VERSLAG Algemene Ledenvergadering van Gebruikersvereniging Transport ICT, gehouden op 24 november 2010, Hoofdkantoor GreenCat te Gorinchem.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG Algemene Ledenvergadering van Gebruikersvereniging Transport ICT, gehouden op 24 november 2010, Hoofdkantoor GreenCat te Gorinchem."

Transcriptie

1 VERSLAG Algemene Ledenvergadering van Gebruikersvereniging Transport ICT, gehouden op 24 november 2010, Hoofdkantoor GreenCat te Gorinchem. 1: Opening Voorzitter René Noordam deelt de vergadering mee dat hij vandaag als waarnemend voorzitter optreedt in de plaats van Hans Soer, die begin dit jaar plotseling door een hersenbloeding werd geveld. Gelukkig is Hans vandaag weer in ons midden en gaat het goed met hem. De voorzitter wenst hem verder van harte beterschap. Hierna neemt Hans even het woord en bedankt hij voor de belangstelling die hij vanuit de leden van de Gebruikersvereniging heeft mogen ervaren, dat heeft hem heel goed gedaan. Of hij straks voorzitter zal blijven is nog even de vraag, de functieverdeling wil hij in een komende bestuursvergadering aan de orde stellen. Maar zoals hij er nu over denkt blijf hij geen voorzitter maar wel graag bestuurslid. Voorzitter Noordam refereert aan de beperkte aanmeldingen voor de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur zal in de komende periode onderzoek doen naar de reden hiervan. Verder gaat hij nog kort in op algemene ontwikkelingen t.a.v. de automatiseringsbranche en deelt de vergadering mee dat de heer Larry Diender helaas bij GreenCat vertrekt en een nieuwe uitdaging is aangegaan. Daarna stelt de voorzitter voor om over te gaan tot afhandeling van de agenda. 2: Vaststelling notulen/verslag van de algemene ledenvergadering van Dit verslag wordt per bladzijde doorgenomen, er zijn geen opmerkingen, waarna het verslag als zodanig wordt vastgesteld en door de voorzitter en waarnemend secretaris ondertekend. 3: Mededelingen De voorzitter deelt mee dat bestuurslid Jolanda Bergwerff had aangegeven dat zij zich niet opnieuw herkiesbaar wilde stellen als bestuurslid. Maar na een goed gesprek met haar hebben wij haar gelukkig toch bereid gevonden zich vandaag weer herkiesbaar te stellen. Daar zijn we blij mee, want een bekwaam vrouwelijk bestuurslid in ons midden doet ons toch wel goed. 4: Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2009 Het verenigingsjaar 2009 was voor het bestuur een wat minder druk maar niet minder actief jaar. Voor het eerst was er in 2009 maar één keer een Algemene Ledenvergadering en wel op woensdag , een Ledenvergadering die overigens goed bezocht werd en breed werd gewaardeerd. Begin 2010 werden we als bestuur plotseling geconfronteerd met het feit dat onze gewaardeerde voorzitter Hans Soer getroffen werd door een hersenbloeding, waarvan hij gelukkig bijzonder goed is hersteld. Hij werkt nagenoeg weer volledig, maar het was voor hem en voor ons wel even schrikken. Wij wensen hem graag vanaf deze plaats verder van harte beterschap. In 2009 hadden we vier keer een bestuursvergadering en tot nu toe in 2010 drie keer, waarbij we telkens aansluitend aan onze bestuursvergadering uitvoerig spreken met de directie van GreenCat. Nog steeds kampt onze bedrijfstak en ook GreenCat met de gevolgen van de kredietcrisis. Daar weten we allemaal wel van. Collega-transportbedrijven maar ook GreenCat hebben hun organisatie bij moeten sturen om vraag en aanbod weer in evenwicht te brengen en ontslagen konden daarbij niet altijd worden voorkomen. Wat bespreken we met GreenCat? 1

2 - Onze visie op hun organisatie en waar die richting ons, dus richting u als lid, verbeterd kan en moet worden. - Zowel wat betreft de helpdesk, de softwareontwikkeling, de klantvriendelijkheid, het onderhoud van hard- en softwareware. - Het releasebeleid van GreenCat - De Escrow deponeringen, elk jaar in mei en in november. - Bijzondere aandacht vragen wij als bestuur voor de ontwikkeling van een nieuwe Boordcomputer TopIQ. Vooral t.a.v. boordcomputers weet u allemaal dat de ontwikkelingen en toepassingen super snel gaan. - We vragen GreenCat nadrukkelijk meer aandacht te geven aan de promotie van hun TMS-pakket RoadRunner. - We evalueren de samenwerking van GreenCat met onze softwarecommissies en dit laatste is voor de ontwikkeling van de software en het verwezenlijken van vooral uw inbreng hoogst belangrijk. Gelukkig hebben we als bestuur een goed en open overleg met GreenCat en hebben we volledig vertrouwen in onze softwareleverancier en in de transportsoftware RoadRunner en GreenSuite. RoadRunner is een beproefd product dat kan bogen op een forse staat van dienst, met enorm veel functionaliteit en kan zich prima meten met nieuwe producten en ontwikkelingen als het gaat over koppelingen en integratie met gelieerde pakketten. En voor GreenSuite geldt dat evenzeer. Verder passeerden een behoorlijk aantal onderwerpen de revue op onze bestuursvergaderingen. Ik noem u er enkele van: - De ledenadministratie. Het ledenbestand van de Roadrunnerleden bleef in 2009 nagenoeg gelijk op 80 leden/transportbedrijven. - Nieuwe leden zijn voor RoadRunner: - Plantex Expeditie - Boskoop - Vortex Transport Service - Venray - Van den Bogerd Transport - Bergschenhoek - M. Bouw & Zn Transport - Nijkerk - De ledenwerving Boordcomputer: In 2009 hebben we de ledenwerving voortgezet en intussen zijn weer 12 bedrijven lid geworden van de sectie Boordcomputer. Ik noem de nieuwe leden uit 2009 en 2010: - Har Vaessen Transport - Swalmen - Van Opdorp Transport - Sas van Gent - Simon Loos bv - Wognum - Ecotrans bv - Vorden - Farm Trans bv - Moerdijk - Westerman Logistics bv - Nieuwleusen - ForFarmes bv - Lochem - Oegema Transport - Surhuisterveen - Ton Derix Transport - Venlo - Dorrestijn Transport - Soest - Gemeente Doetinchem - Doetinchem - Omrin - Leeuwarden Niet iedereen is direct overtuigd van de meerwaarde van het lidmaatschap, maar die is er wel degelijk. 2

3 En wel omdat alleen een actieve gebruikersvereniging als gesprekspartner met GreenCat wat kan betekenen. Het bestuur vertegenwoordigt formeel u, als leden/transportondernemers, bij de behartiging van de algemene belangen van uw software. Het bestuur is het platform dat namens u, een groot aantal transportbedrijven, spreekt en dat is tot nu toe succesvol gebleken. Verder kwam aan de orde: - Escrow Verificatie- en deponering van de broncodes van uw software werd gedaan in mei en in november. Hierbij wordt zowel de software van RoadRunner als de software van GreenSuite/Boordcomputer geverifieerd en dus controleren wij samen met KPMG/en Softcrow of de broncode niet alleen op de DVD staat, maar ook of die muteerbaar is, of we er iets mee kunnen, en die gegevensdragers worden dan gedeponeerd bij Softcrow in Amsterdam. - Waar ik nog even op wil attenderen is dat niet alle leden deelnemen aan de Escrowovereenkomst. Een belangrijk stuk zekerheid blijft daarmee voor een aantal leden liggen. U hebt de mogelijkheid voor deelname aan de gezamenlijke Escrow overeenkomst tegen geringe kosten en toch zijn er nog teveel bedrijven die daar te gemakkelijk aan voorbijgaan. - Website De website is alweer enige tijd in de lucht en ik hoop dat die voor u als leden een toegevoegde waarde is. Wanneer u opmerkingen of ideeën hierover heeft dan horen we dat ook graag van u. ` - Softwarecommissies Er waren de nodige vergaderingen van de softwarecommissies, maar hierover wordt U geïnformeerd bij agendapunt 9. 5: Verslag van de penningmeester over het jaar Mevr. Jolanda Bergwerff doet naar aanleiding van het aan de vergadering uitgereikte jaarverslag (Balans en V&W per ) verslag van de financiële gang van zaken in De contributies zijn wat achter gebleven bij de begroting, maar daar tegenover is het resultaat op beleggingen (rente-inkomsten e.d.) wat hoger dan begroot. Kosten extern advies waren er niet. De bestuurs- en secretariaatskosten vielen wat hoger uit als gevolg van de extrakosten in verband met extra mailingen, activering en onderhoud van de website. De kosten ledenvergadering viel lager uit. Per saldo kwam het exploitatieresultaat uit op 1.788,98 positief. Het resultaat zal ook nu weer worden toegevoegd aan het vermogen van de vereniging. De vermogensopbouw wordt vanaf dit jaar 2009 verdeeld over de twee secties binnen de gebruikersvereniging namelijk RoadRunner en GreenSuite, op basis en naar rato van de contributie-inkomsten van elke sectie. Vanuit de vergadering waren er geen vragen. 6: Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissaris De heer Ard Persoon doet namens de kascommissie kort mondeling verslag en deelt mee dat de administratie er prima verzorgt uitziet, er geen problemen of onregelmatigheden zijn geconstateerd en dat het wat de kascommissie betreft (A. Persoon en F. Zwetsloot) akkoord is. Van de kascommissie is voorts een schriftelijke verklaring ontvangen waarin wordt gemeld dat de administratie op een correcte wijze wordt bijgehouden, dat de cijfers zoals die vandaag zijn uitgereikt en toegelicht een getrouw beeld geven van de inkomsten, kosten en vermogenspositie van de Gebruikersvereniging. 3

4 Verder adviseren zij de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het in 2009 gevoerde financieel beleid, wat als zodanig door de vergadering wordt verleend. Als nieuwe kascommissaris wordt benoemd de heer Rob de Visser van Albert Keijzer bv. De kascommissie bestaat nu uit: 1 e de heer R. de Visser van Albert Keijzer in Zaandam. 2 e de heer A. Persoon van Staalduinen Logistics in Maasdijk. 3 e de heer J.W. van Rijssel van Kuiper Transport Heerhugowaard. 7: Begroting De begroting voor het verenigingsjaar 2011 is aan de vergadering uitgereikt en wordt toegelicht door de penningmeester. Het verwachte exploitatiesaldo komt uit op 3.751,00 positief. Er zijn vanuit de vergadering geen vragen, waarna de begroting 2011, op voorstel van de voorzitter, conform wordt vastgesteld en goedgekeurd. 8: Bestuursverkiezing De voorzitter deelt mee dat het gaat om vrije verkiezingen en dat de vergadering de mogelijkheid heeft andere dan de herkiesbare kandidaten te nomineren. Hiervan wordt door de vergadering geen gebruik gemaakt. Bestuurslid mevrouw Jolanda Bergwerff is herkiesbaar en wordt, op voorstel van de voorzitter, door de vergadering bij acclamatie herkozen. Bestuurslid de heer Marco Plaisier is herkiesbaar en wordt, op voorstel van de voorzitter, door de vergadering eveneens bij acclamatie herkozen. Beide bestuursleden danken de vergadering voor het in hen gestelde vertrouwen. 9: Verslag van de softwarecommissie door de heer M. Plaisier Bestuurslid Marco Plaisier doet verslag namens de softwarecommissies RoadRunner/VP en Boordcomputer. Allereerst dankt hij de leden van de softwarecommissies voor hun inzet en inbreng. We zijn vorig jaar met een grote groep begonnen. Maar jammer was het dat regelmatig niet iedereen aanwezig was. Verder hebben enkelen hun deelname aan de softwarecommissie opgezegd, wat dus inhoudt dat nieuwe leden zeer welkom zijn. Op de vraag uit de zaal waar de vergaderingen gehouden worden deelt Marco mee dat die steeds worden gehouden, hier op het hoofdkantoor van Groeneveld/GreenCat in Gorinchem. Dit jaar waren er 3 vergaderingen. Punten van aandacht zijn geweest: - Pdf-overzichten en facturen - Verandering van de bankbestanden CLIEOP3 wordt SEPA - Historie-bestand in de software van Visual/Planner - Koppeling met ScanSys/White Vision (scanning en verwerking documenten) - Verbeteren koppelingen met externe softwarepakketten. - Aandacht voor Cat4Web - Een aantal voorstellen vanuit de SC ten aanzien van Grootboekhistorie RoadRunner wordt in de standaard opgenomen. Boordcomputer/GreenSuite - Deze SC is vorig jaar weer opgestart, er zijn 2 vergaderingen geweest. - De input vanuit de leden is nog matig, dat moet beter worden, is belangrijk! - Nieuwe releases zijn door de SC doorgenomen. - Voornamelijk is er verder veel aandacht besteedt aan CAN-FMS, brandstofrapportagetool. Dit loopt op dit moment in test bij enkele bedrijven. 4

5 10: Voorstel volgende vergaderdatum 23 november 2011 Op voorstel van de voorzitter wordt de datum voor volgende algemene ledenvergadering vastgesteld op 23 november (Deze datum daarom in afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 van de statuten). 11: Rondvraag De heer Rob de Visser van Albert Keijzer vraagt: wordt het nu in de toekomst CAT? Met andere woorden worden nieuwe klanten naar de software van CAT geschoven of wordt RoadRunner ook nog verkocht? Ruth Woudenberg beantwoordt deze vraag: Cat4Haulier is bedoeld voor internationaal werkende bedrijven en bedrijven met diverse modaliteiten. RoadRunner wordt ingezet voor transportondernemingen met groupage, distributie en fullloads. RoadRunner wordt en zal verkocht blijven worden. De heer Geert Bok van Van der Vlist Groot-Ammers vraagt of RoadRunner nog steeds wordt doorontwikkeld? Laurens Stuivenberg reageert op deze vraag met, RoadRunner heeft nog een lange levensduur en is zeker geen doodlopende straat. De database heeft intussen prima ontsluitings/koppelingsmogelijkheden en het platform waarop het draait is modern wordt wereldwijd door grote concerns gebruikt. Er zijn prachtige ontwikkelingen binnen dit platform. Dat RoadRunner gewoon verkocht blijft worden bevestigd het antwoord op de vorige vraag en deze toelichting van Laurens. De heer Kropfeld van Theo Faassen vraagt, hoeveel gebruikers zijn er: Hierop antwoord R. Woudenberg: - RoadRunner 140 bedrijven - Visual Planner 65 bedrijven - GreenSuite 174 bedrijven 12: Sluiting van de ledenvergadering De voorzitter dankt ieder voor zijn of haar inbreng en de vlotte manier van vergaderen, sluit de vergadering en stelt voor nu eerst over te gaan tot een korte presentatie door GreenCat en pas daarna te pauzeren. De heer Ruth Woudenberg en Chris Hardijk houden aansluitend namens GreenCat een presentatie over nieuws en ontwikkelingen in de software. Dan volgt een korte pauze. De heer Arnold Monshouwer verzorgt vervolgens een interessante presentatie namens Syntens met als onderwerp sociale innovatie Een onderwerp waarbij de zaal/vergadering steeds actief betrokken wordt. Tot slot presenteert Chris Hardijk de ontwikkelagenda s van GreenCat voor Ter afsluiting van de vergadering om ca 17:30 uur wordt ruim gebruik gemaakt van de zgn. Netwerk-borrel. De vergadering werd algemeen ervaren als geanimeerd, met veel informatie en wederzijdse waardering. 5

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Mr. P.N. Wakkie Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

Algemene Vergadering. 1. Opening

Algemene Vergadering. 1. Opening Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 22 april 2014 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op woensdag 21 mei 2014 om 10.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

ALV NOTULEN. 26 maart 2014. Algemene Ledenvergadering Technisch Economisch Genootschap

ALV NOTULEN. 26 maart 2014. Algemene Ledenvergadering Technisch Economisch Genootschap ALV NOTULEN 26 maart 2014 Algemene Ledenvergadering Technisch Economisch Genootschap 15:00 u Ontvangst bij Joulz met koffie en netwerken 15:30 u Aanvang Algemene Ledenvergadering 16:15 u Netwerken en ontvangst

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

2. Mededelingen door en verslag van de Raad van Bestuur

2. Mededelingen door en verslag van de Raad van Bestuur Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2005 van Neways Electronics International N.V., gehouden op dinsdag 21 maart 2006 om 14.00 uur in het Evoluon te Eindhoven 1. Opening Conform

Nadere informatie