[Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu"

Transcriptie

1 Software Escrow Drie-Partijen-Contract [dag - maand] [Software Bedrijf] Licentiegever & [Software Eindgebruiker] Licentienemer & EscrowDirect.eu Escrow Agent Aldus ondertekend in drievoud: [Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu handtekening handtekening handtekening [Initialen & Naam] [Initialen & Naam] [Initialen & Naam] Plaats en datum Plaats en datum Plaats en datum

2 Software Escrow Drie-Partijen-Contract Ondergetekenden: 1. [Software Bedrijf], gevestigd [Adres] te [Plaats] ([Postcode]), [Land], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer/mevrouw] [Initialen & Naam], hierna te noemen Licentiegever ; 2. [Software Eindgebruiker], gevestigd [Adres] te [Plaats] ([Postcode]), [Land], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer/mevrouw] [Initialen & Naam], hierna te noemen Licentienemer ; 3. EscrowDirect.eu, gevestigd Nieuwe Gracht 98 te Haarlem (2011 NL), Nederland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer/mevrouw] [Initialen & Naam], hierna te noemen EscrowDirect.eu ; In Aanmerking Nemende: I II III IV Licentiegever heeft bij licentieovereenkomst aan Licentienemer het gebruiksrecht verstrekt op het programmaproduct ( Product ), als gespecificeerd in Bijlage I: materialen Depot; Licentiegever is eigenaar van de broncode en technische documentatie betreffende het Product en zijn van vertrouwelijke aard; In termen van de licentieovereenkomst van het Product zijn de broncode en technische documentatie betreffende het Product niet vereist voor het gebruik als zodanig, doch wel voor het goede begrip, onderhoud, wijzigingen en corrigeren van de programmaproducten. Licentiegever erkent dat Licentienemer in bepaalde omstandigheden, uitsluitend voor continuïteitsdoeleinden, inzage dient te kunnen hebben in genoemde broncode en technische documentatie; V Licentiegever is overeengekomen de broncode en technische documentatie van het in Bijlage I: materialen Depot gespecificeerde Product ten behoeve van Licentienemer te deponeren bij EscrowDirect.eu met inachtneming van de navolgende bepalingen: Komen Overeen Als Volgt: /2

3 Artikel 1 - Definities De navolgende begrippen hebben in deze overeenkomst en de bijlagen de navolgende betekenis: Continuïteitsdoeleinden Licentieovereenkomst het gebruik van het Materiaal uitsluitend en alleen ten behoeve van het onderhoud, corrigeren, wijzigen of uitbreiden van het Product, met inachtneming van de voor Licentienemer uit de Licentieovereenkomst voortvloeiende restricties ten aanzien van onder meer gebruik, verspreiding, intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding; de tussen Licentiegever en Licentienemer gesloten licentieovereenkomst betreffende het Product; Materiaal I de broncode van het Product; II III alle veranderingen, updates en/of correcties van het Product die door Licentiegever binnen het kader van zijn releasebeleid aan Licentienemer ter beschikking worden gesteld; alle voor het onderhoud van het Product relevante en noodzakelijke technische documentatie; Medium Onderhoudsverplichtingen Opdrachtbevestiging Opdrachtgever Overeenkomst Product(en) de gegevensdrager(s) waarop het Materiaal wordt aangeleverd; de voorwaarden en condities als vastgelegd in de Licentie- en/of Onderhoudsovereenkomst, krachtens welke Licentiegever zich heeft verplicht het onderhoud van het Product ten behoeve van Licentienemer te (doen) verzorgen; door het invullen van de gegevens van de Licentiegever en de Licentienemer op het opdrachtformulier op de website van EscrowDirect.eu (www.escrowdirect.eu) ten behoeve van het opzetten van deze overeenkomst gaat Opdrachtgever akkoord met de voorwaarden en betalingsverplichting van deze Overeenkomst; de Licentiegever of Licentienemer die uit naam van een van de partijen gerechtigd is opdracht te geven tot het opstellen en aangaan van deze overeenkomst; het onderhavige Software Escrow Drie-Partijen-Contract tussen Licentiegever, Licentienemer en EscrowDirect.eu; het (de) aan Licentienemer ingevolge de Licentieovereenkomst in gebruik gegeven Product(en), zoals nader gespecificeerd in Bijlage I: Materialen Depot waarvoor deponering is overeengekomen; /3

4 Technische Documentatie de technische documentatie welke voor Licentienemer noodzakelijk is om de broncode van Product te (doen) onderhouden, wijzigen, corrigeren en/of te modificeren. Artikel 2 - Deponering 2.1 Licentiegever zal binnen dertig (30) dagen na het van kracht worden van de Overeenkomst het Medium, bevattende het Materiaal, aan EscrowDirect.eu in eigendom overdragen. 2.2 Licentiegever zal hetzelfde doen met wijzigingen van het Product en wel binnen dertig (30) dagen na ter beschikkingstelling daarvan aan de Licentienemer binnen het kader van zijn releasebeleid. 2.3 EscrowDirect.eu zal Licentienemer de deponering van het Materiaal schriftelijk bevestigen. Indien Licentienemer na de operationele implementatie van een nieuwe release binnen dertig (30) dagen geen bevestiging heeft ontvangen betreffende de deponering van het Materiaal, dan dient Licentienemer EscrowDirect.eu daarover schriftelijk te informeren. 2.4 EscrowDirect.eu zal de laatste drie (3) depots van het Materiaal in depot houden voor de duur van de Overeenkomst. Oudere depots zullen door EscrowDirect.eu worden vernietigd. 2.5 EscrowDirect.eu zal van het Materiaal geen ander gebruik maken dan waartoe zij ingevolge de Overeenkomst is gerechtigd. 2.6 De in artikel 2.1 en artikel 2.2 omschreven eigendomsoverdracht van het Medium c.q. de media impliceert niet de overdracht aan EscrowDirect.eu van enige rechten van intellectuele eigendom op het Materiaal. Deze rechten blijven onverminderd toekomen aan Licentiegever en/of andere rechthebbende(n), aan wie Licentiegever zijn rechten ontleent. 2.7 Licentiegever machtigt EscrowDirect.eu ter zake van het Materiaal: - indien noodzakelijk een reserve kopie te maken; - het Materiaal op een computersysteem te laden teneinde de verificatie te doen uitvoeren; - in de gevallen als bepaald in artikel 5 ( Afgifte ), het Materiaal af te geven aan Licentienemer. Artikel 3 Back-Up 3.1 Licentiegever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst in eigen beheer een kopie van het Materiaal als back-up ter beschikking houden. Artikel 4 - Verificatie 4.1 Bij ieder depot zal Licentiegever aan EscrowDirect.eu een Escrow Deposit Form (EDF) doen toekomen met daarop een opgave van het Materiaal dat ten behoeve van Licentienemer wordt gedeponeerd. Licentiegever waarborgt dat het Materiaal een getrouwe en volledige weergave vormt van het aan /4

5 Licentienemer in licentie verstrekte Product ten tijde van de deponering. 4.2 EscrowDirect.eu zal het Materiaal verifiëren op aanwezigheid en leesbaarheid van de materialen als gespecificeerd op het Escrow Deposit Form en Licentiegever en Licentienemer omtrent de bevindingen van de verificatie berichten. 4.3 Licentienemer is gerechtigd op enig moment EscrowDirect.eu te verzoeken een aanvullend onderzoek te (doen) uitvoeren. Licentiegever verplicht daaraan voor zover redelijk en noodzakelijk zijn medewerking te verlenen. 4.4 EscrowDirect.eu zal Licentiegever en Licentienemer binnen vijf (5) werkdagen na afronding van een onderzoek berichten omtrent de bevindingen van de verificatie. 4.5 De kosten van EscrowDirect.eu, Licentiegever en Licentienemer, als gevolg van een aanvullend onderzoek op grond van artikel 4.3, komen voor rekening van de Licentienemer, tenzij de verificatie uitwijst dat Licentiegever op manifeste wijze niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst, in welk geval de kosten voor rekening van Licentiegever komen. 4.6 Indien uit een verificatie blijkt dat het Materiaal als gedeponeerd bij EscrowDirect.eu geen getrouwe en volledige weergave vormt van Product zoals dat aan Licentienemer in licentie was vertrekt ten tijde van deponering, zal Licentiegever binnen dertig (30) dagen de discrepantie herstellen. Artikel 5 - Afgifte 5.1 Vooropgesteld dat Licentienemer beschikt over een geldige Licentieovereenkomst, is EscrowDirect.eu verplicht het Materiaal aan Licentienemer af te geven, indien: a. Licentiegever zijn bedrijfsvoering staakt zonder zijn Onderhoudsverplichtingen en/of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst rechtsgeldig aan een competente derde partij over te dragen; b. Licentiegever in staat van faillissement wordt verklaard; 5.2 Indien zich naar de mening van de Licentienemer een in artikel 5.1 omschreven omstandigheid voordoet en hij op grond daarvan afgifte van het Materiaal door EscrowDirect.eu verlangt, zal hij zulks per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst melden aan zowel Licentiegever als aan EscrowDirect.eu. Betreffend schrijven dient vergezeld te zijn van begeleidende stukken waarover Licentienemer beschikt om zijn mening te staven. 5.3 Wanneer EscrowDirect.eu de in artikel 5.2 omschreven melding heeft ontvangen, zal zij binnen zeven (7) dagen Licentiegever schriftelijk mededelen dat een verzoek om afgifte van het materiaal is ontvangen. Licentiegever kan binnen veertien (14) dagen na dagtekening van deze mededeling door EscrowDirect.eu een bezwaar indienen tegen de afgifte van het Materiaal. Indien Licentiegever ofwel geen bezwaar maakt tegen de verlangde afgifte ofwel geen bezwaar tegen die afgifte bij EscrowDirect.eu heeft gemaakt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de melding, is EscrowDirect.eu gerechtigd het Materiaal onmiddelijk af te geven aan Licentienemer. /5

6 5.4 Indien Licentiegever binnen de daarvoor in artikel 5.3 gestelde termijn bezwaar maakt tegen de door Licentienemer verlangde afgifte en betreffende bezwaar in redelijkheid onderbouwt, zullen partijen de vraag of Licentienemer recht heeft op die afgifte voorleggen aan de Stichting Geschillenoplossingen Automatisering (www.sgoa.org) ter beslissing in Arbitraal Kort Geding overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting. De beslissing van de SGOA zal bindend zijn voor alle partijen. 5.5 In geval Licentiegever in staat van faillissement is verklaard, is Licentiegever niet gerechtigd een beroep te doen op de bezwaarprocedure als gesteld in artikel Indien EscrowDirect.eu, overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, overgaat tot afgifte van het Materiaal aan Licentienemer, verleent Licentiegever reeds nu, voor alsdan, aan Licentienemer het niet-exclusieve recht het Materiaal te gebruiken uitsluitend voor continuïteitsdoeleinden binnen het kader van zijn eigen bedrijfsvoering. Artikel 6 Garanties 6.1 Licentiegever garandeert dat hij gerechtigd is het Materiaal aan EscrowDirect.eu over te dragen overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en vrijwaart EscrowDirect.eu tegen mogelijke aanspraken van derden ter zake van de verificatie en/of afgifte van het Materiaal aan Licentienemer binnen de bepalingen van de Overeenkomst. 6.2 Licentiegever garandeert dat het Materiaal een getrouwe en volledige weergave vormt van het aan Licentienemer in Licentie verstrekte Product ten tijde van deponering. 6.3 Licentiegever waarborgt naar Licentienemer dat het Materiaal als gedeponeerd bij EscrowDirect.eu toereikend is om een gekwalificeerd persoon in staat te stellen het Product te onderhouden, corrigeren, modificeren en compileren. 6.4 Licentienemer garandeert dat hij het Materiaal, indien hem dat ingevolge artikel 5 ter beschikking is gesteld, uitsluitend zal gebruiken voor continuïteitsdoeleinden binnen het kader van zijn eigen bedrijfsvoering. Licentienemer is ermee bekend dat in voorkomend geval onderscheiden bepalingen uit de Licentieovereenkomst, zoals onder meer ter zake van geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding onverminderd van kracht blijven voor wat betreft het gebruik van het Materiaal. 6.5 Het is Licentienemer verboden het Materiaal te gebruiken of te laten gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Overeenkomst, op straffe van een onmiddellijk door Licentiegever opeisbare boete van EUR ,- onverminderd de overige aan Licentiegever toekomende rechten. 6.6 Indien Licentienemer voor het onderhouden, corrigeren en/of wijzigen van het Product derde(n) inschakelt, is hij gehouden de verplichtingen als neergelegd in artikel 6.4 en artikel 6.5 aan betreffende derde(n) op te leggen. /6

7 Artikel 7 Verplichtingen EscrowDirect.eu 7.1 EscrowDirect.eu zal zorg dragen voor adequate beveiliging en veilige opslag van het Materiaal en in dit verband alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht gelet op de onderhavige Overeenkomst en de belangen van zowel Licentiegever als Licentienemer. 7.2 Voor de duur van de Overeenkomst zal EscrowDirect.eu depots van het Materiaal bewaard houden in haar kluizen. EscrowDirect.eu zal alle redelijkerwijs te betrachten zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de kluizen. 7.3 Indien en voor zover vertrouwelijke informatie ter kennis van EscrowDirect.eu komt, zal zij deze niet aan derden bekend maken, welke geheimhoudingsplicht zij eveneens van haar personeel en geautoriseerde derden zal bedingen. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt verstaan: - het in depot overgedragen Materiaal; - informatie die aan EscrowDirect.eu onder geheimhouding is verstrekt. 7.4 EscrowDirect.eu zal het Materiaal niet bekend maken, ter inzage geven of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde, behoudens eigen werknemers en geautoriseerde derden voor zover noodzakelijk voor verificatiedoeleinden. In voorkomend geval zal EscrowDirect.eu erop toezien dat onmiddellijk na verificatie het Product en eventuele kopieën uit het verificatiesysteem worden verwijderd. 7.5 Indien en ondanks de beveiligingsmaatregelen en andere voorzorgen van EscrowDirect.eu schade wordt toegebracht aan of verlies plaatsvindt van het Materiaal zal zij Licentiegever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Licentiegever zal in voorkomend geval opnieuw een kopie van het desbetreffende Materiaal aan EscrowDirect.eu overdragen als omschreven in artikel 2. De kosten verbonden aan het maken van deze nieuwe kopie komen voor rekening van EscrowDirect.eu, behoudens en voor zover Licentiegever niet heeft voldaan aan zijn back-up verplichtingen als omschreven in artikel Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zal EscrowDirect.eu het Materiaal vernietigen. Beëindiging van de Overeenkomst zal partijen of diens medewerkers niet vrijwaren van de verplichtingen ten aanzien van vertrouwelijkheid zoals opgenomen in deze Overeenkomst. Artikel 8 Aansprakelijkheid 8.1 EscrowDirect.eu is jegens Licentiegever en/of Licentienemer aansprakelijk voor directe schade aan het Materiaal en/of enige andere directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de nakoming van de Overeenkomst, indien die schade het gevolg is van schuld van EscrowDirect.eu zelf, in welk geval haar verplichting tot schadeloosstelling een bedrag van EUR ,- in totaal nimmer te boven zal gaan. /7

8 8.2 EscrowDirect.eu is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Licentiegever, Licentienemer of derden zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, bedrijfsschade, omzet- en winstderving, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiend uit deze overeenkomst. 8.3 EscrowDirect.eu is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de verificaties. EscrowDirect.eu is daarentegen niet verantwoordelijk voor de volledigheid, nauwkeurigheid, functionaliteit en/of doelmatigheid van het Materiaal. 8.4 Licentiegever en/of Licentienemer, indien EscrowDirect.eu het Materiaal aan Licentienemer heeft afgegeven, vrijwaart EscrowDirect.eu voor aanspraken van derden, welke voortvloeien uit of verband houden met de afgifte van het Materiaal onder de Overeenkomst. Artikel 9 - Duur 9.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van het versturen van de Opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever via de website van EscrowDirect.eu en vangt aan op de dag dat partijen de Overeenkomst hebben ondertekend. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 9.2 Licentienemer is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. Beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling aan EscrowDirect.eu met bericht van ontvangst, met in achtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. 9.3 Eenzijdige beëindiging van de Overeenkomst door Licentiegever, anders dan in het geval als omschreven in artikel 9.4 hierna, is niet mogelijk zolang er ten behoeve van Licentienemer nog Materiaal is gedeponeerd, tenzij Licentienemer schriftelijk aan EscrowDirect.eu heeft bevestigd met de beëinding akkoord te gaan. 9.4 Licentiegever is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddelijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien EscrowDirect.eu in staat van faillissement wordt verklaard of niet volledig en/of tijdig aan haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoet en, na deswege door Licentiegever schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft betreffende verplichting na te komen. Licentiegever is, indien Licentienemer zulks kenbaar maakt, verplicht het Materiaal ten behoeve van de Licentienemer opnieuw te deponeren bij een escrow-agent ter keuze van Licentiegever. EscrowDirect.eu is alsdan verplicht het Materiaal, op eerste afroep van de Licentiegever, hetzij over te dragen aan de aangewezen escrow-agent, hetzij aan Licentiegever, indien Licentienemer te kennen heeft gegeven van de broncode deponering af te zien. /8

9 Artikel 10 Betaling Vergoeding 10.1 Voor de door EscrowDirect.eu te verlenen diensten is Opdrachtgever vergoedingen verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in Bijlage II: Vergoedingen De door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding zal door EscrowDirect.eu aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht na de ontvangst van de Opdrachtbevestiging. EscrowDirect.eu zal Opdrachtgever de verschuldigde jaarlijkse vergoeding vooraf factureren, voor het eerst daags na de ontvangst van de Opdrachtbevestiging EscrowDirect.eu is gerechtigd haar jaarlijkse tarieven aan te passen met een jaarlijks percentage van maximaal 10% per jaar De betaling van de verschuldigde vergoedingen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de wettelijke rente verschuldigd Indien Opdrachtgever nalatig is met betrekking tot zijn betalingsverplichting is hij niet gerechtigd een beroep te doen op de voorzieningen in artikel 5 en zal EscrowDirect.eu bijgevolg niet verplicht zijn het Materiaal aan Licentienemer af te geven Bij beëindiging van de Overeenkomst is EscrowDirect.eu niet gehouden tot enige restitutie van in rekening gebrachte en/of betaalde vergoeding(en). Artikel 11 Overdracht Van Rechten 11.1 Licentiegever verbindt zich de bepalingen van de Overeenkomst deel te laten uitmaken van een eventuele overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van het Product aan derde(n) In geval van een dergelijke overdracht is Licentiegever verplicht Licentienemer en EscrowDirect.eu daarvan schriftelijke mededeling te doen. Artikel 12 Overige Bepalingen 12.1 Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar schriftelijke correspondentie, zullen deze worden gericht aan de in Bijlage III: correspondentie- en contactgegevens genoemde adressen De (uitvoering van de) Overeenkomst en alle eventuele aanvullingen daarop worden beheerst door het Nederlandse recht. Partijen zullen geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) de Overeenkomst in eerste aanleg onderwerpen aan de uitspraak van de desbevoegde rechterlijke instantie te Amsterdam Alle kosten zowel in als buiten rechte, die van rechtskundige bijstand inbegrepen, welke enige partij moet maken als gevolg van het niet naar behoren nakomen door een andere partij van enige krachtens de Overeenkomst op hem rustende verplichting zijn voor rekening van de in gebreke zijnde partij. /9

10 Bijlage I: Materialen Depot Licentiegever verklaart hierbij het navolgende Materiaal met betrekking tot het hieronder aangegeven Product(en) bij EscrowDirect.eu in depot te geven overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst waarvan deze bijlage deel uitmaakt. Product: Productomschrijving: Versie: Materiaal: [Productnaam] [Korte omschrijving Product] [Versienummer eerste deponering] [ ] Broncode(s) [ ] Applicatie [ ] Documentatie [ ] Escrow Deposit Form /10

11 Bijlage II: Vergoedingen EscrowDirect.eu heeft een vaste jaarlijkse vergoeding voor de Overeenkomst. Geen startkosten, geen extra kosten voor testen en geen extra kosten voor het aanleveren van het materiaal voor het depot. Alles inclusief in een overzichtelijk jaarljks tarief. Jaarlijkse Software Escrow vergoeding 499,- DGA korting voor aangesloten leden 100,- -/- Jaarlijkse vergoeding 1) 399,- Exclusief 19% BTW. Vergoeding ) gedurende lidmaatschap DGA /11

12 Bijlage III: Contact en Correspondentie Opdrachtgever Bedrijf Contactpersoon [Bedrijfsnaam] [de heer/mevrouw] [Initalen (roepnaam) & Naam] [ ] Licentiegever Bedrijf Contactpersoon Post [Software Bedrijf] [de heer/mevrouw] [Initalen (roepnaam) & Naam] [Adres] [Postcode] [Plaats] [Land] Licentienemer Bedrijf Contactpersoon [Software Eindgebruiker] [de heer/mevrouw] [Initalen (roepnaam) & Naam] [ ] Post [Adres] [Postcode] [Plaats] [Land] EscrowDirect.eu Contactpersoon [de heer/mevrouw] [Initalen (roepnaam) & Naam] Post Postbus AJ Haarlem Nederland /12

ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING

ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING ONDERGETEKENDEN, 1., gevestigd te, ten deze vertegenwoordigd door, hierna te noemen "Licentieverlener", 2., gevestigd te, ten deze vertegenwoordigd door,

Nadere informatie

: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ;

: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; Escrow Reglement inzake: Viadesk 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; 2. Escrow Alliance BV gevestigd Nieuwe Gracht 98 te Haarlem (2011

Nadere informatie

Licentieverlener is eigenaar van de broncode en technische documentatie betreffende de programmaproducten en deze zijn van vertrouwelijke aard;

Licentieverlener is eigenaar van de broncode en technische documentatie betreffende de programmaproducten en deze zijn van vertrouwelijke aard; SOFTWARE ESCROW OVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [Software bedrijf], gevestigd [Adres] te [Plaats] ([Postcode]), KvK-nummer [00000000], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Initialen & Achternaam],

Nadere informatie

Software Escrow. Drie-Partijen-Contract. [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014

Software Escrow. Drie-Partijen-Contract. [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014 Software Escrow Drie-Partijen-Contract Inzake: [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014 [Leverancier B.V.] Leverancier & [Begunstigde B.V.]

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

VOORBEELD Individuele Escrow-overeenkomst voor broncode

VOORBEELD Individuele Escrow-overeenkomst voor broncode voor broncode inzake Escrow-overeenkomstnummer: 201410-629-28 Ondergetekenden: 1. [Leverancier B.V.], statutair gevestigd [Statutair Adres Leverancier] te [Statutaire Plaats Leverancier] ([Statutaire PC

Nadere informatie

VOORBEELD Collectieve Escrow-overeenkomst voor broncode

VOORBEELD Collectieve Escrow-overeenkomst voor broncode VOORBEELD Collectieve Escrow-overeenkomst voor broncode inzake Escrow-overeenkomstnummer: 201410-629-28 Ondergetekenden: 1. [Leverancier B.V.], statutair gevestigd [Statutair Adres Leverancier] te [Statutaire

Nadere informatie

ESCROW REGLEMENT BUSINESSTRACK RITTENREGISTRATIE MODULE. De partijen:

ESCROW REGLEMENT BUSINESSTRACK RITTENREGISTRATIE MODULE. De partijen: ESCROW REGLEMENT INZAKE BUSINESSTRACK RITTENREGISTRATIE MODULE Overeenkomstnummer: 201401-382-17 De partijen: 1. Business Track Nederland B.V. gevestigd aan de Van Boshuizenstraat 12 (1083 BA) te Amsterdam,

Nadere informatie

Amsterdam, oktober Betreft: Concept escrow overeenkomsten Escrow4all. Geachte heer / mevrouw,

Amsterdam, oktober Betreft: Concept escrow overeenkomsten Escrow4all. Geachte heer / mevrouw, Amsterdam, oktober 2017 Betreft: Concept escrow overeenkomsten Escrow4all Geachte heer / mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in de escrow oplossingen van Escrow4all. Als kennisleider in de branche,

Nadere informatie

ESCROW REGLEMENT BLACKBOX WEBAPPLICATIE. De partijen:

ESCROW REGLEMENT BLACKBOX WEBAPPLICATIE. De partijen: ESCROW REGLEMENT INZAKE BLACKBOX WEBAPPLICATIE Overeenkomstnummer: 201401-381-17 De partijen: 1. Transscope Voertuigsystemen B.V. gevestigd aan de Moerheimstraat 83b (7701 CC) te Dedemsvaart hierna te

Nadere informatie

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl)

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow-overeenkomst voor de internetapplicatie Projectadministratie.nl Alle gebruikers van de internetapplicatie projectadministratie.nl

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Licentieovereenkomst betreffende knowhow Licentieovereenkomst betreffende knowhow Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT. Xaurum B.V. 1 augustus 2017 Contract nummer SA2P17559

ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT. Xaurum B.V. 1 augustus 2017 Contract nummer SA2P17559 ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT Xaurum B.V. 1 augustus 2017 Contract nummer SA2P17559 ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT Xaurum B.V. De partijen: (1) Xaurum B.V., gevestigd aan de Charles Petitweg

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

1..., statutair gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., kantoorhoudende aan in, hierna te noemen: Gebruiker,

1..., statutair gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., kantoorhoudende aan in, hierna te noemen: Gebruiker, ESCROWOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN, 1..., statutair gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., kantoorhoudende aan in, hierna te noemen: Gebruiker, alsmede 2. Inventive

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden:

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden: PARTNEROVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap 2Value B.V., handelend onder de naam 2Value, kantoorhoudende te (2106 AP) Heemstede aan de Zandvoortselaan nr. 190, ingeschreven in het

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

1.1 Algemene Voorwaarden : deze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder

1.1 Algemene Voorwaarden : deze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder Algemene Voorwaarden Eezy B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Algemene Voorwaarden : deze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 32143058. 1.2 Eezy B.V. (hierna:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Geheimhoudingsovereenkomst Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1.

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1. Algemene voorwaarden 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1.1. MCC Consultancy: MCC Consultancy, gevestigd te Amersfoort, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden. 2. Contractperiode. 3. Tarieven en betaling

1. Algemene Voorwaarden. 2. Contractperiode. 3. Tarieven en betaling 1. Algemene Voorwaarden 1. PARTITUDE is de opdrachtnemer. 2. Voor opdrachtgever zie overeenkomst. 3. Op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en overig handelsverkeer in deze Algemene Voorwaarden is

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV

ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Fresh retail BV: de opdrachtnemer, vertegenwoordigd door de (algemeen) directeuren/eigenaren

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR.

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR> OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. Partijen: 1. LINKIT B.V., gevestigd te 3454 PV DE MEERN aan de Rijnzathe 9, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J. Holierhoek hierna te noemen: Opdrachtgever ; en

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST tussen Stichting Taxaties en Validaties en «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Taxaties en Validaties, een stichting, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

VIOS aanvraagformulier

VIOS aanvraagformulier VIOS aanvraagformulier Bedrijfsnaam: Straat & nummer: PC & woonplaats: E-mail adres: Gaarne deze gegevens samen met onderstaande overeenkomst (per fax of per post) retourneren aan: Duitman Hengelo B.V.

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst Escrow Novire. Qsuite, hierna ook te noemen: Programmatuur

Gebruikersovereenkomst Escrow Novire. Qsuite, hierna ook te noemen: Programmatuur Gebruikersovereenkomst Escrow Novire Qsuite, hierna ook te noemen: Programmatuur Novire B.V. en Novire Systems B.V., in deze Gebruikersovereenkomst aangeduid als: Leverancier Ondergetekenden: 1. Naam organisatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV SJONIC DIGITAL MEDIA BV EDISONWEG 1D 3404 LA IJSSELSTEIN T 030-6875506 F 030-6875507 SJONIC@SJONIC.NL SJONIC.NL KVK UTRECHT 30174195 RABOBANK 33.60.15.062 Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV Inhoudsopgave

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gedeponeerd op 12 februari 2016 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Algemene voorwaarden Gedeponeerd op 12 februari 2016 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam Lamar communicatie Veemarkt 125 1019 CB Amsterdam www.lamarcommunicatie.nl Datum 17.06.2016 Onderwerp Leveringsvoorwaarden Algemene voorwaarden Gedeponeerd op 12 februari 2016 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen de zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met Cure4 B.V. een overeenkomst heeft gesloten in verband met het afnemen van Cure4Direct diensten, hierna te noemen Verantwoordelijke

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemene bepalingen en definities

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemene bepalingen en definities Algemene voorwaarden HEEL opleidingen verzorgt opleidingen, workshops, trainingen en coaching. De volgende artikelen vormen samen de Algemene Voorwaarden. Heel opleidingen wordt geleid door Petri Elemans

Nadere informatie