Directiebeoordeling milieu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directiebeoordeling 2010 - milieu"

Transcriptie

1 Directiebeoordeling milieu Datum: 21 februari 2011 Versie 1 1 van februari 2011 Directiebeoordeling

2 Opgesteld door VGM-coördinator: Klaas de Weerd Verantwoordelijke directielid: Klaas de Weerd 2 van februari 2011 Directiebeoordeling

3 Inhoudsopgave pag. Inleiding... 4 Evaluatie milieudoelstellingen Evaluatie van de uitgevoerde milieu-audits... 5 Verbeterformulieren en uitgevoerde analyses (incl. corrigerende en preventieve maatregelen)... 5 Communicatie... 5 Leveranciersbeoordeling... 6 Wet- en regelgeving... 6 Milieuaspecten... 7 Energie- en waterverbruik Doelstellingen Ondertekening van februari 2011 Directiebeoordeling

4 Inleiding Deze jaarlijkse beoordeling behandelt het ISO milieumanagementsysteem van Van Steenis Geodesie BV. Het geeft de status weer van ons milieumanagementsysteem met als doelstelling onze werkprocessen te waarborgen en continue milieuverbetering te realiseren van onze diensten. De volgende onderwerpen worden in deze directiebeoordeling besproken: Evaluatie milieudoelstellingen 2010; Evaluatie van de uitgevoerde milieuaudits; Verbeterformulieren en uitgevoerde analyses; Communicatie; Leveranciersbeoordeling; Wet- en regelgeving; Milieuaspecten; Milieudoelstellingen voor ; Ondertekening. Evaluatie milieudoelstellingen 2010 Hoewel we in de directiebeoordeling over 2009 nog geen milieudoelstellingen hadden opgenomen voor 2010, hebben we, naar aanleiding van de eerste interne ISO audit van SBMC, voor 2010 wel degelijk milieudoelstellingen gesteld. Hier zijn we in april 2010 mee aan de slag gegaan. Het betreft de volgende milieudoelstellingen en acties: Doelstelling 1: voldoen aan het Activiteitenbesluit Actie 1: uitzoeken Activiteitenbesluit en eventueel melding doen bij het bevoegd gezag en een compliance audit uitvoeren Na onderzoek en overleg met de gemeente Houten is besloten een melding te doen in het kader van het Activiteitenbesluit bij de gemeente Houten. Dit is op 20 mei 2010 gedaan en de gemeente Houten heeft de melding op 6 juni 2010 gepubliceerd. Op 20 mei heeft SBMC direct een compliance audit uitgevoerd en gerapporteerd. Benodigde acties n.a.v. de compliance audit zijn uitgevoerd. De doelstelling is hiermee behaald. Doelstelling 2: het reduceren van afvalstoffen Actie 2: administreren van afgevoerde afvalstoffen Omdat in 2010 de nulmeting plaatsvindt, wordt er in 2010 gestart met het administreren van afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen in een Excel-document met als doel vanaf 2011 de hoeveelheid afvalstoffen te kunnen monitoren en zodoende te kunnen reduceren. Verderop in deze directiebeoordeling wordt hierop ingegaan. De doelstelling is hiermee behaald. Doelstelling 3: voldoen aan de REACH-regelgeving Actie 3: bestand gevaarlijke stoffen verder uitwerken in het kader van de REACH regelgeving Het bestand gevaarlijke stoffen is in 2010 verder uitgewerkt in het kader van de REACH regelgeving. Ook zijn de veiligheidsinformatiebladen (VIB) van deze stoffen verzameld. De doelstelling is hiermee behaald. Doelstelling 4: onze leveranciers moeten voldoen aan de milieu-eisen Actie 4: leveranciersbeoordeling op het gebied van milieu uitvoeren Het uitvoeren van een leveranciersbeoordeling op het gebied van milieu zal in de volgende leveranciersbeoordeling begin 2011 meegenomen worden en derhalve als doelstelling voor 2011 opgenomen worden. 4 van februari 2011 Directiebeoordeling

5 Evaluatie van de uitgevoerde milieu-audits Interne audits In 2010 zijn verscheidene interne audits op de ISO norm uitgevoerd door SBMC. Alle processen zijn op het gebied van milieu tegen het licht gehouden. Als we de verslagen doornemen vallen de volgende zaken op: uitzoeken Activiteitenbesluit en eventueel melding doen bij het bevoegd gezag en een compliance audit uitvoeren; bij gaan houden van afgevoerde afvalstoffen; bestand gevaarlijke stoffen verder uitwerken in het kader van de REACH regelgeving; leveranciersbeoordeling op het gebied van milieu uitvoeren. De eerste drie punten zijn als doelstelling voor 2010 gesteld. Het uitvoeren van een leveranciersbeoordeling op het gebied van milieu zal in de volgende leveranciersbeoordeling begin 2011 meegenomen worden en derhalve als doelstelling voor 2011 opgenomen worden. Externe audits De externe certificeringsaudit voor ISO 14001: 2004 en de CO 2 Prestatieladder (niveau 2) is gedaan door DNV op 5, 23 en 24 november 2010 en op 9 december Van Steenis heeft deze audit met goed gevolg doorstaan, waarmee het gecertificeerd is voor de genoemde normen. Voor 2011 stelt Van Steenis zich als doel zich te certificeren voor de de CO 2 Prestatieladder (niveau 3). Daarnaast is er nog een aantal andere organisaties dat Van Steenis Geodesie periodiek controleert op kwaliteit-, veiligheid- en milieugerelateerde zaken. In 2010 hebben de volgende organisaties een bezoek gebracht: DNV (ISO 9001, VCA**, BTR 2004): jaarlijks; Gemeente Houten (milieu): onregelmatig; IntraFocus (RI&E): 3-jaarlijks. Van Steenis Geodesie is voor al deze controles geslaagd en heeft eventuele noodzakelijke acties uitgevoerd. Verbeterformulieren en uitgevoerde analyses (incl. corrigerende en preventieve maatregelen) Er zijn in 2010 geen milieugerelateerde klachten binnengekomen bij Van Steenis Geodesie. Wij voeren geen werkzaamheden uit die risico s voor het milieu met zich meebrengen. Wij verwachten derhalve ook in de toekomst geen milieugerelateerde klachten te krijgen. Wel hebben we op het verbeterformulier een extra categorie milieu-incidenten opgenomen waarin eventuele milieu-incidenten kunnen worden geregistreerd. Communicatie Binnen Van Steenis Geodesie worden m.b.t. milieu de volgende overleg- en communicatievormen gehanteerd: Interne en externe overleg- en communicatievormen Intern en extern vindt regelmatig overleg plaats, intern in de vorm van werkoverleg en extern in de vorm van projectoverleg. Daarnaast worden in het kader van VCA toolboxmeetings gehouden. In al deze overlegvormen komt KAM aan bod. Ook is er een interne nieuwsbrief waarin regelmatig KAM zaken worden gecommuniceerd. Minimaal tweemaal per jaar wordt in deze interne nieuwsbrief gecommuniceerd over het energie(milieu)reductiebeleid en de energie(milieu)reductiedoelstellingen. Tot slot is er een externe nieuwsbrief waarin regelmatig KAM zaken aan bod komen. Ook hierin wordt minimaal tweemaal per jaar gecommuniceerd over het energie(milieu)reductiebeleid en de energie(milieu)- reductiedoelstellingen. 5 van februari 2011 Directiebeoordeling

6 De directeur en de kwaliteitsmanager zijn verantwoordelijk voor het ontvangen, documenteren en reageren op relevante communicatie van externe belanghebbenden. De belangrijkste externe belanghebbenden bij Van Steenis Geodesie zijn: Externe belanghebbende Opdrachtgevers Leveranciers Leveranciers gas, water, elektra Afvalinzamelaars Gemeente Brandweer Arbeidsinspectie Omliggende bedrijven Contactbevoegde Van Steenis Geodesie Projectleiders / directie Directie Directie/ administratief medewerker Directie/ administratief medewerker Directie/ kwaliteitsmanager Directie/ kwaliteitsmanager Directie/ kwaliteitsmanager Directie/ kwaliteitsmanager Van Steenis Geodesie heeft besloten dat ze extern wil communiceren over haar ISO certificering en haar belangrijke milieuaspecten. Van Steenis Geodesie gaat zich actief extern uiten via de website, de digitale nieuwsbrief, logo s op het briefpapier e.d. De management assistent verzorgt deze externe communicatie. Management of change Milieuaspecten worden bewaakt indien zich veranderingen voordoen. Veranderingen kunnen zich voordoen aan gebouwen, terrein, grondstoffen, werkmethode, materieel, onderhoud e.d. Beoordelingen van veranderingen zijn voorbehouden aan de directie en de kwaliteitsmanager. Tijdens de beoordeling zal minimaal gekeken worden naar een veranderende milieubelasting en of een externe instantie op de hoogte gesteld moet worden van de verandering. Van de beoordeling zal indien nodig een interne memo verzonden worden naar de medewerkers. De verandering mag uitgevoerd worden indien passende acties ondernomen zijn. Leveranciersbeoordeling Het uitvoeren van een leveranciersbeoordeling op het gebied van milieu zal in de volgende leveranciersbeoordeling (in het kader van de ISO 9001 norm) begin 2011 meegenomen worden en derhalve als doelstelling voor 2011 opgenomen worden. Van Steenis Geodesie beoordeelt jaarlijks haar leveranciers in het kader van de ISO 9001 en vanaf 2011 ook op het gebied van milieuaspecten. Beoordeeld wordt in eerste instantie in hoeverre de leveranciers invloed hebben op de milieuaspecten van Van Steenis Geodesie. Daarnaast wordt naar de leveranciers gekeken of zij ISO gecertificeerd zijn en hoe zij omgaan met transport en verpakking. Leveranciers met een ISO certificaat hebben een pré. Ook worden deze leveranciers beoordeeld op prijs, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Indien mogelijk wordt een leverancier gewezen op zijn verantwoordelijkheid voor het milieu en indien nodig gaat Van Steenis Geodesie op zoek naar een nieuwe leverancier, indien een bepaalde leverancier niet aan de milieueisen van Van Steenis Geodesie voldoet. Wet- en regelgeving Van Steenis Geodesie voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Hiervoor wordt de Lijst wet- en regelgeving bijgehouden en worden waar nodig compliance audits uitgevoerd. Deze lijst wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. In 2010 zijn de volgende wetten/regels/normen aan de lijst toegevoegd: Wet milieubeheer/ Activiteitenbesluit; REACH; GHS; PGS 15; ISO 14001; CO 2 Prestatieladder. 6 van februari 2011 Directiebeoordeling

7 Milieuaspecten In 2010 is milieu steeds meer een onderwerp van gesprek geworden, niet alleen binnen Van Steenis Geodesie, maar ook vanuit de opdrachtgevers (bijvoorbeeld ProRail). Omdat Van Steenis Geodesie het milieu hoog in het vaandel heeft staan en al op veel milieugebieden maatregelen heeft getroffen binnen het bedrijf hebben wij ervoor gekozen in 2010 te gaan starten met de certificering voor ISO en de CO 2 Prestatieladder (niveau 2). In 2010 is samen met SBMC Organisatieadviseurs hard gewerkt aan het certificeerklaar maken van Van Steenis Geodesie voor ISO en de CO 2 Prestatieladder (niveau 2). Beide certificaten zijn inmiddels behaald. Op het gebied van milieu wordt, zoals reeds hierboven aangegeven, continu aandacht geschonken. Van Steenis Geodesie wil haar milieubelasting tot een minimum beperken en zo veel mogelijk voorkomen. Voorschriften uit de vigerende milieuvergunning worden nageleefd. Milieuaspecten, -effecten en beheersmaatregelen Een uitgebreide uiteenzetting van de milieuaspecten, -effecten en genomen beheersmaatregelen door Van Steenis Geodesie is opgenomen in onderstaand overzicht: Milieuthema Milieuaspect Milieueffect Risico Direct of indirect Wet- en regelgeving Beheersmaatregel(en) Algemeen Voldoen aan milieu wet- en regelgeving Geen Laag Direct - Activiteitenbesluit Van Steenis Geodesie is in het kader van de Wet milieubeheer/ Activiteitenbesluit niet vergunningsplichtig maar meldingsplichtig. Bij de verhuizing naar de Ringveste is deze melding door omstandigheden niet uitgevoerd. In april 2010 is contact gezocht met de gemeente Houten en is afgesproken alsnog een melding in het kader van het Activiteitenbesluit te doen. Dit is in mei 2010 uitgevoerd. Er is een compliance audit uitgevoerd op de voorschriften van de melding Activiteitenbesluit en de gemeente is langs geweest voor een controle. Bij verandering van de inrichting in de toekomst dient Van Steenis Geodesie hiervan melding te doen bij de Gemeente Houten. Algemeen Voldoen aan milieu wet- en regelgeving Geen Laag Direct - VCA** Van Steenis Geodesie voldoet aan en is gecertificeerd voor de VCA** norm. Hierin zijn eveneens verscheidene milieueisen benoemd. Algemeen Afval Voldoen aan milieu wet- en regelgeving Afvoer (en hergebruik) afval Geen Laag Direct - Activiteitenbesluit - Bouwbesluit Uitputting hulpbronnen, verspilling Bij eventuele toekomstige verbouwingen zal waar mogelijk gekozen worden voor milieuvriendelijke en duurzame oplossingen. Hier zal bij de gemeente Houten, indien nodig, een bouwvergunning (omgevingsvergunning) voor worden aangevraagd. Laag Direct - Activiteitenbesluit In de klimaatbeheersingsapparatuur (airco s) die zich in iedere kantoorruimte bevindt is het milieuvervuilende koudemiddel R-22 gebruikt (vanaf 2010 mag R-22 alleen nog ververst worden met geregenereerde R-22 en moet bij vervanging apparatuur zonder R-22 aangeschaft worden, vanaf 2015 mag helemaal geen R-22 gebruikt meer worden). Bij vervanging van de airco s zal Van Steenis Geodesie nieuwe airco s aanschaffen met een ander koudemiddel. 7 van februari 2011 Directiebeoordeling

8 Milieuthema Milieuaspect Milieueffect Risico Direct of indirect Wet- en regelgeving Beheersmaatregel(en) Afval Afvoer (en hergebruik) afval Uitputting hulpbronnen, verspilling Hoog Indirect - Activiteitenbesluit Van Steenis Geodesie werkt waar mogelijk samen met leveranciers en afnemers om mogelijkheden voor recycling te benutten. Afval wordt bij Van Steenis Geodesie als volgt gescheiden (tussen haakjes de inzamelaar): Papier in aparte rolcontainer (Van Gansewinkel) eenmaal per 2 weken; Bedrijfsafval in aparte rolcontainer (Van Gansewinkel) eenmaal per 2 weken; KGA (inktcardridges, spuitbussen, batterijen, TL-buizen e.d.) in milieubox (Van Gansewinkel) op afroep. Afval Afvoer (en hergebruik) afval Afval Afvoer (en hergebruik) afval Uitputting hulpbronnen, verspilling Uitputting hulpbronnen, verspilling Lucht Brandveiligheid Verstoring leefomgeving, gezondheid Energie Middel Direct - Activiteitenbesluit Van Steenis Geodesie houdt afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen momenteel niet bij (wel worden de kosten bijgehouden). Er is een contract afgesloten met Van Gansewinkel en de facturen worden betaald. In 2011 willen we dit zelf bij gaan houden en in de directiebeoordeling over 2011 een analyse uitvoeren van afgevoerde afvalstoffen, met als doel het zoeken naar (milieu)besparingsmogelijkheden. Brandstofgebruik Uitputting hulpbronnen Laag Direct - Activiteitenbesluit In 2011 wil Van Steenis Geodesie onderzoeken of de verfspuitbussen die momenteel gebruikt worden voor het aanbrengen van markeringen vervangen kunnen worden voor verf die milieuvriendelijker is en sneller (binnen 14 weken) oplost. Hoog Direct - Activiteitenbesluit - Gebruiksbesluit Een mogelijke calamiteit bij Van Steenis Geodesie is brand. Een calamiteitenplan is aanwezig en tevens wordt jaarlijks een ontruimings-/ calamiteitenoefening gehouden. Daarnaast beschikt Van Steenis Geodesie over voldoende en gekeurde brandblusvoorzieningen. Hoog Direct - Activiteitenbesluit Gebruik van energie wordt zoveel mogelijk beperkt. In de planning wordt vanuit financieel en efficiency oogpunt, maar ook vanuit milieuoogpunt, gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke planning van projectkilometers. In het kader van de CO 2 Prestatieladder is een emissie-inventarisatie uitgevoerd waarin energiereducerende maatregelen zijn opgenomen. De energiereducerende maatregelen zoals opgenomen in de emissie-inventarisatie van Van Steenis Geodesie zullen volgens planning uitgevoerd worden. 8 van februari 2011 Directiebeoordeling

9 Milieuthema Milieuaspect Milieueffect Risico Direct of indirect Wet- en regelgeving Beheersmaatregel(en) Energie Brandstofgebruik Uitputting hulpbronnen Middel Direct - Activiteitenbesluit Bij aanschaf van nieuwe bedrijfsauto s (bestelauto s/ minibussen) zal Van Steenis Geodesie enkel nog maximaal label B auto s aanschaffen (tenzij een sterkere motor benodigd is voor de uit te voeren werkzaamheden met de bedrijfsauto). Bij aanschaf van nieuwe personenauto s zal Van Steenis Geodesie enkel nog maximaal label C auto s aanschaffen. Van Steenis Geodesie is voornemens om op termijn alle medewerkers die veel kilometers maken aan te melden voor een cursus Het Nieuwe Rijden. Ook bij de aanschaf van vaartuigen wordt rekening gehouden met milieuaspecten. Energie Energiegebruik Uitputting hulpbronnen Hoog Direct - Activiteitenbesluit Dit wordt maandelijks bijgehouden in een Excel bestand en jaarlijks behandeld in de directiebeoordeling. Continu wordt gekeken naar mogelijke reducerende maatregelen. In de directiebeoordeling wordt gekeken naar pieken, dalen en trends. Indien mogelijk worden hier beheersmaatregelen op genomen. In het kader van de CO 2 Prestatieladder is een emissie inventarisatie uitgevoerd waarin energiereducerende maatregelen zijn opgenomen. De energiereducerende maatregelen zoals opgenomen in de emissie inventarisatie Water Watergebruik Uitputting hulpbronnen Bodem Gevaarlijke stoffen Bodemverontre iniging van Van Steenis Geodesie zullen volgens planning uitgevoerd worden. Laag Direct - Activiteitenbesluit Dit wordt maandelijks bijgehouden in een Excel bestand en jaarlijks behandeld in de directiebeoordeling. Continu wordt gekeken naar mogelijke reducerende maatregelen. In de directiebeoordeling wordt gekeken naar pieken, dalen en trends. Indien mogelijk worden hier beheersmaatregelen op genomen. Middel Direct - Activiteitenbesluit - REACH In het kader van de REACH regelgeving die sinds 1 juni 2007 van kracht is geworden houdt Van Steenis Geodesie een bestand bij met gebruikte gevaarlijke stoffen. Van iedere stof is een veiligheidsinformatieblad (VIB) aanwezig en is aangegeven wat het gebruiksdoel is, op welke plaats in het bedrijf de stof gebruikt wordt en wat het geschat jaarverbruik is. Van Steenis Geodesie heeft in het kader van REACH geen pre-registratie en/ of registratieplicht. Daarnaast worden alle gevaarlijke stoffen opgeslagen boven bodembeschermende voorzieningen (lekbakken/ vloeistofkerende vloer). Van Steenis Geodesie zal in 2011 nieuwe VIB s van de gevaarlijke stoffen op moeten vragen aangezien dan de nieuwe GHS symbolen op de VIB s moeten staan. 9 van februari 2011 Directiebeoordeling

10 Energie- en waterverbruik Een overzicht van het energie- en waterverbruik bij Van Steenis Geodesie is opgenomen in onderstaande grafieken. Elektriciteit In onderstaande grafieken is het elektriciteitsverbruik van de afgelopen jaren opgenomen: Electriciteitsverbruik per kwartaal (kwh) Electriciteitsverbruik per jaar (kwh) Uit deze grafieken blijkt dat het elektriciteitsverbruik in 2010 ten opzichte van 2009 is gedaald. Ondanks het feit dat wij voor 2010 nog geen reductiedoelstelling hadden geformuleerd, zijn wij er toch in geslaagd minder elektriciteit te verbruik dan in Dit heeft deels waarschijnlijk te maken met het feit dat wij begonnen zijn om de medewerkers ervan bewust te maken zuiniger met energie om te gaan door de verlichting uit te doen bij het verlaten van de werkplek, bewuster met de airco om te gaan, computers en beeldschermen uit te zetten in plaats van op standby etc. 10 van februari 2011 Directiebeoordeling

11 Gas In onderstaande grafieken is het gasverbruik van de afgelopen jaren opgenomen: Gasverbruik per kwartaal (m3) Q1 Q2 Q3 Q Gasverbruik per jaar (m3) Uit deze grafieken blijkt dat het gasverbruik in 2010 ten opzichte van 2009 is gestegen. Dit is grotendeels te verklaren door de koude maanden januari en december in Tijdens deze maanden is er veel gas verbruikt om het kantoor te verwarmen. 11 van februari 2011 Directiebeoordeling

12 Water In onderstaande grafieken is het waterverbruik van de afgelopen jaren opgenomen: Waterverbruik per kwartaal (m3) Waterverbruik per jaar (m3) Uit deze grafieken is een lichte stijging in 2010 van waterverbruik waar te nemen ten opzichte van Het betreft een stijging van 15 m 3. De oorzaak is dat het aantal medewerkers op kantoor is toegenomen waardoor het waterverbruik (doorspoelen toilet, gebruik koffie/thee, handen wassen etc.) is toegenomen. 12 van februari 2011 Directiebeoordeling

13 Afval In onderstaande grafieken zijn de afgevoerde hoeveelheden afval van de afgelopen jaren opgenomen: Afvalhoeveelheden per jaar 1200, , , , , ,00 0,00 Papier-/ restafval (in ) Chemisch afval (in kg) Per 2010 wordt bijgehouden voor welk bedrag aan afval (papier-/restafval in ) afgevoerd wordt naar de erkende verwerkers. Dit is met terugwerkende kracht tot en met 2008 ook uitgewerkt. Er is een daling te zien in het papier- en restafval en een lichte stijging in het chemisch afval. De daling in papier- en restafval valt op en is te verklaren door het verder milieubewust worden van alle medewerkers. Dit is een maatschappelijke trend die dus ook bij VST waarneembaar is. In 2011 willen we de afvalhoeveelheden van papier-/ restafval bij gaan houden en in de directiebeoordeling over 2011 een analyse uitvoeren van de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen, met als doel het zoeken naar (milieu)besparingsmogelijkheden. 13 van februari 2011 Directiebeoordeling

14 Doelstellingen Certificering ISO en CO 2 Prestatieladder Vanuit verschillende opdrachtgevers wordt meer en meer belang gehecht aan leveranciers die maatschappelijk verantwoord en milieubewust ondernemen. De directie onderschrijft dit beleid en wil ervoor zorgen dat Van Steenis Geodesie als maatschappelijke en milieubewuste partner bekend staat in de markt. Hiertoe is in 2010 een tweetal trajecten gestart om zowel het CO 2 -bewust certificaat alsmede de certificering voor de ISO14001:2004 norm te behalen. Beide certificaten zijn inmiddels behaald en in 2011 zal de hercertificering plaatsvinden. Hiermee zullen we ons steentje bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor 2011 stelt Van Steenis zich als doel zich te certificeren voor de CO 2 Prestatieladder (niveau 3). Leveranciers kwalificeren op bezit van ISO certificaat Het uitvoeren van een leveranciersbeoordeling op het gebied van milieu zal in de volgende leveranciersbeoordeling begin 2011 meegenomen worden. Het reduceren van afvalstoffen Van Steenis Geodesie houdt afgevoerde hoeveelheden papier-/ restafval momenteel niet bij (wel worden de kosten bijgehouden). Er is een contract afgesloten met Van Gansewinkel en de facturen worden betaald. In 2011 gaan we de hoeveelheden bijhouden en in de directiebeoordeling over 2011 een analyse uitvoeren van afgevoerde afvalstoffen, met als doel het zoeken naar (milieu)besparingsmogelijkheden. Uitzoeken vervangend product voor de verfspuitbussen In 2011 wil Van Steenis Geodesie onderzoeken of de verfspuitbussen die momenteel gebruikt worden voor het aanbrengen van markeringen vervangen kunnen worden door verf die milieuvriendelijker is en sneller (binnen 13 weken) oplost. Uitvoeren energiereductiedoelstellingen uit de emissie-inventarisatie In het kader van de CO 2 Prestatieladder is een emissie-inventarisatie uitgevoerd waarin energiereducerende maatregelen zijn opgenomen. De energiereducerende maatregelen zoals opgenomen in de emissie-inventarisatie van Van Steenis Geodesie zullen volgens planning uitgevoerd worden. Ondertekening Datum: 21 februari 2011 Plaats: Houten ing. K.L. de Weerd directeur 14 van februari 2011 Directiebeoordeling

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Emissie-inventarisatie 2010 t.b.v. de CO 2 Prestatieladder

Emissie-inventarisatie 2010 t.b.v. de CO 2 Prestatieladder DEFINITIEF Emissieinventarisatie 010 t.b.v. de CO Prestatieladder Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 399 DD HOUTEN 1 februari 011 SBMC Groning en bv Emdenweg 3 97 3 TA Groni ngen T. 05 0 549 01 00 F.

Nadere informatie

4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 2012

4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 2012 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 212 Evaluatie 212 t.o.v. 211 brandstof-, elektriciteits- en gasverbruik (Scope 1 en 2) en water en afval (Scope 3) voor Van Steenis Geodesie en Encon

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Ketenanalyse voor scope 3

Ketenanalyse voor scope 3 4.A.1 Ketenanalyse CO2-emissies 2013 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Ketenanalyse voor scope 3 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Begeleiding: Conformiso B.V., Annette Willems Documentversie: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Energiebeleid...

Nadere informatie

Ketenanalyse voor scope 3

Ketenanalyse voor scope 3 4.A.1 Ketenanalyse CO2-emissies 2014 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Ketenanalyse voor scope 3 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 1.0 Datum : 10-12-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 4.0 Datum : 1-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

CO ² -reductie Doelstellingen 2015

CO ² -reductie Doelstellingen 2015 CO ² -reductie Doelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen

CO 2 reductiedoelstellingen Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doelstellingen... 2 2 Subdoelstellingen... 2 2.1 Subdoelstellingen kantoor en werf/ werkplaats... 2 2.2 Subdoelstelling bedrijfsauto s en projecten... 2 2.3 Subdoelstelling

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen

CO 2 reductiedoelstellingen Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doelstellingen... 2 2 Subdoelstellingen... 2 2.1 Subdoelstellingen kantoor en werf/ werkplaats... 2 2.2 Subdoelstelling bedrijfsauto s en projecten... 2 2.3 Subdoelstelling

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V.

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V. ENERGIE ACTIEPLAN Van der Wiel Holding BV Conform NEN 50001 Oktober 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is de consultant van AMK Inventis Versie 2.0 Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik 1 Inregelen cv

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015 CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r04 v06 Definitief Rapportdatum 29 mei 2015 Autorisatie Naam Paraaf Datum Auteur Wilma

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma Akkoord directie: Dhr. Hans Smulders Paraaf: 3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Documentversie: september 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder gavilar B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Functie Gecontroleerd Functie Akkoord Functie : gavilar B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht

Nadere informatie

3.B.2 ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA

3.B.2 ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA 3.B.2 ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA 3.B.2. Energiemanagementprogramma Brouwers Groenaannemers 1. INLEIDING Brouwers Groenaannemers hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen. Daarom wordt er een energiebeleid

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3..1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2013

Management review Coolmark B.V. Mei 2013 Management review Coolmark B.V. Mei 2013 CO 2 Prestatieladder 2.1 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Emissie-inventarisatie 2014 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder. Analyse voor scope 1 en 2

Emissie-inventarisatie 2014 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder. Analyse voor scope 1 en 2 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Analyse voor scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER Encon

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2)

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2) A&M Recylcing realiseert eerste CO 2 reductie! Sinds anderhalf jaar staat het onderwerp CO 2 reductie op de agenda bij A&M Recycling. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de ambitie om dit jaar niveau

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Nistelrode, februari 2016 Opgesteld door: M. Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord directie: Dhr. A. Strijbosch Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Stand van zaken eerste half jaar 2017 Verslag 2/6

Stand van zaken eerste half jaar 2017 Verslag 2/6 Verslag 2/6 Voorwoord Binnen Gebr. de Ronde is het verslag Stand van zaken eerste halfjaar 2017 opgesteld. In dit verslag wordt stilgestaan bij de uitvoering van het CO 2 -reductiebeleid in het eerste

Nadere informatie

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Communicatieplan Van Vliet ID 3C Harmelen, 28 juli 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2 Betrokkenen... 3 2. Stakeholders...

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Versienummer: 1 Versie datum: 12-09-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016 Review reductiedoelstellingen 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen 5 2.3.

Nadere informatie

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

A. Inzicht CO2-footprint De Beijer

A. Inzicht CO2-footprint De Beijer A. Inzicht footprint De Beijer Omschrijving CO2 (ton) 2015 CO2 (ton) 1e helft 2016 Scope 1 S1-2B Personenvervoer - conventioneel personenvervoer (dieselverbruik personenvervoer) 0,0 0,0 (directe) S1-2B

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Het energiemanagementprogramma bestaat uit een beschrijving van de reductiedoelstellingen, een besparingsplan en een Plan van Aanpak.

Het energiemanagementprogramma bestaat uit een beschrijving van de reductiedoelstellingen, een besparingsplan en een Plan van Aanpak. 3.B.2 ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA 2015 3.B.2. Energiemanagementprogramma Brouwers Groenaannemers 1. INLEIDING Brouwers Groenaannemers hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen. Daarom wordt er een energiebeleid

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

Emissie-inventarisatie 2011 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder. Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN

Emissie-inventarisatie 2011 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder. Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Emissie-inventarisatie 2011 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN 8 maart 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. ORGANISATIE... 4 2.1 Organogram

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Energiemanagement CO 2 -prestatie

Energiemanagement CO 2 -prestatie Energiemanagement 2013-2014 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Februari 2014 Revisie: 001

Nadere informatie

Document: Energie management actieplan

Document: Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 & 4.6.4 Biemond en van Pelt B.V. Auteur(s): H. van Pelt, Directie & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

5.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen

5.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen 5.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen Nieuw-Vennep 21 november 2016 Dilia van der Want, afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding De CO2-reductiedoelstellingen hebben, net zoals het

Nadere informatie

Bedrijfsmilieuplan 2012

Bedrijfsmilieuplan 2012 Bedrijfsmilieuplan 2012 Opgesteld door: Documentdatum: 01-08-2012 Documentversie: Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieubeleid... 4 2. Wet- en regelgeving... 4 3. Input vanuit de directiebeoordeling...

Nadere informatie

CO2-prestatieladder niveau 3. Communicatieplan, onderdeel C.

CO2-prestatieladder niveau 3. Communicatieplan, onderdeel C. CO2-prestatieladder niveau 3. Communicatieplan, onderdeel C. Breukelen, 25 november 2016 Peggy Nab Akkoord namens directie Datum: 25-11-2016 Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.1 7 maart 2016 Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen we jaarlijks onze plannen beschrijven om te kunnen voldoen

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015

CO 2 reductiedoelstellingen 2015 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.1_1 CO2 Reductiedoelstellingen 2015 Datum 2015-02-26

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan februari 2017

Energiemanagement actieplan februari 2017 Energiemanagement actieplan 2017 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Reductiedoelstellingen 5 3. Plan van Aanpak 6 3.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Management review - invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3)

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3) Blad : Pagina 1 van 9 COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Blad : Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Communicatie. 2.1 Stakeholders analyse. 4 2.2 Interne Communicatie. 6 Doelstellingen

Nadere informatie

CO2 en Milieu Jaarplan 2016 CO2-prestatieladder ISO Milieumanagement

CO2 en Milieu Jaarplan 2016 CO2-prestatieladder ISO Milieumanagement CO2 en Milieu Jaarplan 2016 CO2-prestatieladder ISO 14001 Milieumanagement Periode meerjarenplan: 1-01-2016 31-01-2020 Periode jaarplan: 1-01-2016 1-01-2017 Betreft: Doelstellingen CO2 en ISO14001 (2.B.1-4

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Den Haag, 14 juli 2016 dhr. L. Kalisvaart Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Versienummer: 3 Versie datum: 18 september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie: 001

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

1 Milieuaspecten en milieueffecten. 2 Milieubeleid. 3 Doelstellingen en maatregelen

1 Milieuaspecten en milieueffecten. 2 Milieubeleid. 3 Doelstellingen en maatregelen Memo Betreft Informatiebulletin ISO 14001-1 Datum 15-12-2015 Kragten is bezig een milieumanagementsysteem in te richten, met als oogmerk het behalen van het certificaat ISO 14001. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

REVIEW CO2 REDUCTIESYSTEEM 2.A.2_1 VERSIE: 01 02/07/2015

REVIEW CO2 REDUCTIESYSTEEM 2.A.2_1 VERSIE: 01 02/07/2015 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 REVIEW CO2 REDUCTIESYSTEEM 2.A.2_1 VERSIE: 01 02/07/2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Voor organisatiestructuur wordt verwezen naar het gecertificeerde K.A.M. systeem van het bedrijf. Dit handboek is gebaseerd op de norm 20140404_Handboek_CO_2_Prestatieladder_2_2.

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INTERNE COMMUNICATIE... 3 2.1. Doelstellingen en doelgroepen... 3 Doel:... 3 Doelstelling:... 3 Interne doelgroepen:...

Nadere informatie