: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ;"

Transcriptie

1 Escrow Reglement inzake: Viadesk 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; 2. Escrow Alliance BV gevestigd Nieuwe Gracht 98 te Haarlem (2011 NL) hierna te noemen Escrow Alliance ; Licentieverlener BV pagina 1

2 In aanmerking nemende: I II III IV V VI Licentieverlener verstrekt aan licentienemer(s), hetzij rechtstreeks, hetzij via distributeurs, gebruiksrechten op zijn programmaproducten; Licentieverlener is eigenaar van de broncode en technische documentatie betreffende de programmaproducten en deze zijn van vertrouwelijke aard; In termen van de licentieovereenkomst van de programmaproducten zijn de broncode en technische documentatie betreffende de programmaproducten niet vereist, doch wel voor het goede begrip, onderhoud, wijzigingen en corrigeren van de programmaproducten. Licentieverlener erkent dat licentienemer(s) in bepaalde omstandigheden, uitsluitend voor continuïteitsdoeleinden, inzage dienen te kunnen hebben in genoemde broncode en technische documentatie; Licentieverlener is overeengekomen de broncode en technische documentatie van de programmaproducten ten behoeve van licentienemer(s) te deponeren bij Escrow Alliance; Licentieverlener heeft te dien einde met Escrow Alliance een Collectieve Escrowregeling opgesteld en bijbehorende tweepartijen escrow-overeenkomst afgesloten waar van de bepalingen zijn neergelegd in navolgend Escrow Reglement: Licentieverlener BV pagina 2

3 ARTIKEL 1 - DEFINITIES De navolgende begrippen hebben in deze overeenkomst en de bijlagen de navolgende betekenis: Aanmelding Licentienemer Broncode Continuïteitsdoeleinden Escrow Certificaat Escrow Reglement Geo-IP City onderzoek Licentienemer Licentieovereenkomst Licentieverlener een verzoek waarin Licentieverlener een licentienemer aanmeldt voor het escrow arrangement; de computer programmeercode van het Product in een door mensen leesbaar formaat, inclusief alle documentatie en instructies noodzakelijk voor het onderhouden, interpreteren, compileren en installeren; het gebruik van het Materiaal uitsluitend en alleen ten behoeve van het onderhoud, corrigeren, wijzigen of uitbreiden van het Product, met inachtneming van de voor Licentienemer uit de Licentieovereenkomst voortvloeiende restricties ten aanzien van onder meer gebruik, verspreiding, intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding; een door Escrow Alliance aan Licentienemer te verstrekken digitaal certificaat waarin escrow bescherming wordt bevestigd conform de voorwaarden van de Overeenkomst. Het certificaat wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst Aanmelding Licentienemer verstrekt; de bepalingen van de overeenkomst in reglementvorm, welk Escrow Reglement van toepassing is en onverbrekelijk onderdeel uitmaakt van het escrow arrangement tussen Licentieverlener, Licentienemer en Escrow Alliance; Met deze test wordt aangetoond waar de machines van Viadesk geregistreerd staan op basis van het IP-adres. Het doel van de test is om aan te tonen dat de applicatie en de data van de Viadesk applicatie in Nederland staan. Viadesk ontvangt een Geo-IP City Certificaat en een document met daarin de testresultaten; een begunstigde in de vorm van een natuurlijk persoon, een instelling, een bedrijf, een andere rechtspersoon of entiteit aan wie licentieverlener een gebruiksrecht op het Product heeft verstrekt en aan wie Escrow Alliance een Escrow Certificaat heeft verstrekt. Een licentienemer die uitdrukkelijk niet wenst deel te nemen aan onderhavige escrow arrangement kan dit schriftelijk, per aangetekend schrijven, laten weten aan Escrow Alliance. Licentienemer geeft hiermee te kennen dat zij geen recht kan doen gelden uit het bepaalde in artikel 5.1; de tussen Licentieverlener en Licentienemer gesloten licentieovereenkomst betreffende het Product; leverancier die middels een licentieovereenkomst, hetzij rechtstreeks, hetzij via distributeurs, gebruiksrechten aan licentienemer(s) verleent op zijn programmaproducten; Licentieverlener BV pagina 3

4 Materiaal I de broncode van het Product; II alle veranderingen, updates en/of correcties van het Product die door Licentieverlener binnen het kader van zijn releasebeleid aan Licentienemer ter beschikking worden gesteld; III alle voor het onderhoud van het Product relevante en noodzakelijke technische documentatie; Medium Overeenkomst Product(en) Technische documentatie Verificatie de gegevensdrager(s) waarop het Materiaal wordt aangeleverd; de onderhavige Collectieve Tweepartijen-escrow-overeenkomst tussen Licentieverlener en Escrow Alliance; het (de) aan Licentienemer ingevolge de Licentieovereenkomst in gebruik gegeven programmaproduct(en), zoals nader gespecificeerd in Bijlage I: Materialen Depot, waarvoor deponering is overeengekomen; de technische documentatie welke voor Licentienemer noodzakelijk is om de broncode van Product te (doen) onderhouden, wijzigen, corrigeren en/of te modificeren; de Verificatie toont aan dat de in depot gehouden Materiaal compleet en toegankelijk is. Met het gedeponeerde Materiaal wordt een compilatie uitgevoerd. Het doel van de compilatie is om aan te tonen dat het Materiaal tot een identieke en werkende omgeving op te bouwen is. ARTIKEL 2 - DEPONERING 2.1 Vooropgesteld dat het Materiaal nog niet gedeponeerd is, zal Licentieverlener binnen dertig (30) dagen na ondertekening van de Overeenkomst het Medium, bevattende het Materiaal, aan Escrow Alliance in eigendom overdragen. 2.2 Licentieverlener zal hetzelfde doen met wijzigingen in het product en wel binnen dertig (30) dagen na ter beschikkingstelling daarvan aan Licentienemer binnen het kader van zijn releasebeleid met een maximum van vier (4) deponeringen per jaar. 2.3 Escrow Alliance bevestigd de deponering van het Materiaal aan Licentienemer, hetzij schriftelijk, hetzij door een mededeling ter zake op de website van Escrow Alliance en/of Licentieverlener. Indien Licentienemer na de operationele implementatie van een nieuwe release binnen dertig (30) dagen geen bevestiging heeft ontvangen betreffende de deponering van het Materiaal, dan dient Licentienemer Escrow Alliance daarover schriftelijk te informeren. 2.4 Escrow Alliance zal de laatste drie (3) laatste depots van het Materiaal in depot houden voor de duur van de Overeenkomst. Oudere depots zullen door Escrow Alliance worden vernietigd, tenzij anders overeengekomen in deze Overeenkomst. Licentieverlener BV pagina 4

5 2.5 Escrow Alliance zal van het Materiaal geen ander gebruik maken dan waartoe zij ingevolge de Overeenkomst is gerechtigd. 2.6 De in artikel 2.1 en artikel 2.2 omschreven eigendomsoverdracht van het Medium impliceert niet de overdracht aan Escrow Alliance van enige rechten van intellectuele eigendom op het Materiaal. Deze rechten blijven onver minderd toekomen aan Licentieverlener en/of andere rechthebbende(n), aan wie Licentieverlener zijn rechten ontleent. 2.7 Licentieverlener machtigt Escrow Alliance ter zake van het Materiaal: - indien noodzakelijk een reserve kopie te maken; - een kopie te maken ten behoeve van de secundaire opslag; - het Materiaal op een computersysteem te laden teneinde de Verificatie te doen uitvoeren; - in de gevallen als bepaald in artikel 5 ( Afgifte ), het Materiaal af te geven aan Licentienemer. ARTIKEL 3 BACK-UP 3.1 Licentieverlener zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst in eigen beheer een kopie van het Materiaal als back-up ter beschikking houden. ARTIKEL 4 - VERIFICATIE 4.1 Bij ieder depot zal Licentieverlener aan Escrow Alliance een Escrow Deposit Form (EDF) doen toekomen met daarop een opgave van het Materiaal dat ten behoeve van Licentienemer wordt gedeponeerd. Licentieverlener waarborgt dat het Materiaal een getrouwe en volledige weergave vormt van het aan Licentienemer in licentie verstrekte Product ten tijde van de deponering. 4.2 Escrow Alliance zal ieder depot verifiëren op aanwezigheid en leesbaarheid van de materialen als gespecificeerd op het Escrow Deposit Form. In aanvulling daarop zal Escrow Alliance jaarlijks een verdergaande Verificatie (TVS Level 3) op het Materiaal uitvoeren alsmede een Geo-IP City onderzoek. Licentieverlener verplicht zich daaraan voor zover redelijk en noodzakelijk zijn medewerking te verlenen. Escrow Alliance zal Licentieverlener en Licentienemer binnen vijf (5) werkdagen na afronding van de Verificatie berichten omtrent de bevindingen van de Verificatie. 4.3 Licentienemer is gerechtigd op enig moment Escrow Alliance te verzoeken een aanvullend onderzoek te (doen) uitvoeren. Licentieverlener is verplicht daaraan voor zover redelijk en noodzakelijk zijn medewerking te verlenen. 4.4 De kosten van Escrow Alliance, Licentieverlener en Licentienemer, ten gevolge van een aanvullend onderzoek op grond van artikel 4.3, komen voor rekening van Licentienemer, tenzij de Verificatie uitwijst dat Licentieverlener op manifeste wijze niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst, in welk geval de kosten voor rekening van Licentieverlener komen. Licentieverlener BV pagina 5

6 4.5 Indien uit een Verificatie blijkt dat het Materiaal als gedeponeerd bij Escrow Alliance geen getrouwe en volledige weergave vormt van het Product zoals dat aan Licentienemer in licentie was verstrekt ten tijde van deponering, zal Licentieverlener binnen dertig (30) dagen de discrepantie herstellen. ARTIKEL 5 - AFGIFTE 5.1 Vooropgesteld dat Licentienemer beschikt over een geldige Licentieovereenkomst, is Escrow Alliance verplicht het Materiaal aan Licentienemer af te geven, indien: a. Licentieverlener zijn bedrijfsvoering staakt zonder zijn Onderhoudsverplichtingen en/of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst rechtsgeldig aan een competente derde partij over te dragen; b. Licentieverlener in staat van faillissement wordt verklaard. 5.2 Indien zich naar de mening van de Licentienemer een in artikel 5.1 omschreven omstandigheid voordoet en hij op grond daarvan afgifte van het Materiaal door Escrow Alliance verlangt, zal hij zulks per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst melden aan zowel Licentieverlener als aan Escrow Alliance. Betreffend schrijven dient vergezeld te zijn van begeleidende stukken waarover Begunstigde beschikt om zijn mening te staven. 5.3 Wanneer Escrow Alliance de in artikel 5.2 van dit artikel omschreven melding heeft ontvangen, zal zij binnen zeven (7) dagen Licentieverlener schriftelijk mededelen dat een verzoek om afgifte van het Materiaal is ontvangen. Licentieverlener kan binnen veertien (14) dagen na dagtekening van deze melding door Escrow Alliance een bezwaar indienen tegen de afgifte van het Materiaal. Indien Licentieverlener ofwel geen bezwaar maakt tegen de verlangde afgifte ofwel geen bezwaar tegen die afgifte bij Escrow Alliance heeft gemaakt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de melding, is Escrow Alliance gerechtigd het Materiaal onmiddellijk af te geven aan Licentienemer. 5.4 Indien Licentieverlener binnen de daarvoor in artikel 5.3 gestelde termijn bezwaar maakt tegen de door Licentienemer verlangde afgifte en betreffend bezwaar in redelijkheid onderbouwt, zullen partijen de vraag of Licentienemer recht heeft op die afgifte voorleggen aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (www.sgoa.org) ter beslissing in Arbitraal Kort Geding overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting. De beslissing van de SGOA zal bindend zijn voor alle partijen. 5.5 In geval Licentieverlener in staat van faillissement is verklaard, is Licentieverlener niet gerechtigd een beroep te doen op de bezwaarprocedure als gesteld in artikel Indien Escrow Alliance, overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, overgaat tot afgifte van het Materiaal aan Licentienemer, verleent Licentieverlener reeds nu, voor alsdan, aan Licentienemer het niet-exclusieve recht het Materiaal te gebruiken uitsluitend voor Continuïteitsdoeleinden binnen het kader van zijn eigen bedrijfsvoering. ARTIKEL 6 GARANTIES 6.1 Licentieverlener garandeert dat hij gerechtigd is het Materiaal aan Escrow Alliance over te dragen overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en vrijwaart Escrow Alliance tegen mogelijke aanspraken van derden ter zake van de Verificatie en/of afgifte van het Materiaal aan Licentienemer binnen de bepalingen van de Overeenkomst. Licentieverlener BV pagina 6

7 6.2 Licentieverlener garandeert dat het Materiaal een getrouwe en volledige weergave vormt van het aan Licentienemer in licentie verstrekte Product ten tijde van deponering. 6.3 Licentieverlener waarborgt naar Licentienemer dat het Materiaal als gedeponeerd bij Escrow Alliance toereikend is om een gekwalificeerd persoon in staat te stellen het Product te onderhouden, corrigeren, modificeren en compileren. 6.4 Licentienemer garandeert dat hij het Materiaal, indien hem dat ingevolge artikel 5 ter beschikking is gesteld, uitsluitend zal gebruiken voor Continuïteitsdoeleinden binnen het kader van zijn eigen bedrijfsvoering. Licentienemer is ermee bekend dat in voorkomend geval onderscheiden bepalingen uit de Licentieovereenkomst, zoals onder meer ter zake van geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding onverminderd van kracht blijven voor wat betreft het gebruik van het Materiaal. 6.5 Het is Licentienemer verboden het Materiaal te gebruiken of te laten gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Overeenkomst, op straffe van een onmiddellijk door Licentieverlener opeisbare boete van EUR ,- onverminderd de overige aan Licentieverlener toekomende rechten. 6.6 Indien Licentienemer voor het onderhouden, corrigeren en/of wijzigen van het Product derde(n) inschakelt, is hij gehouden de verplichtingen als neergelegd in artikel 6.4 en artikel 6.5 aan betreffende derde(n) op te leggen. ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN ESCROW ALLIANCE 7.1 Escrow Alliance zal zorg dragen voor adequate beveiliging en veilige opslag van het Materiaal en in dit verband alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht gelet op de onderhavige Overeenkomst en de belangen van zowel Licentieverlener als Licentienemer. 7.2 Voor de duur van de Overeenkomst zal Escrow Alliance depots van het Materiaal bewaard houden in haar kluizen. Escrow Alliance zal alle redelijkerwijs te betrachten zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de kluizen. 7.3 Indien en voor zover vertrouwelijke informatie ter kennis van Escrow Alliance komt, zal zij deze niet aan derden bekend maken, welke geheimhoudingsplicht zij eveneens van haar personeel en geautoriseerde derden zal bedingen. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt verstaan: - het in depot overgedragen Materiaal; - informatie die aan Escrow Alliance onder geheimhouding is verstrekt. 7.4 Escrow Alliance zal het Materiaal niet bekend maken, ter inzage geven of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde, behoudens eigen werknemers en geautoriseerde derden voor zover noodzakelijk voor verificatiedoeleinden. In voorkomend geval zal Escrow Alliance erop toezien dat onmiddellijk na Verificatie het Product en eventuele kopieën uit het verificatiesysteem worden verwijderd. Licentieverlener BV pagina 7

8 7.5 Indien Escrow Alliance het Materiaal met betrekking tot het Product voor meerdere Licentienemers in depot houdt, zal zij indien zij ingevolge artikel 5 gerechtigd is het Materiaal aan Licentienemer af te geven, een kopie daarvan (doen) vervaardigen en aan de Licentienemer ter beschikking stellen; de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Licentienemer. 7.6 Indien ondanks de beveiligingsmaatregelen en andere voorzorgen van Escrow Alliance schade wordt toegebracht aan of verlies plaatsvindt van het Materiaal zal zij Licentieverlener daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Licentieverlener zal in voorkomend geval opnieuw een kopie van het desbetreffende Materiaal aan Escrow Alliance overdragen als omschreven in artikel 2. De kosten verbonden aan het maken van deze nieuwe kopie komen voor rekening van Escrow Alliance, behoudens en voor zover Licentieverlener niet heeft voldaan aan zijn back-up verplichtingen als omschreven in artikel Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zal Escrow Alliance het Materiaal vernietigen dan wel op een verzoek daartoe aan Licentieverlener retourneren. Beëindiging van de Overeenkomst zal partijen of diens medewerkers niet vrijwaren van de verplichtingen ten aanzien van vertrouwelijkheid zoals opgenomen in deze Overeenkomst. ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID 8.1 Escrow Alliance is jegens Licentieverlener en/of Licentienemer aansprakelijk voor directe schade aan het Materiaal en/of enige andere directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de nakoming van de Overeenkomst, indien die schade het gevolg is van schuld van Escrow Alliance zelf, in welk geval haar verplichting tot schadeloosstelling een bedrag van EUR ,- in totaal nimmer te boven zal gaan. 8.2 Escrow Alliance is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Licentieverlener, Licentienemer of derden zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, bedrijfsschade, omzet- en winstderving, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiend uit deze overeenkomst. 8.3 Escrow Alliance is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de Verificaties. Escrow Alliance is daarentegen niet verantwoordelijk voor de volledigheid, nauwkeurigheid, functionaliteit en/of doelmatigheid van het Materiaal. 8.4 Licentieverlener en/of Licentienemer, indien Escrow Alliance het Materiaal aan Licentienemer heeft afgegeven, vrijwaart Escrow Alliance voor aanspraken van derden, welke voortvloeien uit of verband houden met de afgifte van het Materiaal onder de Overeenkomst. ARTIKEL 9 - DUUR 9.1 De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van deze Overeenkomst door alle partijen en vangt aan op de dag dat partijen de Overeenkomst hebben ondertekend. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 9.2 Licentienemer is gerechtigd zijn deelname te beëindigen. Beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling aan Escrow Alliance met bericht van ontvangst, met in achtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Opzegging wordt ter kennisgeving door Escrow Alliance aan Licentiegever bevestigd. Licentieverlener BV pagina 8

9 9.3 Licentieverlener is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. Beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling aan Escrow Alliance met bericht van ontvangst, met in achtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Opzegging wordt ter kennisgeving door Escrow Alliance aan Licentienemer bevestigd. 9.4 Licentieverlener is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien Escrow Alliance in staat van faillissement wordt verklaard of niet volledig en/of tijdig aan haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoet en, na deswege door Licentieverlener schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft betreffende verplichting na te komen. Licentieverlener is, indien Licentienemer zulks kenbaar maakt, verplicht het Materiaal ten behoeve van de Licentienemer opnieuw te deponeren bij een escrow-agent ter keuze van Licentieverlener. Escrow Alliance is alsdan verplicht het Materiaal, op eerste afroep van de Licentieverlener, hetzij over te dragen aan de aangewezen escrow-agent, hetzij aan Licentieverlener, indien Licentienemer te kennen heeft gegeven van de broncode deponering af te zien. ARTIKEL 11 OVERIGE BEPALINGEN 11.1 De (uitvoering van de) Overeenkomst en alle eventuele aanvullingen daarop worden beheerst door het Nederlandse recht. Partijen zullen geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) de Overeenkomst in eerste aanleg onderwerpen aan de uitspraak van de desbevoegde rechtelijke instantie te Amsterdam Alle kosten zowel in als buiten rechte, die van rechtskundige bijstand inbegrepen, welke één der partijen moet maken als gevolg van het niet naar behoren nakomen door de wederpartij van enige krachtens de Overeenkomst op hem rustende verplichting, zijn voor rekening van de in gebreke zijnde partij. Licentieverlener BV pagina 9

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V.

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Breda onder nummer 34/2014 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt aan

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Bepalingen Escrow Novire

Gemeenschappelijke Bepalingen Escrow Novire Gemeenschappelijke Bepalingen Escrow Novire Artikel 1. Definities In deze Gemeenschappelijke bepalingen en de daarmee samenhangende overeenkomsten worden de volgende definities gehanteerd: * Afgifte: de

Nadere informatie

4. Betaling. 5. Levering

4. Betaling. 5. Levering Firstwebsite.nl Gevestigd aan Floris Heermalestraat 7, 3514VV Utrecht Dossiernummer KvK 30247242, hierna te noemen Leverancier ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Laatste update: augustus 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cornelis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014

Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014 Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014 Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Begrippen welke in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een

Nadere informatie

HOOFD ABONNEMENTSOVEREENKOMST

HOOFD ABONNEMENTSOVEREENKOMST HOOFD ABONNEMENTSOVEREENKOMST Artikel 1 Definities In onderhavige overeenkomst en de daarbij horende bijlagen zal onder de navolgende begrippen tenzij specifiek anders overeengekomen, het volgende worden

Nadere informatie

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt ALGEMENE VOORWAARDEN versie: 6 november 2012 DEFINITIES Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden Oscin de eenmanszaak handelend onder de naam Oscin", gevestigd te Oosterhout. In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave voorwaarden

Inhoudsopgave voorwaarden Notis De Koumen 80a 6433 KE Hoensbroek Telefoon 045 570 33 66 Support 045 570 33 77 Telefax 045 570 33 88 info@notis.info www.notis.info Inhoudsopgave voorwaarden BTW nr. NL810011293 B 01ALGEMENE VERKOOP-

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV DEEL A: DEEL B: DEEL C: DEEL D: DEEL E: ALGEMEEN DEEL; VOORWAARDEN CLOUD OPLOSSINGEN; VOORWAARDEN HUUR ALL-IN KANTOORAPPARATUUR; VOORWAARDEN KOOP PRODUCTEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JobsRepublic

Algemene Voorwaarden JobsRepublic Algemene Voorwaarden JobsRepublic Algemene Voorwaarden JobsRepublic Producten & Diensten Versie 5.0 1 juli 2013 I. ALGEMEEN Artikel 1. Definities 1. In de Algemene Voorwaarden JOBSREPUBLIC worden onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 21B Design

Algemene voorwaarden 21B Design Algemene voorwaarden 21B Design 21B Design - Algemene voorwaarden Definities Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden; 21B Design 21B Design, gevestigd te Langenboom; Cliënt De natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Way2Web B.V.

Algemene voorwaarden Way2Web B.V. Algemene voorwaarden Way2Web B.V. 1. Algemene bepalingen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.2. Way2Web: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Way2Web B.V., gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN IZI ORDER

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN IZI ORDER ALGEMENE VOORWAARDEN IZI ORDER Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de Website van de Licentienemer.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Mostware Automatisering B.V.

Algemene Voorwaarden van Mostware Automatisering B.V. Algemene Voorwaarden van Mostware Automatisering B.V. Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in hoofdstukken, te weten: I. Algemene bepalingen II. Bijzondere bepalingen apparatuur III. Bijzondere

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voorwaarden

Algemene Voorwaarden. voorwaarden Algemene Voorwaarden voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Versie 1.2 03 Algemene Bepalingen versie 1.2 Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid 04 Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Bepalingen 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V.

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGGUNS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kasteleinenkampweg 7b, 5222 AX 's-hertogenbosch Dossiernr. K.v.K. 59483113, hierna te noemen Leverancier Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

1.2 Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.2 Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden en wijzigingen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Robadent goederen en/of diensten van

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

D-Hosting, tevens handelende onder de naam Divine Creations of D-Creations, gevestigd te Rhoon; betekent Consument en Zakelijke Cliënt;;

D-Hosting, tevens handelende onder de naam Divine Creations of D-Creations, gevestigd te Rhoon; betekent Consument en Zakelijke Cliënt;; 1 D-Hosting - Algemene Voorwaarden Definities Algemene Voorwaarden D-Hosting Cliënt Consument Dienst of Diensten Domeinnaam Gebruikersnaam IP-Adres Netwerk Overeenkomst Programmatuur Provider deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIQAS

ALGEMENE VOORWAARDEN FIQAS ALGEMENE VOORWAARDEN FIQAS Versie AV.v.2/2006 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 BEVESTIGING...2 1.4 AANBIEDINGEN...2 1.5 OVEREENKOMSTEN...2 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden ICT model ICTWaarborg

Algemene Inkoopvoorwaarden ICT model ICTWaarborg Algemene Inkoopvoorwaarden ICT model ICTWaarborg Artikel 1. Definities Versie november 2014 De in deze inkoopvoorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide termen hebben de betekenis als hieronder aangegeven.

Nadere informatie