Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten."

Transcriptie

1 Geachte heer/mevrouw., Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Schadeverzekeringen: Wanneer u een of meerdere schadeverzekeringen heeft afgesloten is een goed advies daarbij belangrijk. U heeft ons gevraagd om gedurende de looptijd van deze schadeverzekeringen ook te adviseren over vragen en wensen die bij u ontstaan met betrekking tot deze verzekeringen. Een periodieke controle van alle bestaande verzekeringen wanneer deze moeten worden aangepast aan de nieuwe aanbiedingen in de markt of een wijziging in uw persoonlijke situatie is noodzakelijk. Daarnaast nemen wij ook het werk voor u uit handen wanneer zich een schade voor doet. Hypothecair krediet: Een hypothecair krediet heeft een looptijd van meerdere jaren. U heeft ons gevraagd om u gedurende de looptijd van dit hypothecair krediet ook te adviseren over vragen en wensen die bij u ontstaan met betrekking tot dit hypothecaire krediet. De diensten die wij gedurende het bestaan van de hypotheekovereenkomst kunnen verlenen hebben betrekking op: 1. Het onderhoud van de vermogensopbouwproducten, levensverzekeringen en betalingsbeschermers die in het kader van het hypothecaire krediet zijn afgesloten. 2. De door u afgesloten hypotheek. Hypothecair krediet en schadeverzekeringen: Een hypothecair krediet heeft een looptijd van meerdere jaren. U heeft ons gevraagd om u gedurende de looptijd van dit hypothecair krediet ook te adviseren over vragen en wensen die bij u ontstaan met betrekking tot dit hypothecair krediet. Tevens heeft u uw schadeverzekeringen via Ideaal Advies afgesloten. De diensten die wij gedurende het bestaan van de hypotheekovereenkomst en looptijd van de schadeverzekeringen kunnen verlenen hebben betrekking op: 1. De schadeverzekeringen (Brand- en variaverzekeringen). 2. Het onderhoud van de vermogensopbouwproducten, levensverzekeringen en betalingsbeschermers die in het kader van het hypothecair krediet zijn afgesloten. 3. De door u afgesloten hypotheek. Daartoe zijn wij uiteraard graag bereid. In deze brief leggen wij de afspraken vast die wij met u hebben gemaakt over onze dienstverlening.

2 Voor de goede orde wijzen wij erop dat deze afspraken alleen betrekking hebben op de diensten die wij aan u verlenen. Met betrekking tot het hypothecaire krediet zelf heeft u een overeenkomst gesloten met de geldverstrekker. Op deze hypotheekovereenkomst zijn andere voorwaarden van toepassing. Ditzelfde geldt voor de schadeverzekeringen waarvoor u een overeenkomst afsluit met een of meerdere verzekeringsmaatschappijen. Varianten in omvang dienstverlening Niet elke cliënt heeft behoefte aan dezelfde dienstverlening. Wij geven u daarom de keuze uit drie vormen van dienstverlening. Dit zijn verschillende abonnementsvormen met ieder zijn eigen onderdelen. Ter onderscheiding noemen wij deze varianten brons, zilver en goud. Hierbij is brons de variant waarbij u alleen een abonnement voor uw schadeverzekeringen heeft, zilver is alleen een abonnement voor uw hypothecaire krediet en goud is de variant met de dienstverlening die wij u kunnen bieden voor zowel uw schadeverzekeringen als voor uw hypothecair krediet. Partijen Wij verrichten onze werkzaamheden gedurende de duur van de hypotheekovereenkomst / looptijd schadeverzekeringen op basis van een tussen u en Ideaal Advies afgesloten abonnement. Als onze opdrachtgever wordt beschouwd: De heer/mevrouw: Straat: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: adres: Het abonnement heeft betrekking op de bestaande hypotheekovereenkomst, waarbij..<naam geldverstrekker> voor. <hypotheekbedrag> een hypotheek heeft verstrekt voor het pand.<adres pand>. Het abonnement heeft betrekking op de schadeverzekeringen, waarbij met tussenkomst van Voogd & Voogd voor het pand..<adres pand> de eventuele aan deze onroerende zaak gerelateerde schadeverzekeringen zijn afgesloten. Het abonnement heeft betrekking op de bestaande hypotheekovereenkomst, waarbij..<naam geldverstrekker> voor..<hypotheekbedrag> een hypotheek heeft verstrekt voor het pand.<adres pand> en de eventuele aan deze onroerende zaak gerelateerde en/of andere schadeverzekeringen. 1

3 Samenvatting onderdelen dienstverlening Hieronder ziet u een overzicht van de drie varianten van dienstverlening die wij aanbieden. Per variant treft u een korte omschrijving aan van de inhoud van de verschillende onderdelen van het betreffende abonnement. Een meer uitgebreide omschrijving van de onderdelen van het abonnement kunt u nalezen in bijlage 1 bij deze brief. U treft deze omschrijving ook aan op onze website www. Ideaaladvies.nl Wij wijzen u er op dat het service abonnement naast het inventariseren van uw zaken alleen betrekking heeft op de producten die u via ons kantoor gesloten heeft. Elders lopend hypothecair krediet of verzekeringen zijn hierbij niet inbegrepen, tenzij u besluit deze over te zetten naar ons kantoor. Dienstverlening Brons Schadeverzekeringen Zilver Hypothecair krediet Advisering Schadeverzekeringen Inventariseren van de verzekerbare risico s op het gebied van particuliere schadeverzekeringen waarmee u te maken kunt krijgen Analyse van de verzekerbare risico s met betrekking tot u en/of uw woning die al zijn verzekerd Zichtbaar maken van de risico s die u aanvullend kunt verzekeren en ons advies om wel of geen aanvullende verzekeringen af te sluiten Bemiddeling Schadeverzekeringen Onderzoek naar de kwaliteit van de voorwaarden van de schadeverzekeringen en de hoogte van de premie van aanvullend te verzekeren risico s en ons advies daarover Verzorgen van voorlopige dekkingen met betrekking tot de schadeverzekeringen indien wenselijk en nadrukkelijk met u afgesproken Verzorgen van de aanvraag van de nieuwe schadeverzekeringen en de bewaking van termijnen 2

4 Dienstverlening Verzorgen van de communicatie met de verzekeringsmaatschappijen waarbij schadeverzekeringen moeten worden opgezegd of worden aangepast Bewaking tijdige ontvangst verzekeringsdocumenten van de schadeverzekeringen en controle of inhoud conform onze aanvraag is Controle juiste premiestelling van de schadeverzekeringen met betrekking tot uw woning inclusief recht op premiekortingen Beheer Schadeverzekeringen Archivering van de particuliere schadeverzekeringen Periodieke controle of bestaande verzekeringen nog passen bij uw omstandigheden Online overzicht bestaande schadeverzekeringen Ondersteuning bij schade Ondersteuning bij invullen schade aangifte Benoeming indien wenselijk van contra expertise 3

5 Dienstverlening Overleg met verzekeringsmaatschappij en bewaking termijnen Controle juistheid standpunten verzekeringsmaatschappij Beheer vermogensopbouwproducten, levensverzekeringen en betalingsbeschermers Archivering van de documenten inzake de vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekeringen en betalingsbeschermers met betrekking tot uw woning Onderhoud vermogensopbouwproducten, levensverzekeringen en betalingsbeschermers Periodieke controle of de bestaande vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekeringen alsmede betalingsbeschermers met betrekking tot kosten en rendement zich ontwikkelen conform de verwachting ten tijde van het advies eens in de 2 jaar Periodieke controle of wijzigingen in uw persoonlijke situatie het wenselijk maken de bestaande vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekeringen alsmede betalingsbeschermers aan te passen Het verzorgen van het doorvoeren van door u gewenste wijzigingen met betrekking tot de bestaande vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekeringen alsmede betalingsbeschermers eens in de 2 jaar inbegrepen tot 2 adviesuren inbegrepen tot 2 adviesuren 4

6 Dienstverlening Ondersteuning bij claim op een betalingsbeschermer Ondersteuning bij invullen schade aangifte betalingsbeschermer Overleg met verzekeringsmaatschappij en bewaking termijnen Controle juistheid standpunten verzekeringsmaatschappij Beheer hypotheekovereenkomst Archivering van de documenten inzake de hypothecaire kredietovereenkomst met betrekking tot uw woning. Onderhoud hypotheekovereenkomst Informatie over relevante veranderingen van algemene aard op het gebied van sociale of fiscale wetgeving voor zover in het algemeen van belang voor consumenten met een hypothecair krediet Periodieke controle of het bestaande hypothecaire krediet nog passend is bij uw actuele persoonlijke situatie eens in de 2 jaar Advies en verzorgen aanpassing bestaand hypothecair krediet als gevolg van wijzigingen in uw actuele persoonlijke situatie inbegrepen tot 2 adviesuren inbegrepen tot 2 adviesuren 5

7 Dienstverlening Periodieke controle hoe bestaand hypothecair krediet zich verhoudt tot actueel aanbod van geldverstrekkers, eens in de 2 jaar Bemiddeling bij oversluiten bestaand hypothecair krediet naar nieuw hypothecair krediet indien dit door wijziging in uw persoonlijke situatie en/of ontwikkelingen in het actuele aanbod van geldverstrekkers voor u passend is eens in de 2 jaar waarbij 2 waarbij 2 adviesuren adviesuren zijn zijn inbegrepen inbegrepen Advies over te kiezen renteperiode bij verstrijken renteverval periode Voorafgaand aan het moment waarop de hypotheek moet worden afgelost, bespreken wij op welke wijze deze aflossing het best kan geschieden. Mogelijkheden voor aanvullende dienstverlening Nieuwsbrief per mail indien gewenst Hypotheekbond, dagelijkse vergelijking voor lagere rentes/premies 10% Korting op advieskosten bij een nieuw af te sluiten hypotheek Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid in het geval van scheiding 2 adviesuren 2 adviesuren zijn zijn inbegrepen inbegrepen 6

8 Uw gekozen abonnement Wij hebben met u gesproken en de verschillende abonnementsvormen nader toegelicht. Op basis daarvan hebt u gekozen voor de variant.. <variant invullen>. Kosten Brons De kosten voor dit abonnement bedragen 20,00. Hierbij komt dan 21% assurantiebelasting, totaal dus 24,20 per maand. Zilver De kosten voor dit abonnement bedragen 25,00 per maand. De kosten voor dit abonnement bedragen 45,00 per maand. Hier komt dan nog 4,20 aan assurantiebelasting 21% bij voor de schadeverzekeringen, totaal dus 49,20 De kosten van het door u gekozen abonnement bedragen < bedrag invullen> per maand. Dit bedrag is inclusief 21% assurantiebelasting, indien van toepassing. Duur van het abonnement Deze overeenkomst wordt aangegaan met ingang van..<aanvangsdatum invullen> voor de termijn van 12 maanden en eindigt derhalve op <einddatum invullen>. Twee maanden voor.<einddatum invullen> informeren wij u dat het abonnement en daarmee onze dienstverlening, aan u gaat eindigen. Indien wij niets van uw vernemen wordt het abonnement automatisch verlengt en voortgezet voor onbepaalde tijd. Vanaf dat moment is het abonnement voor u en ons dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Betaling Voor de betaling van de kosten van het abonnement dient u aan ons een machtiging te verstrekken. Deze geeft ons het recht om maandelijks automatisch het bedrag van.< bedrag invullen> bij u te incasseren. De te tekenen incasso overeenkomst maakt deel uit van de overeenkomst tot het sluiten van het door u gekozen abonnement. Algemene leveringsvoorwaarden Op onze dienstverlening zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief. 7

9 Bijlagen Bij deze brief treft u de volgende bijlagen aan: 1. Omschrijving onderdelen abonnement; 2. Machtiging automatisch incasso; 3. Algemene leveringsvoorwaarden van ons kantoor; 4. Algemene Informatie over ons kantoor en onze dienstverlening. Indien één van deze bijlagen ontbreekt, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons mede te delen opdat wij de bijlage alsnog kunnen verstrekken. Deze documenten vindt u ook op onze website Ondertekening U ontvangt deze brief in tweevoud. Wij verzoeken u deze brief voor akkoord te ondertekenen en één exemplaar aan ons te retourneren. Door ondertekening verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van de in deze brief en daarbij behorende bijlagen omschreven dienstverlening en ook met de gestelde (algemene) voorwaarden waaronder wij genoemde diensten leveren. Voorts verzoeken wij u het formulier voor de machtiging automatische incasso deze waar nodig in te vullen en ondertekend aan ons te retourneren. Voor het retourneren van de door u ondertekende documenten kunt u gebruik maken van de eveneens bijgesloten antwoordenveloppe. Na ontvangst van de door u ondertekende documenten vangen wij onze dienstverlening aan. Wij danken u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Met vriendelijke groet, Directeur / Financieel Adviseur Ideaal Advies Mireille Brook Voor deze: <naam behandelaar invullen> Voor akkoord: Datum: <invullen naam cliënt> 8

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD Op alle diensten die door A.C. Holst Financiele dienstverlening worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Daartoe zijn wij uiteraard graag bereid. In deze brief leggen wij de afspraken die wij met u hebben gemaakt over onze dienstverlening vast.

Daartoe zijn wij uiteraard graag bereid. In deze brief leggen wij de afspraken die wij met u hebben gemaakt over onze dienstverlening vast. De heer V. Voorbeeld Woningmarktstraat 12 1234 AB Huizen Geachte heer/mevrouw, U heeft een of meer complexe financiële producten (hypothecair krediet, vermogensopbouwproduct, levensverzekering) via ons

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT SCHADEVERZEKERINGEN (SAS)

SERVICE ABONNEMENT SCHADEVERZEKERINGEN (SAS) De voordelen van het SERVICE ABONNEMENT SCHADEVERZEKERINGEN (SAS) úw risico, is onze zorg Uw adviseur van Breedijk & Biesenbeek Financiële dienstverlening gaat verder dan alleen het afsluiten van uw schadeverzekeringen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint

Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint Dienstverleningsdocument M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint M.N. Zuppelli Hypotheken & Verzekeringen/Financepoint Assumburg 49 4385 EH Vlissingen Website: www.zuppelli.nl Telefoon: 0118-463485

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Inleiding Folkertsma Financiële Diensten biedt consumenten aan om hun belangen op het gebied van particuliere schadeverzekeringen te behartigen door

Nadere informatie

Dienstverleningspakket

Dienstverleningspakket Dienstspakket Dit spakket is speciaal ontwikkeld om onze toekomstige klanten volledig en transparant te informeren over wie Commandeur Assurantien BV is, wat Commandeur Assurantien BV doet, wat het kost

Nadere informatie

Dienstverleningspakket

Dienstverleningspakket Dienstverleningspakket Geachte relatie, Voor u ligt ons Dienstverleningspakket. Hierin leest u wie wij zijn, wat wij doen, wat de kosten van onze dienstverlening zijn en onder welke voorwaarden wij werken.

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument / Dienstenwijzer Bert Kruijer Financiele Diensten B.V.

Dienstverleningsdocument / Dienstenwijzer Bert Kruijer Financiele Diensten B.V. Dienstverleningsdocument / Dienstenwijzer Bert Kruijer Financiele Diensten B.V. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht veel waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument Boer Assurantiën Wij hechten aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Paraaf: 1

Dienstenwijzer. Paraaf: 1 Dienstenwijzer Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Poundwise Financial Coaching B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Samengevat: Poundwise biedt u uitgebreide

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lammers Assurantiën en Hypotheken

Dienstenwijzer Lammers Assurantiën en Hypotheken Dienstenwijzer Lammers Assurantiën en Hypotheken Nieuwstraat 28-b 6021 HS Budel Telefoonnummer: 0495-499677 Faxnummer: 0495-499088 e-mail: info@dirklammers.nl AFM-vergunningnummer: 12005627 KVK-nummer:

Nadere informatie

Voorwaarden hypotheek service abonnement

Voorwaarden hypotheek service abonnement GEUSEBROEK HYPOTHEKEN BY SEVEN FOR LIFE Voorwaarden hypotheek service abonnement Geusebroek Hypotheken by Seven For Life Petra Geusebroek FEBRUARY 1, 2014 Met een service abonnement kunt u van ons een

Nadere informatie

Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten...

Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten... Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten... 4 Chatten met een adviseur... 4 Klantenservice... 4 Mobiele

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Philippi & Willemse Assurantiën VOF Logger 5 3144 GG MAASSLUIS Email: info@pw-assurantien.nl Telefoon: 010-4350383 Fax: 010-5904533

Dienstenwijzer. Philippi & Willemse Assurantiën VOF Logger 5 3144 GG MAASSLUIS Email: info@pw-assurantien.nl Telefoon: 010-4350383 Fax: 010-5904533 Dienstenwijzer Philippi & Willemse Assurantiën VOF Logger 5 3144 GG MAASSLUIS Email: info@pw-assurantien.nl Telefoon: 010-4350383 Fax: 010-5904533 A. Inleiding Geachte cliënt, Wij hechten veel waarde aan

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VRS B.V.

DIENSTENWIJZER VRS B.V. DIENSTENWIJZER VRS B.V. VRS B.V. Spoorlaan 23 5461 JX Veghel Postbus 243 5460 AE Veghel Telefoon: 0413-330131 Telefax: 0413-378710 Website: www.vrs-bv.nl E-mail: info@vrs-bv.nl Inschrijving Wfd-register

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen

Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen Dienstenwijzer Van Santen Verzekeringen A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid en de verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194

Dienstverleningsdocument: Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778 KVKnr: 34386194 Dienstverleningsdocument: Akropolis Assurantiën B.V. Vines Levensverzekeringen en Hypotheken B.V. Burg. Vening Meineszlaan 62 Burg. Vening Meineszlaan 62 1063 BD Amsterdam 1063 BD Amsterdam KVKnr: 34239778

Nadere informatie

Assurantie- & Adviesbureau Kerssies B.V. www.kerssies.com Jonkerlaan 2 0546-659805 (fax 0546-659804) 7671 GM Vriezenveen assurantie@kerssies.

Assurantie- & Adviesbureau Kerssies B.V. www.kerssies.com Jonkerlaan 2 0546-659805 (fax 0546-659804) 7671 GM Vriezenveen assurantie@kerssies. Dienstenwijzer Assurantie- & Adviesbureau Kerssies B.V. www.kerssies.com Jonkerlaan 2 0546-659805 (fax 0546-659804) 7671 GM Vriezenveen assurantie@kerssies.com A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Vermeij Assurantiën B.V. is adviseur op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen.

ADVIESWIJZER. Vermeij Assurantiën B.V. is adviseur op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen. ADVIESWIJZER Vermeij Assurantiën B.V. Randstad 21-12 1314 BL ALMERE Postbus 10272 1301 AG Almere Telefoon : 036-5300053 Fax : 036-5347381 Website : www.vermeij-ass.nl E-mail adres : info@vermeij-ass.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Hans Meijer Advies Langeweg 19 A 3245 KE Sommelsdijk Telefoon : 0187-481955 Fax : 0187-481992 E-mail : info@hansmeijeradvies.nl Internet : www.hansmeijeradvies.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie