ESCROW REGLEMENT BLACKBOX WEBAPPLICATIE. De partijen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ESCROW REGLEMENT BLACKBOX WEBAPPLICATIE. De partijen:"

Transcriptie

1 ESCROW REGLEMENT INZAKE BLACKBOX WEBAPPLICATIE Overeenkomstnummer: De partijen: 1. Transscope Voertuigsystemen B.V. gevestigd aan de Moerheimstraat 83b (7701 CC) te Dedemsvaart hierna te noemen Transscope ; 2. Stichting Fiscale Continuïteit BVLR Leden gevestigd aan de Gondel (8243 BV) te Lelystad hierna te noemen Stichting ; 3. Escrow Alliance B.V. gevestigd aan de Nieuwe Gracht 98 (2011 NL) te Haarlem hierna te noemen Escrow Alliance ; Escrow Alliance 2014 Pagina 1 van 17

2 In aanmerking nemende: I Transscope met Stichting is overeengekomen de Data van het Product ten behoeve van Gebruiker gedurende de Uitloopperiode toegankelijk te houden. II Stichting voor een periode van drie (3) maanden de Data toegankelijk houdt opdat Gebruiker de Data kan onttrekken aan het Product met inachtneming van de in dit opgenomen bepalingen. Na het einde van de genoemde periode zijn Product en Data niet meer beschikbaar; III Stichting handelt in deze ten behoeve van de bewaarplicht van Gebruiker en heeft van Transscope voor nu alsdan een niet-exclusief gebruiksrecht op het Product verkregen om te kunnen voldoen aan het beschikbaar houden van de Data gedurende de Uitloopperiode binnen de kaders van de Continuïteitsdoeleinden; IV In termen van het beschikbaar houden van de Data zijn Toegangsgevens en Documentatie vereist; V Transscope erkent dat Stichting in bepaalde omstandigheden, uitsluitend voor Continuïteitsdoeleinden, inzage dient te kunnen hebben in genoemde Toegangsgevens en Documentatie; V Escrow Alliance de Toegangsgegevens en Documentatie verkregen van Transscope in bewaring houdt ten gunste van Stichting, opdat Stichting deze kan toepassen in het kader van het beschikbaar houden van de Data; VI Transscope is overeengekomen de Toegangsgevens en Documentatie van het in Bijlage I: Materialen Depot gespecificeerde Product ten behoeve van Stichting te deponeren bij Escrow Alliance met inachtneming van de volgende bepalingen. Zijn als volgt overeengekomen: ARTIKEL 1 - DEFINITIES De navolgende begrippen hebben in dit en de bijlagen de navolgende betekenis: Continuïteitsdoeleinden het gebruik van het Materiaal uitsluitend en alleen ten behoeve van het beschikbaar houden van de Data opdat Gebruiker de Data aan het Product kan onttrekken, met inachtneming van de voor Gebruiker uit de Gebruiksovereenkomst voortvloeiende restricties ten aanzien van onder meer gebruik, verspreiding, intellectuele eigendomsrechten, wettelijke bepalingen en geheimhouding van de Data; Escrow Alliance 2014 Pagina 2 van 17

3 Data de gegevens die Gebruiker en/of Transscope in het door Transscope aangeboden Product inbrengt, in databases dan wel andere vorm van gegevens opslag, ten einde Gebruiker in staat te stellen de fiscale ritregistratie gegevens overeenkomstig de Gebruiksovereenkomst te gebruiken en voort te zetten. Onder gegevens wordt verstaan: Informatie opgeslagen in het Product maar niet beperkt tot bedrijfsgegevens, gebruiken verbruiksgegevens, gegevens met betrekking tot bedrijfsprocessen, klantgegevens zoals bedoelt in de Wet Bescherming Persoonsgegevens die Transscope in opdracht van Gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking krijgt respectievelijk die tussen Transscope en Gebruiker worden uitgewisseld; Documentatie de documentatie welke voor Stichting noodzakelijk is om de Data toegankelijk te (doen) houden voor Gebruiker. de bepalingen van de Escrow-overeenkomst in reglementvorm, welk van toepassing is en onverbrekelijk onderdeel uitmaakt van het escrow arrangement tussen Transscope, Stichting en Escrow Alliance; Gebruiker een begunstigde in de vorm van een natuurlijk persoon, een instelling, een bedrijf, een andere rechtspersoon of entiteit aan wie Transscope middels een Gebruiksovereenkomst een gebruiksrecht op het Product en de Data heeft verstrekt; Gebruiksovereenkomst de overeenkomst tussen Transscope en Gebruiker waarbij Gebruiker het recht heeft om via dataverbindingen het Product te gebruiken en daar Data in te voeren en mee te verwerken; Hostingdiensten de diensten die Hosting Provider levert ter zake van het beschikbaar stellen en hosten van de door Transscope voor het Product gebruikte infrastructuur; Hosting Provider een instelling, een bedrijf, een andere rechtspersoon of entiteit die hetzij rechtstreeks, hetzij via derden, aan Transscope infrastructuur ter beschikking stelt ten behoeve van het Product; Materiaal I Toegangsgegevens; II alle veranderingen, updates en/of correcties aan de Toegangsgegevens; III alle voor beschikbaar stellen en beschikbaar houden van de Data en het Product relevante en noodzakelijke Documentatie; Medium de gegevensdrager(s) waarop het Materiaal wordt aangeleverd en/of de elektronische overdracht van het Materiaal; Escrow Alliance 2014 Pagina 3 van 17

4 Onderhoudsverplichtingen de voorwaarden en condities als vastgelegd in de Gebruiksovereenkomst en/of Onderhoudsovereenkomst, krachtens welke Transscope zich heeft verplicht het onderhoud van het Product ten behoeve van Gebruiker te (doen) verzorgen; Escrow-overeenkomst de Escrow-overeenkomst tussen Transscope, Stichting en Escrow Alliance bekend onder overeenkomstnummer en bekrachtigd op ; Product het (de) aan Gebruiker ingevolge de Gebruiksovereenkomst in gebruik gegeven product(en), zoals nader gespecificeerd in Bijlage I: Materialen Depot; Stichting organisatie met als doel de Data beschikbaar te houden gedurende de Uitloopperiode opdat Gebruiker deze aan het Product kan onttrekken met inachtneming van de Continuïteitsdoeleinden; Toegangsgegevens toegang tot het Product en de Data op het hoogste niveau waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot (administrator) wachtwoorden, gebruikersnamen, toegangssleutels, gebruikte applicaties; Uitloopperiode de periode van drie (3) maanden waarin Gebruiker toegang wordt gegeven tot de Data ten behoeve van het onttrekken van zijn Data uit het Product. ARTIKEL 2 - DEPONERING 2.1 Transscope zal binnen dertig (30) dagen na het van kracht worden van de Escrow-overeenkomst het Materiaal deponeren door middel van het Medium, bevattende het Materiaal, aan Escrow Alliance in eigendom over te dragen of het Materiaal elektronisch aan Escrow Alliance over te dragen waarop Escrow Alliance het op haar eigen Medium zal plaatsen. 2.2 Transscope zal hetzelfde doen met wijzigingen van het Materiaal en wel per ommegaande na het doorvoeren van de wijzigingen met een minimum van twee (2) maal per jaar. 2.3 Escrow Alliance zal Stichting de deponering van het Materiaal schriftelijk bevestigen. 2.4 Voor de duur van de Escrow-overeenkomst zal Escrow Alliance de laatste drie (3) deponeringen (depots) van het Materiaal in bewaring houden. Oudere deponeringen zullen door Escrow Alliance worden vernietigd, tenzij anders overeengekomen in dit. Escrow Alliance 2014 Pagina 4 van 17

5 2.5 Na deponering is het Transscope niet toegestaan de Toegangsgegevens zonder directe kennisgeving aan Escrow Alliance te wijzigen, anders dan de wijziging heeft plaatsgevonden in het kader van het per ommegaande deponeren van de Toegangsgegevens, op straffe van een onmiddellijk door Stichting opeisbare boete van EUR , Escrow Alliance zal van het Materiaal geen ander gebruik maken dan waartoe zij ingevolge dit is gerechtigd. 2.7 De in artikel 2.1 en artikel 2.2 omschreven eigendomsoverdracht van het Medium impliceert niet de overdracht aan Escrow Alliance van enige rechten van intellectuele eigendom op het Materiaal. Deze rechten blijven onverminderd toekomen aan Transscope en/of andere rechthebbende(n), aan wie Transscope zijn rechten ontleent. 2.8 Escrow Alliance is gerechtigd ter zake van het Materiaal: - een kopie te maken in het kader van de duale deponering; - het Materiaal te gebruiken teneinde de verificatie te doen uitvoeren; - in de gevallen als bepaald in artikel 8 ( Afgifte ), het Materiaal af te geven aan Stichting. ARTIKEL 3 - VERIFICATIE 3.1 Transscope zal bij iedere deponering aan Escrow Alliance een Escrow Deposit Form (EDF) doen toekomen met daarop een opgave van het Materiaal dat ten behoeve van Stichting wordt gedeponeerd. 3.2 Transscope waarborgt dat het Materiaal een getrouwe en volledige weergave vormt om gedurende de Uitloopperiode toegang te verkrijgen tot het Product ten behoeve van het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van de Data. 3.3 Bij iedere deponering zal Escrow Alliance het Materiaal verifiëren op toegang tot het Product en de Data (TVS Level 1) en Transscope en Stichting omtrent de bevindingen van de verificatie berichten. 3.4 Stichting is gerechtigd op enig moment Escrow Alliance te verzoeken een aanvullende verificatie te (doen) uitvoeren. Transscope is verplicht daaraan voor zover redelijk en noodzakelijk zijn medewerking te verlenen. 3.5 Escrow Alliance zal Transscope en Stichting binnen vijf (5) werkdagen na afronding van de verificatie berichten omtrent de bevindingen van de uitgevoerde verificatie. Escrow Alliance 2014 Pagina 5 van 17

6 3.6 De kosten van Escrow Alliance, Transscope en Stichting als gevolg van een aanvullende verificatie op grond van artikel 3.4, komen voor rekening van Stichting, tenzij de verificatie uitwijst dat Transscope op manifeste wijze niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen uit dit, in welk geval de kosten voor rekening van Transscope komen. 3.7 Indien uit een verificatie blijkt dat het Materiaal als gedeponeerd bij Escrow Alliance geen getrouwe en volledige weergave vormt om gedurende de Uitloopperiode toegang te verkrijgen tot het Product ten behoeve van het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van de Data, zal Transscope per ommegaande de discrepantie herstellen. ARTIKEL 4 BACK-UP 4.1 Gedurende de looptijd van de Escrow-overeenkomst zal Transscope in eigen beheer een kopie van het Materiaal als back-up ter beschikking houden. ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN ESCROW ALLIANCE 5.1 Escrow Alliance zal zorg dragen voor adequate beveiliging en veilige opslag van het Materiaal en in dit verband alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht gelet op dit en de belangen van zowel Transscope, Stichting als Gebruiker. 5.2 Voor de duur van de Escrow-overeenkomst zal Escrow Alliance depots van het Materiaal bewaard houden in haar kluizen. Escrow Alliance zal alle redelijkerwijs te betrachten zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de kluizen. 5.3 Escrow Alliance zal het Materiaal niet bekend maken, ter inzage geven of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde, behoudens eigen werknemers en geautoriseerde derden voor zover noodzakelijk voor verificatiedoeleinden. In voorkomend geval zal Escrow Alliance erop toezien dat onmiddellijk na verificatie het Materiaal en eventuele kopieën uit het verificatiesysteem worden verwijderd. 5.4 Indien en ondanks de beveiligingsmaatregelen en andere voorzorgen van Escrow Alliance schade wordt toegebracht aan of verlies plaatsvindt van het Materiaal zal zij Transscope daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Transscope zal in voorkomend geval opnieuw een kopie van het desbetreffende Materiaal aan Escrow Alliance overdragen als omschreven in artikel 2. De kosten verbonden aan het maken van deze nieuwe kopie komen voor rekening van Escrow Alliance, behoudens en voor zover Transscope niet heeft voldaan aan zijn back-up verplichtingen als omschreven in artikel Indien de Escrow-overeenkomst wordt beëindigd zal Escrow Alliance het Materiaal vernietigen dan wel op verzoek daartoe aan Transscope retourneren. Escrow Alliance 2014 Pagina 6 van 17

7 ARTIKEL 6 - GEHEIMHOUDING 6.1 Indien en voor zover vertrouwelijke informatie en documentatie ter kennis van Escrow Alliance komt, zal zij deze niet aan derden bekend maken, welke geheimhoudingsplicht zij eveneens van haar personeel en geautoriseerde derden zal bedingen. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt verstaan: - het in depot overgedragen Materiaal; - informatie die aan Escrow Alliance onder geheimhouding is verstrekt. 6.2 Beëindiging van de Escrow-overeenkomst zal partijen of diens medewerkers niet vrijwaren van de verplichtingen ten aanzien van geheimhouding zoals opgenomen in dit. ARTIKEL 7 GEBRUIK PRODUCT EN MATERIAAL 7.1 Transscope verschaft Stichting bij dezen, voor nu en alsdan het niet-exclusieve recht om het Product en het Materiaal te gebruiken ten behoeve van het toegankelijk houden en beschikbaar stellen van de Data voor Gebruiker gedurende de Uitloopperiode. ARTIKEL 8 - AFGIFTE 8.1 Escrow Alliance is verplicht het Materiaal aan Stichting af te geven, indien: a. Transscope in staat van faillissement wordt verklaard; b. Transscope zijn bedrijfsvoering staakt zonder zijn Onderhoudsverplichtingen en/of zijn verplichtingen uit dit rechtsgeldig aan een competente derde partij over te dragen; c. Transscope niet voldoet aan zijn Onderhoudsverplichtingen en/of zijn verplichtingen uit de Escrowovereenkomst op een zodanige wijze dat zijn tekortschieten de continuïteit van het gebruik van het Product door Gebruiker in gevaar breng; d. Transscope niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de Continuïteitsverklaring. 8.2 Indien zich naar de mening van de Stichting een in artikel 8.1 omschreven omstandigheid voordoet en hij op grond daarvan afgifte van het Materiaal door Escrow Alliance verlangt, zal hij zulks per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst melden aan zowel Transscope als aan Escrow Alliance. Betreffend schrijven dient vergezeld te zijn van begeleidende stukken waarover Stichting beschikt om zijn mening te staven. 8.3 Wanneer Escrow Alliance de in artikel 8.2 omschreven melding heeft ontvangen, zal zij binnen zeven (7) dagen Transscope per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst mededelen dat een verzoek om afgifte van het materiaal is ontvangen. Transscope kan binnen veertien (14) dagen na dagtekening van deze mededeling door Escrow Alliance per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst een bezwaar indienen tegen de afgifte van het Materiaal. Indien Transscope ofwel geen bezwaar maakt tegen de verlangde afgifte ofwel geen bezwaar tegen die afgifte bij Escrow Alliance heeft gemaakt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de melding, is Escrow Alliance gerechtigd het Materiaal onmiddellijk af te geven aan Stichting. Escrow Alliance 2014 Pagina 7 van 17

8 8.4 Indien Transscope binnen de daarvoor in artikel 8.3 gestelde termijn bezwaar maakt tegen de door Stichting verlangde afgifte en betreffende bezwaar in redelijkheid onderbouwt, zullen partijen de vraag of Stichting recht heeft op die afgifte voorleggen aan de Stichting Geschillenoplossingen Automatisering (www.sgoa.org) ter beslissing in Arbitraal Kort Geding overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossingen Automatisering. De beslissing van de SGOA zal bindend zijn voor alle partijen. 8.5 In geval Transscope in staat van faillissement is verklaard, is Transscope niet gerechtigd een beroep te doen op de bezwaarprocedure als gesteld in artikel Indien Escrow Alliance, overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, overgaat tot afgifte van het Materiaal aan Stichting, verleent Transscope en/of andere rechthebbende(n) aan wie Transscope zijn rechten ontleent, reeds nu, voor alsdan, aan Stichting het niet-exclusieve recht het Product en de Data te gebruiken uitsluitend voor de Continuïteitsdoeleinden. ARTIKEL 9 CONTINUÏTEITSVERKLARING 9.1 In aanvulling op de Escrow-overeenkomst heeft Transscope middels overeenkomst, hierna te noemen Continuïteitsverklaring, een aanvullende regeling treffen met haar leverancier om te voorzien in een tijdelijke overname van verplichtingen, opdat leverancier diensten blijft leveren en Stichting de Data beschikbaar houdt voor Gebruiker. 9.2 Beëindiging van de Continuïteitsverklaring, anders dan in het geval als omschreven in de Continuïteitsverklaring, is niet mogelijk zolang er ten behoeve van beschikbaar stellen van de Data diensten worden geleverd door de leverancier. 9.3 Indien Transscope diensten onderbrengt bij een andere leverancier verplicht Transscope zich ten behoeve van Stichting en Gebruiker een nieuwe Continuïteitsverklaring af te sluiten. ARTIKEL 10 GARANTIES 10.1 Transscope garandeert dat hij gerechtigd is het Materiaal aan Escrow Alliance over te dragen overeenkomstig het bepaalde in dit en vrijwaart Escrow Alliance tegen mogelijke aanspraken van derden ter zake van de verificatie en/of afgifte van het Materiaal aan Stichting binnen de bepalingen van dit Transscope garandeert dat het Materiaal een getrouwe en volledige weergave vormt om gedurende de Uitloopperiode toegang te verkrijgen tot en het in stand houden van het Product ten behoeve van het beschikbaar stellen van de Data aan Gebruiker. Escrow Alliance 2014 Pagina 8 van 17

9 10.3 Transscope waarborgt naar Stichting dat het Materiaal als gedeponeerd bij Escrow Alliance toereikend is om een gekwalificeerd persoon in staat te stellen toegang te verkrijgen tot en het in stand houden van het Product ten behoeve van het beschikbaar stellen van de Data aan Gebruiker Stichting garandeert dat hij het Materiaal, indien hem dat ingevolge artikel 8 ter beschikking is gesteld, uitsluitend zal gebruiken voor Continuïteitsdoeleinden. Stichting is ermee bekend dat in voorkomend geval onderscheiden bepalingen uit de Gebruiksovereenkomst, zoals onder meer ter zake van geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding onverminderd van kracht blijven voor wat betreft het gebruik van het Materiaal en de Data Het is Stichting verboden het Materiaal te gebruiken of te laten gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in dit, op straffe van een onmiddellijk door Transscope opeisbare boete van EUR ,- onverminderd de overige aan Transscope toekomende rechten. ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID 11.1 Escrow Alliance is tegenover Transscope en/of Stichting en/of Gebruiker aansprakelijk voor directe schade aan het Materiaal en/of enige andere directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de nakoming van dit Escrow Reglement, indien die schade het gevolg is van schuld van Escrow Alliance zelf, in welk geval haar verplichting tot schadeloosstelling een bedrag van EUR ,- in totaal nimmer te boven zal gaan Escrow Alliance is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Transscope, Stichting, Gebruiker of derden zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, bedrijfsschade, omzet- en winstderving, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiend uit dit Escrow Alliance is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de verificaties. Escrow Alliance is daarentegen niet verantwoordelijk voor de volledigheid, nauwkeurigheid, functionaliteit en/of doelmatigheid van het Materiaal Indien Escrow Alliance het Materiaal aan Stichting heeft afgegeven, vrijwaart Transscope en/of Stichting en/of Gebruiker Escrow Alliance voor aanspraken van derden, welke voortvloeien uit of verband houden met de afgifte van het Materiaal onder dit Indien Stichting de Data aan Gebruiker heeft afgegeven, vrijwaart Transscope en/of Gebruiker Stichting alsmede Escrow Alliance voor aanspraken van derden, welke voortvloeien uit of verband houden met de afgifte van de Data onder dit. Escrow Alliance 2014 Pagina 9 van 17

10 ARTIKEL 12 - DUUR 12.1 De Escrow-overeenkomst komt tot stand door ondertekening van deze Escrow-overeenkomst door alle partijen en vangt aan op de dag dat partijen de Escrow-overeenkomst hebben ondertekend. Deze Escrow-overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd Stichting is gerechtigd de Escrow-overeenkomst tussentijds te beëindigen. Beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling aan Escrow Alliance met bericht van ontvangst, met in achtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden Eenzijdige beëindiging van de Escrow-overeenkomst door Transscope, anders dan in het geval als omschreven in artikel 12.4 hierna, is niet mogelijk zolang er ten behoeve van Stichting nog Materiaal is gedeponeerd, tenzij Stichting schriftelijk aan Escrow Alliance heeft bevestigd met de beëindiging akkoord te gaan Transscope is gerechtigd de Escrow-overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien Escrow Alliance in staat van faillissement wordt verklaard of niet volledig en/of tijdig aan haar uit dit voortvloeiende verplichtingen voldoet en, na deswege door Transscope schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft betreffende verplichting na te komen. Transscope is, indien Stichting zulks kenbaar maakt, verplicht het Materiaal ten behoeve van Stichting opnieuw te deponeren bij een escrow-agent ter keuze van Stichting. Escrow Alliance is alsdan verplicht het Materiaal, op eerste afroep van de Transscope, hetzij over te dragen aan de aangewezen escrow-agent, hetzij aan Transscope, indien Stichting te kennen heeft gegeven van de deponering af te zien. ARTIKEL 13 BETALING VERGOEDING 13.1 Voor de door Escrow Alliance te verlenen diensten is Transscope vergoedingen verschuldigd Escrow Alliance is gerechtigd haar jaarlijkse tarieven aan te passen op basis van indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij de algemene prijsindex (Consumenten Prijs Index CPI) zal worden aangehouden De betaling van de verschuldigde vergoedingen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de wettelijke rente verschuldigd Indien Transscope nalatig is met betrekking tot zijn betalingsverplichting zijn Transscope, Stichting en Gebruiker niet gerechtigd een beroep te doen op de voorzieningen uit deze Escrow-overeenkomst en zal Escrow Alliance bijgevolg niet verplicht zijn het Materiaal aan Stichting af te geven en Data beschikbaar te stellen aan Gebruiker. Escrow Alliance 2014 Pagina 10 van 17

11 13.6 Bij beëindiging van de Escrow-overeenkomst is Escrow Alliance niet gehouden tot enige restitutie van in rekening gebrachte en/of betaalde vergoeding(en). ARTIKEL 14 OVERIGE BEPALINGEN 14.1 Indien in dit wordt verwezen naar schriftelijke correspondentie per aangetekend schrijven, zullen deze worden gericht aan het officieel geregistreerde adres Overal waar in dit bij de aanduiding van personen de mannelijke vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld Onder het woord schriftelijk wordt in dit ook per bedoeld, tenzij anders is bepaald De (uitvoering van dit) en alle eventuele aanvullingen daarop worden beheerst door het Nederlandse recht. Partijen zullen geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) dit in eerste aanleg onderwerpen aan de uitspraak van de des bevoegde rechterlijke instantie te Amsterdam Alle kosten zowel in als buiten rechte, die van rechtskundige bijstand inbegrepen, welke enige partij moet maken als gevolg van het niet naar behoren nakomen door een andere partij van enige krachtens dit op hem rustende verplichting zijn voor rekening van de in gebreke zijnde partij. Aldus overeengekomen op Escrow Alliance 2014 Pagina 11 van 17

12 Bijlage I: Materialen Depot Transscope verklaart hierbij het navolgende Materiaal met betrekking tot het hieronder omschreven Product bij Escrow Alliance in depot te geven overeenkomstig het bepaalde in dit waarvan deze bijlage deel uitmaakt. Product : Omschrijving : Rittenregistratie d.m.v. BlackboxXP Materiaal : [x] Toegangsgegevens : [x] Documentatie : [x] Escrow Deposit Form (EDF) 1) 1) Het Escrow Depot Formulier: Bij elke aanlevering van bovenstaand Materiaal ten behoeve van deze Escrow-overeenkomst is Transscope verplicht een Escrow Depot Formulier (EDF) aan te leveren. Het EDF beschrijft onder andere de aangeleverde materialen en de locatie op het Medium of binnen de elektronisch aangeleverde mappen- c.q. bestandsstructuur. Escrow Alliance 2014 Pagina 12 van 17

13 Bijlage II: Continuïteitsverklaring inzake NeXT 2.0 In aanvulling op de Escrow-overeenkomst heeft Transscope middels overeenkomst (Continuïteitsverklaring), een aanvullende regeling getroffen met haar leverancier om te voorzien in een tijdelijke overname van verplichtingen, opdat leverancier diensten blijft leveren en Stichting de Data beschikbaar kan blijven houden voor Gebruiker. Een afschrift van de bepalingen in de Continuïteitsverklaring, bekend onder overeenkomstnummer en bekrachtigd op is onderstaand opgenomen. Ondergetekenden: 1. Transscope Voertuigsystemen B.V. kantoorhoudende aan de Moerheimstraat 83b (7701 CC) te Dedemsvaart hierna te noemen Transscope ; 2. Stichting Fiscale Continuïteit BVLR Leden kantoorhoudende aan de Gondel (8243 BV) te Lelystad hierna te noemen Stichting ; 3. Piramide ICT Services B.V. kantoorhoudende aan de Kollergang 9 (7773 NG) te Hardenberg hierna te noemen Hosting Provider ; 4. Escrow Alliance B.V. kantoorhoudende aan de Nieuwe Gracht 98 (2011 NL) te Haarlem hierna te noemen Escrow Alliance ; In aanmerking nemende: I Transscope heeft aan Gebruiker het gebruiksrecht verstrekt op het Product. Ter zake van dit Product en de Data van Gebruiker die daarmee worden verwerkt zijn Partijen 1, 2 en 4 een escrow-overeenkomst aangegaan; II Transscope heeft de hosting van de voor haar diensten gebruikte Infrastructuur uitbesteed aan de Hosting Provider; III In aanvulling op de Escrow-overeenkomst wensen partijen een aanvullende regeling te treffen voor het geval Transscope zijn financiële verplichtingen jegens Hosting Provider niet meer na komt. Die regeling voorziet in een tijdelijke overname van de betalingsverplichtingen van Transscope aan Hosting Provider, opdat Hosting Provider het Product kan blijven hosten en Gebruiker het Product kan blijven gebruiken; IV Partijen wensen hun afspraken in deze Continuïteitsverklaring vast te leggen. Zijn als volgt overeengekomen: Escrow Alliance 2014 Pagina 13 van 17

14 ARTIKEL 1 - DEFINITIES De navolgende begrippen hebben in deze Continuïteitsverklaring en de bijlagen de navolgende betekenis: Betalingsverplichtingen de betalingsverplichtingen van Transscope jegens Hosting Provider voor de Hostingdienst; Continuïteitsverklaring de in de onderhavige akte vastgelegde overeenkomst; Data de gegevens die Gebruiker en/of Transscope in het door Transscope aangeboden Product inbrengt, in databases dan wel andere vorm van gegevens opslag, ten einde Gebruiker in staat te stellen de fiscale ritregistratie gegevens overeenkomstig de Gebruiksovereenkomst te gebruiken en voort te zetten. Onder gegevens wordt verstaan: Informatie opgeslagen in het Product maar niet beperkt tot bedrijfsgegevens, gebruik- en verbruiksgegevens, gegevens met betrekking tot bedrijfsprocessen, klantgegevens zoals bedoelt in de Wet Bescherming Persoonsgegevens die Transscope in opdracht van Gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking krijgt respectievelijk die tussen Transscope en Gebruiker worden uitgewisseld; Escrow-overeenkomst de escrow-overeenkomst tussen Transscope, Stichting en Escrow Alliance d.d en bekend onder overeenkomstnummer ; Gebruiker een begunstigde in de vorm van een natuurlijk persoon, een instelling, een bedrijf, een andere rechtspersoon of entiteit aan wie Transscope middels een Gebruiksovereenkomst een gebruiksrecht op het Product en de Data heeft verstrekt; Gebruiksovereenkomst De overeenkomst tussen Transscope en Gebruiker waarbij Gebruiker het recht heeft om via dataverbindingen het Product te gebruiken en daar gegevens in te voeren en mee te verwerken; Hostingdienst de diensten die Hosting Provider levert krachtens de Hostingovereenkomst; Hostingovereenkomst de overeenkomst tussen Hosting Provider en Transscope ter zake van het beschikbaar stellen en hosten van de Infrastructuur; Infrastructuur de door Transscope voor het Product gebruikte infrastructuur die beschikbaar wordt gesteld door en gehost wordt bij Hosting Provider; Product het (de) aan Gebruiker ingevolge de Gebruiksovereenkomst verstrekte product(en) als gespecificeerd in de Escrow-overeenkomst; Stichting organisatie met als doel de Data beschikbaar te houden gedurende de Uitloopperiode opdat Gebruiker deze aan het Product kan onttrekken met inachtneming van de Continuïteitsdoeleinden; Uitloopperiode de periode van drie (3) maanden waarin Gebruiker toegang wordt gegeven tot de Data ten behoeve van het onttrekken van zijn Data uit het Product; Escrow Alliance 2014 Pagina 14 van 17

15 Vergoeding vergoeding voor de afgenomen Hostingdienst; Waarborgsom bedrag ter dekking van de Vergoeding gedurende de Uitloopperiode. ARTIKEL 2 VOORTZETTING HOSTINGDIENST 2.1 Indien Escrow Alliance op grond van artikel 8.1 uit de Escrow-overeenkomst (zie Bijlage I: Afschrift artikel 8.1 afgiftegronden Escrow-overeenkomst) overgaat tot afgifte van de in escrow gegeven materialen aan Stichting, verplicht Hosting Provider zich om op eerste verzoek van Stichting ( Verzoek Continuering Hostingdienst ) de Hostingdienst namens Stichting voort te zetten ten gunste van Gebruiker gedurende de Uitloopperiode. 2.2 De Uitloopperiode vangt aan op de dag dat Stichting op grond van artikel 2.1 Hosting Provider verzoekt de Hostingdienst voort te zetten. 2.3 Indien Stichting op grond van artikel 2.1 Hosting Provider verzoekt tot het voort zetten van de Hostingdienst, verklaren Partijen zich reeds nu, voor alsdan, akkoord dat per datum Verzoek Continuering Hostingdienst het formele opdrachtgeverschap is overgegaan van Transscope naar Stichting en dat Stichting als enige formele opdrachtgever optreedt naar Hosting Provider. 2.4 Hosting Provider verklaart zich nu, voor alsdan, bereid om op verzoek van Stichting de Hostingdienst voor een periode van drie (3) maanden, zijnde de Uitloopperiode, na Verzoek Continuering Hostingdienst door Stichting te continueren, mits een eventueel dan nog openstaande Vergoeding ter dekking van de Uitloopperiode per ommegaande wordt betaald aan Hosting Provider. Deze eventueel openstaande Vergoeding kan nimmer de hoogte van de in artikel 4.2 overeengekomen en vastgestelde Waarborgsom overschrijden. 2.5 Zolang Hosting Provider de Hostingdienst levert aan Stichting ten gunste van Gebruiker, zal de rechtsverhouding tussen Hosting Provider en Stichting worden beheerst door de voorwaarden van de Hostingovereenkomst (waar Stichting op eerste verzoek een afschrift van zal ontvangen). 2.6 Transscope stemt ermee in dat Hosting Provider en Stichting overeenkomen dat Hosting Provider de Hostingdienst levert aan Stichting conform het voorgaande. 2.7 Stichting en Hosting Provider zullen binnen de Uitloopperiode bij elkaar komen teneinde te bespreken of na de Uitloopperiode de Hostingdienst dient te worden gecontinueerd en onder welke voorwaarden Hosting Provider bereid is de Hostingdienst voort te zetten. 2.8 Transscope verklaart zich reeds nu, voor alsdan, akkoord dat Stichting gerechtigd is om namens Gebruikers te mogen handelen met als doelstelling de Hostingdienst ten behoeve van Gebruikers te kunnen laten continueren door Hosting Provider opdat Gebruiker zijn Data kan onttrekken van het Product. Escrow Alliance 2014 Pagina 15 van 17

16 ARTIKEL 3 - NIET-NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTINGEN 3.1 Indien Transscope in gebreke is met de nakoming van zijn Betalingsverplichtingen, zal Hosting Provider Escrow Alliance en Stichting informeren op de hierboven genoemde adressen ( Kennisgeving van niet-betalen ). 3.2 Indien Transscope binnen dertig (30) dagen na Kennisgeving van niet-betalen zijn Betalingsverplichting jegens Hosting Provider niet is nagekomen, is Stichting gerechtigd Escrow Alliance te verzoeken tot afgifte van de materialen op grond van artikel 8.1 sub d. uit de Escrow-overeenkomst en is Transscope niet gerechtigd een beroep te doen op de bezwaarprocedure als gesteld in artikel 8.3 uit de Escrow-overeenkomst. 3.3 Indien Stichting Hosting Provider op grond van artikel 2.1 verzoekt de Hostingdienst te continueren is Hosting Provider gerechtigd eventuele niet nagekomen Betalingsverplichtingen jegens Hosting Provider te verrekenen met de Waarborgsom, mits voldaan is aan de informatieplicht uit artikel 3.1 en behoudens tussen Hosting Provider en Transscope schriftelijk vastgelegde betalingsregeling betreffende de niet nagekomen Betalingsverplichtingen. In zulks geval zal Hosting Provider Stichting inzicht geven in de verrekening en verplicht Hosting Provider zich uit hoofde van de doelstelling van deze Continuïteitsverklaring de Hostingdienst voor minimaal één (1) maand te continueren. ARTIKEL 4 WAARBORGSOM TER DEKKING UITLOOPPERIODE 4.1 Ter dekking van de Vergoeding aan Hosting Provider voor de Hostingdienst gedurende de Uitloopperiode zal Transscope bij Stichting een Waarborgsom storten voor het eerst binnen veertien (14) dagen na ondertekening van deze Continuïteitsverklaring. 4.2 Hosting Provider en Transscope stellen gezamenlijk de hoogte van de Waarborgsom vast en garanderen dat de vastgestelde Waarborgsom voldoende is ter dekking van de Vergoeding gedurende de Uitloopperiode. Transscope en/of Hosting Provider zal Escrow Alliance informeren over de hoogte van de vastgestelde Waarborgsom. 4.3 Na vaststelling van de hoogte van de Waarborgsom zal Transscope binnen veertien (14) dagen de Waarborgsom storten op een door Stichting aan te geven bankrekening. 4.4 Hosting Provider en Transscope zullen hetzelfde doen bij een wijziging van de hoogte van de Waarborgsom en wel binnen veertien (14) dagen na het wijzigen van de Waarborgsom. 4.5 Jaarlijks, dan wel op verzoek van Stichting, controleert Escrow Alliance namens Stichting of de Waarborgsom voldoende is ter dekking van de Vergoeding gedurende de Uitloopperiode. Deze controle geschiedt door Hosting Provider te laten bevestigen dat de gestelde Waarborgsom op het moment van controle voldoende is ter dekking van de Vergoeding gedurende de Uitloopperiode. 4.6 Indien uit de onder artikel 4.5 genoemde controle blijkt dat de Waarborgsom onvoldoende is ter dekking van de Vergoeding gedurende de Uitloopperiode zal Transscope de discrepantie binnen veertien (14) dagen herstellen. Escrow Alliance 2014 Pagina 16 van 17

17 ARTIKEL 5 DUUR 5.1 Deze Continuïteitsverklaring vangt aan op de dag dat partijen deze Continuïteitsverklaring hebben ondertekend en is aangegaan voor de duur van de Escrow-overeenkomst. Hosting Provider zal door Escrow Alliance worden geïnformeerd zodra de Escrowovereenkomst eindigt. 5.2 Stichting is gerechtigd deze Continuïteitsverklaring tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van drie (3) maanden. 5.3 Eenzijdige beëindiging van deze Continuïteitsverklaring door Transscope of Hosting Partner, anders dan in het geval als omschreven in artikel 5.4 of artikel 5.5 hierna, is niet mogelijk, tenzij Stichting schriftelijk aan de andere drie partijen bevestigt met de beëindiging akkoord te gaan. 5.4 Transscope en de Hosting Provider zijn ieder gerechtigd deze Continuïteitsverklaring met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien Stichting in staat van faillissement wordt verklaard of niet volledig en/of tijdig aan zijn uit deze Continuïteitsverklaring voortvloeiende verplichtingen jegens de opzeggende partij voldoet en, na deswege door Transscope respectievelijk Hosting Provider schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft betreffende verplichting na te komen. 5.5 Transscope zijn Infrastructuur onderbrengt bij een andere leverancier van Hostingdienst en betreffende leverancier akkoord gaat met een Continuïteitsverklaring inhoudelijk gelijk aan deze Continuïteitsverklaring. ARTIKEL 6 - OVERIGE BEPALINGEN 6.1 De (uitvoering van) deze Continuïteitsverklaring en alle eventuele aanvullingen daarop worden beheerst door het Nederlandse recht. Partijen zullen geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) deze Continuïteitsverklaring in eerste aanleg onderwerpen aan de uitspraak van de desbevoegde rechterlijke instantie te Amsterdam. 6.2 Alle kosten zowel in als buiten rechte, die van rechtskundige bijstand inbegrepen, welke enige partij moet maken als gevolg van het niet naar behoren nakomen door een andere partij van enige krachtens deze Continuïteitsverklaring op haar rustende verplichting zijn voor rekening van de in gebreke zijnde partij. Aldus overeengekomen op Dit is verstrekt door Escrow Alliance op : Handtek.: Leon Hauzer Leon Hauzer (Oct 29, 2014) Escrow Alliance 2014 Pagina 17 van 17

Software Escrow. Drie-Partijen-Contract. [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014

Software Escrow. Drie-Partijen-Contract. [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014 Software Escrow Drie-Partijen-Contract Inzake: [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014 [Leverancier B.V.] Leverancier & [Begunstigde B.V.]

Nadere informatie

[Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu

[Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu Software Escrow Drie-Partijen-Contract [dag - maand]- 2012 [Software Bedrijf] Licentiegever & [Software Eindgebruiker] Licentienemer & EscrowDirect.eu Escrow Agent Aldus ondertekend in drievoud: [Software

Nadere informatie

: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ;

: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; Escrow Reglement inzake: Viadesk 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; 2. Escrow Alliance BV gevestigd Nieuwe Gracht 98 te Haarlem (2011

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Begrippen welke in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V.

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Breda onder nummer 34/2014 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 7B1 ICT Solutions voor de Kondelier Solutions software producten Auteur: 7B1 ICT Solutions Datum: 10/09/2007 Versie: 1.1 Document KON-DN2-NLV1.1 Tabel 1: Versiebeheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009 Algemene voorwaarden per 01-09-2009 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Leverancier,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014

Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014 Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014 Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud,

Nadere informatie

ARBIT-2014 (meezendversie) 1

ARBIT-2014 (meezendversie) 1 Rijksoverheid Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2014 (ARBIT-2014), vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 26 maart 2014, nr. 313208 ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 1.1 DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Adressenbestand: een door Opdrachtgever

Nadere informatie

2. Deze Voorwaarden Online Diensten Stratech zijn als volgt opgebouwd:

2. Deze Voorwaarden Online Diensten Stratech zijn als volgt opgebouwd: D A T U M 03.12.2014 P A G I N A 1 van 6 Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Voorwaarden Online Diensten Stratech zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de online diensten

Nadere informatie

Aanhangsel bij de Algemene Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst;

Aanhangsel bij de Algemene Voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren Dienst; Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan: Bijlage: Dienst:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012 Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Voorwaarden Davilex Online

Voorwaarden Davilex Online Voorwaarden Davilex Online Artikel 1: Definities In deze Davilex Online Voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenissen gehanteerd: a. Davilex: Davilex Software B.V. b. Afnemer: een

Nadere informatie

OVEREENKOMST inzake levering van Diensten

OVEREENKOMST inzake levering van Diensten PARTIJEN: (1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Timewax B.V., gevestigd te Landsmeer aan de Langebreek 49, hierna te noemen: Timewax, en (2) U, hierna te noemen: Opdrachtgever, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN BIJ IT-OVEREENKOMSTEN (ARBIT) Versie ARBIT 2010

ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN BIJ IT-OVEREENKOMSTEN (ARBIT) Versie ARBIT 2010 ALGEMENE RIJKSVOORWAARDEN BIJ IT-OVEREENKOMSTEN (ARBIT) Versie ARBIT 2010 ALGEMENE BEPALINGEN... 5 BIJZONDERE BEPALINGEN KOOP...20 BIJZONDERE BEPALINGEN GEBRUIKSRECHTEN...21 BIJZONDERE BEPALINGEN OPDRACHTEN...24

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV DEEL A: DEEL B: DEEL C: DEEL D: DEEL E: ALGEMEEN DEEL; VOORWAARDEN CLOUD OPLOSSINGEN; VOORWAARDEN HUUR ALL-IN KANTOORAPPARATUUR; VOORWAARDEN KOOP PRODUCTEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INSYDE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INSYDE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INSYDE B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de hierna omschreven betekenissen: 1.2 CMS Systeem: een door Insyde ontwikkeld en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JobsRepublic

Algemene Voorwaarden JobsRepublic Algemene Voorwaarden JobsRepublic Algemene Voorwaarden JobsRepublic Producten & Diensten Versie 5.0 1 juli 2013 I. ALGEMEEN Artikel 1. Definities 1. In de Algemene Voorwaarden JOBSREPUBLIC worden onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V. INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 BEVESTIGING...1 1.4 AANBIEDINGEN...1 1.5 OVEREENKOMSTEN...1 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina 1 van 15

Algemene Voorwaarden. Pagina 1 van 15 Emanon informatika werkplaats B.V. (hierna: "Emanon") is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder nummer 09060721. 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene

Nadere informatie

Voor de volgende begrippen gelden in deze ESF online Voorwaarden en in de ESF online Overeenkomst de volgende definities:

Voor de volgende begrippen gelden in deze ESF online Voorwaarden en in de ESF online Overeenkomst de volgende definities: 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze ESF online Voorwaarden en in de ESF online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ESF online

Nadere informatie

4. Betaling. 5. Levering

4. Betaling. 5. Levering Firstwebsite.nl Gevestigd aan Floris Heermalestraat 7, 3514VV Utrecht Dossiernummer KvK 30247242, hierna te noemen Leverancier ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie