!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!"

Transcriptie

1 Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen dieadequaataansluitopuweisenenwensen.denkhierbijaanondermeer: I dejuisteinvulling: software/broncodeescrow,saasescrow(inclusiefdataenhosting) I dejuistevorm/opzet: 1IopI1overeenkomstofjuisteenschaalbaremantelregeling I dejuistezekerheden: meestgeschikteverificatielevelenfrequentievandeponering Heeftuvragenofwiltueenofferteontvangenofeenafspraakmaken,danvernemenwijdituiteraard graagvanu.wijzijnugraagvandienst Metvriendelijkegroet, HermanKui Commercial*Director*

2 CONCEPT SoftwareEscrowOvereenkomst Datum: 2015 tussen( SoftwareLeverancier als$licentieverlener$ en( SoftwareGebruiker als$licentienemer$ $ en( ESCROW4ALLB.V. als$escrow$agent$ ( Contract(type:Sw3pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf Overeenkomst(nummer:(( 1 Datum:dd9mm92015 Licentienemer: SoftwareGebruiker SW3P15

3 Inhoud ( Pagina( Inhoud...2 Algemeen...3 Artikel1 Definities...4 Artikel2 DeponeringvanMateriaal...5 Artikel3 VerplichtingenEscrow4all...5 Artikel4 VerplichtingenvanLicentieverlenerenLicentienemer...6 Artikel5 Verificatie...7 Artikel6 Afgifte...8 Artikel7 Vertrouwelijkheid...9 Artikel8 Aansprakelijkheid...9 Artikel9 Vergoedingen...9 Artikel10 Duur...10 Artikel11 OverigeBepalingen...11 Artikel12 OverdrachtvanRechten...12 Artikel13 ToepasselijkRechtenGeschillen...12 Ondertekening...13 Bijlage1 EscrowMateriaalOverzicht...14 Contract(type:Sw3pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf Overeenkomst(nummer:(( 2 Datum:dd9mm92015 Licentienemer: SoftwareGebruiker SW3P15

4 Algemeen Ondergetekenden:( (1) [Software Bedrijf], gevestigd [Adres] te [Plaats] (1234 AB), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigddoor[initialen+achternaam],(hiernatenoemen Licentieverlener ); (2) [Software Gebruiker], gevestigd [Adres] te [Plaats] (1234 AB), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigddoor[initialen+achternaam],(hiernatenoemen Licentienemer ); (3) ESCROW4ALLB.V.,gevestigdMediArena7teAmsterdam9Duivendrecht(1114BC),tendeze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Initialen + Achternaam], (hierna te noemen Escrow4all ); In(aanmerking(nemende:( (a) Licentieverlener heeft aan Licentienemer het gebruiksrecht verstrekt op het programmaproduct(bproductb),alsnadergespecificeerdinbijlage1; (b) Licentieverlenerheeft onderhoud9 ensupportverplichtingenbetreffendehetproductopzich genomen; (c) Licentienemerheeft,onderbepaaldeomstandighedenwaarbijLicentieverlenernietinstaatis ofverzuimtonderhoudensupportteleverenzoalsnaderbepaaldinartikel6,hetrechtom inzageteverkrijgenindebroncodeentechnischedocumentatievanhetproduct; (d) Licentieverlenerisovereengekomendebroncodeentechnischedocumentatiebetreffendehet ProducttedeponerenbijEscrow4all. ( Komen(overeen(als(volgt:( Contract(type:Sw3pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf Overeenkomst(nummer:(( 3 Datum:dd9mm92015 Licentienemer: SoftwareGebruiker SW3P15

5 Artikel1 Definities Denavolgendebegrippenhebbenindezeovereenkomstendebijlagendenavolgendebetekenis: Overeenkomst:deonderhavigeescrowovereenkomst,inclusiefdebijbehorendebijlagen; Gegevensdrager(s):hetmediumofdemediawaarophetMateriaalwordtaangeleverd; DepositForm:hetformuliermetdaaropeenopgavevanhetMateriaaldatwordtgedeponeerd; Licentie Overeenkomst: de tussen Licentieverlener en Licentienemer gesloten licentieovereenkomst betreffendehetproduct; Materiaal:deBroncode,TechnischeDocumentatieenUpdatesvanhetProduct; Product: de softwareapplicatie(s) waarvoor aan Licentienemer ingevolge de Licentie Overeenkomst gebruiksrechtisverstrektenzoalsnadergespecificeerdinbijlage$1$ Escrow$Materiaal$Overzicht ; Broncode: de computer programmeercode van het Product in een door mensen leesbaar formaat, inclusief alle documentatie en instructies noodzakelijk voor het onderhouden, interpreteren, compilereneninstalleren; Technische Documentatie: de technische documentatie welke nodig is om de Broncode van het Productte(doen)onderhouden,wijzigenen/ofcorrigeren; Update:allemodificaties,updatesofrevisiesvanhetProduct,welketerbeschikkingzijngestelddoor LicentieverleneraanLicentienemer,ongeachtde(commerciële)benamingvaneendergelijkeUpdate; Continuïteitsdoeleinden:hetgebruikvanhetMateriaaluitsluitendvoorhetonderhouden,corrigeren, wijzigenofuitbreidenvanhetproductmetinachtnemingvandevoorlicentienemeruitdelicentie Overeenkomst voortvloeiende beperkingen ten aanzien van onder meer intellectuele eigendomsrechten,gebruik,geheimhouding,vermenigvuldigingenverspreiding; Escrow Portal: een met een persoonsgebonden gebruikersnaam/wachtwoord afgeschermde website aangeboden en beheerd door Escrow4all als onderdeel van haar dienstverlening en standaard procedures waarop partijen (Licentieverlener en Licentienemer) inzage hebben in specifieke informatiebetreffendedeovereenkomstzoalsmateriaalindepotenkopieënvanverificatierapporten; VerifOne: de onderzoeken en processen welke Escrow4all s VerifOne test vormen, voor zover toepasbaaroftoegepastophetmateriaal; VerifTwo: de onderzoeken en processen welke Escrow4all s VerifTwo test vormen, voor zover toepasbaaroftoegepastophetmateriaal; VerifThree: de onderzoeken en processen welke Escrow4all s VerifThree test vormen, voor zover toepasbaaroftoegepastophetmateriaal. Contract(type:Sw3pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf Overeenkomst(nummer:(( 4 Datum:dd9mm92015 Licentienemer: SoftwareGebruiker SW3P15

6 Artikel2 DeponeringvanMateriaal 2.1 Licentieverlenerzalbinnen20werkdagennahetvankrachtwordenvandeOvereenkomstde Gegevensdrager(s), bevattende het Materiaal, aan Escrow4all overdragen. Met de in Artikel 2.1en2.2omschrevendeponeringzalheteigendomvandeGegevensdrager(s)overgaannaar Escrow4all. 2.2 LicentieverlenerzalhetzelfdedoenmetUpdatesvanhetProductenwelbinnen20werkdagen naterbeschikkingstellingdaarvanaanlicentienemer. 2.3 De in Artikel 2.1 en 2.2 omschreven eigendomsoverdracht van de Gegevensdrager(s) impliceertnietdeoverdrachtaanescrow4allvanenigerechtenvanintellectueleeigendomop hetmateriaal.dezerechtenblijvenonverminderdtoekomenaanlicentieverlener. 2.4 Escrow4all zal binnen 5 werkdagen de ontvangst van het Materiaal via de Escrow Portal bevestigenaanlicentieverlenerenlicentienemer. 2.5 Indien Licentienemer niet binnen een termijn van 25 werkdagen nadat aan hem een productwijziging ter beschikking is gesteld een bevestiging ontvangt dat het Materiaal is gedeponeerd,zallicentienemerescrow4alldaarvanschriftelijkopdehoogtestellen. 2.6 Escrow4allzaldedrielaatstedepotsvanhetMateriaalindepothoudenvoordeduurvande Overeenkomst. Depots ouder dan de laatste drie zullen door Escrow4all worden vernietigd zonder dat Escrow4all daarvoor toestemming behoeft van Licentieverlener en/of Licentienemer. 2.7 LicentieverlenermachtigtEscrow4allterzakevanhetMateriaal: 9 een reservekopie te maken, indien dit noodzakelijk is voor Escrow4all om aan haar verplichtingenzoalsbeschrevenindeovereenkomsttevoldoen; 9 het Materiaal op een computersysteem te laden teneinde de verificatie conform Artikel5tedoenuitvoeren; 9 in de gevallen als bepaald in Artikel 6 hierna, het Materiaal af te geven aan Licentienemer. Artikel3 VerplichtingenEscrow4all 3.1 Escrow4all zal zorg dragen voor adequate beveiliging en veilige opslag van het Materiaal. Escrow4all zal in dit verband alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van haar kunnen wordenverwachtgeletophetdoelvanonderhavigeovereenkomstendebelangenvanzowel LicentieverleneralsLicentienemer. Contract(type:Sw3pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf Overeenkomst(nummer:(( 5 Datum:dd9mm92015 Licentienemer: SoftwareGebruiker SW3P15

7 3.2 Escrow4allzalaantekeningenbijhoudenvanactiviteitenaangaandedeOvereenkomstendeze daarwaarnodigmiddelsdeescrowportalofschriftelijkbekendmakenaanlicentieverlener en/oflicentienemer. 3.3 Escrow4allzalhetMateriaalalleengebruikenvoordoeleindenwaartoezijopgrondvande Overeenkomstgerechtigdis. 3.4 Escrow4allzalhetMateriaalnietbekendmaken,terinzagegevenofanderszinsbeschikbaar stellen aan enige derde(n), behoudens aan haar eigen werknemers voor zover noodzakelijk voorverificatiedoeleindenalsbedoeldindeovereenkomst.escrow4allzaleroptoeziendat onmiddellijk na verificatie het Materiaal en eventuele kopieën daarvan uit het verificatiesysteemwordenverwijderd. 3.5 Escrow4all zal het Materiaal enkel en alleen afgeven conform de bepalingen in deze Overeenkomst. 3.6 Indien ondanks de beveiligingsmaatregelen en andere voorzorgen van Escrow4all schade wordttoegebrachtaanofverliesplaatsvindtvanhetmateriaalzalzijlicentieverlenerdaarvan zospoedigmogelijkopdehoogtestellen.licentieverlenerzalinvoorkomendgevalmeteen een kopie van het desbetreffende Materiaal aan Escrow4all overdragen. De daaraan ver9 bonden kosten komen voor rekening van Escrow4all, behoudens en voor zover Licentieverlenernietheeftvoldaanaanzijnback9upverplichtingenalsomschreveninArtikel 4.1hieronder. Artikel4 VerplichtingenvanLicentieverlenerenLicentienemer 4.1 Licentieverlenerwaarborgtengarandeertdat: Licentieverlener gerechtigd is het Materiaal aan Escrow4all over te dragen overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en vrijwaart Escrow4all tegen mogelijke aanspraken van derden ter zake van de verificatie en/of afgifte van het MateriaalaanLicentienemerbinnendebepalingenvandeOvereenkomst hetmateriaaleengetrouweenvolledigeweergavevormtvanhetaanlicentienemer inlicentieverstrekteproducttentijdevandeponering hetmateriaalalsgedeponeerdtoereikendisomeengekwalificeerdpersooninstaatte stellenhetproductteonderhouden,corrigeren,modificerenencompileren Licentieverlener gedurende de looptijd van de Overeenkomst in eigen beheer een kopie van de laatste drie versies van het Materiaal als back9up ter beschikking zal houden. Contract(type:Sw3pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf Overeenkomst(nummer:(( 6 Datum:dd9mm92015 Licentienemer: SoftwareGebruiker SW3P15

8 4.2 Licentienemerwaarborgtengarandeertdat: LicentienemerhetMateriaal,indienhemdatingevolgevanArtikel6terbeschikkingis gesteld,uitsluitendzalgebruikenvoorcontinuïteitsdoeleindenbinnenhetkadervan zijneigenbedrijfsvoering Licentienemer ermee bekend is dat in voorkomend geval onderscheiden bepalingen uit de Licentie Overeenkomst, zoals onder meer ter zake van intellectuele eigendomsrechten, gebruik, geheimhouding, vermenigvuldiging en verspreiding onverminderdvankrachtblijvenvoorwatbetrefthetgebruikvanhetmateriaal indienlicentienemervoorhetonderhouden,corrigeren,wijzigenen/ofuitbreidenvan hetproducteenderde(n)inschakelt,hijgehoudenisdeverplichtingenalsneergelegd inartikel4.2.1en4.2.2aanbetreffendederde(n)opteleggen. Artikel5 Verificatie 5.1 Bij ieder depot zal Licentieverlener aan Escrow4all een Deposit Form doen toekomen met daaropeenopgavevanhetmateriaaldattenbehoevevanlicentienemerwordtgedeponeerd. 5.2 Escrow4all zal een VerifOne test uitvoeren op aanwezigheid en leesbaarheid van het Materiaal. Escrow4all zal Licentieverlener en Licentienemer binnen 5 werkdagen na de uitvoeringviadeescrowportalberichtenomtrentdebevindingenvandeverificatie. 5.3 Licentienemer is gerechtigd op enig moment Escrow4all te verzoeken een aanvullende verificatie(veriftwoofverifthree) uittevoeren.licentieverlenerisverplichtdaaraanvoor zoverredelijkennoodzakelijkzijnmedewerkingteverlenen. 5.4 DekostenvoorEscrow4all,LicentieverlenerenLicentienemer,alsgevolgvaneenaanvullend onderzoekopgrondvanartikel5.3,komenvoorrekeningvanlicentienemer,tenzijuithet onderzoek blijkt dat Licentieverlener op manifeste wijze niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In dat geval komen de kosten voor rekening van Licentieverlener. 5.5 Indien uit een verificatie blijkt dat het Materiaal als gedeponeerd bij Escrow4all geen getrouwe en volledige weergave vormt van het Product, zal Licentieverlener binnen 20werkdagennanotificatiedoorEscrow4alldediscrepantieherstellen. 5.6 (optioneel$artikel)$onverminderdhetbepaaldeinartikel5.2en5.3isovereengekomendat Escrow4all onmiddellijk na ontvangst van het eerste depot een VerifTwo/VerifThree verificatiezaluitvoereninlijnmethetdoorallepartijenovereentekomenplan. Contract(type:Sw3pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf Overeenkomst(nummer:(( 7 Datum:dd9mm92015 Licentienemer: SoftwareGebruiker SW3P15

9 Artikel6 Afgifte 6.1 Vooropgesteld dat Licentienemer beschikt over een geldige Licentie Overeenkomst, is Escrow4allverplichthetMateriaalaanLicentienemeraftegeven,indien: (I) (II) Licentieverlenerinstaatvanfaillissementwordtverklaard; Licentieverlenerzijnbedrijfsactiviteitenstaakt; (III) de bedrijfsactiviteiten van Licentieverlener geheel of gedeeltelijk worden overgenomen door een derde partij die zich niet gebonden acht en/of onder onredelijkevoorwaardenvoortzettingvanonderhoudsverplichtingenbetreffendehet Productaanbiedt; (IV) Licentieverlenernietvoldoetaanzijnverplichtingenomonderhoudteleverenopeen zodanigewijzedatzijntekortschietendecontinuïteitvanhetgebruikvanhetproduct doorlicentienemeringevaarbrengt; (V) Licentieverlener faalt een of meerdere substantiële verplichtingen uit de Overeenkomstna te komenen 20 werkdagennanotificatiedaarvandediscrepantie nietheefthersteld. 6.2 Indien zich naar de mening van de Licentienemer een in Artikel 6.1 omschreven omstandigheid voordoet en hij op grond daarvan afgifte van het Materiaal verlangt, zal hij zulksperaangetekendschrijvenmetberichtvanontvangstmeldenaanzowellicentieverlener als aan Escrow4all. Betreffend schrijven dient vergezeld te zijn van begeleidende stukken waaroverlicentienemerbeschiktomzijnmeningtestaven. 6.3 WanneerEscrow4alldeinArtikel6.2omschrevenmeldingheeftontvangen,zalzijbinnenvijf (5)werkdagenschriftelijkaanLicentieverlenermededelendateenverzoekomafgiftevanhet Materiaalisontvangen. 6.4 Licentieverlener kan binnen tien (10) dagen na dagtekening van de mededeling door Escrow4all bezwaar maken tegen de afgifte. Indien Licentieverlener geen bezwaar maakt tegendeafgifteofgeenbezwaarmaaktbinnendegesteldetermijn,isescrow4allgerechtigd het Materiaal onmiddellijk af te geven aan Licentienemer. In geval Licentieverlener in staat van faillissement is verklaard, is Licentieverlener niet gerechtigd een beroep te doen op de bezwaarprocedureuitartikel6.5hierna. 6.5 IndienLicentieverlenerbinnendedaarvoorinArtikel6.4gesteldetermijnbezwaarmaakt,zal Escrow4alldeafgiftevanhetMateriaalopschorten.LicentieverlenerenLicentienemerzullen dan de vraag of Licentienemer recht heeft op die afgifte voorleggen aan de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en( Automatisering (SGOA 9 te Haarlem ter beslissinginarbitraalkortgedingovereenkomstighetarbitragereglementvandestichting. DebeslissingvandeSGOAzalbindendzijnvoorallepartijen. Contract(type:Sw3pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf Overeenkomst(nummer:(( 8 Datum:dd9mm92015 Licentienemer: SoftwareGebruiker SW3P15

10 6.6 Bij afgifte van het Materiaal aan Licentienemer, verleent Licentieverlener reeds nu, voor alsdan,aanlicentienemerhetniet9exclusieverechthetmateriaaltegebruikenuitsluitendvoor Continuïteitsdoeleindenbinnenhetkadervanzijneigenbedrijfsvoering. Artikel7 Vertrouwelijkheid 7.1 Iedere partij zal vertrouwelijke informatie en documentatie die zij ter kennis komt geheimhouden en niet gebruiken of openbaren anders dan overeengekomen in deze Overeenkomst. 7.2 BeëindigingvandezeOvereenkomstzalpartijenofdiensmedewerkersnietvrijwarenvande verplichtingentenaanzienvanvertrouwelijkheidzoalsopgenomenindezeovereenkomst. Artikel8 Aansprakelijkheid 8.1 Escrow4all is jegens Licentieverlener en/of Licentienemer aansprakelijk voor de door hen geleden en te lijden schade die voortvloeit uit of verband houdt met een aan Escrow4all toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomsttoteenmaximumvan ,9(zeggeeenmiljoeneuro)intotaal. 8.2 Escrow4all is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Licentieverlener, Licentienemerofderden,waarondermedebegrepengevolgschade,gederfdeomzetenwinst, verliesvangegevensenimmateriëleschade,verbandhoudendemetofvoortvloeienduitdeze Overeenkomst. 8.3 Escrow4all is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de verificaties. Escrow4all is daarentegen niet verantwoordelijk voor de volledigheid, nauwkeurigheid, functionaliteiten/ofdoelmatigheidvanhetmateriaal. Artikel9 Vergoedingen 9.1 VoordedoorEscrow4allteverlenendienstenisLicentienemerdeinBijlage$2$ Vergoedingen$ en$tarieven gespecificeerdevergoedingenentarievenverschuldigd. 9.2 Escrow4allzal: 9 deinitiëlekostenfacturerennafinaliseringvandeovereenkomst; 9 de door Licentienemer per kalenderjaar verschuldigde Jaarlijkse Escrow Kosten jaarlijksvoorafaanlicentienemerfactureren,voorheteerstdaagsnatotstandkoming van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst lopende het kalenderjaar tot stand komt, zal de jaarlijks door Licentienemer verschuldigde vergoeding pro rato in rekeningwordengebrachtaanlicentienemer; Contract(type:Sw3pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf Overeenkomst(nummer:(( 9 Datum:dd9mm92015 Licentienemer: SoftwareGebruiker SW3P15

11 9 deoptioneledienstenaanlicentienemerfacturerendaagsnatotstandkomingvande Overeenkomst. 9.3 Escrow4allisgerechtigdhaarjaarlijksetarievenaantepassenopbasisvanindexcijfersvan het Centraal Bureau voor de Statistiek waarbij de algemene prijsindex (Consumenten( Prijs( Index( (CPI)zalwordenaangehouden. 9.4 De betaling van de door Escrow4all verstrekte facturen dient binnen 30dagen na factuurdatum te geschieden. Bij gebreke van tijdige betaling is de wettelijke rente verschuldigdtenzijdefactuuropredelijkegrondenisverworpen. 9.5 Indien Licentienemer nalatig is met betrekking tot zijn betalingsverplichting is hij niet gerechtigdeenberoeptedoenopdevoorzieningenzoalsbeschreveninartikel BijbeëindigingvandeOvereenkomstisEscrow4allnietgehoudentotenigerestitutievanin rekening gebrachte vergoeding(en). Licentienemer is verplicht facturen die vóór de beëindigingvandeovereenkomstzijnverstrekttevoldoen. Artikel10 Duur 10.1 De Overeenkomst vangt aan op de dag waarop de Overeenkomst is gedateerd en wordt aangegaanvooronbepaaldetijd DeOvereenkomstkanwordenontbonden: (a) Door Licentienemer, middels een aangetekend schrijven aan Escrow4all en Licentieverlener, waarin Licentienemer kenbaar maakt de Overeenkomst te willen beëindigenmetinachtnemingvaneenopzegtermijnvandrie(3)maanden. (b) DoorLicentieverlenerenLicentienemer,inhetgevaldatEscrow4all: 9 instaatvanfaillissementwordtverklaard;of 9 wordtontbondenofhaarbedrijfsactiviteitenstaaktzonderdezerechtsgeldig aaneencompetentederdepartijoverdraagt;of 9 bijdeuitvoeringvanhaarverplichtingenuithoofdevandezeovereenkomst een ernstige, toekenbare tekortkoming heeft begaan, welke niet binnen 20 werkdagennadaarvaningebreketezijngesteldishersteld. (c) DoorEscrow4all,ingevalLicentienemernalatigblijftdeverschuldigdevergoedingen te voldoen nadat hem daarvoor schriftelijk in gebreke te hebben gesteld met inachtnemingvaneenredelijkebetalingstermijn. Contract(type:Sw3pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf Overeenkomst(nummer:(( 10 Datum:dd9mm92015 Licentienemer: SoftwareGebruiker SW3P15

12 10.3 BeëindigingvandeOvereenkomstdoorLicentieverlenerzonderschriftelijkeinstemmingvan Licentienemer aan Escrow4all is niet mogelijk, anders dan in het geval als omschreven in Artikel10.2subB IndiendeOvereenkomstwordtbeëindigdconformArtikel10.2subAensubC,zalEscrow4all hetmateriaalvernietigendanwelopeenschriftelijkverzoekdaartoeaanlicentieverlenerop zijnkostenaanhemretourneren Indien de Overeenkomst wordt beëindigd conform Artikel 10.2 sub B, is Licentieverlener verplicht het Materiaal over te dragen aan een andere escrow agent ter keuze van Licentienemer die de escrow regeling tegen gelijkwaardige voorwaarden als deze Overeenkomst voortzet. Escrow4all is alsdan verplicht het Materiaal over te dragen aan de aangewezenescrowagent.indienlicentienemertekennenheeftgegevenaftezienvanhet voortzetten van het escrow arrangement, zal Escrow4all het Materiaal retourneren aan Licentieverlener IngevalvanbeëindigingvandeOvereenkomstnaafgiftevanhetMateriaalaanLicentienemer conformdebepalingenvandezeovereenkomst,blijvendebepalingenmetbetrekkingtotde VerplichtingenvanLicentienemer(Artikel4.2)enVertrouwelijkheid(Artikel7)onverminderd vankracht. Artikel11 OverigeBepalingen 11.1 Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar schriftelijke correspondentie, zullen deze wordengerichtaandevolgendeadressen: Voor(Licentieverlener:( [Naambedrijf/organisatie] [naamcontactpersoon tbvuitvoering] [Postadres] [PC+Plaats] [ adres] [telefoonnummer]( Voor(Licentienemer:( [Naambedrijf/organisatie] [naamcontactpersoon tbvuitvoering] [Postadres] [PC+Plaats] [ adres] [telefoonnummer] Voor(Escrow4all:( Escrow4allBV AfdelingContractbeheer MediArena7 1114BCAmsterdam9 Duivendrecht Tel DeOvereenkomstkanwordengeëffectueerdinmeerderekopieënmetverschillendepartijen. Iedereopdiewijzegeëffectueerdekopiewordtalseenorigineelaangemerktenallekopieën tezamenzulleneenendezelfdeovereenkomstvormen. Contract(type:Sw3pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf Overeenkomst(nummer:(( 11 Datum:dd9mm92015 Licentienemer: SoftwareGebruiker SW3P15

13 Artikel12 OverdrachtvanRechten 12.1 Licentieverlener verbindt zich de bepalingen van onderhavige Overeenkomst deel te laten uitmaken van een eventuele overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van het Productaanderden Ingevalvaneenoverdrachtalsbedoeldinlid1vanditartikelisLicentieverlenerverplicht LicentienemerenEscrow4alldaarvanschriftelijkmededelingtedoen. Artikel13 ToepasselijkRechtenGeschillen 13.1 Deze Overeenkomst en alle geschillen verband houdend met of voortvloeiend uit deze OvereenkomstwordenbeheerstdoorhetNederlandserecht BehoudensbezwaartegenafgiftevanhetMateriaalzoalsbeschreveninartikel6.5zullenalle andere geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) of in verbandmetdezeovereenkomstwordenvoorgelegdaandebevoegderechterteamsterdam, tenzijeendwingendrechtelijkebepalingandersvoorschrijft. Contract(type:Sw3pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf Overeenkomst(nummer:(( 12 Datum:dd9mm92015 Licentienemer: SoftwareGebruiker SW3P15

14 Ondertekening Overeengekomenop 2015 en: (1)getekendnamensLicentieverlener Naam Functie (bevoegde(ondertekenaar) (2)getekendnamensLicentienemer Naam Functie (bevoegde(ondertekenaar) (3)getekendnamensESCROW4ALL$B.V.$ Naam Functie (bevoegde(ondertekenaar) Contract(type:Sw3pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf Overeenkomst(nummer:(( 13 Datum:dd9mm92015 Licentienemer: SoftwareGebruiker SW3P15

15 Bijlage1 EscrowMateriaalOverzicht LicentieverlenerverklaarthierbijhetnavolgendeMateriaalmetbetrekkingtothethieronder aangegevenproductbijescrow4allindepottegevenovereenkomstighetbepaaldeinde Overeenkomstwaarvandezebijlagedeeluitmaakt: Product (naam(zoals(bekend(( bij(of(verstrekt(aan( Licentienemer): Omschrijving$ Ja$ Nee( Broncode TechnischeDocumentatie$ $ Licentieverlener Licentienemer Contract(type:Sw3pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf Overeenkomst(nummer:(( 14 Datum:dd9mm92015 Licentienemer: SoftwareGebruiker SW3P15

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Amsterdam, oktober Betreft: Concept escrow overeenkomsten Escrow4all. Geachte heer / mevrouw,

Amsterdam, oktober Betreft: Concept escrow overeenkomsten Escrow4all. Geachte heer / mevrouw, Amsterdam, oktober 2017 Betreft: Concept escrow overeenkomsten Escrow4all Geachte heer / mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in de escrow oplossingen van Escrow4all. Als kennisleider in de branche,

Nadere informatie

ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING

ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING ONDERGETEKENDEN, 1., gevestigd te, ten deze vertegenwoordigd door, hierna te noemen "Licentieverlener", 2., gevestigd te, ten deze vertegenwoordigd door,

Nadere informatie

Licentieverlener is eigenaar van de broncode en technische documentatie betreffende de programmaproducten en deze zijn van vertrouwelijke aard;

Licentieverlener is eigenaar van de broncode en technische documentatie betreffende de programmaproducten en deze zijn van vertrouwelijke aard; SOFTWARE ESCROW OVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [Software bedrijf], gevestigd [Adres] te [Plaats] ([Postcode]), KvK-nummer [00000000], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Initialen & Achternaam],

Nadere informatie

[Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu

[Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu Software Escrow Drie-Partijen-Contract [dag - maand]- 2012 [Software Bedrijf] Licentiegever & [Software Eindgebruiker] Licentienemer & EscrowDirect.eu Escrow Agent Aldus ondertekend in drievoud: [Software

Nadere informatie

: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ;

: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; Escrow Reglement inzake: Viadesk 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; 2. Escrow Alliance BV gevestigd Nieuwe Gracht 98 te Haarlem (2011

Nadere informatie

Software Escrow. Drie-Partijen-Contract. [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014

Software Escrow. Drie-Partijen-Contract. [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014 Software Escrow Drie-Partijen-Contract Inzake: [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014 [Leverancier B.V.] Leverancier & [Begunstigde B.V.]

Nadere informatie

VOORBEELD Individuele Escrow-overeenkomst voor broncode

VOORBEELD Individuele Escrow-overeenkomst voor broncode voor broncode inzake Escrow-overeenkomstnummer: 201410-629-28 Ondergetekenden: 1. [Leverancier B.V.], statutair gevestigd [Statutair Adres Leverancier] te [Statutaire Plaats Leverancier] ([Statutaire PC

Nadere informatie

VOORBEELD Collectieve Escrow-overeenkomst voor broncode

VOORBEELD Collectieve Escrow-overeenkomst voor broncode VOORBEELD Collectieve Escrow-overeenkomst voor broncode inzake Escrow-overeenkomstnummer: 201410-629-28 Ondergetekenden: 1. [Leverancier B.V.], statutair gevestigd [Statutair Adres Leverancier] te [Statutaire

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT. Xaurum B.V. 1 augustus 2017 Contract nummer SA2P17559

ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT. Xaurum B.V. 1 augustus 2017 Contract nummer SA2P17559 ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT Xaurum B.V. 1 augustus 2017 Contract nummer SA2P17559 ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT Xaurum B.V. De partijen: (1) Xaurum B.V., gevestigd aan de Charles Petitweg

Nadere informatie

ESCROW REGLEMENT BUSINESSTRACK RITTENREGISTRATIE MODULE. De partijen:

ESCROW REGLEMENT BUSINESSTRACK RITTENREGISTRATIE MODULE. De partijen: ESCROW REGLEMENT INZAKE BUSINESSTRACK RITTENREGISTRATIE MODULE Overeenkomstnummer: 201401-382-17 De partijen: 1. Business Track Nederland B.V. gevestigd aan de Van Boshuizenstraat 12 (1083 BA) te Amsterdam,

Nadere informatie

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl)

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow-overeenkomst voor de internetapplicatie Projectadministratie.nl Alle gebruikers van de internetapplicatie projectadministratie.nl

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ESCROW REGLEMENT BLACKBOX WEBAPPLICATIE. De partijen:

ESCROW REGLEMENT BLACKBOX WEBAPPLICATIE. De partijen: ESCROW REGLEMENT INZAKE BLACKBOX WEBAPPLICATIE Overeenkomstnummer: 201401-381-17 De partijen: 1. Transscope Voertuigsystemen B.V. gevestigd aan de Moerheimstraat 83b (7701 CC) te Dedemsvaart hierna te

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Geheimhoudingsovereenkomst Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1..., statutair gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., kantoorhoudende aan in, hierna te noemen: Gebruiker,

1..., statutair gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., kantoorhoudende aan in, hierna te noemen: Gebruiker, ESCROWOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN, 1..., statutair gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., kantoorhoudende aan in, hierna te noemen: Gebruiker, alsmede 2. Inventive

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Licentieovereenkomst betreffende knowhow Licentieovereenkomst betreffende knowhow Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERVING & SELECTIE VAN: Open HR Recruitment B.V. gevestigd te Arnhem. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst Escrow Novire. Qsuite, hierna ook te noemen: Programmatuur

Gebruikersovereenkomst Escrow Novire. Qsuite, hierna ook te noemen: Programmatuur Gebruikersovereenkomst Escrow Novire Qsuite, hierna ook te noemen: Programmatuur Novire B.V. en Novire Systems B.V., in deze Gebruikersovereenkomst aangeduid als: Leverancier Ondergetekenden: 1. Naam organisatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV

ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Fresh retail BV: de opdrachtnemer, vertegenwoordigd door de (algemeen) directeuren/eigenaren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.F. ADMINISTRATIEKANTOOR

ALGEMENE VOORWAARDEN A.F. ADMINISTRATIEKANTOOR ALGEMENE VOORWAARDEN A.F. ADMINISTRATIEKANTOOR Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die in het kader van het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM.

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM. LICENTIEOVEREENKOMST tussen software ontwikkelaar Procom.nu statutair gevestigd te Drachten, De Bolder 1-9206 AM, KvK Noord-Nederland nr. 01157209, hierna te noemen: Licentiegever, en Licentienemer; OVERWEGENDE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT MET OPDRACHTNEMER

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT MET OPDRACHTNEMER OVEREENKOMST VAN OPDRACHT MET OPDRACHTNEMER Ondergetekenden: Ziezzo B.V., hierna te noemen: Opdrachtgever, gevestigd te Bunschoten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door H. van den Hoogen in de functie van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR>

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR> OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. Partijen: 1. LINKIT B.V., gevestigd te 3454 PV DE MEERN aan de Rijnzathe 9, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J. Holierhoek hierna te noemen: Opdrachtgever ; en

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vincire Internet Communicatie Stationsstraat 1 7101 GH Winterswijk. Tel: 0543-532860 Website: www.vincire.nl

Algemene voorwaarden. Vincire Internet Communicatie Stationsstraat 1 7101 GH Winterswijk. Tel: 0543-532860 Website: www.vincire.nl Algemene voorwaarden Vincire Internet Communicatie Stationsstraat 1 7101 GH Winterswijk Tel: 0543-532860 Website: www.vincire.nl Artikel 1. Definities 1.1 Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Praktijk JeEigenSpoor (verder JeEigenSpoor):

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Opdrachtgever Onder Opdrachtgever wordt in algemene voorwaarden verstaan een rechtspersoon of natuurlijk persoon die direct of indirect diensten en/of producten van TeMeCo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

van Wijhe Consultancy

van Wijhe Consultancy van Wijhe Consultancy Tel.: 06-511 828 79 Fax.: 084-88 35 696 KVK. Nr. : 06091834 De Veluwe en Twente Bel.Nr.: NL 107686016 B01 E-mail: Internet: info@vanwijhecons.nl www.vanwijhecons.nl Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst voor het gebruik van de Webapplicatie CC95

Overeenkomst voor het gebruik van de Webapplicatie CC95 Overeenkomst voor het gebruik van de Webapplicatie CC95 Partijen: I Vakopleiding Transport en Logistiek VTL Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Alphen

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V.

Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V. Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V. Intellectuele eigendomsrechten Artikel 1 De software en de handleiding van TFC Services B.V. worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch

ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch DezealgemenevoorwaardenwordengehanteerddoordebeslotenvennootschappenAEVITAE

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - emgé Accountants & Adviseurs B.V. 01-08-2014 1

Algemene voorwaarden - emgé Accountants & Adviseurs B.V. 01-08-2014 1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. De gebruiker van deze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Validata Group BV

Algemene Voorwaarden Validata Group BV Artikel 1 Definities: Betrokkene: Bewerker: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door Validata Group BV betrekking heeft; degene die

Nadere informatie