HANDBOEK TELEVISIE. Juli 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK TELEVISIE. Juli 2014"

Transcriptie

1 HANDBOEK TELEVISIE Juli 2014 Handboek Televisie 2014

2 De raad van bestuur heeft het Handboek TV zoals vastgesteld bij besluit van de raad van bestuur op 22 mei 2012, ingetrokken en de in dit Handboek Televisie met CR gekenmerkte onderdelen vastgesteld op 1 juli 2014 als zijnde de onderdelen van het Handboek Televisie waar artikel 8.1 sub 1 Coördinatiereglement naar verwijst. Het handboek is dus formeel een bijlage bij het Coördinatiereglement, dat voor de volledigheid ook als bijlage in het algemene deel van het Handboek is opgenomen (Handboek Radio en Televisie, hoofdstuk 4) De hoofdstukken/paragrafen die onderdeel zijn van het Coördinatiereglement zijn voorzien van het kenmerkt: CR Handboek Televisie

3 I nleiding Voor u ligt het Handboek Televisie. Dit maakt onderdeel uit van het geheel van het Handboek, bestaande uit drie delen: Algemeen, Radio en Televisie. Dit is een praktische procesbeschrijving. Het Handboek Televisie bevat dus een procesbeschrijving van de coördinatie en ordening van het mediaaanbod van de landelijke publieke mediadienst op het gebied van Televisie, en relevante aanpalende informatie. Voor zover de inhoud van dit handboek afwijkt, dan wel anders geïnterpreteerd zou kunnen worden dan hetgeen erover bij of krachtens de wet en of regelgeving vastligt, prevaleren deze laatste vanzelfsprekend. De inhoud van dit handboek is in alle gevallen daaraan ondergeschikt. Het Handboek Televisie is bedoeld voor het interne proces op het gebied van Televisie. Het betreft een herziening van het handboek Televisie Het handboek is, voor zover van toepassing verklaard, onderdeel van het Coördinatiereglement. De onderdelen die een bijlage zijn bij het Coördinatiereglement zijn voorzien van het kenmerk: CR Voor dit handboek is toegankelijkheid en leesbaarheid als uitgangspunt genomen. Dat heeft tot gevolg dat formele, juridische typeringen waar mogelijk zijn vermeden. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over omroep, waar de Mediawet spreekt van een landelijke publieke media-instelling. Handboek Televisie

4 I nhoud Kijkcijfers op Internet 21 Kijkwijzer 21 Marketing en promotie 21 Nederlands drama 23 Ketenafspraken Stroomschema s 6 CR 1.1 Operationeel proces Cyclisch Proces Budget 7 CR 1.3 Programmaproces 8 CR 1.4 (Overleg)organen Realisaties betalingen Aankoopproces Op het snijvlak van programmering en programma-inhoud 12 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden directeur DTV en netmanagers 3. Begrippen, definities, relevante zaken, wetenswaardigheden & 17 Beleidslijn inbreken programmering bij sportevenementen Bereikbaarheid t.b.v. de uitzending 17 Bestedingsverplichting onafhankelijk product 18 BVN 18 Calamiteiten/breaking news in relatie tot de uitzending 18 CCC-indeling 18 Centrale aankoop 18 COBO-fonds 19 Evenementen/Niet-Evenementenjaren Nederlandse speelfilms/telefilm/teledoc 25 NPO.nl 28 NPOplus 29 Onderzoek en analyses 29 Platformoverstijgende innovatieve initiatieven 33 Programmavernieuwing en pilots 33 Regelingen, reglementen en beleidslijnen 33 Sales 33 Teletekstondertiteling Relevante technische begrippen Operationeel Proces CR Kaderbrief Televisie Jaarplan Intekenproces Urenindelingsbesluit (ZTIB) Doelstellingen Aanvullende Programmatische Afspraken (APA s) Evaluatie programmering Financiering/budgettering Kosten 54 Directe Programmakosten 54 Organisatiekosten 54 Handboek Televisie

5 Frictiekosten 54 Kosten en financiering gezamenlijke programma s 55 Gezamenlijke kosten 55 BTW Financiering 57 OCW 57 Ster 57 Gegarandeerd budget /glijdende schaal /budget programmaversterking / bewaking garantiebudget Eigen bijdragen omroepen 58 (Overgedragen) Reserve Media Aanbod (RMA) 59 Procedure 2.42-omroepen voor aanvraag overgedragen RMA 60 Programmagebonden bijdragen 61 Sponsoring/ & cofinanciering 61 Voorfinanciering Realisaties /betalingen Overleg Organisatiewijze overleg omroepen NPO 66 CR 57 Bijlagen 1. Organogram DTV NPO Informatievoorziening vanuit NPO/DTV aan omroepen Bindende regeling beschikbaarstelling media-aanbod VOD Toekenningsvoorwaarden online Beleidsnotitie platformselectie Afspraken over continuïteit en promotie Platformoverstijgend overleg 70 Bestuurdersoverleg (BO) 70 College van Omroepen (CvO) 70 Digitaal Domein Overleg (DDO) 70 Financieel Overleg (FO) 70 CR 8 Programmawijzigingen / Bezwaarprocedures 72 Overzicht CCC-indeling / domeinen / genres TV 102 Bezwaarprocedure CCC-codering Tijdlijn volledig uitzendproces Overzicht Contactpersonen Televisie Directie Overleg (TDO) Netredactie Netoverstijgend overleg Bilateraal overleg (Netoverstijgende) projectgroepen Omroepbrede werkgroepen Overleg themakanalen Marketing en communicatieoverleg 69 Handboek Televisie

6 1 Stroomschema s CR 1.1 Operationeel proces = input voor Mediawet Kaderbrief januari Defintief ZTIB voorjaar oktober 1x p. 5 jr Concessie- Beleidsplan 1x p. 5 jr Prestatie overeenkomst Video Jaarplan april Definitief ZTIB zomer februari Intekenproces mei/juni Definitief ZTIB najaar mei september Meerjarenbegroting Vaststelling Programmering en Publieke Omroep toekenning Internet / Urenindelingbesluit juli Evaluatie en analyse voorjaar juni (programmering op hoofdlijnen) november Mediabrief/ Budgettoekenning omroepen ontvangen tevens overzicht geplaatste programmering en s.v.z. toekenning Internet en TK (incl. budgetering) en separaat een update van de APA (Aanvullende Programmatische Evaluatie en analyse zomer Afspraken) Evaluatie en analyse najaar (+ jaar compleet) september januari Handboek Televisie

7 CR 1.2 Cyclisch Proces BUDGET Handboek Televisie

8 CR 1.3 Programmaproces wie wat resultaat wanneer/frequentie omroepen intekening programmapakket/internetactiviteiten ambities T+1 1x per jaar in mei geplaatst/toegekend in schema/toegekende activiteiten internet netmanagers/ omroepen overleg over ingetekende programma's geparkeerd/ aangehouden in afw achting van resultaten eerdere serie/pilot/plan/begroting, etc. 1x per jaar in juni afgew ezen netmanagers / omroepen melding programmaw ijzigingen korte termijn: telefonisch/ lange termijn: in bilateraal overleg (zie hieronder) bespreking lopende programma's/inernetactiviteiten/tk bespreking nieuw e (programma)voorstellen + afspraken (zie geplaatst/geparkeerd/aangehouden/afgew ezen) netmanagers/ omroepen regulier overleg over programmapakket en nieuw e programmavoorstellen bespreking voortgang eerder aangehouden (programma)voorstellen bespreking programmaw ijzigingen frequent (mate w aarin kan per net verschillen) Indien onoverkomelijke bezw aren van een of meerdere omroepen t.a.v. voorgelegd schema: overleg met Directeur DTV bespreking resultaten (nieuw e) programma's/internetactiviteiten/tk/analyses bereiksanalyse gemaakt door programmacoördinatoren (zow el Internet als TV) besluit Directeur DTV neemt bezw aar omroep niet w eg vastlegging afspraken in budget-/titeloverzicht (bevestiging via ) Directeur DTV meldt dit aan RvB bij aanbieding schema('s) t.b.v. (herziening ZTIB) bespreking schema's RvB w eegt bezw aar omroep bij voorgenomen (herziening van) ZTIB netmanagers/ omroepen regulier overleg over programmering/ schema's/ schemaw ijzigingen/ netbeleid/ resultaten/ analyses bespreking analyses/ bereiksresultaten/ evaluatieschema bespreking doelstellingen/ambities (input Video- Jaarplan) bespreking genreschema's (Interent + TV)/schemabegroting (t.b.v. Jaarplan) bereiksanalyse/ evauatieschema gemaakt door programmacoördinatoren (zow el Internet als TV) frequent (mate w aarin kan per net verschillen) Omroep kan n.a.v. voorgenomen (herziening van) ZTIB bedenkingen kenbaar maken bij RvB RvB hoort omroep RvB w eegt bedenkingen bij definitief (herziening van) ZTIB minimaal 3x pj bespreking schema met het oog op (herziening) Urenindelingsbesluit (ZTIB) Omroep kan n.a.v. definitief (herziening van) ZTIB binnen 6 w eken een bezw aarschrift indienen bij RvB Handboek Televisie

9 CR 1.4 (Overleg)organen Handboek Televisie

10 WANNEER WAT WIE 1.5 Realisaties/Betalingen Januari uitbetaling werkkapitaal FAZ NPO eerste week na maand van uitzending actualiseren programmering per omroep voorgaande maand in realisatiebestand Schemacoördinatoren DTV tweede week na maand van uitzending verzending realisatiebestand naar omroepen ter controle Financial producer DTV derde week na maand van uitzending realisatiebestand retour Omroepen derde week na maand van uitzending controle en finalisering realisatiebestand en opmaken verzamelstaat Financial producer DTV derde week na maand van uitzending verzending verzamelstaat naar FAZ NPO t.b.v. betaling aan omroepen Financial producer DTV 20ste van elke maand uitbetaling programmering voorgaande maand en maandelijkse betaling Internet/TK aan omroepen FAZ NPO november/december verrekening werkkapitaal FAZ NPO Handboek Televisie

11 CR 1.6 Aankoopproces 10de v.d. maand concept-facturaties omroepen opgesteld FAZ NPO WANNEER WAT WIE aansluitend concept-facturaties omroepen naar Financial controler DTP FAZ NPO continu proces Research Researcher /Aankoper aansluitend Controle facturen Financial Controler DTV continu proces Afstemming/overleg omroepen/netmanagers Aankoper 20ste v.d. maand Verzending factuur naar omroepen FAZ NPO continu proces Aankoop / contractonderhandeling / prijsafspraken Aankoper > Voor aankoop akkoord omroep/netmanager vereist. Plaatsing in het schema Netmanager continu proces administratieve afhandeling/ archivering/voorraad-/licentiebewaking Producer aankoop continu proces opstellen concept-begroting Producer aankoop Prijsafspraken worden afgestemd met netmanager en deze parafeert contract voorafgaand aan uitzending vermelding aankooptitel/budget/aantal afl. etc. in titel-/budgetbestand omroep uitzendklaar maken: o.a. ondertiteling/dubbing, technische controle. uitzendgegevens aanleveren, montage, NICAM, etc. Programmacoördinator Producer aankoop continu proces check concept-begroting Financial controler DTV na uitzending verwerking budget in realisatiebestand (zie stroomschema realisaties) + check budget met begroting/factuur Financial controler DTP continu proces na akkoord financial controler DTP verzending begroting naar omroep/faz NPO Producer aankoop na uitzending administratieve en technische afhandeling (uitzending laten wissen indien geen runs meer beschikbaar, eventuele banden retour, etc.) Producer aankoop Handboek Televisie

12 2 Algemeen In de complexiteit van het operationele televisieproces is het van groot belang dat er zoveel mogelijk duidelijkheid is over ieders onderscheiden rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Er zijn veel partijen en daarmee een veelvoud aan culturen, ambities, wensen, missies en doelen. En dit alles in een context van passie en creativiteit. Externe pluriformiteit is een wezenskenmerk van ons publieke omroepbestel. Omroepen vormen als partijen aan wie de verzorging van een geschakeerd en kwalitatief hoogwaardig programmapakket is toevertrouwd en daar gaat het uiteindelijk allemaal om de basis van ons omroepbestel. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, programmering, de coördinatie, het bevorderen van doelmatigheid, het behartigen van het gezamenlijk belang en het bevorderen van samenwerking en daaruit voortvloeiende gezamenlijkheidsactiviteiten. Een samenhangend en herkenbaar programma-aanbod van de landelijke publieke omroep als geheel is noodzakelijk, wil de publieke omroep een rol van betekenis (blijven) spelen in het totale media-aanbod. De overheid heeft gekozen voor het uitgeven van één concessie voor de publieke omroep als geheel. Samenwerking tussen de samenstellende delen is een voorwaarde, wil de publieke omroep als totaal goed presteren. Uitgangspunt is dat het geheel meer is dan de som der delen. Op het snijvlak van programmering en programma-inhoud De raad van bestuur draagt dan ook de verantwoordelijkheid om een adequate verbinding te leggen tussen het totaalaanbod van de publieke omroep ter uitvoering van de wettelijke taakopdracht en de specifieke bijdrage van de afzonderlijke omroepinstellingen daaraan. Op deze manier wordt de pluriformiteit in onze samenleving in het omroepbestel verankerd. Dit betekent niet dat omroepverenigingen zich alleen richten op hun eigen leden. Zij bedrijven vanuit hun eigen identiteit algemene omroep voor een algemeen publiek. Zo is het vastgelegd in de Mediawet en in de statuten van de omroepverenigingen. De uitdaging is de spanning die kan ontstaan in ons bestel, constructief te laten zijn en vooral productief te maken (binnen de spelregels van de Mediawet). Televisie Het operationeel proces is een gedeelde verantwoordelijkheid vanuit betrokkenheid. Binnen de huidige verhoudingen en bevoegdheden is de Directie Televisie (DTV) daarin verantwoordelijk voor de netprofielen, de programmering (incl. de mediaomgevingen van de netten (Internet en de Themakanalen), de realisatie van de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en het Televisiebudget. Ook moet DTV ervoor zorgdragen dat de programmering beantwoordt aan de Mediawet, het Concessiebeleidsplan en de in de Prestatieovereenkomst vastgelegde afspraken. Daarbij houdt DTV ook oog voor de missies en maatschappelijke doelstellingen van de individuele omroepen en de publieke omroep als geheel. DTV draagt er zorg voor dat deze voldoende tot hun recht komen, uiteraard binnen de kaders van de doelstellingen van de publieke omroep en de budgettaire ruimte. De omroepen beschikken over een programmatische autonomie en zijn verantwoordelijk voor vorm en inhoud van de programma s en van hun activiteiten op internet en voor het ontwikkelen en produceren ervan. Handboek Televisie

13 Het programmeringsproces en de programmatische autonomie van omroepen kunnen echter niet los van elkaar worden gezien. Enerzijds bemoeit de netmanager zich met de inhoud van de programma s, anderzijds zijn de omroepen betrokken bij het programmeringsproces (formuleren beleid, afstemming programmaschema s, etc.) Teneinde het profiel en de overige doelstellingen van de netten te realiseren kan het niet anders of de netmanager moet zich een oordeel kunnen vormen en van daaruit ook een oordeel kunnen geven over de inhoud van de door omroepen aangeboden programma s/formats/activiteiten in het digitale domein. Hij/zij moet immers kunnen toetsen of ze passen bij het profiel van het net en de mediaomgeving ervan, toegesneden zijn op de beoogde doelgroepen en bijdragen aan de doelstellingen van het net als geheel en van de afzonderlijke tijdslots. Door de scherpere en meer onderscheidende netprofielen, de daarmee samenhangende doelstellingen en de daaruit afgeleide genreschema s en de doelstellingen en criteria voor de mediaomgevingen hebben omroepen veel zicht op het sturingskader en in principe onbeperkte ruimte om programma s voor alle netten en voor alle tijdslots aan te bieden. Het programmaversterkingsbudget maakt het omroepen mogelijk aanzienlijk meer programma s te realiseren dan het gegarandeerde budget aan ruimte biedt. Het sturen op de doelstellingen door de netmanager kan de programmatische keuzes van omroepen beïnvloeden. Deze sturing kan de sfeer, stijl, tone of voice, uitstraling etc. van het programma betreffen omdat deze factoren bepalend (kunnen) zijn voor de aansluiting van het programma op het profiel van het net, dat de netmanager moet bewaken. Een gesprek over een programmaformat kan nooit in abstracto plaatsvinden, maar behoeft vaak illustratie aan de hand van een pilot of van concrete reeds uitgezonden afleveringen. Een gesprek waarin de netmanager een kritisch oordeel geeft over de presentator of over de gastenlijst (beide in relatie tot het netprofiel) of over het programmaproductieproces (in relatie tot het budget dat voor het tijdslot beschikbaar is) kan worden ervaren als een te verregaande inhoudelijke inmenging. Het is niet eenvoudig, zo niet onmogelijk, een scherpe grens te trekken tussen de bevoegdheid van een netmanager en de autonomie van een omroep. In alle nuchterheid mag worden gesteld dat subjectieve elementen in het programmeringsproces onvermijdelijk zijn. Het blijft een creatief proces en is geen exacte wetenschap. Het komt dus aan op een goed samenspel tussen de netmanager en de omroepen met wederzijds respect en oog en oor voor ieders rol en bevoegdheid. Indien een omroep van mening is dat zijn programmatische autonomie door de netmanager wordt aangetast, kan deze zich tot de directeur Televisie wenden, die vervolgens met beide partijen in overleg gaat. Een gevoelig thema in het spanningsveld tussen programmering en programma-inhoud is de relatie vanuit DTV met buitenproducenten, programmamakers, eindredacteuren, etc. Contacten vanuit DTV met buitenproducenten zijn er (de deur staat voor iedereen open) en zijn ook van belang om vanuit de verantwoordelijkheid voor de doelstellingen van de publieke omroep, waaronder bijv. programmavernieuwing, geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen en trends in de markt. Er is in die contacten echter nooit sprake van onderhandelingen of toezeggingen, laat staan van deals over formats, budgetten of tijdslots. Netmanagers kunnen buitenproducenten informeren over de netprofielen en de formatbehoeften rond specifieke tijdslots. Netmanagers kunnen zich door buitenproducenten laten informeren over trends en ontwikkelingen in de markt, nieuwe formats etc. en kunnen zodoende bewaken dat een format bij de publieke omroep en niet bij de commerciëlen terecht komt en daarbinnen bij een geschikte omroep en daarmee niet tussen wal en schip valt. Netmanagers geven tegenover buitenproducenten geen eindoordeel over Handboek Televisie

14 nieuwe formats, onderhandelen er zoals gezegd niet over, sluiten evenmin deals af, maar maken hen duidelijk dat alleen omroepen beslissen of een programma uiteindelijk wordt aangeboden en gemaakt en verwijzen buitenproducenten door naar een of meer omroepen. De betreffende omroepen worden zo spoedig mogelijk over deze contacten geïnformeerd en de uitkomst van het contact met de betreffende buitenproducent wordt door de omroep teruggekoppeld. Zodoende blijft DTV op de hoogte van wat er met een (potentieel aantrekkelijk) format gebeurt en kan de route daarvan langs omroepen worden gevolgd. Contacten met programmamakers of presentatoren, wanneer die spontaan tot stand komen of door makers worden gezocht, worden niet uit de weg gegaan. Maar in die contacten worden ze steevast doorverwezen naar de omroepdirecteuren als degenen die besluiten of een programma uiteindelijk wordt aangeboden en in ontwikkeling/productie wordt genomen. (voorgaande tekst is een samenvatting van het rapport De springer en de vanger van Ad de Boer, december 2006) Handboek Televisie

15 CR De Directie Televisie (DTV) van de NPO is verantwoordelijk voor de programmering, positionering en budgettering van de publieke televisienetten NPO 1, -2, -3, -Zapp en hun mediaomgevingen (Internet en de digitale themakanalen). Daartoe hebben de directeur DTV en de netmanagers een aantal taken en bevoegdheden waarbij zij verantwoordelijk zijn voor: 1 A. Opstellen, positioneren en bewaken netprofielen (in geval van wijziging v.d. netprofielen: raad van betuur stelt vast nadat het CvO om een zienswijze is gevraagd) B. De mediaomgevingen van de netten (doelstellingen, criteria, etc.) 2 Het zowel per net (incl. mediaomgeving) als netoverstijgend: Formuleren van doelstellingen en ambities; Ontwikkelen programmastrategie (incl. programmabeleid voor genres, domeinen en thema s zoals drama, kunst, documentaires, programmavernieuwing, diversiteit en beleid voor bereik leefstijl-/leeftijdsgroepen); Initiëren en realiseren van projecten; Ontwikkelen en uitvoeren van het marketing- en promotiebeleid, bewaken van de continuïteit op de netten, de samenhang en coördinatie op en tussen de netten en de naleving van de daarvoor omroepbreed gemaakte afspraken; Ontwikkelen en uitvoeren van het aankoopbeleid en het verwerven van rechten van buitenlandse fictie passend bij de netprofielen en de ambities en missies van de omroepen. 3 (Jaarlijks) opstellen van het Televisie Jaarplan; de Aanvullende Programmatische Afspraken per omroep; de Urenindelingsbesluiten (ZTIB) ter vaststelling door de raad van bestuur. 4 Beheer, bewaking en verantwoording van de voor Televisie beschikbare financiële middelen (directeur DTV); het binnen de Televisie-begroting aan elk net (incl. mediaomgeving) beschikbaar gesteld budget (netmanagers). 5 Bevoegd programma s te plaatsen/af te wijzen; internetactiviteiten toe te kennen (portals, sites, pips) programma/internetbudgetten vast te stellen en toe te kennen; een programma te verplaatsen dan wel uit het schema te halen als deze de doelstellingen van het slot waarin het is geplaatst niet realiseert, de eventueel specifiek voor dit programma geformuleerde doelstellingen niet realiseert dan wel niet (voldoende) bijdraagt aan de gezamenlijk op domein-/genreniveau afgesproken doelstellingen; van omroepen inlichtingen te verlangen voor zover dat voor de uitoefening van taak en bevoegdheden redelijkerwijs nodig wordt geacht; de programmering aan te passen bij calamiteiten en indien noodzakelijk programma s daarbij uit het schema te halen. Handboek Televisie

16 Vervolg taken en bevoegdheden directeur DTV en netmanagers 6 Zorgdragen voor een juiste balans, afstemming en coördinatie tussen de netten en op het net (tussen het net en de mediaomgeving ervan) voor een optimale communicatie met en informatievoorziening aan de omroepen over programmering (incl. de mediaomgeving van de netten), budgettering en daaraan gerelateerde activiteiten, zowel waar het de omroepen individueel betreft als omroepbreed; voor een evenwichtige verdeling van de zendtijd tussen 07u00-24u00; dat elke omroep jaarlijks minimaal het garantiebudget en de gegarandeerde uren krijgt toegekend; dat de programmering beantwoordt aan de Mediawet, het Concessiebeleidsplan en de in de Prestatieovereenkomst vastgelegde afspraken; dat de missie en/of maatschappelijke doelstelling van omroepen en de publieke omroep als geheel voldoende tot hun recht komen; dat omroepen aangesloten zijn op de ontwikkeling van programmastrategie en de samenstelling van de programmaschema s; dat met omroepen gemaakte (programmatische/financiële) afspraken worden vastgelegd; voor de vastlegging van de ontwikkeling van nieuwe formats/programma s de kenmerken en criteria waaraan het programma moet voldoen. 7 Ontwikkelen en bouwen van genreschema s, schemabegrotingen, titelschema s en bewaken dat de gerealiseerde programmering (incl. de activiteiten binnen de mediaomgeving van de netten) de voor het net geformuleerde doelstellingen realiseert. 8 Beoordelen van programmavoorstellen/-formats/pilots met het oog op de bewaking van de netprofielen en de daarbij behorende opbouw en compositie van de programmering en de realisatie van de geformuleerde netdoelstellingen. 9 Stimuleren van programma s en activiteiten in het digitale domein die bijdragen aan (de versterking van) de netprofielen. 10 Eindverantwoordelijk voor de voortgang, de kwaliteit en de transparantie van het operationele proces. 11 Voorzitten van het Televisie Directie Overleg (directeur DTV); de netredacties (netmanagers); (netoverstijgende) project-/werkgroepen. Handboek Televisie

17 3 Begrippen, definities, relevante zaken, wetenswaardigheden & nice to know B eleidslijn inbreken programmering bij sportevenementen Met de NOS is afgesproken dat de evenementenlijst en wijzigingen daarop zo vroeg mogelijk met DTV worden afgestemd, zodat de schema s daar tijdig op kunnen worden aangepast. Omdat van een aantal sportevenementen pas in een laat stadium bekend is of en op welke tijden deze plaatsvinden, is het soms nodig in de vaste programmering in te breken. Daarvoor is de volgende lijn van redeneren bepaald voor de gevallen dat nieuwe sportevenementen zich aandienen die op voorhand niet of lastig voorzien kunnen worden: NPO Zapp wordt beschouwd als een volwaardige zender die niet bij eerste gelegenheid wordt onderbroken om plaats te maken voor sportevenementen; De NOS overlegt met DTV vóór het afsluiten van contracten van sportevenementen over wenselijkheid en mogelijkheden in het uitzendschema; DTV onderzoekt per inbreuk wat dit voor een specifiek net kan betekenen; Als een sportevenement tot uur duurt, wordt het in beginsel uitgezonden op NPO 1. Vangt het sportevenement aan ná uur dan zal uitzending in principe op NPO 3 plaatsvinden. Tussen uur en wordt naar bevind van zaken gehandeld. In het meer specifieke geval van de kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal geldt dat de wedstrijden die in het weekend worden gespeeld en op uur beginnen op NPO 1 worden uitgezonden en de wedstrijden die om uur beginnen op NPO 3 In lijn met het Coördinatiereglement is het bij alle overige sportevenementen aan DTV om, met redenen omkleed, tot besluitvorming te komen. B ereikbaarheid t.b.v. de uitzending Bij DTV wordt gewerkt met Piketdiensten. Buiten kantoortijd is altijd één van de schemacoördinatoren bereikbaar voor eventuele wijzigingen van de programmering. Indien nodig neemt de Piketdienst contact op met een van de netmanagers of de Directeur TV. De Piketdienst heeft in voorkomende gevallen als primaire taak de MCP namens DTV aan te sturen en functioneert zo als schakel tussen DTV/ netmanagers en de eindregisseurs. In geval van storingen en/of calamiteiten wordt eerst de lopende uitzending aangepast, daarna wordt de communicatie hieromtrent verzorgd, inclusief de afstemming met MIS (EPG) en Teletekst. DTV informeert via internet (NPO.nl, Twitter, etc.) ook het publiek. Voor Themakanalen (m.u.v. NPO Zapp Xtra) is de beheerder van een themakanaal de contactpersoon in geval van eventuele wijzigingen in de programmering. Technicolor neemt in geval van technische problemen direct contact op met de beheerder van het betreffende themakanaal. Voor NPO Zapp Xtra is de schemacoördinator van NPO Zapp c.q. de schemacoördinator met piketdienst contactpersoon. Het nummer van de Piketdienst is: Handboek Televisie

18 B estedingsverplichting onafhankelijk product Onafhankelijke producties zijn producties die niet zijn geproduceerd door publieke, commerciële of buitenlandse omroepinstellingen of daaraan gelieerde ondernemingen. De publieke omroep heeft een bestedingsverplichting wat betreft onafhankelijk product. Minimaal 16,5% van het totale programmabudget van de publieke omroep moet worden besteed aan onafhankelijke producties. Het percentage wordt als volgt berekend: Percentage bestedingen onafhankelijke producties = lasten onafhankelijke producties/ocw-programmabudget. Voor Themakanalen geldt het Europese percentage van 10% onafhankelijke productie. B VN BVN staat voor 'het Beste van Vlaanderen en Nederland' en is de Nederlandstalige publieke tv-zender in het buitenland. Elke dag opnieuw selecteert BVN uit het televisieaanbod van de Nederlandse en Vlaamse publieke omroep (VRT) Nederlandstalige programma's: nieuws en achtergrondinformatie, series en topfilms. BVN is wereldwijd 24 uur per dag via meerdere satellieten te ontvangen. Op de Nederlandse Antillen en Aruba zit BVN ook op de kabel. BVN is een samenwerkingsverband van de NPO en de VRT. Sinds 2013 is BVN ondergebracht bij de Directie Televisie. Meer informatie: en Buiten kantooruren is de Piketdienst het eerste aanspreekpunt. Indien de calamiteit van zodanige omvang is dat de gezamenlijkheid in actie moet komen en/of extra journaals moeten worden ingezet, neemt de NOS contact op met de directeur TV dan wel neemt deze zelf het initiatief richting NOS. Flitsjournaal In het kader van breaking news en Amberalert (zie Algemeen deel Handboek) bestaat het Flitsjournaal. Dit is een plotseling extra journaal, dat op verzoek van de NOS wordt ingezet in situaties die net geen breaking news zijn. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel kijkers om bij een lopende, spannende zaak ook tussendoor op de hoogte te worden gehouden. Zo n flitsjournaal duurt circa een minuut en wordt direct vast aan een programma ingepland, voor teasers, promo s en Ster. CCC -indeling, programmagenres en domeinen Zie voor een algemene toelichting op het Crossmediale Content Classificatiesysteem (CCC) het Handboek Algemeen. Ten behoeve van het programmeringsproces hanteert DTV meer en in sommige gevallen andere genres dan waarin de CCC-indeling voorziet. DTV draagt er zorg voor dat alle in de genreschema s opgenomen programmagenres aansluiten op een van de categorieën uit de CCC-indeling. Het classificatiesysteem is nog niet geoperationaliseerd voor de themakanalen. C alamiteiten/breaking news in relatie tot uitzending Als zich een calamiteit voordoet die van invloed is/mogelijk zal worden op de uitzending wordt afhankelijk van de aard ervan contact opgenomen met de netmanager van het betreffende net, dan wel met de directeur TV. C entrale Aankoop Sinds 2005 is er bij de publieke omroep een centrale afdeling aankoop. Deze afdeling ressorteert onder DTV en koopt voor de omroepen programma s aan (fictie en natuur). De afdeling speurt op de markt naar drama/ Handboek Televisie

19 comedy/speelfilms en andere in het buitenland gemaakte programmagenres die interessant (kunnen) zijn voor de publieke omroep. De afdeling heeft een groot internationaal netwerk en bezoekt beurzen en festivals. In overleg met de omroepen en de netmanagers wordt aangekocht. Een aangekocht programma wordt altijd gelabeld aan een omroep en moet tevens zowel programmatisch (aansluiting netprofiel) als budgettair passen in de schema s van één van de netten. Daartoe overleggen de aankopers veelvuldig met zowel de omroepen als de netmanagers. De centrale afdeling aankoop is verantwoordelijk voor het gehele aankoopproces: research, selectie, aankoop, prijsafspraken, contracteren, begroting, uitzendklaar maken en archivering. Sinds enige jaren worden niet de werkelijke kosten, maar de begrote kosten aan de omroepen gefactureerd (na uitzending wordt vanuit GOS hetzelfde bedrag uitbetaald aan de betreffende omroep). Hiervoor is destijds gekozen omdat dit minder administratieve rompslomp met zich meebrengt. Als zich tussen het moment van begroten/factureren en programmeren/ uitzenden substantiële wijzigingen voordoen in de kosten (bijv. als gevolg van koersverschillen) kan dit wel worden verrekend. Per titel wordt een begroting gemaakt waarop een toeslag wordt gerekend voor het uitzendklaarmaken (nabewerking, vertaling, ondertiteling en archivering (aankoopprogramma s worden vanwege de rechten niet in de DDV/ Beeld&Geluid gearchiveerd)). De financiële afhandeling tussen NPO en omroepen wordt uitgevoerd en bewaakt door de controller DTV. Op het moment dat een aankooptitel aan een omroep wordt gekoppeld, betekent dit in financiële zin dat de omroep het daarmee gemoeide bedrag dient over te maken aan de NPO. De omroep krijgt dit bedrag na uitzending weer retour. Mocht de omroep door deze voorfinanciering in liquiditeitsproblemen komen, dan kan bij Directie Financiën een verzoek worden ingediend voor een wijziging van het bevoorschottingsritme. Het aankoopproces verloopt voor de themakanalen iets anders. Rechten voor het uitzenden op themakanalen worden vaak meegekocht met aankopen voor open netten. In specifieke gevallen wordt er ook door de centrale afdeling aankoop in opdracht van het themakanaal aangekocht. Onderzoeksbureau BCG heeft in zijn rapportage over de bezuinigingen bij de publieke omroep aanbevolen de omvang buitenlands product in de programmering te verhogen. Niet alleen fictie, maar ook non-fictie. Daarbij is geadviseerd ook aankoop non-fictie in gezamenlijkheid te organiseren. De VPRO verzorgt al namens een aantal omroepen de aankoop van nonfictie. Met ingang van 1 januari ressorteert deze afdeling van de VPRO financieel onder verantwoordelijkheid van de NPO. Besluitvorming over verdere centralisatie van aankoop non fictie is nog onderwerp van overleg tussen NPO en omroepen. GEO-blocking aangekochte titels Voor programma's die via de Centrale Afdeling Aankoop bij de NPO worden aangekocht, worden steeds vaker ook de Internet/UitzendingGemist (UG)- rechten verworven. Daarbij wordt dan doorgaans met de distributeur afgesproken dat deze alleen binnen Nederland zijn te streamen. Deze programma's moeten daarvoor technisch worden voorzien van een GEOblocking. Aangezien dit een contractuele afspraak met de distributeur betreft, luistert het ook nauw dat deze blokkade daadwerkelijk wordt toegepast. Zodra een aangekochte serie staat geprogrammeerd en voor deze titel ook internet/ug-rechten beschikbaar zijn, geeft DTV dit via mail uiterlijk 3 dagen voor uitzending door aan het rechtenmeldpunt Uitzending Gemist: Daarbij moet worden vermeld: Handboek Televisie

20 - Titel en aantal afleveringen en -waar beschikbaar- WON-IDs - Uitzenddata (net, dag, periode, tijdstip) - Vanaf wanneer en hoelang de titel op Internet/UG beschikbaar mag worden gesteld - Op welk platform het programma mag worden uitgespeeld: Internet VoD (vast en mobiel internet), TV VoD (kabel en IPTV distributeurs) en Internet Download (dan mag het ook gedownload worden. Moet voor aankoop bijna altijd op beperking staan) en Hergebruik (hiermee kunnen de omroepen de file voor eigen toepassingen binnenhalen, tevens hangt hier een aantal processen achter, zoals de UG promomaker. Deze mag eigenlijk altijd aan staan). - Of er sprake is van een GEO-blocking: alleen voor Internet VoD en Internet Download kan Geo-blocking worden aangevraagd. (TV VoD is vanwege alleen lokale verspreiding bij kabelaars en IPTV automatisch gegeoblockt. Hergebruik is alleen voor omroepen en eigen gebruik en werkt alleen op omroepnetwerk, dus beperkt). ID's van programma's voor de komende drie weken zijn eenvoudig na te zoeken in CERESview: https://ceres.omroep.nl/view/ Hier zijn door op een programma te klikken alle details te vinden. DDU en ICT zijn ervoor verantwoordelijk dat de GEO-blocking wordt aangezet en bevestigen dit aan de aanvrager. C obo-fonds Stichting Coproductiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO-fonds) bestaat sinds Bron van inkomsten zijn voornamelijk de auteursrechtelijke omroepvergoedingen die door Belgische en Duitse kabelexploitanten worden betaald voor de gelijktijdige doorgifte van de zenders in het ontvangstgebied. Het CoBO-fonds draagt financieel bij aan coproducties van de omroepen. Onder coproductie wordt verstaan een samenwerkingsverband tussen omroep en coproducent. Hierbij heeft de omroep naast financiële inbreng ook inspraak in de aard, inhoud of vormgeving van de audiovisuele productie. Coproducenten kunnen zijn: Een onafhankelijke filmproducent; Instellingen werkzaam op het gebied van de podiumkunsten; De Vlaamse Radio en Televisie omroep (VRT); Een Duitse publieke omroep (ZDF, WDR, ARD etc.). De bijdragen van het CoBO-fonds zijn niet gebaseerd op inhoudelijke criteria. Deze worden zowel op budget als ook op mate van Nederlandse inbreng getoetst voordat een definitieve bijdrage kan worden toegekend. Aanvragen worden behandeld in het CoBO-bestuur, waarin vertegenwoordigers van de publieke omroep zitting hebben. Voor meer informatie over het indienen van aanvragen en de criteria: / / E venementen-/niet-evenementen jaren Het EK/WK-voetbal en de Olympische Spelen (zomer/winter) vinden in de even jaren plaats. Omdat de publieke omroep de uitzendrechten heeft van deze superevenementen, wijken de even en oneven jaren zowel programmatisch als budgettair van elkaar af. De superevenementen worden in principe op NPO 1 uitgezonden. De programmering van de andere netten wordt in die periode daarop afgestemd, wat een wijziging van de reguliere opbouw van de avonden met zich mee kan brengen (bijv. 20u00 Journaal op NPO 2 i.p.v. NPO 1). Omdat de periode waarin de superevenementen plaatsvinden tijdig bekend is, wordt hier in het jaarplan en in de bijbehorende schema s al rekening mee gehouden. Handboek Televisie

2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP

2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Jaarverslag 2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP 2 Leeswijzer Jaarverslag Jaarverslag 2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Nederlandse Publieke Omroep: Het geheel van landelijke publieke omroepen inclusief het

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 28534/2012014015 Jan Vosselman Bosch +31 (35) 773 77 09

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 28534/2012014015 Jan Vosselman Bosch +31 (35) 773 77 09 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mevrouw J.M van Bijsterveldt-Vliegenthart Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE Datum Onderwerp 31 oktober 2012 Handhavingsbrief 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT

RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT 1 2 INHOUD VERANTWOORDING 4 ALGEMENE BEPALINGEN 6 RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 7 RICHTLIJN 2 INTEGRITEIT 12 RICHTLIJN 3 VERSLAGLEGGING 16 RICHTLIJN

Nadere informatie

Wijzer Kijken. Schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen

Wijzer Kijken. Schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen Wijzer Kijken Schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen Advies Commissie Jeugd, Geweld en Media Anne Lize van der Stoel (voorzitter) Nico

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 1 Financieel jaarverslag 2012 INHOUD Samenvatting & Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Deel I Directieverslag 5 Algemene Informatie 5 Financiële paragraaf 7 Risicoparagraaf 9 Bedrijfsvoeringverklaring 11 Governance

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING... 3 2 LOKALE OMROEP EDE... 5 2.1 Radio... 5 2.2 Televisie... 5 2.3 Zendtijd... 6 2.4 Huisvesting... 6 2.5 Relatie met gemeentebestuur...

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14 JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 7 IV. Uitgeverij 14 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 19 VI.

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Richtlijn Klachtbehandeling

Richtlijn Klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Richtlijn Klachtbehandeling Taken, verantwoordelijkheden en procedures bij het vormgeven van het beleid over klachtbehandeling Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Taken en

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Uitleg met voorbeelden over de procedures, de regels en de projectadministratie EVF: Ruimte voor innovatieve projecten. Colofon De

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie