C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences"

Transcriptie

1 Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences De bepalingen van de Onderwijs- en Examenregeling voor de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde (TBdk) en Technische Innovatiewetenschappen (TIW), hierna te noemen OER BSc, gelden tevens ten aanzien van HBO-afgestudeerden die toegelaten zijn tot het zogeheten schakelprogramma, voorzover deze bepalingen niet in strijd zijn met het bepaalde in deze regeling voor het schakelprogramma. Artikel 1 - Schakelprogramma voor HBO-afgestudeerden 1. Studenten met een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van de techniek kunnen in aanmerking komen voor het volgen van het in artikel 3 van deze regeling opgenomen schakelprogramma dat na afronding, behoudens het gestelde in het derde lid, recht geeft op een bewijs van toelating voor de masteropleiding Human-Technology Interaction (hierna te noemen MSc HTI) respectievelijk Innovation Sciences (hierna te noemen MSc IS). 2. Studenten, als bedoeld in het eerste lid, worden door de Facultaire Toelatingscommissie individueel beoordeeld. Deze beoordeling leidt tot een individuele beschikking van de Facultaire Toelatingscommissie of betrokkene kan worden toegelaten tot het in artikel 3 van deze regeling bedoelde schakelprogramma, of het in artikel 3 van deze regeling bedoelde schakelprogramma moet worden aangepast, of betrokkene een individueel voor deze samengesteld schakelprogramma moet volgen, dan wel of betrokkene niet in aanmerking komt voor het volgen van het schakelprogramma. 3. Het schakelprogramma dient binnen twaalf maanden na aanvangsdatum 1 september te zijn afgerond. Indien na twaalf maanden niet het gehele programma is afgerond, maar minimaal 27 studiepunten zijn behaald (waaronder de onderwijseenheid Calculus A, 2DL04), kan de examencommissie op verzoek van de student de termijn waarbinnen het schakelprogramma moet zijn afgerond, met maximaal twaalf maanden verlengen. In bijzondere gevallen kan de examencommissie van de opleiding Technische Innovatiewetenschappen op verzoek van de student van deze regel afwijken. 4. Als bijzonder geval, als bedoeld in het derde lid, wordt in ieder geval beschouwd het verzoek van de student om het schakelprogramma in deeltijd te volgen. In dat geval wordt door de Examencommissie, in overleg met de student, bepaald aan welke tentamens de student gerechtigd is deel te nemen binnen twaalf maanden na aanvangsdatum 1 september; daartoe behoren in ieder geval de tentamens van de onderwijseenheden Basis Wiskunde, 2DL03 en Calculus A, 2DL04. Het totaal van de te behalen studiepunten met vorenbedoelde tentamens bedraagt minimaal 18 en maximaal 21. Na twaalf maanden dient de student minimaal 15 studiepunten te hebben behaald (waaronder de onderwijseenheid Calculus A, 2DL04) om het schakelprogramma te mogen afronden. Daarvoor geldt een maximale termijn van twaalf maanden.

2 5. Na afloop van het eerste semester krijgt de student, een studieadvies over de voortzetting van de studie. Inhoud van het advies: behaalde studiepunten na het 1 ste semester advies betekenis 18 of meer waaronder specifieke onderwijseenheden* 1 studie voortzetten, als contractant-schakelstudent toegelaten tot mastervakken minder dan 18, minimaal 10 2 studie voortzetten, niet toegelaten tot mastervakken, contact opnemen met studieadviseur om te bezien of een goede studieplanning zou kunnen leiden tot het succesvol afronden van de premaster minder dan 10 3 studie beëindigen. Dit advies is dringend. * de specifieke onderwijseenheden als vermeld onder artikel 4 Het voorgaande is niet van toepassing op de student, als bedoeld in het vierde lid. Artikel 2 - De taal 1. Het onderwijs in het schakelprogramma en de tentamens worden gegeven resp. afgenomen in de Nederlandse of Engelse taal. 2. Indien van een onderwijseenheid het onderwijs wordt gegeven en het tentamen wordt afgenomen in het Nederlands, kan op verzoek van een student die de Nederlandse taal niet voldoende beheerst het tentamen voor hem/haar ook in de Engelse taal worden afgenomen. Indien bij de betreffende onderwijseenheid Nederlandstalig studiemateriaal wordt gebruikt kan de student om vervangend Engelstalig studiemateriaal verzoeken. Hiertoe dient bij aanvang van de betreffende onderwijseenheid een verzoek te worden ingediend bij de examencommissie van de opleiding Technische Innovatiewetenschappen.

3 Artikel 3 - Het schakelprogramma Het schakelprogramma, als bedoeld in artikel 1, dat de student dient te volgen is in onderstaande tabellen weergegeven. Verplichte onderwijseenheden van het schakelprogramma MSc HTI Semester Vakcode Toets Vaknaam SP Vorm I A1 /B3 9ST10 Toets Engels 0 s/m A1 2DD20 Pre-master Statistics 3 s 1e 2e A1 2DL03 Basis Wiskunde 3 s 1e 2e A2 2DL04 Calculus A 3 s 1e 2e A1-2 0AP03 Methods and models in behavioral research 6 s/o 0AP07 Methods and models in behavioral research toets 1 0 s/o 1e 2e 0AP05 Methods and models in behavioral research toets 2 0 s/nb 1e 2e A1-2 0A211 Psychologie en gebruiker 6 s A1-2 0A213 Psychologie en gebruiker toets 1 0 s 1e 2e A1-2 0A214 Psychologie en gebruiker toets 2 0 s 1e 2e A1-2 0A215 Psychologie en gebruiker toets 3 0 s 1e 2e A1-2 0A531 Human perception and performance 6 s/o 0A533 HP&P toets 1 human perception 0 s 1e 2e 0A534 HP&P toets 2 human performance 0 s 1e 2e A2 0LP52 An introduction into ethics 3 s 1e 2e B3-4 0A641 Denken en beslissen 6 s 0A643 Toets Cognitie 0 s 1e 2e 0A644 Toets Besliskunde 0 s 1e 2e B4 0AP02 Pre-master Research Assignment 4 o/v * 40 s schriftelijk o opdracht v verslag m mondeling nb notebook * afronding praktische oefening

4 Verplichte onderwijseenheden van het schakelprogramma MSc IS, Semester Vakcode Toets Vaknaam SP Vorm I A1 /B3 9ST10 Toets Engels 0 s/m A1 2DD20 Pre-master Statistics 3 s 1e 2e A1 2DL03 Basis Wiskunde 3 s 1e 2e A2 2DL04 Calculus A 3 s 1e 2e A1-2 0AP03 Methods and models in behavioral research 6 s/o 0AP07 Methods and models in behavioral research toets 1 0 s/o 1e 2e 0AP05 Methods and models in behavioral research toets 2 0 s/nb 1e 2e A1-2 0A521 Techniekdynamica en reflectie op techniek 6 s 0A523 Techniekdynamica & reflectie op techniek toets 1 0 s 1e 2e 0A524 Techniekdynamica &reflectie op techniek toets 2 0 s 1e 2e 0A525 Techniekdynamica & reflectie op techniek toets 3 0 s 1e 2e A2 0A526 Techniekdynamica en reflectie op techniek (OGO) 3 v * B3 0AP21 STI voor pre-master IS 4 s/o 1e 2e/* B3-4 0A511 Technologie & Beleid 9 s 0A513 Toets klassiek bestuursparadigma 0 s 1e 2e 0A514 Toets marktparadigma 0 s 1e 2e 0A515 Toets netwerkbenadering 0 s 1e 2e B4 0A516 Technologie en beleid (OGO) 3 o * 40 s schriftelijk o opdracht v verslag m mondeling nb notebook * afronding praktische oefening

5 Artikel 4 - Het volgen van onderwijseenheden van de aansluitende masteropleiding 1. Aan degene die als student in de bacheloropleiding TIW het in artikel 3 bedoelde schakelprogramma voor HBO-afgestudeerden volgt, kan, behoudens het gestelde in artikel 1, derde lidtoestemming worden verleend het onderwijs van een of meerdere onderwijseenheden van de MSc HTI resp. IS te volgen. Deze toestemming kan worden verleend indien de student na het eerste semester voor HTI: tenminste 18 studiepunten heeft behaald van het door hem/haar te volgen schakelprogramma, waaronder 0LP52, 0AP03 en één wiskundevak (2DL04 of 2DD20. voor IS: tenminste 18 studiepunten heeft behaald van het door hem/haar te volgen schakelprogramma, waaronder 0AP03 en één wiskundevak (2DL04 of 2DD20). 2. De in het eerste lid bedoelde student die onderwijseenheden van de MSc HTI resp. IS wil volgen dient daartoe bij de TU/e een verzoek tot inschrijving als contractantschakelstudent in te dienen. Bij de inwilliging van dit verzoek wordt vastgelegd welke onderwijseenheden van de MSc HTI resp. IS de betrokkene mag volgen. Tevens wordt daarbij de duur van de inschrijving vastgesteld; deze bedraagt maximaal twaalf maanden. 3. De contractant-schakelstudent die de in het tweede lid, tweede volzin, bedoelde onderwijseenheden van de MSc HTI resp. IS mag volgen is gerechtigd in deze onderwijseenheden een toets af te leggen. Indien deze toetsen met voldoende resultaat worden afgerond kan betrokkene zodra hij als student in de MSc HTI resp. IS is ingeschreven bij de examencommissie van de opleiding Technische Innovatiewetenschappen een verzoek indienen voor vrijstelling van het afleggen van de tentamens behorend bij deze onderwijseenheden. 4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op de student, als bedoeld in artikel 1, vierde lid. In bijzondere gevallen kan de Examencommissie van de opleiding Technische Innovatiewetenschappen op verzoek van de student hiervan afwijken. Artikel 5 Overstapregeling 1. Gedurende het eerste semester kan met behoud van behaalde resultaten- worden overgestapt van het schakelprogramma HTI naar IS en vice versa. 2. Bij aanvang van het tweede semester kan met behoud van behaalde resultaten worden overgestapt van het schakelprogramma HTI naar IS en vice versa indien minimaal 10 studiepunten zijn behaald. 3. Een verzoek tot overstap van het schakelprogramma HTI naar IS en vice versa dient te worden gericht aan de examencommissie van de opleiding Technische Innovatiewetenschappen.

6 D. Regeling TU/e minor voor HBO ers 2011 voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Artikel 6 TU/e minor voor HBO ers Studenten van een HBO-opleiding op het gebied van de techniek die op het HBO in de gelegenheid zijn een TU/e minor te volgen, kunnen in aanmerking komen voor het volgen van het programma van de in artikel 7 opgenomen TU/e minor voor HBO ers. Artikel 7 TU/e minorprogramma voor HBO ers Het TU/e minorprogramma voor HBO ers dat de student van een in art. 6 bedoelde HBOopleiding dient te volgen, bestaat uit 17 resp. 18 ects. A. Verplichte onderwijseenheden van het TU/e minorprogramma HTI voor HBO ers, Calculus A 2DL04 Pre-master Statistics 2DD20 Psychologie & Gebruiker 0A211 Project Denken en beslissen 0PH04 B. Verplichte onderwijseenheden van het TU/e minorprogramma IS voor HBO ers, Calculus A 2DL04 Pre-master Statistics 2DD20 Onderzoeksmethoden 0AP17 Techniekdynamica & Reflectie op Techniek 0A521 Techniekdynamica & Reflectie op Techniek OGO 0A526 Artikel 8 Voortzetting HBO-schakelprogramma 1. Indien de HBO-minorstudent gemeten twaalf maanden na aanvangsdatum 1 september niet 2DL04 of 2DD20 heeft behaald in de minor, genoemd in artikel 7, mag hij/zij géén onderwijseenheden van het betreffende minorprogramma meer volgen, noch overige onderwijseenheden van het hem/haar betreffende schakelprogramma, als bedoeld in artikel 3, (blijven) volgen. 2. Indien de HBO-minorstudent gemeten twaalf maanden na aanvangsdatum 1 september tenminste 2DL04 of 2DD20 heeft behaald in de doorstroomminor, genoemd in artikel 7, mag hij/zij ook de overige onderwijseenheden van het hem/haar betreffende schakelprogramma, als bedoeld in artikel 3, (blijven) volgen. De student krijgt dan nog maximaal twee jaar om het resterend gedeelte van dat schakelprogramma af te ronden. Zo niet, dan mag de student enkel nog deelnemen aan het betreffende schakelprogramma ná het behalen van het HBO-diploma.

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen:

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en Examenregeling 2007-2008 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Paragraaf 1 Algemene bepalingen...2 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

OER 2013-2014 Masteropleiding Electrical Engineering

OER 2013-2014 Masteropleiding Electrical Engineering ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE MASTEROPLEIDING ELECTRICAL ENGINEERING Het Bestuur van de faculteit Electrical Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de artikelen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Post-propedeutische fase inclusief overgangsregelingen (geldend voor studenten die in studiejaar 2014-15 of eerder met de opleiding gestart

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. VAN DE MASTEROPLEIDING Mechanical Engineering

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. VAN DE MASTEROPLEIDING Mechanical Engineering ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING Mechanical Engineering Het bestuur van de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2014-2015 Bacheloropleidingen Actuariële Wetenschappen Econometrie en Operationele Research Economie en

Nadere informatie

Communicatiewetenschap (CW)

Communicatiewetenschap (CW) Opleidingsspecifieke bijlagen bij de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2015-2016 Voor de Bachelor of Science opleiding Communicatiewetenschap (CW) BMS-OSC.2015.2980.js 1 1. Inhoud en inrichting van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015 Faculteit Gedrags-, Management- en Maatschappijwetenschappen De decaan van de faculteit, gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie