BS OP T HWAGVELD. Brin nr.: 11DJ Adres: Past. Dom. Hexstraat HG. Meerssen Tel.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BS OP T HWAGVELD. Brin nr.: 11DJ Adres: Past. Dom. Hexstraat 16 6231HG. Meerssen Tel.nr.: 043-3642813 www.hwagveld.nl info@hwagveld."

Transcriptie

1 0

2 BS OP T HWAGVELD Brin nr.: 11DJ Adres: Past. Dom. Hexstraat HG Meerssen Tel.nr.: INHOUDSOPGAVE: Inleiding 1. Missie, visie, ambities en huidige positie 2. Evaluatie schooljaar Verbeteractie 1 Eigentijds leren: 2.2 Verbeteractie 2 Passend onderwijs: 2.3 Verbeteractie 3 Passend onderwijs en samenhangende arrangementen: 3. Verbeteracties Bekwame professionals 5. Financieel kader 6. Monitoring 7. Informatiebronnen 8. Lijst van gebruikte afkortingen blz. 02 blz. 04 blz. 08 blz. 10 blz. 12 blz. 13 blz. 17 blz. 22 blz. 23 blz. 24 blz. 25 blz. 26 1

3 INLEIDING Dit schooljaarplan bevat onze voornemens en planning voor schooljaar , dat op 1 augustus 2014 van start gaat. In dit plan sluiten wij aan op het beleidskader, dat stichtingsbreed geldt voor alle scholen van INNOVO en is neergelegd in het strategisch beleidsplan Onze school maakt samen met 55 andere scholen in Zuid- en Midden-Limburg deel uit van INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs, te Heerlen. INNOVO verzorgt met 1200 medewerkers naast basisonderwijs ook speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen. Goed onderwijs voor onze kinderen, onze medewerkers en onze omgeving is onze gemeenschappelijke opdracht. INNOVO is vooral een mensenorganisatie: iedereen telt mee, doet ertoe en haalt het beste uit zichzelf (www.innovo.nl). HET BELEIDSKADER Dit schooljaarplan, dat een afgeleide is van het meerjarig schoolplan, bevat de kaders van waaruit wij in schooljaar gaan werken en de financiële vertaling daarvan in de begroting. Het centrale beleidskader van INNOVO kent vijf speerpunten: - Gedegen en vernieuwend onderwijs; - Bekwame professionals; - Duurzame organisatie; - Verbonden met de omgeving; - Verbeterende kwaliteit. Deze vijf speerpunten vormen het speelveld, waarbinnen wij als school het eigen beleid in dit schooljaarplan hebben geconcretiseerd en vastgelegd. Het schooljaarplan is het resultaat van overleg en gesprekken met velen en is ter advisering/instemming aangeboden aan de eigen MR. Het College van Bestuur van INNOVO stelt het schoolplan vast. Iedere kwaliteitsverbetering wordt uitgezet volgens de principes van het model Nederlandse kwaliteit (INK-model). Een model dat zich o.a. kenmerkt door de cirkel van De-ming. Door de Deming-cirkel steeds maar weer te doorlopen, kan de kwaliteitsheuvel worden beklommen. De wig symboliseert de kwaliteitsborging, ofwel het minimum kwaliteitsniveau dat onze school op zeker moment wil halen en behouden. Om de verbetering te kunnen besturen wordt gebruik gemaakt van Balanced Scorecard, waarin de koersen, de gewenste verbeteringen, zijn uitgetekend. 2

4 LEESWIJZER In hoofdstuk 1 plaatsen wij als school onze missie en ambitie in de huidige context mede op basis van de evaluatie in hoofdstuk 2 van de resultaten van het afgelopen schooljaar De schoolprestaties worden ook extern gemonitord door de onderwijsinspectie. Onze school heeft een basisarrangement en voldoet daarmee aan de gestelde eisen. In hoofdstuk 3 volgt de planning van schooljaar We maken onderscheid tussen de inrichting van het onderwijs ( going concern ) en de algemene doelen in het kader van verbeterende kwaliteit ( schoolontwikkeling ). Deze verbeteracties vloeien voort uit ons meerjarenschoolplan, de jaarlijkse evaluatie en actuele interne en externe ontwikkelingen. Hoofdstuk 4 geeft het nascholingsplan weer in het kader van de bekwame professionals. Hoofdstuk 5 geeft het financieel kader weer en in hoofdstuk 6 staat vermeld hoe wij op school en met het College van Bestuur de opbrengst en voortgang van dit schooljaarplan volgen en bijstellen indien dat nodig is. De informatiebronnen (hoofdstuk 7) waarnaar wij verwijzen in dit schooljaarplan en die op school ondersteunend worden ingezet bij de uitvoering van dit schooljaarplan treft u vervolgens aan. Het schooljaarplan sluit af met een lijst van de gebruikte afkortingen (hoofdstuk 8). DE TOTSTANDKOMING VAN HET SCHOOLJAARPLAN De plannen en ontwikkelingen die beschreven worden zijn tot stand gekomen op een manier die zeer kenmerkend is voor onze school: in gezamenlijkheid met team, medezeggenschapsraad en leerlingen hebben we nagedacht over de school die we nu zijn en vervolgens waar we als school naartoe willen. Daarmee is het een plan van ons allemaal waarmee we vol vertrouwen het schooljaar hebben vormgegeven. De medezeggenschapsraad heeft formeel advies over het schooljaarplan uitgebracht op 16 juni Christa Somers-Schneiders, Directeur 3

5 1 MISSIE, VISIE, HUIDIGE POSITIE ONZE MISSIE BS Op t Hwagveld biedt kwalitatief goed onderwijs aan de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Naast de aandacht voor het cognitieve (het leren) besteden we daarom ook aandacht aan de sociale, emotionele, motorische, creatieve en culturele vaardigheden. We werken met de kinderen van nu, de wereldburgers van morgen. We vinden het belangrijk dat de kinderen van nu een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij van morgen. Het is van groot belang dat onze kinderen zich ontwikkelen tot sociaal-emotioneel evenwichtige mensen. Daar levert onze school een bijdrage aan. DIT WORDT ONDERSTREEPT MET ONS MOTTO: Samenwerkend leren leren in een veilige schoolomgeving ONZE VISIE We ontwikkelen ons van een school die op traditionele wijze degelijk lesgeeft naar een school waarin de leerlingen zelf meer richting geven aan hun leerproces. Daarbij hoort het verschuiven van verantwoordelijkheid, de leerling wordt medeverantwoordelijk voor zijn leerproces. Van de leerkrachten wordt een meer begeleidende rol verwacht in tegenstelling tot het sturende karakter van nu. Het doel is dat onze kinderen actief en betrokken zijn in wat ze doen. Om dat te bereiken sluiten we meer aan bij de persoonlijke leerbehoeften en competenties van de kinderen. De leerkrachten behouden daarbij het overzicht. De gedegenheid in het onderwijs blijft gehandhaafd. Als leerkrachten zullen we de kinderen hierin begeleiden, maar ook een duidelijk voorbeeld zijn. Eerlijkheid, openheid en warmte zijn kenmerken van de sfeer op de school die ons voor ogen staat. Vanuit onze identiteit geven we daar vorm aan. We staan open voor kinderen van alle gezindtes en gaan daarbij uit van wederzijds respect. 4

6 ONZE AMBITIES De volgende ambities kennen de vereiste kwaliteit en behouden wij: 1. De kinderen leren vanuit een veilige basis. 2. De leerkrachten hebben plezier in hun werk. Ze willen zich continu verbeteren. Binnen de school heerst een professionele cultuur. 3. De kinderen, ouders, de stichting Innovo en de inspectie zijn tevreden over het geboden onderwijs. 4. Het team en de directeur kunnen de vereiste kwaliteit ook op papier zichtbaar maken aan ouders, inspectie en binnen Innovo. In de volgende ambitie willen wij ons verbeteren: 5. De kinderen krijgen een passend onderwijsaanbod. Dit doen wij met de volgende doelstellingen: Doel 1: Differentiatie in instructie en verwerking Planmatig handelen Doel 2: De leraar biedt de (hoog)begaafde kinderen een meer passend aanbod. Doel 3: De leraar geeft het kind met gedragsproblemen een goede begeleiding. DE HUIDIGE POSITIE Inmiddels zijn we alweer drie jaar van de schoolplanperiode verder en constateren we dat we op koers van het schoolplan liggen (uitwerking zie hoofdstuk 3). Dit betekent dat ons beeld van de toekomst, ons fundament onder de school, de juiste vorm en richting geeft. Wij streven naar onze gezamenlijke doelen binnen de vijf programmalijnen: 1- Kwaliteitszorg 2- Eigentijds leren 3- Brede ontwikkeling 4- Passend onderwijs 5- Samenhangende arrangementen 5

7 De betrokkenheid van allen is hiertoe aanwezig. Samen blijven we kritisch naar ons onderwijs in de huidige en toekomstige tijd, in de huidige en toekomstige maatschappij kijken, voor zover wij dat kunnen inschatten. De gestelde doelen in het schoolplan staan overeind. Wij zijn op weg om deze doelen te realiseren en te borgen. Deze weg verloopt de ene keer recht, de andere keer nemen we bochten, gaan we over drempels en (soms) besluiten we een zijweg in te slaan om het gestelde doel zo goed mogelijk te realiseren. Het proces vinden wij zeer belangrijk, juist omdat het ónze gezamenlijke doelen zijn en ook moeten blijven. Samen met het team, de kinderen, de geledingen, de ouders en onze educatieve partners bepalen wij de wegwijzers en vervolgen wij in schooljaar onze weg om ons doel te bereiken. 6

8 DE KLEUTERS OP BEZOEK BIJ DE TANDARTS 7

9 2. EVALUATIE SCHOOLJAAR In de paragrafen 2.1 t/m 2.3 staan de feitelijke evaluaties en effecten van de verbeteracties beschreven. Voor de procesevaluatie verwijs ik u naar het schooljaarverslag De nut en noodzaak en de SMART-criteria van deze verbeteracties kunt u terugvinden in ons schoolplan , hoofdstuk 5, 5.4. Naast de beschreven evaluaties hebben wij ook het volgende gerealiseerd om onze kwaliteit te verhogen: TECHNIEK: Jong geleerd is oud gedaan. Onze maatschappij heeft grote behoefte aan geschoolde mensen op het gebied van wetenschap en technologie en het is dus belangrijk om kinderen hier al vroeg mee in aanraking te brengen. Bovendien blijkt techniek een heel goede manier om kinderen én leerkrachten te motiveren en actief bij techniek-onderwijs te betrekken. Als extra impuls voor techniekonderwijs hebben wij dit jaar er ook voor gekozen om mee te doen aan het driejarige project De TechniekCoach, waarbij leerkrachten onder begeleiding van een ervaren coach de benodigde techniekervaringen opdoen. Dit gebeurt op techniekdagen waarbij de kinderen van groep 5 t/m 8 genieten van een uitgebreid aanbod. Sport (Active Living-project) Dit schooljaar hebben we kennisgemaakt met meerdere sporten in de vorm van uitgebreide clinics. Zo hebben de kinderen kennisgemaakt met judo en hockey. Ook hebben we een Fun Factory Golf gehad. Op 25 april hebben we wederom deelgenomen aan de Koningsspelen. Deze spelen zijn i.s.m. CIOS te Sittard georganiseerd. De groepen 7 en 8 hebben daarnaast in juni meegedaan aan de Active Living spelen. Begin schooljaar hebben we de kleuterspeelplaats aangepakt. Deze is veranderd in een verkeersspeelplaats. Op de woensdagmiddagen hebben wij een naschools sportaanbod gerealiseerd voor de kinderen van de groepen 7 en 8. 8

10 CULTUUR: Wij hebben meegedaan aan het cultuurevenement: Meerssen, in de ban van, waarbij kinderen hebben kennis gemaakt met de talenten van Meerssense kunstenaren. Ook zijn de kinderen zelf hierbij actief geweest. Helaas is de subsidie van de provincie en gemeente beëindigd, waardoor we minder budget voor cultuur over hielden. De groepen 1, 3, 5 en 7 hebben meegedaan aan het cultuurprogramma van Moerveld. Een programma wat in de rode draad alle doelen van cultuur dekt. Samen met een kunstenaar hebben we een schoolbreed project GELUK gehad, waarbij met name de schilderkunsten aan bod zijn gekomen. De resultaten hiervan zijn zichtbaar binnen school. De kijkavond heeft in ditzelfde thema gestaan, waarbij meerdere kunstuitingen aan bod zijn gekomen. VEILIGHEID I.s.m. HALT hebben wij een veiligheidsplan opgesteld dat voldoet aan de kwaliteitseisen. De protocollen en documenten zijn geactualiseerd en direct inzichtelijk t.b.v. opvolging bij calamiteiten. Ook het preventieve karakter is in het veiligheidsplan voorzien. Daarnaast is de Risico- en Inventarisatie Evaluatie opnieuw afgenomen. ACTIEF BURGERSCHAP Op diverse wijzen heeft het bevorderen van actief burgerschap weer plaatsgevonden. Zo heeft de kidscorner voor het tweede achtereenvolgende jaar goed gefunctioneerd. Ook is er kennis gemaakt met andere culturen (o.a. dankzij Global Exploration) en gebruiken. OMGAAN MET KRIMP: Vanwege de huidige prognoses en de beleidsnotitie omgaan met krimp van INNOVO is in 2011/2012 vooralsnog besloten dat Op t Hwagveld autonoom verder zal gaan. Er is vanwege financiële en kwalitatieve redenen geen noodzaak hierop direct actie te zetten. Wel denken wij dat het goed zou zijn om de schaalgroottes van een fusie te kunnen benutten. De gemeente Meerssen heeft een unilocatie Gansbeek Hwagveld De Lindegaerd in haar huisvestingsplan opgenomen. Hiervoor zijn echter nog geen concrete uitwerkingen. Wel zoeken wij elkaar steeds meer op in de samenwerking, zowel formeel als informeel. Denk hierbij aan bijv. nascholingen voor leerkrachten, de gezamenlijke carnavalsactiviteit, uitlenen van materialen aan elkaar, enz. Dit alles om voor het Meerssense kind een fijne basisschoolperiode te verzorgen. 9

11 EDUCATIEVE PARTNERS Team Op t Hwagveld heeft een training Gesprekstechnieken gevolgd bij Brouwers & de Smet. Het vergaren van kennis en oefenen van vaardigheden in teamverband dient ertoe te leiden dat leerkrachten zich prettiger voelen bij het voeren van gesprekken met een lastiger onderwerp. SAMENHANGENDE ARRANGEMENTEN: In schooljaar zijn we gestart met VVE-thuis i.s.m. de peuterspeelzaal. Dit programma bewerkstelligt structurele ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning in de voorschoolse periode. Dit heeft effect op de latere schoolresultaten van kinderen. VVE Thuis wil de onderwijskansen van peuters en kleuters vergroten door: het bevorderen van hun taal- en denkontwikkeling, met het accent op het vergroten van de woordenschat; het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat In schooljaar zijn er zes thema s VVE-thuis aangeboden, inclusief de ouderbijeenkomsten. Sinds 1 aug is de peuterspeelzaal IN school getrokken. Zij huurt twee lokalen. Dit bevordert onze samenwerking aanzienlijk. Samen zijn we, naast VVE-thuis, ook de afstemming aan het zoeken in het kader van VVE. 2.1 VERBETERACTIE 1 PROGRAMMALIJN: WERKPROCES 04: EIGENTIJDS LEREN DIFFERENTIATIE IN INSTRUCTIE EN VERWERKING Concreet: Elk kind is verschillend. Het ene kind leert heel snel, een ander kind kan over het algemeen goed meekomen, weer een ander kind heeft extra tijd en hulp nodig. Het is daarom belangrijk elk kind die zorg te geven die het nodig heeft. Om dat te realiseren wordt door middel van een leerlingvolgsysteem de ontwikkeling van alle leerlingen gevolgd. Bij convergente differentiatie is er een minimumdoel voor de hele groep. De klas is in drie niveaus verdeeld: een minimumniveau, een basisniveau en een hoger niveau. Alle leerlingen doen mee aan de klassikale instructie. Daarna gaan de kinderen de leerstof zelfstandig verwerken, zodat de leerkracht tijd heeft om de zwakke leerlingen verlengde instructie te geven. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er verdiepingsstof. Convergente differentiatie heeft hoge verwachtingen van zorgleerlingen. Zij worden niet bij voorbaat opgegeven of op een eigen leerlijn gezet. Het nadeel van een eigen leerlijn is dat de instructietijd voor de zorgleerlingen relatief kort is, terwijl convergente differentiatie de instructietijd voor deze leerlingen juist verlengt. 10

12 Beoogd resultaat IN 2015 Algemeen: De leerkracht stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen. De leerkracht stemt de leertijd per leer- en/of ontwikkelingsgebied op groepsniveau af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leraar stemt de hoeveelheid leertijd af op de onderwijsbehoefte van de leerling. Genomen maatregelen IN De leerkrachten van de onderbouw hebben een verdiepingsslag gemaakt middels nascholing en coaching met de volgende doelstellingen: - De leerkrachten weten hoe differentiatie op een spelende wijze kan worden toegepast in de kleutergroepen. - De leerkrachten weten in de organisatie preventief en curatief te werken aan differentiatie in instructie en verwerking. - Er zijn afspraken gemaakt in de onderbouw hoe differentiatie in instructie en verwerking + afstemming leertijd wordt toegepast. Monitoring op prestatie-indicatoren Instructie in de basisvaardigheden is opgebouwd volgens het effectieve directe instructiemodel. PLAN DO CHECK ACT De leerkracht stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen. PLAN DO CHECK ACT De leerkracht stemt de verwerkingsopdrachten af op relevante verschillen tussen de leerlingen. PLAN DO CHECK ACT De leerkracht initieert feedback over het verloop van de les. PLAN DO CHECK ACT 11

13 Effecten Hoewel de einddatum van deze koers in 2015 staat gepland, mogen we al spreken van effecten voor de werkprocessen: Differentiatie in instructie en verwerking en Afstemmen leertijd : Alle leerkrachten zijn competent om in het lesgeven de benodigde aandacht aan ALLE kinderen te geven; de kinderen die een grotere zorgvraag hebben tot kinderen die geen zorgvraag hebben. OOK de kinderen die zich naar verwachting ontwikkelen krijgen hun aandacht in de les, ondanks de soms grote groepen. Voor (nagenoeg) alle kinderen is in het directe instructiemodel onderwijs op maat. In de VCB wordt specifiek aandacht besteed aan de groepsbehoefte en benodigde groepsontwikkeling. De intern begeleidster bespreekt de groepsdoelen en monitort deze. 2.2 VERBETERACTIE 2 PROGRAMMALIJN: PASSEND ONDERWIJS WERKPROCES 08: PLANMATIG HANDELEN Concreet: Om de ontwikkeling van leerlingen systematisch te kunnen volgen (en hierop passende interventies in te zetten) is de signalering en analyse van een mogelijk hiaat in de leerontwikkeling noodzakelijk. Bij deze analyse is het belangrijk te achterhalen of de leerling de strategie/de regels niet kent, of de leerling de strategie/de regels niet kan onthouden en/of toepassen of dat de leerling het inzicht mist om de strategie/de regels in te zetten (werkgeheugen). Vervolgens is het van belang in kaart te brengen wat de behoeften van de leerling zijn, wat risicovolle en beschermende factoren zijn en hoe de afstemming op leerstof en leertijd zal plaatsvinden binnen de individuele of groepsgerichte aanpak. Hierop volgend wordt de doelstelling geformuleerd, welke bestaat uit het gewenste vaardigheidsniveau (score) en de wijze waarop de leerling het hiaat kan oplossen (bijv. welke strategie gaat de leerling gebruiken). Daarna vindt de uitvoering plaats. Beoogd resultaat IN 2015 Algemeen: De school volgt systematisch de ontwikkeling van de leerlingen en zorgt voor passende interventies bij geconstateerde onderwijsbehoeften om de geformuleerde streefdoelen te bereiken. 12

14 Genomen maatregelen IN Goed onderwijs en goede ondersteuning en begeleiding in de klas valt of staat met de leraar. De verdere ontwikkeling van leerkrachten is erg belangrijk voor passend onderwijs. Een belangrijk onderdeel bij de verdere ontwikkeling is omgaan met verschillen in de klas. Het kabinet stimuleert leraren om zich steeds weer bij te scholen. Deze gelden zitten in de prestatiebox en worden ingezet voor o.a. nascholing. Daarnaast tellen wij nu vier LB-leerkrachten (functiemix) op de volgende specialismen: - Taal/lezen - Gedrag* - Het jonge kind - Coachen en Begeleiden * proefbenoeming Het team heeft het schoolondersteuningsprofiel opgesteld, welke is afgestemd met de schooladviescommissie en is geaccordeerd door de medezeggenschapsraad. In schooljaar is ons beleid (hoog)begaafdheid in uitvoering gegaan. Monitoring op prestatie-indicatoren De school plant onderwijs en zorg. PLAN DO CHECK ACT De school organiseert onderwijs en zorg. PLAN DO CHECK ACT De school signaleert en analyseert onderwijs en zorg. PLAN DO CHECK ACT De school actualiseert onderwijs en zorg. PLAN DO CHECK ACT Effecten De volgende effecten zien wij op school: Het schoolondersteuningsprofiel geeft inzicht in de zorg die Op t Hwagveld kan bieden. Daarbij is basiszorg de eerste vereiste. Hieraan dienen wij minimaal te kunnen voldoen. Ook is het belangrijk dat het hebben van een LB-specialisme nog niet betekent dat een school aan bepaalde extra zorgbehoeften kan voldoen. Hiertoe zullen wij in doorlopende lijn van groep 1 t/m 8 het gehele team bekwaam moeten hebben. Dit vraagt om nascholing, coaching en begeleiding, aanpassing in de zorgstructuur (handelingsgericht arrangeren), aanpassing in het curriculum (werken met leerroutes), maar vooral om de mentale modellen om deze leerlingen in het toekomstig onderwijs op reguliere scholen les te geven. 13

15 2.3 VERBETERACTIE 3 PROGRAMMALIJN: PASSEND ONDERWIJS + SAMENHANGENDE ARRANGEMENTEN WERKPROCES 10: WERKPROCES 11: PLANMATIG HANDELEN; AFSTEMMING MET EDUCATIEVE PARTNERS Concreet: Sinds het schooljaar zijn de peuterspeelzaal Olleke Bolleke en bs Op t Hwagveld een VVE-koppel. Na het realiseren van de warme overdracht hebben we als volgende speerpunt VVE Thuis genomen. VVE Thuis biedt ouders en kinderen VVE activiteiten voor de thuissituatie. Deze activiteiten sluiten aan bij VVE programma's zoals De nieuwe Schatkist en Speelplezier. Hierdoor komen woorden, begrippen en andere leerinhouden zowel op de peuterspeelzaal en de basisschool als ook thuis aan de orde. Wat houdt VVE Thuis in? VVE Thuis bestaat uit themaboekjes voor de ouders met elk acht activiteiten, zoals voorlezen, liedjes, puzzels, knutselen en bewegen. Er worden per jaar minimaal zes thema s aangeboden. Bij ieder nieuw thema wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders informatie over het thema en leren ze hoe ze ermee kunnen werken. Al doende komen de ontwikkeling van het kind en de omgang tussen ouder en kind aan de orde. Vervolgens gaan de ouders thuis met hun kind spelen, praten en lezen. 14

16 Beoogd resultaat IN 2015 Algemeen: - het bevorderen van de taal- en denkontwikkeling, met het accent op het vergroten van de woordenschat; - het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat Genomen maatregelen IN De leerkrachten worden door O2 begeleid in het verzorgen van de ouderbijeenkomsten. De VVE-coördinator heeft structureel werkoverleg met de coördinator van Olleke Bolleke om de acties voor dit doel af te stemmen. Monitoring op prestatie-indicatoren Minimaal 80% van de VVE-ouders volgen 80% van de ouderbijeenkomsten. PLAN DO CHECK ACT Effecten In overleg met de ouders is gekozen om de bijeenkomsten s middags te laten plaatsvinden. Dit naar aanleiding van een bijeenkomst s avonds waarbij weinig ouders present waren. De middagbijeenkomsten zijn constructief en goed voorbereid door de leerkracht. Een aantal VVE-ouders bereiken we echter niet. Dit is jammer, omdat de opzet juist voor hen bedoeld is. Meerdere interventies hebben nog niet geleid tot een hogere deelname van de VVE-ouders. De ouders (ook niet-vve) zijn tevreden over de bijeenkomsten. We zien vaak dezelfde ouders terugkeren. Zij gaan volop mee in het programma. De VVE-thuis opzet is nog te kortdurend om al te spreken van valide opbrengstgegevens. 15

17 JUDO-CLINICS PROJECT ACTIVE LIVING 16

18 3. VERBETERACTIES Voor het jaarplan worden de doelen genoemd in het schoolplan concreter uitgewerkt. Afhankelijk van de omvang en intensiteit beperkt de school de uitwerking tot onderstaand overzicht of is de implementatie in een projectplan/begeleidingsplan uitgewerkt. De jaarlijks terugkerende bezigheden, in het kader van reguliere kwaliteitszorg of het aanschaffen van een methode e.d. zijn niet in dit plan opgenomen. Alleen de verbeteracties op teamniveau, die een grotere invloed op de onderwijskwaliteit van Op t Hwagveld hebben, zijn hier opgenomen. Balanced Scorecard (innovatie en groei perspectief versus interne werkprocessen perspectief) PROGRAMMALIJN: WERKPROCES 10: WERKPROCES 08: PASSEND ONDERWIJS AANNAMEBELEID, IN- EN UITSCHRIJVING PLANMATIG HANDELEN Algemeen doel m.i.v. 1 aug. 2014: De school neemt kinderen aan waarvoor zij Passend Onderwijs kan bieden. De school geeft zo goed mogelijk onderwijs aan deze kinderen, ongeacht de extra zorgbehoefte. KSF PI Norm Verbeteracties Budget Onderwijszorgprofiel Aannamebeleid Ieder kind krijgt een passende onderwijsplek; zichtbaar in de klapper aanmeldingen Vanaf 1 aug bieden wij een passende onderwijsplek aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Aanname-beleid kent minimale eisen zoals in de kolom rechts beschreven Monitoren van het onderwijszorgprofiel. Vanaf 1 augustus 2014 is het aannamebeleid aangepast met het volgende: - Ouders melden hun kind schriftelijk aan. Dit doen zij minimaal 10 weken voordat het nieuwe schooljaar begint. Daarbij geven zij aan dat hun n.v.t. 17

19 kind extra ondersteuning nodig heeft. - Binnen 6 weken beslist de school of het kind kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. - Als het kind niet kan worden toegelaten, moet de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een gewone school zijn of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Opbrengstgericht werken HGA of OPP Het budget voor passend onderwijs wordt efficiënt en effectief ingezet om de zorgleerling onderwijs op maat te kunnen bieden. De besteding is transparant en zichtbaar. Het lgf is niet bedoeld voor zorg, maar uitsluitend voor onderwijsdoeleinden. Budget SWV extra zorg Samenwerking met educatieve partners SWV en INNOVO Zorg- en Adviesteam (ZAT) Doelstelling realiseren zoals is vastgelegd in OPP De extra ondersteuning voor leerlingen met een beperking of met een extra zorgbehoefte is goed afgestemd met de ondersteuning vanuit het bredere jeugdzorgdomein die de gemeente biedt in het kader van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning: één kind, één gezin, één plan. n.v.t. 18

20 Professionalisering Nascholingsplan en individuele opleidingen vanuit Lerarenbeurs Quotum LBfunctiemix is behaald De school beschikt over verdiepte en verbrede kennis van een sluitende zorgaanpak binnen de kaders van het onderwijszorgprofiel van Op t Hwagveld. Lerarenbeurs en/of nascholingsgelden Preventief werken aan gedrag Evaluatie en bijstellen inzet PAD-leerplan PAD-lessen worden gegeven zoals voorgeschreven; positieve gedragsbenadering wordt gestimuleerd. Uit een check in is gebleken dat er een diversiteit is ontstaan in het gebruik van de PAD-methode. De gedragsbenadering dient te worden benadrukt. Waar wenselijk middels nieuwe inzichten op dit terrein, bijv door inzetten van Kids Skills PBS (Positive Behavior Supports) of KiVa kritische succesfactoren: Leerlingbegeleiding, beleid, planmatig werken/zorgstructu ur, ouderbetrokkenheid, acceptatie, gedragsmanagement, gedifferentieerd en adaptief leren, flexibel curriculum, toegankelijke ruimtes en afgestemde materialen Zorg volgens werkproces en inspectieindicatoren Voor het schoolplan is een prioritering gemaakt om ons sterker te maken voor passend onderwijs Een werkgroep zal de 12 kritische succesfactoren gaan bekijken en beoordelen. Er wordt gebrainstormd en er wordt een sterkte en zwakteanalyse gemaakt. Aan de hand van de resultaten zullen richtinggevende uitspraken worden gedaan voor het schoolplan Scholing Zorgstructuur Max 5 individuele handelingsplannen per groep Onder begeleiding van Pierre Wolters leren werken met groepsplannen (analyse, doelstelling en uitvoering)

21 Kwaliteitsmeting: Documentanalyse: HGA s en OPP s Schoolgids en Intakeformulier Inschrijfformulier Leerlingdossier Onderzoeksgegevens PROGRAMMALIJN: PASSEND ONDERWIJS + SAMENHANGENDE ARRANGEMENTEN WERKPROCES 10: WERKPROCES 11: PLANMATIG HANDELEN; AFSTEMMING MET EDUCATIEVE PARTNERS Algemeen doel: het bevorderen van de taal- en denkontwikkeling, met het accent op het vergroten van de woordenschat; het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat KSF PI Norm Verbeteracties Budget Samenwerking met Olleke Bolleke VVE-Thuis Afstemming in leerstof, pedagogische en didactische benadering CITO LVS Doorlopende lijn in leerstof (m.n. woordenschat) peuters groep 4 Afspraken rondom pedagogische en didactische benadering Minimaal 80% van de VVE-ouders volgen 80% van de ouderbijeenkomsten. In koppeloverleg wordt een plan van aanpak gemaakt om de doelstellingen van VVE te realiseren. De leerkrachten worden door O2 begeleid in het verzorgen van de bijeenkomsten. De VVEcoordinator heeft structureel werkoverleg met de Scholing en materialen worden gesubsidieerd door de gemeente. 20

22 coördinator van Olleke Bolleke om de acties voor dit doel af te stemmen. Kwaliteitsmeting: Documentanalyse: Schoolgids CITO LVS Ouderbijeenkomsten 21

23 4. BEKWAME PROFESSIONALS We leren met, van en door elkaar. In de professionele cultuur waarin ons team samenwerkt delen we kennis en bespreken we vaardigheden om diverse expertises niet kwetsbaar te maken, maar eigen te maken binnen ons team. De bouw- en werkvergaderingen worden vanuit deze gedachte verricht. Nascholing Inhoud: Wie? Kosten? BHVherhalingscursus (Smit & Partouns) MASTERopleiding Gedrag De volgende onderdelen worden behandeld tijdens de cursus herhaling BHV: Verlenen van Eerste hulp; Kennis vergaren van belangrijke brandpreventie; Maatregelen en voorzieningen; Beperking en bestrijding van een beginnende brand; Communicatie; Oefening met slachtoffers Een leerkracht volgt de 2-jarige Master-opleiding van GEDRAG. 3 pp 300,00 1 pp Lerarenbeurs Gedrag De gedragsbenadering dient te worden benadrukt. Waar wenselijk middels nieuwe inzichten op dit terrein, bijv door inzetten van Kids Skills PBS (Positive Behavior Supports) of KiVa. Gehele team 2000 O2 VVE-thuis scholingsprogramma Lkr groepen 1 en 2 + IB-er Gesubsidieerd door gemeente Consultatie Consultatie in zorgadviesteam door 1 e lijnspsycholoog IB-ers en lkr Pierre Wolters Werken met groepsplannen team 900 Totaal: 5700,00 22

24 5. FINANCIEEL KADER brinnr SCHOOL 11dj basisschool op 't Hwagveld aantal leerlingen: aantal leerlingen inclusief 3% regeling: normatief aantal groepen 6,00 6,00 6,00 6,00 3 Baten schooljaar (Rijks)bijdrage OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten (A) Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen (PO) Totaal lasten (B) beschikbaar budget voor personeel Personele lasten exploitatieresultaat

Inhoud. Voorwoord 3. Inleiding 4. Samenvatting ontwikkelpunten schoolplan 2015-2019 5

Inhoud. Voorwoord 3. Inleiding 4. Samenvatting ontwikkelpunten schoolplan 2015-2019 5 1 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Samenvatting ontwikkelpunten schoolplan 2015-2019 5 Schooljaarplan 2015-2016 7 Verbeteractie 1 Communicatie met ouders 8 Verbeteractie 2 Zelfverantwoordelijk leren 9 Verbeteractie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Samenvatting ontwikkelpunten schoolplan 2015-2019 4

Inhoud. Inleiding 3. Samenvatting ontwikkelpunten schoolplan 2015-2019 4 1 Inhoud Inleiding 3 Samenvatting ontwikkelpunten schoolplan 2015-2019 4 Schooljaarplan 2015-2016 5 Verbeteractie 1 Sociaal emotionele ontwikkeling 6 Verbeteractie 2 Schoolpositionering en marketing 8

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij o.b.s. De Zeester Plaats : Vlieland BRIN-nummer : 03DJ Onderzoeksnummer : 127105 Datum schoolbezoek : 13 september 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Samenvatting ontwikkelpunten schoolplan 2015-2019 4

Inhoud. Inleiding 3. Samenvatting ontwikkelpunten schoolplan 2015-2019 4 1 Inhoud Inleiding 3 Samenvatting ontwikkelpunten schoolplan 2015-2019 4 Schooljaarplan 2015-2016 5 Verbeteractie 1 Sociaal emotionele ontwikkeling 6 Verbeteractie 2 Zorgstructuur 8 Verbeteractie 3 Anders

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Prof. W.J. Bladergroenschool Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YR OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 274473 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling : 1 april 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan Plaats : Laren Nh BRIN-nummer : 04ZM Onderzoeksnummer : 126722 Datum schoolbezoek : 11 september 2012 Rapport

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15MH00 De Poolster

Schoolondersteuningsprofiel. 15MH00 De Poolster Schoolondersteuningsprofiel 15MH00 De Poolster Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : Datum schoolbezoek : 24 mei 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 12 september

Onderzoeksnummer : Datum schoolbezoek : 24 mei 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 12 september RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs De Koolvlet Plaats : Broek op Langedijk BRIN-nummer : 27JV Onderzoeksnummer : 126205 Datum schoolbezoek : 24 mei 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 27XE00 OBS Het Woudhuis

Schoolondersteuningsprofiel. 27XE00 OBS Het Woudhuis Schoolondersteuningsprofiel 27XE00 OBS Het Woudhuis Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JAN PIETERSZOON COEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JAN PIETERSZOON COEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JAN PIETERSZOON COEN School : Basisschool Jan Pieterszoon Coen Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20ZG Onderzoeksnummer : 110581

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij bs De Vrijheit Plaats : Wijk aan Zee BRIN-nummer : 03QL Onderzoeksnummer : 120651 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te kantoor Groningen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Wegwijzer Plaats : Leidschendam BRIN-nummer : 11JD C1 Onderzoeksnummer : 196707 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 16DK00 De Weide

Schoolondersteuningsprofiel. 16DK00 De Weide Schoolondersteuningsprofiel 16DK00 De Weide Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning... 9

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TV Onderzoeksnummer : 118460 Datum schoolbezoek : 4 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

Kwaliteitszorg De Wilhelminaschool

Kwaliteitszorg De Wilhelminaschool Kwaliteitszorg Op De Wilhelminaschool Juni 2013 Sharda Hakkeling directeur 1 Inleiding In het schooljaar 2012-2013 heeft De Wilhelminaschool onder verscherpt toezicht gestaan van de inspectie. In voorgaande

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T MOZAÏEK. : basisschool 't Mozaïek : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 11FU Onderzoeksnummer : 95120

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T MOZAÏEK. : basisschool 't Mozaïek : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 11FU Onderzoeksnummer : 95120 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T MOZAÏEK School : basisschool 't Mozaïek Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 11FU Onderzoeksnummer : 95120 Datum schoolbezoek : 27 augustus 2007 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 12TT Onderzoeksnummer : 126280 Datum schoolbezoek : 21 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER School : basisschool De Heyster Plaats : Hoensbroek BRIN-nummer : 09LU Onderzoeksnummer : 108031 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

3. Protocollen en reglementen VE Beleid Datum 9 januari 2014 Versie 1 Blad 1 van 7

3. Protocollen en reglementen VE Beleid Datum 9 januari 2014 Versie 1 Blad 1 van 7 Blad 1 van 7 CONCEPT VE BELEID Versie januari 2014 Blad 2 van 7 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. DE DOELGROEP 3 3. DE VE-PEUTERSPEELZAAL 3 4. TAALNIVEAU VAN DE PEUTERLEIDSTERS 4 5. COACHING ON THE JOB: DE HBO-COACH

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER School : OBS De Vijver Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AX Onderzoeksnummer : 112596 Datum schoolbezoek : 7 en 8 april

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij basisschool De Kyckert

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij basisschool De Kyckert RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2010-2011 bij basisschool De Kyckert Plaats : Wateringen BRIN-nummer : 06CY Onderzoeksnummer : 121733 Datum schoolbezoek : 15 februari 2011 Rapport

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat Plaats : Deventer BRIN-nummer : 05VR Onderzoeksnummer : 124571 Datum schoolbezoek : 6 februari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Vondel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Vondel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Vondel Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 17CI Onderzoeksnummer : 122667 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld te Breda

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18VR Onderzoeksnummer : 124792 Datum schoolbezoek : 3 February Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Obs Koningin Emma

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Obs Koningin Emma SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Obs Koningin Emma 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Koningin Emma. Iedere school stelt een SOP op, dit is een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. Catamaran

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. Catamaran RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. Catamaran Plaats : Groningen BRIN-nummer : 17EW Onderzoek uitgevoerd op : 24 november 2009 Rapport vastgesteld te Groningen op: 29 januari 2010 HB

Nadere informatie