: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ;"

Transcriptie

1 Escrow Reglement inzake: Viadesk 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; 2. Escrow Alliance BV gevestigd Nieuwe Gracht 98 te Haarlem (2011 NL) hierna te noemen Escrow Alliance ; Licentieverlener BV pagina 1

2 In aanmerking nemende: I II III IV V VI Licentieverlener verstrekt aan licentienemer(s), hetzij rechtstreeks, hetzij via distributeurs, gebruiksrechten op zijn programmaproducten; Licentieverlener is eigenaar van de broncode en technische documentatie betreffende de programmaproducten en deze zijn van vertrouwelijke aard; In termen van de licentieovereenkomst van de programmaproducten zijn de broncode en technische documentatie betreffende de programmaproducten niet vereist, doch wel voor het goede begrip, onderhoud, wijzigingen en corrigeren van de programmaproducten. Licentieverlener erkent dat licentienemer(s) in bepaalde omstandigheden, uitsluitend voor continuïteitsdoeleinden, inzage dienen te kunnen hebben in genoemde broncode en technische documentatie; Licentieverlener is overeengekomen de broncode en technische documentatie van de programmaproducten ten behoeve van licentienemer(s) te deponeren bij Escrow Alliance; Licentieverlener heeft te dien einde met Escrow Alliance een Collectieve Escrowregeling opgesteld en bijbehorende tweepartijen escrow-overeenkomst afgesloten waar van de bepalingen zijn neergelegd in navolgend Escrow Reglement: Licentieverlener BV pagina 2

3 ARTIKEL 1 - DEFINITIES De navolgende begrippen hebben in deze overeenkomst en de bijlagen de navolgende betekenis: Aanmelding Licentienemer Broncode Continuïteitsdoeleinden Escrow Certificaat Escrow Reglement Geo-IP City onderzoek Licentienemer Licentieovereenkomst Licentieverlener een verzoek waarin Licentieverlener een licentienemer aanmeldt voor het escrow arrangement; de computer programmeercode van het Product in een door mensen leesbaar formaat, inclusief alle documentatie en instructies noodzakelijk voor het onderhouden, interpreteren, compileren en installeren; het gebruik van het Materiaal uitsluitend en alleen ten behoeve van het onderhoud, corrigeren, wijzigen of uitbreiden van het Product, met inachtneming van de voor Licentienemer uit de Licentieovereenkomst voortvloeiende restricties ten aanzien van onder meer gebruik, verspreiding, intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding; een door Escrow Alliance aan Licentienemer te verstrekken digitaal certificaat waarin escrow bescherming wordt bevestigd conform de voorwaarden van de Overeenkomst. Het certificaat wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst Aanmelding Licentienemer verstrekt; de bepalingen van de overeenkomst in reglementvorm, welk Escrow Reglement van toepassing is en onverbrekelijk onderdeel uitmaakt van het escrow arrangement tussen Licentieverlener, Licentienemer en Escrow Alliance; Met deze test wordt aangetoond waar de machines van Viadesk geregistreerd staan op basis van het IP-adres. Het doel van de test is om aan te tonen dat de applicatie en de data van de Viadesk applicatie in Nederland staan. Viadesk ontvangt een Geo-IP City Certificaat en een document met daarin de testresultaten; een begunstigde in de vorm van een natuurlijk persoon, een instelling, een bedrijf, een andere rechtspersoon of entiteit aan wie licentieverlener een gebruiksrecht op het Product heeft verstrekt en aan wie Escrow Alliance een Escrow Certificaat heeft verstrekt. Een licentienemer die uitdrukkelijk niet wenst deel te nemen aan onderhavige escrow arrangement kan dit schriftelijk, per aangetekend schrijven, laten weten aan Escrow Alliance. Licentienemer geeft hiermee te kennen dat zij geen recht kan doen gelden uit het bepaalde in artikel 5.1; de tussen Licentieverlener en Licentienemer gesloten licentieovereenkomst betreffende het Product; leverancier die middels een licentieovereenkomst, hetzij rechtstreeks, hetzij via distributeurs, gebruiksrechten aan licentienemer(s) verleent op zijn programmaproducten; Licentieverlener BV pagina 3

4 Materiaal I de broncode van het Product; II alle veranderingen, updates en/of correcties van het Product die door Licentieverlener binnen het kader van zijn releasebeleid aan Licentienemer ter beschikking worden gesteld; III alle voor het onderhoud van het Product relevante en noodzakelijke technische documentatie; Medium Overeenkomst Product(en) Technische documentatie Verificatie de gegevensdrager(s) waarop het Materiaal wordt aangeleverd; de onderhavige Collectieve Tweepartijen-escrow-overeenkomst tussen Licentieverlener en Escrow Alliance; het (de) aan Licentienemer ingevolge de Licentieovereenkomst in gebruik gegeven programmaproduct(en), zoals nader gespecificeerd in Bijlage I: Materialen Depot, waarvoor deponering is overeengekomen; de technische documentatie welke voor Licentienemer noodzakelijk is om de broncode van Product te (doen) onderhouden, wijzigen, corrigeren en/of te modificeren; de Verificatie toont aan dat de in depot gehouden Materiaal compleet en toegankelijk is. Met het gedeponeerde Materiaal wordt een compilatie uitgevoerd. Het doel van de compilatie is om aan te tonen dat het Materiaal tot een identieke en werkende omgeving op te bouwen is. ARTIKEL 2 - DEPONERING 2.1 Vooropgesteld dat het Materiaal nog niet gedeponeerd is, zal Licentieverlener binnen dertig (30) dagen na ondertekening van de Overeenkomst het Medium, bevattende het Materiaal, aan Escrow Alliance in eigendom overdragen. 2.2 Licentieverlener zal hetzelfde doen met wijzigingen in het product en wel binnen dertig (30) dagen na ter beschikkingstelling daarvan aan Licentienemer binnen het kader van zijn releasebeleid met een maximum van vier (4) deponeringen per jaar. 2.3 Escrow Alliance bevestigd de deponering van het Materiaal aan Licentienemer, hetzij schriftelijk, hetzij door een mededeling ter zake op de website van Escrow Alliance en/of Licentieverlener. Indien Licentienemer na de operationele implementatie van een nieuwe release binnen dertig (30) dagen geen bevestiging heeft ontvangen betreffende de deponering van het Materiaal, dan dient Licentienemer Escrow Alliance daarover schriftelijk te informeren. 2.4 Escrow Alliance zal de laatste drie (3) laatste depots van het Materiaal in depot houden voor de duur van de Overeenkomst. Oudere depots zullen door Escrow Alliance worden vernietigd, tenzij anders overeengekomen in deze Overeenkomst. Licentieverlener BV pagina 4

5 2.5 Escrow Alliance zal van het Materiaal geen ander gebruik maken dan waartoe zij ingevolge de Overeenkomst is gerechtigd. 2.6 De in artikel 2.1 en artikel 2.2 omschreven eigendomsoverdracht van het Medium impliceert niet de overdracht aan Escrow Alliance van enige rechten van intellectuele eigendom op het Materiaal. Deze rechten blijven onver minderd toekomen aan Licentieverlener en/of andere rechthebbende(n), aan wie Licentieverlener zijn rechten ontleent. 2.7 Licentieverlener machtigt Escrow Alliance ter zake van het Materiaal: - indien noodzakelijk een reserve kopie te maken; - een kopie te maken ten behoeve van de secundaire opslag; - het Materiaal op een computersysteem te laden teneinde de Verificatie te doen uitvoeren; - in de gevallen als bepaald in artikel 5 ( Afgifte ), het Materiaal af te geven aan Licentienemer. ARTIKEL 3 BACK-UP 3.1 Licentieverlener zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst in eigen beheer een kopie van het Materiaal als back-up ter beschikking houden. ARTIKEL 4 - VERIFICATIE 4.1 Bij ieder depot zal Licentieverlener aan Escrow Alliance een Escrow Deposit Form (EDF) doen toekomen met daarop een opgave van het Materiaal dat ten behoeve van Licentienemer wordt gedeponeerd. Licentieverlener waarborgt dat het Materiaal een getrouwe en volledige weergave vormt van het aan Licentienemer in licentie verstrekte Product ten tijde van de deponering. 4.2 Escrow Alliance zal ieder depot verifiëren op aanwezigheid en leesbaarheid van de materialen als gespecificeerd op het Escrow Deposit Form. In aanvulling daarop zal Escrow Alliance jaarlijks een verdergaande Verificatie (TVS Level 3) op het Materiaal uitvoeren alsmede een Geo-IP City onderzoek. Licentieverlener verplicht zich daaraan voor zover redelijk en noodzakelijk zijn medewerking te verlenen. Escrow Alliance zal Licentieverlener en Licentienemer binnen vijf (5) werkdagen na afronding van de Verificatie berichten omtrent de bevindingen van de Verificatie. 4.3 Licentienemer is gerechtigd op enig moment Escrow Alliance te verzoeken een aanvullend onderzoek te (doen) uitvoeren. Licentieverlener is verplicht daaraan voor zover redelijk en noodzakelijk zijn medewerking te verlenen. 4.4 De kosten van Escrow Alliance, Licentieverlener en Licentienemer, ten gevolge van een aanvullend onderzoek op grond van artikel 4.3, komen voor rekening van Licentienemer, tenzij de Verificatie uitwijst dat Licentieverlener op manifeste wijze niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst, in welk geval de kosten voor rekening van Licentieverlener komen. Licentieverlener BV pagina 5

6 4.5 Indien uit een Verificatie blijkt dat het Materiaal als gedeponeerd bij Escrow Alliance geen getrouwe en volledige weergave vormt van het Product zoals dat aan Licentienemer in licentie was verstrekt ten tijde van deponering, zal Licentieverlener binnen dertig (30) dagen de discrepantie herstellen. ARTIKEL 5 - AFGIFTE 5.1 Vooropgesteld dat Licentienemer beschikt over een geldige Licentieovereenkomst, is Escrow Alliance verplicht het Materiaal aan Licentienemer af te geven, indien: a. Licentieverlener zijn bedrijfsvoering staakt zonder zijn Onderhoudsverplichtingen en/of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst rechtsgeldig aan een competente derde partij over te dragen; b. Licentieverlener in staat van faillissement wordt verklaard. 5.2 Indien zich naar de mening van de Licentienemer een in artikel 5.1 omschreven omstandigheid voordoet en hij op grond daarvan afgifte van het Materiaal door Escrow Alliance verlangt, zal hij zulks per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst melden aan zowel Licentieverlener als aan Escrow Alliance. Betreffend schrijven dient vergezeld te zijn van begeleidende stukken waarover Begunstigde beschikt om zijn mening te staven. 5.3 Wanneer Escrow Alliance de in artikel 5.2 van dit artikel omschreven melding heeft ontvangen, zal zij binnen zeven (7) dagen Licentieverlener schriftelijk mededelen dat een verzoek om afgifte van het Materiaal is ontvangen. Licentieverlener kan binnen veertien (14) dagen na dagtekening van deze melding door Escrow Alliance een bezwaar indienen tegen de afgifte van het Materiaal. Indien Licentieverlener ofwel geen bezwaar maakt tegen de verlangde afgifte ofwel geen bezwaar tegen die afgifte bij Escrow Alliance heeft gemaakt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de melding, is Escrow Alliance gerechtigd het Materiaal onmiddellijk af te geven aan Licentienemer. 5.4 Indien Licentieverlener binnen de daarvoor in artikel 5.3 gestelde termijn bezwaar maakt tegen de door Licentienemer verlangde afgifte en betreffend bezwaar in redelijkheid onderbouwt, zullen partijen de vraag of Licentienemer recht heeft op die afgifte voorleggen aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (www.sgoa.org) ter beslissing in Arbitraal Kort Geding overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting. De beslissing van de SGOA zal bindend zijn voor alle partijen. 5.5 In geval Licentieverlener in staat van faillissement is verklaard, is Licentieverlener niet gerechtigd een beroep te doen op de bezwaarprocedure als gesteld in artikel Indien Escrow Alliance, overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, overgaat tot afgifte van het Materiaal aan Licentienemer, verleent Licentieverlener reeds nu, voor alsdan, aan Licentienemer het niet-exclusieve recht het Materiaal te gebruiken uitsluitend voor Continuïteitsdoeleinden binnen het kader van zijn eigen bedrijfsvoering. ARTIKEL 6 GARANTIES 6.1 Licentieverlener garandeert dat hij gerechtigd is het Materiaal aan Escrow Alliance over te dragen overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en vrijwaart Escrow Alliance tegen mogelijke aanspraken van derden ter zake van de Verificatie en/of afgifte van het Materiaal aan Licentienemer binnen de bepalingen van de Overeenkomst. Licentieverlener BV pagina 6

7 6.2 Licentieverlener garandeert dat het Materiaal een getrouwe en volledige weergave vormt van het aan Licentienemer in licentie verstrekte Product ten tijde van deponering. 6.3 Licentieverlener waarborgt naar Licentienemer dat het Materiaal als gedeponeerd bij Escrow Alliance toereikend is om een gekwalificeerd persoon in staat te stellen het Product te onderhouden, corrigeren, modificeren en compileren. 6.4 Licentienemer garandeert dat hij het Materiaal, indien hem dat ingevolge artikel 5 ter beschikking is gesteld, uitsluitend zal gebruiken voor Continuïteitsdoeleinden binnen het kader van zijn eigen bedrijfsvoering. Licentienemer is ermee bekend dat in voorkomend geval onderscheiden bepalingen uit de Licentieovereenkomst, zoals onder meer ter zake van geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding onverminderd van kracht blijven voor wat betreft het gebruik van het Materiaal. 6.5 Het is Licentienemer verboden het Materiaal te gebruiken of te laten gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Overeenkomst, op straffe van een onmiddellijk door Licentieverlener opeisbare boete van EUR ,- onverminderd de overige aan Licentieverlener toekomende rechten. 6.6 Indien Licentienemer voor het onderhouden, corrigeren en/of wijzigen van het Product derde(n) inschakelt, is hij gehouden de verplichtingen als neergelegd in artikel 6.4 en artikel 6.5 aan betreffende derde(n) op te leggen. ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN ESCROW ALLIANCE 7.1 Escrow Alliance zal zorg dragen voor adequate beveiliging en veilige opslag van het Materiaal en in dit verband alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht gelet op de onderhavige Overeenkomst en de belangen van zowel Licentieverlener als Licentienemer. 7.2 Voor de duur van de Overeenkomst zal Escrow Alliance depots van het Materiaal bewaard houden in haar kluizen. Escrow Alliance zal alle redelijkerwijs te betrachten zorgvuldigheid in acht nemen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de kluizen. 7.3 Indien en voor zover vertrouwelijke informatie ter kennis van Escrow Alliance komt, zal zij deze niet aan derden bekend maken, welke geheimhoudingsplicht zij eveneens van haar personeel en geautoriseerde derden zal bedingen. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt verstaan: - het in depot overgedragen Materiaal; - informatie die aan Escrow Alliance onder geheimhouding is verstrekt. 7.4 Escrow Alliance zal het Materiaal niet bekend maken, ter inzage geven of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde, behoudens eigen werknemers en geautoriseerde derden voor zover noodzakelijk voor verificatiedoeleinden. In voorkomend geval zal Escrow Alliance erop toezien dat onmiddellijk na Verificatie het Product en eventuele kopieën uit het verificatiesysteem worden verwijderd. Licentieverlener BV pagina 7

8 7.5 Indien Escrow Alliance het Materiaal met betrekking tot het Product voor meerdere Licentienemers in depot houdt, zal zij indien zij ingevolge artikel 5 gerechtigd is het Materiaal aan Licentienemer af te geven, een kopie daarvan (doen) vervaardigen en aan de Licentienemer ter beschikking stellen; de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Licentienemer. 7.6 Indien ondanks de beveiligingsmaatregelen en andere voorzorgen van Escrow Alliance schade wordt toegebracht aan of verlies plaatsvindt van het Materiaal zal zij Licentieverlener daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Licentieverlener zal in voorkomend geval opnieuw een kopie van het desbetreffende Materiaal aan Escrow Alliance overdragen als omschreven in artikel 2. De kosten verbonden aan het maken van deze nieuwe kopie komen voor rekening van Escrow Alliance, behoudens en voor zover Licentieverlener niet heeft voldaan aan zijn back-up verplichtingen als omschreven in artikel Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zal Escrow Alliance het Materiaal vernietigen dan wel op een verzoek daartoe aan Licentieverlener retourneren. Beëindiging van de Overeenkomst zal partijen of diens medewerkers niet vrijwaren van de verplichtingen ten aanzien van vertrouwelijkheid zoals opgenomen in deze Overeenkomst. ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID 8.1 Escrow Alliance is jegens Licentieverlener en/of Licentienemer aansprakelijk voor directe schade aan het Materiaal en/of enige andere directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de nakoming van de Overeenkomst, indien die schade het gevolg is van schuld van Escrow Alliance zelf, in welk geval haar verplichting tot schadeloosstelling een bedrag van EUR ,- in totaal nimmer te boven zal gaan. 8.2 Escrow Alliance is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Licentieverlener, Licentienemer of derden zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, bedrijfsschade, omzet- en winstderving, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiend uit deze overeenkomst. 8.3 Escrow Alliance is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de Verificaties. Escrow Alliance is daarentegen niet verantwoordelijk voor de volledigheid, nauwkeurigheid, functionaliteit en/of doelmatigheid van het Materiaal. 8.4 Licentieverlener en/of Licentienemer, indien Escrow Alliance het Materiaal aan Licentienemer heeft afgegeven, vrijwaart Escrow Alliance voor aanspraken van derden, welke voortvloeien uit of verband houden met de afgifte van het Materiaal onder de Overeenkomst. ARTIKEL 9 - DUUR 9.1 De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van deze Overeenkomst door alle partijen en vangt aan op de dag dat partijen de Overeenkomst hebben ondertekend. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 9.2 Licentienemer is gerechtigd zijn deelname te beëindigen. Beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling aan Escrow Alliance met bericht van ontvangst, met in achtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Opzegging wordt ter kennisgeving door Escrow Alliance aan Licentiegever bevestigd. Licentieverlener BV pagina 8

9 9.3 Licentieverlener is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. Beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling aan Escrow Alliance met bericht van ontvangst, met in achtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Opzegging wordt ter kennisgeving door Escrow Alliance aan Licentienemer bevestigd. 9.4 Licentieverlener is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien Escrow Alliance in staat van faillissement wordt verklaard of niet volledig en/of tijdig aan haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoet en, na deswege door Licentieverlener schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft betreffende verplichting na te komen. Licentieverlener is, indien Licentienemer zulks kenbaar maakt, verplicht het Materiaal ten behoeve van de Licentienemer opnieuw te deponeren bij een escrow-agent ter keuze van Licentieverlener. Escrow Alliance is alsdan verplicht het Materiaal, op eerste afroep van de Licentieverlener, hetzij over te dragen aan de aangewezen escrow-agent, hetzij aan Licentieverlener, indien Licentienemer te kennen heeft gegeven van de broncode deponering af te zien. ARTIKEL 11 OVERIGE BEPALINGEN 11.1 De (uitvoering van de) Overeenkomst en alle eventuele aanvullingen daarop worden beheerst door het Nederlandse recht. Partijen zullen geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) de Overeenkomst in eerste aanleg onderwerpen aan de uitspraak van de desbevoegde rechtelijke instantie te Amsterdam Alle kosten zowel in als buiten rechte, die van rechtskundige bijstand inbegrepen, welke één der partijen moet maken als gevolg van het niet naar behoren nakomen door de wederpartij van enige krachtens de Overeenkomst op hem rustende verplichting, zijn voor rekening van de in gebreke zijnde partij. Licentieverlener BV pagina 9

Licentieverlener is eigenaar van de broncode en technische documentatie betreffende de programmaproducten en deze zijn van vertrouwelijke aard;

Licentieverlener is eigenaar van de broncode en technische documentatie betreffende de programmaproducten en deze zijn van vertrouwelijke aard; SOFTWARE ESCROW OVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [Software bedrijf], gevestigd [Adres] te [Plaats] ([Postcode]), KvK-nummer [00000000], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Initialen & Achternaam],

Nadere informatie

[Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu

[Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu Software Escrow Drie-Partijen-Contract [dag - maand]- 2012 [Software Bedrijf] Licentiegever & [Software Eindgebruiker] Licentienemer & EscrowDirect.eu Escrow Agent Aldus ondertekend in drievoud: [Software

Nadere informatie

ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING

ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING ONDERGETEKENDEN, 1., gevestigd te, ten deze vertegenwoordigd door, hierna te noemen "Licentieverlener", 2., gevestigd te, ten deze vertegenwoordigd door,

Nadere informatie

Software Escrow. Drie-Partijen-Contract. [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014

Software Escrow. Drie-Partijen-Contract. [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014 Software Escrow Drie-Partijen-Contract Inzake: [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014 [Leverancier B.V.] Leverancier & [Begunstigde B.V.]

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

VOORBEELD Collectieve Escrow-overeenkomst voor broncode

VOORBEELD Collectieve Escrow-overeenkomst voor broncode VOORBEELD Collectieve Escrow-overeenkomst voor broncode inzake Escrow-overeenkomstnummer: 201410-629-28 Ondergetekenden: 1. [Leverancier B.V.], statutair gevestigd [Statutair Adres Leverancier] te [Statutaire

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

VOORBEELD Individuele Escrow-overeenkomst voor broncode

VOORBEELD Individuele Escrow-overeenkomst voor broncode voor broncode inzake Escrow-overeenkomstnummer: 201410-629-28 Ondergetekenden: 1. [Leverancier B.V.], statutair gevestigd [Statutair Adres Leverancier] te [Statutaire Plaats Leverancier] ([Statutaire PC

Nadere informatie

ESCROW REGLEMENT BUSINESSTRACK RITTENREGISTRATIE MODULE. De partijen:

ESCROW REGLEMENT BUSINESSTRACK RITTENREGISTRATIE MODULE. De partijen: ESCROW REGLEMENT INZAKE BUSINESSTRACK RITTENREGISTRATIE MODULE Overeenkomstnummer: 201401-382-17 De partijen: 1. Business Track Nederland B.V. gevestigd aan de Van Boshuizenstraat 12 (1083 BA) te Amsterdam,

Nadere informatie

ESCROW REGLEMENT BLACKBOX WEBAPPLICATIE. De partijen:

ESCROW REGLEMENT BLACKBOX WEBAPPLICATIE. De partijen: ESCROW REGLEMENT INZAKE BLACKBOX WEBAPPLICATIE Overeenkomstnummer: 201401-381-17 De partijen: 1. Transscope Voertuigsystemen B.V. gevestigd aan de Moerheimstraat 83b (7701 CC) te Dedemsvaart hierna te

Nadere informatie

Amsterdam, oktober Betreft: Concept escrow overeenkomsten Escrow4all. Geachte heer / mevrouw,

Amsterdam, oktober Betreft: Concept escrow overeenkomsten Escrow4all. Geachte heer / mevrouw, Amsterdam, oktober 2017 Betreft: Concept escrow overeenkomsten Escrow4all Geachte heer / mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in de escrow oplossingen van Escrow4all. Als kennisleider in de branche,

Nadere informatie

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl)

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow-overeenkomst voor de internetapplicatie Projectadministratie.nl Alle gebruikers van de internetapplicatie projectadministratie.nl

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT. Xaurum B.V. 1 augustus 2017 Contract nummer SA2P17559

ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT. Xaurum B.V. 1 augustus 2017 Contract nummer SA2P17559 ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT Xaurum B.V. 1 augustus 2017 Contract nummer SA2P17559 ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT Xaurum B.V. De partijen: (1) Xaurum B.V., gevestigd aan de Charles Petitweg

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Licentieovereenkomst betreffende knowhow Licentieovereenkomst betreffende knowhow Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1..., statutair gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., kantoorhoudende aan in, hierna te noemen: Gebruiker,

1..., statutair gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., kantoorhoudende aan in, hierna te noemen: Gebruiker, ESCROWOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN, 1..., statutair gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw., kantoorhoudende aan in, hierna te noemen: Gebruiker, alsmede 2. Inventive

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen de zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met Cure4 B.V. een overeenkomst heeft gesloten in verband met het afnemen van Cure4Direct diensten, hierna te noemen Verantwoordelijke

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Geheimhoudingsovereenkomst Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats)

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) LICENTIEOVEREENKOMST VOOR TOURINGCARBEDRIJVEN. (datum van erkenning) (1) STICHTING KEURMERK TOURINGCARBEDRIJF EN (2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) 1 INHOUD ARTIKEL 1. Definities 2. Verlening licentie

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

VIOS aanvraagformulier

VIOS aanvraagformulier VIOS aanvraagformulier Bedrijfsnaam: Straat & nummer: PC & woonplaats: E-mail adres: Gaarne deze gegevens samen met onderstaande overeenkomst (per fax of per post) retourneren aan: Duitman Hengelo B.V.

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

GEBRUIKERSBIJEENKOMST 11 april 2011. www.escrowalliance.nl

GEBRUIKERSBIJEENKOMST 11 april 2011. www.escrowalliance.nl GEBRUIKERSBIJEENKOMST 11 april 2011 ESCROW ALLIANCE BV Onafhankelijke derde partij gespecialiseerd in escrowregelingen Kwalitatieve en innovatieve escrowregelingen Brede ervaring op het snijvlak ICT en

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

Licentieovereenkomst ADLIB

Licentieovereenkomst ADLIB Licentieovereenkomst ADLIB De Ondergetekenden: a. ADLIB INFORMATION SYSTEMS B.V., kantoorhoudende te Maarssen, aan de Safariweg 18-22, vertegenwoordigd door mevrouw M. van der Kwartel, Financieel Directeur,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie

Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie NVI Escrow Algemene Voorwaarden 1 Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie Algemene Voorwaarden voor broncode-deponering. Gedeponeerd bij akte, verleden op 20 juli 2001 voor notaris Mr. J.W.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM.

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM. LICENTIEOVEREENKOMST tussen software ontwikkelaar Procom.nu statutair gevestigd te Drachten, De Bolder 1-9206 AM, KvK Noord-Nederland nr. 01157209, hierna te noemen: Licentiegever, en Licentienemer; OVERWEGENDE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening 1. Definities 1.1 "Implementation IQ": Handelsnaam van Innovation IQ B.V., gevestigd te De Meern aan de Vasalisplantsoen 17 (3454 LT) en ingeschreven in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN BEWERKERSOVEREENKOMST De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Miltenburg, hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden:

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden: PARTNEROVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap 2Value B.V., handelend onder de naam 2Value, kantoorhoudende te (2106 AP) Heemstede aan de Zandvoortselaan nr. 190, ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

1.1 Algemene Voorwaarden : deze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder

1.1 Algemene Voorwaarden : deze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder Algemene Voorwaarden Eezy B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Algemene Voorwaarden : deze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 32143058. 1.2 Eezy B.V. (hierna:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden (Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken Amsterdam, Kantoor IJmond d.d. 4 juni 1999.) Velsen-Noord, 4 juni 1999. I. Algemeen I.1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR.

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR> OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. Partijen: 1. LINKIT B.V., gevestigd te 3454 PV DE MEERN aan de Rijnzathe 9, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J. Holierhoek hierna te noemen: Opdrachtgever ; en

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting CentERdata Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder depotnummer 41098659, d.d. 15 februari 2016. 1. Algemeen 1.1 Stichting CentERdata,

Nadere informatie

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen ArenaGym en een Deelnemer.

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen ArenaGym en een Deelnemer. Artikel 1 Definities Deelnemer: Een ieder die een overeenkomst sluit met ArenaGym ArenaGym: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ArenaGym B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst Escrow Novire. Qsuite, hierna ook te noemen: Programmatuur

Gebruikersovereenkomst Escrow Novire. Qsuite, hierna ook te noemen: Programmatuur Gebruikersovereenkomst Escrow Novire Qsuite, hierna ook te noemen: Programmatuur Novire B.V. en Novire Systems B.V., in deze Gebruikersovereenkomst aangeduid als: Leverancier Ondergetekenden: 1. Naam organisatie

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN SOFTWARE. c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier,

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN SOFTWARE. c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier, OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN SOFTWARE Partijen c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier, en c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie