ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN (PASSAGIERS EN BAGAGE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN (PASSAGIERS EN BAGAGE)"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN (PASSAGIERS EN BAGAGE) ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze Vervoersvoorwaarden en behoudens wanneer de context anders vereist of wanneer uitdrukkelijk anders is bepaald, worden de volgende begrippen gebruikt in de hieronder vermelde betekenis: "Overeengekomen Landingsplaatsen" betekent de plaatsen, uitgezonderd de plaats van vertrek en de plaats van bestemming, die op uw Ticket(s) of in onze vluchtregelingen worden vermeld als overeengekomen landingsplaatsen op uw route. "Luchtmaatschappijcode" betekent de code van twee tekens of drie letters die de specifieke luchtvervoerders aanduidt. "ATM" betekent "Air Traffic Management" (luchtverkeersleiding). Bevoegde Agent betekent een kantoor voor verkoop aan passagiers dat door ons is aangesteld om ons te vertegenwoordigen bij de verkoop van luchtvervoer op onze diensten. "Bagage" betekent uw persoonlijk eigendom dat u meeneemt op uw vlucht. Tenzij anders is bepaald, wordt hiermee zowel uw Ingecheckte als uw Niet-Ingecheckte Bagage bedoeld. "Bagagereçu" Betekent de delen van uw Ticket(s) die betrekking hebben op het vervoer van uw Ingecheckte bagage. "Bagage-identificatielabel" betekent een document dat uitsluitend voor de identificatie van Ingecheckte Bagage wordt verstrekt. "Vervoerder" Betekent een andere vervoerder dan onszelf van wie de Luchtvaartmaatschappijcode vermeld staat op uw Ticket(s) of op uw Conjunctieticket(s). "Ingecheckte Bagage" betekent uw Bagage die wij in bewaring nemen en waarvoor wij een Bagagereçu en/of een Bagage-identificatielabel hebben verstrekt. "Check-In Deadline" betekent de door ons aangegeven tijdslimiet waarbinnen u alle incheckformaliteiten moet hebben afgehandeld en uw instapkaart moet hebben ontvangen. "Code Share" betekent luchtvervoer dat wordt uitgevoerd door een andere vervoerder dan die op het Ticket wordt vermeld, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 2.3. "Contractvoorwaarden"

2 betekent de verklaringen die zijn opgenomen in of worden verstrekt samen met uw Ticket(s) of Reisroute/Reçu, die als zodanig zijn aangeduid en die door verwijzing deel uitmaken van deze Algemene Vervoersvoorwaarden en mededelingen. "Conjunctieticket" betekent een Ticket dat wij in samenhang met een ander Ticket aan u hebben uitgegeven en dat samen met het andere Ticket één enkele vervoersovereenkomst vormt. "Verdrag" betekent een van de volgende verdragen, voor zover van toepassing: Het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, gesloten te Warschau op 12 oktober 1929 (hierna genoemd het Verdrag van Warschau ). Het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd bij Protocol van 's-gravenhage van 28 september Het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd bij Protocol 1 (1975) van Montreal. Het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in 's Gravenhage en bij Protocol 2 (1975) van Montreal. Het Verdrag ter aanvulling van het Verdrag van Warschau, ondertekend in 1961 te Guadalajara. Het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd in 's Gravenhage en bij Protocol 4 (1975) van Montreal. Het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, gesloten te Montreal op 28 mei 1999 (hierna genoemd het Verdrag van Montreal ). "Coupon" betekent een papieren Vluchtcoupon of een Elektronische Coupon, die de met name genoemde passagier het recht geeft om op de daarop vermelde vlucht te reizen. "Schade" omvat overlijden, verwonding of lichamelijk letsel van een Passagier en verlies, gedeeltelijk verlies of diefstal, of een andere vorm van schade aan bagage die voortvloeit uit het vervoer, of in verband staat met het vervoer of andere bijbehorende diensten die door ons worden geleverd. Dagen betekent kalenderdagen en omvat de zeven (7) dagen van de week, met dien verstande dat bij kennisgevingen de dag waarop de kennisgeving is verzonden niet meetelt, en dat de dag waarop het Ticket is uitgegeven dan wel de vlucht is aangevangen niet meetelt voor de vaststelling van de geldigheidsduur van het Ticket. Elektronische Coupon betekent een elektronische vluchtcoupon of een elektronisch ticket in onze databank. "Elektronisch Ticket" Betekent de Reisroute/Reçu, de Elektronische Coupons en, indien van toepassing, een door of namens ons uitgegeven instapdocument. "Vluchtcoupon" betekent het deel van het Ticket met de aanduiding "geldig voor vervoer" of, in geval van een Elektronisch Ticket, de Elektronische Coupon waarop de specifieke plaatsen waartussen u vervoerd zal worden staan vermeld.

3 "Overmacht" betekent buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden buiten onze invloed, waarvan de gevolgen ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden. "Reisroute/Reçu" betekent het document of de documenten die wij uitgeven aan Passagiers met Elektronische Tickets en die de naam van de Passagier, de vluchtinformatie en mededelingen bevatten. "Passagier" betekent iedere persoon, behoudens bemanningsleden, die door ons in een vliegtuig vervoerd wordt of zal worden en die in het bezit is van een Ticket. "Passagierscoupon" of "Passagiersreçu" betekent het deel van het door of namens ons uitgegeven Ticket dat als zodanig is aangeduid en dat door u moet worden bewaard. "Verordening (EG) 261/2004" betekent Verordening (EG) 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. "SDR" betekent een Special Drawing Right volgens de definitie van het Internationaal Monetair Fonds. "Reisonderbreking" betekent een geplande onderbreking van uw reis op een punt tussen de plaats van vertrek en de plaats van bestemming. "Tariefvoorwaarden" betekent de gepubliceerde tarieven, kosten en/of andere aanverwante vervoersvoorwaarden van een luchtvaartmaatschappij die, indien vereist, zijn gedeponeerd bij de toepasselijke autoriteiten. "Ticket" betekent het document Passagiersticket en bagagereçu of het Elektronische Ticket, in beide gevallen door of namens ons uitgegeven, en omvat de Algemene Contractvoorwaarden, mededelingen en Coupons. "Transitpassagier" betekent een Passagier die aankomt op een luchthaven voor doorreis naar een andere luchthaven: (i) op dezelfde vlucht vanaf die luchthaven; (ii) op een aansluitende vlucht vanaf die luchthaven; of (iii) op een aansluitende vlucht vanaf een andere luchthaven. "Niet-ingecheckte Bagage" betekent alle andere Bagage dan de Ingecheckte Bagage. "Wij", "onze", "onszelf" en "ons" Betekent Transportes Aéreos Portugueses, S.A., of afgekort, TAP, S.A., TAP of TAP Portugal. "U", "uw" en "uzelf" betekent de Passagier.

4 ARTIKEL 2 TOEPASSINGSGEBIED 2.1 Algemeen Met uitzondering van wat is bepaald in onderstaande artikelen 2.2, 2.4 en 2.5, zijn deze Algemene Vervoersvoorwaarden alleen van toepassing op die vluchten, of vluchtsegmenten, waarbij onze naam of onze Luchtmaatschappijcode (TP) is aangegeven in de ruimte op het Ticket of de Tickets waar de naam van de luchtvervoerder moet worden vermeld. 2.2 Chartervervoer Als het vervoer wordt uitgevoerd overeenkomstig een charterovereenkomst, dan zijn deze Algemene Vervoersvoorwaarden uitsluitend van toepassing voor zover deze door verwijzing of anderszins zijn opgenomen in die overeenkomst of in uw Ticket(s) Code Shares Voor sommige vluchten hebben wij regelingen getroffen met andere vervoerders die Code Shares genoemd worden. Dit betekent dat deze vlucht of vluchten kunnen worden uitgevoerd door andere vervoerders, hoewel u de vlucht(en) bij ons hebt gereserveerd en u een of meer Tickets hebt waarop onze naam of onze Luchtmaatschappijcode (TP) wordt vermeld als vervoerder. Als TP wordt vermeld als de vervoerder voor een Code Share, dan zijn deze Algemene Vervoersvoorwaarden van toepassing. Als dat het geval is, dan melden wij u welke vervoerder de vlucht uitvoert wanneer u de vlucht reserveert. Bij Code Shares die door een andere vervoerder worden uitgevoerd, is TP gedurende het totale traject van de Code Share tegenover passagiers met een Ticket dat is uitgegeven met onze Luchtmaatschappijcode (TP) aansprakelijk voor alle verplichtingen die in deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn vastgelegd. Elke Code Share-partner hanteert eigen vervoersvoorwaarden voor de uitvoering van zijn vluchten. Deze voorwaarden kunnen verschillen van onze Algemene Vervoersvoorwaarden en maken door verwijzing deel uit van deze Algemene Vervoersvoorwaarden. De vervoersvoorwaarden van onze partners voor Code Shares kunnen in het bijzonder van onze voorwaarden verschillen op de volgende punten: 1) Inchecktijden; 2) Minderjarigen zonder begeleiding; 3) Het vervoer van dieren; 4) Weigering van vervoer; 5) Zuurstofvoorziening; 6) Buitengewone operationele omstandigheden; 7) Vergoeding voor instapweigering; 8) Aanvaarding van bagage, toegestane hoeveelheid bagage en aansprakelijkheid; Lees de vervoersvoorwaarden van onze partners zorgvuldig door, met bijzondere aandacht voor de bepalingen over bovengenoemde zaken. U kunt de vervoersvoorwaarden van onze partners raadplegen via hun websites of via uw reisbureau. Wanneer u voor het eerst informatie inwint over een vlucht zal TP u laten weten of een vlucht van TP door een andere vervoerder wordt uitgevoerd in het kader van een Code Share-regeling. Voor Code Shares waarbij een Amerikaanse luchthaven is betrokken, is het contingentieplan voor vertraging op de start- of landingsbaan ( tarmac delay') van de uitvoerende vervoerder van toepassing voor dergelijke vertragingen op Amerikaanse luchthavens. 2.4 Dwingende wetsbepalingen en tariefvoorwaarden Deze Algemene Vervoersvoorwaarden gelden tenzij ze in strijd zijn met toepasselijke wetsbepalingen of onze Tariefvoorwaarden. In dat geval zijn de betreffende wetsbepalingen of Tariefvoorwaarden van toepassing. Als enige bepaling van deze Algemene

5 Vervoersvoorwaarden ongeldig is volgens het toepasselijke recht, dan blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht. 2.5 Voorrang boven andere regelingen Tenzij anders is bepaald in deze Algemene Vervoersvoorwaarden, hebben deze Algemene Vervoersvoorwaarden voorrang in geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Vervoersvoorwaarden en eventuele andere regelingen die wij hanteren met betrekking tot specifieke onderwerpen. ARTIKEL 3 TICKETS 3.1 Algemeen Wij verschaffen uitsluitend vervoer aan de persoon die met name als Passagier wordt vermeld op het Ticket of de Tickets en u kunt worden verzocht om een passend identificatiebewijs te tonen Tickets zijn niet overdraagbaar. Vervoer wordt uitsluitend verschaft aan de Passagier die met name wordt vermeld op het Ticket of de Tickets en wij behouden ons het recht voor om het identificatiebewijs van de Passagier te controleren Sommige Tickets worden met korting verkocht. Als u uw reservering wijzigt, is het mogelijk dat u een extra toeslag moet betalen. Voor meer informatie raden wij u aan onze Tariefvoorwaarden te raadplegen Indien u een Ticket of Tickets heeft zoals hierboven omschreven in artikel waarvan u nog geen gebruik heeft gemaakt en u kunt om redenen van Overmacht niet reizen, dan zullen wij u een tegoedbon verschaffen voor het bedrag van het niet voor restitutie vatbare tarief. Die tegoedbon kunt u gebruiken voor een toekomstige reis met onze maatschappij onder aftrek van een redelijke administratieve vergoeding, mits u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt van de genoemde redenen van Overmacht en hiervan bewijs overlegt Het Ticket is en blijft te allen tijde eigendom van de uitgevende Vervoerder Uitgezonderd in het geval van Elektronische Tickets, hebt u uitsluitend recht op vervoer op vertoon van een geldig Ticket dat de Vluchtcoupon bevat voor de desbetreffende vlucht en alle andere ongebruikte Vluchtcoupons en de Passagierscoupon. U hebt geen recht op vervoer als het getoonde Ticket beschadigd is of door anderen dan ons of onze Bevoegde Agent is gewijzigd. In geval van een Elektronisch Ticket hebt u uitsluitend recht op vervoer op vertoon van een geldig identificatiebewijs (a) In geval van verlies of beschadiging van een Ticket (of een deel daarvan) of als het getoonde Ticket niet de Passagierscoupon en alle ongebruikte Vluchtcoupons bevat, zullen wij op uw verzoek het Ticket (of het betreffende deel daarvan) vervangen door een nieuw Ticket, mits u op dat moment kunt bewijzen dat voor de desbetreffende vlucht(en) een geldig Ticket was uitgegeven en op voorwaarde dat u een verklaring tekent waarbij u zich verbindt om ons de eventuele kosten en/of verliezen te vergoeden tot aan de waarde van het oorspronkelijke Ticket die noodzakelijk en in redelijkheid zijn gemaakt respectievelijk worden geleden door ons of een andere vervoerder als gevolg van misbruik van een dergelijk Ticket. Wij zullen geen vergoeding van u vorderen voor kosten en/of verliezen die het gevolg zijn van onze eigen nalatigheid. De vervoerder die het Ticket uitgeeft kan administratiekosten voor deze dienst in rekening brengen, tenzij het verlies of de beschadiging het gevolg is van de nalatigheid van de uitgevende vervoerder of een van diens agenten.

6 3.1.7(b) Als u het hierboven in artikel a) genoemde bewijs niet overlegt of de daarin genoemde verklaring niet tekent, dan kan de vervoerder die het nieuwe Ticket uitgeeft van u verlangen dat u de volledige Ticketprijs voor een nieuw Ticket betaalt, behoudens restitutie indien en wanneer de vervoerder die het verloren of beschadigde Ticket heeft uitgegeven zich ervan overtuigd heeft dat dit Ticket niet is gebruikt voor de vervaldatum daarvan. Als u het oorspronkelijke Ticket terugvindt voor de vervaldatum daarvan en dit teruggeeft aan de vervoerder die het nieuwe Ticket heeft uitgegeven, dan zal bovengenoemde restitutie onmiddellijk worden verwerkt Het Ticket is waardevol en u dient alle passende maatregelen te nemen om het veilig te bewaren en verlies of diefstal te voorkomen. 3.2 Geldigheidsduur Tenzij anders is bepaald op het Ticket, in deze Algemene Vervoersvoorwaarden of in de toepasselijke Tariefvoorwaarden (die de geldigheid van een Ticket kunnen beperken, in welk geval de beperking daarop wordt aangegeven), is een Ticket geldig voor de duur van: a) één jaar na de datum van uitgifte; of b) mits de eerst vermelde vlucht binnen één jaar na de datum van uitgifte heeft plaatsgevonden, één jaar na de datum van deze eerste vlucht Als u verhinderd bent om te reizen binnen de geldigheidsduur van uw Ticket(s) omdat wij een reservering niet kunnen bevestigen wanneer u ons daarom vraagt, dan wordt de geldigheidsduur van uw Ticket(s) verlengd of hebt u mogelijk recht op restitutie in overeenstemming met onderstaand artikel Als u na aanvang van uw reis verhinderd bent om binnen de geldigheidsduur van uw Ticket(s) (en niet van het daarin vermelde tarief) verder te reizen wegens ziekte, dan kunnen wij deze geldigheidsduur verlengen tot de datum waarop u weer kunt reizen of tot de datum van onze eerste vlucht die na die datum vertrekt vanaf het punt waarop u de reis hervat en waarop een stoel beschikbaar is in de klasse waarvoor is betaald.van een dergelijke ziekte moet bewijs worden overlegd in de vorm van een verklaring van ziekenhuisopname. Indien de ongebruikte Vluchtcoupons van uw Ticket(s), of in geval van een Elektronisch Ticket, de Elektronische Coupon, een of meer Reisonderbrekingen bevatten, zal de geldigheidsduur van het Ticket verlengd worden met hooguit drie maanden vanaf de datum van herstel die wordt vermeld op deze verklaring. In dergelijk omstandigheden zullen wij ook de geldigheidsduur verlengen van het Ticket of de Tickets van leden van uw naast familie die u vergezellen Indien een Passagier onderweg overlijdt, kan het Ticket of kunnen de Tickets van de persoon of personen die de Passagier vergezellen worden gewijzigd door af te zien van de verplichte minimale verblijfsperiode of door de geldigheidsduur te verlengen. In geval van overlijden van een naast familielid van een Passagier die zijn/haar reis reeds heeft aangevangen, kan de geldigheidsduur van zijn/haar Ticket(s) en die van zijn/haar naaste familieleden die de Passagier vergezellen eveneens worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen vinden plaats na ontvangst van een geldige overlijdensakte en de geldigheidsduur wordt verlengd met hooguit vijfenveertig (45) dagen vanaf de datum van het overlijden. 3.3 Volgorde en gebruik van Coupons Het Ticket of de Tickets die u hebt gekocht is/zijn uitsluitend geldig voor de reis die daarop wordt vermeld vanaf de plaats van vertrek, via eventueel Overeengekomen Landingsplaatsen, naar de eindbestemming. Het tarief dat u hebt betaald is gebaseerd op onze Tariefvoorwaarden die een essentieel onderdeel vormen van onze overeenkomst met u en geldt voor de reis die op uw Ticket(s) wordt vermeld.

7 3.3.2 Als u enig onderdeel van uw reis wilt wijzigen, dan moet u vooraf contact met ons opnemen. Na berekening van het tarief voor de gewijzigde reis heeft u de keuze tussen aanvaarding van de nieuwe prijs of handhaving van het oorspronkelijke vervoer dat op uw Ticket(s) vermeld staat. Als u enig onderdeel van uw reis moet wijzigen om een reden van Overmacht, dan moet u zo spoedig mogelijk contact met ons opnemen. In dat geval zullen wij ernaar streven om u zonder herberekening van het tarief naar uw eerstvolgende Overeengekomen Landingsplaats of uw eindbestemming te vervoeren Als u uw vervoer wijzigt buiten ons medeweten, brengen wij u de juiste prijs voor de gewijzigde reis in rekening. U dient ons het verschil te betalen tussen de prijs voor het vervoer waarvoor uw Ticket(s) is/zijn uitgegeven en de totale prijs voor de gewijzigde reis, of wij zullen u het verschil terugbetalen indien de nieuwe prijs lager is en de tariefvoorwaarden van uw Ticket een dergelijke terugbetaling toestaan. Ongebruikte Coupons hebben anders geen waarde Houd er rekening mee dat bij sommige wijzigingen het tarief ongewijzigd kan blijven, maar dat andere wijzigingen, zoals een verandering van de plaats van vertrek (als u bijvoorbeeld het eerste vluchtsegment niet gebruikt) of het omkeren van de reisrichting, een prijsverhoging met zich mee kunnen brengen. Veel tarieven zijn uitsluitend geldig op de datums en voor de vluchten die op uw Ticket(s) worden vermeld en kunnen in het geheel niet gewijzigd worden of kunnen alleen worden gewijzigd na betaling van een toeslag Elke Vluchtcoupon van uw Ticket(s) wordt geaccepteerd voor vervoer in de klasse, op de datum en voor de vlucht waarvoor de reservering(en) zijn geboekt. Als een Ticket is uitgegeven zonder vermelding van een specifieke reservering, kan een stoel op een vlucht later worden gereserveerd, afhankelijk van onze Tariefvoorwaarden en de beschikbare stoelen op de gevraagde vlucht Houd er rekening mee dat als u een tarief hebt gekozen dat u verplicht om de vluchtsegmenten op het Ticket in een bepaalde volgorde te gebruiken, het Ticket niet wordt geaccepteerd en komt te vervallen als een of meer Coupons daarvan worden gebruikt buiten deze verplichte volgorde. 3.4 Naam en adres van de vervoerder Onze naam kan in de Tickets worden afgekort tot onze Luchtvaartmaatschappijcode (TP) of een andere afkorting. Ons adres is de luchthaven van vertrek die wordt getoond tegenover de eerste afkorting van onze naam in de ruimte voor de vervoerder in de Tickets, of in geval van Elektronische Tickets, de luchthaven van vertrek die wordt aangegeven voor het eerste vluchtsegment van de Reisroute/het Reçu. ARTIKEL 4 TARIEVEN, BELASTINGEN, KOSTEN EN TOESLAGEN 4.1 Tarieven Tarieven hebben uitsluitend betrekking op het vervoer van de luchthaven van het vertrekpunt tot de luchthaven van het bestemmingspunt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. In de tarieven zijn transportdiensten tussen luchthavens en tussen luchthavens en stadterminals niet inbegrepen. Uw tarief wordt berekend in overeenstemming met onze Tariefvoorwaarden die gelden op de datum waarop u betaalt voor de reis op de specifieke datums, de klasse en de reisroute die op uw Ticket(s) worden vermeld. Als betaling van uw Ticket(s) is voldaan en tenzij u de op de Tickets vermelde reisroute en/of datums van uw vlucht(en) en/of de klasse wijzigt, worden geen tariefverhogingen in rekening gebracht in verband met de gereserveerde reisdatum en/of klasse.

8 4.2 Belastingen, kosten en toeslagen U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle toepasselijke belastingen, heffingen, en toeslagen die worden opgelegd door de overheid of andere autoriteiten of door de luchthavenbeheerder. Bij aankoop van uw Ticket(s) worden de inbegrepen belastingen, heffingen en toeslagen afzonderlijk op de Ticket(s) vermeld De voor luchtvervoer geldende belastingen, heffingen en toeslagen veranderen voortdurend en kunnen worden opgelegd en/of gewijzigd na de datum van uitgifte van uw Ticket(s). In geval van verhoging van de op uw Ticket(s) vermelde belastingen en/of kosten en/of toeslagen bent u verplicht om deze te betalen. Ook wanneer er een nieuwe belasting en/of kost en/of toeslag wordt geheven op uw Ticket(s) bent u verplicht om deze te betalen. Als door u aan ons betaalde belastingen en/of heffingen en/of toeslagen worden afgeschaft of verlaagd, zodat deze niet langer voor u gelden of een lager bedrag is verschuldigd, dan kunt u de terugbetaling van het verschil bij ons aanvragen. 4.3 Valuta Tarieven, belastingen, kosten en toeslagen dienen te worden betaald in de valuta van het land van uitgifte van de Ticket(s), tenzij door ons of onze Bevoegde Agent een andere valuta wordt aangegeven op of voor het tijdstip waarop de betaling wordt verricht (bijvoorbeeld wanneer het onmogelijk is om de lokale valuta te converteren). Wij kunnen naar eigen goeddunken betalingen in een andere valuta accepteren dan die van het land van uitgifte van uw Ticket(s). ARTIKEL 5 RESERVERINGEN 5.1 Reserveringsvoorwaarden De gegevens van uw reserveringen worden bijgehouden door ons of onze Bevoegde Agent. Op uw verzoek verstrekken wij of verstrekt onze Bevoegde Agent u onverwijld een schriftelijke bevestiging van uw reservering(en) Aan bepaalde tarieven zijn voorwaarden verbonden die uw recht op wijziging of annulering van reserveringen beperken of uitsluiten. Bij aankoop van een Ticket moet u de voorwaarden van het toepasselijke tarief raadplegen. 5.2 Uiterste datum van uitgifte Tickets Als u niet binnen de door ons of onze Bevoegde Agent aangegeven termijn voor uw Ticket(s) hebt betaald, kunnen wij uw reservering(en) annuleren. 5.3 Persoonsgegevens U erkent dat u de door u opgegeven persoonsgegevens hebt verstrekt met als doel het verrichten van een of meer reserveringen, de uitgifte van een of meer Tickets en de verkrijging van nevendiensten, de ontwikkeling en aanbieding van diensten, het vergemakkelijken van immigratie- en inreisprocedures, en de beschikbaarstelling van deze gegevens aan overheidsinstanties, in verband met uw reis. Voor deze doeleinden staat u ons toe om dergelijke gegevens op te slaan en te gebruiken en deze door te geven aan onze kantoren en/of dochterondernemingen en/of Bevoegde Agenten en/of overheidsinstanties en/of andere Vervoerders en/of aanbieders van de hierboven vermelde diensten en/of creditcard- en andere betaalkaartorganisaties en/of gegevensverwerkers die voor ons werken. 5.4 Seats Stoelen Wij streven ernaar om u de stoel of stoelen waarom u vooraf hebt verzocht toe te wijzen, maar kunnen de toekenning van specifieke stoelen niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor om stoelen op elke moment toe te wijzen of de toewijzing van stoelen te wijzigen, ook

9 nadat de passagiers zijn ingestapt. Dit kan noodzakelijk zijn wegens operationele, veiligheidsof beveiligingsredenen. 5.5 Herbevestiging van Reserveringen Herbevestiging van onze vluchten is niet vereist. Als wegens buitengewone omstandigheden (politieke onrust, stakingen die de operationele gang van zaken op de luchthaven van retour beïnvloeden, storingen in computersystemen of andere buitengewone omstandigheden) herbevestiging vereist is, dan zullen wij dit vooraf aan u melden U dient de herbevestigingsvereisten van andere Vervoerders die eventueel bij uw reis betrokken zijn bij die Vervoerders na te vragen. Indien nodig, moet u uw reserveringen herbevestigen bij de Vervoerder wiens code wordt vermeld op het Ticket voor de betreffende vlucht. 5.6 Annulering van Reserveringen Houd er rekening mee dat als u niet zich niet meldt voor een bepaalde vlucht zonder ons hierover vooraf te informeren, wij de volledige reisroute van uw reservering(en) kunnen annuleren. Als u ons hierover wel vooraf heeft geïnformeerd, dan zullen wij uw volgende vluchtreservering(en) niet annuleren. In dat geval moet u contact opnemen met onze klantenservice en zullen wij uw oorspronkelijke tarief wijzigen in overeenstemming met artikel van deze Algemene Vervoersvoorwaarden. ARTIKEL 6 INCHECKEN EN INSTAPPEN 6.1 Inchecktijd Check-in Deadlines verschillen per luchthaven. Daarom raden wij u aan om informatie in te winnen over deze deadlines en de deadlines te respecteren. Uw reis zal gemakkelijker verlopen als u ruim de tijd neemt om aan de Check-in Deadline(s) te voldoen. Wij behouden ons het recht voor om uw reservering(en) te annuleren als u niet voldoet aan de aangegeven Check-in Deadline(s). Informatie over de Check-in Deadline(s) voor uw eerste vlucht met ons kunt u vinden op onze website (www.flytap.com). U kunt deze informatie ook aanvragen bij onze Bevoegde Agenten. Voor verdere vluchten op uw reis dient u de Check-in Deadline(s) zelf na te vragen. 6.2 Instaptijd U moet zich uiterlijk op het tijdstip dat door ons bij het inchecken wordt vermeld bij de gate melden Wij kunnen uw reservering annuleren als u niet tijdig bij de gate aanwezig bent. 6.3 Gevolgen Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen of onkosten die u lijdt of draagt als u niet voldoet aan de voorwaarden van dit artikel 6. ARTIKEL 7 WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER 7.1 Recht om vervoer te weigeren We kunnen naar ons redelijk goeddunken weigeren om u en/of uw Bagage te vervoeren, als we u schriftelijk hebben meegedeeld dat we u het vervoer op onze vluchten permanent ontzeggen. In dergelijke omstandigheden hebt u recht op restitutie. Wij kunnen weigeren om u en/of uw Bagage te vervoeren als zich één van de volgende omstandigheden voordoet of waarschijnlijk zal voordoen:

10 7.1.1 De weigering is vereist op grond van toepasselijke wetten, voorschriften of instructies; Het vervoer van u of uw Bagage vormt een gevaar voor, of aantasting van de veiligheid of gezondheid van andere passagiers of leden van de bemanning, of bezorgt hen wezenlijk ongemak; Uw geestelijke of lichamelijke gesteldheid, waaronder situaties waarin u zich onder invloed van alcohol of drugs bevindt, vormt een gevaar of risico voor uzelf, passagiers, leden van de bemanning of bezittingen; U heeft zich misdragen op een eerdere vlucht en wij hebben redenen om aan te nemen dat u dit gedrag zult herhalen; U heeft geweigerd een veiligheidscontrole te ondergaan; U heeft het geldende tarief en/of de verschuldigde toepasselijke belastingen, kosten of toeslagen niet betaald; U lijkt niet in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten, u beoogt of probeert mogelijkerwijs toegang te verkrijgen tot een land dat slechts op doorreis wordt aangedaan, of waarvoor u geen geldig toegangsdocument bezit, u heeft tijdens de vlucht uw reisdocumenten vernietigd, of u heeft geweigerd uw reisdocumenten op verzoek en tegen een ontvangstbewijs af te geven aan de bemanning; Het door u getoonde Ticket is onrechtmatig verkregen, is gekocht van een andere organisatie dan ons of onze Bevoegde Agent, is aangegeven als verloren of gestolen, of is vervalst, of u kunt niet bewijzen dat u de persoon bent wiens naam op het Ticket wordt vermeld; U heeft de Coupons van uw Ticket niet gebruikt op de wijze en in de volgorde die vereist is volgens het bovenstaande artikel 3.3, of het door u getoonde Ticket is beschadigd of is uitgegeven of gewijzigd door een andere organisatie dan ons of onze Bevoegde Agent U voldoet niet aan onze veiligheids- of beveiligingsinstructies. 7.2 Speciale Assistentie De aanvaarding van het vervoer van kinderen zonder begeleiding, personen met een handicap, zwangere vrouwen en zieken of andere personen die speciale assistentie behoeven kan onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden of beperkingen. Informatie hierover is te vinden op onze website (www.flytap.com), of kan worden verkregen van onze Bevoegde Agenten wanneer uw Ticket(s) worden uitgegeven. Als deze passagiers ons hebben geïnformeerd over hun speciale vereisten op het moment van uitgifte van hun Ticket(s) en deze speciale vereisten zijn door ons geaccepteerd, dan zullen wij hun vervoer vervolgens niet weigeren op grond van hun specifieke gesteldheid of speciale behoeften Behoudens de bepalingen van bovenstaand artikel 7.2, als u een Passagier bent die een rolstoel nodig heeft en op voorwaarde dat u (of iemand anders namens u) verklaart dat u zelfredzaam bent en in staat om zelfstandig te voorzien in uw lichamelijke zorg (dat wil zeggen, uw behoeften op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne), dan mag u zonder begeleiding reizen en zijn wij niet verplicht om u assistentie aan boord te verlenen die op enige wijze tegenstrijdig is met wat door of namens u is verklaard in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel.

11 ARTIKEL 8 BAGAGE 8.1. Vrij toegestane hoeveelheid Bagage Met inachtneming van onze voorwaarden en beperkingen mag u een bepaalde hoeveelheid Bagage kosteloos meenemen. Informatie hierover kunt u raadplegen op onze website (www.flytap.com) of bij onze Bevoegde Agenten die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van uw Ticket(s). De hoeveelheid Bagage die u kosteloos mag meenemen wordt vermeld op uw Ticket(s) of, in het geval van een Elektronisch Ticket, op uw Reisroute/Reçu. 8.2 Overgewicht Voor het vervoer van Bagage die de limiet van de vrij toegestane hoeveelheid overschrijdt worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten kunt u raadplegen op onze website (www.flytap.com) of bij onze Bevoegde Agenten die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van uw Ticket(s). 8.3 Zaken die niet als Bagage worden geaccepteerd Het is u niet toegestaan om de volgende zaken in uw Bagage te vervoeren: Zaken die een gevaar kunnen vormen voor het luchtvaartuig, of de personen en bezittingen aan boord, inclusief die zaken zoals omschreven in de regelingen betreffende gevaarlijke stoffen van de International Civil Aviation Organization (ICAO) en van de International Air Transport Association (IATA) en in onze regelingen (meer informatie over dit onderwerp is op verzoek verkrijgbaar bij ons of onze Bevoegde Agenten) Zaken waarvan het vervoer verboden is door toepasselijke wetten, voorschriften of instructies van het land van vertrek of bestemming, of waarvan het vervoer een risico kan vormen voor de veiligheid en/of beveiliging van het luchtvaartuig of de personen aan boord Zaken die wij naar ons redelijk oordeel, gelet op het type luchtvaartuig dat wordt gebruikt, niet geschikt zijn om vervoerd te worden omdat zij gevaarlijk of onveilig zijn, of vanwege hun gewicht, afmetingen, vorm of aard, of omdat zij breekbaar of bederfelijk zijn. Deze informatie kunt u raadplegen op onze website (www.flytap.com) of bij onze Bevoegde Agenten die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van uw Ticket(s) Het vervoer als Bagage van vuurwapens, munitie en andere wapens, anders dan bedoeld voor jacht of sport, is verboden. Vuurwapens, munitie en andere wapens voor jacht- of sportdoeleinden kunnen worden geaccepteerd als Ingecheckte Bagage, maar voor dat doeleinde moet u ons bij het boeken van uw reservering(en) informeren over uw voornemen om deze wapens mee te nemen en moet u ons alle nodige documenten overleggen. Al deze wapens moeten ongeladen, gezekerd met de veiligheidspal en deugdelijk verpakt worden vervoerd. Het vervoer van munitie is onderworpen aan de regelingen van de ICAO en de IATA zoals vermeld in bovenstaand artikel Wapens zoals antieke wapens, zwaarden, messen en soortgelijke wapens kunnen naar ons goeddunken als Ingecheckte Bagage worden geaccepteerd, maar mogen niet worden vervoerd in de cabine Breekbare zaken en bederfelijke waren, sleutels, professionele of wetenschappelijke documenten, monsters, paspoorten of andere identificatiebewijzen en waardevolle zaken (zoals geld, juwelen, edelmetalen, brillen, contactlenzen, prothesen en andersoortige orthopedische hulpmiddelen, computers of bijbehorende apparatuur, mobiele telefoons en andere persoonlijke elektronische apparatuur, waardepapieren, effecten of andere waardevolle documenten) mogen niet in uw Ingecheckte Bagage worden vervoerd.

12 8.3.5 Als uw Bagage zaken bevat die in de bovenstaande artikelen en zijn genoemd, ondanks het feit dat deze zaken verboden zijn of niet voor vervoer geaccepteerd kunnen worden, dan zijn wij niet aansprakelijk voor het verlies of Schade aan deze zaken Wij zijn niet aansprakelijk voor Schade aan uw surfboard(of andere boards die verband houden met watersport, zoals een bodyboard, skimboard, wakeboard, windsurf- of kitesurfboard) tijdens het vervoer, als het ingecheckte surfboard aan ons is overhandigd in een door u aangebrachte verpakking en u ons niet toestaat het board te inspecteren. 8.4 Recht om vervoer te weigeren Behoudens de bepalingen van de bovenstaande artikelen en 8.3.3, weigeren wij het vervoer als Bagage of Ingecheckte Bagage, al naargelang de omstandigheden van het geval, van zaken die zijn verboden volgens het bovenstaande artikel 8.3 en wij kunnen verder vervoer weigeren van deze artikelen wanneer ze worden aangetroffen Wij kunnen het vervoer als Bagage weigeren van iedere zaak die ongeschikt is voor vervoer vanwege de afmetingen, de vorm, het gewicht, de inhoud of de aard, of om veiligheidsof operationele redenen, of vanwege het comfort van andere Passagiers. Deze informatie kunt u raadplegen op onze website (www.flytap.com) of bij onze Bevoegde Agenten die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van uw Ticket(s) Wij kunnen weigeren een zaak te accepteren voor vervoer, als de zaak niet deugdelijk en veilig is verpakt in geschikte verpakkingen. 8.5 Recht om Bagage te doorzoeken Om veiligheids- en beveiligingsredenen kunnen wij u verzoeken om ons toe te staan uw persoon te fouilleren en/of te scannen, en/of uw Bagage te doorzoeken, te scannen of met röntgenstralen door te lichten. Onverminderd het hierboven bepaalde, kan uw Bagage in uw afwezigheid worden doorzocht en/of gescand en/of worden doorgelicht met röntgenstralen om te bepalen of de bagage een van de hierboven in artikel genoemde zaken dan welf vuurwapens, munitie of andere wapens bevat die niet zijn geaccepteerd in overeenstemming met de voorschriften van de bovenstaande artikelen of Als u niet bereid bent om te voldoen aan ons verzoek om uw persoon te fouilleren en/of te scannen en/of uw Bagage te doorzoeken en/of te scannen en/of door te lichten met röntgenstralen, dan kunnen wij het vervoer van u en/of uw Bagage weigeren. Indien een fouillering en/of scan Schade toebrengt aan u en/of een röntgenonderzoek en/of een doorzoeking en/of een scan Schade toebrengt aan uw Bagage, dan zijn wij niet aansprakelijk voor deze Schade, tenzij deze het gevolg is van onze opzet of onzorgvuldigheid Om veiligheids- en/of beveiligingsredenen kan uw Bagage geopend en doorzocht worden indien er een vermoeden bestaat dat de bagage een zaak bevat die is verboden op grond van deze Algemene Vervoersvoorwaarden of op grond van toepasselijke wetgeving of voorschriften Door de aankoop van een ticket stemt u in met de doorzoeking van uw bagage Schade als gevolg van een doorzoeking is voor uw verantwoordelijkheid Indien nodig, kan een doorzoeking worden uitgebreid tot uw persoon en uw persoonlijke bezittingen. 8.6 Ingecheckte Bagage

13 8.6.1 Wanneer u de bagage die u wilt inchecken aan ons afgeeft, nemen wij deze bagage in bewaring en geven wij u een Bagage-identificatielabel voor elk stuk Ingecheckte Bagage Elk onderdeel van uw Ingecheckte Bagage moet voorzien zijn van uw persoonlijke identificatie, waaronder tenminste uw naam Tenzij wij om veiligheids-, beveiligings- of operationele redenen besluiten om uw Ingecheckte Bagage met een andere vlucht te vervoeren, wordt deze bagage waar mogelijk vervoerd in het zelfde luchtvaartuig als uzelf. Tenzij op grond van toepasselijke wetgeving vereist is dat u aanwezig bent bij de inklaring door de douaneautoriteiten, zullen wij Ingecheckte Bagage die met een andere vlucht is vervoerd bij u afleveren. 8.7 Niet-ingecheckte Bagage Wij kunnen maximumlimieten vaststellen voor de afmetingen en/of het gewicht van de Bagage die u aan boord mee mag nemen. Als wij geen limieten aangeven, dan moet de Bagage die u aan boord meeneemt onder de stoel vóór u passen of in een bergruimte in de cabine. Als deze Bagage om welke reden dan ook niet kan worden opgeslagen zoals hierboven is aangegeven, of als de Bagage te zwaar is, of als onveilig wordt aangemerkt, dan moet de Bagage waar mogelijk worden vervoerd als Ingecheckte Bagage Zaken die niet geschikt zijn voor vervoer in de vrachtruimte (zoals fragiele muziekinstrumenten) en die niet voldoen aan de vereisten van bovenstaand artikel 8.7.1, worden uitsluitend geaccepteerd voor vervoer in de cabine als u dit vooraf aan ons hebt gemeld en wij daarin hebben toegestemd. Het is mogelijk dat u hiervoor aparte kosten verschuldigd bent. Doe daarom navraag naar de gedetailleerde regeling bij ons of onze Bevoegde Agenten. 8.8 Afhalen en afgeven van Ingecheckte Bagage Met inachtneming van bovenstaand artikel moet u uw Ingecheckte Bagage afhalen zodra deze beschikbaar is op de plaats van uw bestemming of de plaats van uw Reisonderbreking. Als u de bagage niet ophaalt binnen een redelijke termijn, kunnen wij u opslagkosten in rekening brengen. Als uw Ingecheckte Bagage niet is afgehaald binnen drie (3) maanden nadat deze beschikbaar is gesteld, mogen wij ons van de bagage ontdoen zonder enige aansprakelijkheid tegenover u Alleen de houder van het Bagagereçu (indien afgegeven) en het Bagageidentificatielabel heeft recht op afgifte van de Bagage aan hem/haar Als een persoon die Ingecheckte Bagage claimt geen Bagagereçu (indien afgegeven) kan tonen en de Bagage niet kan identificeren met een Bagage-identificatielabel, dan geven wij de Bagage uitsluitend af aan deze persoon, op voorwaarde dat hij/zij zijn/haar recht op de Bagage tot onze tevredenheid kan aantonen. 8.9 Dieren Als wij het vervoer van uw dieren aanvaarden, dan worden zij vervoerd als Ingecheckte Bagage en gelden voor dit vervoer de volgende beperkingen: U dient ervoor te zorgen dat de dieren, zoals honden, katten, vogels en andere huisdieren, worden aangeboden in een adequate kooi onder overlegging van geldige documenten, zoals gezondheidsverklaringen en vaccinatiebewijzen, inreisvergunningen en andere documenten die vereist worden door de uitreis-, inreis- of doorreislanden. Bij gebrek daaraan worden de dieren niet geaccepteerd voor vervoer. Voor het vervoer van dieren

14 kunnen andere voorwaarden gelden, die u bij ons kunt aanvragen of kunt raadplegen op onze website (www.flytap.com) Indien een dier wordt geaccepteerd als Bagage, wordt het dier samen met zijn kooi en voer niet als deel van uw vrij toegestane hoeveelheid Bagage beschouwd, maar als overgewicht, waarvoor u het daarvoor geldende tarief verschuldigd bent Geleidehonden die Passagiers met een handicap begeleiden worden kosteloos vervoerd naast de vrij toegestane hoeveelheid Bagage, maar voor hun vervoer gelden de door ons vastgestelde voorwaarden, die u bij ons kunt aanvragen of kunt raadplegen op onze website (www.flytap.com) Behoudens het aansprakelijkheidsregime van het Verdrag of andere toepasselijke wettelijk voorschriften, zijn wij niet aansprakelijk voor letsel, verlies, ziekte of dood van het dier dat wij hebben geaccepteerd voor vervoer, tenzij dit het gevolg is van onze nalatigheid Wij zijn niet aansprakelijk ingeval het dier niet beschikt over alle nodige uitreis- en inreisdocumenten, gezondheidsverklaringen en andere documenten met betrekking tot de uitreis, inreis of doorreis van het dier uit, in, of naar ongeacht welke landen, staten of grondgebieden. De persoon die het dier meeneemt dient ons te vergoeden voor alle eventuele boetes, kosten, verliezen of schadevergoedingsverplichtingen die ons als gevolg daarvan worden opgelegd of door ons worden geleden of gedragen. ARTIKEL 9 DIENSTREGELING, VERTRAGING EN ANNULERING VAN VLUCHTEN 9.1 Dienstregeling De vluchttijden die worden weergegeven in de dienstregeling kunnen veranderen tussen de datum van publicatie en uw feitelijke reisdatum. Wij garanderen deze tijden niet en deze tijden vormen geen onderdeel van uw overeenkomst met ons Voordat wij uw reservering(en) aanvaarden, zullen wij u informeren over de op dat moment voorziene vluchttijd(en), die op uw Ticket(s) worden vermeld. Het is mogelijk dat wij de vluchttijd(en) na uitgifte van uw Ticket(s) moeten wijzigen. Als u ons uw contactgegevens opgeeft bij het boeken van een reservering, dan zullen wij of onze Bevoegde Agent u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de vluchttijden. Als wij na aankoop van uw Ticket(s) een belangrijke wijziging aanbrengen in de voorziene vluchttijd(en), en de nieuwe tijd(en) zijn voor u niet acceptabel, en wij zijn niet in staat om u op (een) andere vlucht(en) te boeken die voor u wel acceptabel is/zijn, dan hebt u recht op restitutie in overeenstemming met onderstaand artikel 10.2, onverminderd uw eventuele overige rechten uit hoofde van deze Algemene Vervoersvoorwaarden of toepasselijke wetgeving. 9.2 Annulering, vertraging, instapweigering, herziening van de reisroute, e.d Wij zullen alle nodige maatregelen nemen om vertraging van het vervoer van u en/of uw Bagage te voorkomen. Bij de uitvoering van deze maatregelen en ter voorkoming van de annulering van een vlucht, kunnen wij in uitzonderlijke omstandigheden het vervoer namens ons laten plaatsvinden via een vlucht of luchtvaartuig van een andere vervoerder In het geval van een instapweigering, annulering of langdurige vertraging van onze vluchten, bieden wij u assistentie en/of vergoeding aan in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EG) 261/2004 die u kunt raadplegen op onze website (www.flytap.com). 9.3 Up- en downgraden naar een hogere of lagere klasse

15 Als wij u in een hogere klasse plaatsen dan is vermeld op uw Ticket, bent u geen extra betaling aan ons verschuldigd. Als wij u in een lagere klasse plaatsen dan is vermeld op uw Ticket, dan vergoeden wij u het verschil in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EG) 261/2004 die u kunt raadplegen op onze website (www.flytap.com). 9.4 Meerdere luchthavens Als een stad of regio over meerdere luchthavens beschikt en wij u, in overeenstemming met bovenstaand artikel een vlucht aanbieden naar een andere luchthaven dan die van uw reservering, dan dragen wij de kosten van uw vervoer van deze luchthaven naar de luchthaven waarvoor uw reservering gold, of naar een nabijgelegen bestemming die u met ons bent overeengekomen. ARTIKEL 10 RESTITUTIE 10.1 Restitutie Het is mogelijk dat tegen gereduceerde tarieven verkochte Tickets slechts gedeeltelijk of in het geheel niet restitueerbaar zijn. Wij restitueren een Ticket of een ongebruikt deel daarvan in overeenstemming met de Tariefvoorwaarden die gelden voor het door u betaalde tarief als volgt: Behoudens voor zover anders is bepaald in dit artikel 10, wordt restitutie verleend aan de persoon die wordt vermeld op het Ticket of, mits bewijs wordt overgelegd dat betaling is verricht door een andere persoon, aan die andere persoon Indien een Ticket door een ander betaald is dan de Passagier wiens naam op het Ticket wordt vermeld en het Ticket geeft aan dat restitutie aan beperkingen onderhevig is, dan verlenen wij uitsluitend restitutie aan de persoon die het Ticket heeft betaald, dan wel aan iemand anders volgens de aanwijzingen van die persoon Behoudens in geval van verlies van het Ticket, vindt restitutie uitsluitend plaats tegen afgifte van het Ticket en alle ongebruikte Vluchtcoupons Onvrijwillige Restitutie Als wij niet landen op uw bestemming of op een van uw Overeengekomen Landingsplaatsen, als u door ons toedoen een aansluitende vlucht mist waarvoor u een bevestigde reservering heeft, of als wij weigeren u te vervoeren omdat voor u een toenaderingsverbod van kracht is, dan wordt restitutie verleend van de volgende bedragen, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Vervoersvoorwaarden of ingevolge het toepasselijke recht: indien geen enkel gedeelte van uw Ticket(s) is gebruikt, een bedrag gelijk aan het betaalde tarief en, met inachtneming van het toepasselijke recht, de betaalde belastingen, kosten en toeslagen; indien een gedeelte van uw Ticket(s) is gebruikt, een bedrag gelijk aan het betaalde tarief voor de ongebruikte Coupons van uw Ticket(s). Met inachtneming van het toepasselijke recht, zal rekening worden gehouden met het bedrag van de betaalde belastingen, kosten en toeslagen Vrijwillige Restitutie Indien geen enkel gedeelte van uw Ticket(s) is gebruikt, is het gerestitueerde bedrag gelijk aan het tarief dat door u is betaald overeenkomstig de toepasselijke Tariefvoorwaarden,

16 na aftrek van servicekosten, annuleringskosten en toepasselijke toeslagen, en, met inachtneming van het toepasselijke recht, de betaalde belastingen, kosten en toeslagen Indien een gedeelte van uw Ticket(s) is gebruikt, is het gerestitueerde bedrag gelijk aan het verschil tussen het tarief dat door u is betaald overeenkomstig de toepasselijke Tariefvoorwaarden, en het tarief voor de reis naar de plaatsen waarvoor uw Ticket(s) is of zijn gebruikt, na aftrek van servicekosten, annuleringskosten en toepasselijke toeslagen, en, met inachtneming van het toepasselijke recht, de betaalde belastingen, kosten en toeslagen In geval van overlijden van een Passagier of een lid van zijn/haar naaste familie en na ontvangst van een geldige overlijdensakte en bewijs van verwantschap, restitueren wij het volledige betaalde tarief indien het overlijden heeft plaatsgevonden voor aanvang van de reis, of, indien het overlijden heeft plaatsgevonden na aanvang van de reis, een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen het volledige betaalde tarief en het tarief voor de gebruikte vluchtsegmenten/klassen. Met inachtneming van het toepasselijke recht, zullen wij rekening houden met het bedrag van de toepasselijke belastingen, kosten en toeslagen die zijn betaald voor de gebruikte vluchtsegmenten Restitutie van verloren Tickets Indien uw Ticket(s) of een gedeelte daarvan is verloren en mits u ons overtuigend bewijs voorlegt van dit verlies en ons administratiekosten betaalt, verlenen wij u zo snel mogelijk na afloop van de geldigheidsduur van uw Ticket(s) restitutie, op voorwaarde dat: de verloren Ticket(s) of het verloren gedeelte daarvan niet zijn/is gebruikt, niet eerder is gerestitueerd of vervangen (behalve indien het gebruik, de restitutie of de vervanging het gevolg is van onze eigen onzorgvuldigheid); en de persoon aan wie de restitutie wordt verleend zich ertoe verbindt, in de door ons gevraagde vorm, ons het gerestitueerde bedrag terug te betalen in geval van fraude en/of voor zover uw verloren Ticket(s) of het verloren gedeelte daarvan zijn/is gebruikt (behalve indien de fraude of het gebruik het gevolg is van onze eigen onzorgvuldigheid) Indien wij of onze Bevoegde Agent uw Ticket(s) of een gedeelte daarvan verliezen, dan valt dit verlies onder onze verantwoordelijkheid Recht om Restitutie te weigeren Behoudens andersluidende bepalingen van het toepasselijke recht, kunnen wij restitutie van een Ticket weigeren indien het verzoek om restitutie is ingediend na afloop van de geldigheidsduur van het Ticket Wij kunnen weigeren u restitutie te verlenen van een Ticket dat u aan ons of aan overheidsfunctionarissen van een land heeft getoond als bewijs van uw voornemen om uit het land te vertrekken, tenzij u naar onze tevredenheid kunt aantonen dat u toestemming hebt om in dat land te verblijven of dat u uit dat land zult vertrekken met een andere vervoerder of een ander transportmiddel Valuta Wij behouden ons het recht voor om restitutie op dezelfde wijze en in dezelfde valuta te verrichten als die gebruikt zijn voor de betaling van uw Ticket(s) Wie verricht restitutie

17 Vrijwillige restituties worden uitsluitend verleend door de vervoerder die het Ticket oorspronkelijk heeft uitgegeven of door diens naar behoren daartoe gemachtigde agent Termijnen voor Restitutie Indien u recht heeft op restitutie van een rechtstreeks van ons gekocht Ticket, verrichten wij onder normale omstandigheden restitutie binnen zeven (7) werkdagen indien het Ticket is betaald met een creditcard, of binnen twintig (20) werkdagen indien het Ticket is betaald met contant geld of een cheque, met inachtneming van alle bovenstaande bepalingen van dit artikel 10 en behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Vervoersvoorwaarden Indien uw Ticket(s) niet restitueerbaar is/zijn en uw Ticket(s) niet is/zijn gebruikt, vergoeden wij, met inachtneming van het toepasselijke recht, de belastingen, kosten en toeslagen die samen met het tarief zijn geïnd en op het Ticket zijn vermeld. Deze restitutie wordt verricht met inachtneming van de hierboven in artikel 10.8 vermelde termijnen. ARTIKEL 11 GEDRAG AAN BOORD VAN HET LUCHTVAARTUIG 11.1 Algemeen Als u zich aan boord van het vliegtuig naar ons oordeel zodanig gedraagt dat u het vliegtuig of personen of zaken aan boord in gevaar brengt, of de bemanning belemmert bij het uitvoeren van hun werktaken, of als u de aanwijzingen van de bemanning niet opvolgt, in het bijzonder met betrekking tot roken en het gebruik van alcohol of drugs, of als u zich gedraagt op een manier die ongemak, overlast, schade of letsel veroorzaakt of kan veroorzaken bij andere Passagiers of de bemanning, dan kunnen wij maatregelen treffen die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten om te voorkomen dat een dergelijke situatie voortduurt. Deze maatregelen kunnen de beperking van uw bewegingsvrijheid inhouden of uw verwijdering uit het luchtvaartuig. U kunt vervolgd worden voor wetsovertredingen aan boord van het luchtvaartuig, in het bijzonder voor strafbare feiten. Indien u uit het luchtvaartuig wordt verwijderd, kan u verder vervoer vanaf elk willekeurig punt geweigerd worden. Als wij u als gevolg van een van de bovengenoemde situaties uit het luchtvaartuig verwijderen en/of als het luchtvaartuig moet uitwijken, dan dient u ons alle redelijke kosten in verband met de verwijdering en/of uitwijking te vergoeden Elektronische apparaten Uit veiligheidsoverwegingen kunnen wij het gebruik van elektronische apparatuur aan boord van het luchtvaartuig verbieden of beperken, waaronder mobiele telefoons, laptopcomputers, draagbare recorders en radio's, cd-spelers, elektronische spelen of zendapparaten, zoals radiobestuurd speelgoed en walkietalkies. Het gebruik van gehoorapparaten en pacemakers is toegestaan. ARTIKEL 12 AANVULLENDE DIENSTEN 12.1 Diensten van derden Indien wij regelingen treffen met derden om u andere diensten aan te bieden dan luchtvervoer of indien wij een ticket of voucher uitgeven voor vervoer of andere diensten (uitgezonderd luchtvervoer), zoals hotelreserveringen of autoverhuur, die door een derde worden verleend, dan treden wij tegenover u uitsluitend op als agent De algemene voorwaarden van de derde partij die de diensten verleent zijn in dat geval van toepassing Vervoer over land Als wij u tevens vervoer over land aanbieden, dan kunnen voor dit vervoer andere voorwaarden gelden. Deze voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.

18 ARTIKEL 13 ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN 13.1 Algemeen U bent verantwoordelijk voor de verkrijging van alle vereiste reisdocumenten en visa en voor de naleving van alle wetten, verordeningen, besluiten, eisen, reisvoorschriften, regels of instructies van de landen waaruit of waarheen u vliegt, of die u op doorreis aandoet Wij zijn niet aansprakelijk tegenover de Passagier voor de gevolgen van het ontbreken van de in bovenstaand artikel genoemde documenten of visa, of het niet voldoen aan de in dat artikel genoemde wetten, voorschriften, verordeningen, besluiten, eisen, reisvoorschriften, regels of instructies Reisdocumenten Voor aanvang van uw reis moet u ons alle uit- in-, en doorreisdocumenten, medische verklaringen en andere documenten tonen die vereist zijn volgens de wetten, voorschriften, verordeningen of andere regelgeving van de betrokken landen. U dient ons toestemming te verlenen om daar kopieën van te maken en te behouden en op verzoek dient u uw paspoort of daarmee gelijkgesteld reisdocument af te geven aan een lid van de bemanning tot aan het einde van de vlucht. Wij behouden ons het recht voor om u het vervoer te weigeren als u niet aan deze vereisten voldoet of als uw reisdocumenten niet in orde lijken te zijn Weigering van toegang Indien u toegang wordt geweigerd tot een land, dient u alle boetes, geldstraffen, sancties of toeslagen te betalen die mogelijk aan ons opgelegd worden door overheidsinstanties van het betreffende land, alsmede eventueel aan ons opgelegde hechteniskosten, eventuele kosten die wij naar ons redelijk oordeel betalen of overeenkomen te betalen, en de kosten van uw terugvervoer vanuit het betreffende land. Het bedrag dat is betaald voor uw vervoer tot het punt van geweigerde toegang wordt door ons niet terugbetaald Aansprakelijkheid van de Passagier voor boetes, hechteniskosten enz. Als wij een boete, geldstraf, heffing, toeslag, sanctie of kosten moeten betalen of onkosten dragen doordat u de wetgeving, voorschriften, verordeningen, eisen of andere reisvereisten van de betreffende landen niet hebt nageleefd, of doordat u de vereiste documenten niet hebt voorgelegd, dient u ons op aanvraag het betaalde of bestede bedrag te vergoeden. De waarde van ongebruikte vervoerstrajecten op uw Ticket en/of geldmiddelen die wij van u in bezit hebben kunnen door ons verrekend worden met een dergelijke vergoeding Douanecontrole Indien vereist, dient u aanwezig te zijn bij de inspectie van uw Bagage door de douane of andere overheidsfunctionarissen. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u voor eventuele verliezen of schade die u lijdt tijdens een dergelijke controle of als gevolg van uw afwezigheid bij de controle Beveiligingscontrole U dient uw medewerkring te verlenen aan beveiligingscontroles van uzelf en uw Bagage door ons, of door medewerkers van overheids- of luchthaveninstanties of Vervoerders. ARTIKEL 14 OPVOLGENDE VERVOERDERS Vervoer dat wordt uitgevoerd door ons en andere Vervoerders krachtens één Ticket of een Conjunctieticket wordt met het oog op de toepasselijkheid van het Verdrag op het vervoer als

19 één enkele vervoersprestatie beschouwd. onderstaand artikel Wij wijzen u echter op de bepalingen van ARTIKEL 15 AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE De aansprakelijkheid van TAP PORTUGAL en van elke Vervoerder die betrokken is bij uw reis wordt bepaald door hun respectieve vervoersvoorwaarden. Onze aansprakelijkheidsbepalingen luiden als volgt: Behoudens voor zover hierin anders is bepaald, is internationaal vervoer, zoals omschreven in het Verdrag, onderworpen aan de aansprakelijkheidsregels van het Verdrag Onze aansprakelijkheid voor Schade ingeval van overlijden, verwonding of ander lichamelijk letsel van een Passagier als gevolg van een ongeval is niet onderworpen aan een geldelijke limiet op grond van wettelijke voorschriften, verdragen of contractuele afspraken De verplichting tot verzekering krachtens artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad van 23 juli 1992 wordt door ons opgevat als de vereiste dat wij verzekerd dienen te zijn tot de limiet van onze aansprakelijkheid overeenkomstig onderstaand artikel en daarboven tot een redelijk niveau Voor Schade van ten hoogste SDR s, zullen wij onze aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken door aan te tonen dat wij en onze agenten alle noodzakelijke maatregelen hebben getroffen om de Schade te voorkomen of dat het onmogelijk was voor ons of onze agenten om deze maatregelen te treffen Behoudens ingeval het Verdrag van Montreal van toepassing is, zijn de bepalingen van bovenstaand artikel niet van toepassing op vorderingen van verzekeringsmaatschappijen uit de publieke sector of vergelijkbare organisaties (behalve ingeval deze organisaties gevestigd zijn in de Verenigde Staten), ongeacht de gegrondheid van de vordering. Deze vorderingen zijn onderhevig aan de limiet die is vastgelegd in het Verdrag en alle daarin vastgelegde verweren Onverminderd de bepalingen van bovenstaand artikel , als wij aantonen dat de Schade is veroorzaakt door, of dat tot de schade werd bijgedragen door de nalatigheid van de verwonde of overleden Passagier, dan kunnen wij geheel of gedeeltelijk worden ontheven van onze aansprakelijkheid in overeenstemming met het toepasselijke recht Wij zullen onverwijld en in ieder geval uiterlijk vijftien (15) Dagen nadat de identiteit van de natuurlijke persoon die recht heeft op de vergoeding is vastgesteld, de voorschotten uitkeren die nodig zijn om te voorzien in zijn/haar onmiddellijke economische behoeften, naar verhouding van de geleden Schade Behoudens de bepalingen van bovenstaand artikel , zal genoemd voorschot niet minder bedragen dan het equivalent in euro van SDR per Passagier in geval van overlijden De uitbetaling van een voorschot houdt geen erkenning van onze aansprakelijkheid in Een krachtens artikel uitbetaald voorschot kan niet worden teruggevorderd, behalve in de hierboven in artikel beschreven gevallen, of indien op een later tijdstip wordt bewezen dat de persoon die het voorschot heeft ontvangen de Schade heeft veroorzaakt

20 of hiertoe heeft bijgedragen door nalatigheid, of dat deze persoon niet de schadevergoedingsgerechtigde was Behoudens de bepalingen van bovenstaand artikel 9, of de bepalingen van het toepasselijke recht, is onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van vertraging in het vervoer van personen beperkt tot het equivalent in euro van SDR's per Passagier. Wij zijn echter niet aansprakelijk als wij aantonen dat wij, onze werknemers of agenten alle maatregelen hebben getroffen die redelijkerwijs verlangd konden worden om de Schade te voorkomen, of dat het voor ons of voor onze werknemers of agenten onmogelijk was om dergelijke maatregelen te treffen Onze aansprakelijkheid voor beschadiging en vertraging in het vervoer van Bagage is overeenkomstig het Verdrag onderhevig aan begrenzingen. Deze begrenzingen zijn echter niet van toepassing indien u aantoont dat de beschadiging of de vertraging het gevolg is van ons handelen of nalaten of het handelen of nalaten van onze werknemers of agenten (i) met de bedoeling om schade te veroorzaken, of (ii) uit roekeloosheid en in de wetenschap dat de schade zich waarschijnlijk zou voordoen In de meeste gevallen geldt overeenkomstig het Verdrag van Warschau (zoals gewijzigd) een aansprakelijkheidslimiet van 17 SDR's per kilogram Ingecheckte Bagage en 332 SDR s voor alle Niet-ingecheckte Bagage per Passagier. Indien echter het Verdrag van Montreal van toepassing is, dan is onze aansprakelijkheid in verband met het vervoer van Bagage beperkt tot het equivalent in euro van SDR s per Passagier in het geval van vernietiging, verlies, beschadiging of vertraging. Ingeval u bij het inchecken van uw Bagage schriftelijk een hogere waarde aangeeft in een bijzondere waardeverklaring tegen betaling van een extra toeslag, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de verklaarde hogere waarde. Indien ingevolge het toepasselijke recht andere limieten gelden, dan zijn deze limieten van toepassing Indien het gewicht van uw Ingecheckte Bagage niet op uw Bagagereçu is aangegeven, nemen wij aan dat dit gewicht ten hoogste het gewicht van de vrij toegestane hoeveelheid Bagage bedraagt voor de klasse die op uw Ticket wordt vermeld Wij zijn niet aansprakelijk voor ziekte, letsel, invaliditeit, inclusief overlijden, als deze toerekenbaar is aan uw lichamelijke gesteldheid. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor de verslechtering van uw lichamelijke gesteldheid of voor enige Schade die wordt veroorzaakt door uw Bagage U bent aansprakelijk voor Schade die door uw Bagage wordt toegebracht aan anderen of aan de bezittingen van anderen, inclusief onze bezittingen Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor Schade in verband met zaken die u overeenkomstig het bovenstaande artikel 8.3 niet in uw Bagage mag vervoeren, waaronder breekbare zaken en bederfelijke waar, waardevolle zaken (zoals geld, juwelen, edelmetalen, brillen, contactlenzen, prothesen en andersoortige orthopedische hulpmiddelen, computers of bijbehorende apparatuur, mobiele telefoons en andere persoonlijke elektronische apparatuur, waardepapieren, effecten of andere waardevolle documenten), sleutels, zakelijke of wetenschappelijke documenten, monsters, paspoorten en andere identificatiebewijzen Onze eventuele aansprakelijkheid zal worden uitgesloten of beperkt indien wij aantonen dat uw onzorgvuldig handelen of nalaten de Schade heeft veroorzaakt of daaraan heeft bijgedragen.

Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage

Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage Wanneer u bij KLM een vlucht boekt, gaat u akkoord met onze Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage. U kunt gebruikmaken van de drie

Nadere informatie

ARTIKEL I: DEFINITIES

ARTIKEL I: DEFINITIES ARTIKEL I: DEFINITIES In deze voorwaarden en behoudens als verder hierin bepaald zijn de volgende termen gebruikt in de hieronder vermelde betekenis: Bagage betekent zowel Geregistreerde- als Niet-geregistreerde

Nadere informatie

Algemene vervoersvoorwaarden. voor passagiers en bagage

Algemene vervoersvoorwaarden. voor passagiers en bagage Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage Geachte Passagier, Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op alle vluchten of

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1. Vervoerder CityTijger Reizen gevestigd te Amersfoort op de Stuwdam 5, 3818KM. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder identificatienummer 63521598,

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

Assistentie en compensatie. Bij annulering, vertraging en instapweigering

Assistentie en compensatie. Bij annulering, vertraging en instapweigering Assistentie en compensatie Bij annulering, vertraging en instapweigering Assistentie en Compensatie Bij annulering, vertraging en instapweigering Editie 5 Deze kennisgeving wordt vereist door Verordening

Nadere informatie

Ingangsdatum: 1 februari 2013

Ingangsdatum: 1 februari 2013 ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN Ingangsdatum: 1 februari 2013 ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8 ARTIKEL 9 ARTIKEL 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos

Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos Aanbod: het

Nadere informatie

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN CORENDON DUTCH AIRLINES B.V.

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN CORENDON DUTCH AIRLINES B.V. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN CORENDON DUTCH AIRLINES B.V. Geachte Passagier, Op het vervoer van Passagiers en Bagage verricht door of in opdracht van Corendon Dutch Airlines zijn de onderhavige Vervoersvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Tinker Nederland B.V. Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer

Nadere informatie

RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER

RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER DIT FORMULIER KAN WORDEN GEBRUIKT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ EN/OF EEN NATIONALE HANDHAVINGSINSTANTIE. Rechten die passagiers

Nadere informatie

(TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.)

(TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.) Op deze pagina treft u de (tariefs)voorwaarden en de Algemene Vervoersvoorwaarden van Transavia France S.A.S. (TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.)

Nadere informatie

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN TUIFLY

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN TUIFLY Deze Algemene Vervoersvoorwaarden van TUIfly zijn van toepassing op al het Vervoer van passagiers en bagage verricht door TUI als Contractueel Vervoerder en/of TUIfly als Feitelijk Vervoerder. ARTIKEL

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing AlgemeneVoorwaarden Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janne Travel en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door Janne Travel. Met Reiziger

Nadere informatie

Algemene vervoersvoorwaarden

Algemene vervoersvoorwaarden Algemene vervoersvoorwaarden Geachte passagier, De algemene vervoersvoorwaarden van Transavia Airlines C.V. ( transavia.com ) zijn van toepassing op al het vervoer van passagiers en bagage verricht door

Nadere informatie

Verklaring van namen en begrippen

Verklaring van namen en begrippen Abonnementsvoorwaarden Aquabus B.V. Geldig vanaf: 1 juni 2014 Aquabus abonnementsvoorwaarden Algemeen Aquabus BV is de exploitant van de Waterbus en Aqualiner veerdiensten. Aquabus kent abonnement(en)

Nadere informatie

Algemene Vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft.

Algemene Vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft. Algemene Vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft. September 2013 DEFINITIES TOEPASSELIJKHEID TARIEVEN DIENSTREGELING OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER RESERVERING EN ZITPLAATS TOTALE VERVOERSPRIJS,

Nadere informatie

Algemene vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft. ARTIKEL 1 DEFINITIES

Algemene vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft. ARTIKEL 1 DEFINITIES Algemene vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft. ARTIKEL 1 DEFINITIES U, UW, UZELF: verwijst naar de persoon die wordt vermeld in het Reisschema dat door ons wordt uitgegeven na betaling van de Totale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Waddentaxi V.o.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Waddentaxi V.o.F. ALGEMENE VOORWAARDEN Waddentaxi V.o.F. 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Waddentaxi: de vennootschap onder firma Waddentaxi V.o.F., gevestigd te Vlieland, alsmede haar

Nadere informatie

Algemene vervoersvoorwaarden. voor passagiers en bagage

Algemene vervoersvoorwaarden. voor passagiers en bagage Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage 1 Geachte passagier, Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op alle vluchten, of vluchtsegmenten, waarbij de KLM Designator Code is

Nadere informatie

Samenvatting van de rechten van autobus- en touringcarpassagiers 1

Samenvatting van de rechten van autobus- en touringcarpassagiers 1 Samenvatting van de rechten van autobus- en touringcarpassagiers 1 Verordening (EU) nr. 181/2011 (hierna "de verordening" genoemd) is van toepassing vanaf 1 maart 2013. Ze voorziet in een reeks minimumrechten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 088 392 6367 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Aanmelding Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen

Nadere informatie

KoKoGo Ballonvaarten Algemene vervoers Voorwaarden

KoKoGo Ballonvaarten Algemene vervoers Voorwaarden KoKoGo Ballonvaarten Algemene vervoers Voorwaarden KoKoGo Ballonvaarten statutair gevestigd in Schijndel Kamer van koophandel Oost- Brabant 62263765 ARTIKEL 1. DEFINITIES CLIENT de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Tariefvoorwaarden Intercity direct treintickets

Tariefvoorwaarden Intercity direct treintickets Tariefvoorwaarden Intercity direct treintickets Tariefvoorwaarden voor uw reis met de Intercity direct Wij willen u graag zo goed mogelijk informeren over uw reis met de Intercity direct tussen Amsterdam

Nadere informatie

Algemene vervoersvoorwaarden. voor passagiers en bagage

Algemene vervoersvoorwaarden. voor passagiers en bagage Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage 1 Geachte passagier, Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op alle vluchten, of vluchtsegmenten, waarbij de KLM Designator Code is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

WIZZ AIR HUNGARY Kft. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY Kft. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY Kft. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE 1 Inhoud artikel 1. DEFINITIES... 5 artikel 2. TOEPASSELIJKHEID... 8 2.1. Algemene bepalingen... 8 2.2. Chartervervoer... 9

Nadere informatie

Compensatie en assistentie. Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend uit EU-landen

Compensatie en assistentie. Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend uit EU-landen Compensatie en assistentie Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend uit EU-landen Compensatie en assistentie Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Artikel 1, lid 1 Deze voorwaarden gelden voor alle buitenlandse en meerdaagse binnenlandse vakantiereizen van Central Events zoals gepubliceerd op de

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, l EGIRichtiijn 681360 c1 4-3 C14-3 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap [68/360/EEG)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Beurs: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHT. NAT. EN INTERNAT. MUSEUM DE SIGARENMAKER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHT. NAT. EN INTERNAT. MUSEUM DE SIGARENMAKER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHT. NAT. EN INTERNAT. MUSEUM DE SIGARENMAKER 1. Definities Deze algemene voorwaarden staan ook op onze website: www.desigarenmaker.eu/nl 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 193 Besluit van 6 april 2011, houdende vaststelling van de bedragen waartoe de aansprakelijkheid van de vervoerder bij vervoer door de lucht

Nadere informatie

IZY, de nieuwe low-cost trein Brussel-Parijs. Het aanbod in enkele woorden

IZY, de nieuwe low-cost trein Brussel-Parijs. Het aanbod in enkele woorden IZY, de nieuwe low-cost trein Brussel-Parijs IZY zal de nieuwe trein low cost zijn, uitgevoerd door Thalys, vanaf 3 april 2016 tussen Brussel en Parijs met 2 tot 3 vertrekken per dag. De verkoop zal geopend

Nadere informatie

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1. Algemene informatie 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1.2 Met Beauty Center Annabell wordt Annabell bedoeld, een bedrijf dat is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Les Mills Beachworkouts

Algemene voorwaarden Les Mills Beachworkouts Algemene voorwaarden Les Mills Beachworkouts Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door Shiverrr Sport, Entertainment & Promotion b.v. gevestigd te; Buitenwatersloot

Nadere informatie

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Stichting UcDean Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Volg ons via Twitter (dean_uc) en Facebook (ucdean) Algemene Voorwaarden Stichting UcDean Algemeen Je kunt alleen deelnemen aan een reis

Nadere informatie

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Service Bioscoop Zien B.V. Algemeen In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Service bioscoop Service Bioscoop Zien

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN. Topbillin BV. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN. Topbillin BV. Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN Topbillin BV 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door 2WA van een compleet ingevuld inschrijfformulier via de website van 2WA. 1.2 Na ontvangst van het inschrijfformulier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Natuurlijkbulgarije.nl en alle overeenkomsten tussen natuurlijkbulgarije.nl

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN INHOUD Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 De opdracht in het algemeen Artikel 3 De reserveringsopdracht Artikel 4 Betalingen Artikel 5 Aansprakelijkheid Artikel 6 Documenten

Nadere informatie

Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden.

Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLYPALOPES Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden. 1. Reserveringsopdracht Flypalopes kan een reservering voor je

Nadere informatie

5. Restitutie van betaalde contributie vindt niet plaats.

5. Restitutie van betaalde contributie vindt niet plaats. Uitleenreglement Begrippen: bibliotheek - de vestigingen: Zeist, Bunnik en de bibliobus directie - de directie Bibliotheek Zeist geldig legitimatiebewijs - paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs.

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Codon B.V.

Algemene voorwaarden Codon B.V. Algemene voorwaarden Codon B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en aanvraag tussen Codon BV, hierna te noemen: Codon, en een lid

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Wijziging in

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 17.2.2004 L 46/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 261/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen.

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepalingen ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses

Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses 1. Begripsbepalingen 1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN Concert at SEA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN Concert at SEA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN Concert at SEA B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker

Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker Dit zijn de Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van Springest B.V. (hierna: Springest ), kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de

Nadere informatie

Beauty&Parfum Algemene Voorwaarden

Beauty&Parfum Algemene Voorwaarden Beauty&Parfum Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Beauty & Wellness B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

Reizen met een vliegtuig

Reizen met een vliegtuig Reizen met een vliegtuig Rechten van vliegtuigpassagiers in geval van: instapweigering annulering vertraging plaatsing in een hogere of lagere klasse Alle passagiers Vluchten met vertrek vanop een luchthaven

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Momento Giftbox Algemene Voorwaarden

Momento Giftbox Algemene Voorwaarden Momento Giftbox Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Promotions B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02

tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur) email: info@gabtas.nl KvK- nummer: 17233327 BTW- nummer: NL140855336B02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. INDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Handelsnaam: Gabtas Gabrielle van den Elshout Aldrinstraat 1 5081 GH HILVARENBEEK tel: 06-24809688 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00

Nadere informatie

BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden

BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Concepts B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en geregistreerd

Nadere informatie

REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN NAAR LONDON.NL

REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN NAAR LONDON.NL REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN 2017-2018 NAAR LONDON.NL Van toepassing op alle boekingen van de reizen en/of arrangementen van Naar London. Versie januari 2017. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1: INLEIDING ARTIKEL

Nadere informatie

Passagiersrechten luchtvaart bijstand en compensatie bij vertraging, annulering en instapweigering

Passagiersrechten luchtvaart bijstand en compensatie bij vertraging, annulering en instapweigering Passagiersrechten luchtvaart bijstand en compensatie bij vertraging, annulering en instapweigering Veelgestelde vragen en antwoorden Waar kan ik een klacht indienen over annulering, vertraging en instapweigering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Artikel 1 Definities a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leerhuizen enerzijds

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Pilot Schiphol Garantie Service Algemene voorwaarden

Pilot Schiphol Garantie Service Algemene voorwaarden Pilot Schiphol Garantie Service Algemene voorwaarden 1 Voor wie is deze dienst? Om gebruik te kunnen maken van de Schiphol Garantie Service (SGS) dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen. 1.1. Uw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp:

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: Algemene voorwaarden Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: 1. Algemeen 1 Begrippen: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Turnaccommodatie Opmeer. 1.2 Huurder: de partij

Nadere informatie

ARTIKEL 1: TOT STANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 1: TOT STANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST REISVOORWAARDEN Een boeking is een overeenkomst tussen de reiziger en Trans Costa Rica Tours S.A., een legale reisagent geregistreerd in Costa Rica bij het Registro Nacional (Costa Ricaans Nationaal Register)

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EFTELING THEATER

ALGEMENE VOORWAARDEN EFTELING THEATER Artikel 1 definities en algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN EFTELING THEATER 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Arrangement(en) Voorstelling Efteling Theater Gast Locatie Overeenkomst

Nadere informatie

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Definities Voorwaarden: Deze materiaal verkoopvoorwaarden (hierna MVV ). Fon Technology, S.L.: Het bedrijf dat de producten, die via deze website aan de klanten

Nadere informatie

'Algemene Voorwaarden', deze Algemene Voorwaarden van Adventuretickets

'Algemene Voorwaarden', deze Algemene Voorwaarden van Adventuretickets 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1. In onderstaande Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen: 'Algemene

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Orion Reizen

Reisvoorwaarden Orion Reizen Reisvoorwaarden Orion Reizen Hieronder vindt u de reisvoorwaarden van Orion Reizen. Deze reisvoorwaarden zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. De voorwaarden gelden voor alle reizen geboekt bij Orion

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Miening 40 b/b/c te (2381 GP) Zoeterwoude, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Miening 40 b/b/c te (2381 GP) Zoeterwoude, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Crème

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST

Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichtingen van diensten ten

Nadere informatie

Wij wensen u een prettige voorstelling!

Wij wensen u een prettige voorstelling! Huisregels Bij AnnexCinema is een avondje film een avondje uitgaan. We vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt en geniet van een goede sfeer. Om die reden hanteren we de volgende punten:

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie