Kodak Asset Management Software Client Module

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kodak Asset Management Software Client Module"

Transcriptie

1

2 Kodak Asset Management Software Client Module Instellingen voor status en onderdelen... 1 Onderdeelstatusmenu... 2 Onderdeelinstellingenmenu... 3 Omgaan met berichtalarmen... 7 Berichten van Asset Management... 9 De Kodak Asset Management Software Client Module bevindt zich op een hostcomputer waarmee de scanner is verbonden. De module communiceert met de server om de scannerstatus door te geven en te controleren op updates van de server. De clientsoftware controleert de scannergegevens via het scannerstuurprogramma op de hostcomputer van de client. De module geeft ook waarschuwingen wanneer zich kritische problemen voordoen en wanneer vooraf ingestelde drempelwaarden voor onderhoud of fouten worden bereikt. De clientsoftware haalt updates of verzoeken op die zijn gepland met de serversoftware. Bij ontvangst van het verzoek gebruikt de clientsoftware vooraf gedefinieerde functionaliteit om de gevraagde updates uit te voeren. De clientsoftware kan bovendien onderhoudsverzoeken die moeten worden verwerkt naar de servertoepassing verzenden. Instellingen voor status en onderdelen Met de Kodak Asset Management Software Client Module kunt u status en instellingen van scanneronderdelen opvragen. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Kodak Asset Management Client Software in het systeemvak om het clientmenu te openen. OPMERKING: Afhankelijk van de status van de software worden de volgende pictogrammen weergegeven: Kodak Asset Management Software (Kodak Asset Management Software is gereed). Geeft aan dat de Kodak Asset Management Software bezig is met periodieke updates, onderdeelupdates, registratie, enz. Geeft de actuele status van een foutsituatie aan. Geeft een onderhoudswaarschuwing aan. A-61782_nl Augustus

3 Menu Asset Status (Onderdeelstatus) Wanneer u met de linkermuisknop op het pictogram van de Kodak Asset Management Software in het systeemvak klikt, wordt de actuele status van de client weergegeven. OPMERKINGEN: Statusindicatoren worden alleen boven aan het Statusmenu getoond als zich algemene fouten voordoen. Als er meerdere onderdelen worden geregistreerd, wordt het laatst geselecteerde onderdeel weergegeven in het Statusmenu, samen met alle onderhoudsmeldingen of foutmeldingen die betrekking hebben op dat onderdeel. Selecteer het gewenste onderdeel in de vervolgkeuzelijst als u de onderhouds- en foutmeldingen van een ander onderdeel wilt bekijken. In het venster Asset Status (Onderdeelstatus) wordt bovendien een link Maintenance (Onderhoud) weergegeven Afhankelijk van het scannertype kan een link Error Notifications (Foutmeldingen) worden weergegeven. Wanneer u op de link Maintenance (Onderhoud) klikt, wordt het venster Maintenance Settings (Onderhoudsinstellingen) geopend. Wanneer u op de link Error Notifications (Foutmeldingen) klikt, wordt het venster Error Notification Settings (Instellingen van foutmeldingen) geopend Als het groene lampje voor drempelstatus wordt weergegeven, dan is er geen tussenkomst vereist. Als het gele waarschuwingssymbool wordt getoond, dan komt het onderdeel in de buurt van de ingestelde waarde die aangeeft wanneer aandacht vereist is. Als het rode foutsymbool wordt getoond, dan heeft het onderdeel de ingestelde instelling bereikt of overschreden en er is onmiddellijk aandacht vereist. 2 A-61782_nl Augustus 2014

4 Als er een waarschuwings- of foutsymbool wordt getoond voor de onderhoudsdrempels, dan moet het vereiste onderhoud worden uitgevoerd en moet de instelling op nul worden gezet in het venster Maintenance Settings (Onderhoudsinstellingen). Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw scanner voor onderhoudsprocedures. Onderdeelinstellingenmenu Wanneer u met de rechtermuisknop op het pictogram van de Kodak Asset Management Software in het systeemvak klikt, wordt het onderdeelinstellingenmenu weergegeven. Maintenance Settings (Onderhoudsinstellingen): toont het venster met onderhoudsdrempels voor het laatst geselecteerde onderdeel. OPMERKING: Selecteer het gewenste onderdeel in de vervolgkeuzelijst wanneer u de onderhoudsdrempelvoor een ander onderdeel wilt bekijken. Wanneer u het vereiste onderhoud uitvoert, klikt u op de knop Completed (Voltooid) om de waarden te resetten en klikt u daarna op OK. Next (Volgende): geeft aan hoeveel pagina's kunnen worden gescand voordat het volgende onderhoud moet worden uitgevoerd. Dit cijfer is negatief als het onderhoud al had moeten worden uitgevoerd. A-61782_nl Augustus

5 Frequency (Frequentie): geeft aan hoeveel pagina's kunnen worden gescand voordat het onderhoud moet worden uitgevoerd. Reminder (Herinnering): wanneer de waarde voor Next (Volgende) deze waarde bereikt, gaat een geel waarschuwingssymbool branden dat aangeeft dat het onderdeel binnenkort onderhoud vereist. Completed (Voltooid): klik hierop wanneer het geadviseerde onderhoud is uitgevoerd. Error Notification Settings (Instellingen van foutmeldingen): toont het venster Error Notification Settings waarin u de actuele foutstatus kunt zien. Wanneer u de foutstatus van het geselecteerde ondedeel hebt bekeken, klikt u op OK om het dialoogvenster te sluiten. OPMERKING: Deze optie wordt alleen weergegeven als de geregistreerde scanner papierstoringen, multi-invoer of andere fouten kan volgen. OPMERKING: Selecteer het gewenste onderdeel in de vervolgkeuzelijst wanneer u de instellingen van foutmeldingen voor een ander onderdeel wilt bekijken. Remaining (Resterend): geeft aan hoeveel keer een fout kan optreden voordat een rood foutsymbool verschijnt. Dit cijfer geeft een countdown aan vanaf de instelling in de kolom Frequency (Frequentie). Frequency (Frequentie): geeft aan hoeveel keer een fout kan optreden voordat een foutmelding verschijnt. Period (Periode): geeft aan hoeveel dagen een maximumaantal fouten (bijv. papierstoring, multi-invoer, enz.) kan optreden voordat een foutmelding verschijnt. OPMERKING: Als de periode is ingesteld op 0, dan worden de fouten niet bijgehouden gedurende een bepaalde periode. 4 A-61782_nl Augustus 2014

6 Scanner logging (Scannerlogboek): geeft het venster Log Settings (Loginstellingen) weer, waar u uw scannerlogs naar de systeembeheerder kunt sturen. U kunt een logbestand als volgt verzenden: 1. Als u beeldbestanden wilt meesturen, klikt u op Include debug images (Incl. foutopsporingsbeelden). 2. Klik op Enable Logging (Logboek inschakelen). Het volgende bericht verschijnt. 3. Klik op Restart Now (Nu opnieuw opstarten). Voer na het opnieuw opstarten de scantaak waardoor het probleem werd veroorzaakt opnieuw uit. 4. Selecteer Scanner Logging (Scannerlogboek) vanuit het menu Asset Settings (Onderdeelinstellingen) om het venster Log Settings (Loginstellingen) op te roepen. Als u beeldbestanden of informatie over uw pc wilt meesturen, klik dan op de daarvoor bestemde selectievakjes. 5. Als u het bestand niet wilt opslaan op de standaardlocatie, blader dan naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan. 6. Klik op Save Only (Alleen opslaan) om het foutlogboek op te slaan of klik op Save and (Opslaan en en) om het foutlogboek op te slaan en via te verzenden. A-61782_nl Augustus

7 Update all assets (Alle onderdelen bijwerken): wanneer u hierop klikt, worden alle onderdelen onmiddellijk bijgewerkt. View Status (Status bekijken): wanneer u View Status selecteert, verschijnt het menu Status. Settings (Instellingen): toont het venster Settings waar u de serververbinding kunt testen. About (Over): toont het informatieventer waar u versie- en copyrightinformatie over de Kodak Asset Management Software Client Module kunt zien. Exit (Afsluiten): hiermee kunt u de Kodak Asset Management Software Client Module afsluiten. 6 A-61782_nl Augustus 2014

8 Omgaan met berichtalarmen Er worden berichtalarmen met de onderdeelstatus tijdens het scannen weergegeven wanneer het tijd is om scanneronderhoud uit te voeren of wanneer het aantal onderdeelfouten de maximumfrequentie overschrijdt. Onderhoudsgebeurtenissen Wanneer er een onderhoudsgebeurtenis optreedt, verschijnt een melding die lijkt op de volgende. OPMERKING: Als u Remind Me Later (Help mij herinneren) selecteert in het dialoogvenster Maintenance Event (Onderhoudsgebeurtenis), wordt u gewaarschuwd wanneer het aantal pagina's dat is ingesteld in de kolom Reminder (Herinnering) van het venster Maintenance Settings (Onderhoudsinstellingen) is gescand. 1. Selecteer Instellingen. Het venster Maintenance Settings (Onderhoudsinstellingen) wordt weergegeven met de onderhoudsgegevens van het geselecteerde onderdeel. 2. Voer het vereiste onderhoud uit en klik vervolgens op Completed (Voltooid). 3. Klik op OK. A-61782_nl Augustus

9 Onderdeelfouten Wanneer er een onderdeelfout optreedt, verschijnt een melding die lijkt op de volgende. OPMERKING: Als u OK selecteert in het dialoogvenster Asset Error (Onderdeelfout), wordt het dialoogvenster afgesloten en wordt u niet opnieuw gewaarschuwd tenzij een andere fout optreedt. 1. Selecteer Instellingen. Het venster Error Notification Settings (Foutmeldingsinstellingen) wordt weergegeven met de foutgegevens van het onderdeel. 2. Klik op OK. OPMERKINGEN: Er wordt slechts één dialoogvenster voor onderhouds- of onderdeelgebeurtenissen tegelijkertijd weergegeven. Wanneer de onderhouds- of foutgebeurtenis is gewist, als andere onderhouds- of foutgebeurtenissen optreden, wordt elke gebeurtenis afzonderlijk weergegeven. De waarden voor de frequentie en de periode kunnen alleen door beheerders worden gereset. 8 A-61782_nl Augustus 2014

10 Berichten van Asset Management De Asset Management Software Client Module gebruikt standaard ballonnotificaties om de gebruiker te informeren over algemene informatie en fouten. Hierna volgt een overzicht met meldingen die kunnen worden weergegeven. Bericht Adding asset to server. (Onderdeel aan server toevoegen.) Unable to add asset to the server. Contact your System Administrator. (Kan onderdeel niet aan server toevoegen. Neem contact op met uw systeembeheerder.) Unable to add asset to the server. Will try again at xx:xx:xx. (Kan onderdeel niet aan server toevoegen. Opnieuw proberen om xx.xx.xx.) Asset was successfully added to the server and assigned to this computer. (Onderdeel is met succes toegevoegd aan de server en toegewezen aan deze computer.) Starting a system update. (Een systeemupdate starten.) Starting a system update. (Een systeemupdate starten.) De Kodak Asset Management Software wordt automatisch afgesloten. An error has occurred while updating your system. The update will be tried again at xx:xx:xx. Please close all applications prior to the update. (Er is een fout opgetreden tijdens de update van uw systeem. De update wordt om xx.xx.xx opnieuw uitgevoerd. Sluit alle toepassingen vóór de update af.) An error has occurred while updating your system. The update will be tried again at xx:xx:xx. Please close all applications prior to the update and verify that the scanner is turned on. (Er is een fout opgetreden tijdens de update van uw systeem. De update wordt om xx.xx.xx opnieuw uitgevoerd. Sluit alle toepassingen vóór de update af en controleer of de scanner is ingeschakeld.) Unable to perform a system update. Contact your System Administrator. (Kan geen systeemupdate uitvoeren. Neem contact op met uw systeembeheerder.) Beschrijving Deze melding wordt weergegeven wanneer een ondersteunde asset wordt gedetecteerd en het proces gestart is om de asset aan de Asset Management Software Server toe te voegen. De registratie van een nieuw onderdeel is mislukt om andere redenen dan de licentie. De registratie van het nieuwe onderdeel is mislukt. Er wordt op een ingestelde tijd geprobeerd het onderdeel opnieuw te registreren. Succesvolle registratie van een nieuw onderdeel. Dit bericht wordt weergegeven wanneer een geplande update gaat beginnen (behalve voor een automatische update). Dit bericht wordt weergegeven wanneer een automatische update gaat beginnen. Een geplande update is mislukt. Op de ingestelde tijd wordt de update opnieuw uitgevoerd (behalve voor mislukte updates van scannerstuurprogramma's). Een geplande update van het scannerstuurprogramma is mislukt. Op de ingestelde tijd wordt de update opnieuw uitgevoerd. Een geplande update is mislukt en het aantal nieuwe pogingen is bereikt. A-61782_nl Augustus

11 System update succeeded. (Systeemupdate voltooid.) A problem has been reported by the server. Contact your System Administrator. (De server heeft een probleem gerapporteerd. Neem contact op met uw systeembeheerder.) De geplande update is voltooid. De server heeft een onverwachte fout aangetroffen tijdens de communicatie met de client; neem contact op met uw systeembeheerder. 10 A-61782_nl Augustus 2014

12 Kodak Alaris Inc Mount Read Blvd. Rochester, NY Kodak Alaris Inc. Alle rechten voorbehouden. Het handelsmerk en de handelskenmerken (trade dress) van Kodak worden gebruikt onder licentie van Eastman Kodak Company.

Kodak Asset Management Software Client Module

Kodak Asset Management Software Client Module Kodak Asset Management Software Client Module De Kodak Asset Management Software Client Module bevindt zich op een hostcomputer waarmee de scanner is verbonden. De module communiceert met de server om

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6 A-61708_nl Smart Touch gebruiken versie 1.6 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoud 1. Auteursrechten... 3 2. Connectors gebruiken... 4 2.1 Een Enfocus Connector gebruiken... 4 2.1.1 Een Enfocus Connector instellen... 9 2.1.2 Bestanden verzenden naar een Enfocus

Nadere informatie

esms Outlook Gebruiksaanwijzing

esms Outlook Gebruiksaanwijzing 1 esms Outlook Gebruiksaanwijzing 2 3 Inhoud Inleiding...3 Installatie en vereisten...3 Vereisten...3 Installatie...4 Registratie...5 Verwijderen...6 Inleiding Hartelijk dank om voor Mobistar PC Messenger

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

AVG AntiVirus 2015. Gebruikershandleiding. Documentrevisie 2015.03 (10/24/2014)

AVG AntiVirus 2015. Gebruikershandleiding. Documentrevisie 2015.03 (10/24/2014) AVG AntiVirus 2015 Gebruikershandleiding Documentrevisie 2015.03 (10/24/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve

Nadere informatie

HLA Fusion -software Versie 3.X.X

HLA Fusion -software Versie 3.X.X Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion -software Versie 3.X.X Catalogusnr.: FUSPGR HLAF-MAN-v3.x.x-NL-01, Rev 0 (Gebruikershandleiding databasehulpprogramma HLA Fusion v3.x.x) Alle One

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

WebEngine 2.0 Tool. Handleiding

WebEngine 2.0 Tool. Handleiding WebEngine 2.0 Tool Handleiding Contact Priva Zijlweg 3 2678 LC Postbus 18 2678 ZG De Lier Nederland T +31 174 52 26 00 F +31 174 52 27 00 www.priva.nl sales.building@priva.nl Priva Building Intelligence

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Afdrukken uit Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

A-61735_nl. Gebruikershandleiding

A-61735_nl. Gebruikershandleiding A-61735_nl Gebruikershandleiding AAN DE SLAG 1-1 DE GEBRUIKERSINTERFACE 2-1 PROBLEMEN OPLOSSEN 3-1 APPENDIX A A-1 1 Aan de slag Inhoud Ondersteunende documentatie...1-2 Terminologie...1-3 Kodak Capture

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Beperkte Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen

Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen GEBRUIKERSHANDLEIDING Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen Model: NAS200 (NL) Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

Scan Station 500 en Scan Station 520EX

Scan Station 500 en Scan Station 520EX Scan Station 500 en Scan Station 520EX Beheerdershandleiding A-61628_nl 5K0566 Veiligheid Plaats het Kodak Scan Station 500 op een horizontaal werkvlak dat tenminste 13,6 kilo kan dragen. Zorg ervoor dat

Nadere informatie

Seagate Manager. Gebruikershandleiding. voor het FreeAgent TM -station. Seagate Manager-gebruikershandleiding voor het FreeAgent -station 1

Seagate Manager. Gebruikershandleiding. voor het FreeAgent TM -station. Seagate Manager-gebruikershandleiding voor het FreeAgent -station 1 Seagate Manager Gebruikershandleiding voor het FreeAgent TM -station Seagate Manager-gebruikershandleiding voor het FreeAgent -station 1 Seagate Manager-gebruikershandleiding voor het FreeAgent -station

Nadere informatie

Snel aan de slag met Novell Filr 1.2-app

Snel aan de slag met Novell Filr 1.2-app Snel aan de slag met Novell Filr 1.2-app April 2015 Snel aan de slag Met Novell Filr kunt u vanaf uw bureaublad, browser of mobiele apparaat op eenvoudige wijze toegang krijgen tot al uw bestanden en mappen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding i Inhoud McAfee Total Protection 7 McAfee SecurityCenter 9 Eigenschappen... 10 SecurityCenter gebruiken... 11 Koptekst... 11 Linkerkolom... 11 Hoofdvenster... 12 Informatie over

Nadere informatie

BlackBerry Desktop Software Gebruikershandleiding

BlackBerry Desktop Software Gebruikershandleiding BlackBerry Desktop Software Gebruikershandleiding Versie: 2.4 SWD-1905381-0426094341-006 Inhoudsopgave De basis... 3 Informatie over de BlackBerry Desktop Software... 3 Uw smartphone instellen met de BlackBerry

Nadere informatie

GSM 2 Datamanager Handleiding. Datamanager-Versie 2.2.8

GSM 2 Datamanager Handleiding. Datamanager-Versie 2.2.8 GSM 2 Datamanager Handleiding Datamanager-Versie 2.2.8 Index 1 Infrastructuur... 3 2 MySQL... 4 2.1 Download... 4 2.2 Installeren van de Database Server (Windows)... 4 2.3 Test... 5 2.4 MySQL GUI Tools

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

FileMaker 11. Handleiding voor ODBC/JDBC

FileMaker 11. Handleiding voor ODBC/JDBC FileMaker 11 Handleiding voor ODBC/JDBC 2004-2010 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker is een handelsmerk van

Nadere informatie

AVG Internet Security 2012

AVG Internet Security 2012 AVG Internet Security 2012 Gebruikershandleiding Documentrevisie 2012.20 (3/29/2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de

Nadere informatie

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc MailCredit Frankeertegoed laden via een PC gebruikershandleiding rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc 2 Mailcredit Gebruikershandleiding Over deze handleiding Doelgroep De gebruikershandleiding

Nadere informatie

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER Installatiehandleiding en Gebruikershandleiding Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Klik hier om de recentste versie

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie