Schoolplan Vastgesteld door schoolleiding: 28 januari 2015 Goedkeuring Medezeggenschapsraad: 12 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2015-2019. Vastgesteld door schoolleiding: 28 januari 2015 Goedkeuring Medezeggenschapsraad: 12 februari 2015"

Transcriptie

1 Schoolplan Vastgesteld door schoolleiding: 28 januari 2015 Goedkeuring Medezeggenschapsraad: 12 februari 2015

2 Inhoudsopgave 1. Ten geleide 2. Visie op onderwijs 3. Doelen voor 2019 A. Betrokken en Veilig B. Eigenzinnig C. Resultaatgericht D. Groen en Gezond 4. Concreet schooljaar 2015/2016 1

3 1. Ten geleide Een nieuw schoolplan. In september 2012 is de schoolleiding begonnen met de evaluatie van het schoolplan Aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen in Amersfoort die ook landelijk waarneembaar zijn. In Amersfoort kiezen steeds meer scholen voor een scherp onderscheidend profiel. Zo zijn er scholen ontstaan die zich profileren met Kunst, Tweetalig VWO, Technasium en Sportklassen. De heldere keuzes van andere scholen maken dat het voedingsgebied van De Amersfoortse Berg gaat veranderen en op dit moment al aan het veranderen is. Leerlingen (en vooral hun ouders) vinden het niet erg wat verder te fietsen om naar een school te gaan die past bij het talent van het kind. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat ook De Amersfoortse Berg keuzes moet maken. Ook de keuze van de school verder te gaan als openbaar lyceum zorgt dat het schoolplan aangepast dient te worden. Uit een nadere bestudering van het schoolplan komt naar voren dat dit onvoldoende richting geeft aan de school met betrekking tot de hierboven genoemde keuzes. Hoewel de school zich kenmerkt door goede onderwijsresultaten ontbreekt een helder profiel. Het resultaat is dat het brede scala aan projecten onvoldoende geworteld kan raken. In gesprek Schooljaar is de schoolleiding gestart met gesprekken met het team over onze visie op onderwijs. In twee sessies werden belangrijke conclusies getrokken. Niet alleen over de visie, maar ook over de structuur van de school. De eerste opbrengst was een SWOT-analyse. De analyse staat verkort op de volgende pagina. 2

4 Sterk - Gemoedelijke sfeer - Tevreden ouders en leerlingen - Resultaten (3 jr gem) - Ervarenheid Team - Omgeving van de school Kans - Bouw - Eigen (koers) geluid laten horen - Goed niveau leerlingen - Groep collega s dat wil: Young and Old Potentials - Ouder en leerling betrokkenheid Zwak - Financiën - Gebouwen (onderhoud) - Verouderd ICT netwerk - Samenwerken team/losse eenheden - Lesuitval/ geprogrammeerde lestijd - Communicatie - Opbrengstbewust werken Bedreiging - Resultaten onder druk - Sterke concurenten met sterke profielen - Negatief imago door wachtlijst - Stuurloosheid 3

5 Vanuit de SWOT-analyse is gestart met het opstellen van de visie op ons onderwijs. Deze is schooljaar 2012/2013 besproken in de schoolleiding, met het team en met ouders. Het vastgestelde visiestuk ( Eigenzinnig met een warm hart ) geeft de handvatten die nodig zijn voor ons schoolplan voor de komende vier jaar. Het schoolplan rust op 4 pijlers die voortkomen uit de sterkten en kansen die wij zien vanuit de SWOT-analyse. Ik noem deze hieronder. 1) Betrokken en Veilig: kenmerkend voor de school (zowel intern als extern) en wordt breed gezien als zeer waardevol. Dit dient dus behouden te worden. 2) Eigenzinnig: leerlingen krijgen de kans om zich op verschillende manieren te ontwikkelen. De school kiest hier niet voor een focus op een afdeling of een richting (zoals bijvoorbeeld sport), maar zoekt hier nadrukkelijk de breedte: elke leerling krijgt een kans zijn of haar talent te ontplooien. Hiermee volgt onze school, eigenzinnig als we zijn, niet de landelijke trend om ons smal te profileren. Middels differentiatie wordt recht gedaan aan de verschillen tussen leerlingen en wordt ruimte geboden te excelleren. 3) Resultaatgericht: wij willen leerlingen stimuleren zeer goede resultaten te halen. Onze ambitie is te behoren tot de beste scholen van Nederland. 4) Groen en Gezond: aandacht voor onze mooie leer- en leefomgeving en een gezonde levensstijl dragen bij aan een bewustwordingsproces bij zowel leerlingen als personeel. 4

6 Samen aan het werk Naast het schoolplan wordt het personeelsbeleid geformuleerd. Dit staat los van het schoolplan, maar heeft wel raakvlakken, aangezien het schoolplan veel werk genereert en we ervoor moeten zorgen dat het hanteerbaar blijft voor het personeel. De schoolleiding zal voor de uitvoering van dit schoolplan 4 werkgroepen in het leven roepen. De werkgroepen worden voorgezeten door een lid van de schoolleiding en bestaan daarnaast uit collega s (en waar nodig leerlingen en/of ouders). De werkgroepen ontwikkelen het beleid van hun pijler. De werkgroepen overleggen samen in de Regiegroep 1. De schoolleiding zal nauw optrekken met de MR van de school. Het schoolplan is een gezamenlijk plan waar wij met zijn allen de schouders onder zetten. In de komende jaren zal De Amersfoortse Berg zich ontwikkelen tot een lyceum dat zich zal onderscheiden door nog betere resultaten en een breed programma-aanbod voor onze leerlingen. Ons uitgangspunt is goed: we weten wat wij willen en wij zijn prima toegerust om deze ambitie waar te maken. Ferry Brokers, rector 1 De Regiegroep zorgt voor de samenhang tussen de pijlers en organiseert met enige regelmaat bijeenkomsten waar het personeel geïnformeerd en gehoord wordt. De Regiegroep wordt gevormd door leden van de werkgroepen, voorgezeten door de rector. 5

7 2. Onze visie op onderwijs De Amersfoortse Berg stimuleert de persoonlijke groei van de leerlingen en wil alle leerlingen uitdagen om het hoogst mogelijke niveau te bereiken. De Amersfoortse Berg heeft de ambitie leerlingen te laten excelleren in een prettige, veilige leer- en werkomgeving. Wij willen hen voorbereiden op de snel veranderende samenleving in de 21 ste eeuw. Onze visie vatten wij samen in ons motto: De Amersfoortse Berg: Eigenzinnig met een warm hart De visie behelst veel onderdelen van ons onderwijs. Om onderscheid te maken tussen de verschillende werkvelden in de visie hebben we ze ondergebracht in vier pijlers: B.E.R.G. Op deze wijze is er voldoende ruimte om alle onderdelen uit de visie aan bod te laten komen. Hieronder worden de pijlers kort toegelicht. Betrokken en Veilig De Amersfoortse Berg is een school met een eigen karakter. De school kenmerkt zich door een betrokken, veilig leer- en leefklimaat. Een goede samenwerking en heldere communicatie vormen de basis. De school is een gezamenlijke onderneming, een gedeelde verantwoordelijkheid van de leerlingen en de mensen die er werken. Aan deze verantwoordelijkheid worden hoge eisen gesteld. Eigenzinnig De Amersfoortse Berg heeft van oudsher een eigenzinnig karakter, dat wordt gewaardeerd en kenmerkend is voor de school. Dit karakter willen we graag behouden. Het eigenzinnige is terug te vinden in tal van activiteiten en de bijzondere sfeer. De Amersfoortse Berg kiest eigenzinnig voor een breed aanbod aan vakken en programma s. We breken daarmee met de landelijke trend van een smal aanbod. We doen recht aan de verschillen 6

8 tussen leerlingen en leren ze zelfbewust keuzes te maken waar ze in de toekomst baat bij hebben. De Amersfoortse Berg stelt zich ten doel onze leerlingen zich op eigen niveau te laten ontplooien. Zowel de docent als de leerling streeft naar de hoogst haalbare resultaten op het gebied van kennen en kunnen, waarbij grenzen worden verlegd en ruimte wordt geboden te kunnen excelleren. Van groot belang hierbij is, als onderdeel van het leerproces, dat leerling en docent regelmatig reflecteren op de eigen werkzaamheden. De leerling wordt bovendien uitgedaagd een onderzoekende leerhouding te ontwikkelen. Een leerhouding waarbij de leerling ook kritisch naar zichzelf leert kijken. Van docenten wordt verwacht dat zij op hoog niveau en effectief lesgeven. Het niveau wordt afgestemd op de eisen die de moderne samenleving gaat stellen aan kennis en (studie-)vaardigheden. Taal-, reken- en ICT-vaardigheden vormen daarbij de basis. Resultaatgericht Doelen worden helder geformuleerd, zodat leerlingen, ouders en docenten weten waar naar toe gewerkt wordt. De Amersfoortse Berg is een school met oog voor het leerproces van de leerling. De organisatie van de school is daarop ingericht. De school communiceert duidelijk met leerlingen en ouders over wat nodig is om optimale resultaten te bereiken. De ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling staat centraal. De mentor speelt hierin een belangrijke, ondersteunende rol. Onderwijs gaat niet alleen om harde cijfers. Regelmatig monitoren van de tevredenheid onder personeel, leerlingen en ouders is daarom belangrijk. Het welbevinden draagt immers ook bij aan een goed resultaat. 7

9 Groen en Gezond De Amersfoortse Berg is een school in een groene omgeving. Met de zorg voor de eigen omgeving, wil de school bereiken dat iedereen zich bewust wordt van het belang van een leefbare wereld. Hierin past aandacht voor duurzaamheid en een gezonde leefstijl. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Bewegen en gezonde voeding hebben een voorbeeldfunctie die wij uitdragen in onze binnen- en buitenschoolse activiteiten. In het volgende hoofdstuk worden de doelen per pijler genoemd. Dit zijn de doelen die we als school in 2019 behaald willen hebben. De concrete uitwerking van de doelen (hóe gaan we deze doelen bereiken, wie zijn ervoor verantwoordelijk en wie zorgen voor de uitwerking) wordt beschreven in de activiteitenplannen. Deze worden jaarlijks bijgesteld. Ook binnen de bedrijfsvoering speelt Groen en Gezond een belangrijke rol. Hoewel de pijlers losstaande onderdelen van de visie vormen, is er ook veel overlap zichtbaar. In de uitwerking dient de samenhang tussen de pijlers geborgd te worden. 8

10 3. Onze doelen voor 2019 A. Betrokken en Veilig Betrokkenheid is de kracht van De Amersfoortse Berg. De sfeer, het gevoel van veiligheid en de betrokkenheid van het personeel en de leerlingen zijn kenmerkend voor de school. Het staat aan de basis van iedere onderwijskundige en organisatorische ontwikkeling. Beoogde resultaten in 2019 In 2019 is er een heldere interne- en externe communicatielijn opgezet. Tevens is de betrokkenheid van leerlingen en ouders bij het onderwijs vergroot en is de verdere professionalisering van het personeel vergroot, waarbij leren van elkaar een belangrijk middel is. Mentoraat Er is een doorlopende leerlijn mentoraat binnen de school. Het mentoraat is gericht op de sociaalemotionele (vanuit Betrokken en Veilig), onderwijskundige (vanuit Eigenzinnig) en resultaatgerichte begeleiding (vanuit Resultaatgericht). Iedere docent moet ook mentor kunnen zijn. Dit wordt specifiek vermeld in het aannamebeleid van nieuwe docenten. 9

11 Collegiale consultatie Er is een open leerklimaat waarbij collegiale consultatie, onder meer in de vorm van lesbezoeken, een normale gang van zaken is. Duidelijke communicatielijnen De school beschikt over een duidelijk en helder intern en extern communicatiesysteem. Veiligheid Personeel en leerlingen ervaren op De Amersfoortse Berg een veilig klimaat. De gemeten tevredenheid bij ouders en leerlingen op dit punt is al hoog en dat willen we continueren. Met regelmaat worden ouders en leerlingen middels enquêtes bevraagd over hun tevredenheid. Voor het personeel zal er in de functioneringsgesprekken, sectiegesprekken en meedenkmiddagen structureel aandacht voor dit onderwerp zijn. De Amersfoortse Berg is een alcohol- en rookvrije school. Er is een actief beleid op het terugdringen van het gebruik van genotsmiddelen en er wordt voorlichting gegeven over de risico s. Er is een duidelijk anti-pestbeleid. Een belangrijk onderdeel van de mentorentaak is het sociale klimaat in de klas. Aandacht voor social media is hier een onderdeel van. Ook leren leerlingen te bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. De school heeft een actueel veiligheids- en gebouwenbeheersplan. Zorg De school levert zorg op maat in het kader van passend onderwijs. Het voltallige personeel is verder geprofessionaliseerd in het omgaan met verschillen (in de klas) en een groter deel van de docenten dan nu is opgeleid als coach. De uitwerking van de zorg is vastgelegd in het ondersteuningsplan. 10

12 B. Eigenzinnig Hoewel scholen steeds nadrukkelijker voor één profiel kiezen, presenteert De Amersfoortse Berg bewust een breed palet aan keuzemogelijkheden, waarbij alle leerlingen worden uitgedaagd om zich op meerdere gebieden te ontplooien en te excelleren. Onder excelleren verstaan wij dat leerlingen optimaal presteren op hun eigen niveau en de mogelijkheid krijgen zich te verdiepen en verbreden in gebieden die aansluiten bij hun interesses. Om elke leerling de kans te bieden in de les te excelleren, bieden docenten gedifferentieerd onderwijs, aansluitend bij de verschillen in leerstijlen, tempo en niveau tussen de leerlingen. Ontwikkelingen in ICT en onderwijssoftware zijn daarbij ondersteunend. Beoogde resultaten in 2019 Excellentieprogramma Er is de mogelijkheid voor alle leerlingen om een excellentieprogramma te volgen. In dit programma krijgen alle leerlingen verdiepende en/of verbredende activiteiten en lessen aangeboden. De lessen worden verzorgd door de verschillende vakgroepen. Leerlingen krijgen de ruimte om te excelleren op hun eigen niveau en vakgebied. Het programma bevat lesgebonden en niet-lesgebonden activiteiten. Mogelijkheden buiten de lessen om zijn bijvoorbeeld: versterkt talenonderwijs zoals Anglia, het juniormentoraat, theater/techniek, musical, koor, debatgroep en deelname aan alympiades en deelname aan regionale en landelijke sportprogramma s. Het lesgebonden programma kan voor een leerling bestaan uit het volgen van (een) extra vak(ken), modules of andere lesgebonden onderdelen. 11

13 Differentiatie Alle vakken bieden gedifferentieerd onderwijs aan met als doel leerlingen uit te dagen te excelleren. Er wordt in de lessen op meerdere niveaus gewerkt. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de rol die digitale leermiddelen daarbij kunnen spelen. De ICT-structuur van de school is mede toegerust om het gebruik van digitale leermiddelen in de klas te kunnen faciliteren. Mentoraat Mentoren zijn in staat om leerlingen te leren reflecteren en kunnen leerlingen optimaal begeleiden bij hun leerproces om excelleren mogelijk te maken. Hierdoor is de leerling steeds beter in staat is keuzes te maken voor zijn eigen leerproces. Leerklimaat Het hoort bij de cultuur van de school dat leerlingen trots zijn op de prestaties die ze leveren. Met een zesjescultuur nemen we geen genoegen. 12

14 C. Resultaatgericht De Amersfoortse Berg is al jaren een van de beste scholen voor voortgezet onderwijs in Amersfoort. Het streven van de school is de beste school van Amersfoort te zijn. De school heeft langjarig goede examenresultaten en een hoge ouder- en leerlingtevredenheid. Er is onder het personeel talent en enthousiasme genoeg aanwezig om dit nog verder te ontwikkelen. Dit kan bereikt worden door personeel en leerlingen nog planmatiger te laten werken. Beoogde resultaten in 2019 Examenresultaten We horen bij de 25% best scorende scholen van Nederland. Dit houdt concreet in dat de slagingspercentages tussen de 90 en 100 liggen. Rendement onder- en bovenbouw Om goede resultaten te boeken is het belangrijk dat de leerling onderwijs volgt op het juiste niveau. Om dit te bereiken zijn er drie ijkpunten. De plaatsing in de brugklas, de bevordering naar een afdeling in klas 2 en de bevordering naar de bovenbouw vanuit klas 3. Door een betere determinatie in de onderbouw wordt afstroom van een leerling in de bovenbouw geminimaliseerd. De bevorderingsnormen zijn hierop aangepast. Het lesaanbod in de onderbouw is van dien aard dat het juiste niveau van een leerling tijdig bepaald kan worden. Voor leerlingen die in een later stadium beter 13

15 gaan presteren, bevordert de school de opstroommogelijkheden. Met de keuze voor homogene klassen in het eerste leerjaar naast een dakpanklas geeft de school leerlingen alle ruimte om op het juiste niveau in te stromen. Het rendement onderbouw moet positief zijn volgens de geldende inspectienormen. De afstroom mag niet hoger zijn 5% en het streefpercentage bevorderde leerlingen is 90. De cijfers van elk vak liggen op of boven het gemiddelde van het CE. De secties hebben aandacht voor de doorlopende leerlijn met specifieke aandacht voor de overgang van klas 3 naar 4. Tevredenheidspeilingen Goede resultaten worden niet alleen in inspectiecijfers uitgedrukt. Het is ook belangrijk dat er een hoge ouder- en leerling- en personeelstevredenheid is. Dit wordt door de school geënquêteerd. We streven naar een hoog gemiddelde. De uitslag van deze enquêtes wordt gebruikt als uitgangspunt om de school nog verder te verbeteren. Cultuur Om aan deze criteria te voldoen, is het noodzakelijk dat er een opbrengstgerichte cultuur in de school is. Om deze cultuur te bevorderen en te borgen maken we gebruik van: - De gesprekkencyclus van schoolleiding met secties en individuele collega s (jaarlijks). - Begeleiding/coaching van docenten. Hiervoor kunnen interne of externe coaches worden ingezet. - Scholing. Personeel wordt aangemoedigd zich regelmatig te scholen. 14

16 - Collegiale intervisie. Door bij collega s in de keuken te kijken kunnen best practices worden uitgewisseld. - Een goed verzuimbeleid voor leerlingen en personeel. Het streven is onder het landelijk gemiddelde voor verzuim te blijven. - Een goede leerlingzorg en/resultaatgericht mentoraatsprogramma met aandacht voor burgerschap. (zie ook excellentie en betrokkenheid). Reken- en taalbeleid Vaardigheden van leerlingen op het gebied van taal en rekenen zijn vanuit de overheid belangrijke aandachtspunten. De school benadrukt dit belang en monitort systematisch de vorderingen en heeft beleid geformuleerd om taal- en rekenvaardigheden op niveau te krijgen en behouden. Taal- en rekencoördinatoren zien toe op de uitvoering van het beleid en dragen bij aan de formulering van nieuw beleid. Deze resultaatgerichte cultuur dient in balans te zijn met de andere pijlers waardoor de kenmerkende sfeer van De Amersfoortse Berg behouden blijft. 15

17 D. Groen en Gezond De Amersfoortse Berg ligt in een groene omgeving die bij uitstek geschikt is om aandacht te besteden aan Groen en Gezond. De school heeft Groen en Gezond nadrukkelijker zichtbaar gemaakt en voelt een medeverantwoordelijkheid voor de gezondheid van leerlingen en personeel. De zichtbaarheid van het groene imago van de school is vergroot door meer aandacht te schenken aan duurzaamheid, gezondheid, sportiviteit en groen. Activiteiten moeten worden ontwikkeld en geborgd. Bestaande successen zoals het beleid op alcohol en roken, de aandacht voor het milieu (zonnepanelen en windmolen op het dak, de nieuwbouw) moeten worden bewaard. Het personeel, de leerlingen en de ouders worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Beoogde resultaten in 2019 Zichtbaarheid De zichtbaarheid van Groen en Gezond is onder andere duidelijk in de pr. De school behaalt winst door bewust in te kopen en door de mogelijkheden van het terrein en het gebouw optimaal te benutten. De school bouwt verder aan succesvolle acties uit het verleden (zie inleiding) en heeft nieuwe activiteiten opgezet om Groen en Gezond zichtbaar te maken bij leerlingen en personeel. Gezonde voeding, sport en bewegen krijgen nadrukkelijk aandacht binnen en buiten het lesprogramma. De school staat bij externe partijen bekend als een Groene en Gezonde school. 16

18 Bewustwording Leerlingen en personeel weten dat Groen en Gezond een belangrijk onderdeel van onze school is. Ontwikkelde activiteiten zijn geborgd. Ook in de lessen wordt aandacht besteed aan Groen en Gezond. Middels een Groen en gezondmaand besteden we bewust aandacht aan alle facetten van Groen en Gezond, binnen en buiten de lessen. predicaten zijn behaald. Mogelijke predicaten zijn De Gezonde kantine, De Gezonde School, Het gezonde schoolplein en Eco-school. Behaalde predicaten worden duidelijk uitgedragen (via o.a. website, pr). Duurzaamheid De school is bewust bezig met duurzaamheid. In zowel het gebouw als in de bedrijfsvoering is gekozen voor duurzame oplossingen. Het duurzame karakter wordt zichtbaar uitgedragen naar leerlingen, ouders en personeel. Predicaten Er is onderzoek gedaan naar predicaten in het thema van Groen en Gezond. Er is bepaald welke predicaten in dit kader wenselijk en haalbaar zijn en deze 17

19 4. Concreet schooljaar 2015/2016 Het schoolplan geeft weer wat we in 2019 bereikt willen hebben. Het moge duidelijk zijn dat niet alle doelstellingen in 1 jaar behaald kunnen worden. Om de werkdruk voor eenieder aanvaardbaar te houden, is het noodzakelijk de actiepunten vanuit de verschillende pijlers gefaseerd in te voeren. Voor een aantal activiteiten is de medewerking van het gehele personeel noodzakelijk (denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van differentiatie in het onderwijs). Andere activiteiten worden slechts door een kleine groep mensen uitgevoerd of voorbereid, waardoor de werkdruk verspreid wordt. De pijlers zullen uitgewerkt worden door werkgroepen 2 (gefaciliteerd in taakuren), onder leiding van een directielid. De Regiegroep draagt zorg voor de samenhang tussen de pijlers, de afstemming (in welke volgorde worden de acties uitgevoerd) en de interactie met het personeel, leerlingen en ouders. In het schooljaar 2015/2016 zullen de volgende onderdelen vanuit de pijlers aangepakt gaan worden. In de bijlages staat een concrete uitwerking van al deze onderdelen 3. Betrokken en Veilig Invoeren van een leerlingenraad. Deze zal worden begeleid door een docent die hiervoor gefaciliteerd zal worden. (1 docent + conrector) Plan opstellen voor de verbetering van de interne communicatie (waar nodig). (werkgroep B 4 ) 2 De werkgroepen zijn: Betrokken en Veilig, Eigenzinnig, Resultaatgericht, Groen en Gezond, - 3 Een aantal van deze onderdelen is al opgestart in 2014/ Elke pijler heeft in schooljaar 15/16 een werkgroep die beleidsvoorstellen voortkomend uit de pijler maakt. De werkgroep wordt gefaciliteerd in de taakuren. Elke werkgroep wordt voorgezeten door een directielid. 18

20 Eigenzinnig Uitgangspunten differentiatie formuleren en vastleggen, waarbij onderzocht wordt welke rol ICT hierin kan spelen. Daarna plan maken voor invoering differentiatie. (werkgroep E) Plan opstellen voor een excellentieprogramma. (werkgroep E) Resultaatgericht In 2015 wordt een begin gemaakt met planmatig werken. Er wordt een transparant kwaliteitssysteem ingericht m.b.v. onder andere het magisterplatform en tevredenheidsonderzoeken. Daarnaast worden er sectieplannen en afdelingsplannen opgesteld. (werkgroep R, secties, afdelingen) Analyse van de functionaliteit van de huidige overgangsnormen en het bijstellen indien gewenst. (werkgroep R) Analyse van huidige reken- en taalbeleid en voorstel voor aanpassing waar nodig. Nieuwe beleid moet ingaan in 16/17. (reken- en taalcoördinatoren, conrectoren) Groen en Gezond Organiseren Groen en Gezondmaand waarbij in en buiten de lessen om aandacht wordt besteed aan de verschillende componenten van Groen en Gezond. (werkgroep G, gehele personeel) Inventarisatie van mogelijke keurmerken op het gebied van Groen en Gezond. Het behalen van het keurmerk De Gezonde Kantine is in schooljaar 14/15 al opgestart i.v.m. het verkrijgen van een subsidie. De verwachting is dat dit keurmerk in 2015 verkregen zal worden. (werkgroep G) Onderzoek naar de mogelijkheden om de school duurzamer te maken op zowel het gebied van gebouw, inkoopbeleid en schoolomgeving. (werkgroep G, directie) 19

21 Er worden initiatieven genomen voor zowel leerlingen als personeel om sportieve activiteiten te ontplooien. (werkgroep G, sectie LO) Pijleroverstijgend: Mentoraat Er is een plan ontwikkeld voor de versterking van het mentoraat. Daarbij zullen verwerkt worden het mentoraatsprogramma, de doorlopende leerlijn, sociaal-emotionele begeleiding en onderwijskundige- en resultaatgerichte begeleiding. (conrectoren, (mentorcoach), eventueel aangevuld met verschillende werkgroepen), In 15/16 zal het nieuwe mentoraatsprogramma verder uitgebreid worden. Draagvlak en contact In de vorm van meedenkmiddagen, in sectiegesprekken en in functioneringsgesprekken wordt tijd genomen om met het gehele personeel te spreken over alles wat de school aangaat. De uitvoering van het schoolplan zal hier onderdeel van zijn alsmede het rendement. De werkgroepen van de pijlers zullen ook regelmatig bij het personeel te rade gaan over de door hen voorgestelde richting. Zo kunnen zij individuele collega s, secties of vakgroepen betrekken bij hun plannen. (Regiegroep) Opzetten klankbordgroepen ouders en leerlingen door conrectoren van de afdelingen om ook vanuit deze gremia input te krijgen over het reilen en zeilen in de school. (Regiegroep) 20

22 MAVO Met het slapend maken van de MAVO ontstaat een overgangsperiode waarin nog een aantal jaar MAVO-leerlingen onderwijs gegeven wordt. Het is zaak deze leerlingen de zorg en scholing te bieden die hen beloofd is. Opmerking: Een schoolplan moet ambitieus zijn. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat het tempo van invoering en uitvoering van alle plannen haalbaar en realistisch is. 21

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave

Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave 0. Kadernotitie 2014-2015 1. Inleiding 2. Werken aan opbrengsten 2.1. Cognitieve leeropbrengsten 2.1.1. Verbetering opbrengsten bij alle vakken vmbo 2.1.2.

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 4 2. SCHOOLGEGEVENS... 5 2.1 SCHOOL... 5 2.2 DIRECTIE EN BESTUUR... 5 2.3 SCHOOLGROOTTE... 5 2.4 ORGANOGRAM... 6 3. MISSIE EN VISIE...

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Schoolplan 2013 2017 van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Inhoudsopgave 1. GSR: EEN GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP 4 1.1 STATUTEN 4 1.2 UITGANGSPUNTEN 4 2. VISIE & MISSIE GSR 5 2.1 inspireren

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs voor christenen

Gereformeerd onderwijs voor christenen Gereformeerd onderwijs voor christenen Geïnspireerd en Uitdagend Strategisch beleid van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland 2012-2015 1 INHOUD I. Inleiding 4 II. Omgevingsverkenning

Nadere informatie

Avicenna College Schoolplan 2014-2015

Avicenna College Schoolplan 2014-2015 Avicenna College Schoolplan 2014-2015 Op weg naar excellent, islamitisch voortgezet onderwijs. Rotterdam, september 2014 Rotterdam Inhoud 1. Inleiding 3 2. Waar gaat het ons om? 4 3. Wat gaan we doen?

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus Directeur Quintus STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017 Locatie Quintus Assen, 1 oktober 2013 A.Noord, directeur Quintusr Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Kernwaarden 3 Missie 2 Visie 4 Doelstellingen 4 Onderwijs

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 samen op ontdekkingsreis 2 Inhoudsopgave Schoolplan 2015-2019 Naam Inhoud Blz. 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 4 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING. Rapport van de werkgroep Gouden Standaard

EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING. Rapport van de werkgroep Gouden Standaard EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING Rapport van de werkgroep Gouden Standaard maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord.......... 3 Hoofdstuk I: Profilering van de gymnasiumopleiding.... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Algemeen Gegevens stichting Stichting SKOD Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela Bezoekadres:

Nadere informatie

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs Inleiding Voor u ligt de strategienota van de Stichting Het Rijnlands Lyceum voor de periode 2012-2016. Het document

Nadere informatie

Schoolplan 2010-2014

Schoolplan 2010-2014 Schoolplan 2010-2014 Inhoudsopgave pagina 1. Opdracht van de school 3 1.1 Missie van de school 3 1.2 Visie van de school 3 1.3 Kernwaarden van de school 4 2. Pedagogisch klimaat 5 2.1 De omgang tussen

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie