afvoer (en hergebruik) afval Uitputting hulpbronnen, verspilling Uitputting hulpbronnen, verspilling Lucht Brandveiligheid Verstoring leefomgeving, gezondheid Energie Middel Direct - Activiteitenbesluit Van Steenis Geodesie houdt afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen momenteel niet bij (wel worden de kosten bijgehouden). Er is een contract afgesloten met Van Gansewinkel en de facturen worden betaald. In 2011 willen we dit zelf bij gaan houden en in de directiebeoordeling over 2011 een analyse uitvoeren van afgevoerde afvalstoffen, met als doel het zoeken naar (milieu)besparingsmogelijkheden. Brandstofgebruik Uitputting hulpbronnen Laag Direct - Activiteitenbesluit In 2011 wil Van Steenis Geodesie onderzoeken of de verfspuitbussen die momenteel gebruikt worden voor het aanbrengen van markeringen vervangen kunnen worden voor verf die milieuvriendelijker is en sneller (binnen 14 weken) oplost. Hoog Direct - Activiteitenbesluit - Gebruiksbesluit Een mogelijke calamiteit bij Van Steenis Geodesie is brand. Een calamiteitenplan is aanwezig en tevens wordt jaarlijks een ontruimings-/ calamiteitenoefening gehouden. Daarnaast beschikt Van Steenis Geodesie over voldoende en gekeurde brandblusvoorzieningen. Hoog Direct - Activiteitenbesluit Gebruik van energie wordt zoveel mogelijk beperkt. In de planning wordt vanuit financieel en efficiency oogpunt, maar ook vanuit milieuoogpunt, gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke planning van projectkilometers. In het kader van de CO 2 Prestatieladder is een emissie-inventarisatie uitgevoerd waarin energiereducerende maatregelen zijn opgenomen. De energiereducerende maatregelen zoals opgenomen in de emissie-inventarisatie van Van Steenis Geodesie zullen volgens planning uitgevoerd worden. 8 van februari 2011 Directiebeoordeling

9 Milieuthema Milieuaspect Milieueffect Risico Direct of indirect Wet- en regelgeving Beheersmaatregel(en) Energie Brandstofgebruik Uitputting hulpbronnen Middel Direct - Activiteitenbesluit Bij aanschaf van nieuwe bedrijfsauto s (bestelauto s/ minibussen) zal Van Steenis Geodesie enkel nog maximaal label B auto s aanschaffen (tenzij een sterkere motor benodigd is voor de uit te voeren werkzaamheden met de bedrijfsauto). Bij aanschaf van nieuwe personenauto s zal Van Steenis Geodesie enkel nog maximaal label C auto s aanschaffen. Van Steenis Geodesie is voornemens om op termijn alle medewerkers die veel kilometers maken aan te melden voor een cursus Het Nieuwe Rijden. Ook bij de aanschaf van vaartuigen wordt rekening gehouden met milieuaspecten. Energie Energiegebruik Uitputting hulpbronnen Hoog Direct - Activiteitenbesluit Dit wordt maandelijks bijgehouden in een Excel bestand en jaarlijks behandeld in de directiebeoordeling. Continu wordt gekeken naar mogelijke reducerende maatregelen. In de directiebeoordeling wordt gekeken naar pieken, dalen en trends. Indien mogelijk worden hier beheersmaatregelen op genomen. In het kader van de CO 2 Prestatieladder is een emissie inventarisatie uitgevoerd waarin energiereducerende maatregelen zijn opgenomen. De energiereducerende maatregelen zoals opgenomen in de emissie inventarisatie Water Watergebruik Uitputting hulpbronnen Bodem Gevaarlijke stoffen Bodemverontre iniging van Van Steenis Geodesie zullen volgens planning uitgevoerd worden. Laag Direct - Activiteitenbesluit Dit wordt maandelijks bijgehouden in een Excel bestand en jaarlijks behandeld in de directiebeoordeling. Continu wordt gekeken naar mogelijke reducerende maatregelen. In de directiebeoordeling wordt gekeken naar pieken, dalen en trends. Indien mogelijk worden hier beheersmaatregelen op genomen. Middel Direct - Activiteitenbesluit - REACH In het kader van de REACH regelgeving die sinds 1 juni 2007 van kracht is geworden houdt Van Steenis Geodesie een bestand bij met gebruikte gevaarlijke stoffen. Van iedere stof is een veiligheidsinformatieblad (VIB) aanwezig en is aangegeven wat het gebruiksdoel is, op welke plaats in het bedrijf de stof gebruikt wordt en wat het geschat jaarverbruik is. Van Steenis Geodesie heeft in het kader van REACH geen pre-registratie en/ of registratieplicht. Daarnaast worden alle gevaarlijke stoffen opgeslagen boven bodembeschermende voorzieningen (lekbakken/ vloeistofkerende vloer). Van Steenis Geodesie zal in 2011 nieuwe VIB s van de gevaarlijke stoffen op moeten vragen aangezien dan de nieuwe GHS symbolen op de VIB s moeten staan. 9 van februari 2011 Directiebeoordeling

10 Energie- en waterverbruik Een overzicht van het energie- en waterverbruik bij Van Steenis Geodesie is opgenomen in onderstaande grafieken. Elektriciteit In onderstaande grafieken is het elektriciteitsverbruik van de afgelopen jaren opgenomen: Electriciteitsverbruik per kwartaal (kwh) Electriciteitsverbruik per jaar (kwh) Uit deze grafieken blijkt dat het elektriciteitsverbruik in 2010 ten opzichte van 2009 is gedaald. Ondanks het feit dat wij voor 2010 nog geen reductiedoelstelling hadden geformuleerd, zijn wij er toch in geslaagd minder elektriciteit te verbruik dan in Dit heeft deels waarschijnlijk te maken met het feit dat wij begonnen zijn om de medewerkers ervan bewust te maken zuiniger met energie om te gaan door de verlichting uit te doen bij het verlaten van de werkplek, bewuster met de airco om te gaan, computers en beeldschermen uit te zetten in plaats van op standby etc. 10 van februari 2011 Directiebeoordeling

11 Gas In onderstaande grafieken is het gasverbruik van de afgelopen jaren opgenomen: Gasverbruik per kwartaal (m3) Q1 Q2 Q3 Q Gasverbruik per jaar (m3) Uit deze grafieken blijkt dat het gasverbruik in 2010 ten opzichte van 2009 is gestegen. Dit is grotendeels te verklaren door de koude maanden januari en december in Tijdens deze maanden is er veel gas verbruikt om het kantoor te verwarmen. 11 van februari 2011 Directiebeoordeling

12 Water In onderstaande grafieken is het waterverbruik van de afgelopen jaren opgenomen: Waterverbruik per kwartaal (m3) Waterverbruik per jaar (m3) Uit deze grafieken is een lichte stijging in 2010 van waterverbruik waar te nemen ten opzichte van Het betreft een stijging van 15 m 3. De oorzaak is dat het aantal medewerkers op kantoor is toegenomen waardoor het waterverbruik (doorspoelen toilet, gebruik koffie/thee, handen wassen etc.) is toegenomen. 12 van februari 2011 Directiebeoordeling

13 Afval In onderstaande grafieken zijn de afgevoerde hoeveelheden afval van de afgelopen jaren opgenomen: Afvalhoeveelheden per jaar 1200, , , , , ,00 0,00 Papier-/ restafval (in ) Chemisch afval (in kg) Per 2010 wordt bijgehouden voor welk bedrag aan afval (papier-/restafval in ) afgevoerd wordt naar de erkende verwerkers. Dit is met terugwerkende kracht tot en met 2008 ook uitgewerkt. Er is een daling te zien in het papier- en restafval en een lichte stijging in het chemisch afval. De daling in papier- en restafval valt op en is te verklaren door het verder milieubewust worden van alle medewerkers. Dit is een maatschappelijke trend die dus ook bij VST waarneembaar is. In 2011 willen we de afvalhoeveelheden van papier-/ restafval bij gaan houden en in de directiebeoordeling over 2011 een analyse uitvoeren van de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen, met als doel het zoeken naar (milieu)besparingsmogelijkheden. 13 van februari 2011 Directiebeoordeling

14 Doelstellingen Certificering ISO en CO 2 Prestatieladder Vanuit verschillende opdrachtgevers wordt meer en meer belang gehecht aan leveranciers die maatschappelijk verantwoord en milieubewust ondernemen. De directie onderschrijft dit beleid en wil ervoor zorgen dat Van Steenis Geodesie als maatschappelijke en milieubewuste partner bekend staat in de markt. Hiertoe is in 2010 een tweetal trajecten gestart om zowel het CO 2 -bewust certificaat alsmede de certificering voor de ISO14001:2004 norm te behalen. Beide certificaten zijn inmiddels behaald en in 2011 zal de hercertificering plaatsvinden. Hiermee zullen we ons steentje bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor 2011 stelt Van Steenis zich als doel zich te certificeren voor de CO 2 Prestatieladder (niveau 3). Leveranciers kwalificeren op bezit van ISO certificaat Het uitvoeren van een leveranciersbeoordeling op het gebied van milieu zal in de volgende leveranciersbeoordeling begin 2011 meegenomen worden. Het reduceren van afvalstoffen Van Steenis Geodesie houdt afgevoerde hoeveelheden papier-/ restafval momenteel niet bij (wel worden de kosten bijgehouden). Er is een contract afgesloten met Van Gansewinkel en de facturen worden betaald. In 2011 gaan we de hoeveelheden bijhouden en in de directiebeoordeling over 2011 een analyse uitvoeren van afgevoerde afvalstoffen, met als doel het zoeken naar (milieu)besparingsmogelijkheden. Uitzoeken vervangend product voor de verfspuitbussen In 2011 wil Van Steenis Geodesie onderzoeken of de verfspuitbussen die momenteel gebruikt worden voor het aanbrengen van markeringen vervangen kunnen worden door verf die milieuvriendelijker is en sneller (binnen 13 weken) oplost. Uitvoeren energiereductiedoelstellingen uit de emissie-inventarisatie In het kader van de CO 2 Prestatieladder is een emissie-inventarisatie uitgevoerd waarin energiereducerende maatregelen zijn opgenomen. De energiereducerende maatregelen zoals opgenomen in de emissie-inventarisatie van Van Steenis Geodesie zullen volgens planning uitgevoerd worden. Ondertekening Datum: 21 februari 2011 Plaats: Houten ing. K.L. de Weerd directeur 14 van februari 2011 Directiebeoordeling

Emissie-inventarisatie 2011 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder. Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN

Emissie-inventarisatie 2011 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder. Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Emissie-inventarisatie 2011 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN 8 maart 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. ORGANISATIE... 4 2.1 Organogram

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

Corporate Carbon Footprint

Corporate Carbon Footprint 2014 Corporate Carbon Footprint Missie: Samen werken we aan CO2 reductie Rapportage: CFA 2014 Datum: 11 augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.4 Inhoudsopgave: 1 Voorwoord... 3 2 Directieverklaring...

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan Remmits B.V. - Definitief - Opgesteld : Gecontroleerd: Status: E. Luiken F. Pesch Definitief energie-managementplan - 1 - Inhoudsopgave 1.0 Energie management 1.1 De bedrijven 1.2.

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

Management review energiemanagement 2 februari 2015

Management review energiemanagement 2 februari 2015 Management review energiemanagement 2 februari 2015 Prop Beplantingswerken F. van Doorn In opdracht van en in samenwerking met A. Prop 3 B 2 Management review energiemanagement Prop 2015 v_1, 1/10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Reductieplan CO 2 -prestatieladder

Reductieplan CO 2 -prestatieladder Reductieplan CO 2 -prestatieladder Bouwbedrijf Van Deelen NV Opdrachtgever Bouwbedrijf Van Deelen NV Contactpersoon J.J. Pijl Versie 2013-02 Datum 6 oktober 2014 Auteur C.H. Geerdes Inhoudsopgave 1 CO

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Bouwgroep Dijkstra Draisma Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag conform GRI Eisma Milieuconsultancy 4-12-2013 Inhoud Voorwoord... 3 1. Bedrijfsprofiel Bouwgroep Dijkstra Draisma... 5 1.1. Begrip

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

Milieujaarverslag 2014. Universitair Medisch Centrum Groningen

Milieujaarverslag 2014. Universitair Medisch Centrum Groningen Milieujaarverslag 2014 Universitair Medisch Centrum Groningen Milieujaarverslag 2014 Universitair Medisch Centrum Groningen Datum: mei 2015 Status: definitief Ondertekening: Naam : T.M.A. Vos-Schuurke

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP)

Energiemanagement plan (EMP) Jaarrapportage m.b.t. D Participatie Energiemanagement plan t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 W. BROUWER/J.CUSVELLER KAM Namens

Nadere informatie

3B2 Energie Management Actieplan

3B2 Energie Management Actieplan 3B2 Energie Management Actieplan C.A. de Groot Holding B.V. Energie Management Actieplan C.A. de Groot Holding B.V. 19-06-2014, versie 1 Opgesteld door: P.C. Kesselaar(KAM-coördinator) Vrijgave door: K.J.

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2014

Maatschappelijk jaarverslag 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2014 STB Specialist in klimaattechniek Eindhoven Houten 088 266 00 00 Leemkuil 11 Ringveste 13 info@stb.eu Postbus 9712 Postbus 317 5602 LS Eindhoven 3990 GC Houten www.stb.eu

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie