Ingangsdatum: 1 februari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingangsdatum: 1 februari 2013"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN Ingangsdatum: 1 februari 2013 ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8 ARTIKEL 9 ARTIKEL 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 ARTIKEL 17 Artikel 18 Artikel 19 DEFINITIES TOEPASSINGSGEBIED TICKETS TUSSENLANDINGEN VLUCHTPRIJZEN EN KOSTEN RESERVERINGEN INCHECKEN WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER BAGAGE DIENSTREGELINGEN, ANNULERING VAN VLUCHTEN RESTITUTIE GEDRAG AAN BOORD VAN VLIEGTUIG REGELINGEN DOOR VERVOERDER ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN AANSLUITEND LUCHTVERVOER AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE TERMIJNEN VOOR KLACHTEN OVER BAGAGE BEPERKING VAN RECHTSVORDERINGEN WIJZIGING EN AFSTANDDOENING 1

2 ARTIKEL 1 DEFINITIES Onder 'OVEREENGEKOMEN STOPPLAATSEN' wordt verstaan die plaatsen, met uitzondering van de plaats van vertrek en de plaats van bestemming, beschreven op het ticket of getoond in de dienstregelingen van de vervoerder als stopplaatsen op de route van de Passagier. Onder 'DESIGNATOR CODE' wordt verstaan de twee of drie letters of de letter en het getal die staan voor bepaalde luchtvaartmaatschappijen. Onder 'AGENT' wordt verstaan de hoedanigheid waarin CAL optreedt als zij de verkoop van bepaalde diensten faciliteert. Als agent voor derde partijen is CAL geen hoofdpartij in een contract. Onder 'GEMACHTIGD AGENT' wordt verstaan een verkoopagent die is aangewezen door de Vervoerder om de Vervoerder te vertegenwoordigen bij de verkoop van passagiersvluchten binnen de diensten van de Vervoerder en, indien hiertoe gemachtigd, binnen de diensten van andere Vervoerders. Onder 'BAGAGE' wordt verstaan de persoonlijke eigendommen die een Passagier op een vlucht meeneemt. Tenzij anders bepaald, omvat dit zowel ingecheckte als niet- ingecheckte bagage van de Passagier. Onder 'BAGAGE CHECK' wordt verstaan die delen van het Ticket die verband houden met het vervoer van de ingecheckte bagage van de Passagier. Onder 'BAGAGE - IDENTIFICATIELABEL' wordt verstaan een document overhandigd door de Vervoerder dat alleen bedoeld is voor identificatie van ingecheckte bagage. 'CAL' betekent CHINA AIRLINES LTD. 'VERVOERDER' omvat CAL en andere luchtvaartmaatschappijen die het ticket uitgeven en alle luchtvaartmaatschappijen die de Passagier en/of zijn bagage vervoeren of zich hiertoe verplichten, of die andere diensten verrichten of zich hiertoe verplichten die verband houden met dergelijk luchtvervoer. Onder 'VOORSCHRIFTEN VAN VERVOERDER' wordt verstaan regels, met uitzondering van deze Vervoersvoorwaarden, die door de Vervoerder bekend worden gemaakt en in werking treden op de datum van uitgifte van het ticket, die van toepassing zijn op het vervoer van Passagiers en/of Bagage en die alle toepasselijke, geldende tarieven omvatten. Onder 'INGECHECKTE BAGAGE' wordt verstaan bagage waarover de Vervoerder als enige zeggenschap heeft en waarvoor de Vervoerder een Bagagecheck heeft uitgevoerd of een Bagage- identificatielabel heeft afgegeven of beide (Ingecheckte Bagage wordt vervoerd in het bagageruim van het vliegtuig). Onder 'CHECK- IN DEADLINE' wordt verstaan de termijn die de Vervoerder heeft vastgesteld waarbinnen de Passagier zijn incheckformaliteiten moet hebben afgerond en een instapkaart moet hebben ontvangen. Onder 'VERVOERSVOORWAARDEN' wordt verstaan deze vervoersvoorwaarden of, in voorkomende gevallen, de vervoersvoorwaarden van een andere Vervoerder. 2

3 Onder 'AANSLUITENDE VLUCHTEN' wordt verstaan een volgende vlucht die zorgt voor voortzetting van de reis op hetzelfde ticket of op een conjunctieticket. Onder 'CONJUCTIETICKET' wordt verstaan een ticket afgegeven aan een Passagier in samenhang met een ander ticket die samen één en dezelfde vervoersovereenkomst vormen. Onder 'VERDRAG' wordt verstaan een van de volgende akten die van toepassing is op de vervoersovereenkomst: het Verdrag tot het brengen van Eenheid in enige Bepalingen inzake het Internationale Luchtvervoer, ondertekend in Warschau, op 12 Oktober 1929 (hierna te noemen 'het Verdrag van Warschau'); het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag op 28 september 1955; het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd door het toegevoegde Protocol nr. 1 van Montreal 1975; het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag 1955 en door het toegevoegde Protocol nr. 2 van Montreal 1975; het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag en door het toegevoegde Protocol nr. 4 van Montreal 1975; Het Verdrag tot het brengen van Eenheid in enige Bepalingen inzake het Internationale Luchtvervoer, ondertekend in Montreal, op 28 Mei 1999 (hierna te noemen 'het Verdrag van Montreal'); 'SCHADE' omvat overlijden, verwonding, vertraging, financiële schade, gedeeltelijke financiële schade of andere schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit, of verband houdt met vervoer of andere soortgelijke diensten verricht door CAL. Onder 'DAGEN' wordt verstaan kalenderdagen, met inbegrip van alle zeven dagen van de week; op voorwaarde dat, voor het doel van kennisgeving, de dag waarop het bericht wordt verstuurd niet wordt meegeteld; en dat, voor het doel van het bepalen van de duur van geldigheid, de dag waarop het ticket wordt afgegeven, of waarop de vlucht begint, niet wordt meegeteld. Onder 'ELECTRONISCHE COUPON' wordt verstaan een elektronische Vluchtcoupon of ander waardedocument dat digitaal in de database van de Vervoerder is opgeslagen. Onder 'ELECTRONISCH TICKET' wordt verstaan de Reisroute/Ontvangstbewijs, de elektronische Coupons en indien van toepassing, een instapkaart afgegeven door of namens de Vervoerder. Onder 'OVERMACHT' wordt verstaan ongebruikelijke en onvoorziene omstandigheden waar CAL of de Passagier geen invloed op heeft en waarvan de gevolgen niet voorkomen hadden kunnen worden, zelfs indien alle noodzakelijke zorgvuldigheid zou zijn betracht. Onder 'VLUCHTPRIJS' wordt verstaan het betaalde bedrag of te betalen bedrag voor de vlucht in kwestie. Onder 'VLUCHTCOUPON' wordt verstaan dat deel van het ticket waar good for passage op wordt vermeld en dat de specifieke plaatsen aangeeft waartussen de Passagier vervoerd wordt. In het geval van een 'elektronisch ticket' betekent het de Elektronische Coupon. 3

4 Onder 'REISROUTE/ONTVANGSTBEWIJS' wordt verstaan een document of documenten die onderdeel vormen van het Elektronische Ticket waarop de informatie en kennisgevingen vermeld staan. Onder 'PASSAGIER' wordt verstaan enig persoon met een geldig ticket die wordt vervoerd, of vervoerd gaat worden in een vliegtuig, behalve leden van de bemanning. Onder 'PASSAGIERSCOUPON' of 'PASSAGIERSONTVANGSTBEWIJS' wordt verstaan dat deel van het ticket dat wordt afgegeven door of namens de Vervoerder dat als zodanig is gemarkeerd en dat de Passagier uiteindelijk zelf moet houden. Onder 'SDR' wordt verstaan Bijzonder Trekkingsrecht zoals gedefinieerd door het IMF (Internationaal Monetair Fonds). Onder 'TUSSENSTOP' wordt verstaan een geplande stop tijdens de reis van de Passagier op een punt tussen de vertrekplaats en de eindbestemming. Onder 'TARIEF' wordt verstaan de bekend gemaakte vervoersprijzen, kosten en daarmee verband houdende Vervoersvoorwaarden van een luchtvaartmaatschappij die, indien vereist, zijn gedeponeerd bij de juiste autoriteiten. Onder 'TICKET' wordt verstaan ofwel het document getiteld 'Passagiersticket en Bagagecheck' ofwel het Elektronische Ticket, in beide gevallen afgegeven door of namens de Vervoerder. Onder 'NIET- INGECHECKTE BAGAGE' wordt verstaan bagage van de Passagier anders dan de ingecheckt bagage. Onder 'GELDIGHEIDSPERIODE' wordt verstaan de periode waarvoor het ticket van de passagier geldig is om te reizen. ARTIKEL 2 TOEPASSINGSGEBIED 2.1 Algemeen Behalve waar vermeld in , zijn deze Vervoersvoorwaarden van toepassing op alle vervoer door de lucht van Passagiers en Bagage, verricht door CAL tegen betaling Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op gratis vervoer en vervoer tegen gereduceerd tarief behalve in de mate waarin CAL anders heeft bepaald in de Voorschriften van Vervoerder of in de betreffende contracten, passen of tickets. 2.2 Code Shares Voor bepaalde diensten heeft CAL regelingen met andere luchtvaartmaatschappijen bekend als Code Shares (gezamenlijke vluchtnummers). Dit betekent dat, zelfs als de Passagier een reservering heeft bij CAL, de vlucht door een andere Vervoerder kan worden uitgevoerd met het vliegtuig van die Vervoerder. Indien Code Share van toepassing is op de vlucht, dan laten CAL of haar gevolmachtigd vertegenwoordigers dit weten aan de Passagier bij het maken van een reservering. Deze Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op het reizen met vluchten 4

5 of vluchtsegmenten van CAL, waar China Airlines of de code 'CI' op het Ticket staat als zijnde de Vervoerder, en in die gevallen waarin CAL een wettelijke plicht heeft jegens Passagier wat betreft zijn/haar vervoer door de lucht. In het geval van langdurige vertraging op het asfalt bij code share vluchten op een luchthaven in de V.S., is het in werking zijnde Asfalt Vertragingsnoodplan van de feitelijke Vervoerder van toepassing op de rechten van de Passagier, indien afwijkend van dat van de verkopende vervoerder. 2.3 Vervoer naar/van de V.S. en Canada Vervoer naar/van Canada - deze Voorwaarden zijn van toepassing op vervoer tussen plaatsen in Canada of tussen een plaats in Canada en enige plaats daarbuiten, slechts in de mate waarin deze zijn opgenomen in de geldende tarieven in Canada Vervoer naar/van de V.S. - deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op vervoer door de lucht zoals gedefinieerd in de U.S. Federal Aviation Act van Charters Indien het vervoer wordt verricht op grond van een charterovereenkomst, zijn deze Vervoersvoorwaarden alleen van toepassing in de mate waarin deze middels referentie zijn opgenomen in de voorwaarden van de charterovereenkomst en het charter ticket. 2.5 Dwingend recht In de mate waarin enige bepaling in deze vervoersvoorwaarden of waar naar verwezen wordt in strijd is met een bepaling in het Verdrag, waar van toepassing, en met enige toepasselijke wet, voorschriften, besluiten of vereisten van de overheid waar niet van kan worden afgezien door overeenkomst tussen de partijen, is een dergelijke bepaling niet van toepassing. De ongeldigheid van enige bepaling is niet van invloed op de geldigheid van een andere bepaling. 2.6 Voorwaarden prevaleren boven Voorschriften Behalve voor zover bepaald in deze overeenkomst, prevaleren in het geval van inconsistentie tussen deze Vervoersvoorwaarden en de Voorschriften van de Vervoerder, deze Voorwaarden, behalve waar geldende tarieven in de V.S. of Canada van toepassing zijn, in welk geval de tarieven prevaleren. ARTIKEL 3 TICKETS 3.1 Ticket Voldoende Bewijs van Contract Het ticket vormt voldoende bewijs van het contract van vervoer tussen de Vervoerder en de Passagier wiens naam op het Ticket staat. De Vervoerder biedt alleen vervoer aan de Passagier die in het bezit is van een dergelijk ticket of die, als bewijs van betaling of gedeeltelijke betaling, enig ander document in zijn bezit heeft dat is afgegeven door de Vervoerder of haar gevolmachtigd agent. Het Ticket is en blijft te allen tijde het eigendom van de Vervoerder die het heeft afgegeven. De contractvoorwaarden vermeld op het Ticket zijn een samenvatting van sommige bepalingen van deze Vervoersvoorwaarden. 5

6 3.1.2 Eisen inzake Ticket Behalve in het geval van een Elektronisch Ticket, is een persoon niet gerechtigd tot vervoer per vliegtuig tenzij die persoon een geldig ticket overlegt dat op reguliere wijze is afgegeven overeenkomstig de Voorschriften van de Vervoerder en dat de Vluchtcoupon voor die vlucht bevat, en alle andere ongebruikte Vluchtcoupons en de Passagierscoupon. Een Passagier heeft voorts geen recht op vervoer indien het overhandigde Ticket beschadigd is of als het is gewijzigd door iemand anders dan de Vervoerder of haar gevolmachtigde. In het geval van een Elektronisch Ticket heeft een persoon geen recht op vervoer per vliegtuig tenzij die persoon een geldig identificatiebewijs overlegt en een Ticket heeft dat op reguliere wijze is afgegeven overeenkomstig de Voorschriften van de Vervoerder en in de database van de Vervoerder is opgeslagen Verlies, etc. van een Ticket In geval van verlies of beschadiging van een Ticket, of een deel daarvan, of het niet kunnen overleggen van een Ticket dat de Passagierscoupon en alle ongebruikte Vluchtcoupons omvat, kan de uitgevende Vervoerder op verzoek van de Passagier en met inachtneming van de Voorschriften van de Vervoerder een dergelijk Ticket of deel daarvan vervangen door een nieuw ticket uit te geven bij levering van voldoende bewijs aan Vervoerder dat een geldig Ticket voor de betreffende vluchten op reguliere wijze was afgegeven. Dit op voorwaarde dat de Passagier op een wijze als voorgeschreven door Vervoerder aan de Vervoerder de prijs betaalt die van toepassing is op het nieuwe Ticket indien en voor zover kwijtgeraakte of ontbrekende Ticket of de ontbrekende Vluchtcoupons door enig persoon gebruikt zijn, of dat teruggave in dat kader aan enig persoon wordt gedaan. De uitgevende Vervoerder mag een servicebedrag voor deze service in rekening brengen zoals vastgelegd in onze Vervoersvoorwaarden, tenzij het verlies of de beschadiging veroorzaakt werd door nalatigheid van de uitgevende Vervoerder Ticket niet overdraagbaar Een Ticket is niet overdraagbaar. Indien iemand anders dan de persoon die het recht heeft vervoerd te worden op een Ticket, met dat Ticket reist of een terugbetaling krijgt in verband daarmee, is de Vervoerder niet aansprakelijk jegens de persoon die dit recht heeft, indien zij in goed vertrouwen vervoer aanbiedt of een terugbetaling doet. Indien een Ticket wordt overhandigd door iemand anders dan de persoon die het recht heeft op vervoer of op een terugbetaling in verband daarmee, is de Vervoerder niet aansprakelijk jegens de persoon die dit recht heeft, indien zij in goed vertrouwen vervoer verschaft of een terugbetaling doet aan de Persoon die het Ticket overhandigt. 3.2 Geldigheidsperiode Een Ticket is geldig voor vervoer gedurende één jaar vanaf de datum waarop de reis begint of indien een deel van het Ticket niet wordt gebruikt, vanaf de datum van uitgifte, tenzij anders bepaald op het Ticket, in deze Vervoersvoorwaarden of de Voorschriften van de Vervoerder Indien een Passagier niet in staat is te reizen binnen de geldigheidsperiode van het Ticket omdat CAL: a) de vlucht annuleert waarvoor de Passagier een reservering heeft gemaakt; of b) een geplande stop weglaat die de plaats van vertrek, de plaats van bestemming of een tussenstop van de Passagier is; of 6

7 c) er niet in slaagt een vlucht redelijk volgens schema te laten verlopen; of d) er de oorzaak van is dat de Passagier een aansluitende vlucht mist; of e) een andere reisklasse aanbiedt; of f) niet in staat is om een eerder bevestigde plaats aan te bieden; wordt de geldigheid van een dergelijk Passagiersticket verlengd tot de eerste vlucht van CAL waarop nog ruimte beschikbaar is in de reisklasse waarvoor betaald is Indien een Passagier niet kan reizen binnen de geldigheidsperiode van het Ticket omdat op het moment dat deze Passagier een reservering wil doen, CAL niet in staat is om ruimte aan te bieden op een vlucht, wordt de geldigheid van een dergelijk Passagiersticket verlengd overeenkomstig de voorschriften van CAL Als een Passagier, na zijn of haar reis te hebben aangevangen, niet kan reizen in de geldigheidsperiode van het ticket vanwege ziekte, dan verlengt CAL (mits een dergelijke verlenging niet wordt uitgesloten door de voorschriften van de Vervoerder die van toepassing zijn op het tarief betaald door de Passagier) de geldigheidsperiode van een dergelijk ticket tot aan de datum waarop de Passagier medisch gezien kan reizen, of tot aan de eerste vlucht van de Vervoerder na deze datum, vanaf het punt waarop de reis wordt hervat, en waarop plaats beschikbaar is in de reisklasse waarvoor het tarief betaald is. Als de vluchtcoupons die nog in het Ticket zitten, of in het geval van een elektronisch Ticket, de elektronische Coupon, betrekking hebben op één of meerdere tussenstops, dan wordt de geldigheid van een dergelijk ticket verlengd, met inachtneming van de Voorschriften van de Vervoerder, met niet meer dan drie maanden vanaf de datum getoond op een dergelijk certificaat. Als het betaalde tarief een speciaal tarief is met een geldigheid korter dan die van het normale tarief wordt, ongeacht het bovenstaande, de geldigheid van een dergelijk ticket verlengd met niet meer dan zeven dagen. In dergelijke omstandigheden verlengt de Vervoerder op soortgelijke wijze de geldigheidsperiode van Tickets van naaste familieleden van de Passagier die een gehandicapte Passagier vergezellen In het geval van overlijden van een Passagier op de route, kunnen de Tickets van de personen die de Passagier vergezellen, worden aangepast door af te zien van de minimale verblijfsduur of door de geldigheid te verlengen. In het geval van een sterfgeval in het gezin van de Passagier die aan zijn reis is begonnen, kan de geldigheid van het Ticket van de Passagier en die van zijn naaste familieleden op gelijke wijze verlengd worden. Een dergelijke verandering wordt aangebracht bij ontvangst van een juist overlijdenscertificaat en een dergelijke verlenging van geldigheid is niet voor een periode langer dan vijfenveertig (45) dagen vanaf de datum van overlijden. 3.3 Volgorde van vluchtcoupons CAL accepteert Vluchtcoupons, of in het geval van een Elektronisch Ticket, een Elektronische Coupon, alleen in volgorde vanaf de plaats van vertrek zoals aangegeven op het Ticket. 7

8 3.3.2 Het Ticket is mogelijk niet geldig en CAL kan het Ticket van de Passagier wellicht niet accepteren indien de eerste vluchtcoupon, of in het geval van een Elektronisch Ticket, een Elektronische Coupon, voor internationaal vervoer niet gebruikt is en de Passagier zijn of haar reis begint op een willekeurige tussenstop of overeengekomen landingsplaats Iedere Vluchtcoupon, of in het geval van een Elektronisch Ticket, een Elektronische Coupon, wordt geaccepteerd voor vervoer in de reisklasse die daarop vermeld staat op de datum en de vlucht waarvoor de accommodatie is gereserveerd. Als Vluchtcoupons, of in het geval van een Elektronisch Ticket, een Elektronische Coupon, worden uitgegeven zonder dat daar een reservering op staat vermeld, wordt er plaats gereserveerd op aanvraag met inachtneming van de voorwaarden van het betreffende tarief en de beschikbaarheid van plaatsen op de vlucht waarvoor de aanvraag gedaan is. 3.4 Naam en Adres van de Vervoerder De naam van CAL mag op het Ticket worden afgekort tot de luchtvaartmaatschappijcode van CAL. Het adres van CAL is No.1, Hangzhan S. Rd, Dayuan Township, Taoyuan County 33758, Taiwan, R.O.C. ARTIKEL 4 TUSSENLANDINGEN Tussenlandingen kunnen worden toegestaan op overeengekomen landingsplaatsen met inachtneming van overheidsvoorschriften en de Voorschriften van de Vervoerder. Tussenlandingen zijn alleen toegestaan indien van tevoren afgestemd met de Vervoerder en indien dit op het Ticket vermeld staat. ARTIKEL 5 TARIEVEN EN KOSTEN 5.1 Algemeen Tarieven zijn alleen van toepassing op vervoer van de luchthaven op het punt van vertrek naar de luchthaven op de plaats van bestemming. Grondvervoerservice tussen luchthavens en tussen luchthaven en stadsterminal is niet inbegrepen in de tarieven tenzij verzorgd door de Vervoerder zonder bijkomende kosten. 5.2 Toepasselijke Vluchtprijzen Als de Passagier een boeking doet, brengt CAL of haar agent de Passagier op de hoogte van de Vluchtprijs die van toepassing is en betaald dient te worden. Indien de reservering wordt gemaakt voor een vlucht naar of van de V.S. en deze tenminste één week voorafgaand aan de vluchtvertrekdatum wordt gemaakt, houdt CAL de reservering voor een periode van 24 uur vast waarna betaling onmiddellijk verschuldigd is. Indien de reservering voor een vlucht naar of van de V.S. wordt gemaakt binnen één week van de vluchtvertrekdatum, is betaling onmiddellijk verschuldigd. In alle omstandigheden waarin betaling niet wordt gedaan overeenkomstig Artikel 5.2, al dan niet met de instemming van CAL, wordt de door CAL opgegeven Vluchtprijs ten tijde van het maken van de reservering uitsluitend ter informatie gegeven en is onderhevig aan verandering op enig moment voorafgaand aan betaling. 8

9 5.3 Routes Tenzij anders overeengekomen in de Voorwaarden van de Vervoerder, zijn de Tarieven alleen van toepassing op routes die in verband daarmee gepubliceerd worden. Indien er meer dan één route is op hetzelfde Tarief, mag de Passagier de route specificeren voorafgaand aan uitgifte van het Ticket. Indien er geen route gespecificeerd is, mag de Vervoerder de route bepalen. 5.4 Belastingen en Heffingen Belastingen of heffingen die worden opgelegd door de overheid of door andere instanties met betrekking tot een Passagier of het gebruik door een Passagier van enige dienst of faciliteit komen bovenop de opgegeven Tarieven en dienen door de Passagier te worden voldaan, tenzij anders bepaald in de Voorschriften van de Vervoerder CAL maakt melding van belastingen, kosten en heffingen die niet zijn inbegrepen in het Tarief en deze worden gewoonlijk afzonderlijk vermeld op het Ticket Belastingen en kosten die door de overheid worden opgelegd, zijn continu aan verandering onderhevig en kunnen worden opgelegd of gewijzigd na de datum waarop het Ticket is afgegeven. Bij de aankoop van het Ticket worden Passagiers geïnformeerd over de mogelijkheid van een verhoging van dergelijke belastingen of kosten nadat het Ticket is gekocht en zij kunnen CAL toestemming geven om deze verhogingen te innen bij de Passagier Op dezelfde wijze heeft de Passagier recht op restitutie, indien reeds betaalde belastingen of kosten op het moment van uitgifte van het Ticket, worden afgeschaft of verlaagd. Indien een Ticket niet wordt gebruikt, heeft de Passagier recht op restitutie van niet- gebruikte belastingen, kosten en heffingen, waarvoor dan een redelijk bedrag aan administratiekosten in rekening wordt gebracht. 5.5 Valuta Vluchtprijzen en heffingen dienen te worden betaald in valuta die geaccepteerd wordt door de Vervoerder Als betaling wordt gedaan in een andere valutasoort dan de valutasoort waarin de Vluchtprijs is vermeld, wordt een dergelijke betaling gedaan tegen de wisselkoers bepaald overeenkomstig de Voorschriften van de Vervoerder. ARTIKEL 6 RESERVERINGEN 6.1 Reserveringsvoorwaarden Reserveringen worden niet bevestigd totdat deze zijn geregistreerd als zijnde geaccepteerd door de Vervoerder of haar gevolmachtigd agent Zoals aangegeven in de Voorschriften van de Vervoerder, gelden voor bepaalde Vluchtprijzen voorwaarden die het recht van de Passagier op het wijzigen of annuleren van reserveringen, beperken of uitsluiten. 9

10 Indien de reservering is gemaakt voor een vlucht naar of van de V.S. kan een Passagier, ongeacht het voorgaande, de reservering zonder betaling aanhouden tegen het opgegeven tarief, of de reservering annuleren zonder boete, gedurende tenminste 24 uur nadat de reservering is gemaakt indien de reservering een week vóór de vertrekdatum of nog eerder is gemaakt Indien de reservering voor de vlucht naar of van de V.S. meer dan een week vóór de geplande vertrekdatum is gemaakt, dan kan de Passagier de vlucht annuleren binnen 24 uur nadat de reservering is gemaakt en een volledige restitutie ontvangen. 6.2 Termijnen voor de uitgifte van Tickets Indien een Passagier het Ticket niet betaald heeft (of een kredietregeling heeft getroffen met de Vervoerder) voor de aangegeven ticket termijn, kan de Vervoerder de reservering annuleren. 6.3 Persoonlijke gegevens De Passagier erkent dat persoonlijke gegevens aan de Vervoerder zijn verstrekt voor het doel van het maken van een reservering en het afgeven van een Ticket, het verschaffen van vervoer en gerelateerde diensten en faciliteiten aan de Passagier, de boekhouding, facturering en controle, het verifiëren en screenen van credit cards of andere betaalkaarten, immigratie- en douanecontrole, veiligheid, gezondheid, administratieve en wettelijke doelen, statistische en marketing analyse; het uitvoeren van programma's voor vaste klanten, het testen van systemen, onderhoud en ontwikkeling, klantrelaties, het assisteren van de Vervoerder bij toekomstige interactie met de Passagier en direct marketing en marktonderzoek (dat Vervoerder alleen doet op verzoek van Passagier of met zijn toestemming) CAL mag de persoonlijke gegevens van de Passagier bekendmaken aan haar dochtermaatschappijen, Vervoerders en andere bedrijven die betrokken zijn bij het verschaffen van vervoer en gerelateerde diensten en faciliteiten, aan de Passagier, aan samenwerkingspartners, gegevensverwerkers, agenten, overheidsinstanties en kredietkaartmaatschappijen en andere betaalmaatschappijen en screeningsbedrijven. Afhankelijk van de nationale wetten die van toepassing zijn, kan de Passagier toegang krijgen tot zijn persoonlijke gegevens die CAL in bezit heeft. In die gevallen waar de Passagier denkt dat de informatie niet accuraat is, kan de Passagier contact opnemen met CAL om de informatie te actualiseren. 6.4 Stoelen De Vervoerder geeft geen garantie voor een bepaalde stoel in het vliegtuig en de Passagier gaat ermee akkoord om díe stoel te accepteren die hem op de vlucht wordt toegewezen. In die gevallen waar de Vervoerder niet in staat is om een stoel in de geboekte cabine te verschaffen, handelt de Vervoerder overeenkomstig de toepasselijke nationale wetten of regelgeving. 6.5 Servicetoeslag voor niet- bezette Plaatsen Een servicetoeslag, overeenkomstig de Voorschriften van de Vervoerder, wordt betaald door een Passagier die niet bij de check- in locatie van de Vervoerder op het vliegveld of op een ander vertrekpunt arriveert op de juiste tijd en plek voor vervoer, of die niet de juiste 10

11 documenten bij zich heeft en niet gereed is om te reizen op de vlucht waarop voor hem een plaats is gereserveerd, of die zijn reservering annuleert na de deadline voor annulering zoals voorgeschreven in de Voorschriften van de Vervoerder. De servicetoeslag hoeft niet te worden betaald indien de Passagier de reservering niet heeft kunnen annuleren of niet op tijd heeft kunnen komen vanwege een vertraging of annulering van de vlucht, het weglaten van een ingeplande tussenstop, of vanwege het niet kunnen bieden van een plaats gereserveerd om medische redenen met een artsenverklaring. 6.6 Herbevestiging van Reserveringen Voor reserveringen van aansluitende vluchten of retourvluchten kan gelden dat u deze binnen bepaalde tijdslimieten opnieuw moet bevestigen in overeenstemming met, en binnen de tijdslimieten zoals gespecificeerd in de Voorschriften van de Vervoerder. Het niet- naleven van een dergelijk vereiste kan resulteren in annulering van aansluitende vluchten of retourvluchten. 6.7 Annulering van Reservering voor Vervolgvluchten door Vervoerder Indien een Passagier geen gebruikt maakt van een reservering en de Vervoerder hier niet over inlicht, dan kan de Vervoerder reserveringen voor een aansluitende of retourvlucht annuleren of hiertoe verzoeken. 6.8 Passagiers voor wie vooraf regelingen getroffen worden Passagiers met een handicap, permanente of tijdelijke beperking van mobiliteit en minderjarigen die niet begeleid worden, dienen tenminste 48 uur van tevoren met CAL contact op te nemen om aan te geven of zij hulp nodig hebben en met betrekking tot het vervoer van mobiliteitshulpmiddelen. In het geval dat het bericht van de Passagier ontvangen wordt in minder dan 48 uur voorafgaand aan de geplande vertrektijd, doet CAL haar best om ervoor te zorgen dat de hulp voorhanden is. Daar waar de verantwoordelijkheid voor het geven van hulp aan andere instanties is overgedragen krachtens het heersende recht, is CAL niet aansprakelijk voor tekortkomingen bij het verschaffen van hulp, tenzij het heersende recht dit bepaalt De Vervoerder kan besluiten om onbegeleide kinderen, zwangere vrouwen of Passagiers die ziek zijn niet te vervoeren, als er vóór de check- in geen regelingen zijn getroffen om hen te vervoeren. ARTIKEL 7 INCHECKEN 7.1 Check- in bij een balie of bij een check- in kiosk De Passagier arriveert bij de inchecklocatie van CAL of, op bepaalde routes en waar beschikbaar, de check- in kiosk gelegen in het aangewezen incheckgebied en bij de boarding gate ruim voordat het vliegtuig vertrekt om enige overheidsformaliteiten en vertrekprocedures af te handelen, en in ieder geval niet later dan de check- in deadline zoals aangegeven door CAL. Indien de Passagier niet op tijd arriveert bij de inchecklocatie van CAL of bij de boarding gate of niet de juiste documenten bij zich heeft en niet klaar is om te vertrekken, dan kan CAL de plaats die gereserveerd is voor de Passagier annuleren zodat de vlucht niet vertraagd wordt. CAL behoudt zich het recht voor om Passagiers niet te accepteren voor vervoer indien de Passagier er niet in slaagt om zich te melden bij de 11

12 incheckbalie vóór de check- in deadline. CAL is niet aansprakelijk jegens de Passagier voor verlies of kosten veroorzaakt door het niet- nakomen van de Passagier van de bepalingen van dit artikel. 7.2 Online inchecken Op bepaalde routes kan men online inchecken. Waar dit van toepassing is, kan de Passagier online inchecken en een instapkaart uitprinten uiterlijk op de tijd zoals aangegeven door CAL. De Passagier kan bij aankomst meteen door naar de beveiliging en dient bij de gate te zijn en klaar om aan boord te gaan overeenkomstig 7.1. Indien de Passagier niet op tijd arriveert bij de gate of bij de boarding gate of niet de juiste documenten bij zich heeft en niet gereed is om te vertrekken, kan CAL de plaats die gereserveerd is voor de Passagier annuleren en zorgt ervoor dat de vlucht niet vertraagd wordt. CAL is niet aansprakelijk jegens de Passagier voor verlies of kosten veroorzaakt door het niet- nakomen van de Passagier van de bepalingen van dit artikel. In die omstandigheden waar online inchecken niet beschikbaar is of niet is afgerond, dient de Passagier in te checken overeenkomstig 7.1. Het online inchecken kan alleen worden afgerond worden zodra alle on- screen formaliteiten zijn afgerond. Als de Passagier online incheckt en bagage heeft die moet worden ingecheckt dient de Passagier naar de bag drop- balie te gaan om de Bagage in te checken uiterlijk op het tijdstip aangegeven door CAL. De bag drop - balie sluit op hetzelfde tijdstip als de incheckbalie op de luchthaven. ARTIKEL 8 WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER 8.1 Recht om Vervoer te weigeren Tenzij dit in strijd is met enige bepaling van internationaal recht, kan CAL vervoer van een Passagier of van zijn/haar bagage weigeren om veiligheidsredenen of als de Passagier enige bepalingen van deze Vervoersvoorwaarden niet is nagekomen, of een dergelijke actie nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetten, regelingen, of orders van enige staat of enig land waarvandaan, naartoe of overheen gevlogen wordt; of het gedrag, de leeftijd of de fysieke toestand van de Passagier zodanig is dat: speciale assistentie vereist is van CAL (met uitzondering van die regelingen vastgelegd in artikel 6.8), of hij/zij ongemak bezorgt aan, of hij/zij zich onaangenaam gedraagt ten opzichte van andere Passagiers of gevaar of risico met zich meebrengt voor hem of haarzelf of voor enig ander persoon of eigendommen; of een dergelijke actie noodzakelijk is omdat de Passagier de wettelijke instructies van CAL niet is nagekomen; of de Passagier geweigerd heeft om zichzelf te onderwerpen aan een veiligheidscontrole; of 12

Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Kom Travel B.V. / komfly.com.

Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Kom Travel B.V. / komfly.com. ALGEMENE REISVOORWAARDEN KOM TRAVEL B.V. / KOMFLY.COM Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen georganiseerd door Kom Travel B.V. / komfly.com. Artikel 1: Algemeen Bij het boeken

Nadere informatie

Algemene Bedrijfs- en Vervoersvoorwaarden (ABVV van Thomas Cook Airlines Belgium)

Algemene Bedrijfs- en Vervoersvoorwaarden (ABVV van Thomas Cook Airlines Belgium) Algemene Bedrijfs- en Vervoersvoorwaarden (ABVV van Thomas Cook Airlines Belgium) Versie van 01 augustus 2015 Algemene Bedrijfs- en Vervoersvoorwaarden (ABVV van Thomas Cook Airlines Belgium) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden INHOUD

Algemene voorwaarden INHOUD Algemene voorwaarden INHOUD 1. Gebruik van de Website 2. Werking van de website 3. Boekingsvoorwaarden 3.1 Annuleringen en wijzigingen 3.2 Prijs en betaling 3.3 Terugbetalingen 3.4 Paspoort, visa en gezondheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: BudgetAir.nl Klik hier om de voorwaarden te openen, te printen en/of op te slaan als pdf.

Algemene Voorwaarden: BudgetAir.nl Klik hier om de voorwaarden te openen, te printen en/of op te slaan als pdf. Algemene Voorwaarden: BudgetAir.nl Klik hier om de voorwaarden te openen, te printen en/of op te slaan als pdf. BudgetAir.nl is een handelsnaam van Travix Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam aan de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse. Geldig vanaf 4 augustus 2014

Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse. Geldig vanaf 4 augustus 2014 Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (avr-ns) Geldig vanaf 4 augustus 2014 Algemene voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V.

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: EDITION1: De vennootschap EDITION1 B.V., web + apps (EDITION1) De vennootschap houdt kantoor

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Rubrik

Algemene reisvoorwaarden Rubrik Rubrik 1. Totstandkoming van de reisovereenkomst a) Door zich aan te melden, doet de klant alltours flugreisen gmbh een bindend aanbod voor de totstandkoming van een reisovereenkomst. De aanmelding kan

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN TELEPAGE DISTRIBUTIE B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN TELEPAGE DISTRIBUTIE B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN TELEPAGE DISTRIBUTIE B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Art. 1 Definities en begripsomschrijving In deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN KRAS.NL

ALGEMENE REISVOORWAARDEN KRAS.NL 1. DEFINITIES In deze Algemene Reisvoorwaarden KRAS hebben de volgende begrippen de daar achter vermelde betekenis: Baby: tenzij anders vermeld, een kind jonger dan twee jaar; Bemiddelde Diensten: Losse

Nadere informatie

3 Algemene Voorwaarden. Preambule Belangrijke informatie. 1. Algemeen. 2. Definities. ALGEMENE VOORWAARDEN ParcelParcel Group B.V.

3 Algemene Voorwaarden. Preambule Belangrijke informatie. 1. Algemeen. 2. Definities. ALGEMENE VOORWAARDEN ParcelParcel Group B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ParcelParcel Group B.V. Preambule Belangrijke informatie ParcelParcel Group B.V. is alleen bemiddelaar tussen opdrachtgever/verzender - ontvanger en opdrachtgever/verzender - vervoerder,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BB Logistieke Diensten. Distributiestraat 51M, 4283 JN Giessen. Artikel 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN BB Logistieke Diensten. Distributiestraat 51M, 4283 JN Giessen. Artikel 1. Algemeen Distributiestraat 51M, 4283 JN Giessen Artikel 1. Algemeen 1.1 BB Logitieke Diensten, mede handelend onder de handelsnaam: BB Logitiek is statutair gevestigd te Woudrichem en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden alltours-x, een merk van alltours flugreisen gmbh

Algemene reisvoorwaarden alltours-x, een merk van alltours flugreisen gmbh Algemene reisvoorwaarden alltours-x, een merk van alltours flugreisen gmbh 1. Totstandkoming van de reisovereenkomst Door zich aan te melden, doet de klant alltours flugreisen gmbh een bindend aanbod voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Tot stand gekomen op 5 september 2014. Algemene Voorwaarden Vision Internet Solutions, gevestigd aan Hoofdstraat 13, 4041AA, te Kesteren, ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer

Nadere informatie

RCI Ruilcontract. Omdat uw vakantie voor ons alles betekent

RCI Ruilcontract. Omdat uw vakantie voor ons alles betekent RCI Ruilcontract Ruilcontract 2 Bijlage 1 - Standaard informatieformulier voor ruilovereenkomsten 4 Bijlage 2 - Afzonderlijk standaard terugtrekkingsformulier ten behoeve van het gebruik van het terugtrekkingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL BCC Corporate Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card Untitled-4 1 27/10/14 10:49 3 inhoudstafel 1. Aanvaarding/Voorwerp van de Overeenkomst 1. Aanvaarding/Voorwerp

Nadere informatie

Algemene Reisvoorwaarden Kuoni/ Tenzing Travel

Algemene Reisvoorwaarden Kuoni/ Tenzing Travel Algemene Reisvoorwaarden Kuoni/ Tenzing Travel 1. DEFINITIES In deze Algemene Reisvoorwaarden Kuoni hebben de volgende begrippen de hieronder vermelde betekenis: Georganiseerde reis: een door ons in het

Nadere informatie

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN nekovri - voorwaarden algemene voorwaarden van de vereniging van nederlandse koel- en vrieshuizen versie 2002 Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)*

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* * Aangenomen door de gezamenlijk door de CCR, de Donaucommissie en de ECE/VN georganiseerde Diplomatieke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SEABOURNE EXPRESS COURIERS B.V. versie 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SEABOURNE EXPRESS COURIERS B.V. versie 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SEABOURNE EXPRESS COURIERS B.V. versie 2013 1. Definities a. Algemene Opslagvoorwaarden: Algemene Opslagvoorwaarden, laatste versie, uitgegeven door Stichting vervoeradres en gedeponeerd

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden: Belangrijke informatie: Dit zijn de algemene voorwaarden m.b.t. de overeenkomst tussen: - ons, Prepaid Financial Services Ltd, 4th Floor, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR; - DB

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING INLEIDING U wordt sterk aangeraden deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens te verkopen, te bieden of te kopen. Door het enkel ter verkoop

Nadere informatie

Dell Channel Partner Agreement

Dell Channel Partner Agreement Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TANKOPSLAG IN NEDERLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TANKOPSLAG IN NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TANKOPSLAG IN NEDERLAND Gedeponeerd in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam op 21 December

Nadere informatie