Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities:"

Transcriptie

1 Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie Art. 1.- Definities: dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater; hemelwaterput = hemelwatertank: reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater; regenwaterinstallatie: de installatie die tot doel heeft het hemelwater op te pompen opdat dit voor huishoudelijke en recreatieve doeleinden kan worden gebruikt (hydrofoorgroep) met uitzondering van handpompen;. infiltratievoorziening: voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem; infiltratieput: een uit betonnen ringen bestaande bodemloze put van minstens 3 m³ geplaatst op een waterdoorlatende grondlaag; woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande; woongebouw: het gebouw dat meerdere woongelegenheden omvat of kan omvatten, en dat derhalve bestemd is voor meerdere gezinnen of alleenstaanden; verbouwen: uitvoeren van instandhoudingswerken, verbeteringswerken of kleine uitbreidingen; herbouwen: optrekken van een nieuwe woning in de plaats van een oude woning. Art. 2:- Verordening: 1. De verordening is van toepassing op het plaatsen van een hemelwaterinstallatie op zich, bij bestaande gebouwen of bij het verbouwen van eensgezinswoningen en woongebouwen herbouw en nieuwbouw worden uitgesloten; 2. De verordening is van toepassing op het plaatsen van een infiltratievoorziening op zich, bij bestaande gebouwen of bij het verbouwen van eensgezinswoningen en woongebouwen herbouw en nieuwbouw wordt uitgesloten; 3. Een bouwvergunning voor verbouw, bedoeld in artikel 2 1 en 2., kan enkel worden afgegeven als op de verbouwplannen de plaatsing van een hemelwaterput of een infiltratievoorziening is aangegeven. 4. De hemelwaterinstallatie dient aan de volgende eisen te voldoen: 1. de inhoud bedraagt minstens l; 2. de hemelwaterput ontvangt het hemelwater van minstens de helft van de dakoppervlakte van het gebouw; 3. een pomp wordt op de hemelwaterput aangesloten; hierop wordt minimaal 1 WC of wasmachine aangesloten; 4. de overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infiltratieput, een gracht, een oppervlaktewater of de regenwaterafvoer van de openbare riolering Indien deze voorzieningen niet voorhanden zijn of onmogelijk kunnen gerealiseerd worden dan wordt de overloop aangesloten op de openbare riolering (gemengd systeem).

2 5. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de volgende gebouwen vrijstellen van de toepassing van de verordening: gebouwen in gesloten bouworde (met twee wachtgevels met een gevelbreedte van minder dan 6m) en verbouwingen indien uit het dossier blijkt dat de door de verordening gestelde eisen tegen een kostprijs van 0,25 euro per liter bergingscapaciteit technisch niet haalbaar zijn; eengezinswoningen die opgericht worden op percelen kleiner dan 3 are en bijgebouwen. 6. Deze verordening is niet van toepassing op bouwaanvragen waarvan het ontvangstbewijs voor de datum van inwerkingtreding waar deze verordening is afgegeven. Art. 3.- Enkel die personen komen in aanmerking voor het verkrijgen van de subsidie waarvan het netto belastbaar inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum niet meer bedraagt dan: ,34 euro voor alleenstaanden; ,17 euro voor samenwonenden of gehuwden Voorgaande inkomensmaxima worden verhoogd met 3.352,38 euro voor elke persoon ten laste. Personen waarvan het netto belastbaar inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum meer bedraagt dan die bedragen komen in aanmerking voor het verkrijgen van een aangepaste subsidie: - voor alleenstaanden: - tot ,34 = 100% - van ,35 tot en met ,27 = 75% - van ,28 tot en met ,20 = 50% - van ,21 tot en met ,13 = 25% - voor gehuwden: - tot ,17 = 100 %; - van ,18 euro tot en met ,10 euro = 75%; - van ,11 euro tot en met ,03 euro = 50%; - van ,04 euro tot en met ,96 euro = 25%. Voorgaande inkomensmaxima worden verhoogd met 3.352,38 euro voor elke persoon ten laste. Alle bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de gezondheidsindex van de maand december, voorafgaand aan de aanpassing. Bij de berekening van het netto belastbaar inkomen wordt er rekening gehouden met het onroerend vermogen van de aanvrager en zijn huishouden. Indien de aanvrager één of meerdere onroerende goederen in volle eigendom, naakte eigendom of vruchtgebruik bezit, met uitzondering van de onroerende goederen die dienst doen als individuele of gezinswoning, wordt rekening gehouden met het globaal kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 3. Dit bedrag wordt bij het bedrag van het netto belastbaar inkomen bijgeteld. Art. 4.- Toekenningsvoorwaarden voor premie en minimumeisen in geval van betoelaging:

3 1. De hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening zoals bedoeld in artikel 2 en 3 dient te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen, meer bepaald de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen. De belangrijkste voorwaarden die hierin vervat zitten:

4 a) Het volume van de hemelwatertank dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 l horizontale dakoppervlakte minimale tankinhoud 50 tot 60 m² 3000 l 61 tot 80 m² 4000 l 81 tot 100 m² 5000 l 101 tot 120 m² 6000 l 121 tot 140 m² 7000 l 141 tot 160 m² 8000 l 161 tot 180 m² 9000 l 181 tot 200 m² l > 200 m² 5000 l per 100 m² b) Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. c) Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met leidingwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor leidingwater en drinkwater. d) De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratie-voorziening. Deze infiltratievoorziening kan zijn: een infiltratieput, een gracht, een vijver, een beek. De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Slechts bij ontstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting geloosd worden op de openbare riolering. e) Wanneer de aanleg van een hemelwaterinstallatie omwille van duidelijk aantoonbare praktische redenen niet mogelijk of zinloos is, dient als alternatief het hemelwater in de bodem geïnfiltreerd te worden. 2. Een (voor eensluidend verklaard) afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.

5 Art. 5.- Premiebedrag: De volgende bedragen worden uitbetaald: bestaande woning verbouw hemelwaterinstallatie 0,04 euro/l bergingscapaciteit 0,02 euro/l bergingscapaciteit Infiltratievoorziening 2,5 euro/m² aangesloten oppervlakte 1,25 euro/m² aangesloten oppervlakte De premie bedraagt voor beide samen, maximaal 250 euro per aanvrager en mag de 50% van de installatiekosten niet overschrijden. Art. 6.- Controle: Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de premie zal de gemeente er zich van vergewissen dat aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de premie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de toelage in aanmerking te komen. Art. 7.- Aanvraag tot premie: De aanvraag tot het bekomen van een premie wordt ingediend ten laatste 2 maanden na factuurdatum. In geval meerdere facturen geldt de datum van de laatste factuur. De aanvraag gebeurt aan de hand van bijgaand aanvraagformulier. Bij de aanvraag stelt de gemeente de bouwheer een kopie van de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen ter beschikking. Art. 8.- Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari Art. 9.- De premie wordt aan de eigenaar van een woning of huurder - mits toestemming van de eigenaar - van de woning gelegen op het grondgebied van Zottegem slechts éénmalig toegekend. Art De inbreuken op de bepalingen van de verordening worden bestraft zoals bepaald in de artikelen 66, 68 en volgende van het Decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996.

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening - aanpassing subsidiebedrag aan euro. Hoofdstuk 1.

Gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening - aanpassing subsidiebedrag aan euro. Hoofdstuk 1. Gemeentelijke premie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening - aanpassing subsidiebedrag aan euro. Hoofdstuk 1. DEFINITIES Artikel 1. Afvalwater: water waarvan de houder zich

Nadere informatie

Regenwaterputten. Waarom regenwater gebruiken?

Regenwaterputten. Waarom regenwater gebruiken? Waarom regenwater gebruiken? Regenwaterputten Het gemiddeld drinkwaterverbruik in België ligt ongeveer op 130 liter per dag en per inwoner. Hiervan gaat een groot deel naar de douche, het toilet en de

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - Lozing huishoudelijk afvalwater - Aansluiting openbare riolering - Afkoppelen, hergebruiken en infiltreren van hemelwater - Overwelven van baangrachten Gemeente

Nadere informatie

Gemeenteraad versie 8 september 2005 1 /6

Gemeenteraad versie 8 september 2005 1 /6 Art. 1. Definities - Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater; - Hemelwater: verzamelnaam

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 117, 119, 133 en 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de artikelen 117, 119, 133 en 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet; Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de afkoppeling van hemelwater afkomstig van gebouwen en verhardingen en de aansluiting op de openbare riolering. Goedgekeurd

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 112, 114, 115, 117, 133 en 135 2 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de artikelen 112, 114, 115, 117, 133 en 135 2 van de nieuwe gemeentewet; Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE PITTEM Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 26 mei 2003. Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter; De

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren ALGEMEEN PREMIEREGLEMENT STEDENBOUW EN ENERGIE

Nadere informatie

Woonplan Gemeente Kampenhout

Woonplan Gemeente Kampenhout 2011 Woonplan Gemeente Kampenhout Lien Beets 3Wplus 7-6-2011 Leeswijzer Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument dat de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-bewoner Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA

Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA (versie 13.03.2006) ALVERINGEM, DE PANNE en NIEUWPOORT Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA - (versie 13.03.2006) p. 1/8 INHOUDSOPGAVE 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie Deel 1. Inlichtingen te verstrekken door de particulier 1. Administratieve gegevens Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Adres installatie (enkel indien verschillend van adres aanvrager):... Nummer financiële

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-verhuurder Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing binnen 1 Regenwater is in oorsprong van zeer goede kwaliteit. Deze kwaliteit gaat echter achteruit door contact met stoffen die zich bevinden in de lucht en

Nadere informatie

Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie - 0310 beheer van regen- en afvalwater - 0319/01 rioleringen

Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie - 0310 beheer van regen- en afvalwater - 0319/01 rioleringen Gemeenteraad Openbare zitting 19 december 2014 dienst openbare werken (LB) 12. Openbare werken: b. Subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, afkomstig van

Nadere informatie

Woonplan Gemeente Zemst

Woonplan Gemeente Zemst Woonplan Gemeente Zemst Uitgave 2011 Voorwoord De Vlaamse overheid wil de gemeenten stimuleren om een lokaal woonbeleid uit te voeren dat gesteund is op een goede planning en vertrekt vanuit de principes

Nadere informatie

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin

Nadere informatie

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Voorwoord Geachte lezer, Het is jammer dat allerlei subsidies die de publieke overheden in hun

Nadere informatie

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer :

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer : F/035/B/2/013 AANVRAAG RIOOLAANSLUITING Gemeentebestuur Nevele DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN Dienst Planning Aan het college van Burgemeester en Schepenen Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Naam aanvrager

Nadere informatie

De Gemeenteraad in openbare zitting,

De Gemeenteraad in openbare zitting, De Gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119 en 135 2; Overwegende dat het om redenen van openbare hygiëne, veiligheid en gezondheid aangewezen

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN Art. 01: De Stad Roeselare verleent een toelage voor het functioneel renoveren van bestaande woongelegenheden welke gelegen zijn op het grondgebied

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011

Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011 Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011 Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Het is de datum waarop je de aansluiting of heraansluiting

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit; AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE WAALWIJK De raad van de gemeente Waalwijk; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN INHOUD Afdeling I Begripsomschrijvingen...2 Artikel 1 Begripsbepaling...2 Afdeling II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 De aansluitvergunning...2 Vergunningsplicht...2

Nadere informatie