van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;"

Transcriptie

1 1/13 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 55/2016 van 27 juli 2016 Betreft: Machtigingsaanvraag vanwege de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) om toegang te bekomen tot bepaalde informatiegegevens uit het Rijksregister en het Wachtregister en om het Rijksregisternummer te mogen gebruiken in het kader van diens controleopdrachten in de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude (RN-MA ) Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité"); Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (hierna "WRR"); Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde Sectorale comités opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de aanvraag van Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) ontvangen op 14/03/2016; Gelet op de bijkomende toelichting ontvangen op 21/04/2016; op 26/04/2016; op 03/06/2016 en op 06/07/2016; Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 08/07/2016;

2 Beraadslaging RR 55/2016-2/13 Gelet op het verslag van de Voorzitter; Beslist op 27/07/2016, na beraadslaging, als volgt: I. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG. 1. De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), hierna "de aanvrager" wenst gemachtigd te worden om toegang te hebben tot bepaalde informatiegegevens van het Rijksregister en van het Wachtregister alsook om het Rijksregisternummer te gebruiken in het kader van haar wettelijke controleopdrachten in de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude. 2. Hiertoe wenst de aanvrager mededeling te bekomen van: de informatiegegevens van het Rijksregister vermeld in artikel 3, eerste lid, 1, 2, 5 (historiek incluis), 9 (historiek incluis), WRR en de informatiegegevens van het Wachtregister vermeld in artikel 2, 2 (historiek incluis), 3, 4, 5, 6, 10, 13, a) en b) en 14 (historiek incluis), van het KB van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren, en het Rijksregisternummer te gebruiken. II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG A. TOEPASSELIJKE WETGEVING A.1. Wet van 8 augustus 1983 (WRR) 3. Overeenkomstig artikel 5, eerste lid, 1, WRR wordt de machtiging om toegang te verkrijgen tot of om mededeling te bekomen van de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, WRR en tot de informatiegegevens van het Wachtregister bedoeld in artikel 1, 1, eerste lid, 2, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkgingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en om het Rijksregisternummer te gebruiken, verleend door het Comité aan o.a. de Belgische openbare overheden voor de informatiegegevens die zij gemachtigd zijn te kennen uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie.

3 Beraadslaging RR 55/2016-3/13 4. Om de stijging van het zwartwerk af te remmen werden in 2003 verschillende federale instanties opgericht om de bestaande diensten te ondersteunen. 1 In 2006 werd het Federaal Coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid omgevormd tot de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), zijnde de aanvrager. 2 De aanvrager werd opgericht als een afzonderlijke dienst die rechtstreeks afhangt van de Ministers van Werk, Sociale Zaken, Justitie, van de Minister bevoegd voor de zelfstandigen en van de Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding en maakt dienvolgens deel uit van de Belgische openbare overheid De aanvrager is samengesteld uit Algemene Raad van Partners (een reflectie- en adviesorgaan) enerzijds, en het Federaal Aansturingsbureau, anderzijds. 4 Dit laatste heeft als opdracht: - het uitvoeren van het beleid zoals vastgesteld door de Ministerraad in de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude; - het opstellen van strategische en operationele plannen en de realisatie ervan evalueren; - het aansturen binnen de arrondissementscellen van de acties in de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude; - het verlenen van de nodige bijstand aan de bevoegde besturen en diensten inzake de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude; - het uitvoeren van studies omtrent de problematiek van illegale arbeid en sociale fraude; - het ondersteunen van inspectiediensten; - de informatie die nodig is voor de strijd tegen de illegale arbeid en sociale fraude verzamelen, ontvangen, coördineren, verwerken en verspreiden; 5 - het toezien op de uitvoering van de door de Ministers gesloten partnerschapsovereenkomsten. 1 Wet van 3 mei 2003 houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, hete Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen. 2 Zie titel XII van de Programmawet (I) van 27 december Zie: 4 Zie artikelen 3 tot 10 van het Sociaal Strafwetboek. 5 Zie artikel 7, 14 van het Sociaal Strafwetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 29 februari 2016 tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht: 14 de informatie die nodig is voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, te verzamelen, te ontvangen, te coördineren, te verwerken en mee te delen aan de openbare en aan de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, aan de sociaal inspecteurs van de inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht op een andere wetgeving of met de toepassing van een andere wetgeving, in de mate die die inlichtingen laatstgenoemden kunnen aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waarmee zij belast zijn of voor de toepassing van een andere wetgeving; de directeur van het Federaal Aansturingsbureau, zoals bedoeld in artikel 6, 3, 1, of de door hem aangewezen vertegenwoordiger, is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens; In het licht van haar wettelijke opdrachten beheert de aanvrager ook het meldpunt voor een eerlijke concurrentie (zie Via dit meldpunt kan een burger, onderneming of organisatie melding doen wanneer wordt vermoed dat een burger of onderneming sociale fraude pleegt.

4 Beraadslaging RR 55/2016-4/13 6. Gelet op het voorgaande kan worden gesteld dat de aanvrager, als Belgische openbare overheid, in aanmerking komt om te worden gemachtigd om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het Wachtregister en om het Rijksregisternummer te gebruiken op grond van artikel 5, eerste lid, 1, WRR. A.2. Wet van 8 december 1992 (WVP) 7. Op grond van artikel 4, 1, 2, WVP vormen de informatiegegevens van het Rijksregister en het Wachtregister persoonsgegevens waarvan de verwerking slechts is toegestaan voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De persoonsgegevens moeten bovendien toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (art. 4, 1, 3, WVP). B. DOELEINDEN 8. Zoals hiervoor reeds aangegeven, coördineert de aanvrager de strijd tegen de sociale fraude en de illegale arbeid en ondersteunt als overkoepelende dienst de onderscheiden federale inspectiediensten 6 in hun strijd tegen deze fenomenen. 9. De gevraagde toegang tot informatiegegevens uit het Rijksregister en het Wachtregister en het gevraagde gebruik van het Rijksregisternummer moeten de aanvrager in staat stellen de nodige opzoekingen te verrichten en informatie te verzamelen die nodig is binnen diens wettelijke opdrachten inzake de strijd tegen de illegale arbeid en sociale fraude, inzonderheid om hem toe te laten: de informatie die nodig is voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, te verzamelen, te ontvangen, te coördineren, te verwerken en mee te delen aan de openbare en aan de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, aan de sociaal inspecteurs van de inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht op een andere wetgeving of met de toepassing van een andere wetgeving, in de mate die die inlichtingen laatstgenoemden kunnen aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waarmee zij belast zijn of voor de toepassing van een andere wetgeving; ( ) 7 6 Ingevolge artikel 6 van het Sociaal Strafwetboek is de aanvrager, inzonderheid het directiecomité van het Federaal aansturingsbureau samengesteld uit o.a. de leidend ambtenaren van de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid, van de algemene directie Toezicht op de sociale wetten van de FOD WASO, RIZIV, Famifed, RVA, evenals bepaalde leden van deze diensten (waaronder analisten en experten inzake opsporing en bestrijding van fraude en sociaal inspecteurs). 7 Zie artikel 7, 14, Sociaal Strafwetboek.

5 Beraadslaging RR 55/2016-5/ Gelet op wat voorafgaat stelt het Comité vast dat het door de aanvrager beoogde doeleinden welbepaald en uitdrukkelijk omschreven zijn (artikelen 4, 1, 2, WVP en artikel 5, tweede lid, WRR). De verwerking die eruit voortspruit is gerechtvaardigd op basis van artikel 5, c), artikel 6, 2, l), artikel 7, 2, e) en/of artikel 8, 2, b), WVP. C. PROPORTIONALITEIT 11. Artikel 4 1, 3 van de WVP bepaalt dat de persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet overmatig dienen te zijn in het licht van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen en verder worden verwerkt. 12. In de aanvraag wordt een niet limitatieve opsomming gegeven van controles die verricht kunnen worden in het kader van de noemer sociale fraude en die de noodzaak aan de gevraagde gegevens verduidelijken. Het gaat o.a. om controles inzake - tewerkstelling van buitenlandse werknemers, - controle toegang tot het grondgebied, verblijf en vestiging van vreemdelingen in België, - strijd tegen mensenhandel, - jaarlijkse vakantie, - kinderbijslag, - arbeidsongevallen, - ziekte- en invaliditeitsuitkering, - werkloosheidsuitkering, - C.1. Betreffende de gegevens 13. Conform de aanvraag en de aanvullende inlichtingen wenst de aanvrager in het raam van zijn opdrachten in de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude mededeling te verkrijgen van de informatiegegevens uit het Rijksregister vermeld in artikel 3, eerste lid, 1, 2, 5 (historiek incluis) en 9 (historiek incluis), WRR en van de informatiegegevens uit het Wachtregister vermeld in artikel 2, 2 (historiek incluis), 3, 4, 5, 6, 10, 13 a) en b) en 14 (historiek incluis), van het KB van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren, betreffende personen die het voorwerp uitmaken van een controle terzake.

6 Beraadslaging RR 55/2016-6/13 C.1.1. Ten opzichte van de gegevens uit het Rijksregister 14. De gegevens naam en voornamen, geboortedatum en hoofdverblijfplaats (historiek incluis) 8, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1, 2 en 5, WRR, laten toe, zeker in combinatie met het Rijksregisternummer, de betrokkene op correcte wijze te identificeren en eventuele identiteitsfraude op te sporen, wat uiteraard van cruciaal belang is bij onderzoek (en de eventuele gevolgen daarvan) naar illegale arbeid en sociale fraude. 15. Het gegeven samenstelling van gezin (historiek incluis) 9, vermeld in artikel 3, eerste lid, 9, WRR, laat toe na te gaan of de toekenning van bepaalde uitkeringen (RVA, RIZIV, ) waarop de gezinssamenstelling een invloed heeft, correct gebeurde. C.1.2. Ten opzichte van de gegevens uit het Wachtregister 16. De gegevens woonplaats die de asielzoeker heeft gekozen krachtens artikel (51/2) van de wet van 15 december 1980 (historiek incluis) 10, ieder identiteitsdocument of ander document dat in aanmerking kan worden genomen om de identiteit van de asielzoeker vast te stellen, andere namen of schuilnamen waaronder de asielzoeker eveneens bekend is en het adres aangegeven bij de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de directeurs van de opvangcentra voor vluchtelingen en de Raad van State, vermeld in artikel 2, 2, 3,4 en 14, van voormeld KB van 1 februari 1995 met betrekking tot het Wachtregister, laten toe de betrokkene op correcte wijze te identificeren en eventuele identiteitsfraude op te sporen, wat uiteraard van cruciaal belang is bij onderzoek (en de eventuele gevolgen daarvan) naar illegale arbeid en sociale fraude (cf. randnummer 14). 8 Een toegang tot de historiek van de hoofdverblijfplaats gedurende de hele levenscyclus van de betrokkene kan in dossiers van domiciliefraude leiden tot correcte identificatie van de betrokkene; het kan ook toelaten om bepaalde linken te leggen tussen personen in het onderzoek; een adres uit het verleden kan ook reeds voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek door bepaalde inspectiediensten; het zal ook nuttig zijn bij het vaststellen van de duurtijd van de domiciliefraude. Een toegang tot de historiek kan voor onbepaalde duur worden toegekend daar deze informatie zowel ten laste als ter verdediging van de betrokkene dienstig kan zijn. Voor de gegevens uit het Wachtregister is de historiek vanaf het verblijf in België relevant. 9 Een toegang tot de historiek van de samenstelling van het gezin gedurende de levenscyclus van de betrokkene laat ook hier toe de duurtijd van een potentiële inbreuk vast te stellen; het kan ook toelaten mogelijke linken tussen personen te leggen of mogelijke lasterlijke klachten te detecteren. 10 Zie voetnoot 8

7 Beraadslaging RR 55/2016-7/ Kennis van het gegeven datum van aankomst in België en het land van herkomst en van het gegeven beslissingen en arresten betreffende de aanvraag van de asielzoeker en genomen door de Minister of zijn gemachtigde, door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen of zijn adjunct en door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, vermeld in artikel 2, 5 en 6, van voormeld KB van 1 februari 1995 met betrekking tot het Wachtregister, is van belang bij het vaststellen van een recht op werken in België en het al dan niet toekennen van arbeidskaarten. 18. Het gegeven eventueel, datum waarop een maatregel tot verwijdering van het grondgebied is genomen, de datum waarop de asielzoeker er in kennis van is gesteld en de datum waarop deze het grondgebied effectief heeft verlaten en het gegeven -in voorkomend geval- datum waarop de status van vluchteling (of de subsidiaire beschermingsstatus) is toegekend en de overheid die deze beslissing heeft genomen en -in voorkomend geval- datum van intrekking van de asielaanvraag, vermeld in artikel 2, 10 en 13, van voormeld KB van 1 februari 1995 met betrekking tot het Wachtregister, zijn van belang bij het vaststellen van een regelmatige tewerkstelling; immers de mogelijke status als illegaal verblijvende is belangrijk bij controles op illegale arbeid en sociale fraude. 19. De aanvrager wijst er tevens op dat de inspectiediensten, waaruit het merendeel van zijn personeelsleden afkomstig zijn 11 en dewelke hij dient te ondersteunen in de strijd tegen sociale fraude, reeds gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de gevraagde informatiegegevens en het rijkregisternummer te gebruiken. 12 Artikel 10 van het Sociaal Strafwetboek bepaalt betreffende het statuut van de personeelsleden van de aanvrager, inzonderheid het Federaal Aansturingsbureau, het volgende: Tijdens hun mandaat behouden de sociaal inspecteurs die lid zijn van het Bureau hun hoedanigheid van sociaal inspecteur in de zin van titel De aanvrager wordt immers grotendeels bemand door sociale inspecteurs, in verlof wegens opdracht van algemeen belang, afkomstig uit de diverse (sociale) inspectiediensten (zie voetnoot 6). 12 Zie KB van 12 augustus 1985 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, wat het Ministerie van Sociale Voorzorg betreft; KB van 12 augustus 1985 tot machtiging van sommige overheden van het Ministerie van Sociale Voorzorg tot het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen; KB van 5 december 1986 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, in hoofde van de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren; KB van 5 december 1986 tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen door de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren; KB van 7 april 1988 tot regeling, wat het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid betreft, van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen; KB van 26 september 1988 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, in hoofde van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid ressorteren; KB van 26 september 1988 tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen door sommige instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid ressorteren en KB van 2 december 2002 waarbij ten behoeve van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en bepaalde administratieve overheden en instellingen van sociale zekerheid de toegang tot het wachtregister wordt geregeld.

8 Beraadslaging RR 55/2016-8/13 De andere leden van het Bureau, bedoeld in artikel 6, 3, beschikken over dezelfde toegang tot de databanken als de sociaal inspecteurs in de zin van titel 2. Voor de uitoefening van de hun toegewezen taken inzake opsporing en analyse van fraudepraktijken en de inzameling van alle daartoe nuttige informatie worden de leden van het Bureau bedoeld in artikel 6, 3, 6, geacht de hoedanigheid van sociaal inspecteur te hebben. 20. Gelet op de door de aanvrager aangevoerde argumenten oordeelt het Comité dat in het licht van de beoogde doeleinden een toegang tot de gevraagde gegevens toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is (artikel 4, 1, 3 van de WVP). C.2. Betreffende het Rijksregisternummer 21. De aanvrager wenst het Rijksregisternummer van de betrokkenen te gebruiken als uniek identificatiemiddel voor de personen die het voorwerp uitmaken van een controle in de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude. 22. Het Rijksregisternummer is een uniek nummer dat toelaat iemand zonder enige marge van vergissing of twijfel correct te identificeren, zeker wanneer het gecombineerd wordt met andere gegevens zoals de naam en voornamen, geboortedatum en de woonplaats. Vergissingen die te wijten zijn aan homonymie of foutieve schrijfwijze worden aldus uitgesloten. Het gebruik van het Rijksregisternummer bij de raadpleging van het Rijksregister heeft daarenboven het voordeel dat onmiddellijk de gegevens van de juiste persoon getoond worden. Niet alleen bespaart dit tijdrovend zoekwerk in het Rijksregister, het is tevens privacybeschermend. 23. Gelet op wat voorafgaat is het voorgenomen gebruik van het Rijksregisternummer conform artikel 4, 1, 3 van de WVP. C.3. Betreffende de frequentie van de toegang en de duur van de machtiging 24. De aanvrager wenst te beschikken over een permanente toegang tot de gevraagde informatiegegevens.. Daar er op constante en continue basis controles moeten kunnen plaats vinden in de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude, dient de aanvrager op elk ogenblik toegang te kunnen hebben tot de gevraagde informatiegegevens. 25. Het Comité stelt vast dat gelet op de doeleinden en de opdrachten van de aanvrager een dergelijke permanente toegang conform artikel 4, 1, 3 van de WVP is.

9 Beraadslaging RR 55/2016-9/ De aanvrager wenst een machtiging voor onbepaalde duur. Het Comité stelt vast dat de wettelijke opdrachten van de aanvrager niet beperkt zijn in de tijd. In het licht hiervan is een machtiging voor onbepaalde duur verantwoord (artikel 4, 1, 3, WVP). C.4. Betreffende de bewaringstermijn 27. De aanvrager stelt dat in de meerderheid van de gevallen een online consultatie van de informatiegegevens zal volstaan en deze niet verder worden bewaard. De bewaring van geconsulteerde gegevens zal enkel plaatsvinden wanneer een onderzoek door de aanvrager een (potentiële) inbreuk aan het licht brengt; de gegevens zullen dan in eerste instantie worden bewaard voor de duur van het onderzoek, met name gedurende de duurtijd van de verdere afhandeling van de controle (als bewijselement) tot 5 jaar 13 na het afsluiten van het dossier. Indien het bewijselement deel uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek, zal het bewaard worden voor de duur van het gerechtelijk onderzoek en de behandeling door de hoven en rechtbanken. Na deze termijn zal het materiaal, conform de geldende regelgeving, vernietigd of gearchiveerd worden. 28. Door de gegevens te bewaren gedurende de vooropgestelde termijnen handelt de aanvrager conform artikel 4, 1, 5 van de WVP. C.5. Intern gebruik en/of mededeling aan derden 29. De aanvrager verduidelijkte dat de gegevens in eerste instantie intern zullen gebruikt worden door diens sociale inspecteurs bij de behandeling van dossiers in het raam van hun controleopdracht in de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude. 30. Het Comité neemt hiervan akte en merkt op dat een dergelijk gebruik van de gegevens aanvaardbaar is voor zover de betrokken ambtenaren door de minister behoorlijk werden gemachtigd voor het opsporen en vaststellen van inbreuken op de wetten waarmee zij zijn belast. 13 De aanvrager licht toe dat 5 jaar de courante verjaringstermijn is in diverse sociale wetten (bv. art. 81 Sociaal Strafwetboek art. 174 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, ). Daden van onderzoek of van vervolging kunnen deze termijn evenwel stuiten gedurende de loop ervan.

10 Beraadslaging RR 55/ / Als coördinerende en overkoepelende dienst in de strijd tegen de sociale fraude en de illegale arbeid ondersteunt de aanvrager de onderscheiden federale inspectiediensten 14 in hun strijd tegen deze fenomenen. Conform artikel 7, 14, van het Sociaal Strafwetboek heeft de aanvrager dan ook de opdracht om informatie(gegevens) nodig voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude o.a. mee te delen aan de openbare en aan de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, aan de sociaal inspecteurs van de inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht op een andere wetgeving of met de toepassing van een andere wetgeving, in de mate dat die inlichtingen laatstgenoemden kunnen aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waarmee zij belast zijn of voor de toepassing van een andere wetgeving. 32. De aanvrager verduidelijkt dat de hiervoor beoogde instellingen de inspectiediensten betreffen van de FOD Sociale Zekerheid, van het Fonds voor Arbeidsongevallen, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels) en de inspectiediensten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De aanvrager geeft aan dat deze instanties gemachtigd werden om toegang te hebben tot bepaalde informatiegegevens en om het Rijksregisternummer te gebruiken voor het uitvoeren van hun opdrachten (zie voetnoot 11). Voor zover de mededeling van gegevens uitsluitend beperkt wordt tot de noodzakelijke gegevens, heeft het Comité geen bezwaren aangezien dit kadert in de door de aanvrager beoogde doeleinden. C.6. Netwerkverbindingen 33. De aanvraag maakt geen melding van netwerkverbindingen. Het Comité neemt hiervan akte. 34. Vanuit een bekommernis van volledigheid benadrukt het Comité dat: indien er later netwerkverbindingen mochten tot stand komen, de aanvrager het Comité daarvan voorafgaandelijk op de hoogte moet brengen; het Rijksregisternummer in ieder geval slechts gebruikt kan worden in relaties met derden voor zover het kadert in de doeleinden met het oog op dewelke zij eveneens gemachtigd werden om dit nummer te gebruiken. 14 Ingevolge artikel 6 van het Sociaal Strafwetboek is de aanvrager, inzonderheid het directiecomité van het Federaal aansturingsbureau samengesteld uit o.a. de leidend ambtenaren van de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid, van directie Toezicht op de sociale wetten van de FOD WASO, RIZIV, Famifed, RVA, evenals bepaalde leden van deze diensten (waaronder analisten en experten inzake opsporing en bestrijding van fraude en sociaal inspecteurs)..

11 Beraadslaging RR 55/ /13 D. BEVEILIGING D.1. Consulent inzake informatiebeveiliging en beveiligingsbeleid 35. De identiteit van de consulent inzake informatiebeveiliging werd meegedeeld. 36. Uit de aanvraag en de meegedeelde informatie blijkt dat de betrokkene kan aanvaard worden als consulent inzake informatiebeveiliging. D.2. Beveiligingsbeleid 37. Uit de door de aanvrager meegedeelde documenten blijkt dat hij over een beveiligingsbeleid beschikt en dit ook toepast op het terrein. 38. Het Comité neemt hiervan akte. D.3. Personen die toegang hebben tot de informatie van het Rijksregister en lijst van die personen 39. Op het niveau van de aanvrager zullen de (sociale) inspecteurs van het Federaal aansturingsbureau in het kader van hun strijd tegen de illegale arbeid en sociale fraude toegang hebben tot de gevraagde gegevens. 40. Zoals voorgeschreven door artikel 12 van de WRR dient de aanvrager een lijst op te stellen van de personen die toegang krijgen tot de gegevens van het Rijksregister en het Wachtregister en die het Rijksregisternummer zullen gebruiken. Deze lijst moet voortdurend bijgewerkt en ter beschikking van het Comité gehouden worden. 41. De personen die op deze lijst voorkomen moeten bovendien een verklaring ondertekenen waarmee zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de gegevens te bewaren. 42. Het Comité vereist daarenboven dat de aanvrager de noodzakelijke maatregelen zou nemen zodat elke raadpleging van het Rijksregister wordt geregistreerd (wie heeft toegang gehad tot wat, wanneer en waarom) en dat deze loggings worden bewaard gedurende 10 jaar.

12 Beraadslaging RR 55/ / Uit de aanvraag blijkt dat het de bedoeling is dat de personeelsleden van de aanvrager via het DOLSIS-platform toegang zullen krijgen tot de gegevens. Het Comité bepaalt dat de aanvrager daarbij de regels vastgesteld in de aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei 2012 van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid met betrekking tot de webtoepassing DOLSIS moet in acht nemen zoals o.a. ervoor zorgen dat post-factum steekproefsgewijze de rechtmatigheid van de verrichte raadplegingen wordt gecontroleerd, verslag uitbrengen aan het hiervoor vermeld sectoraal comité. OM DEZE REDENEN, Het Comité, 1 machtigt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) om voor de onder punt B vermelde doeleinden en volgens de in onderhavige beraadslaging bepaalde voorwaarden en meer in het bijzonder het vermelde in randnummer 43, voor onbepaalde duur, - op permanente wijze toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1, 2, 5 (historiek incluis) en 9 (historiek incluis), WRR en - op permanente wijze toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Wachtregister vermeld in artikel 2, 2 (historiek incluis), 3, 4, 5, 6, 10, 13, a) en b) en 14 (historiek incluis), van het KB van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren; - het Rijksregisternummer te gebruiken; 2 bepaalt dat bij iedere latere wijziging in de organisatie van de informatiebeveiliging die een impact kan hebben op de antwoorden die via de vragenlijsten betreffende informatiebeveiliging aan het Comité verstrekt (aanduiding van een consulent inzake informatiebeveiliging en antwoorden op de vragen betreffende de organisatie van de beveiliging), de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) een nieuwe, naar waarheid ingevulde vragenlijst betreffende de informatiebeveiliging aan het Comité moet toesturen. Het Comité zal de ontvangst bevestigen en behoudt het recht daar later desgevallend op te reageren.

13 Beraadslaging RR 55/ /13 3 bepaalt dat wanneer het Comité de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) een vragenlijst stuurt over informatiebeveiliging, die vragenlijst volledig en naar waarheid moet worden ingevuld en naar het Comité teruggestuurd. Het Comité stuurt een ontvangstmelding en behoudt het recht daar later desgevallend op te reageren. De Wnd. Administrateur, De Voorzitter, (get.) An Machtens (get.) Mireille Salmon

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 47/2016 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, om zijn

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015;

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2015 van 29 juli 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van Forem om het Rijksregisternummer te gebruiken voor het toegangs- en gebruikersbeheer

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 23/2015 van 22 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis - Vlaanderen om het Rijksregisternummer te

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012;

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 37/2012 van 9 mei 2012 Betreft: aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding om het identificatienummer van het Rijksregister te

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 56/2011 van 16 november 2011 Betreft: Aanvraag van het Agentschap Ondernemen om toegang te krijgen tot het Rijksregister en gebruik te maken

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011;

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 23/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van Kind en Gezin om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 11/2016 van 2 maart 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten om toegang te krijgen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/03/2012;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/03/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2012 van 6 juni 2012 Betreft: Machtigingsaanvraag door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie om via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 75/2014 van 8 oktober 2014 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn om de machtiging verleend bij koninklijk besluit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen op 24/01/2015;

Gelet op de aanvraag van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen op 24/01/2015; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 18/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag ingediend door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 08/2015 van 21 januari 2015 Betreft: uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 42/2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag tot machtiging van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 58/2012 van 18 juli 2012 Betreft: Aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om haar bestaande toegangsmachtiging tot de gegevens

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013;

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2013 van 17 april 2013 Betreft: vraag van de provincie Luik voor een uitbreiding van de machtiging die werd verleend bij Koninklijk besluit

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 39/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, om het identificatienummer

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 27/2009 van 18 mei 2009 Betreft: aanvraag van het Vlaams Parlement tot aanpassing en uitbreiding van beraadslaging nr. 08/2004 met het oog

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2011 van 21 september 2011 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba om toegang te krijgen tot het informatiegegeven

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter ontvangen op 28/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter ontvangen op 28/10/2013; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 06/2014 van 22 januari 2014 Betreft: aanvraag van tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij eenmalige machtiging

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 12/06/2014;

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 12/06/2014; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2014 van 9 juli 2014 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studiefinanciering Afdeling

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2011 van 21 september 2011 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de mededeling te krijgen van bepaalde

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2015 van 21 januari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor toegang tot het Rijksregister in het

Nadere informatie

Emploi et Recherche (DG6) van de Service Public de Wallonie (SPW) (Directie Tewerkstelling en

Emploi et Recherche (DG6) van de Service Public de Wallonie (SPW) (Directie Tewerkstelling en 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 87/2012 van 17 oktober 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de Direction de l Emploi et de Permis de travail, DGO Economie, Emploi et Recherche

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds ontvangen op 08/08/2016;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds ontvangen op 08/08/2016; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 85/2016 van 19 oktober 2016 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Zorgfonds om ten behoeve van zichzelf en de erkende zorgkassen toegang te krijgen

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 19/2009 van 25 maart 2009 Betreft: Aanvraag van de Dienst "Sanitair Beleid, Dieren en Planten" van het DG4 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 33/2015 van 20 mei 2015 Betreft: Algemene machtiging voor gebruik van het Rijksregisternummer van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 34/2016 van 29 juni 2016

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 34/2016 van 29 juni 2016 1/6 Advies nr 34/2016 van 29 juni 2016 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 11 maart 2015 ter uitvoering van artikel 3, 5, 3 van de

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/12 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2016 van 25 mei 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van de "Direction de l'inspection sociale" van de DGO6 van de SPW (Directie Sociale

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende inlichtingen, ontvangen op 17/02/2014;

Gelet op de bijkomende inlichtingen, ontvangen op 17/02/2014; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 22/2014 van 5 maart 2014 Betreft: Aanvraag van de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen ontvangen op 03/06/2014;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen ontvangen op 03/06/2014; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 60/2014 van 30 juli 2014 Betreft: aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 44/2009 van 15 juli 2009 Betreft: aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken om toegang te krijgen tot de foto, opgeslagen in het Register van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de KFBN ontvangen op 08/10/2013; Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 8, 13 en 18/11/2013;

Gelet op de aanvraag van de KFBN ontvangen op 08/10/2013; Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 8, 13 en 18/11/2013; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 83/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) om via het Rijksregister

Nadere informatie

Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA )

Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA ) 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 70/2012 van 5 september 2012 Betreft: aanvraag tot herziening van de beraadslaging RR nr. 34/2012 (RN-MA-2012-248) Het Sectoraal comité van

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 84/2014 van 29 oktober 2014 Betreft: aanvraag van de Stichting Kankerregister voor consultatie van het Rijksregister in het kader van de pilootstudie

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer, ontvangen op 08/11/2013;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer, ontvangen op 08/11/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 19/2014 van 5 maart 2014 Betreft: aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 05/2012 van 11 januari 2012 Betreft: Aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 59/2013 van 10 juli 2013 Betreft: Beraadslaging inzake aanvraag tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Justitie, ontvangen op 07/05/2013;

Gelet op de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Justitie, ontvangen op 07/05/2013; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 53/2013 van 10 juli 2013 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie tot uitbreiding van de toegang

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 52/ 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid om de in haar schoot opgerichte Commissie Kunstenaars,

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken ontvangen op 31/05/2010;

Gelet op de aanvraag van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken ontvangen op 31/05/2010; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2010 van 14 juli 2010 Betreft: Aanvraag van de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken om toegang te krijgen tot sommige

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 42/2008 van 10 september 2008 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie, Diensten van de Voorzitter, Dienst Juridische Zaken, Cel geschillen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij - regio Bergen Toit et Moi ontvangen op 17/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij - regio Bergen Toit et Moi ontvangen op 17/07/2011; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 79/2012 van 26 september 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij - regio Bergen Toit et Moi om toegang

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur ontvangen op 02/03/2016;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur ontvangen op 02/03/2016; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 26/2016 van 25 mei 2016 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur tot uitbreiding van de in diverse beraadslagingen

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 52/2008 van 10 december 2008 Betreft: aanvraag van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten om het identificatienummer

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap, ontvangen op 25/02/2015;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap, ontvangen op 25/02/2015; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 16/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag van het Vlaams Energieagentschap om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op de organisatie

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 38/2013 van 8 mei 2013 Betreft: Aanvraag van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) om de Belgische notarissen te machtigen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016;

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2017 van 18 januari 2017 Betreft: aanvraag van het Agentschap Jongerenwelzijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 37/2013 met het

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 34/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, om toegang te krijgen

Nadere informatie

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001;

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 79/2013 van 11 december 2013 Betreft: Aanvraag vanwege de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV tot uitbreiding van het machtigingsbesluit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) ontvangen op 15/06/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) ontvangen op 15/06/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 44/2011 van 21 september 2011 Betreft: aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming om toegang te krijgen

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ontvangen op 24/02/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/03/2012;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ontvangen op 24/02/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/03/2012; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 39/2012 van 9 mei 2012 Betreft: Aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid om het identificatienummer van

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 12/2009 van 18 februari 2009 Betreft: aanvraag van de Minister van Klimaat en Energie ten behoeve van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 01 en 10/02/2012;

Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 01 en 10/02/2012; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 22/2012 van 14 maart 2012 Betreft: Vraag van de Orde van de Franstalige en Duitstalige Balie van België (OFDB) om hun advocaten via haar tussenkomst

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 11/05/2010;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 11/05/2010; 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 18/2010 van 16 juni 2010 Betreft: aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om toegang te krijgen tot informatiegegevens van het Rijksregister

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag van Limburg.net strekkende tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 23/2008 van 4 juni 2008 (RN-MA )

Betreft: Aanvraag van Limburg.net strekkende tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 23/2008 van 4 juni 2008 (RN-MA ) 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 13/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag van Limburg.net strekkende tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 23/2008 van 4 juni 2008

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 51/2012 van 6 juni 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de Ligue des Familles (Gezinsbond) om toegang te hebben tot het Rijksregister voor

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 014 / 2004 van 26 april 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING Nr 014 / 2004 van 26 april 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 75/2013 van 13 november 2013 Betreft: aanvraag van de Universiteit Hasselt tot machtiging voor de aanwending van het Rijksregister in het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 14/2015 van 23 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Evere om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna de

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van de cvba Brussels Network Operations om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2005 VAN 6 JULI 2005

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2005 VAN 6 JULI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ontvangen op 18/11/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ontvangen op 18/11/2014; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 03/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) tot uitbreiding van

Nadere informatie

social) om toegang te krijgen tot de gegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan

social) om toegang te krijgen tot de gegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 77/2014 van 8 oktober 2014 Betreft: Verzoek van de Waalse Maatschappij voor Sociale Krediet (Société wallonne du crédit social) om toegang

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende inlichtingen ontvangen op 07/08/2014 en 08/08/2014;

Gelet op de bijkomende inlichtingen ontvangen op 07/08/2014 en 08/08/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 72/2014 van 10 september 2014 Betreft: aanvraag van RENTA vzw ten behoeve van zichzelf en haar leden om het identificatienummer van het Rijksregister

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG SCSZ/06/130 1 BERAADSLAGING NR 06/072 VAN 19 SEPTEMBER 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE WERKNEMERS IN ARBEIDSONGESCHIKTHEID INGEVOLGE ZIEKTE, INVALIDITEIT OF ZWANGERSCHAP,

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 47/2014 van 4 juni 2014 Betreft: machtigingsaanvraag van de huisvestingsmaatschappij Le Foyer Jambois et Extensions om toegang te hebben tot

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 51/2008 van 10 december 2008 Betreft: aanvraag van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) om toegang

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Universiteit Antwerpen, ontvangen op 28/04/2017 en de nadien ontvangen bijkomende informatie;

Gelet op de aanvraag van Universiteit Antwerpen, ontvangen op 28/04/2017 en de nadien ontvangen bijkomende informatie; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 31/2017 van 21 juni 2017 Betreft: aanvraag van Universiteit Antwerpen om gemachtigd te worden de mededeling te bekomen van het gegeven hoofdverblijfplaats

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/07/2010;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/07/2010; 1/12 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2010 van 2 december 2010 Betreft: Aanvraag tot machtiging van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten behoeve van de pensioen- en

Nadere informatie

Ontwikkeling. (hierna "WRR"); persoonlijke. werking van. Economische

Ontwikkeling. (hierna WRR); persoonlijke. werking van. Economische 1/ /11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 38/2015 vann 17 juni 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Directie Sociale Economie van het Departementt Economische Ontwikkeling van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT), ontvangen op 08/11/2012;

Gelet op de aanvraag van Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT), ontvangen op 08/11/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 03/2013 van 16 januari 2013 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep om anonieme gegevens te bekomen m.b.t. de nationaliteit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 06/04/2012;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Energieagentschap ontvangen op 06/04/2012; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 47/2012 van 6 juni 2012 Betreft: aanvraag van het Vlaams Energieagentschap om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds ontvangen op 11/07/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 31/07/2012;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds ontvangen op 11/07/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 31/07/2012; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 74/2012 van 26 september 2012 Betreft: Aanvraag tot machtiging van het Vlaams Zorgfonds om via het digitaal platform Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, ontvangen op 19/03/2014;

Gelet op de aanvraag van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, ontvangen op 19/03/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 43/2014 van 4 juni 2014 Betreft: aanvraag van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten om het identificatienummer van het

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 63/2014 van 30 juli 2014 Betreft: Aanvraag van de vzw Verbond der Vlaamse Tandartsen tot machtiging voor de aanwending van het identificatienummer

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van het Agentschap Ondernemen om als rechtsopvolger van het Bestuur KMObeleid van de FOD Economie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/178 BERAADSLAGING NR. 07/068 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING DOOR SOCIALE INSPECTIEDIENSTEN

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 16/06/2015;

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op 16/06/2015; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 45/2015 van 29 juli 2015 Betreft: aanvraag van de Stichting Kankerregister voor toegang tot het Rijksregister in het kader van een epidemiologisch

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten ontvangen op 14/12/2010;

Gelet op de aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten ontvangen op 14/12/2010; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 12/2011 van 16 februari 2011 Betreft: aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten om het identificatienummer van het Rijksregister

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 09/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag tot uitbreiding van de machtiging die verleend werd aan de intergemeentelijke vereniging voor

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 06/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van De Lijn om toegang te krijgen tot persoonsgegevens die in databanken van de

Nadere informatie

5-462) (hierna "WRR"); persoonlijke. werking van. volgt:

5-462) (hierna WRR); persoonlijke. werking van. volgt: 1/ /11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 51/2015 vann 2 september 2015 Betreft: Algemene machtiging voor gebruik van het Rijksregisternummerr van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 12/2016 van 2 maart 2016 Betreft Machtigingsaanvraag van de Service Public Wallonie, Direction Générale Opérationnelle de l'aménagement

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006

BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006 BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 011 BETREFT : Aanvraag van de NV Association Liègeoise d Electricité, om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 13/2014 van 24 april 2014 Betreft: machtigingsaanvraag vanwege de Stad Antwerpen voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis ;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis ; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 87/2016 van 16 september 2016 Betreft: aanvraag van de Service Public de Wallonie, Direction Générale Opérationnelle de l Aménagement du

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, ontvangen op 11/04/2012;

Gelet op de aanvraag van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, ontvangen op 11/04/2012; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 48/2012 van 6 juni 2012 Betreft: aanvraag van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 06/2017 van 15 februari 2017 Betreft: machtigingsaanvraag van het Secretariaat-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap om toegang

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/158 BERAADSLAGING NR. 13/074 VAN 2 JULI 2013 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 40/2007 van 12 december 2007 Betreft: Aanvraag van het Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Beleid Binnenland,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/020 BERAADSLAGING NR. 15/007 VAN 3 MAART 2015 INZAKE DE TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENSBANK E-PV DOOR

Nadere informatie