Ingangsdatum: 1 februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingangsdatum: 1 februari 2013"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN Ingangsdatum: 1 februari 2013 ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8 ARTIKEL 9 ARTIKEL 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 ARTIKEL 17 Artikel 18 Artikel 19 DEFINITIES TOEPASSINGSGEBIED TICKETS TUSSENLANDINGEN VLUCHTPRIJZEN EN KOSTEN RESERVERINGEN INCHECKEN WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER BAGAGE DIENSTREGELINGEN, ANNULERING VAN VLUCHTEN RESTITUTIE GEDRAG AAN BOORD VAN VLIEGTUIG REGELINGEN DOOR VERVOERDER ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN AANSLUITEND LUCHTVERVOER AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE TERMIJNEN VOOR KLACHTEN OVER BAGAGE BEPERKING VAN RECHTSVORDERINGEN WIJZIGING EN AFSTANDDOENING 1

2 ARTIKEL 1 DEFINITIES Onder 'OVEREENGEKOMEN STOPPLAATSEN' wordt verstaan die plaatsen, met uitzondering van de plaats van vertrek en de plaats van bestemming, beschreven op het ticket of getoond in de dienstregelingen van de vervoerder als stopplaatsen op de route van de Passagier. Onder 'DESIGNATOR CODE' wordt verstaan de twee of drie letters of de letter en het getal die staan voor bepaalde luchtvaartmaatschappijen. Onder 'AGENT' wordt verstaan de hoedanigheid waarin CAL optreedt als zij de verkoop van bepaalde diensten faciliteert. Als agent voor derde partijen is CAL geen hoofdpartij in een contract. Onder 'GEMACHTIGD AGENT' wordt verstaan een verkoopagent die is aangewezen door de Vervoerder om de Vervoerder te vertegenwoordigen bij de verkoop van passagiersvluchten binnen de diensten van de Vervoerder en, indien hiertoe gemachtigd, binnen de diensten van andere Vervoerders. Onder 'BAGAGE' wordt verstaan de persoonlijke eigendommen die een Passagier op een vlucht meeneemt. Tenzij anders bepaald, omvat dit zowel ingecheckte als niet- ingecheckte bagage van de Passagier. Onder 'BAGAGE CHECK' wordt verstaan die delen van het Ticket die verband houden met het vervoer van de ingecheckte bagage van de Passagier. Onder 'BAGAGE - IDENTIFICATIELABEL' wordt verstaan een document overhandigd door de Vervoerder dat alleen bedoeld is voor identificatie van ingecheckte bagage. 'CAL' betekent CHINA AIRLINES LTD. 'VERVOERDER' omvat CAL en andere luchtvaartmaatschappijen die het ticket uitgeven en alle luchtvaartmaatschappijen die de Passagier en/of zijn bagage vervoeren of zich hiertoe verplichten, of die andere diensten verrichten of zich hiertoe verplichten die verband houden met dergelijk luchtvervoer. Onder 'VOORSCHRIFTEN VAN VERVOERDER' wordt verstaan regels, met uitzondering van deze Vervoersvoorwaarden, die door de Vervoerder bekend worden gemaakt en in werking treden op de datum van uitgifte van het ticket, die van toepassing zijn op het vervoer van Passagiers en/of Bagage en die alle toepasselijke, geldende tarieven omvatten. Onder 'INGECHECKTE BAGAGE' wordt verstaan bagage waarover de Vervoerder als enige zeggenschap heeft en waarvoor de Vervoerder een Bagagecheck heeft uitgevoerd of een Bagage- identificatielabel heeft afgegeven of beide (Ingecheckte Bagage wordt vervoerd in het bagageruim van het vliegtuig). Onder 'CHECK- IN DEADLINE' wordt verstaan de termijn die de Vervoerder heeft vastgesteld waarbinnen de Passagier zijn incheckformaliteiten moet hebben afgerond en een instapkaart moet hebben ontvangen. Onder 'VERVOERSVOORWAARDEN' wordt verstaan deze vervoersvoorwaarden of, in voorkomende gevallen, de vervoersvoorwaarden van een andere Vervoerder. 2

3 Onder 'AANSLUITENDE VLUCHTEN' wordt verstaan een volgende vlucht die zorgt voor voortzetting van de reis op hetzelfde ticket of op een conjunctieticket. Onder 'CONJUCTIETICKET' wordt verstaan een ticket afgegeven aan een Passagier in samenhang met een ander ticket die samen één en dezelfde vervoersovereenkomst vormen. Onder 'VERDRAG' wordt verstaan een van de volgende akten die van toepassing is op de vervoersovereenkomst: het Verdrag tot het brengen van Eenheid in enige Bepalingen inzake het Internationale Luchtvervoer, ondertekend in Warschau, op 12 Oktober 1929 (hierna te noemen 'het Verdrag van Warschau'); het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag op 28 september 1955; het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd door het toegevoegde Protocol nr. 1 van Montreal 1975; het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag 1955 en door het toegevoegde Protocol nr. 2 van Montreal 1975; het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in Den Haag en door het toegevoegde Protocol nr. 4 van Montreal 1975; Het Verdrag tot het brengen van Eenheid in enige Bepalingen inzake het Internationale Luchtvervoer, ondertekend in Montreal, op 28 Mei 1999 (hierna te noemen 'het Verdrag van Montreal'); 'SCHADE' omvat overlijden, verwonding, vertraging, financiële schade, gedeeltelijke financiële schade of andere schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit, of verband houdt met vervoer of andere soortgelijke diensten verricht door CAL. Onder 'DAGEN' wordt verstaan kalenderdagen, met inbegrip van alle zeven dagen van de week; op voorwaarde dat, voor het doel van kennisgeving, de dag waarop het bericht wordt verstuurd niet wordt meegeteld; en dat, voor het doel van het bepalen van de duur van geldigheid, de dag waarop het ticket wordt afgegeven, of waarop de vlucht begint, niet wordt meegeteld. Onder 'ELECTRONISCHE COUPON' wordt verstaan een elektronische Vluchtcoupon of ander waardedocument dat digitaal in de database van de Vervoerder is opgeslagen. Onder 'ELECTRONISCH TICKET' wordt verstaan de Reisroute/Ontvangstbewijs, de elektronische Coupons en indien van toepassing, een instapkaart afgegeven door of namens de Vervoerder. Onder 'OVERMACHT' wordt verstaan ongebruikelijke en onvoorziene omstandigheden waar CAL of de Passagier geen invloed op heeft en waarvan de gevolgen niet voorkomen hadden kunnen worden, zelfs indien alle noodzakelijke zorgvuldigheid zou zijn betracht. Onder 'VLUCHTPRIJS' wordt verstaan het betaalde bedrag of te betalen bedrag voor de vlucht in kwestie. Onder 'VLUCHTCOUPON' wordt verstaan dat deel van het ticket waar good for passage op wordt vermeld en dat de specifieke plaatsen aangeeft waartussen de Passagier vervoerd wordt. In het geval van een 'elektronisch ticket' betekent het de Elektronische Coupon. 3

4 Onder 'REISROUTE/ONTVANGSTBEWIJS' wordt verstaan een document of documenten die onderdeel vormen van het Elektronische Ticket waarop de informatie en kennisgevingen vermeld staan. Onder 'PASSAGIER' wordt verstaan enig persoon met een geldig ticket die wordt vervoerd, of vervoerd gaat worden in een vliegtuig, behalve leden van de bemanning. Onder 'PASSAGIERSCOUPON' of 'PASSAGIERSONTVANGSTBEWIJS' wordt verstaan dat deel van het ticket dat wordt afgegeven door of namens de Vervoerder dat als zodanig is gemarkeerd en dat de Passagier uiteindelijk zelf moet houden. Onder 'SDR' wordt verstaan Bijzonder Trekkingsrecht zoals gedefinieerd door het IMF (Internationaal Monetair Fonds). Onder 'TUSSENSTOP' wordt verstaan een geplande stop tijdens de reis van de Passagier op een punt tussen de vertrekplaats en de eindbestemming. Onder 'TARIEF' wordt verstaan de bekend gemaakte vervoersprijzen, kosten en daarmee verband houdende Vervoersvoorwaarden van een luchtvaartmaatschappij die, indien vereist, zijn gedeponeerd bij de juiste autoriteiten. Onder 'TICKET' wordt verstaan ofwel het document getiteld 'Passagiersticket en Bagagecheck' ofwel het Elektronische Ticket, in beide gevallen afgegeven door of namens de Vervoerder. Onder 'NIET- INGECHECKTE BAGAGE' wordt verstaan bagage van de Passagier anders dan de ingecheckt bagage. Onder 'GELDIGHEIDSPERIODE' wordt verstaan de periode waarvoor het ticket van de passagier geldig is om te reizen. ARTIKEL 2 TOEPASSINGSGEBIED 2.1 Algemeen Behalve waar vermeld in , zijn deze Vervoersvoorwaarden van toepassing op alle vervoer door de lucht van Passagiers en Bagage, verricht door CAL tegen betaling Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op gratis vervoer en vervoer tegen gereduceerd tarief behalve in de mate waarin CAL anders heeft bepaald in de Voorschriften van Vervoerder of in de betreffende contracten, passen of tickets. 2.2 Code Shares Voor bepaalde diensten heeft CAL regelingen met andere luchtvaartmaatschappijen bekend als Code Shares (gezamenlijke vluchtnummers). Dit betekent dat, zelfs als de Passagier een reservering heeft bij CAL, de vlucht door een andere Vervoerder kan worden uitgevoerd met het vliegtuig van die Vervoerder. Indien Code Share van toepassing is op de vlucht, dan laten CAL of haar gevolmachtigd vertegenwoordigers dit weten aan de Passagier bij het maken van een reservering. Deze Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op het reizen met vluchten 4

5 of vluchtsegmenten van CAL, waar China Airlines of de code 'CI' op het Ticket staat als zijnde de Vervoerder, en in die gevallen waarin CAL een wettelijke plicht heeft jegens Passagier wat betreft zijn/haar vervoer door de lucht. In het geval van langdurige vertraging op het asfalt bij code share vluchten op een luchthaven in de V.S., is het in werking zijnde Asfalt Vertragingsnoodplan van de feitelijke Vervoerder van toepassing op de rechten van de Passagier, indien afwijkend van dat van de verkopende vervoerder. 2.3 Vervoer naar/van de V.S. en Canada Vervoer naar/van Canada - deze Voorwaarden zijn van toepassing op vervoer tussen plaatsen in Canada of tussen een plaats in Canada en enige plaats daarbuiten, slechts in de mate waarin deze zijn opgenomen in de geldende tarieven in Canada Vervoer naar/van de V.S. - deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op vervoer door de lucht zoals gedefinieerd in de U.S. Federal Aviation Act van Charters Indien het vervoer wordt verricht op grond van een charterovereenkomst, zijn deze Vervoersvoorwaarden alleen van toepassing in de mate waarin deze middels referentie zijn opgenomen in de voorwaarden van de charterovereenkomst en het charter ticket. 2.5 Dwingend recht In de mate waarin enige bepaling in deze vervoersvoorwaarden of waar naar verwezen wordt in strijd is met een bepaling in het Verdrag, waar van toepassing, en met enige toepasselijke wet, voorschriften, besluiten of vereisten van de overheid waar niet van kan worden afgezien door overeenkomst tussen de partijen, is een dergelijke bepaling niet van toepassing. De ongeldigheid van enige bepaling is niet van invloed op de geldigheid van een andere bepaling. 2.6 Voorwaarden prevaleren boven Voorschriften Behalve voor zover bepaald in deze overeenkomst, prevaleren in het geval van inconsistentie tussen deze Vervoersvoorwaarden en de Voorschriften van de Vervoerder, deze Voorwaarden, behalve waar geldende tarieven in de V.S. of Canada van toepassing zijn, in welk geval de tarieven prevaleren. ARTIKEL 3 TICKETS 3.1 Ticket Voldoende Bewijs van Contract Het ticket vormt voldoende bewijs van het contract van vervoer tussen de Vervoerder en de Passagier wiens naam op het Ticket staat. De Vervoerder biedt alleen vervoer aan de Passagier die in het bezit is van een dergelijk ticket of die, als bewijs van betaling of gedeeltelijke betaling, enig ander document in zijn bezit heeft dat is afgegeven door de Vervoerder of haar gevolmachtigd agent. Het Ticket is en blijft te allen tijde het eigendom van de Vervoerder die het heeft afgegeven. De contractvoorwaarden vermeld op het Ticket zijn een samenvatting van sommige bepalingen van deze Vervoersvoorwaarden. 5

6 3.1.2 Eisen inzake Ticket Behalve in het geval van een Elektronisch Ticket, is een persoon niet gerechtigd tot vervoer per vliegtuig tenzij die persoon een geldig ticket overlegt dat op reguliere wijze is afgegeven overeenkomstig de Voorschriften van de Vervoerder en dat de Vluchtcoupon voor die vlucht bevat, en alle andere ongebruikte Vluchtcoupons en de Passagierscoupon. Een Passagier heeft voorts geen recht op vervoer indien het overhandigde Ticket beschadigd is of als het is gewijzigd door iemand anders dan de Vervoerder of haar gevolmachtigde. In het geval van een Elektronisch Ticket heeft een persoon geen recht op vervoer per vliegtuig tenzij die persoon een geldig identificatiebewijs overlegt en een Ticket heeft dat op reguliere wijze is afgegeven overeenkomstig de Voorschriften van de Vervoerder en in de database van de Vervoerder is opgeslagen Verlies, etc. van een Ticket In geval van verlies of beschadiging van een Ticket, of een deel daarvan, of het niet kunnen overleggen van een Ticket dat de Passagierscoupon en alle ongebruikte Vluchtcoupons omvat, kan de uitgevende Vervoerder op verzoek van de Passagier en met inachtneming van de Voorschriften van de Vervoerder een dergelijk Ticket of deel daarvan vervangen door een nieuw ticket uit te geven bij levering van voldoende bewijs aan Vervoerder dat een geldig Ticket voor de betreffende vluchten op reguliere wijze was afgegeven. Dit op voorwaarde dat de Passagier op een wijze als voorgeschreven door Vervoerder aan de Vervoerder de prijs betaalt die van toepassing is op het nieuwe Ticket indien en voor zover kwijtgeraakte of ontbrekende Ticket of de ontbrekende Vluchtcoupons door enig persoon gebruikt zijn, of dat teruggave in dat kader aan enig persoon wordt gedaan. De uitgevende Vervoerder mag een servicebedrag voor deze service in rekening brengen zoals vastgelegd in onze Vervoersvoorwaarden, tenzij het verlies of de beschadiging veroorzaakt werd door nalatigheid van de uitgevende Vervoerder Ticket niet overdraagbaar Een Ticket is niet overdraagbaar. Indien iemand anders dan de persoon die het recht heeft vervoerd te worden op een Ticket, met dat Ticket reist of een terugbetaling krijgt in verband daarmee, is de Vervoerder niet aansprakelijk jegens de persoon die dit recht heeft, indien zij in goed vertrouwen vervoer aanbiedt of een terugbetaling doet. Indien een Ticket wordt overhandigd door iemand anders dan de persoon die het recht heeft op vervoer of op een terugbetaling in verband daarmee, is de Vervoerder niet aansprakelijk jegens de persoon die dit recht heeft, indien zij in goed vertrouwen vervoer verschaft of een terugbetaling doet aan de Persoon die het Ticket overhandigt. 3.2 Geldigheidsperiode Een Ticket is geldig voor vervoer gedurende één jaar vanaf de datum waarop de reis begint of indien een deel van het Ticket niet wordt gebruikt, vanaf de datum van uitgifte, tenzij anders bepaald op het Ticket, in deze Vervoersvoorwaarden of de Voorschriften van de Vervoerder Indien een Passagier niet in staat is te reizen binnen de geldigheidsperiode van het Ticket omdat CAL: a) de vlucht annuleert waarvoor de Passagier een reservering heeft gemaakt; of b) een geplande stop weglaat die de plaats van vertrek, de plaats van bestemming of een tussenstop van de Passagier is; of 6

7 c) er niet in slaagt een vlucht redelijk volgens schema te laten verlopen; of d) er de oorzaak van is dat de Passagier een aansluitende vlucht mist; of e) een andere reisklasse aanbiedt; of f) niet in staat is om een eerder bevestigde plaats aan te bieden; wordt de geldigheid van een dergelijk Passagiersticket verlengd tot de eerste vlucht van CAL waarop nog ruimte beschikbaar is in de reisklasse waarvoor betaald is Indien een Passagier niet kan reizen binnen de geldigheidsperiode van het Ticket omdat op het moment dat deze Passagier een reservering wil doen, CAL niet in staat is om ruimte aan te bieden op een vlucht, wordt de geldigheid van een dergelijk Passagiersticket verlengd overeenkomstig de voorschriften van CAL Als een Passagier, na zijn of haar reis te hebben aangevangen, niet kan reizen in de geldigheidsperiode van het ticket vanwege ziekte, dan verlengt CAL (mits een dergelijke verlenging niet wordt uitgesloten door de voorschriften van de Vervoerder die van toepassing zijn op het tarief betaald door de Passagier) de geldigheidsperiode van een dergelijk ticket tot aan de datum waarop de Passagier medisch gezien kan reizen, of tot aan de eerste vlucht van de Vervoerder na deze datum, vanaf het punt waarop de reis wordt hervat, en waarop plaats beschikbaar is in de reisklasse waarvoor het tarief betaald is. Als de vluchtcoupons die nog in het Ticket zitten, of in het geval van een elektronisch Ticket, de elektronische Coupon, betrekking hebben op één of meerdere tussenstops, dan wordt de geldigheid van een dergelijk ticket verlengd, met inachtneming van de Voorschriften van de Vervoerder, met niet meer dan drie maanden vanaf de datum getoond op een dergelijk certificaat. Als het betaalde tarief een speciaal tarief is met een geldigheid korter dan die van het normale tarief wordt, ongeacht het bovenstaande, de geldigheid van een dergelijk ticket verlengd met niet meer dan zeven dagen. In dergelijke omstandigheden verlengt de Vervoerder op soortgelijke wijze de geldigheidsperiode van Tickets van naaste familieleden van de Passagier die een gehandicapte Passagier vergezellen In het geval van overlijden van een Passagier op de route, kunnen de Tickets van de personen die de Passagier vergezellen, worden aangepast door af te zien van de minimale verblijfsduur of door de geldigheid te verlengen. In het geval van een sterfgeval in het gezin van de Passagier die aan zijn reis is begonnen, kan de geldigheid van het Ticket van de Passagier en die van zijn naaste familieleden op gelijke wijze verlengd worden. Een dergelijke verandering wordt aangebracht bij ontvangst van een juist overlijdenscertificaat en een dergelijke verlenging van geldigheid is niet voor een periode langer dan vijfenveertig (45) dagen vanaf de datum van overlijden. 3.3 Volgorde van vluchtcoupons CAL accepteert Vluchtcoupons, of in het geval van een Elektronisch Ticket, een Elektronische Coupon, alleen in volgorde vanaf de plaats van vertrek zoals aangegeven op het Ticket. 7

8 3.3.2 Het Ticket is mogelijk niet geldig en CAL kan het Ticket van de Passagier wellicht niet accepteren indien de eerste vluchtcoupon, of in het geval van een Elektronisch Ticket, een Elektronische Coupon, voor internationaal vervoer niet gebruikt is en de Passagier zijn of haar reis begint op een willekeurige tussenstop of overeengekomen landingsplaats Iedere Vluchtcoupon, of in het geval van een Elektronisch Ticket, een Elektronische Coupon, wordt geaccepteerd voor vervoer in de reisklasse die daarop vermeld staat op de datum en de vlucht waarvoor de accommodatie is gereserveerd. Als Vluchtcoupons, of in het geval van een Elektronisch Ticket, een Elektronische Coupon, worden uitgegeven zonder dat daar een reservering op staat vermeld, wordt er plaats gereserveerd op aanvraag met inachtneming van de voorwaarden van het betreffende tarief en de beschikbaarheid van plaatsen op de vlucht waarvoor de aanvraag gedaan is. 3.4 Naam en Adres van de Vervoerder De naam van CAL mag op het Ticket worden afgekort tot de luchtvaartmaatschappijcode van CAL. Het adres van CAL is No.1, Hangzhan S. Rd, Dayuan Township, Taoyuan County 33758, Taiwan, R.O.C. ARTIKEL 4 TUSSENLANDINGEN Tussenlandingen kunnen worden toegestaan op overeengekomen landingsplaatsen met inachtneming van overheidsvoorschriften en de Voorschriften van de Vervoerder. Tussenlandingen zijn alleen toegestaan indien van tevoren afgestemd met de Vervoerder en indien dit op het Ticket vermeld staat. ARTIKEL 5 TARIEVEN EN KOSTEN 5.1 Algemeen Tarieven zijn alleen van toepassing op vervoer van de luchthaven op het punt van vertrek naar de luchthaven op de plaats van bestemming. Grondvervoerservice tussen luchthavens en tussen luchthaven en stadsterminal is niet inbegrepen in de tarieven tenzij verzorgd door de Vervoerder zonder bijkomende kosten. 5.2 Toepasselijke Vluchtprijzen Als de Passagier een boeking doet, brengt CAL of haar agent de Passagier op de hoogte van de Vluchtprijs die van toepassing is en betaald dient te worden. Indien de reservering wordt gemaakt voor een vlucht naar of van de V.S. en deze tenminste één week voorafgaand aan de vluchtvertrekdatum wordt gemaakt, houdt CAL de reservering voor een periode van 24 uur vast waarna betaling onmiddellijk verschuldigd is. Indien de reservering voor een vlucht naar of van de V.S. wordt gemaakt binnen één week van de vluchtvertrekdatum, is betaling onmiddellijk verschuldigd. In alle omstandigheden waarin betaling niet wordt gedaan overeenkomstig Artikel 5.2, al dan niet met de instemming van CAL, wordt de door CAL opgegeven Vluchtprijs ten tijde van het maken van de reservering uitsluitend ter informatie gegeven en is onderhevig aan verandering op enig moment voorafgaand aan betaling. 8

9 5.3 Routes Tenzij anders overeengekomen in de Voorwaarden van de Vervoerder, zijn de Tarieven alleen van toepassing op routes die in verband daarmee gepubliceerd worden. Indien er meer dan één route is op hetzelfde Tarief, mag de Passagier de route specificeren voorafgaand aan uitgifte van het Ticket. Indien er geen route gespecificeerd is, mag de Vervoerder de route bepalen. 5.4 Belastingen en Heffingen Belastingen of heffingen die worden opgelegd door de overheid of door andere instanties met betrekking tot een Passagier of het gebruik door een Passagier van enige dienst of faciliteit komen bovenop de opgegeven Tarieven en dienen door de Passagier te worden voldaan, tenzij anders bepaald in de Voorschriften van de Vervoerder CAL maakt melding van belastingen, kosten en heffingen die niet zijn inbegrepen in het Tarief en deze worden gewoonlijk afzonderlijk vermeld op het Ticket Belastingen en kosten die door de overheid worden opgelegd, zijn continu aan verandering onderhevig en kunnen worden opgelegd of gewijzigd na de datum waarop het Ticket is afgegeven. Bij de aankoop van het Ticket worden Passagiers geïnformeerd over de mogelijkheid van een verhoging van dergelijke belastingen of kosten nadat het Ticket is gekocht en zij kunnen CAL toestemming geven om deze verhogingen te innen bij de Passagier Op dezelfde wijze heeft de Passagier recht op restitutie, indien reeds betaalde belastingen of kosten op het moment van uitgifte van het Ticket, worden afgeschaft of verlaagd. Indien een Ticket niet wordt gebruikt, heeft de Passagier recht op restitutie van niet- gebruikte belastingen, kosten en heffingen, waarvoor dan een redelijk bedrag aan administratiekosten in rekening wordt gebracht. 5.5 Valuta Vluchtprijzen en heffingen dienen te worden betaald in valuta die geaccepteerd wordt door de Vervoerder Als betaling wordt gedaan in een andere valutasoort dan de valutasoort waarin de Vluchtprijs is vermeld, wordt een dergelijke betaling gedaan tegen de wisselkoers bepaald overeenkomstig de Voorschriften van de Vervoerder. ARTIKEL 6 RESERVERINGEN 6.1 Reserveringsvoorwaarden Reserveringen worden niet bevestigd totdat deze zijn geregistreerd als zijnde geaccepteerd door de Vervoerder of haar gevolmachtigd agent Zoals aangegeven in de Voorschriften van de Vervoerder, gelden voor bepaalde Vluchtprijzen voorwaarden die het recht van de Passagier op het wijzigen of annuleren van reserveringen, beperken of uitsluiten. 9

10 Indien de reservering is gemaakt voor een vlucht naar of van de V.S. kan een Passagier, ongeacht het voorgaande, de reservering zonder betaling aanhouden tegen het opgegeven tarief, of de reservering annuleren zonder boete, gedurende tenminste 24 uur nadat de reservering is gemaakt indien de reservering een week vóór de vertrekdatum of nog eerder is gemaakt Indien de reservering voor de vlucht naar of van de V.S. meer dan een week vóór de geplande vertrekdatum is gemaakt, dan kan de Passagier de vlucht annuleren binnen 24 uur nadat de reservering is gemaakt en een volledige restitutie ontvangen. 6.2 Termijnen voor de uitgifte van Tickets Indien een Passagier het Ticket niet betaald heeft (of een kredietregeling heeft getroffen met de Vervoerder) voor de aangegeven ticket termijn, kan de Vervoerder de reservering annuleren. 6.3 Persoonlijke gegevens De Passagier erkent dat persoonlijke gegevens aan de Vervoerder zijn verstrekt voor het doel van het maken van een reservering en het afgeven van een Ticket, het verschaffen van vervoer en gerelateerde diensten en faciliteiten aan de Passagier, de boekhouding, facturering en controle, het verifiëren en screenen van credit cards of andere betaalkaarten, immigratie- en douanecontrole, veiligheid, gezondheid, administratieve en wettelijke doelen, statistische en marketing analyse; het uitvoeren van programma's voor vaste klanten, het testen van systemen, onderhoud en ontwikkeling, klantrelaties, het assisteren van de Vervoerder bij toekomstige interactie met de Passagier en direct marketing en marktonderzoek (dat Vervoerder alleen doet op verzoek van Passagier of met zijn toestemming) CAL mag de persoonlijke gegevens van de Passagier bekendmaken aan haar dochtermaatschappijen, Vervoerders en andere bedrijven die betrokken zijn bij het verschaffen van vervoer en gerelateerde diensten en faciliteiten, aan de Passagier, aan samenwerkingspartners, gegevensverwerkers, agenten, overheidsinstanties en kredietkaartmaatschappijen en andere betaalmaatschappijen en screeningsbedrijven. Afhankelijk van de nationale wetten die van toepassing zijn, kan de Passagier toegang krijgen tot zijn persoonlijke gegevens die CAL in bezit heeft. In die gevallen waar de Passagier denkt dat de informatie niet accuraat is, kan de Passagier contact opnemen met CAL om de informatie te actualiseren. 6.4 Stoelen De Vervoerder geeft geen garantie voor een bepaalde stoel in het vliegtuig en de Passagier gaat ermee akkoord om díe stoel te accepteren die hem op de vlucht wordt toegewezen. In die gevallen waar de Vervoerder niet in staat is om een stoel in de geboekte cabine te verschaffen, handelt de Vervoerder overeenkomstig de toepasselijke nationale wetten of regelgeving. 6.5 Servicetoeslag voor niet- bezette Plaatsen Een servicetoeslag, overeenkomstig de Voorschriften van de Vervoerder, wordt betaald door een Passagier die niet bij de check- in locatie van de Vervoerder op het vliegveld of op een ander vertrekpunt arriveert op de juiste tijd en plek voor vervoer, of die niet de juiste 10

11 documenten bij zich heeft en niet gereed is om te reizen op de vlucht waarop voor hem een plaats is gereserveerd, of die zijn reservering annuleert na de deadline voor annulering zoals voorgeschreven in de Voorschriften van de Vervoerder. De servicetoeslag hoeft niet te worden betaald indien de Passagier de reservering niet heeft kunnen annuleren of niet op tijd heeft kunnen komen vanwege een vertraging of annulering van de vlucht, het weglaten van een ingeplande tussenstop, of vanwege het niet kunnen bieden van een plaats gereserveerd om medische redenen met een artsenverklaring. 6.6 Herbevestiging van Reserveringen Voor reserveringen van aansluitende vluchten of retourvluchten kan gelden dat u deze binnen bepaalde tijdslimieten opnieuw moet bevestigen in overeenstemming met, en binnen de tijdslimieten zoals gespecificeerd in de Voorschriften van de Vervoerder. Het niet- naleven van een dergelijk vereiste kan resulteren in annulering van aansluitende vluchten of retourvluchten. 6.7 Annulering van Reservering voor Vervolgvluchten door Vervoerder Indien een Passagier geen gebruikt maakt van een reservering en de Vervoerder hier niet over inlicht, dan kan de Vervoerder reserveringen voor een aansluitende of retourvlucht annuleren of hiertoe verzoeken. 6.8 Passagiers voor wie vooraf regelingen getroffen worden Passagiers met een handicap, permanente of tijdelijke beperking van mobiliteit en minderjarigen die niet begeleid worden, dienen tenminste 48 uur van tevoren met CAL contact op te nemen om aan te geven of zij hulp nodig hebben en met betrekking tot het vervoer van mobiliteitshulpmiddelen. In het geval dat het bericht van de Passagier ontvangen wordt in minder dan 48 uur voorafgaand aan de geplande vertrektijd, doet CAL haar best om ervoor te zorgen dat de hulp voorhanden is. Daar waar de verantwoordelijkheid voor het geven van hulp aan andere instanties is overgedragen krachtens het heersende recht, is CAL niet aansprakelijk voor tekortkomingen bij het verschaffen van hulp, tenzij het heersende recht dit bepaalt De Vervoerder kan besluiten om onbegeleide kinderen, zwangere vrouwen of Passagiers die ziek zijn niet te vervoeren, als er vóór de check- in geen regelingen zijn getroffen om hen te vervoeren. ARTIKEL 7 INCHECKEN 7.1 Check- in bij een balie of bij een check- in kiosk De Passagier arriveert bij de inchecklocatie van CAL of, op bepaalde routes en waar beschikbaar, de check- in kiosk gelegen in het aangewezen incheckgebied en bij de boarding gate ruim voordat het vliegtuig vertrekt om enige overheidsformaliteiten en vertrekprocedures af te handelen, en in ieder geval niet later dan de check- in deadline zoals aangegeven door CAL. Indien de Passagier niet op tijd arriveert bij de inchecklocatie van CAL of bij de boarding gate of niet de juiste documenten bij zich heeft en niet klaar is om te vertrekken, dan kan CAL de plaats die gereserveerd is voor de Passagier annuleren zodat de vlucht niet vertraagd wordt. CAL behoudt zich het recht voor om Passagiers niet te accepteren voor vervoer indien de Passagier er niet in slaagt om zich te melden bij de 11

12 incheckbalie vóór de check- in deadline. CAL is niet aansprakelijk jegens de Passagier voor verlies of kosten veroorzaakt door het niet- nakomen van de Passagier van de bepalingen van dit artikel. 7.2 Online inchecken Op bepaalde routes kan men online inchecken. Waar dit van toepassing is, kan de Passagier online inchecken en een instapkaart uitprinten uiterlijk op de tijd zoals aangegeven door CAL. De Passagier kan bij aankomst meteen door naar de beveiliging en dient bij de gate te zijn en klaar om aan boord te gaan overeenkomstig 7.1. Indien de Passagier niet op tijd arriveert bij de gate of bij de boarding gate of niet de juiste documenten bij zich heeft en niet gereed is om te vertrekken, kan CAL de plaats die gereserveerd is voor de Passagier annuleren en zorgt ervoor dat de vlucht niet vertraagd wordt. CAL is niet aansprakelijk jegens de Passagier voor verlies of kosten veroorzaakt door het niet- nakomen van de Passagier van de bepalingen van dit artikel. In die omstandigheden waar online inchecken niet beschikbaar is of niet is afgerond, dient de Passagier in te checken overeenkomstig 7.1. Het online inchecken kan alleen worden afgerond worden zodra alle on- screen formaliteiten zijn afgerond. Als de Passagier online incheckt en bagage heeft die moet worden ingecheckt dient de Passagier naar de bag drop- balie te gaan om de Bagage in te checken uiterlijk op het tijdstip aangegeven door CAL. De bag drop - balie sluit op hetzelfde tijdstip als de incheckbalie op de luchthaven. ARTIKEL 8 WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER 8.1 Recht om Vervoer te weigeren Tenzij dit in strijd is met enige bepaling van internationaal recht, kan CAL vervoer van een Passagier of van zijn/haar bagage weigeren om veiligheidsredenen of als de Passagier enige bepalingen van deze Vervoersvoorwaarden niet is nagekomen, of een dergelijke actie nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetten, regelingen, of orders van enige staat of enig land waarvandaan, naartoe of overheen gevlogen wordt; of het gedrag, de leeftijd of de fysieke toestand van de Passagier zodanig is dat: speciale assistentie vereist is van CAL (met uitzondering van die regelingen vastgelegd in artikel 6.8), of hij/zij ongemak bezorgt aan, of hij/zij zich onaangenaam gedraagt ten opzichte van andere Passagiers of gevaar of risico met zich meebrengt voor hem of haarzelf of voor enig ander persoon of eigendommen; of een dergelijke actie noodzakelijk is omdat de Passagier de wettelijke instructies van CAL niet is nagekomen; of de Passagier geweigerd heeft om zichzelf te onderwerpen aan een veiligheidscontrole; of 12

13 8.1.5 het toepasselijke Tarief of enige te betalen heffingen of belastingen niet zijn betaald of kredietregelingen die zijn overeengekomen tussen Vervoerder en de Passagier (of de persoon die voor het Ticket betaalt) niet zijn nagekomen; of de Passagier niet in het bezit is van de juiste papieren; of de Passagier een land probeert binnen te komen waarin hij of zij op doorreis is, of de Passagier zijn of haar documentatie tijdens de reis vernietigt, of de Passagier weigert de reisdocumenten te overhandigen als CAL hierom verzoekt zodat deze door de bemanning tegen een ontvangstbevestiging bewaard kunnen worden; of het Ticket: is op onwettige wijze verkregen of is gekocht van een andere instantie dan de uitgevende Vervoerder of haar gevolmachtigd agent, of is gerapporteerd als verloren of gestolen, of is een vals Ticket, of enige vlucht- of Elektronische Coupon is gewijzigd door iemand anders dan de Vervoerder of haar gemachtigd vertegenwoordiger of in het geval van een Vluchtcoupon, is beschadigd, en CAL behoudt zich het recht voor om een dergelijk Ticket in te houden De persoon die het Ticket overhandigt kan niet bewijzen dat hij of zij de persoon is die op het Ticket staat. CAL behoudt zich het recht voor om een dergelijk papieren Ticket in te houden. ARTIKEL 9 BAGAGE 9.1 Zaken niet aanvaardbaar als bagage Het is de Passagier niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen in zijn of haar Bagage: voorwerpen die niet zijn gedefinieerd als Bagage in artikel 1 van deze voorwaarden; voorwerpen die het vliegtuig of personen of eigendommen aan boord van het vliegtuig in gevaar kunnen brengen, zoals gespecificeerd in de Safe Transport of Dangerous Goods Regulations of the International Civil Aviation Organization (ICAO) en de Air Transport Association (IATA), in de Voorschriften voor gevaarlijke stoffen en in de Voorschriften van de Vervoerder (verdere informatie uit de Voorschriften van de Vervoerder is op aanvraag beschikbaar); voorwerpen waarvan het vervoer verboden is op grond van de toepasselijke wetten, regelingen, of orders van enige staat waarvandaan naartoe of overheen gevlogen wordt; of 13

14 voorwerpen die ongeschikt zijn voor vervoer vanwege hun gewicht, afmeting of aard of die niet overeenkomen met de regels van CAL zoals bepaald in de Voorschriften van de Vervoerder levende dieren, behalve zoals bepaald in Behalve jacht- en sportgeweren zijn vuurwapens en munitie verboden om als Bagage vervoerd te worden. Vuurwapens en munitie voor jacht- en sportdoeleinden kunnen worden geaccepteerd als ingecheckte Bagage in overeenstemming met de Voorschriften van de Vervoerder. Vuurwapens dienen ongeladen te zijn met de veiligheidspal erop en moeten op de juiste wijze zijn verpakt. Vervoer van munitie is onderworpen aan ICAO en IATA voorschriften zoals gespecificeerd in De Passagier dient in zijn/haar ingecheckte Bagage geen breekbare of bederfelijke artikelen, geld, juwelen, edele metalen, zilver, waardepapieren, effecten of andere kostbaarheden, zakelijke documenten, paspoorten en andere identificatiedocumenten of monsters te vervoeren Wapens zoals antieke vuurwapens, zwaarden, messen en soortgelijke voorwerpen, of enige andere verdachte artikelen die gevaar opleveren voor de veiligheid in het vliegtuig, kunnen worden geaccepteerd als ingecheckte Bagage overeenkomstig de Voorschriften van de Vervoerder maar zijn niet toegestaan in de cabine Indien enig van de voorwerpen zoals genoemd in of vervoerd worden ongeacht of het vervoer hiervan als Bagage verboden is, is het vervoer onderworpen aan de heffingen, beperkingen van aansprakelijkheid en andere bepalingen van deze Vervoersvoorwaarden van toepassing op het vervoer van Bagage. 9.2 Recht om Vervoer te weigeren CAL kan het vervoeren van voorwerpen als Bagage, als beschreven in 9.1, weigeren als deze verboden zijn om te worden vervoerd als Bagage en kan het verdere vervoer van deze zaken weigeren bij het ontdekken daarvan CAL kan enig voorwerp weigeren voor Vervoer als Bagage vanwege afmeting, gewicht of aard Tenzij vooraf regelingen zijn getroffen voor het vervoer daarvan met CAL, kan CAL op latere vluchten Bagage vervoeren die bovenop de vrij toegestane hoeveelheid komt CAL kan weigeren om Bagage in te checken tenzij het deugdelijk verpakt is in koffers of andere geschikte verpakking om veilig vervoer met normale 'handling' te waarborgen CAL kan het vervoer als Bagage weigeren als de Passagier weigert om CAL de nodige veiligheidscontroles uit te laten voeren CAL kan het vervoer als Bagage weigeren indien het toepasselijke Tarief of enige te betalen heffingen of belastingen niet zijn betaald of kredietregelingen die zijn overeengekomen tussen CAL en de Passagier (of de persoon die het Ticket betaalt) niet zijn nagekomen. 14

15 9.3 Recht om Bagage te doorzoeken Om veiligheidsredenen kan CAL de Passagier verzoeken om hem of haar te fouilleren of zijn/haar Bagage te doorzoeken en kan de Bagage van de Passagier doorzoeken of hebben doorzocht in zijn/haar afwezigheid indien de Passagier niet beschikbaar is, om te bepalen of hij of zij in het bezit is van, of dat zijn of haar Bagage enig voorwerp bevat zoals beschreven in of enige wapens of munitie die niet aan CAL zijn overhandigd overeenkomstig Indien de Passagier niet bereid is om aan een dergelijk verzoek te voldoen kan CAL weigeren om de Passagier en/of de Bagage te vervoeren. 9.4 Ingecheckte bagage Bij aflevering van Bagage bij CAL om te worden ingecheckt, neemt CAL de bagage in bewaring en geeft een Bagage- identificatielabel af voor elk stuk ingecheckte Bagage Indien Bagage geen naam, initialen of andere persoonlijke identificatie heeft, dient de Passagier een dergelijke identificatie aan de Bagage te bevestigen voorafgaand aan acceptatie Ingecheckte Bagage wordt vervoerd in hetzelfde vliegtuig als de Passagier tenzij CAL besluit dat dit niet praktisch is, in welk geval CAL de ingecheckte Bagage op de eerstvolgende vlucht vervoert waarop ruimte is. 9.5 Vrij toegestane Bagage Passagiers kunnen Bagage kosteloos vervoeren zoals gespecificeerd en afhankelijk van de voorwaarden en beperkingen in de Voorschriften van de Vervoerder. Daar waar twee of meer Passagiers die als één gezelschap op dezelfde vlucht naar een gemeenschappelijke bestemming of tussenstop reizen, zichzelf en hun Bagage voor de reis aanmelden op dezelfde tijd en plaats, krijgen zij een totaal aan vrij toegestane hoeveelheid Bagage die gelijk is aan de combinatie van hun individuele vrij toegestane hoeveelheid Bagage, zoals vermeld op hun Ticket of elektronische reserveringsbevestiging Hulpmiddelen Het volgende is alleen van toepassing op vliegtuigen die vertrekken van, op doorreis zijn, of arriveren op een vluchthaven binnen de Europese Unie. Afhankelijk van voorafgaande kennisgeving binnen 48 uur, mogelijke beperking van ruimtecapaciteit en relevante wetgeving betreffende gevaarlijke stoffen, is het Passagiers met een mobiliteitsbeperking toegestaan om kosteloos twee hulpmiddelen mee te nemen, bovenop de vrij toegestane hoeveelheid Bagage zoals bepaald in de Voorschriften van de Vervoerder. 9.6 Extra bagage Een Passagier betaalt een toeslag voor het vervoer van Bagage bovenop de vrij toegestane hoeveelheid Bagage tegen het tarief en op de wijze zoals vastgelegd in de Voorschriften van de Vervoerder. 15

16 9.7 Aangeven van Overwaarde en Toeslag Een Passagier kan een waarde voor Ingecheckte Bagage aangeven die meer is dan de maximum aansprakelijkheid van de Vervoerder, zoals bepaald in artikel 16 van deze Vervoersvoorwaarden. Als een dergelijke aangifte gedaan wordt, met inachtneming van de waardelimieten beschreven in 9.7.2, dient een toeslag voor overwaarde betaald te worden aan CAL zoals vastgelegd in de Voorschriften van de Vervoerder. CAL accepteert geen verklaring van overwaarde in het geval van niet ingecheckte Bagage of andere eigendommen Bagage of andere eigendommen van enige Passagier die een aangegeven waarde hebben boven de Amerikaanse dollars worden niet geaccepteerd voor vervoer door CAL, tenzij van tevoren speciale regelingen zijn getroffen CAL weigert om een aangegeven overwaarde te accepteren op ingecheckte bagage als een deel van het vervoer wordt verzorgd door een andere Vervoerder die deze mogelijkheid niet biedt. 9.8 Niet- ingecheckte Bagage Bagage die de Passagier vervoert in het vliegtuig moet onder de stoel vóór de Passagier passen of in een gesloten opslagruimte in de cabine. Bagagestukken met een gewicht of afmeting groter dan aangegeven in de Voorschriften van de Vervoerder zijn niet toegestaan in de cabine Voorwerpen die niet geschikt zijn voor transport in de opslagruimte (zoals kwetsbare muziekinstrumenten en dergelijke) worden alleen geaccepteerd voor transport in de cabine- opslagruimte indien dit van tevoren is medegedeeld en overeengekomen met CAL. Het transport van dergelijke voorwerpen kan apart berekend worden. 9.9 Afhalen en Afgeven van Bagage De Passagier haalt zijn of haar Bagage af zodra deze beschikbaar is om te worden afgehaald op de plaats van eindbestemming of reisonderbreking Alleen de houder van het Bagage- identificatielabel, afgegeven aan de Passagier ten tijde van het inchecken van de Bagage, is gerechtigd tot het ontvangen van de Bagage. Het niet kunnen tonen van het Bagage- identificatielabel betekent niet dat de Bagage niet wordt afgegeven mits bewijs van het inchecken van Bagage wordt overlegd en de Bagage op een andere wijze wordt geïdentificeerd Indien een persoon die de bagage claimt niet in staat is om het ontvangstbewijs te overleggen en de Bagage te identificeren door middel van een Bagage- identificatielabel, levert CAL de bagage alleen af aan deze persoon op voorwaarde dat hij of zij het recht daarop naar tevredenheid van CAL aantoont, en indien CAL dit verlangt, deze persoon voldoende zekerheid verschaft om CAL te vrijwaren voor verlies, schade of onkosten die CAL oploopt als gevolg van het op deze wijze afleveren Het accepteren van de Bagage zonder klachten aan de houder van het Bagage- ontvangstbewijs ten tijde van aflevering is voldoende bewijs dat de Bagage in goede orde en overeenkomstig het vervoerscontract is afgeleverd. 16

17 9.10 Dieren Dieren zoals honden, katten, huisvogels en andere huisdieren worden met de voorafgaande toestemming van CAL en met inachtneming van de Voorschriften van de Vervoerder voor vervoer geaccepteerd indien zij op de juiste manier in kooien vastzitten en voorzien zijn van geldige gezondheids- en vaccinatiepapieren, entreebewijzen en andere documenten vereist door landen van binnenkomst of doorreis Indien geaccepteerd als Bagage, wordt het dier, samen met kooi en voedsel, niet inbegrepen in de vrij toegestane hoeveelheid Bagage van de Passagier, maar vormt extra Bagage waarvoor de Passagier het toepasselijke tarief moet betalen Blindengeleidehonden die slechtzienden/slechthorenden en lichamelijk gehandicapte Passagiers begeleiden worden samen met kooi en voedsel kosteloos vervoerd naast de gebruikelijke vrij toegestane Bagage, afhankelijk van de nationale wetten of Voorschriften van de Vervoerder Vervoer van dieren is op voorwaarde dat de Passagier volledige verantwoordelijkheid neemt voor dit dier. CAL is niet verantwoordelijk voor verwonding van of verlies, ziekte of overlijden van een dergelijk dier in het geval het de toegang tot, of doorreis in enig land, staat of gebied wordt geweigerd Vluchten naar, van en door de V.S Een Passagier op wiens ticket een plek van vertrek of bestemming in de V.S. vermeld staat, dient Bagagetoeslagen en - kosten te betalen die van toepassing zijn vanaf het begin van zijn/haar reisroute tot aan het einde van de gehele reisroute. In het geval van code share vluchten die deel uitmaken van een reisroute die een plek van vertrek of bestemming in de V.S. heeft, dient de Passagier Bagagetoeslagen en - kosten te betalen van de verkopende Vervoerder voor de reisroute voor zover deze afwijken van die van enige feitelijke Vervoerder. ARTIKEL 10 DIENSTREGELING, ANNULERING VAN VLUCHTEN 10.1 Dienstregelingen CAL verbindt zich om haar best te doen om de Passagier en zijn/haar Bagage op redelijke wijze te vervoeren en zich te houden aan de dienstregelingen die van kracht zijn op de reisdatum. Behalve waar dit bij wet verboden is, zijn de tijden in de dienstregelingen of elders niet gegarandeerd en vormen geen deel van het vervoerscontract. Behalve in het geval van haar handelen of nalaten met de intentie om schade te veroorzaken of op roekeloze wijze en wetend dat hier schade uit zou voortvloeien, is de Vervoerder niet aansprakelijk voor fouten of lacunes in dienstregelingen of andere gepubliceerde vluchtschema's. 17

18 10.2 Annulering, wijziging van dienstregeling etc Indien de omstandigheden dit vereisen, kan de Vervoerder zonder kennisgeving Luchtvaartmaatschappijen of vliegtuigen vervangen of enige vlucht of het verdere recht van vervoer of reservering van passagiersaccommodatie uitstellen of staken en beslissen of een vertrek of landing uitgevoerd moet worden, zonder enige aansprakelijkheid behalve restitutie overeenkomstig deze Vervoersvoorwaarden en de wetten, regelingen en verordeningen van het land waaruit het vliegtuig vertrekt, van de vluchtprijs en Bagagekosten voor enig ongebruikt deel van het ticket als het van mening is dat dit raadzaam is: vanwege enig feit buiten haar macht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot meteorologische omstandigheden, overmacht, stakingen, rellen, burgerlijke onlusten, embargo's, oorlogen, vijandigheden, onrust of onopgeloste internationale verhoudingen) actueel, dreigend of gerapporteerd, of vanwege enige vertraging, eis, voorwaarde, omstandigheid of vereiste, direct of indirect te wijten aan een dergelijk feit; of vanwege enig feit dat redelijkerwijs niet te voorzien, anticiperen of voorspellen was; of vanwege enige overheidsvoorschriften, - eisen of vereisten; of vanwege gebrek aan arbeidskrachten, brandstof of faciliteiten, werkongevallen van Vervoerder of anderen Indien CAL een vlucht annuleert of opschort door omstandigheden buiten haar macht, niet in staat is om eerder bevestigde plaatsen aan te bieden, niet stopt op een plaats van doorreis of eindbestemming of er de oorzaak van is dat de Passagier een aansluitende vlucht mist waarvoor de Passagier gereserveerd heeft, dan houdt CAL zich aan de wetten, regelingen en verordeningen van het land waarin de vlucht is geannuleerd of opgeschort en zal ofwel: de Passagier vervoeren op een andere geplande Passagiersvlucht waarop plaats beschikbaar is; of de Passagier een andere route aanbieden naar de bestemming op het ticket of toepasselijk deel daarvan via de eigen dienstregeling of de dienstregeling van een andere Vervoerder, of door middel van vervoer over land. Indien de prijs van de vlucht, extra Bagagekosten en enige toepasselijke servicekosten voor de aangepaste route hoger zijn dan de restitutiewaarde van het ticket of toepasselijk deel daarvan, verlangt CAL geen extra tarief of kosten van de Passagier en geeft het verschil terug indien het tarief en de kosten voor de route lager zijn; of draagt zorg voor restitutie overeenkomstig de bepalingen van artikel 11; en heeft geen verdere aansprakelijk jegens de Passagier Instapweigering Passagiers die het aan boord gaan op een geplande vlucht wordt geweigerd, hebben recht op compensatie in overeenstemming met alle wetten, regelingen of verordeningen van het land waar de passagier het aan boord gaan werd geweigerd. 18

19 Om in aanmerking te komen voor restitutie, dienen deze Passagiers in het bezit te zijn van een geldig Ticket met een bevestigde reservering voor de specifieke vlucht vermeld op dat Ticket. Ze moeten zichzelf ook bij de incheckbalie hebben gemeld binnen de gestelde termijnen en in het bezit zijn van de benodigde reisdocumenten volgens de Voorschriften van de Vervoerder Alvorens het instappen aan enige Passagier te weigeren, kan CAL of diens afhandelaar vrijwilligers oproepen om afstand te doen van hun reserveringen. Een Passagier die de compensatie voor instapweigering accepteert doet dit met volledige en finale vereffening van alle claims jegens CAL. Artikel 11 RESTITUTIE 11.1 Algemeen Als de Vervoerder er niet in slaagt om vervoer te bieden overeenkomstig het vervoerscontract of indien een Passagier vrijwillig om een verandering van zijn of haar vlucht verzoekt, wordt door de Vervoerder geld terug gegeven voor een ongebruikt ticket of deel daarvan overeenkomstig dit artikel en de Voorschriften van Vervoerder Persoon aan wie de restitutie wordt gedaan Behalve waar aangegeven in dit artikel, geeft CAL geld terug aan de Persoon vermeld op het Ticket of aan de persoon die heeft betaald voor het Ticket bij overlegging van voldoende bewijs Indien een Ticket betaald is door een andere persoon dan de Passagier vermeld op het Ticket en de Vervoerder op het Ticket heeft aangegeven dat er een beperking geldt voor restitutie geeft de Vervoerder alleen geld terug aan de persoon die voor het Ticket betaalt Behalve in het geval van verloren Tickets, vindt restitutie alleen plaats als de Passagierscoupon of Passagierskwitantie bij de Vervoerder wordt ingeleverd en alle Vluchtcoupons worden overhandigd Een restitutie gedaan aan iemand die de Passagierscoupon of de Passagierskwitantie en alle ongebruikte Vluchtcoupons overlegt en zichzelf door laat gaan voor een persoon aan wie een terugbetaling kan worden gedaan op grond van of , wordt beschouwd als een correctie restitutie en ontslaat de Vervoerder van aansprakelijkheid en verdere claims tot restitutie Verplichte restitutie Indien de Vervoerder een vlucht annuleert, niet in staat is om een vlucht redelijk volgens schema uit te voeren, niet stopt op een plaats van bestemming of reisonderbreking, niet in staat is om eerder bevestigde plaatsen aan te bieden of er de oorzaak van is dat de Passagier een aansluitende vlucht mist waarvoor de Passagier een reservering heeft, dan is het bedrag van de restitutie: Indien geen enkel deel van het Ticket gebruikt is, een bedrag gelijk aan het betaalde Tarief; 19

20 Indien een deel van het Ticket gebruikt is, is de restitutie de hogere van: een enkele reis (minus toepasselijke kortingen en kosten) van plaats van onderbreking tot aan bestemming of plaats van volgende reisonderbreking, of het verschil tussen het betaalde Tarief en het Tarief voor het gebruikte transportmiddel; 11.4 Vrijwillige restitutie Indien de Passagier restitutie wenst van zijn of haar Ticket om andere redenen dan vastgelegd in artikel 11.3, is het bedrag van de restitutie: Indien geen deel van het Ticket gebruikt is, een bedrag gelijk aan het betaalde Tarief minus enige toepasselijke servicekosten of annuleringskosten; Indien een deel van het Ticket gebruikt is, is de terugbetaling een bedrag gelijk aan het verschil tussen het betaalde Tarief en het toepasselijke Tarief voor de reis tussen de plaatsen waarvoor het ticket gebruikt is, minus enige toepasselijke servicekosten of annuleringskosten, zoals vastgelegd in de Voorschriften van de Vervoerder Restitutie bij kwijtgeraakt Ticket Indien een Ticket of deel daarvan is kwijtgeraakt, vindt restitutie plaats bij voldoende bewijs hiervan aan de Vervoerder en bij betaling van enige toepasselijke servicekosten op voorwaarde: dat het kwijtgeraakte Ticket, of een deel daarvan, niet gebruikt is of al eerder terugbetaald of vervangen; dat de persoon aan wie de restitutie wordt gedaan zich verbindt, in de vorm zoals wordt voorgeschreven door de Vervoerder, om de Vervoerder het gerestitueerde bedrag terug te geven in het geval en in de mate waarin het kwijtgeraakte Ticket of deel daarvan gebruikt is door enige Persoon in bezit van het Ticket Recht om Restitutie te weigeren De Vervoerder weigert restitutie indien de aanvraag later dan twee jaar na de datum van ticket- uitgifte wordt gedaan De Vervoerder weigert om een Ticket te restitueren dat aan de Vervoerder of aan overheidsfunctionarissen van een land is overlegd als bewijs van intentie om uit dat land te vertrekken, tenzij de Passagier naar tevredenheid van de Vervoerder kan aantonen dat hij of zij toestemming heeft om in het land te blijven of dat hij of zij via een andere Vervoerder of ander vervoermiddel zal vertrekken De Vervoerder behoudt zich het recht voor om restitutie te weigeren indien de Passagier vervoer is geweigerd ingevolge artikel 8. 20

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN (PASSAGIERS EN BAGAGE)

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN (PASSAGIERS EN BAGAGE) ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN (PASSAGIERS EN BAGAGE) ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze Vervoersvoorwaarden en behoudens wanneer de context anders vereist of wanneer uitdrukkelijk anders is bepaald, worden de

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1. Vervoerder CityTijger Reizen gevestigd te Amersfoort op de Stuwdam 5, 3818KM. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder identificatienummer 63521598,

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

(TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.)

(TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.) Op deze pagina treft u de (tariefs)voorwaarden en de Algemene Vervoersvoorwaarden van Transavia France S.A.S. (TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.)

Nadere informatie

Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos

Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos Aanbod: het

Nadere informatie

Assistentie en compensatie. Bij annulering, vertraging en instapweigering

Assistentie en compensatie. Bij annulering, vertraging en instapweigering Assistentie en compensatie Bij annulering, vertraging en instapweigering Assistentie en Compensatie Bij annulering, vertraging en instapweigering Editie 5 Deze kennisgeving wordt vereist door Verordening

Nadere informatie

RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER

RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER DIT FORMULIER KAN WORDEN GEBRUIKT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ EN/OF EEN NATIONALE HANDHAVINGSINSTANTIE. Rechten die passagiers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Tinker Nederland B.V. Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer

Nadere informatie

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN CORENDON DUTCH AIRLINES B.V.

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN CORENDON DUTCH AIRLINES B.V. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN CORENDON DUTCH AIRLINES B.V. Geachte Passagier, Op het vervoer van Passagiers en Bagage verricht door of in opdracht van Corendon Dutch Airlines zijn de onderhavige Vervoersvoorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL I: DEFINITIES

ARTIKEL I: DEFINITIES ARTIKEL I: DEFINITIES In deze voorwaarden en behoudens als verder hierin bepaald zijn de volgende termen gebruikt in de hieronder vermelde betekenis: Bagage betekent zowel Geregistreerde- als Niet-geregistreerde

Nadere informatie

Algemene vervoersvoorwaarden. voor passagiers en bagage

Algemene vervoersvoorwaarden. voor passagiers en bagage Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage Geachte Passagier, Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op alle vluchten of

Nadere informatie

Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage

Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage Wanneer u bij KLM een vlucht boekt, gaat u akkoord met onze Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage. U kunt gebruikmaken van de drie

Nadere informatie

Algemene Vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft.

Algemene Vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft. Algemene Vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft. September 2013 DEFINITIES TOEPASSELIJKHEID TARIEVEN DIENSTREGELING OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER RESERVERING EN ZITPLAATS TOTALE VERVOERSPRIJS,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Artikel 1, lid 1 Deze voorwaarden gelden voor alle buitenlandse en meerdaagse binnenlandse vakantiereizen van Central Events zoals gepubliceerd op de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Waddentaxi V.o.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Waddentaxi V.o.F. ALGEMENE VOORWAARDEN Waddentaxi V.o.F. 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Waddentaxi: de vennootschap onder firma Waddentaxi V.o.F., gevestigd te Vlieland, alsmede haar

Nadere informatie

WIZZ AIR HUNGARY Kft. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY Kft. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY Kft. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE 1 Inhoud artikel 1. DEFINITIES... 5 artikel 2. TOEPASSELIJKHEID... 8 2.1. Algemene bepalingen... 8 2.2. Chartervervoer... 9

Nadere informatie

Algemene vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft. ARTIKEL 1 DEFINITIES

Algemene vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft. ARTIKEL 1 DEFINITIES Algemene vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft. ARTIKEL 1 DEFINITIES U, UW, UZELF: verwijst naar de persoon die wordt vermeld in het Reisschema dat door ons wordt uitgegeven na betaling van de Totale

Nadere informatie

Algemene vervoersvoorwaarden

Algemene vervoersvoorwaarden Algemene vervoersvoorwaarden Geachte passagier, De algemene vervoersvoorwaarden van Transavia Airlines C.V. ( transavia.com ) zijn van toepassing op al het vervoer van passagiers en bagage verricht door

Nadere informatie

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay (i) Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: i. Flightlaw: FLIGHTLAW., gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam aan

Nadere informatie

Samenvatting van de rechten van autobus- en touringcarpassagiers 1

Samenvatting van de rechten van autobus- en touringcarpassagiers 1 Samenvatting van de rechten van autobus- en touringcarpassagiers 1 Verordening (EU) nr. 181/2011 (hierna "de verordening" genoemd) is van toepassing vanaf 1 maart 2013. Ze voorziet in een reeks minimumrechten

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing AlgemeneVoorwaarden Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janne Travel en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door Janne Travel. Met Reiziger

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1. Algemene informatie 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1.2 Met Beauty Center Annabell wordt Annabell bedoeld, een bedrijf dat is

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Touroperators: HolidayLaunch werkt samen met verschillende touroperators uit Duitsland. Touroperators zijn bedrijven, die voor losse

Nadere informatie

Compensatie en assistentie. Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend uit EU-landen

Compensatie en assistentie. Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend uit EU-landen Compensatie en assistentie Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend uit EU-landen Compensatie en assistentie Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 17.2.2004 L 46/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 261/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden.

Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLYPALOPES Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden. 1. Reserveringsopdracht Flypalopes kan een reservering voor je

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/04/2016

Datum van inontvangstneming : 26/04/2016 Datum van inontvangstneming : 26/04/2016 Vertaling C-161/16-1 Datum van indiening: Zaak C-161/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing 21 maart 2016 Verwijzende rechter: Attunda tingsrätt / Zweden Datum

Nadere informatie

Pilot Schiphol Garantie Service Algemene voorwaarden

Pilot Schiphol Garantie Service Algemene voorwaarden Pilot Schiphol Garantie Service Algemene voorwaarden 1 Voor wie is deze dienst? Om gebruik te kunnen maken van de Schiphol Garantie Service (SGS) dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen. 1.1. Uw

Nadere informatie

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN TUIFLY

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN TUIFLY Deze Algemene Vervoersvoorwaarden van TUIfly zijn van toepassing op al het Vervoer van passagiers en bagage verricht door TUI als Contractueel Vervoerder en/of TUIfly als Feitelijk Vervoerder. ARTIKEL

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoersovereenkomsten welke Vervoerder aangaat met een Reiziger/Opdrachtgever.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoersovereenkomsten welke Vervoerder aangaat met een Reiziger/Opdrachtgever. ALGEMENE VOORWAARDEN SPLASHTOURS B.V. Artikel 1: Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bustour: al het overeengekomen vervoer over de weg of door het water van personen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN Ma/sdk/57.405 ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN 1. Inleiding 1.1 Deze voorwaarden (hierna: de voorwaarden) vormen de basis waarop de vervoerder, Packs & Pallets B.V. (hierna: PACKS & PALLETS B.V.) pakketten,

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN NAAR LONDON.NL Versie 1 augustus 2017

REISVOORWAARDEN NAAR LONDON.NL Versie 1 augustus 2017 REISVOORWAARDEN NAAR LONDON.NL Versie 1 augustus 2017 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen die Naar London (hierna: de Reisorganisatie) sluit met één of meerdere Reiziger(s) en/of één

Nadere informatie

Reizen met een vliegtuig

Reizen met een vliegtuig Reizen met een vliegtuig Rechten van vliegtuigpassagiers in geval van: instapweigering annulering vertraging plaatsing in een hogere of lagere klasse Alle passagiers Vluchten met vertrek vanop een luchthaven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Reisorganisatie De reisorganisatie is in handen van CROM Events & Communication (hierna te noemen CROM), adres Avda de les Alegries 14, 17310 Lloret de Mar, Spanje. Door het ondertekenen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Stichting UcDean Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Volg ons via Twitter (dean_uc) en Facebook (ucdean) Algemene Voorwaarden Stichting UcDean Algemeen Je kunt alleen deelnemen aan een reis

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2, Verordening (EG) 261/2004 van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging

Nadere informatie

Tariefvoorwaarden Intercity direct treintickets

Tariefvoorwaarden Intercity direct treintickets Tariefvoorwaarden Intercity direct treintickets Tariefvoorwaarden voor uw reis met de Intercity direct Wij willen u graag zo goed mogelijk informeren over uw reis met de Intercity direct tussen Amsterdam

Nadere informatie

Passagiersrechten luchtvaart bijstand en compensatie bij vertraging, annulering en instapweigering

Passagiersrechten luchtvaart bijstand en compensatie bij vertraging, annulering en instapweigering Passagiersrechten luchtvaart bijstand en compensatie bij vertraging, annulering en instapweigering Veelgestelde vragen en antwoorden Waar kan ik een klacht indienen over annulering, vertraging en instapweigering

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

Claimingo B.V. Algemene Voorwaarden Claim & Go

Claimingo B.V. Algemene Voorwaarden Claim & Go Claimingo B.V. Algemene Voorwaarden Claim & Go (i) Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: i. Claimingo: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

IZY, de nieuwe low-cost trein Brussel-Parijs. Het aanbod in enkele woorden

IZY, de nieuwe low-cost trein Brussel-Parijs. Het aanbod in enkele woorden IZY, de nieuwe low-cost trein Brussel-Parijs IZY zal de nieuwe trein low cost zijn, uitgevoerd door Thalys, vanaf 3 april 2016 tussen Brussel en Parijs met 2 tot 3 vertrekken per dag. De verkoop zal geopend

Nadere informatie

Samenvatting van de regels inzake de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen 1

Samenvatting van de regels inzake de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen 1 Samenvatting van de regels inzake de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen 1 Verordening (EU) nr. 1177/2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

INFORMATIE. Inclusief/exclusief Wij geven, voordat u definitief boekt, duidelijk aan wat wel en wat niet is inbegrepen.

INFORMATIE. Inclusief/exclusief Wij geven, voordat u definitief boekt, duidelijk aan wat wel en wat niet is inbegrepen. INFORMATIE Vliegtickets worden door Majestueus Marokko niet verkocht. Voor reizen op maat dienen de tickets zelf geboekt en betaald te worden. IndienMajestueus Marokko bemiddelt in de aankoop van tickets

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

Hier volgen enkele situaties die zich zouden kunnen voordoen.

Hier volgen enkele situaties die zich zouden kunnen voordoen. De reiziger heeft rechten en plichten. De nationale wetgever en de Europese wetgever hebben bepalingen ter bescherming van de consument ingesteld, of u nu een beroep heeft gedaan op de diensten van een

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Tariefvoorwaarden internationale treintickets. Groot-Brittannië

Tariefvoorwaarden internationale treintickets. Groot-Brittannië Tariefvoorwaarden internationale treintickets Groot-Brittannië Tariefvoorwaarden voor uw internationale treintickets Wij willen u graag zo goed mogelijk informeren over uw internationale ticket. Daarom

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Orion Reizen

Reisvoorwaarden Orion Reizen Reisvoorwaarden Orion Reizen Hieronder vindt u de reisvoorwaarden van Orion Reizen. Deze reisvoorwaarden zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. De voorwaarden gelden voor alle reizen geboekt bij Orion

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS 2015 2016 Een goede samenwerking van Bibliotheek Theek 5 en de deelnemende collega bibliotheken is van belang om de organisatie en communicatie van het aanbod workshops zo

Nadere informatie

KoKoGo Ballonvaarten Algemene vervoers Voorwaarden

KoKoGo Ballonvaarten Algemene vervoers Voorwaarden KoKoGo Ballonvaarten Algemene vervoers Voorwaarden KoKoGo Ballonvaarten statutair gevestigd in Schijndel Kamer van koophandel Oost- Brabant 62263765 ARTIKEL 1. DEFINITIES CLIENT de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Vind je geen duidelijk antwoord op je vraag? Gelieve dan volgende contactgegevens te raadplegen:

Vind je geen duidelijk antwoord op je vraag? Gelieve dan volgende contactgegevens te raadplegen: Veelgestelde vragen Vind je geen duidelijk antwoord op je vraag? Gelieve dan volgende contactgegevens te raadplegen: Geboekt met/via : Contacteer: Neckermann Neckermann Vakantiewinkel of 070/233 906 Thomas

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Etnia Maya

Algemene Voorwaarden Etnia Maya Algemene Voorwaarden Etnia Maya Nadat een deelnemer zich heeft aangemeld bij Etnia Maya is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Etnia Maya en de deelnemer en gelden vanaf dat moment

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 19 juni 2002 PE 231.734/25-33 AMENDEMENTEN 25-33 Ontwerpadvies (PE 231.734) Phillip Whitehead gemeenschappelijke

Nadere informatie

Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN K-JAK INLEIDING Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. In deze voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder: K-jak: K-jak, een reisorganisator die, in de

Nadere informatie

Claimingo B.V. Algemene voorwaarden Claim & Go

Claimingo B.V. Algemene voorwaarden Claim & Go Claimingo B.V. Algemene voorwaarden Claim & Go (i) Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Claimingo: de besloten vennootschap met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Beurs: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT AVIATION 213 CODEC 1463

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT AVIATION 213 CODEC 1463 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 11 februari 2004 (OR. en) 2001/0305 (COD) LEX 486 PE-CONS 3676/1/03 REV 1 AVIATION 213 CODEC 1463 VERORDENING (EG) Nr. /2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Algemene vervoersvoorwaarden. voor passagiers en bagage

Algemene vervoersvoorwaarden. voor passagiers en bagage Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage 1 Geachte passagier, Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op alle vluchten, of vluchtsegmenten, waarbij de KLM Designator Code is

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen waarin Prof-Ex logistieke diensten verricht ten behoeve van een opdrachtgever.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen waarin Prof-Ex logistieke diensten verricht ten behoeve van een opdrachtgever. PROF-EX: Algemene voorwaarden. 1. Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen waarin Prof-Ex logistieke diensten verricht ten behoeve van een opdrachtgever. De opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van iparking Schiphol Definities: iparking Schiphol Klant Parkeerperiode Parkeerovereenkomst

Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van iparking Schiphol Definities: iparking Schiphol Klant Parkeerperiode Parkeerovereenkomst Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van iparking Schiphol Definities: iparking Schiphol Het bedrijf dat het voertuig van de reizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN NAAR LONDON.NL

REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN NAAR LONDON.NL REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN 2017-2018 NAAR LONDON.NL Van toepassing op alle boekingen van de reizen en/of arrangementen van Naar London. Versie januari 2017. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1: INLEIDING ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Postbussen 2015

Algemene voorwaarden. Postbussen 2015 Algemene voorwaarden Postbussen 2015 Inhoud 1. Definities 3 2. Inhoud van de Overeenkomst 4 3. Verplichtingen Postbushouder 5 4. Controlerecht PostNL 6 5. Wijziging van voorwaarden 7 6. Entreetarief en

Nadere informatie

2.3. Elke boeking moet worden gegarandeerd met een geldige creditcard. Wij accepteren Euro/MasterCard, Visa en Maestro.

2.3. Elke boeking moet worden gegarandeerd met een geldige creditcard. Wij accepteren Euro/MasterCard, Visa en Maestro. ALGEMENE VOORWAARDEN Alle boekingen geaccepteerd door Holland City Apartments BV zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden dienen aanvaard te worden door de huurder en alle personen

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd. ALGEMENE VOORWAARDEN Sappie Surf Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij.sappie Surf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

3.2 In geval van maatwerk zal Klamboutique een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken naar de klant sturen.

3.2 In geval van maatwerk zal Klamboutique een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken naar de klant sturen. Algemene Voorwaarden KLAMBOUTIQUE Artikel 1. Definities a. Klant/opdrachtgever/afnemer: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Klamboutique een overeenkomst tot levering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. 1 Definities AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 193 Besluit van 6 april 2011, houdende vaststelling van de bedragen waartoe de aansprakelijkheid van de vervoerder bij vervoer door de lucht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL Culemborg 1 juli 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Talentplanning.nl opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL Culemborg 1augustus 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan NUGEBEURTHET.NL opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL Culemborg 1 AUGUSTUS 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.nl opdracht heeft verstrekt

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie