CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk"

Transcriptie

1

2

3 CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk

4 CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN ALS GEVOLG VAN EEN HUURSCHULD tussen Woningcorporatie Goed Wonen, vertegenwoordigd door de heer C.W. Gommeren, Woningcorporatie Bernardus Wonen, vertegenwoordigd door de heer K. Karsten, Woningcorporatie Brabantse Waard, vertegenwoordigd door drs. Ing. R. van den Boom, hierna te noemen: de woningcorporaties en 1. gemeente Moerdijk, vertegenwoordigd door de heer J.P.M. Klijs, hierna te noemen: de gemeente, 2. Kredietbank West-Brabant, vertegenwoordigd door de heer S.W. van Gurp, hierna te noemen: Kredietbank West-Brabant. Genoemden onder 1 en 2 nemen deel in het Meldpunt Schuldhulpverlening Moerdijk, hierna te noemen MSM. Partijen nemen het volgende in aanmerking: 1. De woningcorporaties hebben onder meer als taak zorg te dragen voor passende en in relatie tot het inkomen betaalbare huisvesting. 2. De woningcorporaties onderkennen dat hun huurders door omstandigheden in een problematische schuldensituatie kunnen komen en daardoor niet tijdig of niet volledig hun huurbetalingen kunnen doen, waarbij de woningcorporaties ter invordering van de verschuldigde bedragen incassomaatregelen moeten nemen. 3. Ter beperking van de huurschuld en daarmee in het belang van de totale schuldenproblematiek beschouwen de woningcorporaties het als onderdeel van hun taak om deze huurders ruimte te geven uit de problematische schulden te komen. Om zo (verdere) verhoging van de huurschuld met incasso- en deurwaarderskosten, ontbinding van de huurovereenkomst en uithuiszetting vanwege een huurachterstand te voorkomen. 4. Met betrekking tot duidelijkheid voor de huurder en de woningcorporaties, acht de Kredietbank West-Brabant het van belang de doorlooptijd van de uit te voeren schuldregeling zoveel mogelijk te beperken. Hierbij geldt een wachttijd (tussen moment doorsturen vanuit Moerdijk en in behandeling nemen bij Kredietbank) van maximaal 8 weken. Daarna volgt een intake- en stabilisatieperiode van maximaal 3 maanden. Voor de schuldregeling zelf geldt een periode van maximaal 120 dagen. 5. De betrokken huurders moeten bereid zijn tijdig hulp van het MSM te accepteren bij het oplossen van hun financiële problemen en hieraan zelf mee te werken. De woningcorporaties en het MSM komen het volgende overeen: 1. Doelstellingen en doelgroep 1.1 Partijen stellen zich ten doel huiszetting als gevolg van een huurschuld (uit corporatiewoningen) in de gemeente Moerdijk zoveel mogelijk te beperken door actieve interventie in de financiële problematiek van de huurder. 1.2 Dit convenant is gericht op de volgende doelgroep: alle huurders van corporatiewoningen die geconfronteerd worden met een huurachterstand of een (dreigende) huisuitzetting als gevolg van een huurschuld. Het convenant heeft geen betrekking op (dreigende) huisuitzettingen als gevolg van zaken zoals overlast, fraude, hennepkwekerijen, overbewoning, etc.

5 2. Informatie-uitwisseling en geheimhouding 2.1 Partijen verplichten zich binnen het kader van de samenwerking tot maximale informatieuitwisseling. Hierbij wordt de wet bescherming persoonsgegevens door partijen in acht genomen. 2.2 Partijen zeggen toe wederzijdse verstrekte informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken. 3. Aanmeldingsprocedure 3.1. De woningcorporatie zal ingeval van huurachterstand vlak voor het versturen van de tweede aanmaning voor de eerste maand huurachterstand, doch na maximaal twee maanden huurachterstand contact opnemen met de huurder. In het gesprek met de huurder (telefonisch of persoonlijk) wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn tot het treffen van een betalingsregeling en of er, naast de huurachterstand, sprake is van andere schulden. 3.2 Lukt het de woningcorporatie niet telefonisch of persoonlijk contact te krijgen met de huurder, dan wordt een korte melding gedaan bij MSM. Via de mail worden naam en adres doorgegeven en dat het dossier is overgedragen aan de deurwaarder. 3.3 Indien het niet mogelijk is een realistische en redelijke betalingsregeling te treffen, dan zullen de gegevens van de huurder worden gemeld aan het MSM. Dit wordt ook gedaan als het wel mogelijk is een regeling te treffen voor de huur, maar er meerdere schulden blijken te zijn. De melding wordt gedaan middels een naar de casemanager van team Zorg, Schuldhulpverlening. De woningcorporatie zal tijdens het gesprek met de huurder onder 3.1 de huurder ervan op de hoogte stellen dat de gegevens worden doorgegeven aan team schuldhulpverlening van de gemeente. Ter informatie: de incassoprocedure loopt door in afwachting van terugkoppeling vanuit schuldhulpverlening. 3.4 De casemanager schuldhulpverlening neemt binnen vijf werkdagen telefonisch contact op met de huurder om de schuldenproblematiek te bespreken en te beoordelen of er een aanvraag schuldhulpverlening kan worden ingediend. 3.5 De gemeente zal de woningcorporatie binnen vijf werkdagen na het contact met de klant op de hoogte stellen van de uitkomsten/acties naar aanleiding van het gesprek zoals vermeld onder Een intakegesprek schuldhulpverlening bij de gemeente vindt plaats binnen vier weken na het gesprek onder Opschorting incassomaatregelen 4.1 De woningcorporatie bevriest de huurschuld onder de voorwaarde dat de huurder de lopende huur weer gaat betalen, zodat de huurschuld niet verder oploopt. 4.2 Indien gedurende de procedure alsnog blijkt dat de huurder niet bereid is de lopende huur door te betalen, of indien deze hiertoe niet in staat blijkt te zijn, dan wordt dit door de woningcorporatie gemeld aan de casemanager schuldhulpverlening. 4.3 Als de huurder blijft weigeren de lopende huur te betalen, wordt dit aangemerkt als het niet verlenen van medewerking en heeft dit tot gevolg dat verdere schuldhulpverlening uitblijft. Huurder, woningcorporatie en het MSM dienen onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld dat geen verdere schuldhulpverlening wordt verleend. 4.4 Van huurders die een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen, kan op grond van artikel 57 sub a van de Participatiewet de maandelijkse huur worden ingehouden en doorbetaald aan de woningcorporaties. Dit wordt alleen gedaan als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de huurder zelf niet in staat is de huur tijdig te betalen. 4.5 De bepalingen onder lid 1 t/m 4 blijven van kracht totdat de Kredietbank West-Brabant het onderzoek heeft afgerond (het streven is binnen zes maanden) en het MSM heeft geadviseerd. Tijdens het onderzoek wordt bezien of er nadat het advies is uitgebracht een noodzaak is voor het inzetten van budgetbeheer of het blijven doorbetalen van de huur via de uitkering. 4.6 Indien de huurder binnen de periode genoemd onder 4.5 stopt met het betalen van de lopende huur, wordt de schuldhulpverlening met onmiddellijke ingang beëindigd.

6 4.7 Op vorderingen die door de woningcorporatie reeds zijn overgedragen aan een deurwaarder zijn de punten onder lid 1 t/m 6 van dit artikel van toepassing, voor zover er nog geen dagvaardingen zijn uitgebracht. 5. Afspraken in het kader van het minnelijk traject 5.1 Een huurschuld is een concurrente vordering. 5.2 De woningcorporatie gaat in principe akkoord met een percentageaanbod tegen finale kwijting bij betaling ineens door middel van het verstrekken van een saneringskrediet door de Kredietbank West-Brabant. 5.3 De woningcorporatie gaat in principe akkoord met een percentageaanbod tegen finale kwijting op basis van een door de Kredietbank West-Brabant uit te voeren schuldbemiddeling met een maximale looptijd van 36 maanden. 5.4 De woningcorporatie stelt aan het onder punt 5.2 en 5.3 genoemde de volgende voorwaarden: a. de casemanager schuldhulpverlening beoordeelt of er een noodzaak is om de huurder op te laten nemen in budgetbeheer met de daaraan gekoppelde budgetbegeleiding; b. de eenmalige bereidheid om in te gaan op een percentageaanbod; c. de huurschuld dient te goeder trouw te zijn ontstaan; d. er is geen sprake van andersoortige problematiek zoals overlast. 6. Overige afspraken m.b.t. samenwerking 6.1 De woningcorporaties zullen in beginsel niet overgaan tot ontruiming alvorens contact op te nemen met de gemeente. 6.2 Als er sprake is van een huisuitzetting met minderjarige kinderen, wordt het Protocol bij huisuitzetting met minderjarige kinderen gevolgd. 6.3 De gemeente zal de woningcorporatie zo spoedig op de hoogte stellen wanneer een verzoek om schuldhulpverlening niet gehonoreerd kan worden. 6.4 Indien het niet mogelijk is een minnelijke of een gerechtelijke schuldregeling te treffen, kan de huurder contact opnemen met de woningcorporatie teneinde een ontruiming te voorkomen. Indien er geen mogelijkheden zijn, wordt de incassoprocedure hervat door de woningcorporatie. 6.5 De woningcorporatie verleent in principe één maal haar medewerking aan een schuldregeling tussen het MSM en huurder. 6.6 De Kredietbank West-Brabant brengt de woningcorporatie zo spoedig mogelijk via de mail op de hoogte wanneer bekend is dat op een huurder een verzoek om WSNP kan indienen bij de rechtbank. 6.7 Het MSM conformeert zich aan de Gedragscode Schuldhulpverlening van de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), de NEN-normen, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). 6.8 Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de deelnemende partijen: één keer per kwartaal vindt een casuïstiekoverleg plaats en één keer per jaar een overleg waarbij de evaluatie en het convenant besproken worden. 6.9 De omschreven samenwerking in dit convenant wordt jaarlijks door de deelnemende partijen geëvalueerd op de volgende onderdelen: a. het aantal door de woningcorporaties bij de gemeente aangemelde huurders; b. aantal ingenomen aanvragen schuldhulpverlening van aangemelde huurders; c. het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank West-Brabant; d. percentage van aangemelde huurders waarbij de huurschuld niet meer oploopt; e. ontwikkeling van de ontruimingen (aantal in dat jaar en vergelijking met het jaar ervoor) f. het verloop van de samenwerking tussen de deelnemende partijen. 7. Looptijd convenant 7.1 Dit convenant wordt aangegaan per voor de periode van één jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

7 7.2 Elke partij mag deze overeenkomst met inachtneming van drie maanden opzegtermijn schriftelijk opzeggen. De ondertekening Het Meldpunt Schuldhulpverlening Moerdijk: Gemeente Moerdijk, de heer J.P.M. Klijs d.d. Kredietbank West-Brabant, de heer S.W. van Gurp d.d. De woningcorporaties: Woningcorporatie Goed Wonen, de heer C.W. Gommeren d.d. Woningcorporatie Bernardus Wonen, de heer K. Karsten, ad interim d.d. Woningcorporatie Brabantse Waard, drs. Ing. R. van den Boom d.d.

8 Protocol bij huisuitzetting met kinderen Samenwerking Gemeente Moerdijk, Brabantse Waard, Bernardus Wonen en Goed Wonen Zevenbergen, februari 2015

9 Protocol bij huisuitzettingen met kinderen Inleiding De woningcorporaties hebben beleid vastgesteld waarin wordt omschreven welke stappen er worden gezet als een huurder achterstand opbouwt. Met de gemeente is een convenant afgesloten om huisuitzettingen vanwege een huurachterstand te voorkomen. De nadruk van het beleid ligt op preventie van huurachterstanden. Wanneer er toch betalingsproblemen ontstaan, kan dit uiteindelijk leiden tot huisuitzetting. Dit kan niet in alle gevallen worden voorkomen. Huurders zijn hier zelf verantwoordelijk voor. We willen bij voorkeur geen uitzonderingen op de regels maken voor individuele huurders, dus huisuitzetting van gezinnen sluiten wij niet per definitie uit. Alleen een consequente uitvoering van het beleid doet recht aan de overgrote meerderheid van de huurders, die wel hun huur betalen. Bij de huisuitzetting van een gezin met minderjarige kinderen moeten de ouders vanzelfsprekend voor (de opvang van) de kinderen zorgen. Maar dit is niet altijd voldoende geregeld. De woningcorporaties en de gemeente kunnen niet in crisisopvang voor de betreffende kinderen voorzien. Er kunnen wel afspraken gemaakt worden tussen de corporaties en de gemeente over tijdige signalering van een probleem met de opvang van jonge kinderen en de te nemen stappen richting maatschappelijke opvang. Het doel van dit protocol is dat er gegarandeerd opvang is voor minderjarige kinderen na een huisuitzetting. Procedure De woningcorporaties hanteren een incassoprocedure en een deurwaardersprocedure. Doel van de incassoprocedure is preventie van huurachterstanden. Tijdens de incassoprocedure worden brieven naar de huurder verstuurd, herinneringen en aanmaningen. Er wordt telefonisch contact opgenomen met de huurder en/of indien nodig vindt een huisbezoek plaats. Wanneer alle acties uit de incassoprocedure (inclusief de eventuele acties in het kader van het Convenant preventie huisuitzettingen ) niet leiden tot betaling van de openstaande huur of een betalingsregeling, wordt het dossier overgedragen aan de deurwaarder. Aan de deurwaardersprocedure zijn extra kosten voor de huurder verbonden. Doel van de deurwaardersprocedure is het bewerkstellingen van (geheel of gedeeltelijke) betaling van de openstaande huur en overige kosten. Komt er geen oplossing voor de betalingsproblemen, dan kan dit leiden tot een huisuitzetting. Bij het uitblijven van betaling vraagt de deurwaarder vonnis voor ontbinding van het huurcontract aan bij de rechter. Op het moment dat de rechter het vonnis toewijst, wordt een datum gepland voor daadwerkelijke ontruiming. Tussen de brief van de deurwaarder waarin hij aankondigt op welke datum ontruimd gaat worden en de daadwerkelijke ontruiming zit in principe minimaal 2 weken. In deze twee weken biedt de woningcorporatie de huurder nogmaals de kans om te betalen of de woning zelf op te leveren, zonder de extra kosten die de huisuitzetting met zich meebrengt. De deurwaarder neemt de week voorafgaand aan de huisuitzetting telefonisch contact op met de huurder. Als er minderjarige kinderen in het spel zijn, informeert hij naar een oplossing voor deze kinderen. Als hij geen informatie krijgt over een oplossing, wordt de gemeente hiervan op de hoogte gesteld, zodat de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen.

10 NB: Als er meer speelt (huiselijk geweld en/of kindermishandeling), dan kan er een melding worden gedaan bij Veilig Thuis West-Brabant in Breda via telefoonnummer (landelijk nummer ). In bijgevoegd schema is de procedure weergegeven.

11 Gemeente Woningcorporatie Incassoprocedure en procedure Convenant preventie huisuitzettingen doorlopen: geen betaling. Aanvraag vonnis tot ontbinding huurcontract bij de rechter. Toewijzing vonnis. GBA-check inwoners adres Datum ontruiming wordt gepland. woningcorporatie stuurt huurder brief: laatste kans voor ontbinding contract zonder ontruiming. Deurwaarder stuur huurder brief met datum ontruiming en overzicht betalingsachterstand. Ontruiming kinderen < 18 jaar Casemanager schuldhulpverlening schakelt jeugdprofessional Centrum voor Jeugd en Gezin in. Actie jeugdprofessional: - onderzoek situatie jeugdige: al hulpverlening aanwezig? - contact opnemen met gezin - evt. inzetten jeugdhulp in de vorm van verblijf Noodoplossing kinderen (bijv. avond voorafgaand aan ontruiming maatschappelijke opvang) Deurwaarder en/of woningcorporatie informeert telefonisch bij huurder naar oplossing voor kinderen. Als de huurder zelf geen deugdelijke oplossing heeft, geeft de woningcorporatie dit door aan de casemanager schuldhulpverlening. Registratie noodoplossing bij incassomedewerker, melding aan deurwaarder. ontruiming

Samenwerkingsovereenkomst inzake schuldhulpverlening tussen Stichting Wonen Vierlingsbeek en de gemeente Boxmeer

Samenwerkingsovereenkomst inzake schuldhulpverlening tussen Stichting Wonen Vierlingsbeek en de gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2013/904 / RIS 2013-563 Bijlage Samenwerkingsovereenkomst inzake schuldhulpverlening tussen Stichting Wonen Vierlingsbeek en de gemeente Boxmeer 2013-2016 Datum: 29 oktober 2013 . Ondergetekenden:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg 3 ^ ^ / 00Ü944O83 2 A JAN.21114 Gemeente Leidschendam-Voorburg vhomes /""N y wonen leven W O O n l n V B 8 t «Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Convenant vermindering huisuitzettingen

Convenant vermindering huisuitzettingen Convenant vermindering huisuitzettingen als gevolg van huurschuld tussen corporaties en gemeente Den Haag CONVENANT VERMINDERING HUISUITZETTINGEN ALS GEVOLG VAN HUURSCHULD tussen gemeente Den Haag en de

Nadere informatie

Convenant Vroeg Eropaf 2016

Convenant Vroeg Eropaf 2016 CONVENANT VROEG EROPAF 2016 Convenant Vroeg Eropaf 2016 De ondergetekenden: 1. - Woningcorporatie Jutphaas, vertegenwoordigd door (naam, functie), - Woningcorporatie Lekstede Wonen, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Convenant Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek

Convenant Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek Convenant 2017-2021 Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek Convenant vroegtijdige signalering en preventie Met de ondertekening van dit convenant verplichten partijen zich tot een gezamenlijke inspanning

Nadere informatie

regionaal & betrokken Huur betalen

regionaal & betrokken Huur betalen regionaal & betrokken Huur betalen Huur betalen U huurt een woning van R&B Wonen of bent dit van plan. n deze folder informeren we u over het betalen van de huur. Huurprijs en servicekosten De huurprijs

Nadere informatie

CONVENANT VITENS NVVK

CONVENANT VITENS NVVK CONVENANT VITENS - NVVK De ondergetekenden: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, statutair gevestigd te Amsterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Met de ondertekening van dit convenant verplichten partijen zich tot een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid met betrekking

Nadere informatie

CONVENANT. NVVK en CJIB

CONVENANT. NVVK en CJIB CONVENANT NVVK en CJIB De ondergetekenden: 1. De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, statutair gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. ing. G. Jaarsma en A.A. de Jong,

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur betalen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur betalen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur betalen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 Betalen van huur bij Brabantse Waard 5 Bij Brabantse Waard bepaalt u zelf hoe u betaalt 6 Samen voorkomen we hoge betalingsachterstanden

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Huurachterstand, HUURACHTERSTAND

Huurachterstand, HUURACHTERSTAND HUURACHTERSTAND Huurachterstand Huurachterstand ontstaat vaak door een samenloop van omstandigheden. Krap bij kas en veel rekeningen tegelijkertijd, of een onverwachte uitgave. Ook persoonlijke problemen

Nadere informatie

regionaal & betrokken Huur betalen

regionaal & betrokken Huur betalen regionaal & betrokken Huur betalen Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Onlangs paalde energiekosten niet in de servicekosten zijn opge- heeft u een huurovereenkomst met ons afgesloten. nomen, We heten

Nadere informatie

1. Hoe betaalt u de huur?

1. Hoe betaalt u de huur? Huur betalen 1 Door het tekenen van de huurovereenkomst heeft u toegezegd dat u de verschuldigde huur per de eerste van elke maand aan ons zult betalen. Het kan echter voorkomen dat u de huur door bepaalde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Huur en huurbetaling

Huur en huurbetaling Huur en huurbetaling U heeft met Intermaris een huurovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u als huurder het recht gebruik te maken van de woonruimte en de plicht

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING De ondergetekenden: 1. Gemeente Oss, team schuldhulpverlening, hierna te noemen schuldhulpverlening, vertegenwoordigd door ; EN 2., geboren te op,

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Regel het goed Over hoe de huur te betalen en wat te doen bij achterstand. Elke maand op tijd de huur betalen: een vanzelfsprekende zaak.toch wordt zo n maandelijks terugkerende

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Wat kan de kredietbank voor u betekenen?

Wat kan de kredietbank voor u betekenen? Wat kan de kredietbank voor u betekenen? Wat kan de Kredietbank West-Brabant voor u betekenen? De Kredietbank West-Brabant, onderdeel van de directie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Breda,

Nadere informatie

Betalingsachterstand van één maand huur

Betalingsachterstand van één maand huur U heeft huurachterstand maar samen komen we er wel uit! U heeft een huurachterstand. Met het tekenen van een huurovereenkomst heeft u zich verplicht tot het betalen van de huur vóór of op een bepaalde

Nadere informatie

Convenant Vitens en NVVK

Convenant Vitens en NVVK DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 5.2.3.34 Convenant Vitens en NVVK bronnen Persbericht Vitens NVVK, 6.12.2007, www.vitens.nl Convenant schuldregeling voor 5,4 miljoen klanten waterbedrijf Vitens

Nadere informatie

Betalen zonder omkijken. Alles over huur betalen

Betalen zonder omkijken. Alles over huur betalen Betalen zonder omkijken Alles over huur betalen 1 2 Betalen zonder omkijken Alles over huur betalen 3 Alles over huur betalen Als u een woning huurt dient u maandelijks de huur te betalen. In deze brochure

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief.

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief. Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen Van curatief naar preventief. Gezamenlijke doelen Het voorkomen van of het vroegtijdig signaleren van huurachterstand om woningontruimingen te voorkomen. Zowel huurder,

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING vastgesteld november 2015 Titel 1 ALGEMENE BEPALINGEN De leden van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, in aanmerking nemende dat: zij

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Een incassotraject zijn alle acties van een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder om een schuld te innen. Reageer altijd op brieven van schuldeisers.

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Schulden? Pak ze aan!

Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! De meeste Nederlanders hebben op een of andere manier wel een schuld. Bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek, een doorlopend krediet, financiering voor een

Nadere informatie

gemeente Roermond uw nummer uw datum AAN de voorzitter van de commissie Ruimte ons nummer RU/2013/uit/54428

gemeente Roermond uw nummer uw datum AAN de voorzitter van de commissie Ruimte ons nummer RU/2013/uit/54428 ^t;^ gemeente Roermond uw nummer uw datum ons nummer RU/2013/uit/54428 inlictitingen bij M. van Vught sector/afdeling RU/Stedelijke Ontwikkeling doorkiesnr. 0475-359 303 AAN de voorzitter van de commissie

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Het regelen van uw schulden Meldpunt Budgetadvies

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Convenant. voorkomen huisuitzettingen. april 2013

Convenant. voorkomen huisuitzettingen. april 2013 Convenant voorkomen huisuitzettingen april 2013 Deelnemende partijen Rijnhart wonen Rijnhart Wonen CCD Hollands Midden GGD Hollands Midden - Meldpunt Zorg en Overlast Gemeente Zoeierwoiidts Gemeente Zoeterwoude

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 352092 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Convenant Beschermingsbewind: Samenwerking bewindvoerders gemeente Venray

Convenant Beschermingsbewind: Samenwerking bewindvoerders gemeente Venray Convenant Beschermingsbewind: Samenwerking bewindvoerders gemeente Venray Partijen Voorliggend convenant beoogt samenwerkingsafspraken voor een periode van twee jaar vast te leggen tussen: De Dienstverleners,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7940 6 mei 2011 Convenant gericht op het voorkomen en oplossen van wanbetaling van de nominale premie voor een zorgverzekering

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat?

In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat? In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat? Inhoud De huur van uw woning pagina 3 Vier manieren om uw huur te betalen pagina 4 Zo

Nadere informatie

Betalen zonder omkijken. Alles over huur betalen

Betalen zonder omkijken. Alles over huur betalen Betalen zonder omkijken Alles over huur betalen Betalen zonder omkijken Alles over huur betalen ALLES OVER HUUR BETALEN Als u een woning huurt dient u maandelijks de huur te betalen. In deze brochure leest

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Waterweg Wonen verhuurt ruim woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Waterweg Wonen verhuurt ruim woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens Huurbetaling beleid: juli 2006, versie: augustus 2017 Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt er namens haar zoon over, dat zijn aanvraag om schuldhulpverlening bij de Stadsbank Leiden jarenlang onbehandeld is blijven liggen en zijn financiële problemen daardoor

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

De gemeente Haarlem, krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer E.H.L. Dorscheidt, hierna te noemen: Opdrachtnemer de gemeente Haarlem,

De gemeente Haarlem, krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer E.H.L. Dorscheidt, hierna te noemen: Opdrachtnemer de gemeente Haarlem, Dienstverleningsovereenkomst Schulddienstverlening tussen de gemeente Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede enerzijds en de gemeente Haarlem anderzijds Partijen: De gemeente Haarlem,

Nadere informatie

Convenant Beschermingsbewind

Convenant Beschermingsbewind Convenant Beschermingsbewind 2017-2019 Partijen Voorliggend convenant beoogt samenwerkingsafspraken voor een periode van twee jaar (2017-2019) vast te leggen tussen: De dienstverlener beschermingsbewind,

Nadere informatie

Huur betalen. Hoe kunt u betalen? Wat als u de huur niet kunt betalen? Vragen?

Huur betalen. Hoe kunt u betalen? Wat als u de huur niet kunt betalen? Vragen? Huur betalen Hoe kunt u betalen? Wat als u de huur niet kunt betalen? Vragen? Huur betalen 2 U betaalt huur vanaf het moment dat de huurovereenkomst ingaat. De huur betaalt u altijd vooruit, voor de eerste

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Werkafspraken tussen Schulddienstverlening Zwolle, Gemeente Hattem, Triada, Vérian en Stichting Welzijn Hattem.

Werkafspraken tussen Schulddienstverlening Zwolle, Gemeente Hattem, Triada, Vérian en Stichting Welzijn Hattem. Werkafspraken tussen Schulddienstverlening Zwolle, Gemeente Hattem, Triada, Vérian en Stichting Welzijn Hattem. Gemeente Hattem wil in het kader van Armoedebestrijding meerdere vindplaatsen activeren.

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 045 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2014 Publicatiedatum 17 april 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

Huur betalen. Hoe kunt u betalen? Wat als u de huur niet kunt betalen? Vragen?

Huur betalen. Hoe kunt u betalen? Wat als u de huur niet kunt betalen? Vragen? Huur betalen Hoe kunt u betalen? Wat als u de huur niet kunt betalen? Vragen? Huur betalen 2 3 U betaalt huur vanaf het moment dat de huurovereenkomst ingaat. De huur betaalt u altijd vooruit, voor de

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1336, d.d. 11-1- 2011 BBnr. 10.086 d.d. 11-1-2011 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Ondertekening Convenant Voorkomen Huisuitzetting bij Huurschuld Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over uw huur

Alles wat u wilt weten over uw huur Alles wat u wilt weten over uw huur Alles wat u wilt weten over uw huur Inleiding U huurt een woning van Domesta. Dat brengt rechten en plichten met zich mee. U kunt genieten van een comfortabel dak boven

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappij & Dienstverlening Naam regeling: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Citeertitel: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Wettelijke

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Schulden oplossen met de Wsnp

Schulden oplossen met de Wsnp Schulden oplossen met de Wsnp Informatie over schuldsanering bij problematische schulden Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 5 Wat doet de bewindvoerder?

Nadere informatie

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Als u te maken heeft met financiële problemen, schakel dan op tijd deskundige hulp in. Hoe eerder hoe beter.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden?

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? met schulden Inhoudsopgave 3 Schulden, hoe kom ik ervan af? 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? Bij wie kan ik terecht voor

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

Huurbetaling. gewoon goed wonen

Huurbetaling. gewoon goed wonen Huurbetaling gewoon goed wonen De huur De huur moet zoals afgesproken in de huurovereenkomst vóór of uiterlijk op de vijfde werkdag van de maand bij vooruitbetaling worden voldaan. Dit betekent dat het

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 15 december 2012 Z-12-04273-3006 . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 2 Artikel 1.

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

Huurbetaling. Inleiding. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen.

Huurbetaling. Inleiding. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Huurprijsopbouw 3 Wat moet u doen bij Huurbetaling

Nadere informatie

Productenboek schuldhulpverlening Amsterdam

Productenboek schuldhulpverlening Amsterdam Productenboek schuldhulpverlening Amsterdam INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Stroomschema schuldhulpverlening Amsterdam... 4 Toelichting bij stroomschema:... 5 1. Aanmelding... 6 2. Budgetspreekuur... 8 3.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

CONVENANT NWK ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND

CONVENANT NWK ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND Zorgverzekeraars Nederland ^Jg ~%f I I yt W 1% T*P Verüniging voor 'achuldhuipvehening en sociaal bankicien Versie 12 januari 2010 CONVENANT NWK ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND w Zorgverzekeraars Nederland

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

Wanneer betaalt u de huur? Opbouw van de huur. Hoe betaalt u de huur? Huurverhoging

Wanneer betaalt u de huur? Opbouw van de huur. Hoe betaalt u de huur? Huurverhoging Huurbetaling Opbouw van de huur Wanneer betaalt u de huur? Uw huur bestaat uit twee bestanddelen: de zogeheten kale huur en de servicekosten. Onder servicekosten vallen onder andere: - voorschot stookkosten

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend.

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend. ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Credifin Nederland gevestigd te Amstelveen aan de Bovenkerkerweg 41-4, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087

Rapport. Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087 Rapport Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat gerechtsdeurwaarder X te Y de Groningse Kredietbank niet op de hoogte heeft gebracht van de rente die verzoeker over

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen Als huurder van Bo-Ex betaalt u elke maand huur en servicekosten. In deze brochure leest u waaruit de huur is opgebouwd en op welke manieren u dit

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

1. Behandeling van het geschil 2. Standpunt van de betrokkene

1. Behandeling van het geschil 2. Standpunt van de betrokkene Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 14.12 d.d. 5 januari 2015 te Amsterdam (Prof. Mr J.J.C. Kabel, A.A.M. Beijersbergen van Henegouwen, mevrouw Mr K.D. van Ringen, Mr A.H.

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie