De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant."

Transcriptie

1 NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter A.E. Koopmanschap, burgemeester PVDA M.L.A. Sikkens, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R.R. Rohlof, R. Verheuvel* SP M. Haak*, K. Verhofstad, P. Visser VVD Y.N. de Baay, F.J. Mulder, J.A.Jägers GroenLinks R.M. Smit, H.G. Uiterdijk* CDA M.G.F. Tokkie*, R.L.A. Budhu Lall Leefbaar Diemen G. Smit-van der Wal, R. Herder* Democraten Diemen M.J. Israël* Wethouders Notulist Griffier Afwezig: R.P. Grondel en L.W.M. Worm Marissa Smis H. van Berkum A.J.M. Scholten, B.H.M. Wielage* 1a. OPENING EN MEDEDELINGEN De VOORZITTER: Dames en heren, mag ik u vragen om plaats te nemen? Hartelijk welkom. Wij hebben vanavond speciale gasten. Zij zijn nog even in de hal. Het zijn onze aanstaande Gemeentelijke Ombudsman en zijn plaatsvervanger. Die gaan wij straks beëdigen, maar voordien gaan wij nog even wat procedurele huishoudelijke zaken doen. Het eerste wat daarbij hoort is een mededeling van de voorzitter dat mevrouw Wielage en de heer Scholten afwezig zijn. 1b. VASTSTELLING AGENDA De VOORZITTER: Dan wil ik met u toe naar het vaststellen van de agenda voor vanavond zoals die bij u voorligt. Kunt u daarmee akkoord gaan? De heer Israël. De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. De VOORZITTER: En dan gaat het over het convenant tussen de gemeente Diemen en de gemeente Amsterdam? Met betrekking tot de wegontsluiting IJburg. Kan ik van u voldoende steun krijgen om dat agendapunt toe te voegen aan de agenda? Akkoord. Dank u wel. Dan staat dat als agendapunt 8a. De heer VERHEUVEL: Ik weet niet of het strikt noodzakelijk is, maar bij agendapunt 3 en 4 willen wij respectievelijk bij agendapunt 3 een amendement en bij agendapunt 4 een motie indienen. De VOORZITTER: Daar krijgt u de gelegenheid voor bij die onderwerpen. De heer Visser. 1

2 De heer VISSER: De SP komt met een motie over de pasfotostudio. De VOORZITTER: Dan wil ik die als agendapunt 8b toevoegen. Als u alleen daartoe steun aan geeft. Akkoord. Dan hebben wij de agenda bij deze vastgesteld. 1c. VRAGEN VAN PUBLIEK AAN RAAD De VOORZITTER: Dan wil ik met u toe naar agendapunt 1c, vragen van publiek aan de Raad. Ik heb begrepen dat de heer Meijer het woord zou willen voeren. Is de heer Meijer ook aanwezig? Daar lijkt het niet op. De heer Meijer is geïnformeerd over uur. De heer Meijer zou zijn ongelofelijke teleurstelling met ons delen, nadat hij een brief had gekregen met betrekking tot de prijzen van de woningen op Plantage De Sniep. De prijzen verontrusten hem erg. We gaan even contact opnemen met de heer Meijer of hij op een ander moment aan ons nog kond wilt doen. Dan kunnen wij kijken of dat op een volgend moment kan. De heer Worm, de verkoop is toch nog niet begonnen? Nee. 1d. INGEKOMEN STUKKEN AAN DE RAAD EN MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE AAN DE RAAD De VOORZITTER: Dan wil ik met u toe naar agendapunt 1d, ingekomen stukken aan de Raad. Is er iemand die daarover het woord wil? Nee. Akkoord. 1e. VRAGEN VAN DE RAAD AAN HET COLLEGE De VOORZITTER: Dan gaan wij naar vragen van de Raad aan het College. Ik heb begrepen dat de SP vragen heeft ten aanzien van de woningtoewijzing. Wie van u mag ik het woord geven? Mevrouw Haak. Mevrouw HAAK: Hartelijk dank, maar ik zie dat de wethouder Scholten niet aanwezig is. De VOORZITTER: Dat kan geen probleem zijn voor het stellen van uw vraag. Mevrouw HAAK: Het gaat eigenlijk allemaal over wonen. Ik neem aan dat het dan allemaal doorgesproken wordt met onze andere wethouder. Twee punten gaan over dingen die in de besluitenlijst van het overleg van het College van burgemeester en wethouders stonden. Daar stond over Rochdale dat zij voornemens is om een flink aantal sociale huurwoningen te verkopen. Daar staat bij genoteerd dat het College op voorhand niet blij is met de verkoop van woningen aan de Rode Kruislaan. Onze vraag is hoe het College staat over de voorgenomen verkoop van de andere genoemde sociale huurwoningen? Uit mijn hoofd zijn dat er 500. Heeft het College daar ook een standpunt over en zo ja wat is dat standpunt? Er wordt ook in een ander punt gemeld dat ten aanzien van de woningtoewijzing het College streeft naar ontvlechting van Diemen en Amsterdam. Dat zou voordelen hebben dat men meer woningen kan toewijzen aan Diemenaren, maar betekent dat niet ook dat Diemense inwoners daarna geen voorrang meer hebben in Amsterdam? Gezien het geringe aanbod van sociale huurwoningen in Diemen zou dat dan niet een behoorlijke verslechtering van de situatie voor Diemenaren kunnen betekenen? Wij willen graag weten hoe het College daarin staat. We hebben hier ook een avond gehad over de woonvisie. Dat was ongeveer een maand geleden. Toen waren er vertegenwoordigers van woningbouwverenigingen aanwezig en die hebben laten weten dat ze ook belangstelling hadden voor woningen op De Sniep. Zij waren bereid om de onrendabele top te financieren om het mogelijk te maken dat een deel van de dure woningen voor de sociale huur beschikbaar zou komen. Zij beweerden toen dat de gemeente daarbij eisen stelde. De woningbouwvereniging zou behalve de onrendabele top ook nog een deel van de hoge saneringskosten voor hun rekening moeten nemen. Terwijl dat al eigenlijk 2

3 het verlies is dat de gemeente genomen heeft. Daar zou van hun geen bereidheid zijn. Nu vroeg ik mij af of er inmiddels gesprekken hebben plaatsgevonden tussen het College en de vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen? En wat daar eventueel in de onderhandelingen wordt ingebracht en of u ons daarvan op de hoogte kunt stellen? De heer WORM: Ik zal een poging doen met betrekking tot de eerste vraag. Hoe staat het College tegenover de voorgenomen verkoop van o.a. andere woningen? Het is zo dat het College van B&W zich inzet om het aantal sociale huurwoningen op peil te houden als percentage van het totale woningbezit. Dat geldt voor alle particuliere woningbouwverenigingen die met het verhaal komen. De wens van de coöperaties om te huren boven de aftoppingsgrens te trekken, huren te liberaliseren of sociale huurwoningen te verkopen staat hiermee dus ongespannen. In de brief van 21 november 2007 heeft het College aan Rochdale geschreven tegen de verkoop te zijn van de 150 sociale huurwoningen aan de Rode Kruislaan. Het argument van Rochdale voor de verkoop zijn voor het College onvoldoende zwaarwegend om het standpunt te veranderen. Rochdale heeft echter dit standpunt en het standpunt van het College opgenomen in haar activiteitenplan. Daar staat dus letterlijk in dat het gemeentebestuur van Diemen tegen de verkoop is van de 150 sociale huurwoningen aan de Rode Kruislaan. Zij het dat de woningbouwvereniging bevoegd is om die woningen te verkopen. Maar ze zijn heel erg sterk op de hoogte van het feit dat dat plaats vindt. Mevrouw HAAK: Ter interruptie. De vraag was gericht op de andere 500 sociale huurwoningen waarvan het College niet op voorhand tegen de verkoop was. De heer WORM: Ik heb in de eerste zin die ik uitgesproken heb het volgende gezegd: Het College van B&W zet zich in op het op peil houden van het aandeel van sociale huurwoningen als percentage van de totale woningvoorraad. Daar zetten wij op in. In gesprekken die daarover met de woningbouwvereniging plaatsvindt, wordt dit standpunt keer op keer herhaald. Maar woningbouwverenigingen zijn in bepaalde omstandigheden bevoegd om over hun eigen bezit te gaan. Er is maar één manier om dat eventueel tegen te houden en dat is om een beroep te doen op de minister. De VOORZITTER: Ik stel voor om niet hier die discussie te voeren. Als het nodig is dan gaan wij dat op een ander moment agenderen. Mevrouw HAAK: Maar het is helemaal geen toelichting op mijn vraag. De VOORZITTER: Ik denk dat het goed is dat de andere vragen ook nog beantwoord worden. En als we dan nog dingen overhouden, dan kunnen wij kijken of daar later nog nader een discussie over moet plaatsvinden. De heer WORM: De tweede vraag is wat ingewikkelder. Het is eigenlijk heel ingewikkeld. Het is zo dat er een nieuwe regionale woningaanbesteding is gemaakt. Daarbij is de lokale beleidsvrijheid gestegen van 35% naar 50%. Dat betekent dat de gemeente van de helft van de vrijgekomen sociale huurwoningen mag bepalen welke Diemenaren er met voorrang mogen meedoen. Met de corporaties is de afspraak gecontinueerd dat 35% van het vrijkomend bezit moet worden toegewezen aan Diemense urgenten. Dat zijn sociale en medische urgenten. Dit komt overeen met het aantal op jaarbasis toegekende urgentie aan Diemenaren. In de woonruimte verdeelafspraken in de Stadsregio gold en geldt dat urgentieverklaringen alleen gelden in de gemeente die de verklaring afneemt. Bij de administratieve invoering van de 3

4 nieuwe afspraken bleek dat de programmatuur van Woningnet in het verleden een fout heeft gemaakt. Deze fout had tot gevolg dat Amsterdamse urgentieverklaringen ook in Diemen werden erkend en Diemense urgentieverklaringen ook in Amsterdam. In de praktijk worden de Diemense urgentieverklaringen al hoofdzakelijk binnen Diemen gerealiseerd. Door de afspraak die wij nu met de corporaties hebben in Diemen is er ook voldoende aanbod om de Diemense urgenten te huisvesten. Verhuur bij voorrang bij Amsterdamse urgenten gaat dus feitelijk ten koste van de woningzoekende zonder urgentieverklaring. Als je de urgenten uit Amsterdam er nu uithaalt dan is onze stelling dat Diemenaren op normale toewijzingsregels een woning kunnen krijgen. Dat is het verhaal. Overigens gelden dan ook de afspraken die gemaakt zijn in regionaal verband. Door de fout te herstellen wordt de verwevenheid uit elkaar gehaald. Voorzitter, vraag nummer 3 over De Sniep, de corporaties en de positie van de gemeente daarin. Het is zo dat het College van B&W alleen afspraken heeft met de Rabo/Dura. Deze ontwikkelingscombinatie is dus verantwoordelijk voor de realisatie van sociale huurvoorraad op De Sniep. Dat is 15%. Rabo/Dura voert dus gesprekken met de woningbouwcorporaties. Dat doet het College niet. Contracten die in 2005 met Rabo/Dura zijn gesloten voorzien erin dat zij ook de bouw van de sociale huurwoningen op zich nemen. Rabo/Dura zijn verder verantwoordelijk voor de selectie van de eigenaar/verhuurder van deze woningen. Zij treden daartoe in overleg met de corporaties. De eigendomsoverdracht en de koopprijs is een zaak die tussen partijen moet worden geregeld. De gemeente speelt daar in formele zin geen rol. De gemeente zal dan verder ook geen extra bedragen vragen en is daar ook niet toe bevoegd. Omdat de gemeente geen rol heeft in de gesprekken met de woningcorporaties hebben wij ook geen inzet bij die gesprekken. De wens van het College is dat het eigendom van de sociale woningen bij de woningcorporatie komt. Die overeenkomst met Rabo/Dura stuurt ook in die richting om de zaak uit te voeren. Dat is het formele antwoord. De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Haak, ik ga er even vanuit dat dit een antwoord op uw vraag is. Misschien is het niet helemaal volledig, maar het is misschien anders goed om nader te kijken of de vraag schriftelijk of in overleg met de wethouder gesteld kan worden. Ik denk dat wij anders nu een te lange discussie krijgen, terwijl anderen daar zeker niet op voorbereid zijn. Mevrouw HAAK: Bedankt, ik zal de vraag nogmaals aan de heer Scholten stellen. De VOORZITTER: Hartelijk dank. Dan heb ik gezien dat Leefbaar Diemen een vraag heeft voor het College. Mevrouw Herder. Mevrouw HERDER: Dank u wel. Leefbaar Diemen wil eigen weten hoeveel rechtszaken, beroeps en bezwaarschriften er in 2007 geweest zijn? Hoeveel zaken lopen er in 2008? En hoeveel zaken zijn er gewonnen of verloren? De heer WORM: Om dat zo uit het hoofd te doen, hoeveel bezwaarschriften er zijn en hoeveel we gewonnen en verloren hebben, is lastig. De situatie op dit moment is zo dat er geen rechtszaken meer lopen. Waar wij op zitten te wachten, en dat zou één deze dagen binnenkomen, is de uitspraak van de Commissie Bezwaren en Beroepsschriften. Wij verwachten die vandaag of morgen. Dan zal het College daarover een beslissing moeten nemen. Stel dat die beslissing in het nadeel uitvalt van de bezwaarmakers dan heeft het College afgesproken dat we nog 14 dagen zullen wachten alvorens het besluit ten uitvoer te brengen. Dat betekent dat de bezwaarmakers in staat worden gesteld, als zij dat wensen, bij de rechtbank nog een voorlopige voorziening aan te vragen. Dat zou dan betekenen dat er weer 4

5 een rechtsgang zou zijn, maar na die voorlopige voorziening, als die uitspraak er is geweest, dan is er naar mijn gevoel alles wat er geprocedeerd zou kunnen worden uitgeprocedeerd. Het is dan eigenlijk een beetje einde verhaal. Zou liggen de kaarten er nu voor. Mevrouw HERDER: U zegt einde verhaal, maar ik wil het een beetje ruim nemen. Ik heb het dus niet alleen over de rechtszaken hier van het Centrumplan, maar in zijn totaliteit. Van alles wat er in de gemeente Diemen speelt. Daar is onze fractie eigenlijk benieuwd naar. De heer WORM: Bedoelt u dan ook de zaken die te maken hebben met uitkeringen en de WMO etc.? Dat wordt nog een hele tour. Daar mogen wij wel een ambtenaar voor aannemen om dat uit te gaan zoeken. Wat ik u wel kan zeggen, en dat is misschien een hele aardige, is dat er op De Sniep geen enkel bezwaar is. Dat is dan weer mooi. Mevrouw HERDER: Ik heb alleen geen antwoord gekregen op hoeveel zaken er nu lopen. De VOORZITTER: U vraag was hoeveel zaken er in 2007 gelopen hebben. Daarvan zei de heer Worm dat hij dat niet zo uit zijn hoofd wist. Ga er even vanuit dat u die gewoon schriftelijk beantwoord krijgt. Mevrouw UITERDIJK: Ter interruptie. Mag ik misschien met mevrouw Herder in discussie? Mevrouw Herder, u doelt op zaken die lopen met de gemeente. Daar heeft de heer Worm antwoord op gegeven. Zaken waarop u doelt lopen niet tegen de gemeente. Dank u wel. De VOORZITTER: Nee, we gaan niet met elkaar in discussie. Mevrouw Herder heeft een vraag gesteld. Ze krijgt een antwoord op het deel dat wij kunnen geven en het andere deel niet. 1f. ACTIELIJST PRESIDIUM 7 FEBRUARI 2008 De VOORZITTER: Ik wil met u toe naar agendapunt 1f, de actielijst van het Presidium. Die staat voor kennisgeving aan te nemen. Ik ga er vanuit dat u dat ook graag wilt. Akkoord. Dan is het nu uur. Ik wil even schorsen tot uur. Dan gaan wij de heer van der Pol even het woord geven en daarna de heer Van der Pol en zijn plaatsvervanger beëdigen. Dank u wel. Schorsing van uur tot uur. 2. KENNISMAKING EN BEËDIGING GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN EN ZIJN PLAATSVERVANGER De VOORZITTER: Dames en heren, wij hervatten de raadsvergadering. Dat doen wij met een heel speciaal punt. Zoals u weet hebben wij met elkaar besloten dat wij de Gemeentelijke Ombudsman, die ook werkt voor de gemeente Amsterdam, gaan inhuren om ook voor ons te gaan werken. Dat kan niet nadat hij en zijn plaatsvervanger zijn beëdigd. Dat moment is bijna aangebroken, maar niet nadat ik de heer Van der Pol en mevrouw Van Schaardenburg een hartelijk welkom heb geheten en meneer Van der Pol de gelegenheid heb gegeven om nog even iets te vertellen en zichzelf te introduceren. Ga uw gang. De heer VAN DER POL: Dank u wel voorzitter. Wij stellen het zeer op prijs dat de gemeente Diemen door de aanstaande beëdiging en de het benoemingsbesluit kennelijk vertrouwen heeft in de wijze waarop de Ombudsman Amsterdam opereert. Het is niet meer zoals vroeger dat je je aansluit bij de Gemeentelijke Ombudsman te Amsterdam. Toen ik daar 5

6 drie jaar geleden kwam heette wij ook de Amsterdamse Ombudsman, maar dat is nu veranderd in de Gemeentelijke Ombudsman voor een achttal gemeente en Stadsregio. Diemen is daar inmiddels één van. In elke gemeente worden mijn plaatsvervanger en ik ingezworen en steken wij de vingers omhoog en leggen de eed af, omdat wij daarmee aangeven dat wij de Ombudsman van die gemeente ook zijn. Het is niet zo dat u aan de leiband van Amsterdam loopt, want dat is iets wat u zeker niet wilt. Het maakt het wel mogelijk om een beetje mee te liften op de grotere faciliteiten die de lokale Ombudsman biedt. Vier grotere gemeenten in Groningen hebben vanouds al eigenlijk een lokale Ombudsman voor de gemeentelijke zaken. De regio waar ik nu werkzaam ben bestaat ook uit een aantal kleinere en grotere gemeenten. Almere en Zaanstad vallen daaronder en nu ook Diemen. Dat maakt het mogelijk om door de bundeling van krachten toch het voordeel te hebben van lokaal werk. Voor een kleine gemeente als u is het niet noodzakelijk om een fulltime Ombudsman in dienst te hebben, maar maakt het wel mogelijk om van het bureau in Amsterdam gebruik te maken. Als Ombudsman hebben wij een bureau aan de Singel in Amsterdam. Er is een spreekuur. Er komt ook veel binnen per , per post of per telefoon. Als u tegen burgers oploopt met klachten die nog niet bij de gemeente bekend zijn of waar mensen geen gehoor vinden bij de gemeente dan kunt u ook als raadslid mensen doorverwijzen. Diemen heeft een record gevestigd met de snelheid. In het late najaar hadden wij het eerste kennismakingsgesprek en waarbij, niet met passering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Ombudsman, maar wel met het overtuigen van de Nationale Ombudsman en het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat het echt nodig was dat er een lokale Ombudsman werd benoemd. Normaal moet dat voor 1 juli aangekondigd zijn. Uw burgemeester en uw ambtenaren hebben ervoor gezorgd dat het met voorbijgang van alle termijnen gelukt is per 1 januari. Waarvoor dank. Ik vond het ook heel goed om te horen dat de burgemeester erop uit was om meer zicht te krijgen op klachten die natuurlijk bestaan waar ambtenaren en burger elkaar ontmoeten en ook bij bestuurders gaan dingen mis. Het is goed om je daarvan bewust te zijn en om dat zichtbaar te krijgen. Dat kun je waarschijnlijk met een lokale Ombudsman wellicht meer krijgen dan bij een Nationale Ombudsman. De positie van mijn plaatsvervanger, Evelien van Schaardenburg, is dat zij beschikbaar is in de situatie waarin ik niet meer kan functioneren. De wet eist dat ik een plaatsvervanger heb. U heeft niet meteen twee fulltime Ombudsmannen op uw dak. Evelien van Schaardenburg is beschikbaar en assisteert waar nodig. Verder zitten er in de zaal een drietal medewerkers van mij die dit allemaal graag wilden bijwonen in Diemen. Wij runnen de zaak met een bureau van 20 mensen. Ik denk dat ik daarmee een aantal punten even heb belicht. Als u vragen heeft of mensen wilt doorverwijzen weet u mij te vinden. Nog één opmerking. Ik rapporteer in mijn jaarverslag aan u als Raad. U heeft mij benoemd. Als ik op een gegeven moment rapporten uitbreng waarover ik van mening verschil met een wethouder, College of wie dan ook dan bent u een beetje mijn laatste reddingsboei. Als het College en ik het op een bepaald punt niet eens zijn en ik vind de zaak ernstig genoeg om een rapport van uit te brengen, want het is zo dat de meeste klachten door bemiddeling worden opgelost, dan bent u mijn laatste anker. Ik zou het op prijs stellen als ik dan in staat wordt gesteld om in de Commissie of in de Raad het woord te voeren en mijn standpunt toe te lichten. Uiteindelijk bent u het hoogste orgaan en heb ik mij daar ook naar te voegen. Op tafel vindt u wat op het oog een kaartspel lijkt. Het is een functioneel relatiegeschenk. Daar zitten op een ludieke manier de normen in waarin de Ombudsmannen in Nederland het gedrag van bestuurder en ambtenaren op toetsen. Het is een beetje het recept van ons bureau wat u op een speelse manier in uw bezit heeft. Ik dank u hartelijk voor het vertrouwen en voor de mogelijkheid om hier iets te zeggen. Applaus. De VOORZITTER: Dank u wel. Mag ik de heer Van der Pol en mevrouw Van Schaardenburg vragen om naar voren te komen? Mag ik u vragen om te gaan staan? U heeft 6

7 de nodige ervaring met het afleggen van de eed. Ik neem u de eed af en hoor graag van u het antwoord. Ik zweer dat ik om tot Gemeentelijke Ombudsman of plaatsvervanger benoemd te worden rechtstreeks nog middellijk onder welke naam of voorwendsel dan ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks nog middellijk enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als Gemeentelijke Ombudsman naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord? De heer VAN DER POL: Zo ware helpe mij God almachtig. Mevrouw VAN SCHAARDENBURG: Zo ware helpe mij God almachtig. De VOORZITTER: Dan mag ik u feliciteren als Gemeentelijke Ombudsman van de gemeente Diemen. Ik reik u de hand. Bij een dergelijke gelegenheid hoort een bloemetje en die krijgt u ook. U mag blij zijn met uw Gemeentelijke Ombudsman en ze ook feliciteren. 3. EXPLOITATIEANALYSE EN BEHEERSORGANISATIE DE OMVAL De VOORZITTER: Hoewel het belangrijkste geschied is gaan wij over naar de besluiten. We gaan naar agendapunt 3, exploitatieanalyse en milieuorganisatie van De Omval. De heer VERHOFSTAD: Dank u voorzitter. Wij hebben onlangs van de stichting zelf ook een brief thuisgekregen. Ik heb bijna bij elke alinea in de kantlijn staan: Prima, prima, uitstekend, uitstekend. Ik denk dat het gewoon tijd wordt om snel verder te gaan. We moeten vooral even luisteren naar wat de stichting zegt. Ze moeten even een businessplan maken. Wat mij betreft hoeven er verder geen motie en/of amendementen te komen en zou ik aanraden om hier snel mee verder te gaan. Dank u. De heer JÄGERS: Ik kan me wat dat betreft bij de SP aansluiten. Wij zijn ook blij met de aandacht die De Omval momenteel krijgt en de te verwachten stappen die aan de orde zijn. Het heeft toch een belangrijke functie in de gemeente Diemen en dat willen wij graag zo houden. Wij denken dat het nog goed is om op te merken dat de overweging om een horecavoorziening te creëren in De Omval omvangrijker is dan nu het geval. Een combinatie horeca/theater is een beproefd recept. Ik heb vroeger heel veel stappen gezet in de Toneelschuur in Haarlem. Ik ging daar heel vaak heen om het café te bezoeken. Ik ging er maar een enkele keer heen om naar het theater te gaan. Als ik naar het theater ging, ging ook zeker naar het café. Dus ik denk dat daar ook in Diemen kansen voor liggen. Het is denk ik goed om tot een nieuwe bestuursstructuur te komen. Samen met de horeca kan De Omval aantrekkelijker worden, wat kan leiden tot, denken wij, een goede programmering, een groot bezoekersaantal en een betere financiële situatie. Het lijkt erop dat wij dat mogen concluderen uit het rapport van het Onderzoeksbureau van de Horeca. Dat het een hameren zaak zou moeten zijn. We benadrukken dat het hoe dan ook belangrijk is het sociale culturele gebruik van De Omval te handhaven. Dat vinden wij een belangrijk punt. We zien dan ook uit naar de nota van het College dat duidelijk moet maken hoe met name de structuur gaat worden van De Omval. Dank u wel. Mevrouw UITERDIJK: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik kon het niet terugvinden in de actielijst, maar tijdens de informatieve vergadering was het eerste en meest belangrijke punt dat wij vanuit de fractie GroenLinks naar voren brachten dat er bij welk beheersstructuur dan ook ruim voldoende en breed aandacht geschonken moet worden aan de 7

8 belangenbehartiging van alle huidige en eventuele toekomstige andere gebruikers van De Omval. De Omval is een heel belangrijk cultureel sociaal centrum in Diemen. Dat kan nog mooier uitgroeien. De horeca mag in onze opinie in geen geval die sociale functies die het pand nu heeft overschaduwen. Nu niet en in de toekomst niet. Daar moet inderdaad heel zorgvuldig mee worden omgegaan. Het geheel levert, zoals we al in de afgelopen jaren al hebben kunnen zien, geen gemakkelijk plaatje op. Daaruit kunnen wel unieke, mooie, voor iedereen toegankelijke en plezierige oplossingen uit voortkomen. Daar hebben wij alle vertrouwen in. Dank u wel. De heer TOKKIE: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Wij hebben van de Stichting Theater een notie gehad. Al lezende heb ik in de kantlijn van elke alinea in die notitie geplaatst dat het prima was. Wij constateren inderdaad dat er nog gewerkt moet worden aan een businessplan. Het lijkt ons een goed idee om daarmee van start te gaan. Aan moties en amendementen hebben wij op dit moment geen behoefte. Dank u wel. De heer ISRAËL: Het spijt mij dat wij een ander standpunt hebben. Wij vinden dat de zakelijke basis van wat er nu op tafel ligt mankeert, te zwak is en we te grote risico s lopen. Één van de risico s die wij lopen is dat een goed werkende Stichting Theater De Omval een te grote kans loopt om om te vallen. Dat is niet te vervangen schade die dan aangericht wordt. Wij vinden ook dat De Omval niet los van de gemeente komt. Wij vinden dat de invloed groot blijft. Wij zouden eigenlijk willen wachten, en wij vinden dat wij nu de beslissing niet kunnen nemen, tot april wanneer er een businessplan op tafel ligt en er werkelijk concrete zaken afgesproken kunnen worden. Daar ben ik voor. Het geheel hangt nu op zakelijke gronden te veel in de lucht en we vinden het onverstandig om het zo in te dienen en te behandelen. Dank u wel. De heer MULDER: Ter interruptie. Ik heb een vraagje voor de heer Israël. Kunt u voor mij concreet aangeven wat u dan mist? U zegt dat het een beetje te vaag is, maar dat is voor mij ook een beetje vaag. Ik zou graag van u heel concreet willen weten wat er dan mist. En niet alleen maar een businessplan, maar u trekt het wat breder. Dan ben ik zeer benieuwd wat u daar dan mee bedoeld. De heer ISRAËL: De stichting schrijft bijvoorbeeld dat zij eerst versterking nodig heeft. Wat is die versterking? Bij de vraagstelling heb ik daar onvoldoende of nauwelijks antwoord op gekregen. Alles mankeert wat concreet zou kunnen zijn aan zo n belangrijke overeenkomst die wij nu aangaan. Mevrouw HERDER: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Leefbaar Diemen is verheugd dat nu eindelijk de transformatie van De Omval in het verschiet ligt. Onze fractie heeft een aantal vragen na het doorlezen van het raadsvoorstel. Het lijkt ons verstandig dat de beheersstichting los komt de staan van Stichting Theater De Omval en dus een aparte rechtspersoon aanneemt. Op bladzijde 2 staat over de overdracht van taken in principe budgettair neutraal. De vraag van Leefbaar Diemen is of het College dat naar beide kanten vindt? Mag een nieuwe beheersstichting eventuele winsten reserveren? Wordt dat straks in het beheermodaal omschreven? Dan nog een vraag over de financiële risico s ten aanzien van de horeca. Als blijkt dat de gemeente de prognose van de omzet te voorzichtig inschat en de cijfers van de Horeca Nederland wel degelijk kloppen, wordt daartoe dan een clausule in de pachtsom opgenomen? Bij de heldere exploitatieanalyse plaatsen wij een kanttekening. Op bladzijde 29 van het rapport wordt gesteld dat de gemeente maximaal ,00 investeert. Dat is voor een deel te begrijpen. Desondanks lijkt het ons logisch dat de ruimte bouwklaar wordt 8

9 opgeleverd en dat de ruimte aangepast wordt voor het gebruik. Daarbij wordt het echter genoemd: inventaris inrichting en verlichting. Dit lijkt ons te ver gaan. De vraag is in hoeverre er dan nog sprake is van een, in een raadsvoorstel genoemde, commerciële horeca voorziening? Hoe zit dat dan met de concurrentie vervalsing? Daarnaast geldt dat indien de gemeente het gebruiksklaar oplevert, je je kunt afvragen of een uitbater ondernemer zelf een goede sfeer kan creëren en daar zal het toch voor een groot deel het succes op gebaseerd zijn. Op bladzijde 2 van bijlage 1 staat: De specifieke investeringskosten voor de horecafunctie komen volledig voor de rekening van de marktpartij. Hoe verhoudt zich dat met ,00 uit de exploitatieanalyse? Ondanks de kanttekening zeggen wij alvast: Vive le grand café bascule. De heer VERHEUVEL: Dank u wel voorzitter. De Partij van de Arbeid fractie is blij met het feit dat er nu zo veel aandacht wordt besteed aan de exploitatie van De Omval. Wij zijn ook erg verheugd met het onderzoek dat uitgevoerd is door de Stichting Horeca Nederland en met de uitkomsten daarvan. Wij zijn heel erg een voorstander van de grote maatschappelijk waarde van De Omval. Die willen wij ook zeker houden. We kijken terug naar de opdracht die wij aan het College hebben gegeven om uit te zoeken hoe het beheer van De Omval het beste geregeld kan worden. Wat ons in het voorstel van het College aan de Raad tegenvalt is dat wij er niet van overtuigd zijn dat de beheersvorm goed gekozen is door het College. Wij hebben een raadsvoorstel gelezen waarin onderdeel A staat dat er gevraagd wordt om in principe akkoord te gaan met het onderbrengen van het beheer en de exploitatie van De Omval bij de Stichting Theater. Wij zijn van mening dat er grote verscheidenheid aan organisaties gebruik maken van De Omval. Het is in onze ogen geen juiste keuze. Althans, dat zijn wij op dit moment van mening. Het is geen juiste keuze om één van de gebruikers ook te gelijkertijd te bevorderen tot beheerder en exploitant. Wij zijn er een groot voorstander van om de beheer en exploitatie neer te leggen bij een onafhankelijke instituut, een onafhankelijke bestuursvorm. Wij hebben daar nog niet uitgewerkte ideeën over. Wij zouden alleen het College in overweging willen geven, zelfs door middel van een amendement willen opdragen, om dat nog eens nader te onderzoeken en met een voorstel te komen aan de Raad dat recht doet aan onze opvattingen dat wanneer er meerdere gebruikers zijn van De Omval, dat het dan geen goed idee is om één van die gebruikers te benoemen tot beheerder en exploitant. Met nadruk wil ik hierbij aantekenen dat wij alle vertrouwen hebben. Het is een principieel punt. Het is niet een punt dat zich richt op het bestuur van de Stichting Theater De Omval, daar hebben wij alle vertrouwen in. Wij hebben, en dat is ook door andere fracties net gezegd, 19 februari een brief ontvangen. Daar staat ook precies de deskundigheid en goede inzet van de Stichting in. Daar gaat het ons niet om, daar hebben wij alle vertrouwen in. Het gaat ons om het principiële punt dat wij van mening zijn dat het beheer in onafhankelijke handen zou moeten liggen. Ik wil dan ook hierbij een amendement indienen wat dat oordeel van de PvdA geeft op papier. Ik zou de Raad willen verzoeken om, zoals u ook in de informatieve raad gehoord heeft wat onze overwegingen zijn, met dit amendement akkoord te gaan. Wij vragen dus om onderdeel A te wijzigen en het College opdracht te geven om een voorstel in te dienen wat erop neerkomt dat wij de exploitatie en beheer van De Omval in handen willen leggen van een onafhankelijke bestuursvorm. Dat neemt helemaal niet weg dat in die onafhankelijke bestuursvorm dan weer afgevaardigden kunnen zitten van de gebruikers. Dat sluit dat helemaal niet uit, maar met name is dat onafhankelijke van groot belang. Dank u. 9

10 AMENDEMENT terzake van het raadsvoorstel over de exploitatieanalyse en beheersorganisatie De Omval De gemeenteraad bijeen op 21 februari 2008 Gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 22 januari 2008 waarin twee besluiten over dit onderwerp aan de gemeenteraad worden voorgelegd, te weten: a. In principe akkoord te gaan met het onderbrengen van het beheer en de exploitatie van De Omval bij de Stichting Theater; b. De door Horeca Nederland opgestelde exploitatieanalyse betreffende de haalbaarheid van een horecavestiging in De Omval vast te stellen. Overwegende dat: De Omval een belangrijke maatschappelijke en culturele waarde heeft binnen de Diemense gemeenschap Een veelheid en verscheidenheid van organisaties gebruik maken van de accommodaties van De Omval Het cruciaal is dat de belangen van alle gebruikers op een goede en evenwichtige wijze worden betrokken bij het beheer en de exploitatie van De Omval Besluit om: De tekst van onderdeel a. te wijzigen in: a. Het college opdracht te geven om te onderzoeken en in juni 2008 aan de Raad uitsluitsel te geven welke bestuursvorm het meeste recht doet aan de wens van de Raad om het beheer en de exploitatie van De Omval in handen te leggen van een onafhankelijke bestuursvorm; En gaat over tot de orde van de dag. De fractie van de Partij van de Arbeid De VOORZITTER: U kunt het amendement allemaal lezen. U heeft het ook rondgestuurd gekregen. Als u behoefte heeft aan nog een nieuwe tekst dan kan dat. De heer TOKKIE: Ik vind de stelling van de heer Verheuvel wel sympathiek. Ik probeer door meningsuitwisseling even het zaakje helder te krijgen. Wat u namelijk net zegt en wat ik hier lees is volgens mij iets anders. Ik zal proberen toe te lichten wat ik denk. Misschien komen wij er samen wel uit. Althans, dat is mijn streven. U zegt dat u het niet zo handig vindt dat één van de gebruikers ook de exploitant is. Ik moet u zeggen die gedachte is bij mij ook wel eens opgekomen. Exploitant is eigenlijk niet het goede woord, dat is beheerder. U zei ook exploitant vandaar mijn verspreking, maar dat maakt niet uit. In het amendement wilt u het College de opdracht geven om dit te onderzoeken en in juni 2008 aan de Raad uitsluitsel te geven. Ik lees dat als iets heel anders. Namelijk een half jaar vertraging. Dat is heel iets 10

11 anders dan u stelt. U zegt dat wij moeten onderzoeken welke bestuursvorm het meeste recht doet. Volgens mij heeft het College dat al bedacht vandaar het voorstel van de Stichting Theater. Vervolgens zegt u dat we dat opnieuw moeten gaan onderzoeken en over een half jaar komen ze misschien weer met het voorstel om dat bij de Stichting Theater neer te leggen. De VOORZITTER: De heer Tokkie. Ik denk dat uw vraag duidelijk is. Ik wil kijken of de heer Verheuvel daar nog op kan reageren en dan denk ik dat de wethouder de gelegenheid heeft om te antwoorden. De heer VERHEUVEL: Dank u voorzitter. Wij hebben gekeken naar de planning die door het College zelf is gegeven. In die planning staat dat zij in juni met ons mee kunnen gaan, door in juni dit aan ons voor te leggen. Dus wij hebben het niet over een half jaar, maar over twee maanden. In die twee maanden kun je volgens mij met dit onderzoek klaar zijn en een nieuw voorstel aan de Raad voorleggen. De heer GRONDEL: Hartelijk dank voor alle positieve woorden en gedeelde behoefte om De Omval een nieuwe impuls te geven. Ook goed dat we met elkaar delen dat de uitkomst van het horecaonderzoek een positief signaal is. Ik denk in die zin dat het risico dat wij met elkaar nemen heel operationeel in handen is. We hebben een half/driekwart jaar gelden besloten dat wij in principe willen onderzoeken of een marktpartij dat zou kunnen doen. We hebben onderzocht of dat theoretisch zou kunnen. Nu gaan wij een programma van eisen maken om te kijken of het praktisch kan. Pas als het praktisch kan gaan wij dat echt doen. In die zin zijn de risico s keurig onder controle lijkt mij. In die zin vind ik het ook jammer dat Democraten Diemen op dat punt niet mee wil. Ik weet niet of u copyright heeft op de naam Le grand café bascule, maar ik zou hem snel vastleggen, want het lijkt mij een interessante gedachte om het zo te noemen. Dan horen wij wel of de ondernemer dat ook vindt. Ik zal nog even een paar punten langslopen en dan de belangrijkste discussie over de Stichting Theater bezien. In algemene zin denk ik, GroenLinks geeft dat aan. dat tussen alle gebruikers, niet alleen tussen horeca en theater, de welzijnsinstellingen niet vermalen worden. Dat is evident. Dat hebben wij met elkaar ook besproken. Het kan wel betekenen dat je met elkaar nieuwe evenwichten moet vinden. We hebben heel concreet hier een discussie gehad. We hebben sinds een half jaar succesvolle activiteiten voor ouderen in het café gedeelte. Die zouden er altijd moeten blijven. Ik denk we op dat niveau niet kunnen zeggen dat elke activiteiten precies altijd moeten blijven. Er moet wel ruimte zijn voor dit soort activiteiten en je zult dat in een programma van eisen ook met een horecaondernemer moeten bezien, in hoeverre hij in staat en bereid is om ook activiteiten voor diverse doelgroepen in zijn ruimte te houden. De functie van zo n ruimte is in eerste instantie een horeca en café ruimte. De aarzeling van Democraten Diemen of wij niet een groot risico nemen met Stichting Theater De Omval is natuurlijk iets dat wij met elkaar bij een definitieve besluit moeten dicht timmeren. Ik vind dat wij het zodanig moeten doen dat je een heldere subsidierelatie en huurrelatie ontwikkeld, waarbij je ten aanzien van de nieuwe organisatievorm een subsidierelatie hebt voor het gebouw en een huurrelatie waarin je de voorwaarden vastlegt waaronder je het gebouw verhuurd aan een stichting en een subsidie verleent, omdat het een onrendabele verhuur zal zijn en dat natuurlijk allerlei instellingen zoals Welzijnsinstelling voor niet commerciële huuractiviteiten willen hebben, want die willen wij er niet hebben. Daarnaast blijft natuurlijk ook gewoon de subsidierelatie met de Stichting Theater bestaan waarin prestatieafspraken zijn. Dat is één van de elementen die je nader met elkaar moet uitwerken, hoe je zorgt dat die verhoudingen helder blijven en ook geen verwarring in kan ontstaan. Dan de motie van de PvdA. Ik vind het jammer dat de tekst en de interpretatie zoals de heer Verheuvel die geeft uit elkaar lopen. Het College heeft nadrukkelijk onderzocht, naar aanleiding van de motie van de VVD bij de 11

12 vorige notitie, hoe de Stichting eruit zou kunnen zien. We hebben toen met een vrij brede meerderheid een motie aangenomen om een stichtingsvorm voor De Omval te onderzoeken, het te verzelfstandigen en te kijken hoe we dat zouden kunnen invoeren. Een van de eerste modellen waar je op uitkomt is om alle activiteiten die in het gebouw zitten een vertegenwoordiger in het bestuur geven. Dan hebben we dat mooi democratisch geregeld. We stuiten ook gelijk op de grenzen daarvan, want je hebt natuurlijk eenduidigheid van visie en beheer nodig in zo n gebouw. Als je dat doet onder de verantwoordelijkheid van een onderhandelingsbestuur, waarin die belangen in een bestuur zitten en met elkaar gaan zitten soebatten dan wordt het nogal lastig om een scheidsrechter te hebben die zegt we hebben een beleid ontwikkeld, en dat is als het goed is in goede samenspraak met alle partijen en door de gemeente goedgekeurd en in de subsidierelatie vastgelegd, maar in de dagelijkse praktijk gaan wij steeds maar blijven onderhandelen. Dan moet er toch een aanspreekbaar figuur zijn, voor zowel de gebruikers van het gebouw als voor de gemeente als financierder en subsidiegever, die zegt dit is nu even de lijn die wij binnen dat beleid uitvoeren. Wij vonden dat een onderhandelingsbestuur geen goed model was. Op dat zelfde moment kwam de Stichting Theater met een suggestie: wij hebben ons eens heel diep beraden, wij hebben gekeken naar gebouwen zoals De Omval in de rest van Nederland functioneren en het is eigenlijk een hele zinnige vorm dat wij die verantwoordelijlheid op ons willen nemen. Wij werken dat model verder uit. Dan is er een duidelijke verantwoordelijke visie, namelijk een horecaondernemer functioneert binnen een kader van ondersteuning van het gebouw en niet als een koekoeksjong die iedereen eruit duwt. Wel met een hele duidelijke ruimte waarin hij kan functioneren. Eigenlijk vonden wij dat toen een heel interessant idee. Wij stelden hen voor om dat verder uit te werken. De Stichting Theater gaf ook aan dat als zij dat gaan doen dat zij zich moeten gaan versterken. Versterken zowel in het bestuur met andere deskundigheden en als we naar een definitieve situatie overgaan natuurlijk ook in de organisatie. Er moet een andere capaciteit en kwaliteit in, namelijk een gebouwbeheerder. Die is er op dit moment geheel niet aanwezig. De PvdA zegt nu in de toelichting dat het in ieder geval niet Stichting Theater moet worden. Dat vind ik jammer. Volgens mij zouden wij als wij de uitspraak nu doen als Raad het mag niet, afscheid nemen van het aanbod wat er nu op tafel ligt, wat is toegelicht en door diverse fracties positief is ontvangen. Ik denk dat het gebruik maken van maatschappelijk initiatief, kwaliteit en inzet een hele belangrijke is. De uitkomst van dat onderzoeksproces ligt nog niet vast. Nadrukkelijk staat in onze notitie de vraag of het één of twee stichtingen moeten worden nog open. In ieder geval is evident, dat heb ik met de Stichting Theater stevig besproken, er moet natuurlijk een scheiding in management zijn. Het moet niet zo zijn dat de directeur van de Stichting Theater roept deze week moeten we maar even geen dit of dat hebben, want dat komt voor mij niet handig uit automatisch de baas is, want er moet een eenduidige visie op het gebouw zijn waarin recht wordt gedaan aan alle partijen. Mijn verzoek aan de PvdA is, het College had op zich geen bezwaar tegen het amendement, want het amendement verwoord een belangrijk element, let op, bij de invulling van de bestuursstructuur en managementstructuur je niet een meespelende scheidrechter krijgt. Het moet duidelijk zijn dat er iemand verantwoordelijk is voor het geheel. Ik verzoek wel om ons de ruimte te geven met de Stichting Theater, die nadrukkelijk een goede visie aan het ontwikkelen is, daar een vorm voor te vinden en die nog een keer te bespreken waarin u toetst of dat onafhankelijke en evenwichtige goed is verwoord. Als wij nu afscheid nemen van de Stichting Theater dan moet het College terug en nadenken over welke vorm je nu wel zou kunnen verzinnen. Een onderhandelingsbestuur is echt niet een vorm om daar uit te komen en dan moet je dus een aantal onafhankelijke en prettige types vinden in de gemeenschap die een stichting hebben die dit willen doen. Dat kan, maar ik zou liever de kans hebben om het voorstel uit te werken zoals we dat nu hier hebben, samen met de Stichting Theater, met de 12

13 toezegging dat we met een vorm komen die onafhankelijkheid in en de meespelende scheidsrechter uitsluit. TWEEDE TERMIJN De heer VERHEUVEL: Ik heb iets gezegd van de samenstelling van de onafhankelijke bestuursstichting. Ik kan mij voorstellen dat mensen bang zijn voor een soort kind met een waterhoofd, dat het een te ingewikkelde vorm wordt. Waar wij belang aan hechten was die onafhankelijkheid. Er kunnen best mensen in die onafhankelijke bestuursstichting zitten die op dit moment een rol vervullen binnen de Stichting Theater, maar dan komen zijn niet in die beheersstichting op een kwaliteitsregel. Ze zitten er niet namens, dan heb je ook niet de belangen van te behartigen. Daar dachten wij aan toen wij op de informatieve raad tegen kwamen dat nogal wat partijen bang zijn voor een te ingewikkelde constructie. Het enige dat wij voor ogen hebben is dat het zoveel mogelijk een onpartijdige stichting zou moeten zijn. Als er verschil van mening is tussen de verschillende gebruikers dan als een onafhankelijk instituut kan oordelen. Waar wij wat op tegen hebben is dat als één van de gebruikers, in dit geval Stichting Theater De Omval, ook de leiding heeft. Dan heb je in feite twee petten op. Dan ben je én gebruiker én je bent de baas van de toko. Daar zien wij een bezwaar in. Vandaar ook dit amendement en het voorstel om het eerste A tje van het voorstel van het College op die manier bij te stellen. De heer GRONDEL: Ter interruptie. Met die interpretatie kan het College uit de voeten. De heer VERHEUVEL: Nou dan zijn wij klaar. Ik had ook niet over kwaliteitsregels. Dus als dat het probleem is. Mevrouw HERDER: Ik denk dat Leefbaar Diemen duidelijk is geweest in de eerste ronde. Wij zullen zeker meegaan in dit besluit en we hopen alleen dat de Stichting Theater niet in de problemen gaat komen. Wij wensen iedereen eigenlijk veel geluk met dit project. De heer ISRAËL: Ik wilde eerst en opmerking maken over het amendement van de PvdA. Er staat bij punt b De door Horeca Nederland opgestelde exploitatieanalyse betreffende de haalbaarheid van een horecavestiging in De Omval vast te stellen. Terwijl wij dat nu juist de vorige keer veranderd hadden dat wij er tekst van zouden nemen. Wij kunnen dit niet vaststellen. De heer VERHEUVEL: Oké, dit was het oorspronkelijke voorstel van het College. De heer ISRAËL: Dan is het zo dat ik wel voor de motie zal stemmen. Ik zou zeggen het voordeel van de twijfel. Soms neem je beslissingen, kruis je je vingers en doe je je ogen dicht. In dit geval is dat voor mij zo. De heer TOKKIE: De heer Israël, u heeft het over een motie, maar die heb ik nog niet gezien. De VOORZITTER: We praten over een amendement. De heer TOKKIE: Goed, als u de PvdA op de juist formulering aanspreekt moet u dat zelf ook doen. 13

14 De heer ISRAËL: Prettig dat de PvdA het wel begrijpt. De VOORZITTER: De heer Tokkie nog een tweede termijn? De heer TOKKIE: Wat ik graag zou willen weten is of de PvdA en de wethouder het nu met elkaar eens zijn? En of het amendement gewoon blijft, of met de toezegging van de wethouder wordt ingetrokken of dat het College dat overneemt. Dat kan ook. De heer JÄGERS: Wij zijn ook voor een onafhankelijke bestuursvorm, hoe dan ook gevormd. Wij kunnen meegaan met dit amendement. De heer VERHOFSTAD: Dank u voorzitter. Wat ik niet helemaal begrijp, ik begrijp best dat er iets onafhankelijks moet zijn, maar als je kijkt naar een bedrijf dat gerund wordt door het management, die heeft ook er belang bij wat dat bedrijf doet. Wat mij betreft hoeft het allemaal niet zo moeilijk. Ik wil nogmaals naar de brief van de Stichting verwijzen waarin ze zeggen dat ze nog niet zeker weten of het twee begrotingen worden of twee stichtingen. Ik zou zeggen laten we ze nou gewoon groen licht geven en niet gaan wachten op juni. Dank u. De VOORZITTER: Dank u wel. Voordat ik de wethouder het woord geef, wil ik u even mededelen dat het laatste puntje bovenaan is veranderd in vast te stellen en kennis te nemen van bij puntje b. De heer VERHEUVEL: Dat is in de informatieve raad veranderd. De VOORZITTER: We hebben nu eigenhandig en daar wil ik u van in kennis stellen uw amendement aangepast. De heer VERHEUVEL: Het is verbeterd. Dank u wel. Mevrouw HERDER: Ik zou toch naar aanleiding van dit amendement wat willen zeggen. Ik begrijp het eigenlijk niet. We hebben zo veel gestreden om van De Omval iets van te maken. Nu ligt het amendement van de PvdA er en de VVD gaat daarin mee. Dat is voor mij onbegrijpelijk. De heer MULDER: Wat is er dan voor u onbegrijpelijk? Mevrouw HERDER: Onbegrijpelijk dat u meegaat in het oponthoud door dit amendement. De heer MULDER: Ik vind dat op het moment dat de VVD wordt aangesproken, ik graag in de gelegenheid gesteld wordt om daar een reactie op te geven. Mevrouw Herder het aannemen van dit amendement betekent niet per definitie dat wij akkoord gaan met uitstel. Ik hoop dat het College daar straks nog eens heel duidelijk antwoord op geeft. Maar één ding, de VVD staat voor een betere Omval en ook voor snelheid. Dus ik wil hier niet horen dat de VVD voor uitstel is. Mevrouw HERDER: Het is wel prettig dat u het hoort. Misschien dat het voor de anderen dan duidelijk is dat er snelheid moet zijn. De heer GRONDEL: Nee, het zal geen vertraging opleveren. Wij gaan gewoon door met Stichting Theater en andere relevante partners. Uw programma van eisen, en dat is eigenlijk 14

15 de belangrijkste klus waarbinnen we een horecaondernemer gaan werven en een organisatie bestuursvorm gaan uitwerken. Wat mij betreft levert dit geen oponthoud op. Het is een belangrijk signaal van let op het feit dat je niet een meespelende scheidsrechter organiseert. Wij komen zo snel mogelijk bij u terug om te toetsen wat daaruit komt dat voor alle partijen een hanteerbare vorm is. De VOORZITTER: Dank u wel. Dan wil ik overgaan tot stemming. Ik kijk nog even naar de PvdA of zij hun amendement handhaven? De heer VERHEUVEL: Wij handhaven dat voorzitter. De VOORZITTER: Dan gaan wij dat als eerste in stemming brengen. Wie zijn er voor het amendement zoals de PvdA het heeft ingediend? PvdA, Democraten Diemen, VVD en GroenLinks. De anderen zijn tegen. Daarmee is het aangenomen. Dan wil ik met u toe naar het voorstel zoals het ligt, maar dan geamendeerd. Wie zijn er voor dat voorstel? Unaniem. Akkoord. Dank u wel. 4. NOTITIE RUIMTEBEHOEFTE DIEMENSE BINNENSPORT De VOORZITTER: Dan wil ik met u toe naar het volgende agendapunt, de notitie ruimtebehoefte Diemense binnensport. Welkom de heer Budhu Lall. Mevrouw HAAK: Hartelijk dank. Mijn fractie kan zich niet in alle details van de notitie goed vinden. Met name omdat erin geconcludeerd wordt dat er voldoende binnensport accommodatie in Diemen is, terwijl hier enige tijd geleden nog de Diemense Turnvereniging aangegeven heeft dat zij extra ruimte nodig hebben en graag zouden willen. Wij vinden het vreemd dat dit niet in de notitie is opgenomen. Wij zouden daarom graag de notitie nogmaals willen bekijken om ook na te gaan of er wensen leven die wij als Raad graag zouden willen honoreren. Mevrouw DE BAAY: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Wij danken de wethouder voor de notitie ruimtebehoefte Diemense binnensport. Ik vind het een beetje moeilijk om hier als woordvoerder op te treden, want ik ben één van de weinige raadsleden vrees ik die niet aan sport doet. Ik heb zelf nog nooit een sportzaal in Diemen van binnen gezien. Dat even terzijde. De VVD fractie heeft kennis genomen van de aanbevelingen en conclusies die uit deze notitie voortvloeien. In de informatieve bijeenkomst van 7 februari jl. heeft de wethouder nogmaals aangegeven geen aanleiding te zien om tot verdere uitbreiding van de Diemense accommodaties over te gaan. Voor de aan Diemen grensenden stadsdelen is een uitbreiding van de binnen sportaccommodaties gepland. Wellicht dat ook Diemense verenigingen van deze accommodaties gebruik kunnen maken. Wij denken bijvoorbeeld aan de turnhal die in Amsterdam gebouwd zal worden en die alleen gebruikt zal worden voor de gymnastiek en de turnsport. Tevens spreekt de notitie de verwachting uit dat het aantal deelnemers aan de anders georganiseerde sport zal stijgen, mede door het in de sportnota aangegeven beleid om de deelname aan sport door ouderen, jongeren, allochtonen en gehandicapten te vergroten. Veel van deze activiteiten vinden echter plaats bij commerciële aanbieders zoals sportscholen, fitnesscentra, maneges of gewoon in de buitenlucht. In het gemeentelijk beleid op het terrein van de Ruimtelijke Ordening bijvoorbeeld in de nieuwe structuurvisie, kan wat ons betreft rekening worden gehouden met de toenemende behoefte aan dit soort voorzieningen. Wij volgen de wethouder in zijn conclusie dat op basis van de demografische ontwikkelingen van Diemen de plannen ten aanzien van de binnensport accommodaties in de omgeving en de verwachte ontwikkeling van de georganiseerde en anders georganiseerde sport er geen 15

16 aanleiding is om tot uitbreiding van de Diemense binnensportaccommodaties over te gaan. Dan wil ik straks nog even reageren op de motie van de PvdA. De heer SMIT: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik heb het er bij de informatieve bespreking van twee weken geleden er het nodige over gezegd. Het belangrijkste blijven wij vinden dat op bladzijde 12, paragraaf 7, Aanbevelingen en conclusie, wij de eerste aanbeveling, dat er geen aanleiding is tot uitbreiding van de Diemense binnensport accommodaties, niet delen. Wij hopen op een onderzoek of onderzoekje. Dank u wel. De heer BUDHU LALL: Dank u wel. Ik herhaal een aantal opmerkingen uit de informatieve raad die denk ik van belang zijn. In de eerste plaats is vast te stellen, denk ik, wat de ambitie is van de gemeente Diemen als het gaat op het gebied van sport. Als je geen ambities hebt op het gebied van sport, om wat voor reden dan ook, dan hoef je daar inderdaad niet zoveel aan te doen en precies genoeg is dan inderdaad precies genoeg. Het CDA heeft er al eerder voor gepleit om een aantal ambities te verwoorden. Één daarvan kan zomaar zijn dat Diemen een sportieve gemeente is. Wij hebben in ieder geval een sportieve jongerengroep. Nog geen sportieve VVD fractie begrijp ik. Maar goed, dat kan nog komen. De heer MULDER: Ter interruptie. Dat is er maar eentje kan ik je vertellen. De heer BUDHU LALL: Goed ik ga even verder. Als we die ambitie met elkaar vaststellen dan ben ik benieuwd naar wat daar het gevoel van is binnen de gemeenteraad. Dan denk ik dat het vanuit die ambitie belangrijk is om een volgende stap te zetten. Wat het CDA betreft is het belangrijk om sport te bedrijven in Diemen, zeker nu we zien dat het gaat om een grote groep jongeren. Dan komt dus de volgende stap. De notitie neemt een vooruitblik naar Dan moeten wij met elkaar denk ik toch wel reëel zijn. Ik denk dat we op basis van deze notitie, laten we zeggen, 2½ à 3 jaar vooruit kunnen. Dat zou een stuk realistischer zijn. Als we uitgaan van deze notitie kunnen we zeggen dat we de komende 3 jaar niet zoveel hoeven te veranderen. Maar het gaat te ver om op dit moment voor 2020 een uitspraak te durven doen. Dat is gewoon niet realistisch op basis van de gegevens die hier zijn, hoezeer die ook uit externe bronnen komen. Bronnen die betrouwbaar zijn zoals NOC*NSF. Dat gaat wat ons betreft echt te ver. Dan moeten we met elkaar vanavond in ieder geval afspreken dat dit geen beleid is tot Dan ten aanzien van de motie. Ik denk dat wij daar op één lijn zitten met de PvdA als het gaat om meer vooruit te kijken en met name de sportverenigingen daar actiever bij te betrekken. Een punt van kritiek. De notitie is voorgelegd aan de sportraad en de sportverenigingen hebben daar in ieder geval niet op deze manier op gereageerd. Nu ga ik niet zeggen dat ik het beter weet dan de sportverenigingen. Het zou zomaar kunnen dat het voor sportverenigingen ook heel moeilijk is om vooruit te kijken naar Laten wij hen daar ook niet aan willen binden. Maar ze nogmaals daartoe actief uit te nodigen wel te proberen om zo n lange termijn visie op papier te zetten. Dan als laatste. Ik constateer op basis van de notitie zoals die er nu ligt zegt u precies genoeg. Wij constateren dat ook het gevoel in Diemen is dat er behoefte is aan extra ruimte. Misschien moet je dat dan, gelet op de demografische samenstelling, een tijdelijke ruimte zijn. In de vorm van een opblaashal of iets wat op termijn op te bouwen is. Ik weet niet wat daar technisch mogelijk is, maar het voelt niet goed aan om naar huis te gaan en te zeggen dat wij het tot 2020 goed op orde hebben wat betreft de binnensport accommodatie. Dank u wel. Mevrouw SMIT: Dank u wel. Wij kunnen ons helemaal aansluiten bij de woorden van de heer Budhu Lall. Wij willen er toch nog even aan toevoegen dat er op de voorhand niets mis mee is om Diemen op de kaart te willen zetten. Natuurlijk staan er in de omgeving allemaal 16

17 sporthallen, maar wat is er mis mee om onze eigen sporthallen uit te breiden? Als wij Diemen op de kaart willen zetten en blij met Diemen moeten zijn, dan kunnen wij best ook gaan denken over de uitbreiding van onze sporthallen. In ieder geval vinden wij deze notitie ook niet toereikend tot 2020 en wij zouden graag de motie willen mee ondertekenen. De heer VERHEUVEL: Het medeondertekenen van de motie staat iedereen vrij. Ik nodig iedereen uit om dat te doen. Wij gaan ervan uit dat er een zeer ambitieuze sportnota ligt. Er worden allerlei doelstellingen in genoemd, doelstellingen die voor een deel al uitgaan boven de doelstellingen die je aan de verengingen kunt vragen. Je hebt ook te maken met een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor sport, gezondheid en beweging. Dan moet je dus zorgen dat daar voldoende accommodatie voor is. Wat dat betreft kan ik er misschien nog inkomen dat de sportraad, waar verenigingen zitten die op dit moment een zaal gereserveerd hebben en die dan te horen krijgen dat zij volgend jaar precies dezelfde zaal krijgen en niet behoefte hebben aan meer, dat die gezegd hebben het kan nog net. Wat ons betreft ligt er een hele goede sportnota met veel ambities. Wij zijn het eens met de mening van het CDA dat de sportnota schade zal doen als wij die ambities in die sportnota nu niet ook daadwerkelijk in beleid vertalen. Alleen met zo n sportnota kom je er natuurlijk niet. Één van die conclusies van die sportnota, op pagina 8, was al dat er gebrek was aan accommodatie en eigenlijk hebben wij toen gezegd dat wij niet van de wethouder kunnen verwachten dat hij op grond van zo n conclusie een hal gaat bouwen. Daar moet natuurlijk iets aan ten grondslag liggen, voordat je zo n besluit gaat nemen. Het heeft natuurlijk hele grote financiële consequenties. Het is niet zomaar iets om te besluiten om een sporthal te bouwen, dat moet je doen op grond van een onderzoek. Wij hadden ook verwacht dat zo n onderzoek gehouden zou worden. Dan niet alleen een onderzoek onder de georganiseerde sport, zoals verenigingen, maar een onderzoek onder alle sport en beweeg aanbieders in Diemen. Dat is meer dan alleen de georganiseerde sportverenigingen. Dat is ook een balletschool en een groepering van de Stichting Dans in Diemen. Dat zijn allemaal sport en beweeg aanbieders in Diemen. Wij hebben begrepen dat er elk jaar een soort inventarisatie plaatsvindt, op dit moment al, onder de verenigingen wat hun wensen zijn voor volgend jaar. Wij zouden willen dat er een inventarisatie wordt gehouden onder alle sportaanbieders in Diemen. Wat is op dit moment de situatie, wat zouden jullie willen als je de doelstellingen van de sportnota vertaalt in daadwerkelijk beleid en jullie gaan je richten op integratie van bijvoorbeeld allochtonen die nu nog alleen in de sportschool sporten? Wanneer je die in je vereniging wilt opnemen, wat voor accommodatie heb je dan nodig? Zo n soort onderzoek moet er naar ons idee gehouden worden. Dat hoeft helemaal niet een hoog dragend wetenschappelijk onderzoek te zijn, maar gewoon een inventarisatie onder iedere organisatie die op dit moment sport of bewegingsactiviteiten aanbiedt. Wij zouden graag als PvdA fractie daar binnen drie maanden een verslag van lezen en dan ook horen wat het College met die inventarisatie wilt doen. Wij zijn ons ervan bewust dat je niet van de ene op de andere moment dat ook gaat bouwen. Maar dan weet je in ieder geval dat voor het beleid naar de toekomst toe dat wij dat en dat nodig hebben. Vervolgens kijken wij dan hoe wij dat gaan financieren. Dat moet altijd stap twee zijn. Geld mag niet je beleid regeren. Je moet eerst een beleid vaststellen. Vandaar dus dat wij die motie ingediend hebben. Hij staat inmiddels op het scherm. Wij hebben er lang over nagedacht om het zo uitgebreid op papier te krijgen. Wij verzoeken iedereen die het met ons eens is om voor deze motie te stemmen of zelf je aan te sluiten als indiener van de motie zoals Leefbaar Diemen net heeft gedaan. Iedereen is vrij om dat nu te melden. Het gaat ons helemaal niet om partijpolitiek overwegingen. Dit is gewoon het belang van Diemen dat voor ons hier mee speelt. 17

18 MOTIE AANGAANDE DE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN DIEMEN De gemeenteraad bijeen op 21 februari 2008 Gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2008 om de notitie ruimtebehoefte Diemense binnensport door middel van een raadsbesluit vast te stellen. Overwegende dat: Eén van de conclusies van de in 2006 aanvaarde Sportnota is dat er een accommodatiegebrek is en dat dit de komende jaren zal toenemen (zie pag. 8); Het college op grond daarvan heeft toegezegd om binnen één jaar een onderzoek te doen naar het gebruik van en de behoefte aan binnensportsportaccommodaties waarbij nadrukkelijk ook de uitvoering van nieuwe beleidsinitiatieven uit de Sportnota wordt betrokken De thans voorliggende notitie slechts gebaseerd is op de demografische ontwikkeling van Diemen, de plannen ten aanzien van binnensport-accommodaties in de omgeving van Diemen en de te verwachten ontwikkeling van de georganiseerde en anders georganiseerde sport Verzoekt het college: Om alsnog een inventarisatie te doen onder alle aanbieders van sport- en beweegactiviteiten in Diemen zoals de georganiseerde en anders georganiseerde sportverenigingen, de Stichting Welzijn Diemen, de ANBO, de naschoolse opvang etc. naar het gebruik en de behoefte van binnensportaccommodaties, zowel nu als in de komende jaren Hen in deze inventarisatie in ieder geval de vraag voor te leggen wat op dit moment hun wensen zijn, welke daarvan al dan niet gerealiseerd kunnen worden en welke wensen zij de komende jaren hebben mede in het kader van het uitvoeren van het doelgroepenbeleid en de nieuwe beleidsinitiatieven die in de Sportnota worden verwoord De raad vóór 1 juli 2008 over de uitkomsten van deze inventarisatie te informeren De raad daarbij eveneens te informeren over de mogelijke consequenties op korte en op lange termijn, die uit deze inventarisatie naar voren zijn gekomen En gaat over tot de orde van de dag. De fractie van de Partij van de Arbeid De heer GRONDEL: Ik zou willen dat elke sportvereniging in Diemen een voorzitter had als de heer Verheuvel. Ik denk dat wij een logische voortzetting hebben van het debat dat wij bij de informatieve raad gehad hebben. Het College werpt tegen dat de notitie geen vertaling zou 18

19 zijn van een ambitieus beleid voor de sport in Diemen. Diemen is al heel ambitieus op het gebied van sport. Het niveau van voorzieningen in Diemen is hoog. Dat hebben wij te danken aan uw en mijn voorgangers en een zeer actief verenigingsleven in Diemen. Het handhaven op dit niveau is al een hele mooie ambitie. Het College heeft een terughoudende houding aangenomen ten aanzien van initiatieven om te zeggen er is een aantoonbare noodzaak van uitbreiding. Op grond van algemene analyse. Op grond van wat gebeurt er nu met de kinderen? Het CDA zegt dat de jeugd toeneemt, maar de jeugd in Diemen neemt af. Er is sprake van een uitbreiding van accommodaties in de omgeving van Diemen. Dat betekent dat behoefte van verenigingen om zich te ontwikkelen die, soms ook naar ons toegekomen zijn in de tijden dat wij aan het uitbreiden waren, ook op andere manieren kan gebeuren. Er zit 40% niet-diemenaren op verenigingen in Diemen en er zitten Diemenaren op verenigingen in Amsterdam. We zijn geen eiland. Er is veel beweging. Maar het College heeft ook aangegeven dat dit het is waar het om gaat in het dualisme. De Raad stelt kaders en als de motie wordt aangenomen met de opdracht aan het College wij volstaan niet met de algemene analyse, maar ga nog eens een slag dieper dan doen wij dat graag. Wij hebben natuurlijk naar aanleiding van die discussie ons ook al bezonnen. Wij kunnen uitvoering geven als die motie wordt aangenomen op de manier die al enigszins is aangestipt door de heer Verheuvel door de jaarlijkse ronde van de inventarisatie van de ruimtebehoefte wat zwaarder aan te zetten en nadrukkelijker met verenigingen in debat gaan over wat de knelpunten en dromen zijn. We hebben dat onmiddellijk al gedaan naar afloop van de Raad met DVV. Wij vroegen hen wat zij echt zouden willen. Een element daar is dat zij zich willen concentreren in één hal. Dat zijn dingen om als uitgangpunten te pakken en te kijken of er nog andere knelpunten organiseert of juist oplost, dan kom je een stap verder. Dus dat is stap 1. Vraag in de komende ronde aan alle verenigingen verder te denken dan alleen mag ik mijn uurtjes houden. Het tweede punt. U weet waarschijnlijk dat wij bezig zijn met een analyse ten behoeve van de ontwikkeling van de verenigingsondersteuning. Wij hebben daar een verenigingsondersteuner uit Amsterdam voor ingehuurd en die heeft een grote enquête gehouden bij alle sportverenigingen. U krijgt die één dezer dagen naar u toe als die door het College is. Interessant daarin is dat de verenigingsondersteuner concludeert dat de verenigingen het meeste behoeft hebben, ook al beseffen zij zich dat niet, aan iemand die ze helpt om een beleidslijn uit te zetten. Een aantal verenigingen is daar toe zeer goed in staat. Dat zie je ook terug. Een aantal andere verenigingen zit in de dagelijkse sores en komt daar niet zo zeer boven uit. Het zou dus erg belangrijk zijn om ze daarbij te ondersteunen en aan de hand daarvan verder liggende ambities te krijgen. Wij denken dat als de motie wordt aangenomen dat wij inderdaad voor juni een verhaal kunnen neerzetten kijkend naar het spectrum aan verenigingen wat de eventuele knelpunten zijn. Dan kunnen we met elkaar een debat aangaan hoe en of je dat wilt accommoderen. Dat blijft toch een keuze. Dat is eigenlijk ook het antwoord op Leefbaar Diemen. Je moet het gewoon willen dat wij de ambitie hebben. Ik ben wat terughoudend met het vragen van smakken geld, want u heeft net handen vol met geld uitgetrokken voor de basisscholen bijvoorbeeld. Er zijn meer dingen die wij met elkaar binnen de begroting moeten regelen. Je zult toch met elkaar moeten zien of we het walletje bij het schuurtje kunnen houden als de wetspraak niet uit de hand loopt. Dat is dan een afweging die je bij de kadernota en de begroting met elkaar zou moeten maken. Als deze motie wordt aangenomen is dat een duidelijk signaal vanuit de kaderstellende rol van de Raad om nadrukkelijk met de verenigingen aan de slag te gaan, knelpunten en ambities te analyseren, voor te leggen wat daaruit voort komt en dan een debat hebben of we die ambities kunnen en willen vertalen. De VOORZITTER: Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat iemand een tweede termijn wilt. 19

20 TWEEDE TERMIJN Mevrouw HAAK: Hartelijk bedankt. Ten eerste wil ik zeggen dat mijn fractie graag de motie mede wilt indienen. Ik heb dat al eerder deze week aangegeven bij de heer Verheuvel, maar wij menen dat hij om partij politieke redenen daar geen tomaatje boven wilde hangen. Maar goed, dat is ten onrechte gebleken, we willen hem graag mede indienen en we willen daar graag nog iets aan toevoegen. Uit de notitie haal ik dat er bij het onderzoek dat nu gedaan is wel rekening gehouden is met de toekomstige accommodaties in de omgeving van Diemen, maar dat er bij de demografische gegevens alleen vanuit Diemen is geredeneerd. Nu vinden er rondom Diemen nogal wat demografische uitbreidingen plaats, die mogelijk ook weer een aanzuigende werking zou kunnen hebben op de binnensport in Diemen. Wij vinden dat als je gebruikt maakt van accommodaties elders, dat je ook moet kunnen leveren voor mensen die elders woonachtig zijn. Er is in dit onderzoek misschien iets te krap gekeken en wij zouden graag zien dat in het aanvullende onderzoek ook de demografische ontwikkelingen in de omgeving wat beter in kaart worden gebracht en wat dat dan betekent. De heer GRONDEL: Ter interruptie. U bedoelt IJburg? Mevrouw HAAK: IJburg, maar ook in Amsterdam Zuidoost wordt veel gebouwd. Mevrouw DE BAAY: Dank u wel. Ik dank de wethouder nog even voor zijn toelichting van zojuist. Voor wat betreft de voorliggende motie van de PvdA, kan de VVD aangeven dat het ontwikkelen van een beleid een visie voor de lange termijn voor de Diemense verenigingen als één van de hoofdtaken te zien die aan de verenigingsondersteuner meegegeven wordt. Dat heeft de wethouder zojuist ook al toegezegd dat daar binnenkort de eerste resultaten van de enquête van zullen komen. Wij zijn zeer benieuwd. Wel benadrukken wij dat in de motie genoemde inventarisatie wat ons betreft geen extra middelen moet kosten en dat ondanks dat wij deze eventuele inventarisatie zullen steunen wij tegelijkertijd wel waarschuwen om geen verwachtingen te scheppen die later misschien niet haalbaar zullen blijken te zijn. De wethouder heeft in de informele raad ook gezegd dat als je langs alle verenigingen gaat dat iedereen wel meer uren wilt, meer ruimte en vaker van een ruimte gebruik willen maken. Daar moeten wij een beetje voor waken. We zitten tegelijkertijd ook te denken aan de gelden. In de huidige begroting is er natuurlijk weinig geld voor extra accommodatie. Op de lange termijn wellicht wel. Misschien zou de PvdA ook mee willen denken en aan het College willen vragen om eventueel andere externe gelden om iets te doen aan accommodaties in ieder geval in de vorm van subsidies. We weten niet precies wat de mogelijkheden zijn, maar wij kunnen ons zo voorstellen dat bij andere organisaties subsidies te verkrijgen zijn voor de speciale doelgroepen die de heer Verheuvel hier heeft aangekaart. Misschien kunnen wij daarvoor in aanmerking komen als gemeente. Dat was het. De heer BUDHU LALL: Ik had een korte vraag aan mevrouw De Baay. Ik ben toch benieuwd waarom u van mening bent dat als er nader onderzoek kan worden ingesteld, waar uw fractie mee ingestemd, daar geen extra middelen mee gemoeid mogen gaan? Hoe moet je dat dan doen? Mag er niemand meer een uurtje aan besteden om erover door te denken? Want dat is toch ook geld? Mevrouw DE BAAY: Wij hebben een begroting vastgesteld en het feit is dat er weinig ruimte zit voor extra middelen als dit. Wij zijn al blij dat we van een onderzoek naar een inventarisatie gaan. Het is een jaarlijkse inventarisatie die plaats zal vinden. De wethouder heeft dat ook toegelicht. Als daar enige uitbreiding mogelijk is denk ik dat daar weinig extra 20

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 27 januari 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521)

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521) Raad van Lelystad C S C " 2012 N 119 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 maart 2012 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A. Gruijters,burgemeester/voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden.

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden. 5e raadsvergadering, 4 juni 2015, 14.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden J.L. van Aert, H.F.J. Bekkers, S.J.P.H.A. van de Brug, C.H.M. van der Burgt, M. Chahim, M.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 15 maart 2006 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J.

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J. GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2005 OM 19.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 17 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée, burgemeester

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie