[Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu"

Transcriptie

1 Software Escrow Drie-Partijen-Contract [dag - maand] [Software Bedrijf] Licentiegever & [Software Eindgebruiker] Licentienemer & EscrowDirect.eu Escrow Agent Aldus ondertekend in drievoud: [Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu handtekening handtekening handtekening [Initialen & Naam] [Initialen & Naam] [Initialen & Naam] Plaats en datum Plaats en datum Plaats en datum

2 Software Escrow Drie-Partijen-Contract Ondergetekenden: 1. [Software Bedrijf], gevestigd [Adres] te [Plaats] ([Postcode]), [Land], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer/mevrouw] [Initialen & Naam], hierna te noemen Licentiegever ; 2. [Software Eindgebruiker], gevestigd [Adres] te [Plaats] ([Postcode]), [Land], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer/mevrouw] [Initialen & Naam], hierna te noemen Licentienemer ; 3. EscrowDirect.eu, gevestigd Nieuwe Gracht 98 te Haarlem (2011 NL), Nederland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer/mevrouw] [Initialen & Naam], hierna te noemen EscrowDirect.eu ; In Aanmerking Nemende: I II III IV Licentiegever heeft bij licentieovereenkomst aan Licentienemer het gebruiksrecht verstrekt op het programmaproduct ( Product ), als gespecificeerd in Bijlage I: materialen Depot; Licentiegever is eigenaar van de broncode en technische documentatie betreffende het Product en zijn van vertrouwelijke aard; In termen van de licentieovereenkomst van het Product zijn de broncode en technische documentatie betreffende het Product niet vereist voor het gebruik als zodanig, doch wel voor het goede begrip, onderhoud, wijzigingen en corrigeren van de programmaproducten. Licentiegever erkent dat Licentienemer in bepaalde omstandigheden, uitsluitend voor continuïteitsdoeleinden, inzage dient te kunnen hebben in genoemde broncode en technische documentatie; V Licentiegever is overeengekomen de broncode en technische documentatie van het in Bijlage I: materialen Depot gespecificeerde Product ten behoeve van Licentienemer te deponeren bij EscrowDirect.eu met inachtneming van de navolgende bepalingen: Komen Overeen Als Volgt: /2

3 Artikel 1 - Definities De navolgende begrippen hebben in deze overeenkomst en de bijlagen de navolgende betekenis: Continuïteitsdoeleinden Licentieovereenkomst het gebruik van het Materiaal uitsluitend en alleen ten behoeve van het onderhoud, corrigeren, wijzigen of uitbreiden van het Product, met inachtneming van de voor Licentienemer uit de Licentieovereenkomst voortvloeiende restricties ten aanzien van onder meer gebruik, verspreiding, intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding; de tussen Licentiegever en Licentienemer gesloten licentieovereenkomst betreffende het Product; Materiaal I de broncode van het Product; II III alle veranderingen, updates en/of correcties van het Product die door Licentiegever binnen het kader van zijn releasebeleid aan Licentienemer ter beschikking worden gesteld; alle voor het onderhoud van het Product relevante en noodzakelijke technische documentatie; Medium Onderhoudsverplichtingen Opdrachtbevestiging Opdrachtgever Overeenkomst Product(en) de gegevensdrager(s) waarop het Materiaal wordt aangeleverd; de voorwaarden en condities als vastgelegd in de Licentie- en/of Onderhoudsovereenkomst, krachtens welke Licentiegever zich heeft verplicht het onderhoud van het Product ten behoeve van Licentienemer te (doen) verzorgen; door het invullen van de gegevens van de Licentiegever en de Licentienemer op het opdrachtformulier op de website van EscrowDirect.eu (www.escrowdirect.eu) ten behoeve van het opzetten van deze overeenkomst gaat Opdrachtgever akkoord met de voorwaarden en betalingsverplichting van deze Overeenkomst; de Licentiegever of Licentienemer die uit naam van een van de partijen gerechtigd is opdracht te geven tot het opstellen en aangaan van deze overeenkomst; het onderhavige Software Escrow Drie-Partijen-Contract tussen Licentiegever, Licentienemer en EscrowDirect.eu; het (de) aan Licentienemer ingevolge de Licentieovereenkomst in gebruik gegeven Product(en), zoals nader gespecificeerd in Bijlage I: Materialen Depot waarvoor deponering is overeengekomen; /3

4 Technische Documentatie de technische documentatie welke voor Licentienemer noodzakelijk is om de broncode van Product te (doen) onderhouden, wijzigen, corrigeren en/of te modificeren. Artikel 2 - Deponering 2.1 Licentiegever zal binnen dertig (30) dagen na het van kracht worden van de Overeenkomst het Medium, bevattende het Materiaal, aan EscrowDirect.eu in eigendom overdragen. 2.2 Licentiegever zal hetzelfde doen met wijzigingen van het Product en wel binnen dertig (30) dagen na ter beschikkingstelling daarvan aan de Licentienemer binnen het kader van zijn releasebeleid. 2.3 EscrowDirect.eu zal Licentienemer de deponering van het Materiaal schriftelijk bevestigen. Indien Licentienemer na de operationele implementatie van een nieuwe release binnen dertig (30) dagen geen bevestiging heeft ontvangen betreffende de deponering van het Materiaal, dan dient Licentienemer EscrowDirect.eu daarover schriftelijk te informeren. 2.4 EscrowDirect.eu zal de laatste drie (3) depots van het Materiaal in depot houden voor de duur van de Overeenkomst. Oudere depots zullen door EscrowDirect.eu worden vernietigd. 2.5 EscrowDirect.eu zal van het Materiaal geen ander gebruik maken dan waartoe zij ingevolge de Overeenkomst is gerechtigd. 2.6 De in artikel 2.1 en artikel 2.2 omschreven eigendomsoverdracht van het Medium c.q. de media impliceert niet de overdracht aan EscrowDirect.eu van enige rechten van intellectuele eigendom op het Materiaal. Deze rechten blijven onverminderd toekomen aan Licentiegever en/of andere rechthebbende(n), aan wie Licentiegever zijn rechten ontleent. 2.7 Licentiegever machtigt EscrowDirect.eu ter zake van het Materiaal: - indien noodzakelijk een reserve kopie te maken; - het Materiaal op een computersysteem te laden teneinde de verificatie te doen uitvoeren; - in de gevallen als bepaald in artikel 5 ( Afgifte ), het Materiaal af te geven aan Licentienemer. Artikel 3 Back-Up 3.1 Licentiegever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst in eigen beheer een kopie van het Materiaal als back-up ter beschikking houden. Artikel 4 - Verificatie 4.1 Bij ieder depot zal Licentiegever aan EscrowDirect.eu een Escrow Deposit Form (EDF) doen toekomen met daarop een opgave van het Materiaal dat ten behoeve van Licentienemer wordt gedeponeerd. Licentiegever waarborgt dat het Materiaal een getrouwe en volledige weergave vormt van het aan /4

5 Licentienemer in licentie verstrekte Product ten tijde van de deponering. 4.2 EscrowDirect.eu zal het Materiaal verifiëren op aanwezigheid en leesbaarheid van de materialen als gespecificeerd op het Escrow Deposit Form en Licentiegever en Licentienemer omtrent de bevindingen van de verificatie berichten. 4.3 Licentienemer is gerechtigd op enig moment EscrowDirect.eu te verzoeken een aanvullend onderzoek te (doen) uitvoeren. Licentiegever verplicht daaraan voor zover redelijk en noodzakelijk zijn medewerking te verlenen. 4.4 EscrowDirect.eu zal Licentiegever en Licentienemer binnen vijf (5) werkdagen na afronding van een onderzoek berichten omtrent de bevindingen van de verificatie. 4.5 De kosten van EscrowDirect.eu, Licentiegever en Licentienemer, als gevolg van een aanvullend onderzoek op grond van artikel 4.3, komen voor rekening van de Licentienemer, tenzij de verificatie uitwijst dat Licentiegever op manifeste wijze niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst, in welk geval de kosten voor rekening van Licentiegever komen. 4.6 Indien uit een verificatie blijkt dat het Materiaal als gedeponeerd bij EscrowDirect.eu geen getrouwe en volledige weergave vormt van Product zoals dat aan Licentienemer in licentie was vertrekt ten tijde van deponering, zal Licentiegever binnen dertig (30) dagen de discrepantie herstellen. Artikel 5 - Afgifte 5.1 Vooropgesteld dat Licentienemer beschikt over een geldige Licentieovereenkomst, is EscrowDirect.eu verplicht het Materiaal aan Licentienemer af te geven, indien: a. Licentiegever zijn bedrijfsvoering staakt zonder zijn Onderhoudsverplichtingen en/of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst rechtsgeldig aan een competente derde partij over te dragen; b. Licentiegever in staat van faillissement wordt verklaard; 5.2 Indien zich naar de mening van de Licentienemer een in artikel 5.1 omschreven omstandigheid voordoet en hij op grond daarvan afgifte van het Materiaal door EscrowDirect.eu verlangt, zal hij zulks per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst melden aan zowel Licentiegever als aan EscrowDirect.eu. Betreffend schrijven dient vergezeld te zijn van begeleidende stukken waarover Licentienemer beschikt om zijn mening te staven. 5.3 Wanneer EscrowDirect.eu de in artikel 5.2 omschreven melding heeft ontvangen, zal zij binnen zeven (7) dagen Licentiegever schriftelijk mededelen dat een verzoek om afgifte van het materiaal is ontvangen. Licentiegever kan binnen veertien (14) dagen na dagtekening van deze mededeling door EscrowDirect.eu een bezwaar indienen tegen de afgifte van het Materiaal. Indien Licentiegever ofwel geen bezwaar maakt tegen de verlangde afgifte ofwel geen bezwaar tegen die afgifte bij EscrowDirect.eu heeft gemaakt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de melding, is EscrowDirect.eu gerechtigd het Materiaal onmiddelijk af te geven aan Licentienemer. /5

6 5.4 Indien Licentiegever binnen de daarvoor in artikel 5.3 gestelde termijn bezwaar maakt tegen de door Licentienemer verlangde afgifte en betreffende bezwaar in redelijkheid onderbouwt, zullen partijen de vraag of Licentienemer recht heeft op die afgifte voorleggen aan de Stichting Geschillenoplossingen Automatisering (www.sgoa.org) ter beslissing in Arbitraal Kort Geding overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting. De beslissing van de SGOA zal bindend zijn voor alle partijen. 5.5 In geval Licentiegever in staat van faillissement is verklaard, is Licentiegever niet gerechtigd een beroep te doen op de bezwaarprocedure als gesteld in artikel Indien EscrowDirect.eu, overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, overgaat tot afgifte van het Materiaal aan Licentienemer, verleent Licentiegever reeds nu, voor alsdan, aan Licentienemer het niet-exclusieve recht het Materiaal te gebruiken uitsluitend voor continuïteitsdoeleinden binnen het kader van zijn eigen bedrijfsvoering. Artikel 6 Garanties 6.1 Licentiegever garandeert dat hij gerechtigd is het Materiaal aan EscrowDirect.eu over te dragen overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en vrijwaart EscrowDirect.eu tegen mogelijke aanspraken van derden ter zake van de verificatie en/of afgifte van het Materiaal aan Licentienemer binnen de bepalingen van de Overeenkomst. 6.2 Licentiegever garandeert dat het Materiaal een getrouwe en volledige weergave vormt van het aan Licentienemer in Licentie verstrekte Product ten tijde van deponering. 6.3 Licentiegever waarborgt naar Licentienemer dat het Materiaal als gedeponeerd bij EscrowDirect.eu toereikend is om een gekwalificeerd persoon in staat te stellen het Product te onderhouden, corrigeren, modificeren en compileren. 6.4 Licentienemer garandeert dat hij het Materiaal, indien hem dat ingevolge artikel 5 ter beschikking is gesteld, uitsluitend zal gebruiken voor continuïteitsdoeleinden binnen het kader van zijn eigen bedrijfsvoering. Licentienemer is ermee bekend dat in voorkomend geval onderscheiden bepalingen uit de Licentieovereenkomst, zoals onder meer ter zake van geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding onverminderd van kracht blijven voor wat betreft het gebruik van het Materiaal. 6.5 Het is Licentienemer verboden het Materiaal te gebruiken of te laten gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Overeenkomst, op straffe van een onmiddellijk door Licentiegever opeisbare boete van EUR ,- onverminderd de overige aan Licentiegever toekomende rechten. 6.6 Indien Licentienemer voor het onderhouden, corrigeren en/of wijzigen van het Product derde(n) inschakelt, is hij gehouden de verplichtingen als neergelegd in artikel 6.4 en artikel 6.5 aan betreffende derde(n) op te leggen. /6

7 Artikel 7 Verplichtingen EscrowDirect.eu 7.1 EscrowDirect.eu zal zorg dragen voor adequate beveiliging en veilige opslag van het Materiaal en in dit verband alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht gelet op de onderhavige Overeenkomst en de belangen van zowel Licentiegever als Licentienemer. 7.2 Voor de duur van de Overeenkomst zal EscrowDirect.eu depots van het Materiaal bewaard houden in haar kluizen. EscrowDirect.eu zal alle redelijkerwijs te betrachten zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de kluizen. 7.3 Indien en voor zover vertrouwelijke informatie ter kennis van EscrowDirect.eu komt, zal zij deze niet aan derden bekend maken, welke geheimhoudingsplicht zij eveneens van haar personeel en geautoriseerde derden zal bedingen. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt verstaan: - het in depot overgedragen Materiaal; - informatie die aan EscrowDirect.eu onder geheimhouding is verstrekt. 7.4 EscrowDirect.eu zal het Materiaal niet bekend maken, ter inzage geven of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde, behoudens eigen werknemers en geautoriseerde derden voor zover noodzakelijk voor verificatiedoeleinden. In voorkomend geval zal EscrowDirect.eu erop toezien dat onmiddellijk na verificatie het Product en eventuele kopieën uit het verificatiesysteem worden verwijderd. 7.5 Indien en ondanks de beveiligingsmaatregelen en andere voorzorgen van EscrowDirect.eu schade wordt toegebracht aan of verlies plaatsvindt van het Materiaal zal zij Licentiegever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Licentiegever zal in voorkomend geval opnieuw een kopie van het desbetreffende Materiaal aan EscrowDirect.eu overdragen als omschreven in artikel 2. De kosten verbonden aan het maken van deze nieuwe kopie komen voor rekening van EscrowDirect.eu, behoudens en voor zover Licentiegever niet heeft voldaan aan zijn back-up verplichtingen als omschreven in artikel Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zal EscrowDirect.eu het Materiaal vernietigen. Beëindiging van de Overeenkomst zal partijen of diens medewerkers niet vrijwaren van de verplichtingen ten aanzien van vertrouwelijkheid zoals opgenomen in deze Overeenkomst. Artikel 8 Aansprakelijkheid 8.1 EscrowDirect.eu is jegens Licentiegever en/of Licentienemer aansprakelijk voor directe schade aan het Materiaal en/of enige andere directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de nakoming van de Overeenkomst, indien die schade het gevolg is van schuld van EscrowDirect.eu zelf, in welk geval haar verplichting tot schadeloosstelling een bedrag van EUR ,- in totaal nimmer te boven zal gaan. /7

8 8.2 EscrowDirect.eu is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Licentiegever, Licentienemer of derden zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, bedrijfsschade, omzet- en winstderving, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiend uit deze overeenkomst. 8.3 EscrowDirect.eu is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de verificaties. EscrowDirect.eu is daarentegen niet verantwoordelijk voor de volledigheid, nauwkeurigheid, functionaliteit en/of doelmatigheid van het Materiaal. 8.4 Licentiegever en/of Licentienemer, indien EscrowDirect.eu het Materiaal aan Licentienemer heeft afgegeven, vrijwaart EscrowDirect.eu voor aanspraken van derden, welke voortvloeien uit of verband houden met de afgifte van het Materiaal onder de Overeenkomst. Artikel 9 - Duur 9.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van het versturen van de Opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever via de website van EscrowDirect.eu en vangt aan op de dag dat partijen de Overeenkomst hebben ondertekend. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 9.2 Licentienemer is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. Beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling aan EscrowDirect.eu met bericht van ontvangst, met in achtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. 9.3 Eenzijdige beëindiging van de Overeenkomst door Licentiegever, anders dan in het geval als omschreven in artikel 9.4 hierna, is niet mogelijk zolang er ten behoeve van Licentienemer nog Materiaal is gedeponeerd, tenzij Licentienemer schriftelijk aan EscrowDirect.eu heeft bevestigd met de beëinding akkoord te gaan. 9.4 Licentiegever is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddelijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien EscrowDirect.eu in staat van faillissement wordt verklaard of niet volledig en/of tijdig aan haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoet en, na deswege door Licentiegever schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft betreffende verplichting na te komen. Licentiegever is, indien Licentienemer zulks kenbaar maakt, verplicht het Materiaal ten behoeve van de Licentienemer opnieuw te deponeren bij een escrow-agent ter keuze van Licentiegever. EscrowDirect.eu is alsdan verplicht het Materiaal, op eerste afroep van de Licentiegever, hetzij over te dragen aan de aangewezen escrow-agent, hetzij aan Licentiegever, indien Licentienemer te kennen heeft gegeven van de broncode deponering af te zien. /8

9 Artikel 10 Betaling Vergoeding 10.1 Voor de door EscrowDirect.eu te verlenen diensten is Opdrachtgever vergoedingen verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in Bijlage II: Vergoedingen De door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding zal door EscrowDirect.eu aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht na de ontvangst van de Opdrachtbevestiging. EscrowDirect.eu zal Opdrachtgever de verschuldigde jaarlijkse vergoeding vooraf factureren, voor het eerst daags na de ontvangst van de Opdrachtbevestiging EscrowDirect.eu is gerechtigd haar jaarlijkse tarieven aan te passen met een jaarlijks percentage van maximaal 10% per jaar De betaling van de verschuldigde vergoedingen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de wettelijke rente verschuldigd Indien Opdrachtgever nalatig is met betrekking tot zijn betalingsverplichting is hij niet gerechtigd een beroep te doen op de voorzieningen in artikel 5 en zal EscrowDirect.eu bijgevolg niet verplicht zijn het Materiaal aan Licentienemer af te geven Bij beëindiging van de Overeenkomst is EscrowDirect.eu niet gehouden tot enige restitutie van in rekening gebrachte en/of betaalde vergoeding(en). Artikel 11 Overdracht Van Rechten 11.1 Licentiegever verbindt zich de bepalingen van de Overeenkomst deel te laten uitmaken van een eventuele overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van het Product aan derde(n) In geval van een dergelijke overdracht is Licentiegever verplicht Licentienemer en EscrowDirect.eu daarvan schriftelijke mededeling te doen. Artikel 12 Overige Bepalingen 12.1 Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar schriftelijke correspondentie, zullen deze worden gericht aan de in Bijlage III: correspondentie- en contactgegevens genoemde adressen De (uitvoering van de) Overeenkomst en alle eventuele aanvullingen daarop worden beheerst door het Nederlandse recht. Partijen zullen geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) de Overeenkomst in eerste aanleg onderwerpen aan de uitspraak van de desbevoegde rechterlijke instantie te Amsterdam Alle kosten zowel in als buiten rechte, die van rechtskundige bijstand inbegrepen, welke enige partij moet maken als gevolg van het niet naar behoren nakomen door een andere partij van enige krachtens de Overeenkomst op hem rustende verplichting zijn voor rekening van de in gebreke zijnde partij. /9

10 Bijlage I: Materialen Depot Licentiegever verklaart hierbij het navolgende Materiaal met betrekking tot het hieronder aangegeven Product(en) bij EscrowDirect.eu in depot te geven overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst waarvan deze bijlage deel uitmaakt. Product: Productomschrijving: Versie: Materiaal: [Productnaam] [Korte omschrijving Product] [Versienummer eerste deponering] [ ] Broncode(s) [ ] Applicatie [ ] Documentatie [ ] Escrow Deposit Form /10

11 Bijlage II: Vergoedingen EscrowDirect.eu heeft een vaste jaarlijkse vergoeding voor de Overeenkomst. Geen startkosten, geen extra kosten voor testen en geen extra kosten voor het aanleveren van het materiaal voor het depot. Alles inclusief in een overzichtelijk jaarljks tarief. Jaarlijkse Software Escrow vergoeding 499,- DGA korting voor aangesloten leden 100,- -/- Jaarlijkse vergoeding 1) 399,- Exclusief 19% BTW. Vergoeding ) gedurende lidmaatschap DGA /11

12 Bijlage III: Contact en Correspondentie Opdrachtgever Bedrijf Contactpersoon [Bedrijfsnaam] [de heer/mevrouw] [Initalen (roepnaam) & Naam] [ ] Licentiegever Bedrijf Contactpersoon Post [Software Bedrijf] [de heer/mevrouw] [Initalen (roepnaam) & Naam] [Adres] [Postcode] [Plaats] [Land] Licentienemer Bedrijf Contactpersoon [Software Eindgebruiker] [de heer/mevrouw] [Initalen (roepnaam) & Naam] [ ] Post [Adres] [Postcode] [Plaats] [Land] EscrowDirect.eu Contactpersoon [de heer/mevrouw] [Initalen (roepnaam) & Naam] Post Postbus AJ Haarlem Nederland /12

: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ;

: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; Escrow Reglement inzake: Viadesk 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; 2. Escrow Alliance BV gevestigd Nieuwe Gracht 98 te Haarlem (2011

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Begrippen welke in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 7B1 ICT Solutions voor de Kondelier Solutions software producten Auteur: 7B1 ICT Solutions Datum: 10/09/2007 Versie: 1.1 Document KON-DN2-NLV1.1 Tabel 1: Versiebeheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V.

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Breda onder nummer 34/2014 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt aan

Nadere informatie

4. Betaling. 5. Levering

4. Betaling. 5. Levering Firstwebsite.nl Gevestigd aan Floris Heermalestraat 7, 3514VV Utrecht Dossiernummer KvK 30247242, hierna te noemen Leverancier ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Laatste update: augustus 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cornelis

Nadere informatie

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege Algemene bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Untis B.V., Untis NL B.V. of Untis Opleidingen en Trainingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave voorwaarden

Inhoudsopgave voorwaarden Notis De Koumen 80a 6433 KE Hoensbroek Telefoon 045 570 33 66 Support 045 570 33 77 Telefax 045 570 33 88 info@notis.info www.notis.info Inhoudsopgave voorwaarden BTW nr. NL810011293 B 01ALGEMENE VERKOOP-

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV DEEL A: DEEL B: DEEL C: DEEL D: DEEL E: ALGEMEEN DEEL; VOORWAARDEN CLOUD OPLOSSINGEN; VOORWAARDEN HUUR ALL-IN KANTOORAPPARATUUR; VOORWAARDEN KOOP PRODUCTEN

Nadere informatie

Versie: 31 mei 2002 ALGEMEEN

Versie: 31 mei 2002 ALGEMEEN Versie: 31 mei 2002 ALGEMENE VOORWAARDEN DATATRIEVE SOFTWARE B.V., gevestigd te Middelburg, Howlin Wolfstraat 26, 4337 WP. Handelsregister Middelburg K.v.K. nummer: 24272035 ALGEMEEN ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ARBIT-2014 (meezendversie) 1

ARBIT-2014 (meezendversie) 1 Rijksoverheid Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2014 (ARBIT-2014), vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 26 maart 2014, nr. 313208 ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden ICT model ICTWaarborg

Algemene Inkoopvoorwaarden ICT model ICTWaarborg Algemene Inkoopvoorwaarden ICT model ICTWaarborg Artikel 1. Definities Versie november 2014 De in deze inkoopvoorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide termen hebben de betekenis als hieronder aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009 Algemene voorwaarden per 01-09-2009 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Leverancier,

Nadere informatie

Aanhangsel bij de Algemene Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst;

Aanhangsel bij de Algemene Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst; Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan: Bijlage: Dienst:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Bepalingen Escrow Novire

Gemeenschappelijke Bepalingen Escrow Novire Gemeenschappelijke Bepalingen Escrow Novire Artikel 1. Definities In deze Gemeenschappelijke bepalingen en de daarmee samenhangende overeenkomsten worden de volgende definities gehanteerd: * Afgifte: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Bullion Media b.v. 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Bullion Media b.v. 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Bullion Media b.v. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V.

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: EDITION1: De vennootschap EDITION1 B.V., web + apps (EDITION1) De vennootschap houdt kantoor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Standaard licentie-overeenkomst 3. Standaard onderhoudsovereenkomst 4. Standaard service-overeenkomst 5. Algemene Voorwaarden Voorwoord

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Weppee.nl Versie 07/15

Algemene Voorwaarden Weppee.nl Versie 07/15 1. Definities 1.1. Met Algemene Voorwaarden wordt in deze voorwaarden bedoeld: de onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. Weppee.nl: de opdrachtnemer met als handelsnaam van Vince Balk Service & Support

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Bepalingen 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN IZI ORDER

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN IZI ORDER ALGEMENE VOORWAARDEN IZI ORDER Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de Website van de Licentienemer.

Nadere informatie

2.3 Door JPF Software verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3 Door JPF Software verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN JPF SOFTWARE BV Versie 1.1 Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014

Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014 Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014 Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud,

Nadere informatie

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt ALGEMENE VOORWAARDEN versie: 6 november 2012 DEFINITIES Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden Oscin de eenmanszaak handelend onder de naam Oscin", gevestigd te Oosterhout. In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie