HANDBOEK TELEVISIE. Juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK TELEVISIE. Juli 2014"

Transcriptie

1 HANDBOEK TELEVISIE Juli 2014 Handboek Televisie 2014

2 De raad van bestuur heeft het Handboek TV zoals vastgesteld bij besluit van de raad van bestuur op 22 mei 2012, ingetrokken en de in dit Handboek Televisie met CR gekenmerkte onderdelen vastgesteld op 1 juli 2014 als zijnde de onderdelen van het Handboek Televisie waar artikel 8.1 sub 1 Coördinatiereglement naar verwijst. Het handboek is dus formeel een bijlage bij het Coördinatiereglement, dat voor de volledigheid ook als bijlage in het algemene deel van het Handboek is opgenomen (Handboek Radio en Televisie, hoofdstuk 4) De hoofdstukken/paragrafen die onderdeel zijn van het Coördinatiereglement zijn voorzien van het kenmerkt: CR Handboek Televisie

3 I nleiding Voor u ligt het Handboek Televisie. Dit maakt onderdeel uit van het geheel van het Handboek, bestaande uit drie delen: Algemeen, Radio en Televisie. Dit is een praktische procesbeschrijving. Het Handboek Televisie bevat dus een procesbeschrijving van de coördinatie en ordening van het mediaaanbod van de landelijke publieke mediadienst op het gebied van Televisie, en relevante aanpalende informatie. Voor zover de inhoud van dit handboek afwijkt, dan wel anders geïnterpreteerd zou kunnen worden dan hetgeen erover bij of krachtens de wet en of regelgeving vastligt, prevaleren deze laatste vanzelfsprekend. De inhoud van dit handboek is in alle gevallen daaraan ondergeschikt. Het Handboek Televisie is bedoeld voor het interne proces op het gebied van Televisie. Het betreft een herziening van het handboek Televisie Het handboek is, voor zover van toepassing verklaard, onderdeel van het Coördinatiereglement. De onderdelen die een bijlage zijn bij het Coördinatiereglement zijn voorzien van het kenmerk: CR Voor dit handboek is toegankelijkheid en leesbaarheid als uitgangspunt genomen. Dat heeft tot gevolg dat formele, juridische typeringen waar mogelijk zijn vermeden. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over omroep, waar de Mediawet spreekt van een landelijke publieke media-instelling. Handboek Televisie

4 I nhoud Kijkcijfers op Internet 21 Kijkwijzer 21 Marketing en promotie 21 Nederlands drama 23 Ketenafspraken Stroomschema s 6 CR 1.1 Operationeel proces Cyclisch Proces Budget 7 CR 1.3 Programmaproces 8 CR 1.4 (Overleg)organen Realisaties betalingen Aankoopproces Op het snijvlak van programmering en programma-inhoud 12 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden directeur DTV en netmanagers 3. Begrippen, definities, relevante zaken, wetenswaardigheden & 17 Beleidslijn inbreken programmering bij sportevenementen Bereikbaarheid t.b.v. de uitzending 17 Bestedingsverplichting onafhankelijk product 18 BVN 18 Calamiteiten/breaking news in relatie tot de uitzending 18 CCC-indeling 18 Centrale aankoop 18 COBO-fonds 19 Evenementen/Niet-Evenementenjaren Nederlandse speelfilms/telefilm/teledoc 25 NPO.nl 28 NPOplus 29 Onderzoek en analyses 29 Platformoverstijgende innovatieve initiatieven 33 Programmavernieuwing en pilots 33 Regelingen, reglementen en beleidslijnen 33 Sales 33 Teletekstondertiteling Relevante technische begrippen Operationeel Proces CR Kaderbrief Televisie Jaarplan Intekenproces Urenindelingsbesluit (ZTIB) Doelstellingen Aanvullende Programmatische Afspraken (APA s) Evaluatie programmering Financiering/budgettering Kosten 54 Directe Programmakosten 54 Organisatiekosten 54 Handboek Televisie

5 Frictiekosten 54 Kosten en financiering gezamenlijke programma s 55 Gezamenlijke kosten 55 BTW Financiering 57 OCW 57 Ster 57 Gegarandeerd budget /glijdende schaal /budget programmaversterking / bewaking garantiebudget Eigen bijdragen omroepen 58 (Overgedragen) Reserve Media Aanbod (RMA) 59 Procedure 2.42-omroepen voor aanvraag overgedragen RMA 60 Programmagebonden bijdragen 61 Sponsoring/ & cofinanciering 61 Voorfinanciering Realisaties /betalingen Overleg Organisatiewijze overleg omroepen NPO 66 CR 57 Bijlagen 1. Organogram DTV NPO Informatievoorziening vanuit NPO/DTV aan omroepen Bindende regeling beschikbaarstelling media-aanbod VOD Toekenningsvoorwaarden online Beleidsnotitie platformselectie Afspraken over continuïteit en promotie Platformoverstijgend overleg 70 Bestuurdersoverleg (BO) 70 College van Omroepen (CvO) 70 Digitaal Domein Overleg (DDO) 70 Financieel Overleg (FO) 70 CR 8 Programmawijzigingen / Bezwaarprocedures 72 Overzicht CCC-indeling / domeinen / genres TV 102 Bezwaarprocedure CCC-codering Tijdlijn volledig uitzendproces Overzicht Contactpersonen Televisie Directie Overleg (TDO) Netredactie Netoverstijgend overleg Bilateraal overleg (Netoverstijgende) projectgroepen Omroepbrede werkgroepen Overleg themakanalen Marketing en communicatieoverleg 69 Handboek Televisie

6 1 Stroomschema s CR 1.1 Operationeel proces = input voor Mediawet Kaderbrief januari Defintief ZTIB voorjaar oktober 1x p. 5 jr Concessie- Beleidsplan 1x p. 5 jr Prestatie overeenkomst Video Jaarplan april Definitief ZTIB zomer februari Intekenproces mei/juni Definitief ZTIB najaar mei september Meerjarenbegroting Vaststelling Programmering en Publieke Omroep toekenning Internet / Urenindelingbesluit juli Evaluatie en analyse voorjaar juni (programmering op hoofdlijnen) november Mediabrief/ Budgettoekenning omroepen ontvangen tevens overzicht geplaatste programmering en s.v.z. toekenning Internet en TK (incl. budgetering) en separaat een update van de APA (Aanvullende Programmatische Evaluatie en analyse zomer Afspraken) Evaluatie en analyse najaar (+ jaar compleet) september januari Handboek Televisie

7 CR 1.2 Cyclisch Proces BUDGET Handboek Televisie

8 CR 1.3 Programmaproces wie wat resultaat wanneer/frequentie omroepen intekening programmapakket/internetactiviteiten ambities T+1 1x per jaar in mei geplaatst/toegekend in schema/toegekende activiteiten internet netmanagers/ omroepen overleg over ingetekende programma's geparkeerd/ aangehouden in afw achting van resultaten eerdere serie/pilot/plan/begroting, etc. 1x per jaar in juni afgew ezen netmanagers / omroepen melding programmaw ijzigingen korte termijn: telefonisch/ lange termijn: in bilateraal overleg (zie hieronder) bespreking lopende programma's/inernetactiviteiten/tk bespreking nieuw e (programma)voorstellen + afspraken (zie geplaatst/geparkeerd/aangehouden/afgew ezen) netmanagers/ omroepen regulier overleg over programmapakket en nieuw e programmavoorstellen bespreking voortgang eerder aangehouden (programma)voorstellen bespreking programmaw ijzigingen frequent (mate w aarin kan per net verschillen) Indien onoverkomelijke bezw aren van een of meerdere omroepen t.a.v. voorgelegd schema: overleg met Directeur DTV bespreking resultaten (nieuw e) programma's/internetactiviteiten/tk/analyses bereiksanalyse gemaakt door programmacoördinatoren (zow el Internet als TV) besluit Directeur DTV neemt bezw aar omroep niet w eg vastlegging afspraken in budget-/titeloverzicht (bevestiging via ) Directeur DTV meldt dit aan RvB bij aanbieding schema('s) t.b.v. (herziening ZTIB) bespreking schema's RvB w eegt bezw aar omroep bij voorgenomen (herziening van) ZTIB netmanagers/ omroepen regulier overleg over programmering/ schema's/ schemaw ijzigingen/ netbeleid/ resultaten/ analyses bespreking analyses/ bereiksresultaten/ evaluatieschema bespreking doelstellingen/ambities (input Video- Jaarplan) bespreking genreschema's (Interent + TV)/schemabegroting (t.b.v. Jaarplan) bereiksanalyse/ evauatieschema gemaakt door programmacoördinatoren (zow el Internet als TV) frequent (mate w aarin kan per net verschillen) Omroep kan n.a.v. voorgenomen (herziening van) ZTIB bedenkingen kenbaar maken bij RvB RvB hoort omroep RvB w eegt bedenkingen bij definitief (herziening van) ZTIB minimaal 3x pj bespreking schema met het oog op (herziening) Urenindelingsbesluit (ZTIB) Omroep kan n.a.v. definitief (herziening van) ZTIB binnen 6 w eken een bezw aarschrift indienen bij RvB Handboek Televisie

9 CR 1.4 (Overleg)organen Handboek Televisie

10 WANNEER WAT WIE 1.5 Realisaties/Betalingen Januari uitbetaling werkkapitaal FAZ NPO eerste week na maand van uitzending actualiseren programmering per omroep voorgaande maand in realisatiebestand Schemacoördinatoren DTV tweede week na maand van uitzending verzending realisatiebestand naar omroepen ter controle Financial producer DTV derde week na maand van uitzending realisatiebestand retour Omroepen derde week na maand van uitzending controle en finalisering realisatiebestand en opmaken verzamelstaat Financial producer DTV derde week na maand van uitzending verzending verzamelstaat naar FAZ NPO t.b.v. betaling aan omroepen Financial producer DTV 20ste van elke maand uitbetaling programmering voorgaande maand en maandelijkse betaling Internet/TK aan omroepen FAZ NPO november/december verrekening werkkapitaal FAZ NPO Handboek Televisie

11 CR 1.6 Aankoopproces 10de v.d. maand concept-facturaties omroepen opgesteld FAZ NPO WANNEER WAT WIE aansluitend concept-facturaties omroepen naar Financial controler DTP FAZ NPO continu proces Research Researcher /Aankoper aansluitend Controle facturen Financial Controler DTV continu proces Afstemming/overleg omroepen/netmanagers Aankoper 20ste v.d. maand Verzending factuur naar omroepen FAZ NPO continu proces Aankoop / contractonderhandeling / prijsafspraken Aankoper > Voor aankoop akkoord omroep/netmanager vereist. Plaatsing in het schema Netmanager continu proces administratieve afhandeling/ archivering/voorraad-/licentiebewaking Producer aankoop continu proces opstellen concept-begroting Producer aankoop Prijsafspraken worden afgestemd met netmanager en deze parafeert contract voorafgaand aan uitzending vermelding aankooptitel/budget/aantal afl. etc. in titel-/budgetbestand omroep uitzendklaar maken: o.a. ondertiteling/dubbing, technische controle. uitzendgegevens aanleveren, montage, NICAM, etc. Programmacoördinator Producer aankoop continu proces check concept-begroting Financial controler DTV na uitzending verwerking budget in realisatiebestand (zie stroomschema realisaties) + check budget met begroting/factuur Financial controler DTP continu proces na akkoord financial controler DTP verzending begroting naar omroep/faz NPO Producer aankoop na uitzending administratieve en technische afhandeling (uitzending laten wissen indien geen runs meer beschikbaar, eventuele banden retour, etc.) Producer aankoop Handboek Televisie

12 2 Algemeen In de complexiteit van het operationele televisieproces is het van groot belang dat er zoveel mogelijk duidelijkheid is over ieders onderscheiden rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Er zijn veel partijen en daarmee een veelvoud aan culturen, ambities, wensen, missies en doelen. En dit alles in een context van passie en creativiteit. Externe pluriformiteit is een wezenskenmerk van ons publieke omroepbestel. Omroepen vormen als partijen aan wie de verzorging van een geschakeerd en kwalitatief hoogwaardig programmapakket is toevertrouwd en daar gaat het uiteindelijk allemaal om de basis van ons omroepbestel. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, programmering, de coördinatie, het bevorderen van doelmatigheid, het behartigen van het gezamenlijk belang en het bevorderen van samenwerking en daaruit voortvloeiende gezamenlijkheidsactiviteiten. Een samenhangend en herkenbaar programma-aanbod van de landelijke publieke omroep als geheel is noodzakelijk, wil de publieke omroep een rol van betekenis (blijven) spelen in het totale media-aanbod. De overheid heeft gekozen voor het uitgeven van één concessie voor de publieke omroep als geheel. Samenwerking tussen de samenstellende delen is een voorwaarde, wil de publieke omroep als totaal goed presteren. Uitgangspunt is dat het geheel meer is dan de som der delen. Op het snijvlak van programmering en programma-inhoud De raad van bestuur draagt dan ook de verantwoordelijkheid om een adequate verbinding te leggen tussen het totaalaanbod van de publieke omroep ter uitvoering van de wettelijke taakopdracht en de specifieke bijdrage van de afzonderlijke omroepinstellingen daaraan. Op deze manier wordt de pluriformiteit in onze samenleving in het omroepbestel verankerd. Dit betekent niet dat omroepverenigingen zich alleen richten op hun eigen leden. Zij bedrijven vanuit hun eigen identiteit algemene omroep voor een algemeen publiek. Zo is het vastgelegd in de Mediawet en in de statuten van de omroepverenigingen. De uitdaging is de spanning die kan ontstaan in ons bestel, constructief te laten zijn en vooral productief te maken (binnen de spelregels van de Mediawet). Televisie Het operationeel proces is een gedeelde verantwoordelijkheid vanuit betrokkenheid. Binnen de huidige verhoudingen en bevoegdheden is de Directie Televisie (DTV) daarin verantwoordelijk voor de netprofielen, de programmering (incl. de mediaomgevingen van de netten (Internet en de Themakanalen), de realisatie van de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en het Televisiebudget. Ook moet DTV ervoor zorgdragen dat de programmering beantwoordt aan de Mediawet, het Concessiebeleidsplan en de in de Prestatieovereenkomst vastgelegde afspraken. Daarbij houdt DTV ook oog voor de missies en maatschappelijke doelstellingen van de individuele omroepen en de publieke omroep als geheel. DTV draagt er zorg voor dat deze voldoende tot hun recht komen, uiteraard binnen de kaders van de doelstellingen van de publieke omroep en de budgettaire ruimte. De omroepen beschikken over een programmatische autonomie en zijn verantwoordelijk voor vorm en inhoud van de programma s en van hun activiteiten op internet en voor het ontwikkelen en produceren ervan. Handboek Televisie

13 Het programmeringsproces en de programmatische autonomie van omroepen kunnen echter niet los van elkaar worden gezien. Enerzijds bemoeit de netmanager zich met de inhoud van de programma s, anderzijds zijn de omroepen betrokken bij het programmeringsproces (formuleren beleid, afstemming programmaschema s, etc.) Teneinde het profiel en de overige doelstellingen van de netten te realiseren kan het niet anders of de netmanager moet zich een oordeel kunnen vormen en van daaruit ook een oordeel kunnen geven over de inhoud van de door omroepen aangeboden programma s/formats/activiteiten in het digitale domein. Hij/zij moet immers kunnen toetsen of ze passen bij het profiel van het net en de mediaomgeving ervan, toegesneden zijn op de beoogde doelgroepen en bijdragen aan de doelstellingen van het net als geheel en van de afzonderlijke tijdslots. Door de scherpere en meer onderscheidende netprofielen, de daarmee samenhangende doelstellingen en de daaruit afgeleide genreschema s en de doelstellingen en criteria voor de mediaomgevingen hebben omroepen veel zicht op het sturingskader en in principe onbeperkte ruimte om programma s voor alle netten en voor alle tijdslots aan te bieden. Het programmaversterkingsbudget maakt het omroepen mogelijk aanzienlijk meer programma s te realiseren dan het gegarandeerde budget aan ruimte biedt. Het sturen op de doelstellingen door de netmanager kan de programmatische keuzes van omroepen beïnvloeden. Deze sturing kan de sfeer, stijl, tone of voice, uitstraling etc. van het programma betreffen omdat deze factoren bepalend (kunnen) zijn voor de aansluiting van het programma op het profiel van het net, dat de netmanager moet bewaken. Een gesprek over een programmaformat kan nooit in abstracto plaatsvinden, maar behoeft vaak illustratie aan de hand van een pilot of van concrete reeds uitgezonden afleveringen. Een gesprek waarin de netmanager een kritisch oordeel geeft over de presentator of over de gastenlijst (beide in relatie tot het netprofiel) of over het programmaproductieproces (in relatie tot het budget dat voor het tijdslot beschikbaar is) kan worden ervaren als een te verregaande inhoudelijke inmenging. Het is niet eenvoudig, zo niet onmogelijk, een scherpe grens te trekken tussen de bevoegdheid van een netmanager en de autonomie van een omroep. In alle nuchterheid mag worden gesteld dat subjectieve elementen in het programmeringsproces onvermijdelijk zijn. Het blijft een creatief proces en is geen exacte wetenschap. Het komt dus aan op een goed samenspel tussen de netmanager en de omroepen met wederzijds respect en oog en oor voor ieders rol en bevoegdheid. Indien een omroep van mening is dat zijn programmatische autonomie door de netmanager wordt aangetast, kan deze zich tot de directeur Televisie wenden, die vervolgens met beide partijen in overleg gaat. Een gevoelig thema in het spanningsveld tussen programmering en programma-inhoud is de relatie vanuit DTV met buitenproducenten, programmamakers, eindredacteuren, etc. Contacten vanuit DTV met buitenproducenten zijn er (de deur staat voor iedereen open) en zijn ook van belang om vanuit de verantwoordelijkheid voor de doelstellingen van de publieke omroep, waaronder bijv. programmavernieuwing, geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen en trends in de markt. Er is in die contacten echter nooit sprake van onderhandelingen of toezeggingen, laat staan van deals over formats, budgetten of tijdslots. Netmanagers kunnen buitenproducenten informeren over de netprofielen en de formatbehoeften rond specifieke tijdslots. Netmanagers kunnen zich door buitenproducenten laten informeren over trends en ontwikkelingen in de markt, nieuwe formats etc. en kunnen zodoende bewaken dat een format bij de publieke omroep en niet bij de commerciëlen terecht komt en daarbinnen bij een geschikte omroep en daarmee niet tussen wal en schip valt. Netmanagers geven tegenover buitenproducenten geen eindoordeel over Handboek Televisie

14 nieuwe formats, onderhandelen er zoals gezegd niet over, sluiten evenmin deals af, maar maken hen duidelijk dat alleen omroepen beslissen of een programma uiteindelijk wordt aangeboden en gemaakt en verwijzen buitenproducenten door naar een of meer omroepen. De betreffende omroepen worden zo spoedig mogelijk over deze contacten geïnformeerd en de uitkomst van het contact met de betreffende buitenproducent wordt door de omroep teruggekoppeld. Zodoende blijft DTV op de hoogte van wat er met een (potentieel aantrekkelijk) format gebeurt en kan de route daarvan langs omroepen worden gevolgd. Contacten met programmamakers of presentatoren, wanneer die spontaan tot stand komen of door makers worden gezocht, worden niet uit de weg gegaan. Maar in die contacten worden ze steevast doorverwezen naar de omroepdirecteuren als degenen die besluiten of een programma uiteindelijk wordt aangeboden en in ontwikkeling/productie wordt genomen. (voorgaande tekst is een samenvatting van het rapport De springer en de vanger van Ad de Boer, december 2006) Handboek Televisie

15 CR De Directie Televisie (DTV) van de NPO is verantwoordelijk voor de programmering, positionering en budgettering van de publieke televisienetten NPO 1, -2, -3, -Zapp en hun mediaomgevingen (Internet en de digitale themakanalen). Daartoe hebben de directeur DTV en de netmanagers een aantal taken en bevoegdheden waarbij zij verantwoordelijk zijn voor: 1 A. Opstellen, positioneren en bewaken netprofielen (in geval van wijziging v.d. netprofielen: raad van betuur stelt vast nadat het CvO om een zienswijze is gevraagd) B. De mediaomgevingen van de netten (doelstellingen, criteria, etc.) 2 Het zowel per net (incl. mediaomgeving) als netoverstijgend: Formuleren van doelstellingen en ambities; Ontwikkelen programmastrategie (incl. programmabeleid voor genres, domeinen en thema s zoals drama, kunst, documentaires, programmavernieuwing, diversiteit en beleid voor bereik leefstijl-/leeftijdsgroepen); Initiëren en realiseren van projecten; Ontwikkelen en uitvoeren van het marketing- en promotiebeleid, bewaken van de continuïteit op de netten, de samenhang en coördinatie op en tussen de netten en de naleving van de daarvoor omroepbreed gemaakte afspraken; Ontwikkelen en uitvoeren van het aankoopbeleid en het verwerven van rechten van buitenlandse fictie passend bij de netprofielen en de ambities en missies van de omroepen. 3 (Jaarlijks) opstellen van het Televisie Jaarplan; de Aanvullende Programmatische Afspraken per omroep; de Urenindelingsbesluiten (ZTIB) ter vaststelling door de raad van bestuur. 4 Beheer, bewaking en verantwoording van de voor Televisie beschikbare financiële middelen (directeur DTV); het binnen de Televisie-begroting aan elk net (incl. mediaomgeving) beschikbaar gesteld budget (netmanagers). 5 Bevoegd programma s te plaatsen/af te wijzen; internetactiviteiten toe te kennen (portals, sites, pips) programma/internetbudgetten vast te stellen en toe te kennen; een programma te verplaatsen dan wel uit het schema te halen als deze de doelstellingen van het slot waarin het is geplaatst niet realiseert, de eventueel specifiek voor dit programma geformuleerde doelstellingen niet realiseert dan wel niet (voldoende) bijdraagt aan de gezamenlijk op domein-/genreniveau afgesproken doelstellingen; van omroepen inlichtingen te verlangen voor zover dat voor de uitoefening van taak en bevoegdheden redelijkerwijs nodig wordt geacht; de programmering aan te passen bij calamiteiten en indien noodzakelijk programma s daarbij uit het schema te halen. Handboek Televisie

16 Vervolg taken en bevoegdheden directeur DTV en netmanagers 6 Zorgdragen voor een juiste balans, afstemming en coördinatie tussen de netten en op het net (tussen het net en de mediaomgeving ervan) voor een optimale communicatie met en informatievoorziening aan de omroepen over programmering (incl. de mediaomgeving van de netten), budgettering en daaraan gerelateerde activiteiten, zowel waar het de omroepen individueel betreft als omroepbreed; voor een evenwichtige verdeling van de zendtijd tussen 07u00-24u00; dat elke omroep jaarlijks minimaal het garantiebudget en de gegarandeerde uren krijgt toegekend; dat de programmering beantwoordt aan de Mediawet, het Concessiebeleidsplan en de in de Prestatieovereenkomst vastgelegde afspraken; dat de missie en/of maatschappelijke doelstelling van omroepen en de publieke omroep als geheel voldoende tot hun recht komen; dat omroepen aangesloten zijn op de ontwikkeling van programmastrategie en de samenstelling van de programmaschema s; dat met omroepen gemaakte (programmatische/financiële) afspraken worden vastgelegd; voor de vastlegging van de ontwikkeling van nieuwe formats/programma s de kenmerken en criteria waaraan het programma moet voldoen. 7 Ontwikkelen en bouwen van genreschema s, schemabegrotingen, titelschema s en bewaken dat de gerealiseerde programmering (incl. de activiteiten binnen de mediaomgeving van de netten) de voor het net geformuleerde doelstellingen realiseert. 8 Beoordelen van programmavoorstellen/-formats/pilots met het oog op de bewaking van de netprofielen en de daarbij behorende opbouw en compositie van de programmering en de realisatie van de geformuleerde netdoelstellingen. 9 Stimuleren van programma s en activiteiten in het digitale domein die bijdragen aan (de versterking van) de netprofielen. 10 Eindverantwoordelijk voor de voortgang, de kwaliteit en de transparantie van het operationele proces. 11 Voorzitten van het Televisie Directie Overleg (directeur DTV); de netredacties (netmanagers); (netoverstijgende) project-/werkgroepen. Handboek Televisie

17 3 Begrippen, definities, relevante zaken, wetenswaardigheden & nice to know B eleidslijn inbreken programmering bij sportevenementen Met de NOS is afgesproken dat de evenementenlijst en wijzigingen daarop zo vroeg mogelijk met DTV worden afgestemd, zodat de schema s daar tijdig op kunnen worden aangepast. Omdat van een aantal sportevenementen pas in een laat stadium bekend is of en op welke tijden deze plaatsvinden, is het soms nodig in de vaste programmering in te breken. Daarvoor is de volgende lijn van redeneren bepaald voor de gevallen dat nieuwe sportevenementen zich aandienen die op voorhand niet of lastig voorzien kunnen worden: NPO Zapp wordt beschouwd als een volwaardige zender die niet bij eerste gelegenheid wordt onderbroken om plaats te maken voor sportevenementen; De NOS overlegt met DTV vóór het afsluiten van contracten van sportevenementen over wenselijkheid en mogelijkheden in het uitzendschema; DTV onderzoekt per inbreuk wat dit voor een specifiek net kan betekenen; Als een sportevenement tot uur duurt, wordt het in beginsel uitgezonden op NPO 1. Vangt het sportevenement aan ná uur dan zal uitzending in principe op NPO 3 plaatsvinden. Tussen uur en wordt naar bevind van zaken gehandeld. In het meer specifieke geval van de kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal geldt dat de wedstrijden die in het weekend worden gespeeld en op uur beginnen op NPO 1 worden uitgezonden en de wedstrijden die om uur beginnen op NPO 3 In lijn met het Coördinatiereglement is het bij alle overige sportevenementen aan DTV om, met redenen omkleed, tot besluitvorming te komen. B ereikbaarheid t.b.v. de uitzending Bij DTV wordt gewerkt met Piketdiensten. Buiten kantoortijd is altijd één van de schemacoördinatoren bereikbaar voor eventuele wijzigingen van de programmering. Indien nodig neemt de Piketdienst contact op met een van de netmanagers of de Directeur TV. De Piketdienst heeft in voorkomende gevallen als primaire taak de MCP namens DTV aan te sturen en functioneert zo als schakel tussen DTV/ netmanagers en de eindregisseurs. In geval van storingen en/of calamiteiten wordt eerst de lopende uitzending aangepast, daarna wordt de communicatie hieromtrent verzorgd, inclusief de afstemming met MIS (EPG) en Teletekst. DTV informeert via internet (NPO.nl, Twitter, etc.) ook het publiek. Voor Themakanalen (m.u.v. NPO Zapp Xtra) is de beheerder van een themakanaal de contactpersoon in geval van eventuele wijzigingen in de programmering. Technicolor neemt in geval van technische problemen direct contact op met de beheerder van het betreffende themakanaal. Voor NPO Zapp Xtra is de schemacoördinator van NPO Zapp c.q. de schemacoördinator met piketdienst contactpersoon. Het nummer van de Piketdienst is: Handboek Televisie

18 B estedingsverplichting onafhankelijk product Onafhankelijke producties zijn producties die niet zijn geproduceerd door publieke, commerciële of buitenlandse omroepinstellingen of daaraan gelieerde ondernemingen. De publieke omroep heeft een bestedingsverplichting wat betreft onafhankelijk product. Minimaal 16,5% van het totale programmabudget van de publieke omroep moet worden besteed aan onafhankelijke producties. Het percentage wordt als volgt berekend: Percentage bestedingen onafhankelijke producties = lasten onafhankelijke producties/ocw-programmabudget. Voor Themakanalen geldt het Europese percentage van 10% onafhankelijke productie. B VN BVN staat voor 'het Beste van Vlaanderen en Nederland' en is de Nederlandstalige publieke tv-zender in het buitenland. Elke dag opnieuw selecteert BVN uit het televisieaanbod van de Nederlandse en Vlaamse publieke omroep (VRT) Nederlandstalige programma's: nieuws en achtergrondinformatie, series en topfilms. BVN is wereldwijd 24 uur per dag via meerdere satellieten te ontvangen. Op de Nederlandse Antillen en Aruba zit BVN ook op de kabel. BVN is een samenwerkingsverband van de NPO en de VRT. Sinds 2013 is BVN ondergebracht bij de Directie Televisie. Meer informatie: en Buiten kantooruren is de Piketdienst het eerste aanspreekpunt. Indien de calamiteit van zodanige omvang is dat de gezamenlijkheid in actie moet komen en/of extra journaals moeten worden ingezet, neemt de NOS contact op met de directeur TV dan wel neemt deze zelf het initiatief richting NOS. Flitsjournaal In het kader van breaking news en Amberalert (zie Algemeen deel Handboek) bestaat het Flitsjournaal. Dit is een plotseling extra journaal, dat op verzoek van de NOS wordt ingezet in situaties die net geen breaking news zijn. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel kijkers om bij een lopende, spannende zaak ook tussendoor op de hoogte te worden gehouden. Zo n flitsjournaal duurt circa een minuut en wordt direct vast aan een programma ingepland, voor teasers, promo s en Ster. CCC -indeling, programmagenres en domeinen Zie voor een algemene toelichting op het Crossmediale Content Classificatiesysteem (CCC) het Handboek Algemeen. Ten behoeve van het programmeringsproces hanteert DTV meer en in sommige gevallen andere genres dan waarin de CCC-indeling voorziet. DTV draagt er zorg voor dat alle in de genreschema s opgenomen programmagenres aansluiten op een van de categorieën uit de CCC-indeling. Het classificatiesysteem is nog niet geoperationaliseerd voor de themakanalen. C alamiteiten/breaking news in relatie tot uitzending Als zich een calamiteit voordoet die van invloed is/mogelijk zal worden op de uitzending wordt afhankelijk van de aard ervan contact opgenomen met de netmanager van het betreffende net, dan wel met de directeur TV. C entrale Aankoop Sinds 2005 is er bij de publieke omroep een centrale afdeling aankoop. Deze afdeling ressorteert onder DTV en koopt voor de omroepen programma s aan (fictie en natuur). De afdeling speurt op de markt naar drama/ Handboek Televisie

19 comedy/speelfilms en andere in het buitenland gemaakte programmagenres die interessant (kunnen) zijn voor de publieke omroep. De afdeling heeft een groot internationaal netwerk en bezoekt beurzen en festivals. In overleg met de omroepen en de netmanagers wordt aangekocht. Een aangekocht programma wordt altijd gelabeld aan een omroep en moet tevens zowel programmatisch (aansluiting netprofiel) als budgettair passen in de schema s van één van de netten. Daartoe overleggen de aankopers veelvuldig met zowel de omroepen als de netmanagers. De centrale afdeling aankoop is verantwoordelijk voor het gehele aankoopproces: research, selectie, aankoop, prijsafspraken, contracteren, begroting, uitzendklaar maken en archivering. Sinds enige jaren worden niet de werkelijke kosten, maar de begrote kosten aan de omroepen gefactureerd (na uitzending wordt vanuit GOS hetzelfde bedrag uitbetaald aan de betreffende omroep). Hiervoor is destijds gekozen omdat dit minder administratieve rompslomp met zich meebrengt. Als zich tussen het moment van begroten/factureren en programmeren/ uitzenden substantiële wijzigingen voordoen in de kosten (bijv. als gevolg van koersverschillen) kan dit wel worden verrekend. Per titel wordt een begroting gemaakt waarop een toeslag wordt gerekend voor het uitzendklaarmaken (nabewerking, vertaling, ondertiteling en archivering (aankoopprogramma s worden vanwege de rechten niet in de DDV/ Beeld&Geluid gearchiveerd)). De financiële afhandeling tussen NPO en omroepen wordt uitgevoerd en bewaakt door de controller DTV. Op het moment dat een aankooptitel aan een omroep wordt gekoppeld, betekent dit in financiële zin dat de omroep het daarmee gemoeide bedrag dient over te maken aan de NPO. De omroep krijgt dit bedrag na uitzending weer retour. Mocht de omroep door deze voorfinanciering in liquiditeitsproblemen komen, dan kan bij Directie Financiën een verzoek worden ingediend voor een wijziging van het bevoorschottingsritme. Het aankoopproces verloopt voor de themakanalen iets anders. Rechten voor het uitzenden op themakanalen worden vaak meegekocht met aankopen voor open netten. In specifieke gevallen wordt er ook door de centrale afdeling aankoop in opdracht van het themakanaal aangekocht. Onderzoeksbureau BCG heeft in zijn rapportage over de bezuinigingen bij de publieke omroep aanbevolen de omvang buitenlands product in de programmering te verhogen. Niet alleen fictie, maar ook non-fictie. Daarbij is geadviseerd ook aankoop non-fictie in gezamenlijkheid te organiseren. De VPRO verzorgt al namens een aantal omroepen de aankoop van nonfictie. Met ingang van 1 januari ressorteert deze afdeling van de VPRO financieel onder verantwoordelijkheid van de NPO. Besluitvorming over verdere centralisatie van aankoop non fictie is nog onderwerp van overleg tussen NPO en omroepen. GEO-blocking aangekochte titels Voor programma's die via de Centrale Afdeling Aankoop bij de NPO worden aangekocht, worden steeds vaker ook de Internet/UitzendingGemist (UG)- rechten verworven. Daarbij wordt dan doorgaans met de distributeur afgesproken dat deze alleen binnen Nederland zijn te streamen. Deze programma's moeten daarvoor technisch worden voorzien van een GEOblocking. Aangezien dit een contractuele afspraak met de distributeur betreft, luistert het ook nauw dat deze blokkade daadwerkelijk wordt toegepast. Zodra een aangekochte serie staat geprogrammeerd en voor deze titel ook internet/ug-rechten beschikbaar zijn, geeft DTV dit via mail uiterlijk 3 dagen voor uitzending door aan het rechtenmeldpunt Uitzending Gemist: Daarbij moet worden vermeld: Handboek Televisie

20 - Titel en aantal afleveringen en -waar beschikbaar- WON-IDs - Uitzenddata (net, dag, periode, tijdstip) - Vanaf wanneer en hoelang de titel op Internet/UG beschikbaar mag worden gesteld - Op welk platform het programma mag worden uitgespeeld: Internet VoD (vast en mobiel internet), TV VoD (kabel en IPTV distributeurs) en Internet Download (dan mag het ook gedownload worden. Moet voor aankoop bijna altijd op beperking staan) en Hergebruik (hiermee kunnen de omroepen de file voor eigen toepassingen binnenhalen, tevens hangt hier een aantal processen achter, zoals de UG promomaker. Deze mag eigenlijk altijd aan staan). - Of er sprake is van een GEO-blocking: alleen voor Internet VoD en Internet Download kan Geo-blocking worden aangevraagd. (TV VoD is vanwege alleen lokale verspreiding bij kabelaars en IPTV automatisch gegeoblockt. Hergebruik is alleen voor omroepen en eigen gebruik en werkt alleen op omroepnetwerk, dus beperkt). ID's van programma's voor de komende drie weken zijn eenvoudig na te zoeken in CERESview: https://ceres.omroep.nl/view/ Hier zijn door op een programma te klikken alle details te vinden. DDU en ICT zijn ervoor verantwoordelijk dat de GEO-blocking wordt aangezet en bevestigen dit aan de aanvrager. C obo-fonds Stichting Coproductiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO-fonds) bestaat sinds Bron van inkomsten zijn voornamelijk de auteursrechtelijke omroepvergoedingen die door Belgische en Duitse kabelexploitanten worden betaald voor de gelijktijdige doorgifte van de zenders in het ontvangstgebied. Het CoBO-fonds draagt financieel bij aan coproducties van de omroepen. Onder coproductie wordt verstaan een samenwerkingsverband tussen omroep en coproducent. Hierbij heeft de omroep naast financiële inbreng ook inspraak in de aard, inhoud of vormgeving van de audiovisuele productie. Coproducenten kunnen zijn: Een onafhankelijke filmproducent; Instellingen werkzaam op het gebied van de podiumkunsten; De Vlaamse Radio en Televisie omroep (VRT); Een Duitse publieke omroep (ZDF, WDR, ARD etc.). De bijdragen van het CoBO-fonds zijn niet gebaseerd op inhoudelijke criteria. Deze worden zowel op budget als ook op mate van Nederlandse inbreng getoetst voordat een definitieve bijdrage kan worden toegekend. Aanvragen worden behandeld in het CoBO-bestuur, waarin vertegenwoordigers van de publieke omroep zitting hebben. Voor meer informatie over het indienen van aanvragen en de criteria: / / E venementen-/niet-evenementen jaren Het EK/WK-voetbal en de Olympische Spelen (zomer/winter) vinden in de even jaren plaats. Omdat de publieke omroep de uitzendrechten heeft van deze superevenementen, wijken de even en oneven jaren zowel programmatisch als budgettair van elkaar af. De superevenementen worden in principe op NPO 1 uitgezonden. De programmering van de andere netten wordt in die periode daarop afgestemd, wat een wijziging van de reguliere opbouw van de avonden met zich mee kan brengen (bijv. 20u00 Journaal op NPO 2 i.p.v. NPO 1). Omdat de periode waarin de superevenementen plaatsvinden tijdig bekend is, wordt hier in het jaarplan en in de bijbehorende schema s al rekening mee gehouden. Handboek Televisie

Samenvatting Coördinatiereglement

Samenvatting Coördinatiereglement Samenvatting 1 Samenvatting De Mediawet bepaalt dat de raad van bestuur van de NPO in een regeling vastlegt hoe NPO uitvoering geeft aan haar taak om de aanbodkanalen van de landelijke publieke mediadienst

Nadere informatie

Coördinatiereglement Aanbodkanalen. Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO bij besluit d.d 13 november 2012.

Coördinatiereglement Aanbodkanalen. Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO bij besluit d.d 13 november 2012. Coördinatiereglement Aanbodkanalen Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO bij besluit d.d 13 november 2012. De Raad van Bestuur van de NPO, gelet op het bepaalde in de artikelen 2.2 lid 2 sub

Nadere informatie

Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)

Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) Klachtnummer: 160204.02 Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) in verband met de klacht van xxxx, wonende te xxxx, hierna

Nadere informatie

Relevante passages Concessiebeleidsplan

Relevante passages Concessiebeleidsplan Relevante passages Concessiebeleidsplan 4.1.7. NPO-fonds Door het opheffen van het Mediafonds per 1 januari 2017 dreigde een belangrijk deel van de financiering van kwalitatief hoogwaardig artistiek drama,

Nadere informatie

Coo rdinatiereglement Aanbodkanalen

Coo rdinatiereglement Aanbodkanalen Coo rdinatiereglement Aanbodkanalen Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO bij besluit d.d. 20 december 2016 en op onderdelen herzien bij besluit van 29 augustus 2017. De Raad van Bestuur van

Nadere informatie

HANDBOEK AUDIO. Handboek Audio / 2014

HANDBOEK AUDIO. Handboek Audio / 2014 HANDBOEK AUDIO 2014 Handboek Audio / 2014 Inhoud 1 Stroomschema s 1.1 Operationeel proces 1.2 Cyclisch proces budget 1.3 Programmaproces 1.4 (Overleg)organen 2. Op het snijvlak van programmering en programma-inhoud

Nadere informatie

EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus BA Hilversum. Geachte Directie en Bestuur,

EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus BA Hilversum. Geachte Directie en Bestuur, EO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus 21000 1202 BA Hilversum Uit21938 Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit Behandeld door Email Telefoonnummer Bijlagen Kopie aan Geachte Directie en Bestuur, Op 25 september

Nadere informatie

KRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus EA Hilversum. Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit KRO. Geachte Directie en Bestuur,

KRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus EA Hilversum. Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit KRO. Geachte Directie en Bestuur, KRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 23000 1202 EA Hilversum Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit KRO Geachte Directie en Bestuur, Op 16 juli jl. heeft u ingevolge artikel 2.133 Mediawet uw voornemen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus AA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus AA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2513 AA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Beleidsnotitie platformselectie

Beleidsnotitie platformselectie Beleidsnotitie platformselectie Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO op 27 september 2013. Deze Beleidsnotitie treedt in werking per 1 oktober 2013. Inleiding De NPO is op grond van de Mediawet

Nadere informatie

Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus JA HILVERSUM. Onderwerp Beoordeling melding nevenactiviteit

Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus JA HILVERSUM. Onderwerp Beoordeling melding nevenactiviteit Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Onderwerp Beoordeling melding nevenactiviteit Geachte Directie en Bestuur, Op 18 juli jl. heeft u ingevolge artikel

Nadere informatie

Experimentplan. Nieuwsfragmentenkanaal. Experimentplan voor een aanbodkanaal

Experimentplan. Nieuwsfragmentenkanaal. Experimentplan voor een aanbodkanaal Experimentplan Nieuwsfragmentenkanaal Experimentplan voor een aanbodkanaal E x p e r i m e n t Achtergrond Uitgangspunten Wettelijke en juridische kaders Positie binnen taakopdracht en relatie met ander

Nadere informatie

VPRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 11 1200 JC Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit VPRO. Geachte Directie en Bestuur,

VPRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 11 1200 JC Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit VPRO. Geachte Directie en Bestuur, VPRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 11 1200 JC Hilversum Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit VPRO Geachte Directie en Bestuur, Op 30 augustus jl. heeft u ingevolge artikel 2.133 Mediawet de volgende

Nadere informatie

Het licentiëren van een selectie van door de AVRO uitgezonden programma s ten behoeve van het publiek doen aanbieden hiervan via Ximon.

Het licentiëren van een selectie van door de AVRO uitgezonden programma s ten behoeve van het publiek doen aanbieden hiervan via Ximon. Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit AVRO Geachte Directie en Bestuur, Op 24 november jl. heeft u ingevolge artikel

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Bindende regeling beschikbaarstelling media-aanbod video on demand 2014

Bindende regeling beschikbaarstelling media-aanbod video on demand 2014 Vastgesteld door de Raad van Bestuur NPO op 15 juli 2014, deze bindende regeling treedt in werking per 1 augustus 2014. De eerste versie van deze Bindende regeling is vastgesteld door de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Handleiding Aanleveren semi-live promoties aan De Digitale Voorziening

Handleiding Aanleveren semi-live promoties aan De Digitale Voorziening Handleiding Aanleveren semi-live promoties aan De Digitale Voorziening raken n Ketenafspraken de NPO, publieke tussen o de NPO, publieke omroepen en Beeld en Geluid over de werkwijze rond de televisieprocessen

Nadere informatie

Datum 24 september 2010 Betreft Vragen van de leden Van Dam en Peters over het overdag afsluiten van uitzendinggemist.nl

Datum 24 september 2010 Betreft Vragen van de leden Van Dam en Peters over het overdag afsluiten van uitzendinggemist.nl a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Raamovereenkomst NPO NVS coproductie speelfilm

Raamovereenkomst NPO NVS coproductie speelfilm Raamovereenkomst NPO NVS coproductie speelfilm Partijen De stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna te noemen NPO, mede handelend namens de landelijke publieke mediainstellingen (hierna Omroep c.q.

Nadere informatie

Datum 20 november 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z22144 over het bericht dat NPO met een eigen betaaldienst komt

Datum 20 november 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z22144 over het bericht dat NPO met een eigen betaaldienst komt >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media, Letteren en Bibliotheken Uw referentie 2013Z22144 Datum 20 november

Nadere informatie

Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)

Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) Klachtnummer: 160204.01 Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) in verband met de klacht van xxxx, wonende te xxxx, hierna

Nadere informatie

Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 26600 1202 JT Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS

Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 26600 1202 JT Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 26600 1202 JT Hilversum Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS Geachte Directie en Bestuur, Op 6 augustus jl. heeft de NOS ingevolge artikel

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 511 Beleidsdoorlichting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nr. 16 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 maart 2015 De vaste commissie

Nadere informatie

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 De beschrijving van de administratieve afspraken en procedures binnen het swv. (vastgesteld in het DB van 2 november 2015). 1. Ondertekening van brieven namens het dagelijks

Nadere informatie

Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes

Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes Gevolgen bezuinigingen publieke omroep dwingen politiek tot scherpe keuzes Document van de Werkgroep Andere Publieke Omroep ten behoeve van het rondetafelgesprek van de Vaste Commissie OCW in de Tweede

Nadere informatie

NOS t.a.v. Directie en Bestuur Postbus JT HILVERSUM. Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit NOS. Geachte directie en bestuur,

NOS t.a.v. Directie en Bestuur Postbus JT HILVERSUM. Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit NOS. Geachte directie en bestuur, NOS t.a.v. Directie en Bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit NOS Geachte directie en bestuur, Op 12 oktober jl. heeft u ingevolge artikel 2.133 Mediawet de

Nadere informatie

Aangetekend Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus JA HILVERSUM. Onderwerp Besluit melding nevenactiviteit

Aangetekend Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus JA HILVERSUM. Onderwerp Besluit melding nevenactiviteit Aangetekend Algemene Omroepvereniging AVRO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Onderwerp Besluit melding nevenactiviteit Geachte Directie en Bestuur, Op 14 juli jl. heeft u ingevolge

Nadere informatie

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN Aanleiding Met het besluit van 26 oktober 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet van 16 maart 2016 tot wijziging

Nadere informatie

E-dOC Nr 1 9 JUL Datun. Directie. Ter behandeling ;i;in. oqaffvi'f inq door bewindspersoon 1. D Advies aan/atdoening door iid MT-OCW

E-dOC Nr 1 9 JUL Datun. Directie. Ter behandeling ;i;in. oqaffvi'f inq door bewindspersoon 1. D Advies aan/atdoening door iid MT-OCW Raad van Bestuur NPO Ministerie van OCW t.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE Onderwerp Filmbèleid publieke omroep Geachte mevrouw Van Bijsterveldt, E-dOC Nr Datun Directie

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Korte omschrijving experiment De NPO start op 1 januari 2016 een experiment op het gebied van distributie van een van zijn subkanalen, te weten NPO Soul & Jazz.

Nadere informatie

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING CODE SOCIAL MEDIA MARKETING Toelichting De Code Social Media Marketing maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social media. De Code beoogt transparantie in social marketing

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa iw Mevr. mr. I.E. Wiendels (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa iw Mevr. mr. I.E. Wiendels (035) AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Piet Heinkade 181E 1019 HC AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 november 2007 Sanctievoornemen - Schiphol TV Uw

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Nederlandse Publieke Omroep t.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 4 juni 2007 Goedkeuring themakanaal 101 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-002571-sv

Nadere informatie

Een gezonde democratie kan niet zonder gezonde publieke omroep. D66 Thema afdeling Media Visiedocument

Een gezonde democratie kan niet zonder gezonde publieke omroep. D66 Thema afdeling Media Visiedocument 2013-2030 Een gezonde democratie kan niet zonder gezonde publieke omroep D66 Thema afdeling Media Visiedocument 2013-2030 De maatschappelijke opdracht blijft In 2030 zal het publieke landschap niet meer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /696260

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /696260 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) T.a.v. drs. A. Slob Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE Datum Onderwerp 2 november 2017 Opmerkingen bij begroting NPO 2018 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Nederlandse Publieke Omroep t.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 29 mei 2007 Goedkeuring themakanaal Politiek24 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZENDERS

AANVRAAGFORMULIER ZENDERS In deze bijlage is een voorbeeld opgenomen voor een aanvraagformulier (verzoek tot opname in advies) dat programmaraden kunnen gebruiken om informatie van zenders te krijgen ten behoeve van opname in het

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: 15637\2009000994 Betreft: ontheffingsverzoek Europese quota Film 1, Film 1.2 en Film 1.3 alsmede Film 1 Action Beschikking van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

Algemene Omroepvereniging Avro t.a.v. mevrouw W.J. Maas Postbus 2 1200 JA HILVERSUM. Onderwerp Besluit inzake nevenactiviteit De Troon

Algemene Omroepvereniging Avro t.a.v. mevrouw W.J. Maas Postbus 2 1200 JA HILVERSUM. Onderwerp Besluit inzake nevenactiviteit De Troon Algemene Omroepvereniging Avro t.a.v. mevrouw W.J. Maas Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Onderwerp Besluit inzake nevenactiviteit De Troon Geachte mevrouw Maas, Behandeld door Alfredo dos Santos Gil Op 4 maart

Nadere informatie

Memo. Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen. Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten

Memo. Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen. Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Memo Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Telefoonnummer Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Bij besluit van

Nadere informatie

TROS T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 28450 1202 LL Hilversum. Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit TROS. Geachte Directie en Bestuur,

TROS T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 28450 1202 LL Hilversum. Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit TROS. Geachte Directie en Bestuur, TROS T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 28450 1202 LL Hilversum Onderwerp Toetsingsbesluit nevenactiviteit TROS Geachte Directie en Bestuur, Op 3 januari jl. heeft u ingevolge artikel 2.133 Mediawet uw

Nadere informatie

KRO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus MA HILVERSUM. Onderwerp Toetsingsbesluit voorgenomen nevenactiviteit KRO

KRO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus MA HILVERSUM. Onderwerp Toetsingsbesluit voorgenomen nevenactiviteit KRO KRO t.a.v. Directie en Bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Onderwerp Toetsingsbesluit voorgenomen nevenactiviteit KRO Geachte Directie en Bestuur, Op 26 april jl. heeft u ingevolge artikel 2.133 Mediawet

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: OPSTERLAND Datum inspectiebezoek: 30-10-2013

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2017

Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2017 Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2017 Pagina 1 van 9 Bijlage 1a Bestedingsplan Bijdragen Mediabeleid 2017 Uit de renteopbrengst op de algemene mediareserve (hierna: AMR)

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM)

Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) Klachtnummer: 130228.03 Beslissing van de Klachtencommissie van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) In de zaak van: Mevrouw XXX, wonende te XXX, hierna te noemen:

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Concept / mr. Gerda van Hekesen +31 (0)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Concept / mr. Gerda van Hekesen +31 (0) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) T.a.v. de heer drs. S. Dekker Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE Datum Onderwerp 3 oktober 2017 Advies over Concessiebeleidsplan RPO Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Ketenafspraken televisieprocessen

Ketenafspraken televisieprocessen Ketenafspraken televisieprocessen PREPUBLICATIE Ketenafspraken Project M AUDIO PARAGRAAF Dit document bevat de audioparagraaf van de NPO Ketenafspraken, zoals die gelden vanaf de daadwerkelijke live gang

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV. AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Piet Heinkade 181E 1019 HC AMSTERDAM Datum Onderwerp 17 januari 2008 sanctiebeschikking Schiphol TV Uw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2236 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Kenmerk: / Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008

Kenmerk: / Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 638925/646554 Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat)

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

Sponsor- en donatiebeleid van de Alliantie Gooi en Vechtstreek

Sponsor- en donatiebeleid van de Alliantie Gooi en Vechtstreek Sponsor- en donatiebeleid van de Alliantie Gooi en Vechtstreek Deze beleidsnotitie is als volgt opgebouwd: Inleiding 1. Plaats in de organisatie 2. Randvoorwaarden 3. Doelstelling 4. Boodschap 5. Doelgroep

Nadere informatie

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling over het bevorderen van een eerlijke, efficiënte en competitieve Europese op het

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. mevrouw mr. M.C. van der Laan Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE Datum Onderwerp 20 juni 2006 Metatoezicht NICAM Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015

SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015 SPEECH SHULA PREMIEREDINER 2015 Al jarenlang beginnen dit soort speeches van televisiebazen met de constatering dat het medialandschap en het kijkgedrag snel veranderen. En wordt er meestal gelijk door

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL REPARTITIEREGLEMENT StOP NL Overwegingen I. StOP NL heeft ten doel het op doelmatige wijze behartigen en bevorderen van de belangen van Producenten van Filmwerken en hun rechtverkrijgenden, in het bijzonder

Nadere informatie

Het verlenen van een uitzendlicentie voor een onverkorte vastlegging van de AVRO (Canal Pride 2013).

Het verlenen van een uitzendlicentie voor een onverkorte vastlegging van de AVRO (Canal Pride 2013). Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 2 1200 JA Hilversum Onderwerp Beoordeling melding nevenactiviteit AVRO Geachte Directie en Bestuur, Op 23 juli jl. heeft u ingevolge artikel

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 991 Wijziging van de Mediawet in verband met het bevorderen van een gezamenlijke strategie en duidelijke regie met betrekking tot de programmering

Nadere informatie

Onderstaand werken wij de beoordeling van de NPO-begroting 2018 verder uit.

Onderstaand werken wij de beoordeling van de NPO-begroting 2018 verder uit. Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag t 070 3106686 info@cultuur.nl www.cultuur.nl 9 november 2017 Kenmerk: Betreft: advies Begroting 2018 NPO Geachte heer Slob, Op verzoek van uw ministerie adviseert

Nadere informatie

Publiek trekken is simpeler met Ster & Film

Publiek trekken is simpeler met Ster & Film 2013 Ster & Film Ster & Film is een unieke advertentiepropositie, speciaal ontwikkeld voor de filmindustrie. Met Ster & Film kunt u tegen een aantrekkelijk tarief adverteren bij de goed bekeken programma

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Overzicht van eisen voor erkenning als omroeporganisatie voor de periode 2016-2020. Disclaimer

Overzicht van eisen voor erkenning als omroeporganisatie voor de periode 2016-2020. Disclaimer zijn ontleend aan de Mediawet 2008. Nadere criteria zijn mede ontleend aan de parlementaire juli 20091 en laatstelijk het wetsvoorstel modernisering landelijke publieke omroep van 201 32 Deze handreiking

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM Versie 27 september 2012 Opnieuw vastgesteld op 8 december 2016 1 PREAMBULE In dit managementstatuut worden door het bestuur van de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst T BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

6. Film en televisie. 6.1 Nederlands Filmfonds

6. Film en televisie. 6.1 Nederlands Filmfonds 6. Film en televisie 6.1 Nederlands Filmfonds Het Nederlands Filmfonds stimuleert de filmproductie in Nederland. Verder bevordert het fonds een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur en biedt filmmakers

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het NICAM d.d. 16 april 2009 KIJKWIJZER 1

Algemeen Reglement. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het NICAM d.d. 16 april 2009 KIJKWIJZER 1 Algemeen Reglement Algemeen Reglement, als bedoeld in artikel 12 lid 1 tot en met 4 statuten van de Stichting Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NI- CAM), gevestigd te Hilversum,

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2014 2015 34 188 Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de coproductie van films; Berlijn,

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: 634458/636120 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteit Het op de markt (laten) brengen van de televisieseries Dwars door Afrika en Achter de Bergen van Sotsji op DVD en Video on Demand

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

een persoon die in dienst van Kinderparadijs Jansen en Jansen is, Of op inleenbasis voor Kinderparadijs Jansen en Jansen werkzaam is.

een persoon die in dienst van Kinderparadijs Jansen en Jansen is, Of op inleenbasis voor Kinderparadijs Jansen en Jansen werkzaam is. Klachtenregeling Kinderparadijs Jansen en Jansen Inleiding Deze regeling beschrijft de wijze van het behandelen van klachten van ouders en oudercommissies van Kinderparadijs Jansen en Jansen. Kinderparadijs

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Nederlandse Publieke Omroep t.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 4 juni 2007 Goedkeuring themakanaal Cultura Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-002434-sv

Nadere informatie

Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus JT Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS

Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus JT Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 26600 1202 JT Hilversum Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit NOS Geachte Directie en Bestuur, Op 20 december 2011 heeft de NOS ingevolge

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De heer T. Kok p/a Cool Capital BV Singel 53 1012 VD AMSTERDAM Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

KLACHTEN- EN BEZWAARPROCEDURE

KLACHTEN- EN BEZWAARPROCEDURE KLACHTEN- EN BEZWAARPROCEDURE Algemeen Hoewel het EVC Dienstencentrum haar dienstverlening optimaal wenst uit te voeren, is het mogelijk dat een klant van het EVC Dienstencentrum een klacht heeft over

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2015

Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2015 Bijlage 1: Bijlagen van hoofdstuk 1 van de mediabegrotingsbrief 2015 Pagina 1 van 9 Bijlage 1a Bestedingsplan Bijdragen Mediabeleid 2015 Tabel 1: Bestedingsplan Bijdragen Mediabeleid 2015 x 1.000 1. Stimulering

Nadere informatie