ESCROW REGLEMENT BLACKBOX WEBAPPLICATIE. De partijen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ESCROW REGLEMENT BLACKBOX WEBAPPLICATIE. De partijen:"

Transcriptie

1 ESCROW REGLEMENT INZAKE BLACKBOX WEBAPPLICATIE Overeenkomstnummer: De partijen: 1. Transscope Voertuigsystemen B.V. gevestigd aan de Moerheimstraat 83b (7701 CC) te Dedemsvaart hierna te noemen Transscope ; 2. Stichting Fiscale Continuïteit BVLR Leden gevestigd aan de Gondel (8243 BV) te Lelystad hierna te noemen Stichting ; 3. Escrow Alliance B.V. gevestigd aan de Nieuwe Gracht 98 (2011 NL) te Haarlem hierna te noemen Escrow Alliance ; Escrow Alliance 2014 Pagina 1 van 17

2 In aanmerking nemende: I Transscope met Stichting is overeengekomen de Data van het Product ten behoeve van Gebruiker gedurende de Uitloopperiode toegankelijk te houden. II Stichting voor een periode van drie (3) maanden de Data toegankelijk houdt opdat Gebruiker de Data kan onttrekken aan het Product met inachtneming van de in dit opgenomen bepalingen. Na het einde van de genoemde periode zijn Product en Data niet meer beschikbaar; III Stichting handelt in deze ten behoeve van de bewaarplicht van Gebruiker en heeft van Transscope voor nu alsdan een niet-exclusief gebruiksrecht op het Product verkregen om te kunnen voldoen aan het beschikbaar houden van de Data gedurende de Uitloopperiode binnen de kaders van de Continuïteitsdoeleinden; IV In termen van het beschikbaar houden van de Data zijn Toegangsgevens en Documentatie vereist; V Transscope erkent dat Stichting in bepaalde omstandigheden, uitsluitend voor Continuïteitsdoeleinden, inzage dient te kunnen hebben in genoemde Toegangsgevens en Documentatie; V Escrow Alliance de Toegangsgegevens en Documentatie verkregen van Transscope in bewaring houdt ten gunste van Stichting, opdat Stichting deze kan toepassen in het kader van het beschikbaar houden van de Data; VI Transscope is overeengekomen de Toegangsgevens en Documentatie van het in Bijlage I: Materialen Depot gespecificeerde Product ten behoeve van Stichting te deponeren bij Escrow Alliance met inachtneming van de volgende bepalingen. Zijn als volgt overeengekomen: ARTIKEL 1 - DEFINITIES De navolgende begrippen hebben in dit en de bijlagen de navolgende betekenis: Continuïteitsdoeleinden het gebruik van het Materiaal uitsluitend en alleen ten behoeve van het beschikbaar houden van de Data opdat Gebruiker de Data aan het Product kan onttrekken, met inachtneming van de voor Gebruiker uit de Gebruiksovereenkomst voortvloeiende restricties ten aanzien van onder meer gebruik, verspreiding, intellectuele eigendomsrechten, wettelijke bepalingen en geheimhouding van de Data; Escrow Alliance 2014 Pagina 2 van 17

3 Data de gegevens die Gebruiker en/of Transscope in het door Transscope aangeboden Product inbrengt, in databases dan wel andere vorm van gegevens opslag, ten einde Gebruiker in staat te stellen de fiscale ritregistratie gegevens overeenkomstig de Gebruiksovereenkomst te gebruiken en voort te zetten. Onder gegevens wordt verstaan: Informatie opgeslagen in het Product maar niet beperkt tot bedrijfsgegevens, gebruiken verbruiksgegevens, gegevens met betrekking tot bedrijfsprocessen, klantgegevens zoals bedoelt in de Wet Bescherming Persoonsgegevens die Transscope in opdracht van Gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking krijgt respectievelijk die tussen Transscope en Gebruiker worden uitgewisseld; Documentatie de documentatie welke voor Stichting noodzakelijk is om de Data toegankelijk te (doen) houden voor Gebruiker. de bepalingen van de Escrow-overeenkomst in reglementvorm, welk van toepassing is en onverbrekelijk onderdeel uitmaakt van het escrow arrangement tussen Transscope, Stichting en Escrow Alliance; Gebruiker een begunstigde in de vorm van een natuurlijk persoon, een instelling, een bedrijf, een andere rechtspersoon of entiteit aan wie Transscope middels een Gebruiksovereenkomst een gebruiksrecht op het Product en de Data heeft verstrekt; Gebruiksovereenkomst de overeenkomst tussen Transscope en Gebruiker waarbij Gebruiker het recht heeft om via dataverbindingen het Product te gebruiken en daar Data in te voeren en mee te verwerken; Hostingdiensten de diensten die Hosting Provider levert ter zake van het beschikbaar stellen en hosten van de door Transscope voor het Product gebruikte infrastructuur; Hosting Provider een instelling, een bedrijf, een andere rechtspersoon of entiteit die hetzij rechtstreeks, hetzij via derden, aan Transscope infrastructuur ter beschikking stelt ten behoeve van het Product; Materiaal I Toegangsgegevens; II alle veranderingen, updates en/of correcties aan de Toegangsgegevens; III alle voor beschikbaar stellen en beschikbaar houden van de Data en het Product relevante en noodzakelijke Documentatie; Medium de gegevensdrager(s) waarop het Materiaal wordt aangeleverd en/of de elektronische overdracht van het Materiaal; Escrow Alliance 2014 Pagina 3 van 17

4 Onderhoudsverplichtingen de voorwaarden en condities als vastgelegd in de Gebruiksovereenkomst en/of Onderhoudsovereenkomst, krachtens welke Transscope zich heeft verplicht het onderhoud van het Product ten behoeve van Gebruiker te (doen) verzorgen; Escrow-overeenkomst de Escrow-overeenkomst tussen Transscope, Stichting en Escrow Alliance bekend onder overeenkomstnummer en bekrachtigd op ; Product het (de) aan Gebruiker ingevolge de Gebruiksovereenkomst in gebruik gegeven product(en), zoals nader gespecificeerd in Bijlage I: Materialen Depot; Stichting organisatie met als doel de Data beschikbaar te houden gedurende de Uitloopperiode opdat Gebruiker deze aan het Product kan onttrekken met inachtneming van de Continuïteitsdoeleinden; Toegangsgegevens toegang tot het Product en de Data op het hoogste niveau waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot (administrator) wachtwoorden, gebruikersnamen, toegangssleutels, gebruikte applicaties; Uitloopperiode de periode van drie (3) maanden waarin Gebruiker toegang wordt gegeven tot de Data ten behoeve van het onttrekken van zijn Data uit het Product. ARTIKEL 2 - DEPONERING 2.1 Transscope zal binnen dertig (30) dagen na het van kracht worden van de Escrow-overeenkomst het Materiaal deponeren door middel van het Medium, bevattende het Materiaal, aan Escrow Alliance in eigendom over te dragen of het Materiaal elektronisch aan Escrow Alliance over te dragen waarop Escrow Alliance het op haar eigen Medium zal plaatsen. 2.2 Transscope zal hetzelfde doen met wijzigingen van het Materiaal en wel per ommegaande na het doorvoeren van de wijzigingen met een minimum van twee (2) maal per jaar. 2.3 Escrow Alliance zal Stichting de deponering van het Materiaal schriftelijk bevestigen. 2.4 Voor de duur van de Escrow-overeenkomst zal Escrow Alliance de laatste drie (3) deponeringen (depots) van het Materiaal in bewaring houden. Oudere deponeringen zullen door Escrow Alliance worden vernietigd, tenzij anders overeengekomen in dit. Escrow Alliance 2014 Pagina 4 van 17

5 2.5 Na deponering is het Transscope niet toegestaan de Toegangsgegevens zonder directe kennisgeving aan Escrow Alliance te wijzigen, anders dan de wijziging heeft plaatsgevonden in het kader van het per ommegaande deponeren van de Toegangsgegevens, op straffe van een onmiddellijk door Stichting opeisbare boete van EUR , Escrow Alliance zal van het Materiaal geen ander gebruik maken dan waartoe zij ingevolge dit is gerechtigd. 2.7 De in artikel 2.1 en artikel 2.2 omschreven eigendomsoverdracht van het Medium impliceert niet de overdracht aan Escrow Alliance van enige rechten van intellectuele eigendom op het Materiaal. Deze rechten blijven onverminderd toekomen aan Transscope en/of andere rechthebbende(n), aan wie Transscope zijn rechten ontleent. 2.8 Escrow Alliance is gerechtigd ter zake van het Materiaal: - een kopie te maken in het kader van de duale deponering; - het Materiaal te gebruiken teneinde de verificatie te doen uitvoeren; - in de gevallen als bepaald in artikel 8 ( Afgifte ), het Materiaal af te geven aan Stichting. ARTIKEL 3 - VERIFICATIE 3.1 Transscope zal bij iedere deponering aan Escrow Alliance een Escrow Deposit Form (EDF) doen toekomen met daarop een opgave van het Materiaal dat ten behoeve van Stichting wordt gedeponeerd. 3.2 Transscope waarborgt dat het Materiaal een getrouwe en volledige weergave vormt om gedurende de Uitloopperiode toegang te verkrijgen tot het Product ten behoeve van het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van de Data. 3.3 Bij iedere deponering zal Escrow Alliance het Materiaal verifiëren op toegang tot het Product en de Data (TVS Level 1) en Transscope en Stichting omtrent de bevindingen van de verificatie berichten. 3.4 Stichting is gerechtigd op enig moment Escrow Alliance te verzoeken een aanvullende verificatie te (doen) uitvoeren. Transscope is verplicht daaraan voor zover redelijk en noodzakelijk zijn medewerking te verlenen. 3.5 Escrow Alliance zal Transscope en Stichting binnen vijf (5) werkdagen na afronding van de verificatie berichten omtrent de bevindingen van de uitgevoerde verificatie. Escrow Alliance 2014 Pagina 5 van 17

6 3.6 De kosten van Escrow Alliance, Transscope en Stichting als gevolg van een aanvullende verificatie op grond van artikel 3.4, komen voor rekening van Stichting, tenzij de verificatie uitwijst dat Transscope op manifeste wijze niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen uit dit, in welk geval de kosten voor rekening van Transscope komen. 3.7 Indien uit een verificatie blijkt dat het Materiaal als gedeponeerd bij Escrow Alliance geen getrouwe en volledige weergave vormt om gedurende de Uitloopperiode toegang te verkrijgen tot het Product ten behoeve van het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van de Data, zal Transscope per ommegaande de discrepantie herstellen. ARTIKEL 4 BACK-UP 4.1 Gedurende de looptijd van de Escrow-overeenkomst zal Transscope in eigen beheer een kopie van het Materiaal als back-up ter beschikking houden. ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN ESCROW ALLIANCE 5.1 Escrow Alliance zal zorg dragen voor adequate beveiliging en veilige opslag van het Materiaal en in dit verband alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht gelet op dit en de belangen van zowel Transscope, Stichting als Gebruiker. 5.2 Voor de duur van de Escrow-overeenkomst zal Escrow Alliance depots van het Materiaal bewaard houden in haar kluizen. Escrow Alliance zal alle redelijkerwijs te betrachten zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de kluizen. 5.3 Escrow Alliance zal het Materiaal niet bekend maken, ter inzage geven of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde, behoudens eigen werknemers en geautoriseerde derden voor zover noodzakelijk voor verificatiedoeleinden. In voorkomend geval zal Escrow Alliance erop toezien dat onmiddellijk na verificatie het Materiaal en eventuele kopieën uit het verificatiesysteem worden verwijderd. 5.4 Indien en ondanks de beveiligingsmaatregelen en andere voorzorgen van Escrow Alliance schade wordt toegebracht aan of verlies plaatsvindt van het Materiaal zal zij Transscope daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Transscope zal in voorkomend geval opnieuw een kopie van het desbetreffende Materiaal aan Escrow Alliance overdragen als omschreven in artikel 2. De kosten verbonden aan het maken van deze nieuwe kopie komen voor rekening van Escrow Alliance, behoudens en voor zover Transscope niet heeft voldaan aan zijn back-up verplichtingen als omschreven in artikel Indien de Escrow-overeenkomst wordt beëindigd zal Escrow Alliance het Materiaal vernietigen dan wel op verzoek daartoe aan Transscope retourneren. Escrow Alliance 2014 Pagina 6 van 17

7 ARTIKEL 6 - GEHEIMHOUDING 6.1 Indien en voor zover vertrouwelijke informatie en documentatie ter kennis van Escrow Alliance komt, zal zij deze niet aan derden bekend maken, welke geheimhoudingsplicht zij eveneens van haar personeel en geautoriseerde derden zal bedingen. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt verstaan: - het in depot overgedragen Materiaal; - informatie die aan Escrow Alliance onder geheimhouding is verstrekt. 6.2 Beëindiging van de Escrow-overeenkomst zal partijen of diens medewerkers niet vrijwaren van de verplichtingen ten aanzien van geheimhouding zoals opgenomen in dit. ARTIKEL 7 GEBRUIK PRODUCT EN MATERIAAL 7.1 Transscope verschaft Stichting bij dezen, voor nu en alsdan het niet-exclusieve recht om het Product en het Materiaal te gebruiken ten behoeve van het toegankelijk houden en beschikbaar stellen van de Data voor Gebruiker gedurende de Uitloopperiode. ARTIKEL 8 - AFGIFTE 8.1 Escrow Alliance is verplicht het Materiaal aan Stichting af te geven, indien: a. Transscope in staat van faillissement wordt verklaard; b. Transscope zijn bedrijfsvoering staakt zonder zijn Onderhoudsverplichtingen en/of zijn verplichtingen uit dit rechtsgeldig aan een competente derde partij over te dragen; c. Transscope niet voldoet aan zijn Onderhoudsverplichtingen en/of zijn verplichtingen uit de Escrowovereenkomst op een zodanige wijze dat zijn tekortschieten de continuïteit van het gebruik van het Product door Gebruiker in gevaar breng; d. Transscope niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de Continuïteitsverklaring. 8.2 Indien zich naar de mening van de Stichting een in artikel 8.1 omschreven omstandigheid voordoet en hij op grond daarvan afgifte van het Materiaal door Escrow Alliance verlangt, zal hij zulks per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst melden aan zowel Transscope als aan Escrow Alliance. Betreffend schrijven dient vergezeld te zijn van begeleidende stukken waarover Stichting beschikt om zijn mening te staven. 8.3 Wanneer Escrow Alliance de in artikel 8.2 omschreven melding heeft ontvangen, zal zij binnen zeven (7) dagen Transscope per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst mededelen dat een verzoek om afgifte van het materiaal is ontvangen. Transscope kan binnen veertien (14) dagen na dagtekening van deze mededeling door Escrow Alliance per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst een bezwaar indienen tegen de afgifte van het Materiaal. Indien Transscope ofwel geen bezwaar maakt tegen de verlangde afgifte ofwel geen bezwaar tegen die afgifte bij Escrow Alliance heeft gemaakt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de melding, is Escrow Alliance gerechtigd het Materiaal onmiddellijk af te geven aan Stichting. Escrow Alliance 2014 Pagina 7 van 17

8 8.4 Indien Transscope binnen de daarvoor in artikel 8.3 gestelde termijn bezwaar maakt tegen de door Stichting verlangde afgifte en betreffende bezwaar in redelijkheid onderbouwt, zullen partijen de vraag of Stichting recht heeft op die afgifte voorleggen aan de Stichting Geschillenoplossingen Automatisering (www.sgoa.org) ter beslissing in Arbitraal Kort Geding overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossingen Automatisering. De beslissing van de SGOA zal bindend zijn voor alle partijen. 8.5 In geval Transscope in staat van faillissement is verklaard, is Transscope niet gerechtigd een beroep te doen op de bezwaarprocedure als gesteld in artikel Indien Escrow Alliance, overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, overgaat tot afgifte van het Materiaal aan Stichting, verleent Transscope en/of andere rechthebbende(n) aan wie Transscope zijn rechten ontleent, reeds nu, voor alsdan, aan Stichting het niet-exclusieve recht het Product en de Data te gebruiken uitsluitend voor de Continuïteitsdoeleinden. ARTIKEL 9 CONTINUÏTEITSVERKLARING 9.1 In aanvulling op de Escrow-overeenkomst heeft Transscope middels overeenkomst, hierna te noemen Continuïteitsverklaring, een aanvullende regeling treffen met haar leverancier om te voorzien in een tijdelijke overname van verplichtingen, opdat leverancier diensten blijft leveren en Stichting de Data beschikbaar houdt voor Gebruiker. 9.2 Beëindiging van de Continuïteitsverklaring, anders dan in het geval als omschreven in de Continuïteitsverklaring, is niet mogelijk zolang er ten behoeve van beschikbaar stellen van de Data diensten worden geleverd door de leverancier. 9.3 Indien Transscope diensten onderbrengt bij een andere leverancier verplicht Transscope zich ten behoeve van Stichting en Gebruiker een nieuwe Continuïteitsverklaring af te sluiten. ARTIKEL 10 GARANTIES 10.1 Transscope garandeert dat hij gerechtigd is het Materiaal aan Escrow Alliance over te dragen overeenkomstig het bepaalde in dit en vrijwaart Escrow Alliance tegen mogelijke aanspraken van derden ter zake van de verificatie en/of afgifte van het Materiaal aan Stichting binnen de bepalingen van dit Transscope garandeert dat het Materiaal een getrouwe en volledige weergave vormt om gedurende de Uitloopperiode toegang te verkrijgen tot en het in stand houden van het Product ten behoeve van het beschikbaar stellen van de Data aan Gebruiker. Escrow Alliance 2014 Pagina 8 van 17

9 10.3 Transscope waarborgt naar Stichting dat het Materiaal als gedeponeerd bij Escrow Alliance toereikend is om een gekwalificeerd persoon in staat te stellen toegang te verkrijgen tot en het in stand houden van het Product ten behoeve van het beschikbaar stellen van de Data aan Gebruiker Stichting garandeert dat hij het Materiaal, indien hem dat ingevolge artikel 8 ter beschikking is gesteld, uitsluitend zal gebruiken voor Continuïteitsdoeleinden. Stichting is ermee bekend dat in voorkomend geval onderscheiden bepalingen uit de Gebruiksovereenkomst, zoals onder meer ter zake van geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding onverminderd van kracht blijven voor wat betreft het gebruik van het Materiaal en de Data Het is Stichting verboden het Materiaal te gebruiken of te laten gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in dit, op straffe van een onmiddellijk door Transscope opeisbare boete van EUR ,- onverminderd de overige aan Transscope toekomende rechten. ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID 11.1 Escrow Alliance is tegenover Transscope en/of Stichting en/of Gebruiker aansprakelijk voor directe schade aan het Materiaal en/of enige andere directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de nakoming van dit Escrow Reglement, indien die schade het gevolg is van schuld van Escrow Alliance zelf, in welk geval haar verplichting tot schadeloosstelling een bedrag van EUR ,- in totaal nimmer te boven zal gaan Escrow Alliance is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Transscope, Stichting, Gebruiker of derden zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, bedrijfsschade, omzet- en winstderving, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiend uit dit Escrow Alliance is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de verificaties. Escrow Alliance is daarentegen niet verantwoordelijk voor de volledigheid, nauwkeurigheid, functionaliteit en/of doelmatigheid van het Materiaal Indien Escrow Alliance het Materiaal aan Stichting heeft afgegeven, vrijwaart Transscope en/of Stichting en/of Gebruiker Escrow Alliance voor aanspraken van derden, welke voortvloeien uit of verband houden met de afgifte van het Materiaal onder dit Indien Stichting de Data aan Gebruiker heeft afgegeven, vrijwaart Transscope en/of Gebruiker Stichting alsmede Escrow Alliance voor aanspraken van derden, welke voortvloeien uit of verband houden met de afgifte van de Data onder dit. Escrow Alliance 2014 Pagina 9 van 17

10 ARTIKEL 12 - DUUR 12.1 De Escrow-overeenkomst komt tot stand door ondertekening van deze Escrow-overeenkomst door alle partijen en vangt aan op de dag dat partijen de Escrow-overeenkomst hebben ondertekend. Deze Escrow-overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd Stichting is gerechtigd de Escrow-overeenkomst tussentijds te beëindigen. Beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling aan Escrow Alliance met bericht van ontvangst, met in achtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden Eenzijdige beëindiging van de Escrow-overeenkomst door Transscope, anders dan in het geval als omschreven in artikel 12.4 hierna, is niet mogelijk zolang er ten behoeve van Stichting nog Materiaal is gedeponeerd, tenzij Stichting schriftelijk aan Escrow Alliance heeft bevestigd met de beëindiging akkoord te gaan Transscope is gerechtigd de Escrow-overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien Escrow Alliance in staat van faillissement wordt verklaard of niet volledig en/of tijdig aan haar uit dit voortvloeiende verplichtingen voldoet en, na deswege door Transscope schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft betreffende verplichting na te komen. Transscope is, indien Stichting zulks kenbaar maakt, verplicht het Materiaal ten behoeve van Stichting opnieuw te deponeren bij een escrow-agent ter keuze van Stichting. Escrow Alliance is alsdan verplicht het Materiaal, op eerste afroep van de Transscope, hetzij over te dragen aan de aangewezen escrow-agent, hetzij aan Transscope, indien Stichting te kennen heeft gegeven van de deponering af te zien. ARTIKEL 13 BETALING VERGOEDING 13.1 Voor de door Escrow Alliance te verlenen diensten is Transscope vergoedingen verschuldigd Escrow Alliance is gerechtigd haar jaarlijkse tarieven aan te passen op basis van indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij de algemene prijsindex (Consumenten Prijs Index CPI) zal worden aangehouden De betaling van de verschuldigde vergoedingen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de wettelijke rente verschuldigd Indien Transscope nalatig is met betrekking tot zijn betalingsverplichting zijn Transscope, Stichting en Gebruiker niet gerechtigd een beroep te doen op de voorzieningen uit deze Escrow-overeenkomst en zal Escrow Alliance bijgevolg niet verplicht zijn het Materiaal aan Stichting af te geven en Data beschikbaar te stellen aan Gebruiker. Escrow Alliance 2014 Pagina 10 van 17

11 13.6 Bij beëindiging van de Escrow-overeenkomst is Escrow Alliance niet gehouden tot enige restitutie van in rekening gebrachte en/of betaalde vergoeding(en). ARTIKEL 14 OVERIGE BEPALINGEN 14.1 Indien in dit wordt verwezen naar schriftelijke correspondentie per aangetekend schrijven, zullen deze worden gericht aan het officieel geregistreerde adres Overal waar in dit bij de aanduiding van personen de mannelijke vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld Onder het woord schriftelijk wordt in dit ook per bedoeld, tenzij anders is bepaald De (uitvoering van dit) en alle eventuele aanvullingen daarop worden beheerst door het Nederlandse recht. Partijen zullen geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) dit in eerste aanleg onderwerpen aan de uitspraak van de des bevoegde rechterlijke instantie te Amsterdam Alle kosten zowel in als buiten rechte, die van rechtskundige bijstand inbegrepen, welke enige partij moet maken als gevolg van het niet naar behoren nakomen door een andere partij van enige krachtens dit op hem rustende verplichting zijn voor rekening van de in gebreke zijnde partij. Aldus overeengekomen op Escrow Alliance 2014 Pagina 11 van 17

12 Bijlage I: Materialen Depot Transscope verklaart hierbij het navolgende Materiaal met betrekking tot het hieronder omschreven Product bij Escrow Alliance in depot te geven overeenkomstig het bepaalde in dit waarvan deze bijlage deel uitmaakt. Product : Omschrijving : Rittenregistratie d.m.v. BlackboxXP Materiaal : [x] Toegangsgegevens : [x] Documentatie : [x] Escrow Deposit Form (EDF) 1) 1) Het Escrow Depot Formulier: Bij elke aanlevering van bovenstaand Materiaal ten behoeve van deze Escrow-overeenkomst is Transscope verplicht een Escrow Depot Formulier (EDF) aan te leveren. Het EDF beschrijft onder andere de aangeleverde materialen en de locatie op het Medium of binnen de elektronisch aangeleverde mappen- c.q. bestandsstructuur. Escrow Alliance 2014 Pagina 12 van 17

13 Bijlage II: Continuïteitsverklaring inzake NeXT 2.0 In aanvulling op de Escrow-overeenkomst heeft Transscope middels overeenkomst (Continuïteitsverklaring), een aanvullende regeling getroffen met haar leverancier om te voorzien in een tijdelijke overname van verplichtingen, opdat leverancier diensten blijft leveren en Stichting de Data beschikbaar kan blijven houden voor Gebruiker. Een afschrift van de bepalingen in de Continuïteitsverklaring, bekend onder overeenkomstnummer en bekrachtigd op is onderstaand opgenomen. Ondergetekenden: 1. Transscope Voertuigsystemen B.V. kantoorhoudende aan de Moerheimstraat 83b (7701 CC) te Dedemsvaart hierna te noemen Transscope ; 2. Stichting Fiscale Continuïteit BVLR Leden kantoorhoudende aan de Gondel (8243 BV) te Lelystad hierna te noemen Stichting ; 3. Piramide ICT Services B.V. kantoorhoudende aan de Kollergang 9 (7773 NG) te Hardenberg hierna te noemen Hosting Provider ; 4. Escrow Alliance B.V. kantoorhoudende aan de Nieuwe Gracht 98 (2011 NL) te Haarlem hierna te noemen Escrow Alliance ; In aanmerking nemende: I Transscope heeft aan Gebruiker het gebruiksrecht verstrekt op het Product. Ter zake van dit Product en de Data van Gebruiker die daarmee worden verwerkt zijn Partijen 1, 2 en 4 een escrow-overeenkomst aangegaan; II Transscope heeft de hosting van de voor haar diensten gebruikte Infrastructuur uitbesteed aan de Hosting Provider; III In aanvulling op de Escrow-overeenkomst wensen partijen een aanvullende regeling te treffen voor het geval Transscope zijn financiële verplichtingen jegens Hosting Provider niet meer na komt. Die regeling voorziet in een tijdelijke overname van de betalingsverplichtingen van Transscope aan Hosting Provider, opdat Hosting Provider het Product kan blijven hosten en Gebruiker het Product kan blijven gebruiken; IV Partijen wensen hun afspraken in deze Continuïteitsverklaring vast te leggen. Zijn als volgt overeengekomen: Escrow Alliance 2014 Pagina 13 van 17

14 ARTIKEL 1 - DEFINITIES De navolgende begrippen hebben in deze Continuïteitsverklaring en de bijlagen de navolgende betekenis: Betalingsverplichtingen de betalingsverplichtingen van Transscope jegens Hosting Provider voor de Hostingdienst; Continuïteitsverklaring de in de onderhavige akte vastgelegde overeenkomst; Data de gegevens die Gebruiker en/of Transscope in het door Transscope aangeboden Product inbrengt, in databases dan wel andere vorm van gegevens opslag, ten einde Gebruiker in staat te stellen de fiscale ritregistratie gegevens overeenkomstig de Gebruiksovereenkomst te gebruiken en voort te zetten. Onder gegevens wordt verstaan: Informatie opgeslagen in het Product maar niet beperkt tot bedrijfsgegevens, gebruik- en verbruiksgegevens, gegevens met betrekking tot bedrijfsprocessen, klantgegevens zoals bedoelt in de Wet Bescherming Persoonsgegevens die Transscope in opdracht van Gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking krijgt respectievelijk die tussen Transscope en Gebruiker worden uitgewisseld; Escrow-overeenkomst de escrow-overeenkomst tussen Transscope, Stichting en Escrow Alliance d.d en bekend onder overeenkomstnummer ; Gebruiker een begunstigde in de vorm van een natuurlijk persoon, een instelling, een bedrijf, een andere rechtspersoon of entiteit aan wie Transscope middels een Gebruiksovereenkomst een gebruiksrecht op het Product en de Data heeft verstrekt; Gebruiksovereenkomst De overeenkomst tussen Transscope en Gebruiker waarbij Gebruiker het recht heeft om via dataverbindingen het Product te gebruiken en daar gegevens in te voeren en mee te verwerken; Hostingdienst de diensten die Hosting Provider levert krachtens de Hostingovereenkomst; Hostingovereenkomst de overeenkomst tussen Hosting Provider en Transscope ter zake van het beschikbaar stellen en hosten van de Infrastructuur; Infrastructuur de door Transscope voor het Product gebruikte infrastructuur die beschikbaar wordt gesteld door en gehost wordt bij Hosting Provider; Product het (de) aan Gebruiker ingevolge de Gebruiksovereenkomst verstrekte product(en) als gespecificeerd in de Escrow-overeenkomst; Stichting organisatie met als doel de Data beschikbaar te houden gedurende de Uitloopperiode opdat Gebruiker deze aan het Product kan onttrekken met inachtneming van de Continuïteitsdoeleinden; Uitloopperiode de periode van drie (3) maanden waarin Gebruiker toegang wordt gegeven tot de Data ten behoeve van het onttrekken van zijn Data uit het Product; Escrow Alliance 2014 Pagina 14 van 17

15 Vergoeding vergoeding voor de afgenomen Hostingdienst; Waarborgsom bedrag ter dekking van de Vergoeding gedurende de Uitloopperiode. ARTIKEL 2 VOORTZETTING HOSTINGDIENST 2.1 Indien Escrow Alliance op grond van artikel 8.1 uit de Escrow-overeenkomst (zie Bijlage I: Afschrift artikel 8.1 afgiftegronden Escrow-overeenkomst) overgaat tot afgifte van de in escrow gegeven materialen aan Stichting, verplicht Hosting Provider zich om op eerste verzoek van Stichting ( Verzoek Continuering Hostingdienst ) de Hostingdienst namens Stichting voort te zetten ten gunste van Gebruiker gedurende de Uitloopperiode. 2.2 De Uitloopperiode vangt aan op de dag dat Stichting op grond van artikel 2.1 Hosting Provider verzoekt de Hostingdienst voort te zetten. 2.3 Indien Stichting op grond van artikel 2.1 Hosting Provider verzoekt tot het voort zetten van de Hostingdienst, verklaren Partijen zich reeds nu, voor alsdan, akkoord dat per datum Verzoek Continuering Hostingdienst het formele opdrachtgeverschap is overgegaan van Transscope naar Stichting en dat Stichting als enige formele opdrachtgever optreedt naar Hosting Provider. 2.4 Hosting Provider verklaart zich nu, voor alsdan, bereid om op verzoek van Stichting de Hostingdienst voor een periode van drie (3) maanden, zijnde de Uitloopperiode, na Verzoek Continuering Hostingdienst door Stichting te continueren, mits een eventueel dan nog openstaande Vergoeding ter dekking van de Uitloopperiode per ommegaande wordt betaald aan Hosting Provider. Deze eventueel openstaande Vergoeding kan nimmer de hoogte van de in artikel 4.2 overeengekomen en vastgestelde Waarborgsom overschrijden. 2.5 Zolang Hosting Provider de Hostingdienst levert aan Stichting ten gunste van Gebruiker, zal de rechtsverhouding tussen Hosting Provider en Stichting worden beheerst door de voorwaarden van de Hostingovereenkomst (waar Stichting op eerste verzoek een afschrift van zal ontvangen). 2.6 Transscope stemt ermee in dat Hosting Provider en Stichting overeenkomen dat Hosting Provider de Hostingdienst levert aan Stichting conform het voorgaande. 2.7 Stichting en Hosting Provider zullen binnen de Uitloopperiode bij elkaar komen teneinde te bespreken of na de Uitloopperiode de Hostingdienst dient te worden gecontinueerd en onder welke voorwaarden Hosting Provider bereid is de Hostingdienst voort te zetten. 2.8 Transscope verklaart zich reeds nu, voor alsdan, akkoord dat Stichting gerechtigd is om namens Gebruikers te mogen handelen met als doelstelling de Hostingdienst ten behoeve van Gebruikers te kunnen laten continueren door Hosting Provider opdat Gebruiker zijn Data kan onttrekken van het Product. Escrow Alliance 2014 Pagina 15 van 17

16 ARTIKEL 3 - NIET-NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTINGEN 3.1 Indien Transscope in gebreke is met de nakoming van zijn Betalingsverplichtingen, zal Hosting Provider Escrow Alliance en Stichting informeren op de hierboven genoemde adressen ( Kennisgeving van niet-betalen ). 3.2 Indien Transscope binnen dertig (30) dagen na Kennisgeving van niet-betalen zijn Betalingsverplichting jegens Hosting Provider niet is nagekomen, is Stichting gerechtigd Escrow Alliance te verzoeken tot afgifte van de materialen op grond van artikel 8.1 sub d. uit de Escrow-overeenkomst en is Transscope niet gerechtigd een beroep te doen op de bezwaarprocedure als gesteld in artikel 8.3 uit de Escrow-overeenkomst. 3.3 Indien Stichting Hosting Provider op grond van artikel 2.1 verzoekt de Hostingdienst te continueren is Hosting Provider gerechtigd eventuele niet nagekomen Betalingsverplichtingen jegens Hosting Provider te verrekenen met de Waarborgsom, mits voldaan is aan de informatieplicht uit artikel 3.1 en behoudens tussen Hosting Provider en Transscope schriftelijk vastgelegde betalingsregeling betreffende de niet nagekomen Betalingsverplichtingen. In zulks geval zal Hosting Provider Stichting inzicht geven in de verrekening en verplicht Hosting Provider zich uit hoofde van de doelstelling van deze Continuïteitsverklaring de Hostingdienst voor minimaal één (1) maand te continueren. ARTIKEL 4 WAARBORGSOM TER DEKKING UITLOOPPERIODE 4.1 Ter dekking van de Vergoeding aan Hosting Provider voor de Hostingdienst gedurende de Uitloopperiode zal Transscope bij Stichting een Waarborgsom storten voor het eerst binnen veertien (14) dagen na ondertekening van deze Continuïteitsverklaring. 4.2 Hosting Provider en Transscope stellen gezamenlijk de hoogte van de Waarborgsom vast en garanderen dat de vastgestelde Waarborgsom voldoende is ter dekking van de Vergoeding gedurende de Uitloopperiode. Transscope en/of Hosting Provider zal Escrow Alliance informeren over de hoogte van de vastgestelde Waarborgsom. 4.3 Na vaststelling van de hoogte van de Waarborgsom zal Transscope binnen veertien (14) dagen de Waarborgsom storten op een door Stichting aan te geven bankrekening. 4.4 Hosting Provider en Transscope zullen hetzelfde doen bij een wijziging van de hoogte van de Waarborgsom en wel binnen veertien (14) dagen na het wijzigen van de Waarborgsom. 4.5 Jaarlijks, dan wel op verzoek van Stichting, controleert Escrow Alliance namens Stichting of de Waarborgsom voldoende is ter dekking van de Vergoeding gedurende de Uitloopperiode. Deze controle geschiedt door Hosting Provider te laten bevestigen dat de gestelde Waarborgsom op het moment van controle voldoende is ter dekking van de Vergoeding gedurende de Uitloopperiode. 4.6 Indien uit de onder artikel 4.5 genoemde controle blijkt dat de Waarborgsom onvoldoende is ter dekking van de Vergoeding gedurende de Uitloopperiode zal Transscope de discrepantie binnen veertien (14) dagen herstellen. Escrow Alliance 2014 Pagina 16 van 17

17 ARTIKEL 5 DUUR 5.1 Deze Continuïteitsverklaring vangt aan op de dag dat partijen deze Continuïteitsverklaring hebben ondertekend en is aangegaan voor de duur van de Escrow-overeenkomst. Hosting Provider zal door Escrow Alliance worden geïnformeerd zodra de Escrowovereenkomst eindigt. 5.2 Stichting is gerechtigd deze Continuïteitsverklaring tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van drie (3) maanden. 5.3 Eenzijdige beëindiging van deze Continuïteitsverklaring door Transscope of Hosting Partner, anders dan in het geval als omschreven in artikel 5.4 of artikel 5.5 hierna, is niet mogelijk, tenzij Stichting schriftelijk aan de andere drie partijen bevestigt met de beëindiging akkoord te gaan. 5.4 Transscope en de Hosting Provider zijn ieder gerechtigd deze Continuïteitsverklaring met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien Stichting in staat van faillissement wordt verklaard of niet volledig en/of tijdig aan zijn uit deze Continuïteitsverklaring voortvloeiende verplichtingen jegens de opzeggende partij voldoet en, na deswege door Transscope respectievelijk Hosting Provider schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft betreffende verplichting na te komen. 5.5 Transscope zijn Infrastructuur onderbrengt bij een andere leverancier van Hostingdienst en betreffende leverancier akkoord gaat met een Continuïteitsverklaring inhoudelijk gelijk aan deze Continuïteitsverklaring. ARTIKEL 6 - OVERIGE BEPALINGEN 6.1 De (uitvoering van) deze Continuïteitsverklaring en alle eventuele aanvullingen daarop worden beheerst door het Nederlandse recht. Partijen zullen geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) deze Continuïteitsverklaring in eerste aanleg onderwerpen aan de uitspraak van de desbevoegde rechterlijke instantie te Amsterdam. 6.2 Alle kosten zowel in als buiten rechte, die van rechtskundige bijstand inbegrepen, welke enige partij moet maken als gevolg van het niet naar behoren nakomen door een andere partij van enige krachtens deze Continuïteitsverklaring op haar rustende verplichting zijn voor rekening van de in gebreke zijnde partij. Aldus overeengekomen op Dit is verstrekt door Escrow Alliance op : Handtek.: Leon Hauzer Leon Hauzer (Oct 29, 2014) Escrow Alliance 2014 Pagina 17 van 17

ESCROW REGLEMENT BUSINESSTRACK RITTENREGISTRATIE MODULE. De partijen:

ESCROW REGLEMENT BUSINESSTRACK RITTENREGISTRATIE MODULE. De partijen: ESCROW REGLEMENT INZAKE BUSINESSTRACK RITTENREGISTRATIE MODULE Overeenkomstnummer: 201401-382-17 De partijen: 1. Business Track Nederland B.V. gevestigd aan de Van Boshuizenstraat 12 (1083 BA) te Amsterdam,

Nadere informatie

ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING

ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING ONDERGETEKENDEN, 1., gevestigd te, ten deze vertegenwoordigd door, hierna te noemen "Licentieverlener", 2., gevestigd te, ten deze vertegenwoordigd door,

Nadere informatie

: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ;

: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; Escrow Reglement inzake: Viadesk 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; 2. Escrow Alliance BV gevestigd Nieuwe Gracht 98 te Haarlem (2011

Nadere informatie

[Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu

[Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu Software Escrow Drie-Partijen-Contract [dag - maand]- 2012 [Software Bedrijf] Licentiegever & [Software Eindgebruiker] Licentienemer & EscrowDirect.eu Escrow Agent Aldus ondertekend in drievoud: [Software

Nadere informatie

Licentieverlener is eigenaar van de broncode en technische documentatie betreffende de programmaproducten en deze zijn van vertrouwelijke aard;

Licentieverlener is eigenaar van de broncode en technische documentatie betreffende de programmaproducten en deze zijn van vertrouwelijke aard; SOFTWARE ESCROW OVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [Software bedrijf], gevestigd [Adres] te [Plaats] ([Postcode]), KvK-nummer [00000000], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Initialen & Achternaam],

Nadere informatie

Software Escrow. Drie-Partijen-Contract. [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014

Software Escrow. Drie-Partijen-Contract. [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014 Software Escrow Drie-Partijen-Contract Inzake: [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014 [Leverancier B.V.] Leverancier & [Begunstigde B.V.]

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

VOORBEELD Individuele Escrow-overeenkomst voor broncode

VOORBEELD Individuele Escrow-overeenkomst voor broncode voor broncode inzake Escrow-overeenkomstnummer: 201410-629-28 Ondergetekenden: 1. [Leverancier B.V.], statutair gevestigd [Statutair Adres Leverancier] te [Statutaire Plaats Leverancier] ([Statutaire PC

Nadere informatie

VOORBEELD Collectieve Escrow-overeenkomst voor broncode

VOORBEELD Collectieve Escrow-overeenkomst voor broncode VOORBEELD Collectieve Escrow-overeenkomst voor broncode inzake Escrow-overeenkomstnummer: 201410-629-28 Ondergetekenden: 1. [Leverancier B.V.], statutair gevestigd [Statutair Adres Leverancier] te [Statutaire

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl)

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow-overeenkomst voor de internetapplicatie Projectadministratie.nl Alle gebruikers van de internetapplicatie projectadministratie.nl

Nadere informatie

Amsterdam, oktober Betreft: Concept escrow overeenkomsten Escrow4all. Geachte heer / mevrouw,

Amsterdam, oktober Betreft: Concept escrow overeenkomsten Escrow4all. Geachte heer / mevrouw, Amsterdam, oktober 2017 Betreft: Concept escrow overeenkomsten Escrow4all Geachte heer / mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in de escrow oplossingen van Escrow4all. Als kennisleider in de branche,

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Geheimhoudingsovereenkomst Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN BEWERKERSOVEREENKOMST De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Miltenburg, hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Licentieovereenkomst betreffende knowhow Licentieovereenkomst betreffende knowhow Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT. Xaurum B.V. 1 augustus 2017 Contract nummer SA2P17559

ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT. Xaurum B.V. 1 augustus 2017 Contract nummer SA2P17559 ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT Xaurum B.V. 1 augustus 2017 Contract nummer SA2P17559 ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT Xaurum B.V. De partijen: (1) Xaurum B.V., gevestigd aan de Charles Petitweg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

1.1 Algemene Voorwaarden : deze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder

1.1 Algemene Voorwaarden : deze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder Algemene Voorwaarden Eezy B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Algemene Voorwaarden : deze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 32143058. 1.2 Eezy B.V. (hierna:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

1..., statutair gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., kantoorhoudende aan in, hierna te noemen: Gebruiker,

1..., statutair gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., kantoorhoudende aan in, hierna te noemen: Gebruiker, ESCROWOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN, 1..., statutair gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., kantoorhoudende aan in, hierna te noemen: Gebruiker, alsmede 2. Inventive

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen de zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met Cure4 B.V. een overeenkomst heeft gesloten in verband met het afnemen van Cure4Direct diensten, hierna te noemen Verantwoordelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR.

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR> OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. Partijen: 1. LINKIT B.V., gevestigd te 3454 PV DE MEERN aan de Rijnzathe 9, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J. Holierhoek hierna te noemen: Opdrachtgever ; en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Licentieovereenkomst ADLIB

Licentieovereenkomst ADLIB Licentieovereenkomst ADLIB De Ondergetekenden: a. ADLIB INFORMATION SYSTEMS B.V., kantoorhoudende te Maarssen, aan de Safariweg 18-22, vertegenwoordigd door mevrouw M. van der Kwartel, Financieel Directeur,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul

Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul Algemene voorwaarden Van toepassing op de opdrachten verleend aan Boutkan Accountancy B.V. te Kwintsheul A. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Dossierhouder BCT Datum 15 maart 2011 Status Concept Versie 1.0 Inhoud 1 Definities 3 2 Toepassing 3 3 Verplichtingen en garanties Dossierhouder BCT 3 4 Verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN D.D. 1 januari 2012.

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN D.D. 1 januari 2012. ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN D.D. 1 januari 2012. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden onder nr. B 97.027 door: Cannoo & Partners B.V., belastingadviseurs,

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing Artikel 1. Definities 1. Onder Maat Webdesign & Editing wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan: Maat Webdesign & Editing gevestigd te Leiden, KvK 63324393

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: a. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden. 2. Contractperiode. 3. Tarieven en betaling

1. Algemene Voorwaarden. 2. Contractperiode. 3. Tarieven en betaling 1. Algemene Voorwaarden 1. PARTITUDE is de opdrachtnemer. 2. Voor opdrachtgever zie overeenkomst. 3. Op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en overig handelsverkeer in deze Algemene Voorwaarden is

Nadere informatie