Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen"

Transcriptie

1 Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR , relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen van de desbetreffende master opleidingen Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen De toegang en toelating tot de masteropleidingen van de FdR verandert met ingang van 1 september 2014 op hoofdlijn niet inhoudelijk, maar door veranderingen in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) wijzigen de artikelen over toegang en toelating in hoofdstuk 5 van de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) wel ingrijpend en bestaat er voor geen mogelijkheid meer tot toepassing van een hardheidsclausule. Op de pagina s hierna zijn van die OER-en van de zeven masteropleidingen de artikelen over toegang en toelating opgenomen. De volledig herziene OER-en zijn midden juni 2014 te raadplegen op Aan het eind van dit document wordt tekst en uitleg gegeven over twee belangrijke wijzigingen van de WHW: het vervallen van de zogenoemde doorstroommaster master en het vervallen van de hardheidsclausule harde knip. Inhoudsopgave - De artikelen toegang en toelating (uit hoofdstuk 5 van de OERen ) van de opleidingen 1. master Rechtsgeleerdheid 2. master Notarieel recht 3. master Fiscaal recht 4. master Forensische criminologie 5. master-afstudeerrichting Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving (van de master Criminaliteit en rechtshandhaving) 6). master-afstudeerrichting Criminal Justice (van de master Criminaliteit en rechtshandhaving) 7) master Jeugdrecht. - Wijzigingen WHW 8.1 vervallen zgn. doorstroommaster master 8.2 vervallen hardheidsclausule harde knip in master-oer Steenschuur 25 Postbus RA Leiden

2 Blad 2 / De master Rechtsgeleerdheid: Artikel 5.1. Bewijs van toelating Een bewijs van toelating wordt door het bestuur van de faculteit verstrekt indien de student voldoet aan de toelatingseisen zoals vastgelegd in artikel 5.2 voor zover het door het College van Bestuur vastgestelde aantal ten hoogste voor de opleiding in te schrijven personen niet wordt overschreden Het bewijs van toelating wordt aangevraagd volgens de regels als vastgelegd in de Regeling toelating masteropleidingen. Artikel 5.2 Toelating tot het studiejaar Onverminderd hetgeen in artikel is bepaald ten aanzien van de capaciteit hebben degenen aan wie een van de volgende graden is verleend rechtstreeks toegang tot de opleiding: de graad Bachelor in de opleiding Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden, of de graad Bachelor in de opleiding Rechtsgeleerdheid van een van de andere Nederlandse universitaire faculteiten der rechtsgeleerdheid mits dit een zogenaamde toga-variant betreft Onverminderd hetgeen in artikel is bepaald ten aanzien van de capaciteit worden degenen die niet voldoen aan de vereisten zoals gesteld in wel tot de opleiding toegelaten: wanneer zij beschikken over een Bachelor graad van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, of kunnen aantonen te voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld c.q. zij die beschikken over (vergelijkbare) kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die moeten zijn verworven bij beëindiging van de bachelor opleiding bedoeld in artikel 5.1 *; èn aan wie de graad Bachelor van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs is verleend, of die kunnen aantonen te voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld; èn die naar het oordeel van het faculteitsbestuur voldoende kennis van de voertalen van de opleiding hebben. De taalvaardigheid kan die in de Nederlandse en/of de Engelse taal zijn (vgl. art. 2.8). Het vereiste niveau voor de Nederlandse taal, is 6 (zoals vastgesteld door de Universiteit Leiden) en voor de Engelse taal 7.0 IELTS, TOEFL paper 600, Toefl Computer 250, Toefl Internet 100. [*Deze kennis, inzicht en vaardigheden zijn neergelegd in de eindtermen van de opleiding zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de OER van de bachelor opleiding Rechtsgeleerdheid.] Niet van toepassing. 5.3 ( ) Artikel 5.4 deficiënties Studenten met een afwijkende (afgeronde) bachelorgraad Studenten die in het bezit zijn van een bachelordiploma of een gelijkwaardig diploma anders dan die genoemd in art 5.2.1, maar die nog maximaal 15 ec studiepunten aan deficiënties hebben (van de in art

3 Blad 3 / 16 genoemde opleiding), kunnen worden toegelaten tot de opleiding mits redelijkerwijs mag worden verwacht dat binnen redelijke termijn alsnog voldaan wordt aan de toelatingseisen Studenten die nog deficiënties hebben als bedoeld in art kunnen na toelating tot de opleiding deelnemen aan het onderwijs, maar geen examen of door of namens het faculteitbestuur bij zijn besluit tot toetreding aan te wijzen tentamens afleggen De deficiënties als bedoeld in moeten in ieder geval zijn ingehaald voordat: a. de student een beroep kan doen op begeleiding bij de masterscriptie, en b. een beoordelingscijfer voor deze scriptie zal worden gegeven [niet van toepassing] Indien op grond van een student wordt toegelaten tot de opleiding kunnen de toetsen die moeten worden afgelegd om alsnog aan de toelatingseisen te voldoen geen deel uitmaken van het curriculum van de masteropleiding. 5.5 (schakelprogramma s met hbo-recht) 5.5 De opleiding heeft voor daartoe toegelaten studenten hbo-rechten van de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Leiden het volgende schakel(- /talent)programma van 70 ec ingericht om deficiënties weg te nemen: 1 Eerste component/gedeelte schakelprogramma: 1. Staats- en bestuursrecht (10 ec) 2. Ondernemingsrecht (10 ec) 3. Europees recht (5 ec) 4. Goederenrecht (5 ec) 5. Rechtsfilosofie (10 ec). Tweede component/gedeelte schakelprogramma: 6. Verbintenissenrecht (10 ec) 7. Straf- en strafprocesrecht (10 ec) 8. Internationaal recht (5 ec) 9. Burgerlijk procesrecht (5 ec). 1 Het schakel-(talent)programma omvat de negen vakken van in totaal 70 ec. De 1 e component/module van 5 vakken van 40 ec is ondergebracht in het onderwijsprogramma van het 2 e t/m 4 e jaar van de hbo-rechten opleiding van de HHS en HSL. Na het behalen van die vakken met (c.q. in) de studie hbo-rechten wordt de overige 30 ec de tweede component/module, gevormd door een (aanvullend post-hbo-) programma van één semester c.q. een half jaar aan de rechtenfaculteit. Deze 2 e module moet zijn behaald overeenkomstig de regels van de pre-master Universiteit Leiden, dwz. uiterlijk in één jaar. Daarna kan een student instromen in de master Rechtsgeleerdheid

4 Blad 4 / De master Notarieel recht: Artikel 5.1. Bewijs van toelating Een bewijs van toelating wordt door het bestuur van de faculteit verstrekt indien de student voldoet aan de toelatingseisen zoals vastgelegd in artikel 5.2 voor zover het door het College van Bestuur vastgestelde aantal ten hoogste voor de opleiding in te schrijven personen niet wordt overschreden Het bewijs van toelating wordt aangevraagd volgens de regels als vastgelegd in de Regeling toelating masteropleidingen. Artikel 5.2 Toelating tot het studiejaar Onverminderd hetgeen in artikel is bepaald ten aanzien van de capaciteit hebben degenen aan wie een van de volgende graden is verleend rechtstreeks toegang tot de opleiding: de graad Bachelor in de opleiding Notarieel recht aan de Universiteit Leiden Onverminderd hetgeen in artikel is bepaald ten aanzien van de capaciteit worden degenen die niet voldoen aan de vereisten zoals gesteld in wel tot de opleiding toegelaten: wanneer zij beschikken over een Bachelorgraad van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, of kunnen aantonen te voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld; c.q. zij die beschikken over (vergelijkbare) kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die moeten zijn verworven bij beëindiging van de bacheloropleiding bedoeld in artikel 5.1 *, èn aan wie de graad Bachelor van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs is verleend, of die kunnen aantonen te voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld; èn die naar het oordeel van het faculteitsbestuur voldoende kennis van de voertalen van de opleiding hebben. De taalvaardigheid kan is die in de Nederlandse taal zijn (vgl. art. 2.8). Het vereiste niveau voor de Nederlandse taal, is 6 (zoals vastgesteld door de Universiteit Leiden). (* Deze kennis, inzicht en vaardigheden zijn neergelegd in de eindtermen van de opleiding zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de OER van de bachelor opleiding Notarieel recht.) Niet van toepassing. 5.3 ( ) Artikel 5.4 Deficiënties Studenten met een afwijkende bachelorgraad 2 Studenten van een van de andere Nederlandse Faculteiten der Rechtsgeleerdheid die aldaar de bachelor notarieel recht hebben gedaan, hebben geen rechtstreekse toegang ingevolge maar vallen onder de toelating zoals geregeld in artikel Dit vanwege de specifieke wettelijke inhoudelijke beroepsvereisten in het notariële recht en daarmee aan (de vakken van) het curriculum van de bachelor en master; en omdat de curricula verschillen tussen de zusterfaculteiten, doen zich deficiënties voor die niet anderszins zijn te ondervangen.

5 Blad 5 / 16 Studenten die in het bezit zijn van een bachelordiploma of een gelijkwaardig diploma anders dan die genoemd in artikel 5.1, maar die nog maximaal ec 15 studiepunten aan deficiënties hebben (van de in art. 5.1 genoemde opleiding), kunnen worden toegelaten tot de opleiding mits redelijkerwijs mag worden verwacht dat binnen redelijke termijn alsnog voldaan wordt aan de toelatingseisen Studenten die nog deficiënties hebben als bedoeld in art kunnen na toelating tot de opleiding deelnemen aan het onderwijs, maar geen examen of door of namens het faculteitbestuur bij zijn besluit tot toetreding aan te wijzen tentamens afleggen De deficiënties als bedoeld in moeten in ieder geval zijn ingehaald voordat: a. de student een beroep kan doen op begeleiding bij de masterscriptie, en b. een beoordelingscijfer voor deze scriptie zal worden gegeven [niet van toepassing] Indien op grond van een student wordt toegelaten tot de opleiding kunnen de toetsen die moeten worden afgelegd om alsnog aan de toelatingseisen te voldoen geen deel uitmaken van het curriculum van de masteropleiding. 5.5 (niet van toepassing)

6 Blad 6 / De master Fiscaal recht: Artikel 5.1. Bewijs van toelating Een bewijs van toelating wordt door het bestuur van de faculteit verstrekt indien de student voldoet aan de toelatingseisen zoals vastgelegd in artikel 5.2 voor zover het door het College van Bestuur vastgestelde aantal ten hoogste voor de opleiding in te schrijven personen niet wordt overschreden Het bewijs van toelating wordt aangevraagd volgens de regels als vastgelegd in de Regeling toelating masteropleidingen. Artikel 5.2 Toelating tot het studiejaar Onverminderd hetgeen in artikel is bepaald ten aanzien van de capaciteit hebben degenen aan wie een van de volgende graden is verleend rechtstreeks toegang tot de opleiding: de graad Bachelor in de opleiding Fiscaal recht aan de Universiteit Leiden, de graad Bachelor in de opleiding Fiscaal recht van een van de andere Nederlandse universitaire faculteiten der rechtsgeleerdheid Onverminderd hetgeen in artikel is bepaald ten aanzien van de capaciteit worden degenen die niet voldoen aan de vereisten zoals gesteld in wel tot de opleiding toegelaten: wanneer zij beschikken over een Bachelorgraad van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, of kunnen aantonen te voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld; c.q. zij die beschikken over (vergelijkbare) kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die moeten zijn verworven bij beëindiging van de bacheloropleiding bedoeld in artikel 5.1 *, èn aan wie de graad Bachelor van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs is verleend, of die kunnen aantonen te voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld; èn die naar het oordeel van het faculteitsbestuur voldoende kennis van de voertalen van de opleiding hebben. De taalvaardigheid kan is die in de Nederlandse taal zijn (vgl. art. 2.8). Het vereiste niveau voor de Nederlandse taal, is 6 (zoals vastgesteld door de Universiteit Leiden). (* Deze kennis, inzicht en vaardigheden zijn neergelegd in de eindtermen van de opleiding zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de OER van de bachelor opleiding Fiscaal recht.) Niet van toepassing. 5.3 ( ) Artikel 5.4 Deficiënties Studenten met een afwijkende bachelorgraad Studenten die in het bezit zijn van een bachelordiploma of een gelijkwaardig diploma anders dan die genoemd in artikel 5.1, maar die nog maximaal 15 ec studiepunten aan deficiënties hebben (van de in art. 5.1 genoemde opleiding), kunnen worden toegelaten tot de opleiding mits redelijkerwijs mag worden verwacht dat binnen redelijke termijn alsnog voldaan wordt aan de toelatingseisen.

7 Blad 7 / Studenten die nog deficiënties hebben als bedoeld in art kunnen na toelating tot de opleiding deelnemen aan het onderwijs, maar geen examen of door of namens het faculteitbestuur bij zijn besluit tot toetreding aan te wijzen tentamens afleggen De deficiënties als bedoeld in moeten in ieder geval zijn ingehaald voordat: a. de student een beroep kan doen op begeleiding bij de masterscriptie, en b. een beoordelingscijfer voor deze scriptie zal worden gegeven [niet van toepassing] Indien op grond van een student wordt toegelaten tot de opleiding kunnen de toetsen die moeten worden afgelegd om alsnog aan de toelatingseisen te voldoen geen deel uitmaken van het curriculum van de masteropleiding. 5.5 (niet van toepassing)

8 Blad 8 / De master Forensische criminologie: Artikel 5.1. Bewijs van toelating Een bewijs van toelating wordt door het bestuur van de faculteit verstrekt indien de student voldoet aan de toelatingseisen zoals vastgelegd in artikel 5.2 voor zover het door het College van Bestuur vastgestelde aantal ten hoogste voor de opleiding in te schrijven personen niet wordt overschreden Het bewijs van toelating wordt aangevraagd volgens de regels als vastgelegd in de Regeling toelating masteropleidingen. Artikel 5.2 Toelating tot het studiejaar Onverminderd hetgeen in artikel is bepaald ten aanzien van de capaciteit hebben degenen aan wie een van de volgende graden is verleend rechtstreeks toegang tot de opleiding: de graad Bachelor in de opleiding Criminologie aan de Universiteit Leiden, de graad bachelor van de opleiding criminologie van een (andere) Nederlandse of van een Vlaamse universitaire faculteit Onverminderd hetgeen in artikel is bepaald ten aanzien van de capaciteit worden degenen die niet voldoen aan de vereisten zoals gesteld in wel tot de opleiding toegelaten: wanneer zij beschikken over een Bachelorgraad van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, of kunnen aantonen te voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld c.q. zij - aan wie de graad van bachelor of de graad van master is verleend van een opleiding rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden of aan een (andere) Nederlandse of Vlaamse universiteit en die kunnen aantonen minimaal 30 ec-studiepunten aan specifiek criminologisch relevante vakken te hebben gevolgd, waaronder tenminste 10 ec aan onderwijs in Methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek en 20 ec op het terrein van theoretische criminologie en/of vakken met betrekking tot de criminologische problematiek van daders en slachtoffers; - aan wie de graad van bachelor of de graad van master is verleend van een opleiding sociale wetenschappen aan de Universiteit Leiden of aan een (andere) Nederlandse of Vlaamse universiteit en die kunnen aantonen minimaal 30 ec-studiepunten aan specifiek criminologisch relevante vakken te hebben gevolgd, waaronder tenminste 10-ec aan onderwijs in Straf- en strafprocesrecht en 20 ec op het terrein van theoretische criminologie en/of vakken met betrekking tot de criminologische problematiek van daders en slachtoffers; - die beschikken over de (vergelijkbare) kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die moeten zijn verworven bij beëindiging van de bacheloropleiding bedoeld in artikel 5.1 3, èn 3 Deze kennis, inzicht en vaardigheden zijn neergelegd in de eindtermen van de opleiding zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de OER van de bacheloropleiding Criminologie.

9 Blad 9 / 16 - aan wie de graad bachelor of master van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs is verleend, of die aantonen te voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld, èn - die naar het oordeel van het faculteitsbestuur voldoende kennis hebben van de voertalen van de opleiding. De taalvaardigheid is die in de Nederlandse en de Engelse taal (vgl. art. 2.8). Het vereiste niveau voor de Nederlandse taal, is 6 (zoals vastgesteld door de Universiteit Leiden) en voor de Engelse taal 7.0 IELTS, TOEFL paper 600, Toefl Computer 250, Toefl Internet Niet van toepassing 5.3 ( ) Artikel 5.4 Deficiënties Studenten met een afwijkende bachelorgraad * Studenten die in het bezit zijn van een bachelorgraad of een gelijkwaardig diploma (anders dan die genoemd in artikel 5.1), maar die nog maximaal 15 ec-studiepunten aan deficiënties hebben, kunnen worden toegelaten tot de opleiding mits redelijkerwijs mag worden verwacht dat binnen redelijke termijn alsnog voldaan wordt aan de toelatingseisen. * [vgl. art eerste, tweede en vierde gedachtestreepje] Studenten die nog deficiënties hebben als bedoeld in art kunnen na toelating tot de opleiding deelnemen aan het onderwijs, maar geen examen of door of namens het faculteitbestuur bij zijn besluit tot toetreding aan te wijzen tentamens afleggen De deficiënties als bedoeld in moeten in ieder geval zijn ingehaald voordat: a. de student een beroep kan doen op begeleiding bij de masterscriptie, en b. een beoordelingscijfer voor deze scriptie zal worden gegeven (niet van toepassing) Indien op grond van een student wordt toegelaten tot de opleiding kunnen de toetsen die moeten worden afgelegd om alsnog aan de toelatingseisen te voldoen geen deel uitmaken van het curriculum van de masteropleiding. 5.5 Niet van toepassing

10 Blad 10 / De master-afstudeerrichting Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving (van de master Criminaliteit en rechtshandhaving): Artikel 5.1. Bewijs van toelating Een bewijs van toelating wordt door het bestuur van de faculteit verstrekt indien de student voldoet aan de toelatingseisen zoals vastgelegd in artikel 5.2 voor zover het door het College van Bestuur vastgestelde aantal ten hoogste voor de opleiding in te schrijven personen niet wordt overschreden Het bewijs van toelating wordt aangevraagd volgens de regels als vastgelegd in de Regeling toelating masteropleidingen. Artikel 5.2 Toelating tot het studiejaar Onverminderd hetgeen in artikel is bepaald ten aanzien van de capaciteit hebben degenen aan wie een van de volgende graden is verleend rechtstreeks toegang tot de opleiding: de graad Bachelor in de opleiding Criminologie aan de Universiteit Leiden, de graad bachelor van de opleiding criminologie van een (andere) Nederlandse of van een Vlaamse universitaire faculteit Onverminderd hetgeen in artikel is bepaald ten aanzien van de capaciteit worden degenen die niet voldoen aan de vereisten zoals gesteld in wel tot de opleiding toegelaten: wanneer zij beschikken over een Bachelorgraad van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, of kunnen aantonen te voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld c.q. zij - aan wie de graad van bachelor of de graad van master is verleend van een opleiding rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden of aan een (andere) Nederlandse of Vlaamse universiteit en die kunnen aantonen minimaal 30 ec-studiepunten aan specifiek criminologisch relevante vakken te hebben gevolgd, waaronder tenminste 10 ec aan onderwijs in Methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek en 20 ec op het terrein van theoretische criminologie en/of vakken met betrekking tot de criminologische problematiek van daders en slachtoffers; - aan wie de graad van bachelor of de graad van master is verleend van een opleiding sociale wetenschappen aan de Universiteit Leiden of aan een (andere) Nederlandse of Vlaamse universiteit en die kunnen aantonen minimaal 30 ec-studiepunten aan specifiek criminologisch relevante vakken te hebben gevolgd, waaronder tenminste 10-ec aan onderwijs in Straf- en strafprocesrecht en 20 ec op het terrein van theoretische criminologie en/of vakken met betrekking tot de criminologische problematiek van daders en slachtoffers; - die beschikken over de (vergelijkbare) kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die moeten zijn verworven bij beëindiging van de bacheloropleiding bedoeld in artikel 5.1 4, èn 4 Deze kennis, inzicht en vaardigheden zijn neergelegd in de eindtermen van de opleiding zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de OER van de bacheloropleiding Criminologie.

11 Blad 11 / 16 - aan wie de graad bachelor of master van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs is verleend, of die aantonen te voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld, èn - die naar het oordeel van het faculteitsbestuur voldoende kennis hebben van de voertalen van de opleiding. De taalvaardigheid is die in de Nederlandse en de Engelse taal (vgl. art. 2.8). Het vereiste niveau voor de Nederlandse taal, is 6 (zoals vastgesteld door de Universiteit Leiden) en voor de Engelse taal 7.0 IELTS TOEFL paper 600, Toefl Computer 250, Toefl Internet Niet van toepassing. Artikel 5.3 ( ) Artikel 5.4 Deficiënties (en bewijs van toelating) Studenten met een afwijkende bachelorgraad * Studenten die in het bezit zijn van een bachelorgraad of een gelijkwaardig diploma (anders dan die genoemd in artikel 5.1), maar die nog maximaal 15 ec-studiepunten aan deficiënties hebben, kunnen worden toegelaten tot de opleiding mits redelijkerwijs mag worden verwacht dat binnen redelijke termijn alsnog voldaan wordt aan de toelatingseisen. * [vgl. art eerste, tweede en vierde gedachtestreepje] Studenten die nog deficiënties hebben als bedoeld in art kunnen na toelating tot de opleiding deelnemen aan het onderwijs, maar geen examen of door [of namens] het faculteitbestuur bij zijn besluit tot toetreding aan te wijzen tentamens afleggen De deficiënties als bedoeld in moeten in ieder geval zijn ingehaald voordat: a. de student een beroep kan doen op begeleiding bij de masterscriptie, en b. een beoordelingscijfer voor deze scriptie zal worden gegeven [Niet van toepassing] Indien op grond van een student wordt toegelaten tot de opleiding kunnen de toetsen die moeten worden afgelegd om alsnog aan de toelatingseisen te voldoen geen deel uitmaken van het curriculum van de masteropleiding. 5.5 [Niet van toepassing]

12 Blad 12 / 16 6). De master-afstudeerrichting Criminal Justice (van de master Criminaliteit en rechtshandhaving): Artikel 5.1. Bewijs van toelating Een bewijs van toelating wordt door het bestuur van de faculteit verstrekt indien de student voldoet aan de toelatingseisen zoals vastgelegd in artikel 5.2 voor zover het door het College van Bestuur vastgestelde aantal ten hoogste voor de opleiding in te schrijven personen niet wordt overschreden Het bewijs van toelating wordt aangevraagd volgens de regels als vastgelegd in de Regeling toelating masteropleidingen. Artikel 5.2 Toelating tot het studiejaar Niet van toepassing Onverminderd hetgeen in artikel is bepaald ten aanzien van de capaciteit, worden degenen tot de opleiding toegelaten: aan wie de graad is verleend van bachelor van een opleiding criminologie, rechtsgeleerdheid, sociale wetenschappen of een andere studie voldoende gerelateerd aan de criminologie en de criminaliteit en rechtshandhaving van een Nederlandse of internationale universiteit; èn die voldoende kennis hebben van de voertalen van de opleiding. De taalvaardigheid is die in de Engelse taal (vgl. art. 2.8). Het vereiste niveau is voor de Engelse taal 7.0 IELTS (zoals vastgesteld door de Universiteit Leiden) In aanvulling op de eisen zoals gesteld in zijn aanvullende selectiecriteria van toepassing in die zin dat bij een verzoek tot toelating tevens dient te worden ingediend: (a) een uitgebreid curriculum vitae inclusief behaalde resultaten van de vakken van de vooropleiding(-en), (b) een (Engelstalige) bachelorscriptie of paper, en (c) twee academische referenties; en (d) een Engelstalige motivatiebrief waarin de student zijn academische achtergrond schetst en de motivatie aangeeft om de masteropleiding te (willen gaan) volgen. 5.3 ( ) 5.4 [Niet van toepassing] 5.5 [Niet van toepassing] 5 De faculteit stelt het aantal voor 2014 op veertig.

13 Blad 13 / 16 7) De master Jeugdrecht: Artikel 5.1. Bewijs van toelating Een bewijs van toelating wordt door het bestuur van de faculteit verstrekt indien de student voldoet aan de toelatingseisen zoals vastgelegd in artikel 5.2 voor zover het door het College van Bestuur vastgestelde aantal ten hoogste voor de opleiding in te schrijven personen niet wordt overschreden Het bewijs van toelating wordt aangevraagd volgens de regels als vastgelegd in de Regeling toelating masteropleidingen. Artikel 5.2 Toelating tot het studiejaar Niet van toepassing Onverminderd hetgeen in artikel is bepaald ten aanzien van de capaciteit en in artikel is bepaald ten aanzien van de selectie, worden degenen tot de opleiding toegelaten: a. aan wie de graad is verleend van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, b. aan wie de graad is verleend van de bacheloropleiding Notarieel recht van de Universiteit Leiden mits dit een zogenaamde togavariant 7 betreft, c. aan wie de graad is verleend van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of Notarieel recht van een van de andere Nederlandse universitaire juridische faculteiten mits dit een zogenaamde toga-variant 8 betreft, d. die beschikken over (vergelijkbare) kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die moeten zijn verworven bij beëindiging van de bacheloropleiding bedoeld in artikel de letters a en b 9, èn - aan wie de graad bachelor van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs is verleend (anders dan voornoemd in de letters a t/m c), of die aantonen te voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld; èn - die naar het oordeel van het faculteitsbestuur voldoende kennis hebben van de voertaal van de opleiding. De taalvaardigheid is die in de Nederlandse en Engelse taal (vgl. art. 2.8). Het vereiste niveau voor de Nederlandse taal is 6 (zoals vastgesteld door de Universiteit Leiden) en voor de Engelse taal 7.0 IELTS, TOEFL paper 600, Toefl Computer 250, Toefl Internet In aanvulling op de eisen zoals gesteld in zijn aanvullende selectiecriteria van toepassing: a. Verzoeken tot toelating voor het daaropvolgende studiejaar dienen te zijn ingediend voor een in de regeling toelating vast te stellen datum. 6 Het aantal is voor 2014 vastgesteld op vijftig (35 per 1 september en 15 per 1 februari). 7 Refererend aan het zgn. Civiel Effect, dwz. de jargon-term voor toegang tot de advocatuur en rechterlijke macht, inclusief openbaar ministerie. Vgl. art. 2.3 onder cijfer 9 punt 3. Voor bachelors Notarieel recht van de Universiteit Leiden geldt dat zij ook het tentamen in het vak Straf- en strafprocesrecht (10 EC s, niveau 400) met goed gevolg dienen te hebben afgelegd indien dit vak niet reeds deel uitmaakt van (de vrije keuzeruimte van) hun bachelor examen. 8 Zie de noot bij letter c. 9 Deze kennis, inzicht en vaardigheden zijn neergelegd in de eindtermen van de opleiding zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de OER van de bacheloropleiding Criminologie.

14 Blad 14 / 16 b. Bij aanmelding c.q. het verzoek tot toelating (vgl. art ) dient tevens te worden ingediend: - een uitgebreid curriculum vitae inclusief behaalde resultaten voor de vakken van de vooropleiding(-en); - een Nederlandstalige motivatiebrief worden waarin de student zijn academische achtergrond schetst en de motivatie aangeeft om de masteropleiding te volgen en eventueel de rol die de master in de voorgenomen carrière speelt of kan spelen. c. De toelatingscommissie beoordeelt de ingediende verzoeken op toelaatbaarheid en brengt een rangorde aan. Alleen tijdig ingediende verzoeken worden in de rangorde opgenomen. d. De rangorde wordt bepaald door weging van: d.1) behaalde resultaten in de bacheloropleiding op basis waarvan toelating wordt gevraagd en d.2) d.3) het cv en relevante extracurriculaire ervaring en de inhoud van de motivatiebrief; bij de beoordeling worden de criteria in onderlinge samenhang bezien. e. Het faculteitsbestuur of de toelatingscommissie willigt de verzoeken tot toelating in volgens de door haar conform letter c. vastgestelde rangorde. 5.3 ( ) 5.4 [Niet van toepassing] 5.5 [Niet van toepassing]

15 Blad 15 / 16 8 Wijzigingen WHW 8.1 Vervallen zgn. doorstroommaster master Sedert enige tijd is de WHW aan verandering onderhevig in een operatie getiteld Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs. Onder andere de zogenoemde doorstroommaster wordt per 1 september 2014 afgeschaft. Dit is een soort automatisch toegangsrecht. Op basis daarvan konden c.q. waren tot nu toe onderwijsinstellingen verplicht om voor elke bachelor opleiding een (direct aansluitende) masteropleiding aan te bieden waartoe de studenten uit die bachelor direct toegang hadden. Dit wordt afgeschaft en vervangen door een regeling waarbij iedere student die voor een masteropleiding wil worden ingeschreven daarvoor moet zijn toegelaten (ook van de eigen studenten en de daaraan gekoppelde ba-opleiding). Toelatingseisen (en selectie) gelden voor alle studenten voor alle masteropleidingen of (afzonderlijk) voor alle afstudeerrichtingen. Administratief en procedureel heeft dit voor de eigen studenten in ieder geval het gevolg dat de eenvoudige automatische toegang (en de eenvoudige procedure daarvoor) vervalt en een (qua procedure omslachtiger) toelating wordt. Inhoudelijk behoeven de gevolgen minder groot te zijn omdat het onder de nieuwe WHW het nog wel mogelijk is om aan te geven welke bachelor opleidingen direct toelating geven (inhoudelijk te vergelijken zoals het tot op heden is bij de toegang van de doorstroom master). Ook kan worden aangeven welke extra eisen gesteld worden, bijvoorbeeld in het geval het een andere verwante bachelor opleiding betreft waarmee men zou kunnen instromen. Uitgangspunt is dat bij een masteropleiding de toelating geldt voor alle daartoe behorende afstudeerrichtingen tenzij bij die toelatingsbepaling in de OER beperkende voorwaarden zijn gesteld. De Universiteit Leiden heeft besloten dat er geen wijzigingen worden aangebracht in de inhoudelijke toelatingseisen voor het studiejaar Wel moeten in de master OER-en in vergelijking met die van de artikelen 5.1 t/m 5.3 worden vervangen door nieuwe bepalingen. 8.1 Vervallen hardheidsclausule harde knip Hiervoor kwam al ter sprake dat in een operatie getiteld Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs de WHW wordt gewijzigd. In 1 werd de afschaffing per 1 september 2014 van de zogenoemde doorstroommaster behandeld. Onderdeel van die doorstroom constructie was een regeling die wordt aangeduid als de hardheidsclausule mastertoelating. Deze hield in dat, ondanks de harde knip (dwz. dat voor toegang tot de master een afgeronde bachelor is vereist), een student die bij een bacheloropleiding stond ingeschreven en bij dezelfde onderwijsinstelling c.q. faculteit naar een aansluitende master wilden doorstromen en die de bachelor nog niet had afgrond, eventueel toch met een beperkte deficiëntie bij hoge uitzondering toch tot de master kon worden toegelaten in geval van zwaarwegende individuele zeer bijzondere omstandigheden van persoonlijke en/of zakelijke aard indien voldaan werd aan allerlei daarbij behorende nadere voorwaarden die een afwijking van de harde cesuur rechtvaardigden. Aanvankelijk was dat eerst en vooral geregeld in de universitaire Regeling toelating masteropleidingen. Door wijziging van de WHW was in de

16 Blad 16 / 16 hardheidclausule als uitvloeisel van WHW en de universitaire Regeling toelating mede c.q. nader vastgelegd in de artikelen t/m master OER. Door de nieuwe wetswijziging (waardoor de doorstroom master in de WHW verdwijnt) vervalt ook het tekstdeel op basis waarvan een hardheidsclausule mogelijk was. De nieuwe toelatingsregeling in de WHW laat geen ruimte meer voor afwijkingen in het kader van de harde knip via een hardheidsclausule. Iedere student die naar de master gaat moet op 31 augustus of 31 januari het benodigde bachelorexamen hebben afgerond. Alleen bij studenten die al wel bachelorgraad hebben behaald, zij het een zogenoemde afwijkende, is nog een beperkte deficiëntie mogelijk. o-o-o

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid

Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid agv. wijzigingen onderwijsprogramma s FdR Concept - Leiden, 5 augustus 2013 V2 1 Overzicht miv. 1 sept. 2013 gewijzigde onderwijsprogramma s en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid 2014-2015

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Rechtsgeleerdheid 2014-2015 Geldig vanaf 1 september 2014 Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

U I T S P R A A K 10 136

U I T S P R A A K 10 136 U I T S P R A A K 10 136 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Schakeltraject naar de master Arbeidsrecht alleen voor WO-studenten - studiejaar 2015-2016

Schakeltraject naar de master Arbeidsrecht alleen voor WO-studenten - studiejaar 2015-2016 SCHAKELTRAJTEN FdR UvA 2015-2016 (versie van 14 april 2015) Schakeltraject naar de master Arbeidsrecht verplichte vakken 18 Minimaal vrij te kiezen 9 Maximaal vrij te kiezen 12 Laatste moment van aanvang

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2011-2012. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 383 Besluit van 18 september 2008 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren,

Nadere informatie

Vrije Universiteit Herzien op 11 november 2013 door het College van Bestuur

Vrije Universiteit Herzien op 11 november 2013 door het College van Bestuur Vrije Universiteit Herzien op 11 november 2013 door het College van Bestuur Preambule De onderwijsdoelstelling van de VU, zoals verwoord in de Onderwijsvisie is onverkort: talent tot rijpheid te brengen

Nadere informatie

Schakeltraject naar de master Arbeidsrecht alleen voor WO-studenten - studiejaar 2016-2017

Schakeltraject naar de master Arbeidsrecht alleen voor WO-studenten - studiejaar 2016-2017 Schakeltraject naar de master Arbeidsrecht verplichte vakken 18 Minimaal vrij te kiezen 9 Maximaal vrij te kiezen 12 aanbevolen keuzevakken overige keuzemogelijkheden Laatste moment van aanvang schakeltraject:

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen 2011-2012 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Met ingang van 2007-2008 worden de volgende masterprogramma s ingevoerd. Master Notarieel

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law.

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law. Inleiding op de overgangsregeling overstappen naar de brede bachelor Rechtsgeleerdheid voor bachelor studenten. (Deze regeling is niet bedoeld voor pre-master studenten) In september 2013 is als gevolg

Nadere informatie

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/079 Rechter(s) : mrs. Loeb, De Rijke-Maas, Borman Datum uitspraak : 21 augustus 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Saxion Hogeschool Trefwoorden : [tijdig]aanvoeren gronden, deficiëntie,

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen 2010-2011 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen

Nadere informatie

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Medezeggenschap: De faculteitsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Zaaknummer : 2013/091 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 9 oktober 2013 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bestuursakkoord collegegeld tweede

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Training OER voor gevorderden. Guan Schellekens Juriaan van Kan Schellekens en Van Kan training en advies - november 2014

Training OER voor gevorderden. Guan Schellekens Juriaan van Kan Schellekens en Van Kan training en advies - november 2014 Training OER voor gevorderden Guan Schellekens Juriaan van Kan Schellekens en Van Kan training en advies - november 2014 Schellekens & Van Kan training en advies 2014 Programma 1. Introductie 2. Wettelijke

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2015-2016 Master OER TLS 2015-2016 1 juni 2015 INHOUD PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2012-2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht. Studiejaar 2012-2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Fiscaal recht Studiejaar 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht 2014/2015 2013/2014 2012/2013 OVERZICHT PROGRAMMA NOTARIEEL RECHT 1. Inleiding Vanaf het academisch jaar 2015-2016 is het nieuwe bachelorprogramma in werking getreden. Van het nieuwe bachelorprogramma

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015 OER Research master in Law TLS September 2014 1 PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 0 4 9

U I T S P R A A K 1 4 0 4 9 U I T S P R A A K 1 4 0 4 9 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie Bachelor Fiscaal Recht, verweerder 1.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studiejaar 2010-2011

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studiejaar 2010-2011 Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Reglement ICLON HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. De in dit reglement

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 Master OER TLS 2014-2015 1 INHOUD PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel

Nadere informatie

Toelichting model bachelor-oer voor het studiejaar 2014-2015

Toelichting model bachelor-oer voor het studiejaar 2014-2015 bureau van de universiteit algemeen bestuurlijke en juridische zaken Toelichting model bachelor-oer voor het studiejaar 2014-2015 De model-onderwijs en Examenregeling voor de bacheloropleiding is ingrijpend

Nadere informatie

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN Aanvraag tot toelating tot Master Opleiding Psychologie 2015-2016 (voor studenten met een bachelor Psychologie Nederlandse Universiteit, niet bestemd voor studenten van de RUG) Deze formulieren s.v.p.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht) 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht) 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht) 2012-2013 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studiejaar 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Studiejaar 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/261

Zaaknummer : 2013/261 Zaaknummer : 2013/261 Rechter[s] : mr. Troostwijk Datum uitspraak : 27 maart 2014 Partijen : Appellante tegen CBE De Haagse Hogeschool Trefwoorden : Begeleiding, BNSA, gelijkheidsbeginsel, [extra]herkansing,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van De Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van De Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/268 Rechter(s) : mr. Troostwijk Datum uitspraak : 17 april 2014 Partijen : Appellante tegen het CBE van De Haagse Hogeschool Trefwoorden : NBSA, negatief bindend studieadvies, Osiris,

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/068 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 6 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : Beleidsvrijheid, in stand laten rechtsgevolgen,

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2012-2013

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2012-2013 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2012-2013 september 2012 1 INHOUD INHOUD 2 PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel

Nadere informatie

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTERopleidingen A. Model facultair deel B. Model opleidingsspecifiek deel Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluitnummer 2015cb0144, d.d. 6 mei 2015 Inleiding

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2013-2014

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2013-2014 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2013-2014 Master OER TLS 2013-2014 1 INHOUD PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 3. Artikel 2 Begripsbepalingen... 3. Artikel 3 De opleidingen...

1 Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 3. Artikel 2 Begripsbepalingen... 3. Artikel 3 De opleidingen... Onderwijs- en Examenregeling master-opleidingen 2013-2014 Inhoud 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 3 Artikel 2 Begripsbepalingen... 3 Artikel 3 De opleidingen...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie