Inhoud. Voorwoord 3. Inleiding 4. Samenvatting ontwikkelpunten schoolplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord 3. Inleiding 4. Samenvatting ontwikkelpunten schoolplan 2015-2019 5"

Transcriptie

1 1

2 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Samenvatting ontwikkelpunten schoolplan Schooljaarplan Verbeteractie 1 Communicatie met ouders 8 Verbeteractie 2 Zelfverantwoordelijk leren 9 Verbeteractie 3 Samenwerkend leren 9 Verbeteractie 4 Kwaliteitszorg 11 Monitoring 12 Bekwame professionals 13 2

3 Voorwoord Het voorliggende document is het laatste schooljaarplan dat ik schrijf in verband met mijn pensionering per 1 augustus Basisschool de Lindegaerd zal aansluiten bij BS de Gansbeek en BS Op t Hwagveld onder leiding van mevrouw Christa Somers. Ik heb hetzelfde format van deze scholen gebruikt en de inhoud zowel afgestemd met het team als met mijn opvolgster. Onder mijn leiding zijn we gewend om de verbeteringen als team samen aan te pakken: een doel en subdoelen stellen, samen acties bedenken, erbij horend studiemateriaal zoeken. Soms wordt hulp van externen gezocht. Het plan wordt op schrift gesteld; de verbeteringen worden in de klas getoetst, waarna eventuele aanpassingen volgen. Deze werkwijze past bij een op elkaar ingespeeld team. Het komend schooljaar is een jaar waarin het team in de nieuwe samenstelling moet groeien. En mijn opvolgster bepaalt of zij voor de hierboven beschreven werkwijze kiest. Margreet van Hall 3

4 Inleiding Dit document is een weergave van het proces waarbinnen de Lindegaerd haar schoolplan handen en voeten geeft. Het is een floating instrument. Het toont de acties voor de jaarplannen, maar ook de behaalde resultaten en gerealiseerde effecten op onze school. Het spreekt voor zich dat deze acties na implementatie geborgd zullen worden. Zij worden onderdeel van de kwaliteitszorg en opgenomen in de controlcyclus van onze school. Deze is gebaseerd op de cirkel van Deming: PLAN DO CHECK ACT. De beschreven acties laten zien in welke fase de verbeteringen bevinden. De heuvel staat voor een steeds betere kwaliteit, ofwel het steeds beter voldoen aan steeds toenemende verwachtingen van cliënten. Door de cirkel van Deming steeds maar weer te doorlopen, kan de kwaliteit steeds verder worden verbeterd. De illustratie laat tevens een wig onder de cirkel zien. Deze wig is een zeer relevant deel van een goed kwaliteitssysteem: hij voorkomt immers dat de cirkel weer van de kwaliteitsheuvel afrolt. De wig symboliseert de kwaliteitsborging, ofwel het minimum kwaliteitsniveau dat je op een zeker moment wil halen. Als floating instrument zijn de jaarplannen in de kwaliteitszorg een leidraad; een onderdeel van onze cyclus: Schoolplan 2015/2019 (plan) De koers die wij doorlopen om onze visie na te streven. Schooljaarplan (do) De vertaling van de koers naar het beleid op operationeel niveau. De werkzaamheden worden volgens de vastgestelde procedures uitgevoerd. Schooljaarverslag (check) De bereikte resultaten worden vergeleken met de doelstellingen. De analyse van deze gegevens leidt tot conclusies die noodzakelijk zijn voor de volgende fase. Schooljaarplan (act) Het meten en bespreken van de kwaliteit zorgt voor reflectie die het nieuwe schooljaarplan inhoudelijk mede bepalen. 4

5 Samenvatting ontwikkelpunten schoolplan Verbeterpunten Thema Mogelijk verbeterpunt Periode Sterkte zwakte analyse Cursus team: Communicatie met ouders Schoolbeschrijving Samenwerken met Gansbeek en Hwagveld Sociaal- emotionele ontwikkeling Bekijken of Viseon vervangen moet worden. Welk instrument kan de vragenlijst van KiVa, die twee maal per jaar wordt afgenomen, zinvol aanvullen Lezen Inzetten van leesambassadeurs Kinderen uit groep 7 en 8 lezen voor bij de kleuters Talentontwikkeling Het actief volgen van de prestaties van (hoog)begaafden 21st Century Skills Opstellen van een ICT-curriculum Oriëntatie op het werken met laptops of tablets in de klas ICT ontwikkelingen Groepsoverstijgend leren Werkproces 7: Zelfverantwoordelijk leren De leerling leert verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen leerproces Werkproces 3: Samenwerkend leren De leerlingen kunnen samenwerken en het onderwijsproces is daarop ingericht

6 Kwaliteitszorg De school beschikt over een planning die verheldert welk aspect wanneer geëvalueerd wordt. De school heeft een systeem voor groepsbezoeken vastgesteld De school heeft de geplande verbeteractiviteiten vertaald naar een inhoudelijke planning voor de verschillende vergaderingen op school. 6

7 Schooljaarplan Voor het jaarplan worden de ontwikkelpunten genoemd in het schoolplan concreter uitgewerkt. Afhankelijk van de omvang en intensiteit beperkt de school de uitwerking tot onderstaand overzicht of is de implementatie in een projectplan/begeleidingsplan uitgewerkt. De jaarlijks terugkerende bezigheden, in het kader van reguliere kwaliteitszorg of het aanschaffen van een methode e.d. zijn niet in dit plan opgenomen. Alleen de verbeteracties op teamniveau, die een grotere invloed op de onderwijskwaliteit van de Lindegaerd hebben, zijn hier opgenomen. Samengevat komen de volgende verbeteracties in aan de orde: 1 Het communiceren met ouders 2 Zelfverantwoordelijk leren 3 Samenwerkend leren 4 Kwaliteitszorg Daarnaast zal ook het volgende binnen de Lindegaerd van invloed zijn: - Alle groepen hebben een Touch Screen bord, de twee kleutergroepen doen samen met één bord - Er worden Acces Points aangelegd voor wifi - Laptops of tablets worden geïnstalleerd en gebruiksklaar gemaakt - Er vindt een verdere oriëntatie plaats op geschikte (toets)software - De nieuwe CITO 3.0 wordt vanaf groep 3 geïmplementeerd - Jaarlijks wordt dit verder opgebouwd - Er wordt een nieuw zorgplan opgesteld op basis van de nieuwe procedures (voortkomend uit de wet op Passend Onderwijs) - Dit zorgplan is gebaseerd op het schoolondersteuningsprofiel en toont tevens waarin de school zich verder ontwikkelt. - Komend schooljaar is het eerste schooljaar waarbij we werken binnen een driescholenconstruct - Teamleden maken kennis met elkaar en brainstormen over een nauwere samenwerking waarbij we gebruik maken van elkaars kwaliteiten - Ook de geledingen zoeken samenwerking met elkaar waar mogelijk en wenselijk - De Schooladvies Commissie is in opgeheven; in wordt een Leerlingenpanel ingericht 7

8 Verbeteractie 1 Communicatie met ouders Werkproces 11: Afstemming met educatieve partners Beoogd resultaat in 2016 Ouders en school hebben nu al een goede verhouding. Het doel van de cursus is de band met de ouders te verstevigen om samen voor het kind het beste te bereiken. KSF PI Norm Verbeteracties Budget Uitvoering van de workshops van Brouwers en de Smet Tevredenheidenquête Ouders beoordelen de school met minimaal een 7,5 op de tevredenheidenquête. Het leerlingenaantal stabiliseert. Het verbeteren van de communicatie tussen leraren en ouders met het doel een goede vertrouwensbasis te creëren. De cursus wordt betaald uit bovenschools budget Kwaliteitsmeting Documentanalyse: Tevredenheidsenquête 8

9 Verbeteractie 2 Zelfverantwoordelijk leren Werkproces 07 Zelfverantwoordelijk leren: Beoogd resultaat in 2019 De leerling leert zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/ haar eigen leerproces De leerkrachten volgen hun leerlingen in hun leerproces en leren ze steeds meer verantwoording te nemen. De volgende aandachtspunten zijn volledig gerealiseerd: De school werkt met een doorgaande ontwikkelingslijn voor zelfverantwoordelijk leren. De school maakt doelbewust gebruik van zelfverantwoordelijk leren in de onderwijsleersituatie Voorbereidende maatregelen IN voorgaande jaren Aan kwaliteitsaspect 1 is voldaan: De school ontwikkelt bij leerlingen de vaardigheden die voorwaardelijk zijn voor zelfverantwoordelijk leren KSF PI Norm Verbeteracties Budget De leerkrachten en directie zullen samen een ontwikkelingslijn maken en de grenzen bepalen In diverse werkvergaderingen zal het plan stap voor stap gestalte krijgen Zie indicatoren werkproces 7 zelfverantwoordelijk leren De afspraken in de werkvergadering worden een tijd uitgeprobeerd in de klas. Na een vooraf vastgestelde termijn volgt de evaluatie en mogelijk een aanpassing 0 Kwaliteitsmeting Documentanalyse: Werkproces 7 Logboek leerkracht 9

10 Verbeteractie 3 Samenwerkend leren Werkproces 03 Samenwerkend leren Beoogd resultaat in 2019 De leerlingen kunnen samenwerken. Het onderwijsleerproces is zodanig ingericht dat de leerlingen van en met elkaar kunnen leren De school werkt met een doorgaande ontwikkelingslijn voor samenwerkend leren. De school maakt doelbewust gebruik van samenwerkend leren in de onderwijsleersituatie Per jaargroep is vastgelegd welke vormen van samenwerkend leren minimaal worden aangeleerd en toegepast In het logboek wordt zichtbaar dat de vormen van samenwerkend leren doelbewust worden toegepast om leerdoelen te bereiken. In de dag-/weektaak en/of op het planbord zijn de vormen van samenwerkend leren opgenomen Voorbereidende maatregelen IN voorgaande jaren Aan kwaliteitsaspect 1 is voldaan: De school ontwikkelt bij leerlingen de sociale vaardigheden die voorwaardelijk zijn voor samenwerkend leren KSF PI Norm Verbeteracties Budget De leerkrachten en directie zullen samen een ontwikkelingslijn maken en de grenzen bepalen In diverse werkvergaderingen zal het plan stap voor stap gestalte krijgen Zie indicatoren werkproces 5 samenwerkend leren De afspraken in de werkvergadering worden een tijd uitgeprobeerd in de klas. Na een vooraf vastgestelde termijn volgt de evaluatie en is een aanpassing mogelijk 0 Kwaliteitsmeting Documentanalyse: Werkproces 7 Logboek leerkracht 10

11 Verbeteractie 4 Kwaliteitszorg Werkproces 01: Kwaliteitszorg Beoogd resultaat in 2016 Algemeen: De kwaliteitszorg van de Lindegaerd is van goede kwaliteit. Echter stilstaan is achteruitgang. Onze kwaliteitszorg willen we verbeteren door een aantal verbeteracties door te voeren waarbij de plan-do-check-act cyclus sterker geborgd is in de jaarplanning. Het risico dat iets over het hoofd gezien wordt, is daarmee aanzienlijk verminderd. Voorbereidende maatregelen IN 2014/2015 Alle beleidsstukken zijn geordend en bekeken op gewenste evaluatiefrequentie. De frequentie is afhankelijk van het type document. In het schoolplan is dit te zien op paragraaf KSF PI Norm Verbeteracties Budget Tijdsplanning Evaluatieplanning Systeem groepsbezoeken De werkprocessen zijn voorzien van actuele beleidsstukken die leven bij de leerkrachten Het werkproces kwaliteitszorg blijft met 100% beheersing voortzetten De school beschikt over een planning die verheldert welk aspect wanneer geëvalueerd wordt. De school heeft een systeem voor groepsbezoeken vastgesteld. De school heeft de geplande verbeteractiviteiten vertaald naar een inhoudelijke planning voor de verschillende vergaderingen op school. 0 Kwaliteitsmeting Documentanalyse: Werkprocessen Verslagen groepsbezoeken Beleidsstukken Jaarplanning 11

12 Monitoring We volgen systematisch de uitvoering van de maatregelen en brengen periodiek de resultaten in kaart. Wij rapporteren periodiek aan het College van Bestuur via voortgangsberichten over onze vorderingen. Die voortgangsberichten bespreken we ook met de geledingen binnen onze school. De adviezen die wij van de geledingen ontvangen, gebruiken we om de uitvoering waar nodig bij te stellen, en/of om het volgende schooljaarplan / schoolplan mee op te stellen. Instrumenten om de kwaliteit te bewaken en efficiënt te evalueren: Leiderschap Personeelsbeleid Strategie en beleid Middelen Processen Waardering klanten Waardering medewerkers Resultaten Methodegebonden toetsen Leerlingvolg-systeem Gesprekken-cyclus mei/juni mei/ juni Per toets, 2x VCB en 1 overdrachtsbespreking Per toets, 3x VCB, feb en juni Leerlingen-panel 1x per 6 wk 1x per 6 wk 1x per 6 wk mei/ juni mei/ juni mei/ juni Klassen-bezoeken Risico-inventa-risatie jan jan okt/ nov okt/ nov Enquêtes 1x per 2 jr 1x per 2 jr 1x per 2 jr 1x per 2 jr 1x per 2 jr 1x per 2 jr Monitor-gesprekken jaarlijks jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Analyse ziekteverzuim 1x per 3 mnd Toetsing aan MR 3x per jaar 3x per jaar 3x per jaar 3x per jaar Exploitatie-overzichten maandelijks 12

13 Bekwame professionals Nascholing Inhoud: Wie? Kosten? BHV-herhalingscursus (Smit & Partouns) De volgende onderdelen worden behandeld tijdens de cursus herhaling BHV: verlenen van Eerste hulp, kennis vergaren van belangrijke brandpreventie, maatregelen en voorzieningen, beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie, oefening met slachtoffers 3 pp 300,00 Passend onderwijs Twee leerkrachten, die in groep 1 en 1/ 2 werken, worden gecoacht op de werkvloer door Nel van Woerkum. Een leraar is al jaren in een hogere groep werkzaam en voor de tweede leraar is het het tweede jaar dat zij in groep 1/ 2 werkt. 2 pp 800 Communicatie met ouders Bureau Brouwers en de Smet leert in 5 werkvergaderingen met hulp van een professionele rollenspeler hoe je als leraar beter met ouders kunt communiceren. Het doel is een goede vertrouwensband op te bouwen. Team 0 (Innovo betaalt deze cursus) Totaal: 1100,00 13

BS OP T HWAGVELD. Brin nr.: 11DJ Adres: Past. Dom. Hexstraat 16 6231HG. Meerssen Tel.nr.: 043-3642813 www.hwagveld.nl info@hwagveld.

BS OP T HWAGVELD. Brin nr.: 11DJ Adres: Past. Dom. Hexstraat 16 6231HG. Meerssen Tel.nr.: 043-3642813 www.hwagveld.nl info@hwagveld. 0 BS OP T HWAGVELD Brin nr.: 11DJ Adres: Past. Dom. Hexstraat 16 6231HG Meerssen Tel.nr.: 043-3642813 www.hwagveld.nl info@hwagveld.nl INHOUDSOPGAVE: Inleiding 1. Missie, visie, ambities en huidige positie

Nadere informatie

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019

SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 SchoolOndernemingsPlan 2015-2019 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Algemeen Gegevens stichting Stichting SKOD Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela Bezoekadres:

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 Positief advies directie: 14 november 2013 Instemming MR: Ter informatie naar bestuur: Ter kennisgeving Raad van Toezicht: INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 ONDERWIJSGROEP

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1

Schoolplan 2015-2019. Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1 Schoolplan 2015-2019 Inhoudsopgave: www.kcde-eik.nl 1 Formulieren vaststelling door bevoegd gezag en instemming MR met schoolplan 1 Algemeen... 5 1.1 Karakter, doel en functies... 5 1.2 Procedure... 6

Nadere informatie

Aandacht en afstemming Elk kind telt! Schoolplan augustus 2015 juli 2020

Aandacht en afstemming Elk kind telt! Schoolplan augustus 2015 juli 2020 Aandacht en afstemming Elk kind telt! Schoolplan augustus 2015 juli 2020 juli 2015 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding en Contet... 3 2. Wettelijk kader... 4 3. Proces en bronnen... 5 3.1. Procesbeschrijving...

Nadere informatie

JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014

JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014 JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014 In dit jaarverslag legt de directie van de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen schooljaar. In dit verslag vindt u de informatie over

Nadere informatie

Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement

Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement Q*Primair Ontwikkelproject Model Kwaliteitshandboek PO Beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem op basis van het INKmanagement model Deel 1 Het INK-managementmodel ingevuld voor het primair onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Groenling 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Algemene gegevens van school... 2 1) Missie en Visie... 2 2) Planmatig werken... 3 3) Handelingsgericht werken...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 samen op ontdekkingsreis 2 Inhoudsopgave Schoolplan 2015-2019 Naam Inhoud Blz. 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 4 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL. BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL. BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL School : De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152 Datum schoolbezoek : 26-10-2004 Datum vaststelling : 12 januari 2005 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014-2015 Basisschool Eikenderveld

Schooljaarplan 2014-2015 Basisschool Eikenderveld Schooljaarplan 2014-2015 Basisschool Eikenderveld Basisschool Eikenderveld Angelastraat 11 6411 TN Heerlen Telefoon 045 5713850 E-mailadres: info@eikenderveld.nl, Homepage: www.eikenderveld.nl schooljaarplan

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk Schooljaar 2014-2015 Planning-realisatie WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk 1. Inleiding Dit overzicht is een uitwerking van het schoolplan 2011-2015 voor het schooljaar 2014-2015. Omdat

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie