Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019"

Transcriptie

1 Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 15/10/2013 Bekendgemaakt op 16/10/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities - Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied - Artikel 4. Voorwaarden subsidie - Artikel 5. Procedure - Artikel 6. Controle - Artikel 7: Inwerkingtreding (en duurtijd) Reglement Artikel 1. Doel Binnen de perken van de jaarlijks voorziene begrotingskredieten en de voorwaarden en modaliteiten zoals hierna vastgesteld, kan het bestuur van vzw REGent een subsidies verlenen voor het vervangen van ramen met een enkele beglazing Dit alles volgens de voorwaarden hieronder gespecifieerd. Bovenstaande werken vormen belangrijke energiebesparende maatregelen voor woningen en andere gebouwen. Met deze subsidie wil vzw REGent deze werken stimuleren voor mensen met een beperkt inkomen en zo het voordelige effect ervan op het leefmilieu verhogen. Artikel 2. Definities Privé woning: het onroerend goed dat bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande. Het onroerend goed mag niet toebehoren tot een vennootschap of bestemd zijn voor handelsdoeleinden. Eigenaar: hieronder wordt begrepen de naakte eigenaar van de woning. De bewoner is de meerderjarige particulier, en in voorkomend geval de persoon met wie hij gehuwd is, wettelijk of feitelijk samenwoont, die de woning (waarop de aanvraag betrekking heeft) op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of op grond van een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats, waarvan de duur meer dan drie jaar bedraagt.

2 U-waarde: geeft de mate aan hoeveel een materiaal de warmte geleidt. Het tegenovergestelde van het warmte-isolerend vermogen dus. Hoe lager U, hoe beter het materiaal isoleert. Voor een raam heb je de U-waarde van het raamprofiel Uf ( frame ) ; het glas Ug ( glass ); het ganse raam Uw (window = glass + frame) Aantal kamers PVC -ramen: het aantal gesloten kamers te zien in de dwarsdoorsnede van het PVC-profiel. Hoe meer kamers een PVC- profiel heeft; hoe beter de isolatiewaarde. FSC-hout: Forest Stewardship Council is een organisatie die streeft naar een verantwoord bosbeheer wereldwijd, volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria. Hout die ontgonnen wordt volgens deze criteria krijgt het label FSC. Energiescan: een gratis rondgang in de woning waar er gewezen wordt op alle zaken die energie- en water kunnen besparen. Zie: Tijdens de energiescan worden ook de premievoorwaarden verduidelijkt. Deze Energiescan moet uitgevoerd zijn VOOR de werken starten waarvoor je een subsidie aanvraagt. Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied 1. Voor wie is deze subsidie? De premie Ramen kan enkel aangevraagd worden door de bewoner die zelf eigenaar is van de woning. De subsidie kan enkel aangevraagd worden door mensen met een beperkt inkomen. Het is vereist dat het netto gezamenlijk belastbaar inkomen van het huishouden (aanvrager + personen gedomicilieerd in de woning) van het laatste aanslagjaar niet hoger mag zijn dan Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari. De aanvrager kan het maximum bedrag van een premie slechts éénmalig ontvangen van vzw REGent. Reeds in het verleden ontvangen premies worden mee in rekening gebracht. De bewoner mag, naast de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd, geen andere woning in volle eigendom hebben. 2. Voor welke woningen is deze subsidie? De subsidie is enkel voor privé-woningen gelegen in Gent en deelgemeenten. Woningen die al dan niet gedeeltelijk- worden gebruikt als handelsruimte, kantoor, beroepsruimte komen niet in aanmerking. Enkel woningen waar kleine renovaties worden uitgevoerd komen in aanmerking (geen nieuwbouw of vergunningsplichtige verbouwingen). 3. Voor de subsidie komen niet in aanmerking: a. Kamers en studentenkamers

3 b. Werken die vallen onder devlaamse EPB-regelgeving (http://www.energiesparen.be/epb/wegwijzer), dus werken op alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of een melding verplicht is, maar met uitzondering voor aanleg van dakkapellen. c. Handelspanden, kantoor, beroepsruimtes. Artikel 4. Voorwaarden subsidies a. De subsidie is van toepassing voor het vervangen van ramen met enkele beglazing door nieuwe ramen met isolerende beglazing. Ook het vervangen van het glas door isolerende beglazing (in de bestaande raamkaders) alsook plaatsing van voorzetramen komen in aanmerking. b. Bij plaatsing van nieuw schrijnwerk moeten de profielen voldoen aan volgende voorwaarde: hout moet het FSC-label bezitten, PVC moeten bestaan uit minimum vijfkamerprofielen, aluminium profielen (zowel vleugel als kader) moeten een inbouwdiepte hebben van minimum 75 millimeter (of U-waarde van de profielen Uf lager dan 2W/m2K), hout aluminium wordt ook toegelaten. c. De nieuw geplaatste beglazing moet een U-waarde Ug hebben lager dan of gelijk aan 1.1 W/m2K. Voor het vervangen van glas in bestaande raamkaders mag deze waarde indien de sponning te klein is- verhogen tot 1.3 W/m2K. d. Buitendeuren waarvan de glasoppervlakte groter is dan de helft van de deur worden ook aanzien als raam en komen dus in aanmerking voor de subsidie. e. Dakvensters komen niet in aanmerking voor de premie ramen maar worden eventueel wél in aanmerking genomen voor het totaalbedrag voor de premie dakvernieuwing. f. De subsidie geldt enkel voor nieuw aangekochte en geplaatste materialen. g. De subsidie bedraagt 80% van de kostprijs van de uitgevoerde gefactureerde werken met een maximum van 600. Deze subsidie is cumuleerbaar met andere steunmaatregelen van de overheid. Indien het totaal van de premies hoger is dan de kost die betaald werd voor deze werken zal het bedrag verlagen tot de totale kostprijs van de werken. Artikel 5. Procedure 1. Aanvraagmoment: De aanvraag moet minimum 1 maand vóór uitvoering van de werken ingediend worden zodat er voldoende tijd is om een Energiescan in te plannen. Deze Energiescan is verplicht om een subsidie te krijgen van vzw REGent en moet uitgevoerd zijn vóór de werken starten. De aanvraagdatum is de datum waarop u de aanvraagdocumenten verstuurt naar vzw REGent (de post- of maildatum geldt als bewijs) of de datum waarop u deze documenten persoonlijk afgeeft in de burelen van vzw REGent Bij het aanvraagformulier voeg je ook het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting alsook een offerte voor de werken waarvoor je een subsidie aanvraagt.

4 De ontvangstdatum van de subsidieaanvraag geldt als opvolgingsdatum. De aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen. Let wel, dit geldt enkel voor dossiers die volledig zijn. Na indiening en goede ontvangst van de aanvraag krijgt de aanvrager een ontvangstmelding. De subsidieaanvraag vervalt automatisch na 1 jaar. Er kan dan geen premie meer verkregen worden tenzij er een nieuwe aanvraag wordt ingediend (waarbij je nog steeds voldoet aan de voorwaarden). 2. Aanvraagformaliteiten: De subsidieaanvraag moet worden ingediend bij vzw REGent aan de hand van het hiertoe voorziene aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar via: de website van de vzw REGent: het infoloket van vzw REGent: Kastanjestraat 2/6, 9000 Gent (09/ ) Het aanvraagformulier moet volledig en correct ingevuld worden en op de offerte moeten de specifieke voorwaarden (zoals het aantal kamers in de PVC profielen, de dikte en/of Uf-waarde van de alu profielen,, enz.) duidelijk vermeld staan. Ook het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting dient bijgevoegd te worden. Indien meerdere personen op hetzelfde particulier gebouw- een aanslagbiljet ontvangen dienen deze ook te bijgevoegd te worden. Indien het OCMW een sociaal onderzoek uitvoert in het kader van werken uit te voeren door het OTC is het niet nodig een aanslagbiljet van het inkomen bij te voegen. Dit geldt ook indien er een FRGE lening werd aangevraagd bij vzw REGent. Al deze documenten mogen ook ingescand en doorg d worden naar met vermelding aanvraag premie. 3. Opvolging: Na uitvoering van (de Energiescan én) de werken dienen alle nuttige bewijsstukken worden opgestuurd of doorg d, waaronder verplicht een kopie van de factu(u)r(en) met vermelding van alle specifieke voorwaarden zoals in 2 omschreven. De factuurdatum moet binnen een periode van één jaar vallen, volgend op de ontvangstdatum van de subsidieaanvraag. De aanvrager kan gelijktijdig een subsidie aanvragen voor alle werken of hij kan voor elk premie apart op een verschillend tijdstip een subsidie aanvragen. Aanvragen kunnen op elk moment ingediend worden en dit tot uiterlijk 30 november 2019.

5 4. Juistheid gegevens: De aanvrager verbindt er zich toe vzw REGent onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van de wijziging van diens post- of bankrekeningnummer. De werken mogen uitgevoerd worden door een andere aannemer dan omschreven in de offerte maar de voorwaarden omschreven in artikel 4 moeten gerespecteerd blijven. 5. Beslissing: Na ontvangst van de factuur zal vzw REGent de voorwaarden nakijken en de beslissing bekend maken aan de aanvrager. 6. Uitbetaling: De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager. Uitzonderingen: Voor werken uitgevoerd door het OTC wordt de premie automatisch afgehouden van de aanmaning tot betaling van het OCMW. Dit geldt ook indien het OTC zelf dakisolatiematerialen aankocht. De aanvrager hoeft hier niks voor te ondernemen. Indien de aanvrager een persoonlijke lening heeft in het kader van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) verklaart hij zich uitdrukkelijk akkoord met de subrogatieregeling waarbij vzw REGent fungeert als begunstigde van de aangevraagde subsidie die rechtstreeks zullen gestort worden op die lening. Ingeval het resterende openstaande kapitaal van de lening kleiner is dan het toelagebedrag, stort vzw REGent het saldo van het toelagebedrag onverwijld door aan de aanvrager van de toelage. Artikel 6. Controle a. Op dit reglement is de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen van toepassing. b. Vzw REGent behoudt zich het recht om de echtheid van de gegevens van het aanvraagdossier na te gaan en hierover inlichtingen in te winnen, met alle middelen die zij nuttig acht. c. Vzw REGent behoudt zich ook het recht om zich - in elke fase van het project - ter plaatse te komen vergewissen van de situatie. De aanvrager verklaart zich akkoord de bevoegde ambtenaar toegang te verlenen tot de woning met het oog op de controle van de werken.

6 d. Indien het aangekochte materiaal en/of de uitgevoerde werken niet overeenstemmen met de beschrijving in de aanvraag en/of de werken niet werden uitgevoerd heeft de Vzw REGent het recht om toegekende subsidies terug te vorderen. e. De toekenning van de subsidie betekent niet dat de vzw REGent verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de materialen en/of de resultaten. Artikel 7. Inwerkingtreding en duurtijd Dit reglement treedt in werking op 1 december 2013 en eindigt op 30 november Aanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 november 2019, onder voorbehoud van de jaarlijkse toekenning van de budgetten en tot uitputting ervan.

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-verhuurder Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-bewoner Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie