Special Klantendag 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Special Klantendag 2005"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief SEMH Special Klantendag 2005 Zorgstelsel vanaf 2006 Op 20 september houdt de SEMH haar klantendag. Het thema van de klantendag is: Het zorgstelsel vanaf 2006 Vooraf wordt al duidelijk dat dit onderwerp zeer veel bezoekers trekt, want het regent al aanmeldingen vanaf de eerste dag dat de uitnodiging de deur uit is. Op de dag zelf blijkt dat de zaal goed gevuld is. Korte impressie van de klantendag De dagvoorzitter De heer W.H. Eisma zit de dag voor, opent om uur de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. De heer Eisma schetst in het kort de stand van zaken van de SEMH vanaf de oprichting (1995) tot heden, nu de SEMH 10 jaar bestaat. Prof. W.H. Eisma De voorzitter van de SEMH Daarna geeft hij het woord aan de heer R. Offers, voorzitter van het bestuur van de SEMH. Deze geeft, mede aan de hand van sheets, duidelijk aan dat de SEMH nog steeds groeit. Inmiddels zijn zo n 480 bedrijven aangesloten bij de SEMH en is nog steeds sprake van groei. Daarnaast is sprake van een veranderende omgeving. Dat komt onder meer door de nieuwe wet op de zorgverzekering, de effecten van de in 2003 ingezette deregulering, de concurrentie onder de zorgverzekeraars, enzovoort. Alles bij elkaar wordt er veel gevraagd van de SEMH-leden op het gebied van onderhandelen en administratie. Daarnaast stellen veel verzekeraars erkenning verplicht en kunnen nieuwe regelingen verwacht de heer R. Offers worden. Bij het huidige aantal regelingen of (zoals verwacht) groei van de regelingen moet binnen het bestuur van de SEMH de structuur gewijzigd worden, de slagvaardigheid worden verhoogd en de specifieke of algemene kennis worden uitgebreid. Ook de kritiek van sommige deelnemers (kenbaar gemaakt tijdens het klanttevredenheidsonderzoek begin 2005) brengt de heer Offers aan de orde. Er wordt te weinig aan PR gedaan, de stichting is kostbaar en weinig actief. De heer Offers geeft aan dat de commissies die het bestuur adviseren samengesteld zijn uit de leden. Daarin zijn alle aangesloten branches vertegenwoordigd. In de toekomst wordt overgegaan naar een andere wijze van toetsen bij bedrijven die al ISO 9001 zijn gecertificeerd. Hiervoor zijn ideeën in ontwikkeling. Gedacht wordt aan een schriftelijke en fysieke toetsing, zodat de kosten voor toetsing verlaagd kunnen worden. Ook zijn er plannen om de SEMH nog meer dan nu het geval is onder de aandacht te brengen van zorgverzekeraars, verwijzers, etc. Van de mogelijkheid om vragen te stellen wordt druk gebruik gemaakt. Er ontspint zich een discussie over het feit dat de ene zorgverzekeraar erkenning eist, de ander niet. Dit spanningsveld wordt erkend. Wel wordt duidelijk dat het zeker goed is de krachten te bundelen, zeker richting verzekeraars. De SEMH is daarvoor een geschikt orgaan. Nogmaals wordt benadrukt dat de SEMH niet het product certificeert, maar het bedrijf. Opgemerkt wordt dat de SEMH meer het geluid van de deelnemers moet laten horen, kritisch moet kijken en meerwaarde goed moet uitdragen. Gemeld wordt dat sommige zorgverzekeraars inzicht willen hebben in de toetsingsrapporten. Benadrukt wordt dat de SEMH dit niet doet zonder instemming van betrokkene. Desgevraagd wordt nogmaals bevestigd dat, als een bedrijf niet (meer) gecertificeerd is, dat duidelijk is aangezien deze bedrijven niet meer op de SEMH-site voorkomen.

2 De financieel adviseur van het SEMH-bestuur De heer A. Schouten memoreert dat 10 jaar geleden de SEMH van start ging met 1 regeling en 30 deelnemers. Op dit moment zijn er 6 regelingen en 410 erkende deelnemende bedrijven en zitten er nog zo n 100 in de wachtkamer. In 2001/2002 was het eigen vermogen van de stichting tot een kritiek punt gedaald. Door het nemen van maatregelen is daarvan geen sprake meer. De uitgaven van de SEMH 2004 worden kort besproken. In totaal komt de begroting uit op ,-. Tot slot wordt de doelstelling van de SEMH getoond: - niet het maken van winst, maar wel een financiële reserve van de totale kosten voor een half tot heel jaar. De stichting is financieel gezond. - Het bevorderen en aantoonbaar maken van kwaliteit. De heer A. Schouten Het streven van een actieve beroepsgroep moet altijd zijn: de lat een stukje hoger leggen. De SEMH doet dit door: a. steekproefsgewijze controles (meerkosten zijn voor rekening van de SEMH) b. het opzetten van nieuwe regelingen (hiervoor wordt een bedrag gereserveerd. c. voorlichting en promotie. Dit jaar is de contributieregeling vereenvoudigd en zijn de bedragen verlaagd. De heer Schouten antwoordt desgevraagd dat er geen sprake is van een kascontrole. De boeken worden gecontroleerd door een register-accountant. Er gaan vragen op over de verschillende kosten voor schriftelijke en locatie-toetsingen. Aangegeven wordt dat dit op dit moment de beste oplossing is. Er wordt gekeken of e.e.a. gewijzigd kan worden. Dit is ook afhankelijk van de eisen die de branche-organisaties, verzekeraars en belangen-groeperingen stellen. Sectorhoofd CVZ (College Voor Zorgverzekeringen) De heer mr. J.F.H. Voogt begint met de waarde van hulpmiddelen. Opvallend daarbij is het grote, tegengestelde belang bij de diverse partijen die bij de aanschaf/waarde van een hulpmiddel betrokken zijn: verzekeraars, patiënten(organisaties) voorschrijvers, fabrikanten, leveranciers. Het CVZ is een zelfstandig overheids-bestuursorgaan met als taak het bewaken en ontwikkelen van de publieke randvoorwaarden van het zorgverzekeringsstelsesl, zodat burgers hun aanspraak op zorg kunnen realiseren. Het CVZ heeft een onafhankelijke positie tussen aanbieders, verzekerden en verzekeraars. Daarnaast coördineert het CVZ de uitvoering en financiering van de ZVW en AWBZ. De heer Voogt geeft aan dat in het besluit Zorgverzekering (gepubliceerd in staatsblad 389 van 2 augustus) en de Regeling zorgverzekering (Koninklijk Besluit nr. 171 d.d ) de nieuwe zorgverzekering goed en zorgvuldig is beschreven. Ook in de nieuwe wet is sprake van een signaleringsrapport hulpmiddelen. In dit rapport wordt opgenomen: - de signalen die duiden op knelpunten of lacunes in de wet- en regelgeving - de signalen die duiden op ondoelmatigheid (kijken hoe het anders kan) - beoordeling nieuwe hulpmiddelen. Het betreft hier functionerende hulpmiddelen. De verzekeraar gaat, met behulp van deskundigen, na wat noodzakelijk is. Voorschrijvers spelen een belangrijke rol in dit proces. Daarnaast zijn beoordelingscriteria opgesteld: - hoort dit hulpmiddel in het pakket thuis? - wat is de inhoudelijke beoordeling van het hulpmiddel, zoals, omvang doelgroep, werkzaamheid, effectiviteit/therapeutische waarde, kosten aspect, vergelijking met andere interventies (voorbeeld: incontinentiemateriaal). 2

3 Dit wordt, heden ten dage éénmaal voorgeschreven, steeds opnieuw voorgeschreven, terwijl ook een combinatie van geneesmiddelen en training een oplossing kan zijn). Ander voorbeeld is de rollator. Is hier sprake van een hulpmiddel (dus in het ziekenfondspakket) of sprake van invaliditeit. Het nieuwe systeem vergt een andere systematiek: wat is wenselijk en wat is nodig? In 2006 veranderen de spelregels: Er komt een nieuw zorgverzekeringsstelsel. Dit houdt in dat er een herijking van hulpmiddelenzorg komt. De 2e kamer heeft de wens tot vereenvoudiging uitgesproken. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. De eindbeslissing ligt bij het kabinet en de kamer, maar uiteindelijk bij de mensen zelf: er zijn verkiezingen in mei De heer Voogt schetst een beeld van de wijze waarop het kwaliteitsbeleid in het nieuwe zorgstelsel zal worden ingevuld: - uitermate nuttige rol voor de SEMH (verzekeraars zijn niet tegen erkenningen, maar het kost geld. Voorbeeld: Hans Anders. Verzekeraars kiezen vaak de goedkoopste oplossing. Daaruit kan het gevaar ontstaan dat niet erkende bedrijven de doorsnee cliënten doen, dus erkende de moeilijke ). De heer Voogt geeft aan dat erkende bedrijven meer propaganda moeten maken en is van mening dat de brancheorganisaties met de verzekeraars afspraken moeten maken over de kwaliteit (nooit over prijzen, dat is immers verboden. Het is echter wel logisch dat kwaliteit een prijskaartje heeft). - de rol van de patiëntenorganisaties is ook uitermate belangrijk. Dit moet goed worden teruggekoppeld. - zorgaanbieders gaan protocollen en richtlijnen opstellen/uitwerken. - zorgverzekeraars gaan deskundigheid verder uitbouwen en gaan ook kritisch kijken naar de inkoop. De medische en technische adviseurs blijven een belangrijke rol spelen. Het kennisniveau van de verzekeringen moet goed zijn. - fabrikanten gaan innoveren. - leveranciers geven nog beter maatwerk (opmerking van dhr. De Voogt: waar ligt de grens? ) - CVZ blijft zich o.a. bezig houden met geschillenbeslechting. - verdere internationalisering wordt verwacht (uitwisseling). Kortom: Het zorgproces is ontwikkeld, het belang van classificatie wordt onderkend, de kompassen zijn al opgesteld. Het inhoud geven aan bevoegdheden en verantwoordelijkheden beroepsgroepen moet vorm krijgen (vrijheid verplicht ook!). Het CVZ meet ook in de toekomst de klanttevredenheid en er moeten afspraken komen over de kwaliteit in het verstrekkingsproces. Tendens bij de nieuwe zorgverzekering is: zelfredzaamheid van/voor de patiënt. De verzekeraars gaan dit kritisch volgen. Hiervoor is nodig: 1. samenwerken 2. kritisch naar elkaar terugkoppelen 3. klanttevredenheid meten 4. tekortkomingen signaleren 5. brancheorganisatie moeten hun rol serieus nemen 6. producten worden vernieuwd 7. richtlijnen worden ontwikkeld 8. uitgegaan wordt van practice-based denken 9. verstrekking van hulpmiddelen heeft geen onderzoekstraite; dit moet versterkt worden. 10. de cont(r)acten moeten faire ingevuld worden. Bedrijven moeten zich verdiepen in het proces en leren onderhandelen. Aangezien de tijd dringt wordt besloten dat vragen pas gesteld kunnen worden tijdens de forumdiscussie. 3

4 Beleidsmedewerker CG-Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad) Als laatste middag-spreker neemt de heer P.A.K. Vreeswijk het woord. Hij geeft aan dat in de aanloop van het nieuwe stelsel de CG-Raad heeft gepleit voor: - een breed pakket - acceptatieplicht voor alle chronisch zieken en gehandicapten. - een goede vereveningssystematiek tussen verzekeraars met het oog op risicospreiding - inkomensafhankelijke premies - opheffen verschil tussen particulieren en ziekenfondsverzekerden - natura en restitutie moeten worden gezien als gelijkwaardige verstrekkingsmogelijkheden. De raad is op een aantal punten gerustgesteld. Er blijven vraagtekens. De premies zijn nog onbekend. Wat gebeurt er als mensen niet verzekerd zijn? Er komen nieuwe verhoudingen in het stelsel. De verzekeraars krijgen een regierol. Er zijn slechte (scherpe/keiharde inkoop) en goede (uniforme regel voor hulpmiddelen) ontwikkelingen. De CGraad is blij met de nieuwe rol van CVZ: het patientenperspectief is groot; CVZ gaat kijken naar kwaliteit. drs. P.A.K. Vreeswijk Er zijn drie niveaus van aanspraken voor hulpmiddelen in de zorgverzekeringswet. Allereerst in de wet zelf: artikel 10 (hulpmiddelen zorg in basispakket) en artikel 14 (de vraag van het verzekerde wordt slechts bepaald op zorginhoudelijke criteria). Uitermate belangrijk zijn de aanspraken die genoemd zijn in het Besluit: - artikel 2.1: inhoud, aard en omvang worden bepaald door wat geldt als verantwoorde en adequate zorg. De heer Vreeswijk wijst erop dat dit dus niet wordt bepaald door de individuele verzekeraar. Daarnaast is sprake van recht als de verzekerde redelijkerwijs is aangewezen op de zorg of dienst. - artikel 2.9: hulpmiddelenzorg omvat bij ministeriële regeling aangewezen functionerende hulpmiddelen. Dit zijn handvaten voor de CG-raad. De CG-raad heeft bij het ministerie aangevochten dat de terminologie te allen tijde adequaat is geschrapt, maar in de omschreven aanspraken in de Regeling zorgverzekering is dit weer opgenomen. In de Regeling Zorgverzekering is de hulpmiddelenzorg beschreven in de artikelen 2.6 tot en met In de toelichting wordt opgemerkt dat het vanzelfsprekend is dat: 1. een hulpmiddel te allen tijde adequaat is 2. een hulpmiddel moet functioneren 3. een hulpmiddel moet passen en 4. beschikbaar moet zijn. Onder adequaat wordt ook begrepen: training en scholing, een reserve hulpmiddel en onderhoud/vervanging. Nadrukkelijk wijst de spreker op het feit dat quotering niet in de regeling is opgenomen. Verzekeraars moet gezegd worden dat ze onrechtmatig bezig zijn als ze praten over quotering van verstrekking/vergoeding m.b.t. hulpmiddelen. Verzekeraars bepalen het hoe van de hulpmiddelenzorg. Daarom is het belangrijk om te komen tot processen: - wie verzorgt de verschillende stappen in het zorgproces (inrichting) - administratieve inrichting (op basis van CLIQ herinnering GPH code, opzet voorschrift) - opzet evaluatie gebruikt. Van groot belang is een goede diagnose. Hierbij moet geen concessie worden gedaan op het gebied van kwaliteit. Voor de verzekerden verandert er ook het een en ander. De centrale rol van de voorschrijver (= arts) gaat verdwijnen. De verzekeraar gaat bepalen wie verwijst. De nieuwe polis die verzekerden afsluiten is een zorgovereenkomst. Patiënten beseffen dat niet altijd. 4

5 Daarnaast moeten aanvullende verzekeringen worden afgesloten. Informatie en voorlichting/bemiddeling is zeer belangrijk. Verzekerden kunnen in de toekomst bezwaar aantekenen bij een onafhankelijke commissie. Deze geeft een niet bindend advies. Een stap verder is het geschil in handen geven bij een civiele rechter. De heer Vreeswijk geeft aan dat pas over 2 tot 3 jaar duidelijk zal zijn welke effecten het nieuwe zorgsysteem zal hebben. De patiëntenorganisaties hebben de handen vol aan: - informatie over de kwaliteit van de polissen. - informatie over aanspraken - inzet bij vormgeving en beheer van het basispakket - betere inrichting indicatiestelling bij beroepsgroepen (belangrijk voor SEMH-leden) - ontwikkelen van programma s van eisen en van evaluaties van de hulpmiddelenzorg. - ontwikkelen van een erkenningsregeling voor zorgverzekeraars (dit punt wordt door de aanwezigen met applaus beloond) - juridische bijstand en jurisprudentie. De heer Vreeswijk geeft aan dat patientenorganisaties hun leden aan SEMH-leden willen koppelen. Dit wordt door de organisaties gepromoot. Aansluitend vindt een forumdiscussie plaats waar onder voorzitterschap van de heer Eisma de aanwezigen alle sprekers van vandaag vragen kunnen stellen. Het merendeel van de vragen is bestemd voor de heer Voogt. Er ontspint zich een discussie over de deregulering. De 1e verstrekker van hulpmiddelen is vaak een revalidatie-arts of orthopedisch chirurg. Op het moment dat sprake is van een herhaalrecept wil de huisarts hier geen verantwoording voor nemen. Hetzelfde geldt als er in het 1e recept fouten zijn gemaakt. Er moet sprake zijn van doelmatigheid en niet van invulling van in de polis gestelde regels. De heer Voogt beaamt dit. De algemene visie is dat de macht is overgegaan aan de verzekeraars. De heer Voogt geeft aan dat verzekeraars niet om deskundigheid heen kunnen. Desgevraagd bevestigt de heer Voogt dat de zorgautoriteit i.o. (samenvoeging College Tarieven Gezondheidszorg en het College Toezicht Zorgverzekeringen) moet toezien op zorgverzekeraars. Deze autoriteit heeft drie belangrijke rollen op de volgende gebieden: - tarieven van de zorgverzekeringen - mededingingsautoriteit - toezicht zorgverzekeraars. De aanwezigen geven aan dat innovatie niet meer beloond wordt. De orthopedische schoen wordt steeds minder zwaar, steeds beter. Daarnaast wordt opgemerkt dat de hulpmiddelen altijd adequaat zijn geweest. De verzekeraars zeggen nu: 70% is standaard, 30% is maatwerk. Er zijn diverse aanwezigen die aangeven dat verzekeraars beperkingen stellen aan de verstrekking van hulpmiddelen. Er wordt nogmaals duidelijk gemaakt dat dit niet conform de wet is. Hulpmiddelen moeten worden verstrekt op basis van kwaliteit. Zowel de heer Voogt als de heer Vreeswijk roepen de aanwezigen op de krachten te bundelen richting zorgverzekeraars op dit punt. Als kousen niet meer goed zijn, moeten er nieuwe komen, ongeacht het feit of er al twee of drie paar is voorgeschreven. De heer Voogt geeft aan dat er bij kousen weinig of geen verstrekkingsgeschillen voorkomen. Hij stelt voor om zo n geschil sneller bij CVZ aan te spannen. De periode waarbinnen een geschil kan worden aangespannen (na levering) moet op zorgverzekeringsniveau worden nagekeken. Het forum geeft aan dat ook bij de leveranciers een taak ligt om de cliënten op de rechten te wijzen. De SEMH-leden hebben hierin een gidsfunctie. Er ontspint zich een discussie over de verzekeraars die contracten afsluiten met leveranciers. Op het moment dat een leverancier geen contract met de leverancier heeft, gaan klanten naar een andere leverancier. Opgemerkt wordt dat de kwaliteitseisen standaard zijn opgenomen in zorgcontracten. SEMH-leden hebben als extra voordeel dat zij erkend zijn. Er is een SEMH lid dat haar klanten naar de verzekeraar laat schrijven op het moment dat deze meldt de kousen niet te vergoeden. De verzekeraar gaf aan uit coulance de kousen alsnog te vergoeden. De heer Voogt geeft aan dat het CvZ hieraan niets kan veranderen, aangezien deze feiten/gebeurtenissen niet bij hem bekend zijn. Hij spreekt af na afloop van de discussie met enkele individuele SEMH-leden apart te spreken. Hij verzoekt de aanwezigen om, als sprake is van dergelijke zaken, hem dit kenbaar te maken zodat CVZ hiertegen formeel kan optreden. 5

6 Vanuit het forum wordt opgemerkt dat proefprocessen belangrijk zijn. Zoek iemand wiens aanvraag om vergoeding van een hulpmiddel wordt afgewezen en laat hem/haar bezwaar maken. Samenvattend: bundel de krachten tegen de zorgverzekeraars, sta voor kwaliteit, zorg voor (proef-) geschillen, reageer als brancheorganisatie scherp op nieuwe ontwikkelingen, wijs de cliënt op zijn/haar recht en praat met de verzekeraars over kwaliteit (niet over prijs). De sprekers worden met applaus bedankt voor hun bijdragen, waarna de aanwezigen de zaal verlaten voor een borrel en een buffet. In de pauze is er een warm buffet en wordt er heftig gediscussieerd over de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. Om uur treedt de heer prof.dr. Bob Smallhout op. Hij memoreert dat al eeuwen lang sprake is van hulpmiddelen. Er zijn zelfs mummies gevonden die protheses hadden. Naast een leuke, af en toe hilarische voordracht over zijn studententijd, periode bij het militair hospitaal, zijn beginperiode als hoogleraar, assistentie bij de geboorte van prins Constantijn etc, geeft de heer Smallhout aan dat de hulpmiddelen de afgelopen 80 jaar een grote ontwikkeling hebben doorgemaakt. Daarnaast gaat hij in op het emotionele aspect van het werk van de leveranciers van medische hulpmiddelen. Vaak is er sprake van beschadigde mensen. Het is essentieel dat de leveranciers begrip hebben voor psycho-trauma s en ook op belevingsgebied ervaring hebben. Het is belangrijk dat de leveranciers een nauwe, persoonlijke relatie opbouwen met de patiënt. Daarnaast is het belangrijk dat de leverancier een goede relatie heeft met de behandelend arts. De heer Smallhout is geen fan van het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport. De huidige trend hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs hoort niet op gezondheidszorg van toepassing te zijn. Het is een kwalijke ontwikkeling dat de prijsverhouding datgene is wat telt. Hij roept de SEMH-leden op zich tegen deze tendens te verzetten. Een lagere prijs kan niet anders dan gepaard gaan met mindere kwaliteit, minder service, etc. Prof. Smallhout geeft aan dat sprake is van ontmenselijkte procedures en systemen in de gezondheidszorg, terwijl de primaire taak moet zijn: zorg voor patiënten. Prof Smalhout vindt het werk van de SEMH, mede door deze ontwikkeling, zeer belangrijk en is groot voorstander van de erkenningreglementen van de SEMH. Hij wenst de SEMH leden veel persoonlijk geluk en vreugde in de humane kant van hun beroep. Na een daverend applaus wordt de klantendag, na een dankwoord door de dagvoorzitter, om uur gesloten. De sheets van de sprekers zijn te vinden op prof.dr. B. Smallhout Door Neline Breebaart- Van Leeuwen 6

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS, GEZONDHEIDSGEGEVENS EN PRIVACY. Verkennend onderzoek bij drie zorgverzekeraars in relatie

ZORGVERZEKERAARS, GEZONDHEIDSGEGEVENS EN PRIVACY. Verkennend onderzoek bij drie zorgverzekeraars in relatie ZORGVERZEKERAARS, GEZONDHEIDSGEGEVENS EN PRIVACY Verkennend onderzoek bij drie zorgverzekeraars in relatie tot het Addendum en het Protocol materiële controle Onderzoeksrapport College bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop Monitor en beleidsbrief Zorginkoop februari 2014 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding en doelstelling 11 1.2 Scope 12 1.3 Aanpak 12 1.4 Leeswijzer 14 2. Beleidscontext

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37a 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Over governance van zorgverzekeraars gesproken: een kritische reflectie vanuit juridisch-bestuurlijk perspectief. Marina de Lint

Over governance van zorgverzekeraars gesproken: een kritische reflectie vanuit juridisch-bestuurlijk perspectief. Marina de Lint Over governance van zorgverzekeraars gesproken: een kritische reflectie vanuit juridisch-bestuurlijk perspectief Marina de Lint 1 Inleiding In het Plan van Aanpak van het signalement Governance van zorgverzekeraars

Nadere informatie

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 01 Algemene voortgang 02 Klachten, geschillen en informatieverzoeken in cijfers 03 Zorgverzekeringslijn.nl 04 Recente

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf 3 Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf Managementsamenvatting 3 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

NZa in beeld. jaarverslag 2007

NZa in beeld. jaarverslag 2007 NZa in beeld jaarverslag 2007 Kopstukken in de zorg De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staat midden in de samenleving en wil in alle openheid haar werk doen. In dit eerste publieke jaarverslag gaat de

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Ziektekostenverzekeringen in Nederland

Ziektekostenverzekeringen in Nederland Ziektekostenverzekeringen in Nederland Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 1 De Zorgverzekeringswet 10 1.1 Achtergrond 10 1.2 Karakter van de zorgverzekering 14

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Algemene uitgangspunten... 4 Inleiding... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Kwaliteit... 5 Wat wordt van burgers verwacht...

Nadere informatie

33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013

33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013 33 288 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het stabiliteitsprogramma zorg 2013 MEMORIE VAN ANTWOORD ALGEMEEN Met belangstelling heb ik kennis

Nadere informatie

HOZ ex artikel I, onderdeel L, artikel 11 betrokken. De beraadslaging wordt geopend.

HOZ ex artikel I, onderdeel L, artikel 11 betrokken. De beraadslaging wordt geopend. Van Middelkoop ieder geval, omdat ik dan tenminste een keurig antwoord krijg. Dan de inhoud. Met alle respect, die vind ik bestuurlijk reactionair en zeer ongewenst. Ik ben als lid van de Tweede Kamer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Bijgaand treft u aan de antwoorden

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. 1. Inleiding

Afstudeerscriptie. 1. Inleiding ! 1 Afstudeerscriptie 1. Inleiding De kraamzorg in Nederland is van oudsher gelieerd aan het kruiswerk/de thuiszorg. Nog steeds hebben veel van deze organisaties kraamzorg in hun dienstenpakket. In het

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen.

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen. 10 20 30 40 50 25. Ontwerp raadsvoorstel UW-holding BV - sturing en toezicht de gemeente Utrecht De heer De Boer (Rekenkamer) licht het rapport van de Rekenkamer toe. Hij begint zijn presentatie met een

Nadere informatie

De leden van de NVVK voorzien in de Het bestuur van de NVVK.

De leden van de NVVK voorzien in de Het bestuur van de NVVK. Wie zijn wij? De NVVK is dé vereniging voor publieke en private schuldhulpverlenende organisaties en sociale kredietverstrekkers in Nederland. Wat doen wij? De leden van de NVVK voorzien in de Het bestuur

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2011 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie