Schoolplan Vastgesteld door schoolleiding: 28 januari 2015 Goedkeuring Medezeggenschapsraad: 12 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2015-2019. Vastgesteld door schoolleiding: 28 januari 2015 Goedkeuring Medezeggenschapsraad: 12 februari 2015"

Transcriptie

1 Schoolplan Vastgesteld door schoolleiding: 28 januari 2015 Goedkeuring Medezeggenschapsraad: 12 februari 2015

2 Inhoudsopgave 1. Ten geleide 2. Visie op onderwijs 3. Doelen voor 2019 A. Betrokken en Veilig B. Eigenzinnig C. Resultaatgericht D. Groen en Gezond 4. Concreet schooljaar 2015/2016 1

3 1. Ten geleide Een nieuw schoolplan. In september 2012 is de schoolleiding begonnen met de evaluatie van het schoolplan Aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen in Amersfoort die ook landelijk waarneembaar zijn. In Amersfoort kiezen steeds meer scholen voor een scherp onderscheidend profiel. Zo zijn er scholen ontstaan die zich profileren met Kunst, Tweetalig VWO, Technasium en Sportklassen. De heldere keuzes van andere scholen maken dat het voedingsgebied van De Amersfoortse Berg gaat veranderen en op dit moment al aan het veranderen is. Leerlingen (en vooral hun ouders) vinden het niet erg wat verder te fietsen om naar een school te gaan die past bij het talent van het kind. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat ook De Amersfoortse Berg keuzes moet maken. Ook de keuze van de school verder te gaan als openbaar lyceum zorgt dat het schoolplan aangepast dient te worden. Uit een nadere bestudering van het schoolplan komt naar voren dat dit onvoldoende richting geeft aan de school met betrekking tot de hierboven genoemde keuzes. Hoewel de school zich kenmerkt door goede onderwijsresultaten ontbreekt een helder profiel. Het resultaat is dat het brede scala aan projecten onvoldoende geworteld kan raken. In gesprek Schooljaar is de schoolleiding gestart met gesprekken met het team over onze visie op onderwijs. In twee sessies werden belangrijke conclusies getrokken. Niet alleen over de visie, maar ook over de structuur van de school. De eerste opbrengst was een SWOT-analyse. De analyse staat verkort op de volgende pagina. 2

4 Sterk - Gemoedelijke sfeer - Tevreden ouders en leerlingen - Resultaten (3 jr gem) - Ervarenheid Team - Omgeving van de school Kans - Bouw - Eigen (koers) geluid laten horen - Goed niveau leerlingen - Groep collega s dat wil: Young and Old Potentials - Ouder en leerling betrokkenheid Zwak - Financiën - Gebouwen (onderhoud) - Verouderd ICT netwerk - Samenwerken team/losse eenheden - Lesuitval/ geprogrammeerde lestijd - Communicatie - Opbrengstbewust werken Bedreiging - Resultaten onder druk - Sterke concurenten met sterke profielen - Negatief imago door wachtlijst - Stuurloosheid 3

5 Vanuit de SWOT-analyse is gestart met het opstellen van de visie op ons onderwijs. Deze is schooljaar 2012/2013 besproken in de schoolleiding, met het team en met ouders. Het vastgestelde visiestuk ( Eigenzinnig met een warm hart ) geeft de handvatten die nodig zijn voor ons schoolplan voor de komende vier jaar. Het schoolplan rust op 4 pijlers die voortkomen uit de sterkten en kansen die wij zien vanuit de SWOT-analyse. Ik noem deze hieronder. 1) Betrokken en Veilig: kenmerkend voor de school (zowel intern als extern) en wordt breed gezien als zeer waardevol. Dit dient dus behouden te worden. 2) Eigenzinnig: leerlingen krijgen de kans om zich op verschillende manieren te ontwikkelen. De school kiest hier niet voor een focus op een afdeling of een richting (zoals bijvoorbeeld sport), maar zoekt hier nadrukkelijk de breedte: elke leerling krijgt een kans zijn of haar talent te ontplooien. Hiermee volgt onze school, eigenzinnig als we zijn, niet de landelijke trend om ons smal te profileren. Middels differentiatie wordt recht gedaan aan de verschillen tussen leerlingen en wordt ruimte geboden te excelleren. 3) Resultaatgericht: wij willen leerlingen stimuleren zeer goede resultaten te halen. Onze ambitie is te behoren tot de beste scholen van Nederland. 4) Groen en Gezond: aandacht voor onze mooie leer- en leefomgeving en een gezonde levensstijl dragen bij aan een bewustwordingsproces bij zowel leerlingen als personeel. 4

6 Samen aan het werk Naast het schoolplan wordt het personeelsbeleid geformuleerd. Dit staat los van het schoolplan, maar heeft wel raakvlakken, aangezien het schoolplan veel werk genereert en we ervoor moeten zorgen dat het hanteerbaar blijft voor het personeel. De schoolleiding zal voor de uitvoering van dit schoolplan 4 werkgroepen in het leven roepen. De werkgroepen worden voorgezeten door een lid van de schoolleiding en bestaan daarnaast uit collega s (en waar nodig leerlingen en/of ouders). De werkgroepen ontwikkelen het beleid van hun pijler. De werkgroepen overleggen samen in de Regiegroep 1. De schoolleiding zal nauw optrekken met de MR van de school. Het schoolplan is een gezamenlijk plan waar wij met zijn allen de schouders onder zetten. In de komende jaren zal De Amersfoortse Berg zich ontwikkelen tot een lyceum dat zich zal onderscheiden door nog betere resultaten en een breed programma-aanbod voor onze leerlingen. Ons uitgangspunt is goed: we weten wat wij willen en wij zijn prima toegerust om deze ambitie waar te maken. Ferry Brokers, rector 1 De Regiegroep zorgt voor de samenhang tussen de pijlers en organiseert met enige regelmaat bijeenkomsten waar het personeel geïnformeerd en gehoord wordt. De Regiegroep wordt gevormd door leden van de werkgroepen, voorgezeten door de rector. 5

7 2. Onze visie op onderwijs De Amersfoortse Berg stimuleert de persoonlijke groei van de leerlingen en wil alle leerlingen uitdagen om het hoogst mogelijke niveau te bereiken. De Amersfoortse Berg heeft de ambitie leerlingen te laten excelleren in een prettige, veilige leer- en werkomgeving. Wij willen hen voorbereiden op de snel veranderende samenleving in de 21 ste eeuw. Onze visie vatten wij samen in ons motto: De Amersfoortse Berg: Eigenzinnig met een warm hart De visie behelst veel onderdelen van ons onderwijs. Om onderscheid te maken tussen de verschillende werkvelden in de visie hebben we ze ondergebracht in vier pijlers: B.E.R.G. Op deze wijze is er voldoende ruimte om alle onderdelen uit de visie aan bod te laten komen. Hieronder worden de pijlers kort toegelicht. Betrokken en Veilig De Amersfoortse Berg is een school met een eigen karakter. De school kenmerkt zich door een betrokken, veilig leer- en leefklimaat. Een goede samenwerking en heldere communicatie vormen de basis. De school is een gezamenlijke onderneming, een gedeelde verantwoordelijkheid van de leerlingen en de mensen die er werken. Aan deze verantwoordelijkheid worden hoge eisen gesteld. Eigenzinnig De Amersfoortse Berg heeft van oudsher een eigenzinnig karakter, dat wordt gewaardeerd en kenmerkend is voor de school. Dit karakter willen we graag behouden. Het eigenzinnige is terug te vinden in tal van activiteiten en de bijzondere sfeer. De Amersfoortse Berg kiest eigenzinnig voor een breed aanbod aan vakken en programma s. We breken daarmee met de landelijke trend van een smal aanbod. We doen recht aan de verschillen 6

8 tussen leerlingen en leren ze zelfbewust keuzes te maken waar ze in de toekomst baat bij hebben. De Amersfoortse Berg stelt zich ten doel onze leerlingen zich op eigen niveau te laten ontplooien. Zowel de docent als de leerling streeft naar de hoogst haalbare resultaten op het gebied van kennen en kunnen, waarbij grenzen worden verlegd en ruimte wordt geboden te kunnen excelleren. Van groot belang hierbij is, als onderdeel van het leerproces, dat leerling en docent regelmatig reflecteren op de eigen werkzaamheden. De leerling wordt bovendien uitgedaagd een onderzoekende leerhouding te ontwikkelen. Een leerhouding waarbij de leerling ook kritisch naar zichzelf leert kijken. Van docenten wordt verwacht dat zij op hoog niveau en effectief lesgeven. Het niveau wordt afgestemd op de eisen die de moderne samenleving gaat stellen aan kennis en (studie-)vaardigheden. Taal-, reken- en ICT-vaardigheden vormen daarbij de basis. Resultaatgericht Doelen worden helder geformuleerd, zodat leerlingen, ouders en docenten weten waar naar toe gewerkt wordt. De Amersfoortse Berg is een school met oog voor het leerproces van de leerling. De organisatie van de school is daarop ingericht. De school communiceert duidelijk met leerlingen en ouders over wat nodig is om optimale resultaten te bereiken. De ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling staat centraal. De mentor speelt hierin een belangrijke, ondersteunende rol. Onderwijs gaat niet alleen om harde cijfers. Regelmatig monitoren van de tevredenheid onder personeel, leerlingen en ouders is daarom belangrijk. Het welbevinden draagt immers ook bij aan een goed resultaat. 7

9 Groen en Gezond De Amersfoortse Berg is een school in een groene omgeving. Met de zorg voor de eigen omgeving, wil de school bereiken dat iedereen zich bewust wordt van het belang van een leefbare wereld. Hierin past aandacht voor duurzaamheid en een gezonde leefstijl. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Bewegen en gezonde voeding hebben een voorbeeldfunctie die wij uitdragen in onze binnen- en buitenschoolse activiteiten. In het volgende hoofdstuk worden de doelen per pijler genoemd. Dit zijn de doelen die we als school in 2019 behaald willen hebben. De concrete uitwerking van de doelen (hóe gaan we deze doelen bereiken, wie zijn ervoor verantwoordelijk en wie zorgen voor de uitwerking) wordt beschreven in de activiteitenplannen. Deze worden jaarlijks bijgesteld. Ook binnen de bedrijfsvoering speelt Groen en Gezond een belangrijke rol. Hoewel de pijlers losstaande onderdelen van de visie vormen, is er ook veel overlap zichtbaar. In de uitwerking dient de samenhang tussen de pijlers geborgd te worden. 8

10 3. Onze doelen voor 2019 A. Betrokken en Veilig Betrokkenheid is de kracht van De Amersfoortse Berg. De sfeer, het gevoel van veiligheid en de betrokkenheid van het personeel en de leerlingen zijn kenmerkend voor de school. Het staat aan de basis van iedere onderwijskundige en organisatorische ontwikkeling. Beoogde resultaten in 2019 In 2019 is er een heldere interne- en externe communicatielijn opgezet. Tevens is de betrokkenheid van leerlingen en ouders bij het onderwijs vergroot en is de verdere professionalisering van het personeel vergroot, waarbij leren van elkaar een belangrijk middel is. Mentoraat Er is een doorlopende leerlijn mentoraat binnen de school. Het mentoraat is gericht op de sociaalemotionele (vanuit Betrokken en Veilig), onderwijskundige (vanuit Eigenzinnig) en resultaatgerichte begeleiding (vanuit Resultaatgericht). Iedere docent moet ook mentor kunnen zijn. Dit wordt specifiek vermeld in het aannamebeleid van nieuwe docenten. 9

11 Collegiale consultatie Er is een open leerklimaat waarbij collegiale consultatie, onder meer in de vorm van lesbezoeken, een normale gang van zaken is. Duidelijke communicatielijnen De school beschikt over een duidelijk en helder intern en extern communicatiesysteem. Veiligheid Personeel en leerlingen ervaren op De Amersfoortse Berg een veilig klimaat. De gemeten tevredenheid bij ouders en leerlingen op dit punt is al hoog en dat willen we continueren. Met regelmaat worden ouders en leerlingen middels enquêtes bevraagd over hun tevredenheid. Voor het personeel zal er in de functioneringsgesprekken, sectiegesprekken en meedenkmiddagen structureel aandacht voor dit onderwerp zijn. De Amersfoortse Berg is een alcohol- en rookvrije school. Er is een actief beleid op het terugdringen van het gebruik van genotsmiddelen en er wordt voorlichting gegeven over de risico s. Er is een duidelijk anti-pestbeleid. Een belangrijk onderdeel van de mentorentaak is het sociale klimaat in de klas. Aandacht voor social media is hier een onderdeel van. Ook leren leerlingen te bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. De school heeft een actueel veiligheids- en gebouwenbeheersplan. Zorg De school levert zorg op maat in het kader van passend onderwijs. Het voltallige personeel is verder geprofessionaliseerd in het omgaan met verschillen (in de klas) en een groter deel van de docenten dan nu is opgeleid als coach. De uitwerking van de zorg is vastgelegd in het ondersteuningsplan. 10

12 B. Eigenzinnig Hoewel scholen steeds nadrukkelijker voor één profiel kiezen, presenteert De Amersfoortse Berg bewust een breed palet aan keuzemogelijkheden, waarbij alle leerlingen worden uitgedaagd om zich op meerdere gebieden te ontplooien en te excelleren. Onder excelleren verstaan wij dat leerlingen optimaal presteren op hun eigen niveau en de mogelijkheid krijgen zich te verdiepen en verbreden in gebieden die aansluiten bij hun interesses. Om elke leerling de kans te bieden in de les te excelleren, bieden docenten gedifferentieerd onderwijs, aansluitend bij de verschillen in leerstijlen, tempo en niveau tussen de leerlingen. Ontwikkelingen in ICT en onderwijssoftware zijn daarbij ondersteunend. Beoogde resultaten in 2019 Excellentieprogramma Er is de mogelijkheid voor alle leerlingen om een excellentieprogramma te volgen. In dit programma krijgen alle leerlingen verdiepende en/of verbredende activiteiten en lessen aangeboden. De lessen worden verzorgd door de verschillende vakgroepen. Leerlingen krijgen de ruimte om te excelleren op hun eigen niveau en vakgebied. Het programma bevat lesgebonden en niet-lesgebonden activiteiten. Mogelijkheden buiten de lessen om zijn bijvoorbeeld: versterkt talenonderwijs zoals Anglia, het juniormentoraat, theater/techniek, musical, koor, debatgroep en deelname aan alympiades en deelname aan regionale en landelijke sportprogramma s. Het lesgebonden programma kan voor een leerling bestaan uit het volgen van (een) extra vak(ken), modules of andere lesgebonden onderdelen. 11

13 Differentiatie Alle vakken bieden gedifferentieerd onderwijs aan met als doel leerlingen uit te dagen te excelleren. Er wordt in de lessen op meerdere niveaus gewerkt. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de rol die digitale leermiddelen daarbij kunnen spelen. De ICT-structuur van de school is mede toegerust om het gebruik van digitale leermiddelen in de klas te kunnen faciliteren. Mentoraat Mentoren zijn in staat om leerlingen te leren reflecteren en kunnen leerlingen optimaal begeleiden bij hun leerproces om excelleren mogelijk te maken. Hierdoor is de leerling steeds beter in staat is keuzes te maken voor zijn eigen leerproces. Leerklimaat Het hoort bij de cultuur van de school dat leerlingen trots zijn op de prestaties die ze leveren. Met een zesjescultuur nemen we geen genoegen. 12

14 C. Resultaatgericht De Amersfoortse Berg is al jaren een van de beste scholen voor voortgezet onderwijs in Amersfoort. Het streven van de school is de beste school van Amersfoort te zijn. De school heeft langjarig goede examenresultaten en een hoge ouder- en leerlingtevredenheid. Er is onder het personeel talent en enthousiasme genoeg aanwezig om dit nog verder te ontwikkelen. Dit kan bereikt worden door personeel en leerlingen nog planmatiger te laten werken. Beoogde resultaten in 2019 Examenresultaten We horen bij de 25% best scorende scholen van Nederland. Dit houdt concreet in dat de slagingspercentages tussen de 90 en 100 liggen. Rendement onder- en bovenbouw Om goede resultaten te boeken is het belangrijk dat de leerling onderwijs volgt op het juiste niveau. Om dit te bereiken zijn er drie ijkpunten. De plaatsing in de brugklas, de bevordering naar een afdeling in klas 2 en de bevordering naar de bovenbouw vanuit klas 3. Door een betere determinatie in de onderbouw wordt afstroom van een leerling in de bovenbouw geminimaliseerd. De bevorderingsnormen zijn hierop aangepast. Het lesaanbod in de onderbouw is van dien aard dat het juiste niveau van een leerling tijdig bepaald kan worden. Voor leerlingen die in een later stadium beter 13

15 gaan presteren, bevordert de school de opstroommogelijkheden. Met de keuze voor homogene klassen in het eerste leerjaar naast een dakpanklas geeft de school leerlingen alle ruimte om op het juiste niveau in te stromen. Het rendement onderbouw moet positief zijn volgens de geldende inspectienormen. De afstroom mag niet hoger zijn 5% en het streefpercentage bevorderde leerlingen is 90. De cijfers van elk vak liggen op of boven het gemiddelde van het CE. De secties hebben aandacht voor de doorlopende leerlijn met specifieke aandacht voor de overgang van klas 3 naar 4. Tevredenheidspeilingen Goede resultaten worden niet alleen in inspectiecijfers uitgedrukt. Het is ook belangrijk dat er een hoge ouder- en leerling- en personeelstevredenheid is. Dit wordt door de school geënquêteerd. We streven naar een hoog gemiddelde. De uitslag van deze enquêtes wordt gebruikt als uitgangspunt om de school nog verder te verbeteren. Cultuur Om aan deze criteria te voldoen, is het noodzakelijk dat er een opbrengstgerichte cultuur in de school is. Om deze cultuur te bevorderen en te borgen maken we gebruik van: - De gesprekkencyclus van schoolleiding met secties en individuele collega s (jaarlijks). - Begeleiding/coaching van docenten. Hiervoor kunnen interne of externe coaches worden ingezet. - Scholing. Personeel wordt aangemoedigd zich regelmatig te scholen. 14

16 - Collegiale intervisie. Door bij collega s in de keuken te kijken kunnen best practices worden uitgewisseld. - Een goed verzuimbeleid voor leerlingen en personeel. Het streven is onder het landelijk gemiddelde voor verzuim te blijven. - Een goede leerlingzorg en/resultaatgericht mentoraatsprogramma met aandacht voor burgerschap. (zie ook excellentie en betrokkenheid). Reken- en taalbeleid Vaardigheden van leerlingen op het gebied van taal en rekenen zijn vanuit de overheid belangrijke aandachtspunten. De school benadrukt dit belang en monitort systematisch de vorderingen en heeft beleid geformuleerd om taal- en rekenvaardigheden op niveau te krijgen en behouden. Taal- en rekencoördinatoren zien toe op de uitvoering van het beleid en dragen bij aan de formulering van nieuw beleid. Deze resultaatgerichte cultuur dient in balans te zijn met de andere pijlers waardoor de kenmerkende sfeer van De Amersfoortse Berg behouden blijft. 15

17 D. Groen en Gezond De Amersfoortse Berg ligt in een groene omgeving die bij uitstek geschikt is om aandacht te besteden aan Groen en Gezond. De school heeft Groen en Gezond nadrukkelijker zichtbaar gemaakt en voelt een medeverantwoordelijkheid voor de gezondheid van leerlingen en personeel. De zichtbaarheid van het groene imago van de school is vergroot door meer aandacht te schenken aan duurzaamheid, gezondheid, sportiviteit en groen. Activiteiten moeten worden ontwikkeld en geborgd. Bestaande successen zoals het beleid op alcohol en roken, de aandacht voor het milieu (zonnepanelen en windmolen op het dak, de nieuwbouw) moeten worden bewaard. Het personeel, de leerlingen en de ouders worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Beoogde resultaten in 2019 Zichtbaarheid De zichtbaarheid van Groen en Gezond is onder andere duidelijk in de pr. De school behaalt winst door bewust in te kopen en door de mogelijkheden van het terrein en het gebouw optimaal te benutten. De school bouwt verder aan succesvolle acties uit het verleden (zie inleiding) en heeft nieuwe activiteiten opgezet om Groen en Gezond zichtbaar te maken bij leerlingen en personeel. Gezonde voeding, sport en bewegen krijgen nadrukkelijk aandacht binnen en buiten het lesprogramma. De school staat bij externe partijen bekend als een Groene en Gezonde school. 16

18 Bewustwording Leerlingen en personeel weten dat Groen en Gezond een belangrijk onderdeel van onze school is. Ontwikkelde activiteiten zijn geborgd. Ook in de lessen wordt aandacht besteed aan Groen en Gezond. Middels een Groen en gezondmaand besteden we bewust aandacht aan alle facetten van Groen en Gezond, binnen en buiten de lessen. predicaten zijn behaald. Mogelijke predicaten zijn De Gezonde kantine, De Gezonde School, Het gezonde schoolplein en Eco-school. Behaalde predicaten worden duidelijk uitgedragen (via o.a. website, pr). Duurzaamheid De school is bewust bezig met duurzaamheid. In zowel het gebouw als in de bedrijfsvoering is gekozen voor duurzame oplossingen. Het duurzame karakter wordt zichtbaar uitgedragen naar leerlingen, ouders en personeel. Predicaten Er is onderzoek gedaan naar predicaten in het thema van Groen en Gezond. Er is bepaald welke predicaten in dit kader wenselijk en haalbaar zijn en deze 17

19 4. Concreet schooljaar 2015/2016 Het schoolplan geeft weer wat we in 2019 bereikt willen hebben. Het moge duidelijk zijn dat niet alle doelstellingen in 1 jaar behaald kunnen worden. Om de werkdruk voor eenieder aanvaardbaar te houden, is het noodzakelijk de actiepunten vanuit de verschillende pijlers gefaseerd in te voeren. Voor een aantal activiteiten is de medewerking van het gehele personeel noodzakelijk (denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van differentiatie in het onderwijs). Andere activiteiten worden slechts door een kleine groep mensen uitgevoerd of voorbereid, waardoor de werkdruk verspreid wordt. De pijlers zullen uitgewerkt worden door werkgroepen 2 (gefaciliteerd in taakuren), onder leiding van een directielid. De Regiegroep draagt zorg voor de samenhang tussen de pijlers, de afstemming (in welke volgorde worden de acties uitgevoerd) en de interactie met het personeel, leerlingen en ouders. In het schooljaar 2015/2016 zullen de volgende onderdelen vanuit de pijlers aangepakt gaan worden. In de bijlages staat een concrete uitwerking van al deze onderdelen 3. Betrokken en Veilig Invoeren van een leerlingenraad. Deze zal worden begeleid door een docent die hiervoor gefaciliteerd zal worden. (1 docent + conrector) Plan opstellen voor de verbetering van de interne communicatie (waar nodig). (werkgroep B 4 ) 2 De werkgroepen zijn: Betrokken en Veilig, Eigenzinnig, Resultaatgericht, Groen en Gezond, - 3 Een aantal van deze onderdelen is al opgestart in 2014/ Elke pijler heeft in schooljaar 15/16 een werkgroep die beleidsvoorstellen voortkomend uit de pijler maakt. De werkgroep wordt gefaciliteerd in de taakuren. Elke werkgroep wordt voorgezeten door een directielid. 18

20 Eigenzinnig Uitgangspunten differentiatie formuleren en vastleggen, waarbij onderzocht wordt welke rol ICT hierin kan spelen. Daarna plan maken voor invoering differentiatie. (werkgroep E) Plan opstellen voor een excellentieprogramma. (werkgroep E) Resultaatgericht In 2015 wordt een begin gemaakt met planmatig werken. Er wordt een transparant kwaliteitssysteem ingericht m.b.v. onder andere het magisterplatform en tevredenheidsonderzoeken. Daarnaast worden er sectieplannen en afdelingsplannen opgesteld. (werkgroep R, secties, afdelingen) Analyse van de functionaliteit van de huidige overgangsnormen en het bijstellen indien gewenst. (werkgroep R) Analyse van huidige reken- en taalbeleid en voorstel voor aanpassing waar nodig. Nieuwe beleid moet ingaan in 16/17. (reken- en taalcoördinatoren, conrectoren) Groen en Gezond Organiseren Groen en Gezondmaand waarbij in en buiten de lessen om aandacht wordt besteed aan de verschillende componenten van Groen en Gezond. (werkgroep G, gehele personeel) Inventarisatie van mogelijke keurmerken op het gebied van Groen en Gezond. Het behalen van het keurmerk De Gezonde Kantine is in schooljaar 14/15 al opgestart i.v.m. het verkrijgen van een subsidie. De verwachting is dat dit keurmerk in 2015 verkregen zal worden. (werkgroep G) Onderzoek naar de mogelijkheden om de school duurzamer te maken op zowel het gebied van gebouw, inkoopbeleid en schoolomgeving. (werkgroep G, directie) 19

21 Er worden initiatieven genomen voor zowel leerlingen als personeel om sportieve activiteiten te ontplooien. (werkgroep G, sectie LO) Pijleroverstijgend: Mentoraat Er is een plan ontwikkeld voor de versterking van het mentoraat. Daarbij zullen verwerkt worden het mentoraatsprogramma, de doorlopende leerlijn, sociaal-emotionele begeleiding en onderwijskundige- en resultaatgerichte begeleiding. (conrectoren, (mentorcoach), eventueel aangevuld met verschillende werkgroepen), In 15/16 zal het nieuwe mentoraatsprogramma verder uitgebreid worden. Draagvlak en contact In de vorm van meedenkmiddagen, in sectiegesprekken en in functioneringsgesprekken wordt tijd genomen om met het gehele personeel te spreken over alles wat de school aangaat. De uitvoering van het schoolplan zal hier onderdeel van zijn alsmede het rendement. De werkgroepen van de pijlers zullen ook regelmatig bij het personeel te rade gaan over de door hen voorgestelde richting. Zo kunnen zij individuele collega s, secties of vakgroepen betrekken bij hun plannen. (Regiegroep) Opzetten klankbordgroepen ouders en leerlingen door conrectoren van de afdelingen om ook vanuit deze gremia input te krijgen over het reilen en zeilen in de school. (Regiegroep) 20

22 MAVO Met het slapend maken van de MAVO ontstaat een overgangsperiode waarin nog een aantal jaar MAVO-leerlingen onderwijs gegeven wordt. Het is zaak deze leerlingen de zorg en scholing te bieden die hen beloofd is. Opmerking: Een schoolplan moet ambitieus zijn. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat het tempo van invoering en uitvoering van alle plannen haalbaar en realistisch is. 21

Samenvatting schoolplan 2015-2020

Samenvatting schoolplan 2015-2020 Samenvatting schoolplan 2015-2020 1 Inleiding Het schoolplan is de basis voor de actieplannen die jaarlijks door de schoolleiding worden gemaakt. Het stelt de schoolleiding in de gelegenheid om expliciet

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding SECTORPLAN HAVO- VWO 2016-2017 Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding Voorwoord Het sectorplan havo/vwo 2016-2017 verschilt fundamenteel van de sectorplannen zoals die

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO Plaats : Oldenzaal BRIN nummer : 05AV C2 BRIN nummer : 05AV 01 HAVO BRIN nummer : 05AV 01 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Gymnasium VWO Plaats : Schiedam BRIN nummer : 20DC C1 BRIN nummer : 20DC 00 VWO Onderzoeksnummer : 281536 Datum onderzoek : 19 januari 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RTTI Meten, volgen en verbeteren van leerprocessen

RTTI Meten, volgen en verbeteren van leerprocessen FEEDBACK OP MAAT RTTI Meten, volgen en verbeteren van leerprocessen Creëer betrokkenheid, enthousiasme en resultaat Benut de talenten binnen uw school maximaal HOE KUNT U ERVOOR ZORGEN DAT LEREN OPTIMAAL

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Recentelijk werd de vraag gesteld door docenten of er een stappenplan is van zaken die geregeld moeten zijn voor je van start kunt gaan

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Taal-en rekenbeleid in de schoolpraktijk. Els Zaalberg conrector onderwijs

Taal-en rekenbeleid in de schoolpraktijk. Els Zaalberg conrector onderwijs Taal-en rekenbeleid in de schoolpraktijk Els Zaalberg conrector onderwijs Jaren 90: Beleid 1 Brugklas: taal- en rekentoetsen, hulplessen lezen, spellen, rekenen Rond 2000: Vakoverstijgende aanpak van taal

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Overkoepelende tekst voor het schoolplan 2015 2018 van OSG Willem Blaeu

Overkoepelende tekst voor het schoolplan 2015 2018 van OSG Willem Blaeu Overkoepelende tekst voor het schoolplan 2015 2018 van OSG Willem Blaeu Voorwoord Dit is de overkoepelende tekst van het schoolplan van OSG Willem Blaeu voor de periode 2015 2018. Het plan is gerelateerd

Nadere informatie

Hoe doen jullie het? Rekenen in vmbo/mbo. Rekenen vmbo-mbo Jonneke Adolfsen

Hoe doen jullie het? Rekenen in vmbo/mbo. Rekenen vmbo-mbo Jonneke Adolfsen Hoe doen jullie het? Rekenen in vmbo/mbo Rekenen in de zorg Rekenen is een zorg Wat is het probleem? Wat is de gedeelde zorg van vmbo en mbo? Intensiveringstraject rekenen vo Eerste tranche: 300 scholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK IJburgcollege Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:28DH-00 edocsnummer: 4258514 Onderzoek uitgevoerd op: 29 mei 2013 Conceptrapport verzonden op: 20 juni 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Stappenplan invoering vernieuwing programma s vmbo Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een stappenplan is waarin zaken staan die geregeld moeten zijn voor de nieuwe examenprogramma s in school van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Lyceum Schravelant havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Lyceum Schravelant havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Lyceum Schravelant havo Plaats: Schiedam BRIN-nummer: 16EI-0 Registratienummer: 3491221 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Wolfert Lyceum Plaats : Bergschenhoek BRIN nummer : 15KR 06 Onderzoeksnummer : 291988 Datum onderzoek : 25 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

VMBO-t (= MAVO) Conclusie van de jury

VMBO-t (= MAVO) Conclusie van de jury VMBO-t (= MAVO) In januari 2014 is aan de afdeling vmbo-theoretische leerweg van het Kandinsky College het predicaat Excellente School 2013 uitgereikt. Eerder ontving de afdeling het predicaat Excellente

Nadere informatie

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO Aan de hand van deze checklist kunnen school en schoolbestuur vaststellen in hoeverre

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Overgangsregeling A: Brugklas en VVWO

Overgangsregeling A: Brugklas en VVWO Overgangsregeling 2016-2017 A: Brugklas en VVWO 0.1 Aanleiding 1. Er bestaat binnen de vwo-afdeling behoefte aan een nauwkeuriger determinatie van leerlingen, zodat leerlingen snel op de goede plek zitten

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Algemene vragen lijst Team 2015

Algemene vragen lijst Team 2015 Algemene vragen lijst Team 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers van leerlingen van t Hooghe Landt. De veranderingen:

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers van leerlingen van t Hooghe Landt. De veranderingen: OP DE HOOGHTE extra editie Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers van leerlingen van t Hooghe Landt BEN STOELINGA AAN HET WOORD 1 ONDERWIJSKUNDIGE VERANDERINGEN M.I.V. SCHOOLJAAR 2012-2013 2 OUDER WERKT MEE

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Hooghuis, locatie Titus Brandsmalyceum HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Hooghuis, locatie Titus Brandsmalyceum HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Hooghuis, locatie Titus Brandsmalyceum HAVO VWO Plaats : Oss BRIN nummer : 19XH C1 BRIN nummer : 19XH 00 HAVO BRIN nummer : 19XH 00 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector

School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met M.J. Stuiver-Zaal, tel. 06-83223728; m.stuiver@gymnasiumarnhem.nl. Sollicitatie: We

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Breda, juni 2016 Profielschets Afdelingsleider (0,8-1,0 fte; S 12) Het in Breda is op zoek naar een Afdelingsleider voor de mavo afdeling. In deze profielschets geven we kort

Nadere informatie

5-stappenplan verbetering examenresultaten op sectieniveau

5-stappenplan verbetering examenresultaten op sectieniveau 5-stappenplan verbetering examenresultaten op sectieniveau Aanbod dbp-onderwijs 2012 Ritzema Boskade 7 2101 GL Heemstede 023 5314459 info@dbp-onderwijs.nl www.dbp-onderwijs.nl Overzicht in één pagina dbp-onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school?

Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school? Koers Talent Ontwikkelen op het BRC Vraag 1 en 2: Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school? De basis voor het schoolbeleid, ook op

Nadere informatie

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Profiel Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode 27 maart 2015 Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? In schooljaar 2012-2013 hebben we onze visie zoals dat zo mooi heet her (r)ijkt. Belangrijk is dat je met elkaar een toekomstbeeld

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 15KR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 196579 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 27 september 2013 Pagina

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Domein Onderwijs Doelstelling: In het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op onze school binnen het onderwijsaanbod, eigentijds, passend onderwijs ondersteund

Nadere informatie

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze!

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze! Informatieavond 2016 De Vos: jouw slimste keuze! Welkom Namens het gehele team: Onderwerp presentatie.. Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling havo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3138656 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Openbare Scholengemeenschap voor atheneum, havo en mavo

Openbare Scholengemeenschap voor atheneum, havo en mavo Openbare Scholengemeenschap voor atheneum, havo en mavo Gezond- en sportief schoolbeleid op Graaf Engelbrecht Breda Paul de Groot Emiel de Lange Introductie & Programma workshop Presentatie gezonde school

Nadere informatie

Plusdocument Knippenbergcollege, Helmond. De negen aandachtspunten

Plusdocument Knippenbergcollege, Helmond. De negen aandachtspunten Plusdocument Knippenbergcollege, Helmond De negen aandachtspunten 1 Waarom? De school werkt al geruime tijd aan onderwijs dat breder is dan het gangbare cognitieve programma. Zo is de school een technasium,

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep

Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep School- en functieprofiel Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep versie 7 april 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Bart Visser, tel. 06-20 59 92 80; bart.visser@beteor.nl.

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben:

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben: Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Zorgplan Veiligheidsplan Schoolondersteuningsplan Beleid 1. Geef aan

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics

De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics Hoe kunnen we gedragsproblemen in het onderwijs substantieel verminderen? Een integrale benadering voor op de werkvloer leidt tot minder ervaren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn HAVO VMBOGT VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn HAVO VMBOGT VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Apeldoorn BRIN nummer : 20KQ C1 BRIN nummer : 20KQ 00 HAVO BRIN nummer : 20KQ 00 VMBOGT BRIN

Nadere informatie

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck).

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck). Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Manager afdeling Samenleving Van: College van burgemeester en wethouders Opsteller: Marion Prins, beleidsmedewerker Onderwijs Datum: 17 september

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie