BS OP T HWAGVELD. Brin nr.: 11DJ Adres: Past. Dom. Hexstraat HG. Meerssen Tel.nr.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BS OP T HWAGVELD. Brin nr.: 11DJ Adres: Past. Dom. Hexstraat 16 6231HG. Meerssen Tel.nr.: 043-3642813 www.hwagveld.nl info@hwagveld."

Transcriptie

1 0

2 BS OP T HWAGVELD Brin nr.: 11DJ Adres: Past. Dom. Hexstraat HG Meerssen Tel.nr.: INHOUDSOPGAVE: Inleiding 1. Missie, visie, ambities en huidige positie 2. Evaluatie schooljaar Verbeteractie 1 Eigentijds leren: 2.2 Verbeteractie 2 Passend onderwijs: 2.3 Verbeteractie 3 Passend onderwijs en samenhangende arrangementen: 3. Verbeteracties Bekwame professionals 5. Financieel kader 6. Monitoring 7. Informatiebronnen 8. Lijst van gebruikte afkortingen blz. 02 blz. 04 blz. 08 blz. 10 blz. 12 blz. 13 blz. 17 blz. 22 blz. 23 blz. 24 blz. 25 blz. 26 1

3 INLEIDING Dit schooljaarplan bevat onze voornemens en planning voor schooljaar , dat op 1 augustus 2014 van start gaat. In dit plan sluiten wij aan op het beleidskader, dat stichtingsbreed geldt voor alle scholen van INNOVO en is neergelegd in het strategisch beleidsplan Onze school maakt samen met 55 andere scholen in Zuid- en Midden-Limburg deel uit van INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs, te Heerlen. INNOVO verzorgt met 1200 medewerkers naast basisonderwijs ook speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen. Goed onderwijs voor onze kinderen, onze medewerkers en onze omgeving is onze gemeenschappelijke opdracht. INNOVO is vooral een mensenorganisatie: iedereen telt mee, doet ertoe en haalt het beste uit zichzelf (www.innovo.nl). HET BELEIDSKADER Dit schooljaarplan, dat een afgeleide is van het meerjarig schoolplan, bevat de kaders van waaruit wij in schooljaar gaan werken en de financiële vertaling daarvan in de begroting. Het centrale beleidskader van INNOVO kent vijf speerpunten: - Gedegen en vernieuwend onderwijs; - Bekwame professionals; - Duurzame organisatie; - Verbonden met de omgeving; - Verbeterende kwaliteit. Deze vijf speerpunten vormen het speelveld, waarbinnen wij als school het eigen beleid in dit schooljaarplan hebben geconcretiseerd en vastgelegd. Het schooljaarplan is het resultaat van overleg en gesprekken met velen en is ter advisering/instemming aangeboden aan de eigen MR. Het College van Bestuur van INNOVO stelt het schoolplan vast. Iedere kwaliteitsverbetering wordt uitgezet volgens de principes van het model Nederlandse kwaliteit (INK-model). Een model dat zich o.a. kenmerkt door de cirkel van De-ming. Door de Deming-cirkel steeds maar weer te doorlopen, kan de kwaliteitsheuvel worden beklommen. De wig symboliseert de kwaliteitsborging, ofwel het minimum kwaliteitsniveau dat onze school op zeker moment wil halen en behouden. Om de verbetering te kunnen besturen wordt gebruik gemaakt van Balanced Scorecard, waarin de koersen, de gewenste verbeteringen, zijn uitgetekend. 2

4 LEESWIJZER In hoofdstuk 1 plaatsen wij als school onze missie en ambitie in de huidige context mede op basis van de evaluatie in hoofdstuk 2 van de resultaten van het afgelopen schooljaar De schoolprestaties worden ook extern gemonitord door de onderwijsinspectie. Onze school heeft een basisarrangement en voldoet daarmee aan de gestelde eisen. In hoofdstuk 3 volgt de planning van schooljaar We maken onderscheid tussen de inrichting van het onderwijs ( going concern ) en de algemene doelen in het kader van verbeterende kwaliteit ( schoolontwikkeling ). Deze verbeteracties vloeien voort uit ons meerjarenschoolplan, de jaarlijkse evaluatie en actuele interne en externe ontwikkelingen. Hoofdstuk 4 geeft het nascholingsplan weer in het kader van de bekwame professionals. Hoofdstuk 5 geeft het financieel kader weer en in hoofdstuk 6 staat vermeld hoe wij op school en met het College van Bestuur de opbrengst en voortgang van dit schooljaarplan volgen en bijstellen indien dat nodig is. De informatiebronnen (hoofdstuk 7) waarnaar wij verwijzen in dit schooljaarplan en die op school ondersteunend worden ingezet bij de uitvoering van dit schooljaarplan treft u vervolgens aan. Het schooljaarplan sluit af met een lijst van de gebruikte afkortingen (hoofdstuk 8). DE TOTSTANDKOMING VAN HET SCHOOLJAARPLAN De plannen en ontwikkelingen die beschreven worden zijn tot stand gekomen op een manier die zeer kenmerkend is voor onze school: in gezamenlijkheid met team, medezeggenschapsraad en leerlingen hebben we nagedacht over de school die we nu zijn en vervolgens waar we als school naartoe willen. Daarmee is het een plan van ons allemaal waarmee we vol vertrouwen het schooljaar hebben vormgegeven. De medezeggenschapsraad heeft formeel advies over het schooljaarplan uitgebracht op 16 juni Christa Somers-Schneiders, Directeur 3

5 1 MISSIE, VISIE, HUIDIGE POSITIE ONZE MISSIE BS Op t Hwagveld biedt kwalitatief goed onderwijs aan de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Naast de aandacht voor het cognitieve (het leren) besteden we daarom ook aandacht aan de sociale, emotionele, motorische, creatieve en culturele vaardigheden. We werken met de kinderen van nu, de wereldburgers van morgen. We vinden het belangrijk dat de kinderen van nu een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij van morgen. Het is van groot belang dat onze kinderen zich ontwikkelen tot sociaal-emotioneel evenwichtige mensen. Daar levert onze school een bijdrage aan. DIT WORDT ONDERSTREEPT MET ONS MOTTO: Samenwerkend leren leren in een veilige schoolomgeving ONZE VISIE We ontwikkelen ons van een school die op traditionele wijze degelijk lesgeeft naar een school waarin de leerlingen zelf meer richting geven aan hun leerproces. Daarbij hoort het verschuiven van verantwoordelijkheid, de leerling wordt medeverantwoordelijk voor zijn leerproces. Van de leerkrachten wordt een meer begeleidende rol verwacht in tegenstelling tot het sturende karakter van nu. Het doel is dat onze kinderen actief en betrokken zijn in wat ze doen. Om dat te bereiken sluiten we meer aan bij de persoonlijke leerbehoeften en competenties van de kinderen. De leerkrachten behouden daarbij het overzicht. De gedegenheid in het onderwijs blijft gehandhaafd. Als leerkrachten zullen we de kinderen hierin begeleiden, maar ook een duidelijk voorbeeld zijn. Eerlijkheid, openheid en warmte zijn kenmerken van de sfeer op de school die ons voor ogen staat. Vanuit onze identiteit geven we daar vorm aan. We staan open voor kinderen van alle gezindtes en gaan daarbij uit van wederzijds respect. 4

6 ONZE AMBITIES De volgende ambities kennen de vereiste kwaliteit en behouden wij: 1. De kinderen leren vanuit een veilige basis. 2. De leerkrachten hebben plezier in hun werk. Ze willen zich continu verbeteren. Binnen de school heerst een professionele cultuur. 3. De kinderen, ouders, de stichting Innovo en de inspectie zijn tevreden over het geboden onderwijs. 4. Het team en de directeur kunnen de vereiste kwaliteit ook op papier zichtbaar maken aan ouders, inspectie en binnen Innovo. In de volgende ambitie willen wij ons verbeteren: 5. De kinderen krijgen een passend onderwijsaanbod. Dit doen wij met de volgende doelstellingen: Doel 1: Differentiatie in instructie en verwerking Planmatig handelen Doel 2: De leraar biedt de (hoog)begaafde kinderen een meer passend aanbod. Doel 3: De leraar geeft het kind met gedragsproblemen een goede begeleiding. DE HUIDIGE POSITIE Inmiddels zijn we alweer drie jaar van de schoolplanperiode verder en constateren we dat we op koers van het schoolplan liggen (uitwerking zie hoofdstuk 3). Dit betekent dat ons beeld van de toekomst, ons fundament onder de school, de juiste vorm en richting geeft. Wij streven naar onze gezamenlijke doelen binnen de vijf programmalijnen: 1- Kwaliteitszorg 2- Eigentijds leren 3- Brede ontwikkeling 4- Passend onderwijs 5- Samenhangende arrangementen 5

7 De betrokkenheid van allen is hiertoe aanwezig. Samen blijven we kritisch naar ons onderwijs in de huidige en toekomstige tijd, in de huidige en toekomstige maatschappij kijken, voor zover wij dat kunnen inschatten. De gestelde doelen in het schoolplan staan overeind. Wij zijn op weg om deze doelen te realiseren en te borgen. Deze weg verloopt de ene keer recht, de andere keer nemen we bochten, gaan we over drempels en (soms) besluiten we een zijweg in te slaan om het gestelde doel zo goed mogelijk te realiseren. Het proces vinden wij zeer belangrijk, juist omdat het ónze gezamenlijke doelen zijn en ook moeten blijven. Samen met het team, de kinderen, de geledingen, de ouders en onze educatieve partners bepalen wij de wegwijzers en vervolgen wij in schooljaar onze weg om ons doel te bereiken. 6

8 DE KLEUTERS OP BEZOEK BIJ DE TANDARTS 7

9 2. EVALUATIE SCHOOLJAAR In de paragrafen 2.1 t/m 2.3 staan de feitelijke evaluaties en effecten van de verbeteracties beschreven. Voor de procesevaluatie verwijs ik u naar het schooljaarverslag De nut en noodzaak en de SMART-criteria van deze verbeteracties kunt u terugvinden in ons schoolplan , hoofdstuk 5, 5.4. Naast de beschreven evaluaties hebben wij ook het volgende gerealiseerd om onze kwaliteit te verhogen: TECHNIEK: Jong geleerd is oud gedaan. Onze maatschappij heeft grote behoefte aan geschoolde mensen op het gebied van wetenschap en technologie en het is dus belangrijk om kinderen hier al vroeg mee in aanraking te brengen. Bovendien blijkt techniek een heel goede manier om kinderen én leerkrachten te motiveren en actief bij techniek-onderwijs te betrekken. Als extra impuls voor techniekonderwijs hebben wij dit jaar er ook voor gekozen om mee te doen aan het driejarige project De TechniekCoach, waarbij leerkrachten onder begeleiding van een ervaren coach de benodigde techniekervaringen opdoen. Dit gebeurt op techniekdagen waarbij de kinderen van groep 5 t/m 8 genieten van een uitgebreid aanbod. Sport (Active Living-project) Dit schooljaar hebben we kennisgemaakt met meerdere sporten in de vorm van uitgebreide clinics. Zo hebben de kinderen kennisgemaakt met judo en hockey. Ook hebben we een Fun Factory Golf gehad. Op 25 april hebben we wederom deelgenomen aan de Koningsspelen. Deze spelen zijn i.s.m. CIOS te Sittard georganiseerd. De groepen 7 en 8 hebben daarnaast in juni meegedaan aan de Active Living spelen. Begin schooljaar hebben we de kleuterspeelplaats aangepakt. Deze is veranderd in een verkeersspeelplaats. Op de woensdagmiddagen hebben wij een naschools sportaanbod gerealiseerd voor de kinderen van de groepen 7 en 8. 8

10 CULTUUR: Wij hebben meegedaan aan het cultuurevenement: Meerssen, in de ban van, waarbij kinderen hebben kennis gemaakt met de talenten van Meerssense kunstenaren. Ook zijn de kinderen zelf hierbij actief geweest. Helaas is de subsidie van de provincie en gemeente beëindigd, waardoor we minder budget voor cultuur over hielden. De groepen 1, 3, 5 en 7 hebben meegedaan aan het cultuurprogramma van Moerveld. Een programma wat in de rode draad alle doelen van cultuur dekt. Samen met een kunstenaar hebben we een schoolbreed project GELUK gehad, waarbij met name de schilderkunsten aan bod zijn gekomen. De resultaten hiervan zijn zichtbaar binnen school. De kijkavond heeft in ditzelfde thema gestaan, waarbij meerdere kunstuitingen aan bod zijn gekomen. VEILIGHEID I.s.m. HALT hebben wij een veiligheidsplan opgesteld dat voldoet aan de kwaliteitseisen. De protocollen en documenten zijn geactualiseerd en direct inzichtelijk t.b.v. opvolging bij calamiteiten. Ook het preventieve karakter is in het veiligheidsplan voorzien. Daarnaast is de Risico- en Inventarisatie Evaluatie opnieuw afgenomen. ACTIEF BURGERSCHAP Op diverse wijzen heeft het bevorderen van actief burgerschap weer plaatsgevonden. Zo heeft de kidscorner voor het tweede achtereenvolgende jaar goed gefunctioneerd. Ook is er kennis gemaakt met andere culturen (o.a. dankzij Global Exploration) en gebruiken. OMGAAN MET KRIMP: Vanwege de huidige prognoses en de beleidsnotitie omgaan met krimp van INNOVO is in 2011/2012 vooralsnog besloten dat Op t Hwagveld autonoom verder zal gaan. Er is vanwege financiële en kwalitatieve redenen geen noodzaak hierop direct actie te zetten. Wel denken wij dat het goed zou zijn om de schaalgroottes van een fusie te kunnen benutten. De gemeente Meerssen heeft een unilocatie Gansbeek Hwagveld De Lindegaerd in haar huisvestingsplan opgenomen. Hiervoor zijn echter nog geen concrete uitwerkingen. Wel zoeken wij elkaar steeds meer op in de samenwerking, zowel formeel als informeel. Denk hierbij aan bijv. nascholingen voor leerkrachten, de gezamenlijke carnavalsactiviteit, uitlenen van materialen aan elkaar, enz. Dit alles om voor het Meerssense kind een fijne basisschoolperiode te verzorgen. 9

11 EDUCATIEVE PARTNERS Team Op t Hwagveld heeft een training Gesprekstechnieken gevolgd bij Brouwers & de Smet. Het vergaren van kennis en oefenen van vaardigheden in teamverband dient ertoe te leiden dat leerkrachten zich prettiger voelen bij het voeren van gesprekken met een lastiger onderwerp. SAMENHANGENDE ARRANGEMENTEN: In schooljaar zijn we gestart met VVE-thuis i.s.m. de peuterspeelzaal. Dit programma bewerkstelligt structurele ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning in de voorschoolse periode. Dit heeft effect op de latere schoolresultaten van kinderen. VVE Thuis wil de onderwijskansen van peuters en kleuters vergroten door: het bevorderen van hun taal- en denkontwikkeling, met het accent op het vergroten van de woordenschat; het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat In schooljaar zijn er zes thema s VVE-thuis aangeboden, inclusief de ouderbijeenkomsten. Sinds 1 aug is de peuterspeelzaal IN school getrokken. Zij huurt twee lokalen. Dit bevordert onze samenwerking aanzienlijk. Samen zijn we, naast VVE-thuis, ook de afstemming aan het zoeken in het kader van VVE. 2.1 VERBETERACTIE 1 PROGRAMMALIJN: WERKPROCES 04: EIGENTIJDS LEREN DIFFERENTIATIE IN INSTRUCTIE EN VERWERKING Concreet: Elk kind is verschillend. Het ene kind leert heel snel, een ander kind kan over het algemeen goed meekomen, weer een ander kind heeft extra tijd en hulp nodig. Het is daarom belangrijk elk kind die zorg te geven die het nodig heeft. Om dat te realiseren wordt door middel van een leerlingvolgsysteem de ontwikkeling van alle leerlingen gevolgd. Bij convergente differentiatie is er een minimumdoel voor de hele groep. De klas is in drie niveaus verdeeld: een minimumniveau, een basisniveau en een hoger niveau. Alle leerlingen doen mee aan de klassikale instructie. Daarna gaan de kinderen de leerstof zelfstandig verwerken, zodat de leerkracht tijd heeft om de zwakke leerlingen verlengde instructie te geven. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er verdiepingsstof. Convergente differentiatie heeft hoge verwachtingen van zorgleerlingen. Zij worden niet bij voorbaat opgegeven of op een eigen leerlijn gezet. Het nadeel van een eigen leerlijn is dat de instructietijd voor de zorgleerlingen relatief kort is, terwijl convergente differentiatie de instructietijd voor deze leerlingen juist verlengt. 10

12 Beoogd resultaat IN 2015 Algemeen: De leerkracht stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen. De leerkracht stemt de leertijd per leer- en/of ontwikkelingsgebied op groepsniveau af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leraar stemt de hoeveelheid leertijd af op de onderwijsbehoefte van de leerling. Genomen maatregelen IN De leerkrachten van de onderbouw hebben een verdiepingsslag gemaakt middels nascholing en coaching met de volgende doelstellingen: - De leerkrachten weten hoe differentiatie op een spelende wijze kan worden toegepast in de kleutergroepen. - De leerkrachten weten in de organisatie preventief en curatief te werken aan differentiatie in instructie en verwerking. - Er zijn afspraken gemaakt in de onderbouw hoe differentiatie in instructie en verwerking + afstemming leertijd wordt toegepast. Monitoring op prestatie-indicatoren Instructie in de basisvaardigheden is opgebouwd volgens het effectieve directe instructiemodel. PLAN DO CHECK ACT De leerkracht stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen. PLAN DO CHECK ACT De leerkracht stemt de verwerkingsopdrachten af op relevante verschillen tussen de leerlingen. PLAN DO CHECK ACT De leerkracht initieert feedback over het verloop van de les. PLAN DO CHECK ACT 11

13 Effecten Hoewel de einddatum van deze koers in 2015 staat gepland, mogen we al spreken van effecten voor de werkprocessen: Differentiatie in instructie en verwerking en Afstemmen leertijd : Alle leerkrachten zijn competent om in het lesgeven de benodigde aandacht aan ALLE kinderen te geven; de kinderen die een grotere zorgvraag hebben tot kinderen die geen zorgvraag hebben. OOK de kinderen die zich naar verwachting ontwikkelen krijgen hun aandacht in de les, ondanks de soms grote groepen. Voor (nagenoeg) alle kinderen is in het directe instructiemodel onderwijs op maat. In de VCB wordt specifiek aandacht besteed aan de groepsbehoefte en benodigde groepsontwikkeling. De intern begeleidster bespreekt de groepsdoelen en monitort deze. 2.2 VERBETERACTIE 2 PROGRAMMALIJN: PASSEND ONDERWIJS WERKPROCES 08: PLANMATIG HANDELEN Concreet: Om de ontwikkeling van leerlingen systematisch te kunnen volgen (en hierop passende interventies in te zetten) is de signalering en analyse van een mogelijk hiaat in de leerontwikkeling noodzakelijk. Bij deze analyse is het belangrijk te achterhalen of de leerling de strategie/de regels niet kent, of de leerling de strategie/de regels niet kan onthouden en/of toepassen of dat de leerling het inzicht mist om de strategie/de regels in te zetten (werkgeheugen). Vervolgens is het van belang in kaart te brengen wat de behoeften van de leerling zijn, wat risicovolle en beschermende factoren zijn en hoe de afstemming op leerstof en leertijd zal plaatsvinden binnen de individuele of groepsgerichte aanpak. Hierop volgend wordt de doelstelling geformuleerd, welke bestaat uit het gewenste vaardigheidsniveau (score) en de wijze waarop de leerling het hiaat kan oplossen (bijv. welke strategie gaat de leerling gebruiken). Daarna vindt de uitvoering plaats. Beoogd resultaat IN 2015 Algemeen: De school volgt systematisch de ontwikkeling van de leerlingen en zorgt voor passende interventies bij geconstateerde onderwijsbehoeften om de geformuleerde streefdoelen te bereiken. 12

14 Genomen maatregelen IN Goed onderwijs en goede ondersteuning en begeleiding in de klas valt of staat met de leraar. De verdere ontwikkeling van leerkrachten is erg belangrijk voor passend onderwijs. Een belangrijk onderdeel bij de verdere ontwikkeling is omgaan met verschillen in de klas. Het kabinet stimuleert leraren om zich steeds weer bij te scholen. Deze gelden zitten in de prestatiebox en worden ingezet voor o.a. nascholing. Daarnaast tellen wij nu vier LB-leerkrachten (functiemix) op de volgende specialismen: - Taal/lezen - Gedrag* - Het jonge kind - Coachen en Begeleiden * proefbenoeming Het team heeft het schoolondersteuningsprofiel opgesteld, welke is afgestemd met de schooladviescommissie en is geaccordeerd door de medezeggenschapsraad. In schooljaar is ons beleid (hoog)begaafdheid in uitvoering gegaan. Monitoring op prestatie-indicatoren De school plant onderwijs en zorg. PLAN DO CHECK ACT De school organiseert onderwijs en zorg. PLAN DO CHECK ACT De school signaleert en analyseert onderwijs en zorg. PLAN DO CHECK ACT De school actualiseert onderwijs en zorg. PLAN DO CHECK ACT Effecten De volgende effecten zien wij op school: Het schoolondersteuningsprofiel geeft inzicht in de zorg die Op t Hwagveld kan bieden. Daarbij is basiszorg de eerste vereiste. Hieraan dienen wij minimaal te kunnen voldoen. Ook is het belangrijk dat het hebben van een LB-specialisme nog niet betekent dat een school aan bepaalde extra zorgbehoeften kan voldoen. Hiertoe zullen wij in doorlopende lijn van groep 1 t/m 8 het gehele team bekwaam moeten hebben. Dit vraagt om nascholing, coaching en begeleiding, aanpassing in de zorgstructuur (handelingsgericht arrangeren), aanpassing in het curriculum (werken met leerroutes), maar vooral om de mentale modellen om deze leerlingen in het toekomstig onderwijs op reguliere scholen les te geven. 13

15 2.3 VERBETERACTIE 3 PROGRAMMALIJN: PASSEND ONDERWIJS + SAMENHANGENDE ARRANGEMENTEN WERKPROCES 10: WERKPROCES 11: PLANMATIG HANDELEN; AFSTEMMING MET EDUCATIEVE PARTNERS Concreet: Sinds het schooljaar zijn de peuterspeelzaal Olleke Bolleke en bs Op t Hwagveld een VVE-koppel. Na het realiseren van de warme overdracht hebben we als volgende speerpunt VVE Thuis genomen. VVE Thuis biedt ouders en kinderen VVE activiteiten voor de thuissituatie. Deze activiteiten sluiten aan bij VVE programma's zoals De nieuwe Schatkist en Speelplezier. Hierdoor komen woorden, begrippen en andere leerinhouden zowel op de peuterspeelzaal en de basisschool als ook thuis aan de orde. Wat houdt VVE Thuis in? VVE Thuis bestaat uit themaboekjes voor de ouders met elk acht activiteiten, zoals voorlezen, liedjes, puzzels, knutselen en bewegen. Er worden per jaar minimaal zes thema s aangeboden. Bij ieder nieuw thema wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders informatie over het thema en leren ze hoe ze ermee kunnen werken. Al doende komen de ontwikkeling van het kind en de omgang tussen ouder en kind aan de orde. Vervolgens gaan de ouders thuis met hun kind spelen, praten en lezen. 14

16 Beoogd resultaat IN 2015 Algemeen: - het bevorderen van de taal- en denkontwikkeling, met het accent op het vergroten van de woordenschat; - het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat Genomen maatregelen IN De leerkrachten worden door O2 begeleid in het verzorgen van de ouderbijeenkomsten. De VVE-coördinator heeft structureel werkoverleg met de coördinator van Olleke Bolleke om de acties voor dit doel af te stemmen. Monitoring op prestatie-indicatoren Minimaal 80% van de VVE-ouders volgen 80% van de ouderbijeenkomsten. PLAN DO CHECK ACT Effecten In overleg met de ouders is gekozen om de bijeenkomsten s middags te laten plaatsvinden. Dit naar aanleiding van een bijeenkomst s avonds waarbij weinig ouders present waren. De middagbijeenkomsten zijn constructief en goed voorbereid door de leerkracht. Een aantal VVE-ouders bereiken we echter niet. Dit is jammer, omdat de opzet juist voor hen bedoeld is. Meerdere interventies hebben nog niet geleid tot een hogere deelname van de VVE-ouders. De ouders (ook niet-vve) zijn tevreden over de bijeenkomsten. We zien vaak dezelfde ouders terugkeren. Zij gaan volop mee in het programma. De VVE-thuis opzet is nog te kortdurend om al te spreken van valide opbrengstgegevens. 15

17 JUDO-CLINICS PROJECT ACTIVE LIVING 16

18 3. VERBETERACTIES Voor het jaarplan worden de doelen genoemd in het schoolplan concreter uitgewerkt. Afhankelijk van de omvang en intensiteit beperkt de school de uitwerking tot onderstaand overzicht of is de implementatie in een projectplan/begeleidingsplan uitgewerkt. De jaarlijks terugkerende bezigheden, in het kader van reguliere kwaliteitszorg of het aanschaffen van een methode e.d. zijn niet in dit plan opgenomen. Alleen de verbeteracties op teamniveau, die een grotere invloed op de onderwijskwaliteit van Op t Hwagveld hebben, zijn hier opgenomen. Balanced Scorecard (innovatie en groei perspectief versus interne werkprocessen perspectief) PROGRAMMALIJN: WERKPROCES 10: WERKPROCES 08: PASSEND ONDERWIJS AANNAMEBELEID, IN- EN UITSCHRIJVING PLANMATIG HANDELEN Algemeen doel m.i.v. 1 aug. 2014: De school neemt kinderen aan waarvoor zij Passend Onderwijs kan bieden. De school geeft zo goed mogelijk onderwijs aan deze kinderen, ongeacht de extra zorgbehoefte. KSF PI Norm Verbeteracties Budget Onderwijszorgprofiel Aannamebeleid Ieder kind krijgt een passende onderwijsplek; zichtbaar in de klapper aanmeldingen Vanaf 1 aug bieden wij een passende onderwijsplek aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Aanname-beleid kent minimale eisen zoals in de kolom rechts beschreven Monitoren van het onderwijszorgprofiel. Vanaf 1 augustus 2014 is het aannamebeleid aangepast met het volgende: - Ouders melden hun kind schriftelijk aan. Dit doen zij minimaal 10 weken voordat het nieuwe schooljaar begint. Daarbij geven zij aan dat hun n.v.t. 17

19 kind extra ondersteuning nodig heeft. - Binnen 6 weken beslist de school of het kind kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. - Als het kind niet kan worden toegelaten, moet de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een gewone school zijn of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Opbrengstgericht werken HGA of OPP Het budget voor passend onderwijs wordt efficiënt en effectief ingezet om de zorgleerling onderwijs op maat te kunnen bieden. De besteding is transparant en zichtbaar. Het lgf is niet bedoeld voor zorg, maar uitsluitend voor onderwijsdoeleinden. Budget SWV extra zorg Samenwerking met educatieve partners SWV en INNOVO Zorg- en Adviesteam (ZAT) Doelstelling realiseren zoals is vastgelegd in OPP De extra ondersteuning voor leerlingen met een beperking of met een extra zorgbehoefte is goed afgestemd met de ondersteuning vanuit het bredere jeugdzorgdomein die de gemeente biedt in het kader van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning: één kind, één gezin, één plan. n.v.t. 18

20 Professionalisering Nascholingsplan en individuele opleidingen vanuit Lerarenbeurs Quotum LBfunctiemix is behaald De school beschikt over verdiepte en verbrede kennis van een sluitende zorgaanpak binnen de kaders van het onderwijszorgprofiel van Op t Hwagveld. Lerarenbeurs en/of nascholingsgelden Preventief werken aan gedrag Evaluatie en bijstellen inzet PAD-leerplan PAD-lessen worden gegeven zoals voorgeschreven; positieve gedragsbenadering wordt gestimuleerd. Uit een check in is gebleken dat er een diversiteit is ontstaan in het gebruik van de PAD-methode. De gedragsbenadering dient te worden benadrukt. Waar wenselijk middels nieuwe inzichten op dit terrein, bijv door inzetten van Kids Skills PBS (Positive Behavior Supports) of KiVa kritische succesfactoren: Leerlingbegeleiding, beleid, planmatig werken/zorgstructu ur, ouderbetrokkenheid, acceptatie, gedragsmanagement, gedifferentieerd en adaptief leren, flexibel curriculum, toegankelijke ruimtes en afgestemde materialen Zorg volgens werkproces en inspectieindicatoren Voor het schoolplan is een prioritering gemaakt om ons sterker te maken voor passend onderwijs Een werkgroep zal de 12 kritische succesfactoren gaan bekijken en beoordelen. Er wordt gebrainstormd en er wordt een sterkte en zwakteanalyse gemaakt. Aan de hand van de resultaten zullen richtinggevende uitspraken worden gedaan voor het schoolplan Scholing Zorgstructuur Max 5 individuele handelingsplannen per groep Onder begeleiding van Pierre Wolters leren werken met groepsplannen (analyse, doelstelling en uitvoering)

21 Kwaliteitsmeting: Documentanalyse: HGA s en OPP s Schoolgids en Intakeformulier Inschrijfformulier Leerlingdossier Onderzoeksgegevens PROGRAMMALIJN: PASSEND ONDERWIJS + SAMENHANGENDE ARRANGEMENTEN WERKPROCES 10: WERKPROCES 11: PLANMATIG HANDELEN; AFSTEMMING MET EDUCATIEVE PARTNERS Algemeen doel: het bevorderen van de taal- en denkontwikkeling, met het accent op het vergroten van de woordenschat; het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat KSF PI Norm Verbeteracties Budget Samenwerking met Olleke Bolleke VVE-Thuis Afstemming in leerstof, pedagogische en didactische benadering CITO LVS Doorlopende lijn in leerstof (m.n. woordenschat) peuters groep 4 Afspraken rondom pedagogische en didactische benadering Minimaal 80% van de VVE-ouders volgen 80% van de ouderbijeenkomsten. In koppeloverleg wordt een plan van aanpak gemaakt om de doelstellingen van VVE te realiseren. De leerkrachten worden door O2 begeleid in het verzorgen van de bijeenkomsten. De VVEcoordinator heeft structureel werkoverleg met de Scholing en materialen worden gesubsidieerd door de gemeente. 20

22 coördinator van Olleke Bolleke om de acties voor dit doel af te stemmen. Kwaliteitsmeting: Documentanalyse: Schoolgids CITO LVS Ouderbijeenkomsten 21

23 4. BEKWAME PROFESSIONALS We leren met, van en door elkaar. In de professionele cultuur waarin ons team samenwerkt delen we kennis en bespreken we vaardigheden om diverse expertises niet kwetsbaar te maken, maar eigen te maken binnen ons team. De bouw- en werkvergaderingen worden vanuit deze gedachte verricht. Nascholing Inhoud: Wie? Kosten? BHVherhalingscursus (Smit & Partouns) MASTERopleiding Gedrag De volgende onderdelen worden behandeld tijdens de cursus herhaling BHV: Verlenen van Eerste hulp; Kennis vergaren van belangrijke brandpreventie; Maatregelen en voorzieningen; Beperking en bestrijding van een beginnende brand; Communicatie; Oefening met slachtoffers Een leerkracht volgt de 2-jarige Master-opleiding van GEDRAG. 3 pp 300,00 1 pp Lerarenbeurs Gedrag De gedragsbenadering dient te worden benadrukt. Waar wenselijk middels nieuwe inzichten op dit terrein, bijv door inzetten van Kids Skills PBS (Positive Behavior Supports) of KiVa. Gehele team 2000 O2 VVE-thuis scholingsprogramma Lkr groepen 1 en 2 + IB-er Gesubsidieerd door gemeente Consultatie Consultatie in zorgadviesteam door 1 e lijnspsycholoog IB-ers en lkr Pierre Wolters Werken met groepsplannen team 900 Totaal: 5700,00 22

24 5. FINANCIEEL KADER brinnr SCHOOL 11dj basisschool op 't Hwagveld aantal leerlingen: aantal leerlingen inclusief 3% regeling: normatief aantal groepen 6,00 6,00 6,00 6,00 3 Baten schooljaar (Rijks)bijdrage OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten (A) Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen (PO) Totaal lasten (B) beschikbaar budget voor personeel Personele lasten exploitatieresultaat

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Openbare basisschool : Parkschool. Brinnummer:

Openbare basisschool : Parkschool. Brinnummer: Heerde Schoolplan 2011-2015 Schoolgegevens: Brinnummer: Directie: Adres Bevoegd gezag: Adres bevoegd gezag: Contactpersoon: Contact bevoegd gezag: Openbare basisschool : 12ZZ Quintus Schipper; directeur

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 samen op ontdekkingsreis 2 Inhoudsopgave Schoolplan 2015-2019 Naam Inhoud Blz. 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 4 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO >

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2011-2015 (Schoolplan) < Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Directeur: < Kees Ilmer (sectordirecteur) > Versiedatum: Status:

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

RECONVALESCENTENSCHOOL

RECONVALESCENTENSCHOOL RECONVALESCENTENSCHOOL / 2 Naam school Reconvalescentenschool Brinnummer 20RT Adres Dordtsestraatweg 472 Postcode 3075 BN Telefoon 010-4849233 E-mail directie@reconvalescentenschool.nl Website www.reconvalescentenschool.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie