Hulpmiddelenzorg. Cliënt centraal, één loket bij de zorgverzekeraar. Augustus 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hulpmiddelenzorg. Cliënt centraal, één loket bij de zorgverzekeraar. Augustus 2009"

Transcriptie

1 Hulpmiddelenzorg Cliënt centraal, één loket bij de zorgverzekeraar. Augustus 2009

2 Inleiding De belangrijkste knelpunten voor gebruikers van hulpmiddelen zijn de lokettenproblematiek en het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd. De afstemming van de zorg laat te wensen over en cliënten ondervinden belemmering in het vinden van een maatwerkoplossing op hun zorgvraag. Dit document beschrijft de visie van de zorgverzekeraars op hulpmiddelenzorg. Hierbij staat de verzekerde cliënt centraal. Zorgverzekeraars willen de beste oplossing bieden aan hun verzekerden. Om de hulpmiddelenzorg klantgerichter en doelmatiger te organiseren, zijn twee veranderingen nodig: 1. De aanspraak op hulpmiddelenzorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) moet functiegericht beschreven zijn. De zorgvraag staat hierdoor centraal en er is geen beperking door een limitatieve lijst. 2. De hulpmiddelenzorg moet volledig onder de Zvw vallen. De zorgverzekeraar stuurt de zorgketen integraal aan en voor de cliënt is het duidelijk waar hij of zij terecht kan voor hulpmiddelenzorg. In de visie van zorgverzekeraars hebben de functiegerichte aanspraak en de vereenvoudiging van de regelgeving direct met elkaar te maken. Als de zorgvraag centraal staat moet een klantgerichte oplossing vanuit één regeling worden aangestuurd. Zorgverzekeraars regelen via zorginkoop de verstrekking van hulpmiddelen in de zorgketen, waardoor een fysiek loket bij de zorgverzekeraar vaak overbodig is. Onlangs heeft het College voor zorgverzekeringen (CVZ) op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) advies uitgebracht over de heroriëntatie Hulpmiddelenzorg. Dit advies 1 verdeelt de hulpmiddelenzorg over twee loketten: de Zvw en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het CVZ heeft hierbij themagebieden zoals mobiliteit, zelfverzorging en communicatie als uitgangspunt genomen. De zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zijn van mening dat de verdeling van hulpmiddelenzorg over de Zvw en de Wmo geen adequate oplossing biedt voor de gesignaleerde knelpunten in de hulpmiddelenzorg. Maximalisatie van hulpmiddelenzorg onder de Zvw biedt volgens hen wél een oplossing voor de problemen. Door de hulpmiddelenzorg in de Zvw onder te brengen ontstaat er één loket voor de cliënt en kunnen zorgverzekeraars de hulpmiddelenzorg aansturen vanuit de ketenzorg. 1 CVZ advies Heroriëntatie Hulpmiddelen 16 juli 2009

3 1. Functiegerichte aanspraak op hulpmiddelenzorg in de Zvw zet de zorgvraag centraal In de Zvw is de aanspraak op hulpmiddelenzorg grotendeels geformuleerd via een limitatieve lijst van hulpmiddelen. Deze lijst biedt niet altijd voldoende keuzemogelijkheden en maatwerk voor de cliënt. Daar komt nu verandering in; de minister van VWS heeft het CVZ opdracht gegeven om de aanspraak op hulpmiddelenzorg functiegericht te omschrijven. De limitatieve lijst van hulpmiddelen wordt op termijn vervangen door functiegerichte aanspraken op hulpmiddelenzorg. De kwaliteit van zorg wordt hierdoor bevorderd en er ontstaat meer ruimte voor vraagsturing en keuzemogelijkheid voor de cliënt. Het eerste artikel in de regeling Hulpmiddelen dat functiegericht omschreven is (2005) waren de elastische kousen (compressietherapie). Daarna volgden in 2008 de orthesen, oogprothesen en gezichtshulpmiddelen, deze functiegerichte aanspraken werden in 2009 van kracht. Zorgverzekeraars zien veel voordelen van functiegerichte aanspraak op hulpmiddelenzorg. Het stelt de individuele zorgvraag van de verzekerde centraal, het biedt meer ruimte om maatwerkoplossingen te contracteren, er kan beter gestuurd worden op doelmatigheid van zorg en het geeft prikkels aan zorgaanbieders om te innoveren. Naast de voordelen zien zorgverzekeraars ook bedreigingen zoals minder transparantie voor verzekerden over de aanspraak (nu weet men precies waar men recht op heeft), minder inkoopkracht voor zorgverzekeraars (het is minder duidelijk wat en hoeveel er ingekocht moet worden) en een grotere administratieve belasting (nu kunnen alle declaraties elektronisch gecontroleerd worden op onder andere prijsafspraken). Zorgverzekeraars willen voldoende ruimte hebben voor regionale initiatieven waarbij lokale en landelijke initiatieven elkaar natuurlijk kunnen versterken. Om de uitvoering van functiegerichte aanspraak mogelijk te maken, stellen zorgverzekeraars drie voorwaarden aan de organisatie van de zorgketen: 1. De indicatiestelling door voorschrijvers moet functiegericht zijn, verwijzend naar de ICF classificatie Richtlijnen en protocollen voor het objectief vaststellen van de zorgvraag moeten beschikbaar zijn. 3. De hulpmiddelen zijn op een betrouwbare wijze gelabeld met het ClIQ-classificatiesysteem 3 en sluiten qua functionaliteit op een objectieve en transparante wijze aan op de zorgvraag. 1.1 Regie over invoering functiegerichte aanspraak in de Zvw De zorgverzekeraars voeren samen met de patiëntenorganisaties (CG-Raad/CSO/NPCF) de regie over het proces naar functiegerichte aanspraak op hulpmiddelenzorg in de Zvw 4. Uitgangspunt bij de hernieuwde inrichting van de hulpmiddelenzorg wordt gevormd door de procesbeschrijving hulpmiddelenzorg 5. Deze brengt de hele keten van de hulpmiddelenzorg in beeld; van het signaleren van een probleem tot aan de evaluatie van het gebruik van het geleverde hulpmiddel. Een belangrijk onderdeel van de procesbeschrijving hulpmiddelenzorg is het programma van eisen en het vinden van de match tussen de human related intended use (de wensen en mogelijkheden van de gebruiker) in ICF terminologie en de product related intended use (de eigenschappen van het hulpmiddel). Deze eigenschappen worden middels het CLIQ classificatiesysteem bij het hulpmiddel aangegeven. Vanuit bovenstaand initiatief is een coördinatieteam opgericht met als doel de regie te voeren over de gefaseerde invoering van de functiegerichte aanspraken in de hulpmiddelenzorg. Het CVZ neemt deel aan het coördinatieteam in de rol van pakketbeheerder. Zij verankeren in de regeling Hulpmiddelenzorg wat onder functiegerichte aanspraak wordt verstaan. Onder auspiciën van dit coördinatieteam zijn drie werkgroepen actief en wordt stapsgewijs de functiegerichte omschrijving van de aanspraak hulpmiddelenzorg uitgewerkt. Aan de werkgroepen nemen deel de betrokken beroepsgroepen, zoals artsen en andere voorschrijvers, vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en categorale patiëntenorganisaties. De functionele aanspraak op hulpmiddelenzorg moet door de hele keten erkend en herkend worden, te beginnen bij de voorschrijver en eindigend bij de leverancier. ZN is van mening dat de ontwikkeling van deze indicatieprotocollen in eerste instantie bij de beroepsgroepen ligt. Zij hebben namelijk de medisch inhoudelijke expertise en zijn verantwoordelijk voor de richtlijnen van zorg. Omdat zowel ZN als de CG-Raad en de CSO vinden dat de ontwikkeling van protocollen publiek gefinancierd moet worden, is er door deze partijen een verzoek voor subsidieverstrekking bij het ministerie van VWS ingediend, met als doel het actualiseren van de bestaande kompassen en protocollen en het ontwikkelen van nieuwe protocollen. Fabrikanten en leveranciers van hulpmiddelen worden uitgenodigd om aan te sluiten bij de werkgroepen en hun producten in te delen op basis van het ClIQ classificatiesysteem. 2 International Classification of Functions, een international classificatiesysteem om functiebeperkingen in kaart te brengen. 3 CLIQ is een generieke classificatie van soorten van hulpmiddelen gebaseerd op het beoogde gebruik van hulpmiddelen - de functie van het hulpmiddel - gezien vanuit het perspectief van de gebruiker. 4 Op landelijk niveau functioneert al jaren het Stofkamoverleg; een platform waar gebruikersorganisatie en patiëntenorganisaties als de CG-raad en de CSO met de zorgverzekeraars van gedachten wisselen over de organisatie van de hulpmiddelenzorg. 5 Uitgebracht door het CVZ en nu beheerd door de CG-raad.

4 Hulpmiddelenzorg 2. Maximalisatie hulpmiddelenzorg onder de Zvw Zorgverzekeraars hebben gezamenlijk de positie ingenomen dat zij de hulpmiddelenzorg willen verbeteren vanuit het belang van de cliënt. Om dat te realiseren nemen de zorgverzekeraars graag de volledige verantwoordelijkheid voor de hulpmiddelenzorg voor hun rekening. In deze opvatting zijn de CG-Raad en CSO bondgenoten van ZN. Ook de voorschrijvers ondersteunen dit, bijvoorbeeld de revalidatieartsen (VRA). De zorgverzekeraar organiseert de verstrekking via de spelers in een zorgketen, zodat er feitelijk geen sprake is van een (fysiek) loket. Twee uitzonderingen worden gemaakt: 1. De nagelvaste aanpassingen aan woningen en vervoer. Deze voorzieningen kunnen beter vanuit de gemeente worden verstrekt omdat ze onderdeel uitmaken van lokaal beleid. 2. De scootmobiel (vergelijkbaar met fiets, bus en tram). Het voorstel van het CVZ om de kortdurende uitleen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) op basis van themagebieden te verdelen over de Zvw en Wmo leidt ertoe dat zorgverzekeraars geen regie meer kunnen voeren over (integrale) zorgketens. Immers, de kortdurende uitleen betreft ziektegerelateerde hulpmiddelen. Naast het ongemak voor de zorgverzekeraar en de cliënt creëert een knip in de verstrekking van hulpmiddelenzorg ook voor de hulpverlener onduidelijkheid. Ten slotte is het voorstel van het CVZ over de AWBZ-uitleenhulpmiddelen strijdig met de toekomstvisie van de AWBZ waarin maatschappelijk draagvlak is voor uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraar voor eigen verzekerden vanaf 1 januari Zorgverzekeraars zien verschillende voordelen in maximalisatie van hulpmiddelenzorg in de Zvw: 1. Maximalisatie van de hulpmiddelenzorg onder de Zvw komt tegemoet aan de politieke wens van één loket. 2. Cliënten (vertegenwoordigt in de CG-Raad en CSO) zijn voorstander van de uitvoering van hulpmiddelenzorg door zorgverzekeraars vanuit rechtszekerheid en doelmatigheid. 3. Hulpmiddelenzorg maakt onderdeel uit van zorgketens die integraal aangestuurd moet worden. 2.1 Maximalisatie van de hulpmiddelenzorg onder de Zvw komt tegemoet aan de politieke wens van één loket Het voorstel van zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties is om alle hulpmiddelenzorg vanuit de Zvw te organiseren. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de cliënt: één loket voor hulpmiddelen. De scheiding tussen medisch en participatie zoals het CVZ maakt, is arbitrair en in het CVZ advies wordt vaak vanuit pragmatische overwegingen afgeweken van deze indeling. Dit maakt het er voor de patiënten en zorgverleners niet eenvoudiger op dan nu het geval is. Zorgverzekeraars stellen de zorgvraag van de cliënt centraal. Alle hulpmiddelen worden via de zorgverzekeraar verstrekt. Indien woningaanpassingen of vervoerswensen onderdeel uitmaken van het programma van eisen, zorgt de zorgverzekeraar voor een adequate verwijzing naar de Wmo. Indien gewenst zal de zorgverzekeraar de verzekerde daarin ondersteunen. Met de gemeentes wordt afgestemd hoe de benodigde zorg rond de cliënt kan worden georganiseerd. De aanvraag bij de gemeente kan verlopen via de zorgverlener (bijvoorbeeld de ergotherapeut), de cliënt zelf of via de zorgverzekeraar. 2.2 Cliënten zijn voorstander van de uitvoering van hulpmiddelenzorg door zorgverzekeraars vanuit rechtszekerheid en doelmatigheid De CG-Raad en CSO pleiten voor rechtszekerheid en doelmatigheid en stellen dat deze het best geborgd is in de Zvw. Voor een goede inrichting van zorgketens is de regie van een zorgverzekeraars onontbeerlijk. In de visie van de CG-Raad en CSO moeten gemeenten zich concentreren op aanpassingen van de omgeving. Het voorstel van het CVZ creëert geen vermindering van het aantal loketten. Overheveling van hulpmiddelenzorg naar de gemeente resulteert in ongelijkheid voor cliënten omdat er lokale verschillen bestaan in de uitvoeringspraktijk. In tegenstelling tot verzekerden kunnen burgers niet stemmen met de voeten. Het recht op aanspraak wordt ingewisseld voor het compensatiebeginsel. Naast de rechtszekerheid geven cliëntenorganisaties ook vanuit kwaliteitsoogpunt aan dat hulpmiddelenzorg bij de zorgverzekeraar thuishoort en niet bij de gemeente. De zorg dient integraal vanuit één regeling verstrekt te worden. Cliëntenorganisaties maken zich ook zorgen over de beperkte expertise bij de gemeente over hulpmiddelenzorg. Bovendien werkt overheveling van hulpmiddelenzorg naar gemeentes mogelijk kostenophogend omdat het aantal inkooppartijen wordt vergroot van circa vijf zorgverzekeraars naar maximaal 441 gemeenten. Hierdoor neemt de marktmacht en countervailing power richting aanbieders sterk af. Zorgverzekeraars hebben tijdens de deregulering van

5 Hulpmiddelenzorg hulpmiddelenzorg bewezen dat zij in staat zijn om de doelmatigheid van de hulpmiddelenzorg te verbeteren. De kosten van de hulpmiddelenzorg zijn bijvoorbeeld in 2004 en 2005 afgenomen terwijl de klanttevredenheid gelijk is gebleven. Een andere reden om de hulpmiddelenvoorziening bij de Zvw onder te brengen is de keuzevrijheid van de cliënt. Indien de cliënt niet tevreden is over de kwaliteit, kan hij of zij jaarlijks overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Om die reden verhuizen naar een andere gemeente is geen reële optie. Ook de aanvraagprocedures zijn voor cliënten bij zorgverzekeraars een stuk minder bureaucratisch dan bij de gemeentes. Volledige uitvoering van de hulpmiddelenzorg door zorgverzekeraars, inclusief de mobiliteitshulpmiddelen, vereenvoudigt ook de uitvoering van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Zorgverzekeraars hebben daartoe een uniform registratiesysteem ingevoerd met een duidelijk herkenbaar code voor verschillende type hulpmiddelen (de zogenaamde GPH standaard in DISH 6 ). De toewijzing wordt betrouwbaarder en er hoeven geen extra kosten gemaakt te worden voor registratiesystemen bij gemeentes. In het zogenaamde Stofkamoverleg (een platform waar gebruikersorganisatie en patiëntenorganisaties als de CG-Raad en CSO met de zorgverzekeraars van gedachten wisselen over de organisatie van de hulpmiddelenzorg) zoeken cliëntenorganisaties (CG-Raad en CSO) en zorgverzekeraars voortdurend naar wegen om de zorgvraag van de patiënt centraal te stellen en de organisatie van de zorg hierop in te richten. Op dit moment voeren beide organisaties de regie over de overgang naar functiegerichte aanspraak hulpmiddelenzorg en de protocolontwikkeling om de zorgvraag in kaart te brengen. De functiegerichte aanspraak, waar het probleem van de cliënt centraal staat, vraagt bij uitstek om een integrale benadering van hulpmiddelenzorg vanuit één regeling; de Zvw is daartoe het meest geëigend. De functiegerichte aanspraak in de Zvw maakt maatwerkoplossingen mogelijk, dit in tegenstelling tot de collectieve oplossingen bij gemeentes. Bovendien zijn zorgverzekeraars in staat om binnen de functiegerichte aanspraak innovatieve oplossingen te contracteren. Zij worden daarin niet gehinderd door aanbestedingsverplichtingen. De AWBZ-uitleen wordt nu zonder problemen georganiseerd door zorgkantoren. Veel van de korte uitleen artikelen zijn bovendien bij uitstek zorggerelateerd. De verdeling van hulpmiddelen over thema s zoals voorgesteld door het CVZ gaat bij kortdurende uitleen van mobiliteitshulpmiddelen volledig mank. 2.3 Hulpmiddelenzorg maakt onderdeel uit van zorgketens die integraal aangestuurd moet worden De integrale verlening van zorg op basis van functiegerichte aanspraken vanuit één regeling sluit aan bij de ontwikkeling van ketenzorgproducten en functionele bekostiging van chronische ziekten. Hulpmiddelenzorg maakt onderdeel uit van de zorgketen en dient in één prestatie vanuit één regeling bekostigd te worden. Het toekomstperspectief van de AWBZ is uitvoering door zorgverzekeraars voor eigen verzekerden per 1 januari Dit biedt tevens een oplossing voor het gesignaleerde knelpunt dat integrale zorg in de thuissituatie vanuit één regeling wordt georganiseerd: ziekenhuisverplaatste zorg, verpleegkundige zorg en hulpmiddelenzorg. 6 DISH is het Detail Informatiesysteem Hulpmiddelen van VEKTIS Conclusie Zorgverzekeraars willen de regie voeren over hulpmiddelenzorg om maatwerk te bieden voor de cliënt. Hiertoe dient de hulpmiddelenzorg volledig ondergebracht te worden bij de Zvw. Zo ontstaat één loket en duidelijkheid voor de cliënt. De aanspraak op hulpmiddelenzorg dient bovendien functiegericht omschreven te zijn. Echte maatwerkoplossingen zijn mogelijk als er protocollen beschikbaar zijn die de zorgvraag objectief in kaart brengen. Zorgverzekeraars voeren samen met de CG-Raad en CSO de regie over de protocolontwikkeling en de implementatie van functiegerichte aanspraak op hulpmiddelenzorg in het kader van de Zvw. Zorgverzekeraars roepen de minister van VWS op de hulpmiddelenzorg te maximaliseren onder de Zvw.

6 Voor meer informatie kunt u terecht bij: Zorgverzekeraars Nederland Dhr. dr. R. Luijk, Beleidsadviseur Zorg Mw. H.J. Tchang-Spek, Beleidsadviseur Zorg Telefoon: Dit is een uitgave van: Zorgverzekeraars Nederland Postbus AM Zeist Telefoon:

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

De patiënt als sturende kracht

De patiënt als sturende kracht De patiënt als sturende kracht rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor de langdurige zorg Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor de langdurige zorg Het Toetsingskader voor de langdurige zorg 3 Wat is het Toetsingskader? Het Toetsingskader is

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie