CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk"

Transcriptie

1

2

3 CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk

4 CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN ALS GEVOLG VAN EEN HUURSCHULD tussen Woningcorporatie Goed Wonen, vertegenwoordigd door de heer C.W. Gommeren, Woningcorporatie Bernardus Wonen, vertegenwoordigd door de heer K. Karsten, Woningcorporatie Brabantse Waard, vertegenwoordigd door drs. Ing. R. van den Boom, hierna te noemen: de woningcorporaties en 1. gemeente Moerdijk, vertegenwoordigd door de heer J.P.M. Klijs, hierna te noemen: de gemeente, 2. Kredietbank West-Brabant, vertegenwoordigd door de heer S.W. van Gurp, hierna te noemen: Kredietbank West-Brabant. Genoemden onder 1 en 2 nemen deel in het Meldpunt Schuldhulpverlening Moerdijk, hierna te noemen MSM. Partijen nemen het volgende in aanmerking: 1. De woningcorporaties hebben onder meer als taak zorg te dragen voor passende en in relatie tot het inkomen betaalbare huisvesting. 2. De woningcorporaties onderkennen dat hun huurders door omstandigheden in een problematische schuldensituatie kunnen komen en daardoor niet tijdig of niet volledig hun huurbetalingen kunnen doen, waarbij de woningcorporaties ter invordering van de verschuldigde bedragen incassomaatregelen moeten nemen. 3. Ter beperking van de huurschuld en daarmee in het belang van de totale schuldenproblematiek beschouwen de woningcorporaties het als onderdeel van hun taak om deze huurders ruimte te geven uit de problematische schulden te komen. Om zo (verdere) verhoging van de huurschuld met incasso- en deurwaarderskosten, ontbinding van de huurovereenkomst en uithuiszetting vanwege een huurachterstand te voorkomen. 4. Met betrekking tot duidelijkheid voor de huurder en de woningcorporaties, acht de Kredietbank West-Brabant het van belang de doorlooptijd van de uit te voeren schuldregeling zoveel mogelijk te beperken. Hierbij geldt een wachttijd (tussen moment doorsturen vanuit Moerdijk en in behandeling nemen bij Kredietbank) van maximaal 8 weken. Daarna volgt een intake- en stabilisatieperiode van maximaal 3 maanden. Voor de schuldregeling zelf geldt een periode van maximaal 120 dagen. 5. De betrokken huurders moeten bereid zijn tijdig hulp van het MSM te accepteren bij het oplossen van hun financiële problemen en hieraan zelf mee te werken. De woningcorporaties en het MSM komen het volgende overeen: 1. Doelstellingen en doelgroep 1.1 Partijen stellen zich ten doel huiszetting als gevolg van een huurschuld (uit corporatiewoningen) in de gemeente Moerdijk zoveel mogelijk te beperken door actieve interventie in de financiële problematiek van de huurder. 1.2 Dit convenant is gericht op de volgende doelgroep: alle huurders van corporatiewoningen die geconfronteerd worden met een huurachterstand of een (dreigende) huisuitzetting als gevolg van een huurschuld. Het convenant heeft geen betrekking op (dreigende) huisuitzettingen als gevolg van zaken zoals overlast, fraude, hennepkwekerijen, overbewoning, etc.

5 2. Informatie-uitwisseling en geheimhouding 2.1 Partijen verplichten zich binnen het kader van de samenwerking tot maximale informatieuitwisseling. Hierbij wordt de wet bescherming persoonsgegevens door partijen in acht genomen. 2.2 Partijen zeggen toe wederzijdse verstrekte informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken. 3. Aanmeldingsprocedure 3.1. De woningcorporatie zal ingeval van huurachterstand vlak voor het versturen van de tweede aanmaning voor de eerste maand huurachterstand, doch na maximaal twee maanden huurachterstand contact opnemen met de huurder. In het gesprek met de huurder (telefonisch of persoonlijk) wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn tot het treffen van een betalingsregeling en of er, naast de huurachterstand, sprake is van andere schulden. 3.2 Lukt het de woningcorporatie niet telefonisch of persoonlijk contact te krijgen met de huurder, dan wordt een korte melding gedaan bij MSM. Via de mail worden naam en adres doorgegeven en dat het dossier is overgedragen aan de deurwaarder. 3.3 Indien het niet mogelijk is een realistische en redelijke betalingsregeling te treffen, dan zullen de gegevens van de huurder worden gemeld aan het MSM. Dit wordt ook gedaan als het wel mogelijk is een regeling te treffen voor de huur, maar er meerdere schulden blijken te zijn. De melding wordt gedaan middels een naar de casemanager van team Zorg, Schuldhulpverlening. De woningcorporatie zal tijdens het gesprek met de huurder onder 3.1 de huurder ervan op de hoogte stellen dat de gegevens worden doorgegeven aan team schuldhulpverlening van de gemeente. Ter informatie: de incassoprocedure loopt door in afwachting van terugkoppeling vanuit schuldhulpverlening. 3.4 De casemanager schuldhulpverlening neemt binnen vijf werkdagen telefonisch contact op met de huurder om de schuldenproblematiek te bespreken en te beoordelen of er een aanvraag schuldhulpverlening kan worden ingediend. 3.5 De gemeente zal de woningcorporatie binnen vijf werkdagen na het contact met de klant op de hoogte stellen van de uitkomsten/acties naar aanleiding van het gesprek zoals vermeld onder Een intakegesprek schuldhulpverlening bij de gemeente vindt plaats binnen vier weken na het gesprek onder Opschorting incassomaatregelen 4.1 De woningcorporatie bevriest de huurschuld onder de voorwaarde dat de huurder de lopende huur weer gaat betalen, zodat de huurschuld niet verder oploopt. 4.2 Indien gedurende de procedure alsnog blijkt dat de huurder niet bereid is de lopende huur door te betalen, of indien deze hiertoe niet in staat blijkt te zijn, dan wordt dit door de woningcorporatie gemeld aan de casemanager schuldhulpverlening. 4.3 Als de huurder blijft weigeren de lopende huur te betalen, wordt dit aangemerkt als het niet verlenen van medewerking en heeft dit tot gevolg dat verdere schuldhulpverlening uitblijft. Huurder, woningcorporatie en het MSM dienen onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld dat geen verdere schuldhulpverlening wordt verleend. 4.4 Van huurders die een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen, kan op grond van artikel 57 sub a van de Participatiewet de maandelijkse huur worden ingehouden en doorbetaald aan de woningcorporaties. Dit wordt alleen gedaan als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de huurder zelf niet in staat is de huur tijdig te betalen. 4.5 De bepalingen onder lid 1 t/m 4 blijven van kracht totdat de Kredietbank West-Brabant het onderzoek heeft afgerond (het streven is binnen zes maanden) en het MSM heeft geadviseerd. Tijdens het onderzoek wordt bezien of er nadat het advies is uitgebracht een noodzaak is voor het inzetten van budgetbeheer of het blijven doorbetalen van de huur via de uitkering. 4.6 Indien de huurder binnen de periode genoemd onder 4.5 stopt met het betalen van de lopende huur, wordt de schuldhulpverlening met onmiddellijke ingang beëindigd.

6 4.7 Op vorderingen die door de woningcorporatie reeds zijn overgedragen aan een deurwaarder zijn de punten onder lid 1 t/m 6 van dit artikel van toepassing, voor zover er nog geen dagvaardingen zijn uitgebracht. 5. Afspraken in het kader van het minnelijk traject 5.1 Een huurschuld is een concurrente vordering. 5.2 De woningcorporatie gaat in principe akkoord met een percentageaanbod tegen finale kwijting bij betaling ineens door middel van het verstrekken van een saneringskrediet door de Kredietbank West-Brabant. 5.3 De woningcorporatie gaat in principe akkoord met een percentageaanbod tegen finale kwijting op basis van een door de Kredietbank West-Brabant uit te voeren schuldbemiddeling met een maximale looptijd van 36 maanden. 5.4 De woningcorporatie stelt aan het onder punt 5.2 en 5.3 genoemde de volgende voorwaarden: a. de casemanager schuldhulpverlening beoordeelt of er een noodzaak is om de huurder op te laten nemen in budgetbeheer met de daaraan gekoppelde budgetbegeleiding; b. de eenmalige bereidheid om in te gaan op een percentageaanbod; c. de huurschuld dient te goeder trouw te zijn ontstaan; d. er is geen sprake van andersoortige problematiek zoals overlast. 6. Overige afspraken m.b.t. samenwerking 6.1 De woningcorporaties zullen in beginsel niet overgaan tot ontruiming alvorens contact op te nemen met de gemeente. 6.2 Als er sprake is van een huisuitzetting met minderjarige kinderen, wordt het Protocol bij huisuitzetting met minderjarige kinderen gevolgd. 6.3 De gemeente zal de woningcorporatie zo spoedig op de hoogte stellen wanneer een verzoek om schuldhulpverlening niet gehonoreerd kan worden. 6.4 Indien het niet mogelijk is een minnelijke of een gerechtelijke schuldregeling te treffen, kan de huurder contact opnemen met de woningcorporatie teneinde een ontruiming te voorkomen. Indien er geen mogelijkheden zijn, wordt de incassoprocedure hervat door de woningcorporatie. 6.5 De woningcorporatie verleent in principe één maal haar medewerking aan een schuldregeling tussen het MSM en huurder. 6.6 De Kredietbank West-Brabant brengt de woningcorporatie zo spoedig mogelijk via de mail op de hoogte wanneer bekend is dat op een huurder een verzoek om WSNP kan indienen bij de rechtbank. 6.7 Het MSM conformeert zich aan de Gedragscode Schuldhulpverlening van de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), de NEN-normen, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). 6.8 Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de deelnemende partijen: één keer per kwartaal vindt een casuïstiekoverleg plaats en één keer per jaar een overleg waarbij de evaluatie en het convenant besproken worden. 6.9 De omschreven samenwerking in dit convenant wordt jaarlijks door de deelnemende partijen geëvalueerd op de volgende onderdelen: a. het aantal door de woningcorporaties bij de gemeente aangemelde huurders; b. aantal ingenomen aanvragen schuldhulpverlening van aangemelde huurders; c. het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank West-Brabant; d. percentage van aangemelde huurders waarbij de huurschuld niet meer oploopt; e. ontwikkeling van de ontruimingen (aantal in dat jaar en vergelijking met het jaar ervoor) f. het verloop van de samenwerking tussen de deelnemende partijen. 7. Looptijd convenant 7.1 Dit convenant wordt aangegaan per voor de periode van één jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

7 7.2 Elke partij mag deze overeenkomst met inachtneming van drie maanden opzegtermijn schriftelijk opzeggen. De ondertekening Het Meldpunt Schuldhulpverlening Moerdijk: Gemeente Moerdijk, de heer J.P.M. Klijs d.d. Kredietbank West-Brabant, de heer S.W. van Gurp d.d. De woningcorporaties: Woningcorporatie Goed Wonen, de heer C.W. Gommeren d.d. Woningcorporatie Bernardus Wonen, de heer K. Karsten, ad interim d.d. Woningcorporatie Brabantse Waard, drs. Ing. R. van den Boom d.d.

8 Protocol bij huisuitzetting met kinderen Samenwerking Gemeente Moerdijk, Brabantse Waard, Bernardus Wonen en Goed Wonen Zevenbergen, februari 2015

9 Protocol bij huisuitzettingen met kinderen Inleiding De woningcorporaties hebben beleid vastgesteld waarin wordt omschreven welke stappen er worden gezet als een huurder achterstand opbouwt. Met de gemeente is een convenant afgesloten om huisuitzettingen vanwege een huurachterstand te voorkomen. De nadruk van het beleid ligt op preventie van huurachterstanden. Wanneer er toch betalingsproblemen ontstaan, kan dit uiteindelijk leiden tot huisuitzetting. Dit kan niet in alle gevallen worden voorkomen. Huurders zijn hier zelf verantwoordelijk voor. We willen bij voorkeur geen uitzonderingen op de regels maken voor individuele huurders, dus huisuitzetting van gezinnen sluiten wij niet per definitie uit. Alleen een consequente uitvoering van het beleid doet recht aan de overgrote meerderheid van de huurders, die wel hun huur betalen. Bij de huisuitzetting van een gezin met minderjarige kinderen moeten de ouders vanzelfsprekend voor (de opvang van) de kinderen zorgen. Maar dit is niet altijd voldoende geregeld. De woningcorporaties en de gemeente kunnen niet in crisisopvang voor de betreffende kinderen voorzien. Er kunnen wel afspraken gemaakt worden tussen de corporaties en de gemeente over tijdige signalering van een probleem met de opvang van jonge kinderen en de te nemen stappen richting maatschappelijke opvang. Het doel van dit protocol is dat er gegarandeerd opvang is voor minderjarige kinderen na een huisuitzetting. Procedure De woningcorporaties hanteren een incassoprocedure en een deurwaardersprocedure. Doel van de incassoprocedure is preventie van huurachterstanden. Tijdens de incassoprocedure worden brieven naar de huurder verstuurd, herinneringen en aanmaningen. Er wordt telefonisch contact opgenomen met de huurder en/of indien nodig vindt een huisbezoek plaats. Wanneer alle acties uit de incassoprocedure (inclusief de eventuele acties in het kader van het Convenant preventie huisuitzettingen ) niet leiden tot betaling van de openstaande huur of een betalingsregeling, wordt het dossier overgedragen aan de deurwaarder. Aan de deurwaardersprocedure zijn extra kosten voor de huurder verbonden. Doel van de deurwaardersprocedure is het bewerkstellingen van (geheel of gedeeltelijke) betaling van de openstaande huur en overige kosten. Komt er geen oplossing voor de betalingsproblemen, dan kan dit leiden tot een huisuitzetting. Bij het uitblijven van betaling vraagt de deurwaarder vonnis voor ontbinding van het huurcontract aan bij de rechter. Op het moment dat de rechter het vonnis toewijst, wordt een datum gepland voor daadwerkelijke ontruiming. Tussen de brief van de deurwaarder waarin hij aankondigt op welke datum ontruimd gaat worden en de daadwerkelijke ontruiming zit in principe minimaal 2 weken. In deze twee weken biedt de woningcorporatie de huurder nogmaals de kans om te betalen of de woning zelf op te leveren, zonder de extra kosten die de huisuitzetting met zich meebrengt. De deurwaarder neemt de week voorafgaand aan de huisuitzetting telefonisch contact op met de huurder. Als er minderjarige kinderen in het spel zijn, informeert hij naar een oplossing voor deze kinderen. Als hij geen informatie krijgt over een oplossing, wordt de gemeente hiervan op de hoogte gesteld, zodat de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen.

10 NB: Als er meer speelt (huiselijk geweld en/of kindermishandeling), dan kan er een melding worden gedaan bij Veilig Thuis West-Brabant in Breda via telefoonnummer (landelijk nummer ). In bijgevoegd schema is de procedure weergegeven.

11 Gemeente Woningcorporatie Incassoprocedure en procedure Convenant preventie huisuitzettingen doorlopen: geen betaling. Aanvraag vonnis tot ontbinding huurcontract bij de rechter. Toewijzing vonnis. GBA-check inwoners adres Datum ontruiming wordt gepland. woningcorporatie stuurt huurder brief: laatste kans voor ontbinding contract zonder ontruiming. Deurwaarder stuur huurder brief met datum ontruiming en overzicht betalingsachterstand. Ontruiming kinderen < 18 jaar Casemanager schuldhulpverlening schakelt jeugdprofessional Centrum voor Jeugd en Gezin in. Actie jeugdprofessional: - onderzoek situatie jeugdige: al hulpverlening aanwezig? - contact opnemen met gezin - evt. inzetten jeugdhulp in de vorm van verblijf Noodoplossing kinderen (bijv. avond voorafgaand aan ontruiming maatschappelijke opvang) Deurwaarder en/of woningcorporatie informeert telefonisch bij huurder naar oplossing voor kinderen. Als de huurder zelf geen deugdelijke oplossing heeft, geeft de woningcorporatie dit door aan de casemanager schuldhulpverlening. Registratie noodoplossing bij incassomedewerker, melding aan deurwaarder. ontruiming

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen Int12.1410 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de kaderstellling

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting Eropaf! HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Onderzoeksrapport. Stichting Eropaf! HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Onderzoeksrapport Stichting Eropaf! Student : Bouchra el Mourabit Studentnummer : 500531601 Docentbegeleider : Dhr. S. Moerman Datum : 28 maart 2014 Opdrachtgever : Stichting Eropaf!

Nadere informatie

Schuldhulpverlening loont!

Schuldhulpverlening loont! Schuldhulpverlening loont! Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Auteur: Erik Verkade Afdeling: Team Economische Zaken Datum: 5 november 2012 Corsanummer: T12.13797 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Waarom

Nadere informatie

De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting

De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting Een verkenning in Rotterdam en Amsterdam Dorieke Wewerinke Linda van den Dries Judith Wolf Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Heemstede, juni 2012 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013

Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013 Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013 Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Definitie bijzondere bijstand... 3 Definitie voorliggende voorziening... 3 Doelgroep...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7964 20 april 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 april 2012, nr. IENM/BSK-2012/14677,

Nadere informatie

2013-2016. schuldhulpverlening. Beleidsnotitie Gemeentelijke. Op weg naar effectieve schuldhulp

2013-2016. schuldhulpverlening. Beleidsnotitie Gemeentelijke. Op weg naar effectieve schuldhulp Beleidsnotitie Gemeentelijke schuldhulpverlening Op weg naar effectieve schuldhulp 2013-2016 Gemeente Woudenberg Afdeling Ontwikkeling en Beleid Roelie Lammers-Zandberg Postbus @gemwoudenberg.nl (033)

Nadere informatie

Nieuwe Kansbeleid Twentse woningcorporaties

Nieuwe Kansbeleid Twentse woningcorporaties Nieuwe Kansbeleid Twentse woningcorporaties 1. Aanleiding en doel De kerntaak van woningcorporaties is het huisvesten van mensen met een lager inkomen, daartoe behoort ook de doelgroep van kwetsbare mensen.

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Gl 3 Gemeents Oostzsan VERZONDEN 1 O JUNI 2ÖIS Gemeentehuis ezoekadres Kerkbuurt 4, 1 51 1 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 5 30 AA WortTier Telefoon 075

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

In de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder:

In de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Gedragscode Schuldregeling TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Aflossingscapaciteit:

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Bereikbaarheid Telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-14:00 Telefoon: Ruurdsje Jansma-06-403

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam

Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam 0 Strategisch Beleid Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam Conform Herontwerp Schuldhulpverlening 2011-2012 DWI Bureaus voor schuldhulpverlening Stadsdelen 2 Inhoud Inhoud 3 1 Inleiding 7 2 Processchema

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren KBR: een tussenbalans Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren gemeentelijke ombudsman Rotterdam juli 2011 Colofon Het onderzoeksteam van

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 95b, achtste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 44, achtste lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 95b, achtste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 44, achtste lid, van de Gaswet; Kenmerk WJZ 6101739 Opschrift Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2006, nr. WJZ 6101739, houdende regels over het beëindigen van het transport naar of de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2013 2014

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2013 2014 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2013 2014 Evaluatie en aanbevelingen voor aangepaste werkwijze Gemeenten in de regio Holland Rijnland werken aan het voorkomen van energie afsluitingen en

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie