Algemene vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft. ARTIKEL 1 DEFINITIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft. ARTIKEL 1 DEFINITIES"

Transcriptie

1 Algemene vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft. ARTIKEL 1 DEFINITIES U, UW, UZELF: verwijst naar de persoon die wordt vermeld in het Reisschema dat door ons wordt uitgegeven na betaling van de Totale Vervoersprijs. WE, WIJ, ONZE, ONSZELF, ONS: verwijst naar Wizz Air Hungary Ltd. en diens werknemers, ondergeschikten en agenten. AIRLINECODE: twee of drie letters of tekens die een luchtvaartmaatschappij identificeren. De codes voor Wizz Air zijn W6 en WZZ. OVEREENGEKOMEN LANDINGSPLAATS: een landingsplaats die als zodanig is vermeld op het Reisschema en in onze database, die niet wordt beschouwd als een Plaats van Vertrek of een Plaats van Bestemming. BAGAGE: betekent uw, niet van vervoer uitgesloten, eigendommen die u meeneemt op uw reis als Geregistreerde, Niet-Geregistreerde of Persoonlijke Bagage. BAGAGE-IDENTIFICATIELABEL: een document dat uitsluitend wordt uitgegeven ter identificatie van uw Geregistreerde Bagage en dat aan uw Geregistreerde Bagage wordt bevestigd. BAGAGEBILJET: een document dat uitsluitend wordt uitgegeven ter identificatie van uw Geregistreerde Bagage en dat aan uw Instapkaart wordt bevestigd. INSTAPKAART: een document (i) dat aan de incheckbalie wordt afgegeven op basis van uw bevestigingsnummer of uw Reisschema en geldige Reisdocumenten; of (ii) door u geprint na het online inchecken, en dat u het recht geeft om aan boord van het vliegtuig te gaan. CALLCENTER: telefonische klantenservice waarvan de actuele telefoonnummers op de website te vinden zijn. ANNULERINGSKOSTEN: het bedrag dat verschuldigd is indien de Passagier de reservering annuleert zoals vermeld op de website. CHARTEROVEREENKOMST: de overeenkomst voor chartervervoer die is afgesloten overeenkomstig deze Algemene Vervoersvoorwaarden. GEREGISTREERDE BAGAGE: uw Bagage die wij in bewaring hebben genomen en waarvoor we een Bagage-identificatielabel en een Bagagebiljet hebben afgegeven. UITERSTE INCHECKTIJD: de door ons in de huidige Algemene Vervoersvoorwaarden gespecificeerde tijdslimiet waarbinnen u de incheckformaliteiten moet hebben voltooid en uw Instapkaart in ontvangst hebt moeten nemen. CONTRACTVOORWAARDEN: verklaringen en mededelingen in uw Reisschema, deze Algemene Vervoersvoorwaarden, de Privacyverklaring en de relevante bepalingen van het Toepasselijk Recht. AANSLUITENDE VLUCHTEN: twee of meer vluchttrajecten per enkele reis, geboekt in dezelfde reservering. OVEREENKOMST (TOT VERVOER): de overeenkomst inzake het luchtvervoer van Passagiers en hun Bagage zoals tussen u en ons is overeengekomen overeenkomstig de Contractvoorwaarden, op basis waarvan we u en uw Bagage vervoeren van de Plaats van Vertrek naar de Plaats van Bestemming. Het Reisschema en het Bagagebiljet vormen het tastbare bewijs van de Overeenkomst. VERDRAG: het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer dat op 5 mei 1999 werd getekend in Montreal, inclusief wijzigingen en aanvullingen. LANDEN WAAROP HET VERVOER BETREKKING HEEFT: de landen waar de Plaats van Vertrek, de Plaats van Bestemming en de Overeengekomen Landingsplaats zich bevinden. BEMANNING: geautoriseerd personeel dat taken aan boord van het vliegtuig uitvoert en vermeld wordt in het vluchtplan, zoals piloten, cabinepersoneel, technische en

2 beveiligingsmedewerkers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van hun dienstbetrekking. DAG(EN): kalenderdagen, inclusief alle zeven dagen van de week, met dien verstande dat bij kennisgevingen de dag waarop de kennisgeving is verzonden, niet meetelt. EER: Europese Economische Ruimte, inclusief haar lidstaten. EU: Europese Unie, inclusief haar lidstaten BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN: gebeurtenissen die zelfs door het treffen van alle redelijke maatregelen niet hadden kunnen worden voorkomen, waaronder, maar niet beperkt tot: calamiteiten; politieke instabiliteit; meteorologische omstandigheden die het uitvoeren van de betreffende vlucht onmogelijk maken; veiligheidsrisico's; stakingen; onvoorziene bedreigingen van de vliegveiligheid en beslissingen van de luchtverkeersleiding die, met betrekking tot een bepaald vliegtuig op een bepaalde dag, aanleiding geven tot een langere vertraging of de annulering van een of meer vluchten van dat vliegtuig. VLUCHTTARIEF: prijs voor het luchtvervoer van de Plaats van Vertrek naar de Plaats van Bestemming. Het Vluchttarief omvat belastingen en toeslagen en de laagst mogelijke andere onvermijdelijke Vergoedingen voor Andere Diensten. VERGOEDINGEN VOOR ANDERE DIENSTEN/SERVICEKOSTEN: het bedrag dat moet worden betaald voor diverse diensten met betrekking tot het luchtvervoer, zoals vermeld op de website, met uitzondering van de Stoelreserveringskosten en de Annuleringskosten. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN: de bepalingen die van toepassing zijn op het luchtvervoer van Passagiers en Bagage door Wizz Air zoals vermeld in dit document. TOEPASSELIJK RECHT: de wetgeving van Hongarije die van toepassing is op de relaties die voortvloeien uit de Overeenkomst; de Verordeningen en het Verdrag, die op dat moment van kracht zijn. OVERHEIDSDECREET/DECREET: het Hongaarse overheidsdecreet 25/1999. (II.12.) over de regels voor luchtvervoer van passagiers, inclusief eventuele wijzigingen. IATA: International Air Transport Association. INKOMENDE VLUCHT/INKOMENDE REIS: het laatste segment van een terugreis of de vlucht zelf in geval van een enkele reis. BABY: een kind dat op de reisdatum nog geen twee jaar oud is. REISSCHEMA: het document dat aan Passagiers wordt afgegeven na volledige betaling van de Totale Vervoersprijs aan Wizz Air, dat de naam van de Passagier en de vluchtgegevens vermeldt, zoals de Plaats van Vertrek, de Plaats van Bestemming en de Overeengekomen Landingsplaats indien van toepassing, de vertrek- en aankomsttijden; en dat verwijzingen bevat naar de Contractvoorwaarden en andere belangrijke mededelingen. Het Reisschema moet door uzelf worden afgedrukt in geval van een reservering via internet of zal aan u worden afgegeven door het reisbureau dat de reservering voor u heeft verzorgd. Als u uw reservering hebt gemaakt via ons Callcenter zult u een bevestigingsnummer ontvangen en zal het Reisschema per fax, of post naar u worden verzonden, overeenkomstig deze Algemene Vervoersvoorwaarden. BILJET INZAKE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID: het document dat onze beperkte aansprakelijkheid aangeeft ten aanzien van Geregistreerde Bagage die door ons is geaccepteerd voor vervoer en die op enigerlei wijze beschadigd is, afwijkt in maat, vorm of staat, of breekbare voorwerpen bevat. Het biljet vermeldt de bovengenoemde mankementen en kenmerken. UITGAANDE VLUCHT/UITGAANDE REIS: het eerste segment van een terugreis of de vlucht zelf in geval van een enkele reis. PASSAGIER: de persoon die als zodanig staat vermeld in het Reisschema dat door ons is uitgegeven en als zodanig staat vermeld in onze database. PASSAGIER MET BEPERKTE MOBILITEIT OF PASSAGIER DIE SPECIALE ASSISTENTIE NODIG HEEFT: betekent elke persoon wiens mobiliteit tijdens het vervoer beperkt is als gevolg van een fysieke beperking (zintuiglijk of locomotorisch), een verstandelijke

3 beperking, leeftijd, ziekte of enige andere oorzaak van handicap en wiens situatie speciale aandacht vereist en wiens persoonlijke behoeften een aanpassing vereist in de diensten die aan alle Passagiers worden verleend. PERSOONLIJKE EIGENDOM: betekent eigendom gedefinieerd in lid die u mag meenemen aan boord naast handbagage zonder extra kosten betalen. PERSOON DIE VOOR HET VERVOER BETAALT: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Totale Vervoersprijs betaalt voor het luchtvervoer door ons van een Passagier die staat vermeld in het Reisschema. PLAATS VAN VERTREK: de plaats die in het Reisschema en in onze database staat vermeld als het startpunt voor het luchtvervoer. PLAATS VAN BESTEMMING: de luchthaven van bestemming van het luchtvervoer zoals aangegeven in het Reisschema en in onze database. PRIVACYBELEID: het beleid op onze website waarin staat beschreven hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die aan Wizz Air zijn verstrekt door de Passagiers of de Personen die voor het Vervoer Betalen. VERORDENING: Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening 1107/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad, inclusief wijzigingen en aanvullingen. VLUCHTSCHEMA: de aankomst- en vertrektijden van individuele vluchten zoals bepaald door Wizz Air en gepubliceerd op de website. SDR: Special Drawing Right, oftewel Bijzonder Trekkingsrecht, zoals gedefinieerd door het Internationale Monetaire Fonds. (De huidige waarde van deze munteenheid is te vinden op de website van het IMF en op de financiële pagina's van de grote kranten.) STOELRESERVERINGSKOSTEN: het te betalen bedrag zoals vermeld op de website indien Wizz Air gebruikmaakt van zijn ontbindingsrecht en de reservering annuleert vanwege redenen die zijn toe te schrijven aan de Passagier overeenkomstig deze Algemene Vervoersvoorwaarden. TARIEVEN: regels en voorwaarden die op de website worden vermeld met betrekking tot de Totale Vervoersprijs en de kosten en toeslagen voor diverse door ons geboden diensten; en andere bepalingen van Wizz Air. Meer informatie over onze Tarieven is te vinden op onze website. TOTALE VERVOERSPRIJS: de te betalen prijs voor alle diensten die u worden geboden door Wizz Air, waaronder het Vluchttarief voor het luchtvervoer en de Vergoedingen voor Andere Diensten. REISDOCUMENTEN: documenten die worden vereist door de wetgeving en voorschriften van de Landen waarop het Vervoer Betrekking Heeft in verband met het passeren van de grens, doorreis en/of verblijf in de betreffende staat. NIET-GEREGISTREERDE BAGAGE: uw Bagage anders dan Geregistreerde Bagage die u bij zich houdt gedurende de gehele reis. WEBSITE: wizzair.com ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 2.1. ALGEMENE BEPALINGEN De bepalingen van deze Algemene Vervoersvoorwaarden voor Passagiers en Bagage binnen het toepassingsgebied zoals gedefinieerd in paragraaf 2.2 maken deel uit van de Overeenkomst die tussen u en ons is afgesloten TOEPASSELIJKHEID Het vervoer van Passagiers en Bagage valt onder de bepalingen van de Algemene Vervoersvoorwaarden, ingaand op de datum van uitgifte van het Reisschema indien Wizz Air in uw Reisschema staat vermeld als de vervoerder CHARTERVLUCHTEN Indien het vervoer wordt uitgevoerd krachtens een Charterovereenkomst zijn deze Algemene Vervoersvoorwaarden uitsluitend van toepassing voor zover deze zijn

4 opgenomen in of zijn bijgevoegd bij de Charterovereenkomst, de chartervoorschriften in Artikel 19 of het charterticket. 2.4 TOEPASSELIJK RECHT Indien enige bepaling van deze Algemene Vervoersvoorwaarden in strijd is met de dwingende bepalingen van het Toepasselijk Recht zal deze nietig zijn. De andere bepalingen blijven echter onverminderd van kracht. In plaats van de nietige bepalingen zal het Toepasselijk Recht gelden VOORWAARDEN PREVALEREN BOVEN BELEIDSREGELS In geval van onverenigbaarheid tussen de Algemene Vervoersvoorwaarden en andere beleidsregels die we ten aanzien van bepaalde onderwerpen hebben, zullen deze Algemene Vervoersvoorwaarden prevaleren, tenzij anders bepaald in deze Algemene Vervoersvoorwaarden. ARTIKEL 3 TARIEVEN 3.1 We behouden ons het recht voor om onze Tarieven te wijzigen. Op verzoek zullen we u via ons Callcenter informatie verstrekken over onze Tarieven Onze werknemers, ondergeschikten en agenten zijn verplicht zich aan onze Tarieven te houden. ARTIKEL 4 DIENSTREGELING Decreet 4. De tijden voor vertrek en aankomst zoals vermeld in ons Vluchtschema, onze dienstregeling en elders zijn niet gegarandeerd en we behouden ons het recht voor om deze te wijzigen. ARTIKEL 5 OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER Decreet TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST De Vervoersovereenkomst komt tot stand na betaling van de Totale Vervoersprijs en de uitgifte van het Reisschema. De Bepalingen van de Overeenkomst zijn van toepassing op de Vervoersovereenkomst die tussen u en ons is afgesloten op basis van: (a) de voorwaarden en kennisgevingen die in uw Reisschema staan vermeld en waarover u wordt geïnformeerd in geval van een reservering via ons Callcenter; (b) deze Algemene Vervoersvoorwaarden; (c) het Privacybeleid; (d) het Toepasselijk Recht REISSCHEMA Decreet Het Reisschema (in geval van vervoer van Bagage, het Bagage-identificatielabel) vormt het bewijs van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen u en ons; er zal geen ander ticket worden uitgegeven We zullen uitsluitend de Passagier(s) zoals vermeld in het Reisschema vervoeren. Indien u bij het inchecken niet beschikt over een Reisschema dient u uw bevestigingsnummer door te geven aan uw incheckagent. Bij het inchecken dient u uw geldige Reisdocument(en) te overleggen U kunt een verzoek indienen voor het opnieuw verzenden (vervangen) van uw Reisschema of uw bevestigingsnummer door te bellen met ons Callcenter. Wizz Air kan u kosten in rekening brengen voor deze dienst. ARTIKEL 6 RESERVERING EN ZITPLAATS 6.1. RESERVERING

5 U kunt een reservering maken via de website, ons Callcenter of via een reisbureau De reservering wordt niet geaccepteerd zonder onmiddellijke betaling van de Totale Vervoersprijs; voor reizen vanuit bepaalde landen is betaling via een bankoverboeking echter ook mogelijk. In dergelijke gevallen is een bankoverboeking uitsluitend toegestaan vanuit het land van de Plaats van Vertrek. Zie onze website voor meer informatie. In geval van een bankoverboeking is het aantal reserveringen dat vanaf dezelfde bankrekening wordt betaald en het aantal vluchten dat in dezelfde reservering kan worden geboekt, beperkt, totdat het bedrag van de Totale Vervoersprijs volledig is ontvangen door Wizz Air U bent verplicht om ons te voorzien van de juiste contactgegevens via welke u op elk gewenst moment te bereiken bent (telefoonnummer/mobiel nummer en e- mailadres). Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het opgegeven e- mailadres correct is en dat u toegang hebt tot dit adres en uw berichten regelmatig controleert. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de opgegeven telefoonnummers correct zijn, inclusief de landcode en het netnummer (zelfs indien de reservering is gemaakt door iemand anders) en dat u altijd bereikbaar bent op ten minste een van de telefoonnummers die bij reservering zijn opgegeven. Wizz Air aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Indien uw reservering werd gemaakt door een reisbureau en u niet over een adres beschikt, zal het reisbureau het eigen adres gebruiken voor de reservering en zal het reisbureau u informeren over enige kennisgeving die door Wizz Air naar het reisbureau is gestuurd en betrekking heeft op uw reservering U bent verplicht om ons te voorzien van de volledige naam van de Passagier zoals vermeld op het reisdocument van de Passagier die het reisdocument gebruikt om te reizen. Als u dit verzuimt tijdens het boeken of binnen 2 uur na de boeking via ons Callcenter, moet een kleine vergoeding voor naamswijziging van de Passagier worden betaald. De hoogte van het bedrag is beschikbaar op onze Website en bij ons Callcenter 6.2. RESERVERINGSVOORWAARDEN Decreet Indien u speciale assistentie nodig hebt, dient u of de Persoon die voor uw Vervoer Betaalt ons Callcenter bij het maken van de reservering te informeren over uw fysieke beperking of beperkte mobiliteit Aangezien wij niet in staat zijn om uw gezondheidstoestand te verifiëren, is het uw verantwoordelijkheid om medisch advies in te winnen over uw geschiktheid om te vliegen indien u lijdt aan een ernstige of besmettelijke ziekte of enige andere aandoening die medische zorg vereist. Overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene Vervoersvoorwaarden is Wizz Air niet aansprakelijk voor enig letsel, enige verslechtering van uw gezondheidstoestand of uw overlijden tijdens het luchtvervoer als gevolg van een dergelijke ziekte of aandoening We behouden ons het recht voor om in de aangegeven gevallen in paragraaf een uitgebreide medische verklaring te eisen inzake uw aandoening en uw geschiktheid om te vliegen; hierin moet expliciet toestemming worden gegeven voor uw vervoer door de lucht. We kunnen eisen dat u wordt vergezeld door een gekwalificeerde medische of verpleegkundige begeleider, indien noodzakelijk Indien u niet voldoet aan de gestelde vereisten in paragraaf en of indien wij niet in staat zijn de voorzieningen zoals vermeld in de medische verklaring te bieden in het vliegtuig waarmee de betreffende vlucht volgens het Vluchtschema wordt uitgevoerd, zullen we uw reservering en vervoer weigeren en het Vluchttarief terugbetalen Indien u speciale Bagage of voorwerpen die enkel onder bepaalde voorwaarden worden vervoerd, wilt meenemen, dient u of de persoon die uw reservering maakt ons Callcenter hierover te informeren (zie paragraaf 14.4) ZITPLAATS

6 We wijzen op geen enkele vlucht zitplaatsen toe (daarom staat in uw Reisschema ook geen toegewezen zitplaats vermeld). Passagiers met speciale behoeften en ouders die met kleine kinderen reizen zullen echter als eerste aan boord worden toegelaten, op voorwaarde dat zij hun status kenbaar maken bij de gate wanneer wordt begonnen met instappen. Tegen betaling kunt u echter ook gebruikmaken van instappen met prioriteit, een stoel met extra beenruimte of een gereserveerde zitplaats; de kosten hiervoor zijn te vinden op de website WIJZIGINGEN DOOR DE PASSAGIER De reservering zoals vermeld in het Reisschema zijn niet overdraagbaar of te wijzigen, anders dan hieronder is bepaald Indien u de tijden of route voor uw vlucht zoals vermeld in uw Reisschema wilt wijzigen, kunt u deze wijzigingen tot 3 uur voor de geplande vertrektijd doorgeven via de website of ons Callcenter. U dient hiervoor vluchtwijzigingskosten te betalen alsmede het verschil tussen het oorspronkelijke en nieuwe Vluchttarief (inclusief eventuele wijzigingen in belastingen, toeslagen en Vergoedingen voor Andere Diensten). Indien de nieuwe Totale Vervoersprijs lager is dan de oorspronkelijke Totale Vervoersprijs hebt u geen recht op restitutie, behalve voor het bedrag aan lagere belastingen en toeslagen Indien u de naam van een Passagier wilt wijzigen, moet u dit uiterlijk 3 uur voor de geplande vertrektijd van de Uitgaande Vlucht doorgeven aan ons Callcenter. U dient hiervoor naamwijzigingskosten te betalen; deze zijn te vinden op de website en op te vragen bij ons Callcenter. Het wijzigen van de naam is enkel toegestaan voor alle trajecten die in dezelfde reservering zijn geboekt en als zodanig in het Reisschema staan vermeld ANNULERING VAN EEN RESERVERING DOOR DE PASSAGIER Decreet 22. (3), 25. en U kunt uw reservering tot de veertiende (14e) dag voorafgaand aan de geplande vertrektijd van uw Vlucht wijzigen. U hebt recht op restitutie van de Totale Vervoersprijs na aftrek van de Annuleringskosten. Indien u uw reservering binnen veertien (14) dagen voorafgaand aan de geplande vertrektijd van uw Vlucht annuleert, zullen we het bedrag van de Totale Vervoersprijs terugbetalen onder aftrek van de Vergoedingen voor Andere Diensten en de Stoelreserveringskosten In geval van het overlijden van een naast familielid (moeder, vader, zus, broer, grootouder, kind, kleinkind, echtgenote, echtgenoot, geregistreerd partner) binnen een maand voorafgaand aan de geplande vertrektijd van de vlucht in uw Reisschema zullen we de Totale Vervoersprijs voor het niet-gebruikte deel van uw reis terugbetalen indien binnen 30 dagen na het overlijden een verzoek hiertoe wordt ingediend en binnen 7 dagen na indiening van dit verzoek een overlijdensakte wordt overlegd Indien Wizz Air de route of de geplande tijden van de vlucht zoals vermeld in uw Reisschema wijzigt overeenkomstig paragraaf 1.5., de Overeengekomen Landingsplaats weglaat of een nieuwe landingsplaats toevoegt, kunt u de Overeenkomst annuleren met recht op restitutie van de Totale Vervoersprijs. ARTIKEL 7 TOTALE VERVOERSPRIJS, VLUCHTTARIEF, BELASTINGEN, TOESLAGEN EN VERGOEDINGEN VOOR ANDERE DIENSTEN 7.1. TOTALE VERVOERSPRIJS, VLUCHTTARIEF Tenzij expliciet anders vermeld door Wizz Air omvat de Totale Vervoersprijs het Vluchttarief, belastingen, toeslagen en de Vergoedingen voor Andere Diensten. Informatie over de componenten van de Totale Vervoersprijs en de betreffende bedragen zullen u kenbaar worden gemaakt tijdens het reserveringsproces op de website, via het Callcenter of het reisbureau, afhankelijk van de wijze waarop uw de reservering maakt Tenzij expliciet anders vermeld omvat het Vluchttarief enkel de kosten voor het vervoer van de Plaats van Vertrek naar de Plaats van Bestemming en de bijbehorende belastingen en toeslagen. Het Vluchttarief is exclusief het vervoer over land tussen luchthaventerminals of tussen luchthaven- en stadterminals en de Vergoedingen voor Overige Diensten die door u zijn aangeschaft.

7 Het bedrag voor het Vluchttarief wordt berekend op basis van de bedragen die op de dag van reserveren gelden met betrekking tot het aangeboden vervoer zoals aangegeven op de website. Het Vluchttarief zal niet worden beïnvloed door een wijziging van deze bedragen tussen de dag van reserveren en de datum voor aanvang van de reis (met uitzondering van de bepalingen in paragraaf 6.4. en ) In het algemeen geldt dat hoe vroeger u boekt, hoe lager het geboden vluchttarief zal zijn; we behouden ons echter het recht voor om actieprijzen te introduceren tussen de datum van uw reservering en de datum van vertrek (dergelijke acties kunnen betrekking hebben op de route waarvoor u een reservering hebt gemaakt voorafgaand aan de startdatum van een dergelijke actie). De introductie van actieprijzen geeft u niet het recht om het verschil tussen de door u betaalde Totale Vervoersprijs voor uw reservering en de Totale Vervoersprijs van de actie terug te vorderen BELASTINGEN, TOESLAGEN EN VERGOEDINGEN VOOR ANDERE DIENSTEN Het Vluchttarief omvat gewoonlijk belastingen, heffingen en toeslagen die door overheden, andere autoriteiten of door luchthavenbeheerders of Wizz Air zijn opgelegd en de laagst mogelijke onvermijdelijke Vergoedingen voor Andere Diensten die nodig zijn om de reservering te maken, volgens de geldende niveaus ten tijde van de reservering (aanschaf). Deze kosten worden gewoonlijk afzonderlijk vermeld onder het Vluchttarief in uw Reisschema. U zult tevens informatie over deze bedragen ontvangen tijdens het reserveringsproces. De heffing voor de luchthaven in het vluchttarief is een vergoeding voor de diensten van de luchthaven aan u Wizz Air behoudt zich het recht voor, en door acceptatie van deze Algemene Vervoersvoorwaarden stemt u hiermee in, om betaling van u te verlangen in geval van nieuwe of verhoogde bedragen voor belastingen, toeslagen of kosten (inclusief Vergoedingen voor Andere Diensten) die relevant zijn voor uw reis en door overheden, andere autoriteiten of luchthavenbeheerders worden opgelegd tussen de datum van afgifte van het Reisschema en de datum van uw reis, met terugwerkende kracht. Indien u deze bedragen niet betaalt, is Wizz Air gerechtigd om het vervoer van Passagiers zoals vermeld in de betreffende reservering te weigeren Sommige diensten kunnen door de Passagier gekocht worden na de reservering, maar in ieder geval vóór de Vlucht, via het internet of op de luchthaven, afhankelijk van de dienst. De Vergoedingen die van toepassingen zijn op dergelijke Diensten zijn de Vergoeding voor Andere Diensten op de aankoopdatum. Deze zijn beschikbaar zijn op onze Website of via ons Callcenter MUNTEENHEID Het Vluchttarief, de belastingen, heffingen, toeslagen en Vergoedingen voor Andere Diensten zullen worden bepaald en moeten worden betaald in de munteenheid van de Plaats van Vertrek, tenzij we een andere munteenheid specificeren voor of op het moment van betalen (bijv. vanwege de onmogelijkheid om de lokale munteenheid te converteren). De factuur zal worden opgesteld in de munteenheid van de betaling BETALING ALGEMEEN De betaling van de Totale Vervoersprijs moet worden verricht door middel van een debit- of creditcard ten tijde van de reservering of door middel van een bankoverboeking voor reizen die vertrekken vanuit bepaalde landen (zie paragraaf ). In bepaalde uitzonderlijke gevallen waarover u bij uw reservering zult worden geïnformeerd dient u belastingen, heffingen en toeslagen op verzoek afzonderlijk te betalen (sommige luchthavens kunnen betaling op de luchthaven verlangen) Indien de belastingen, toeslagen en Vergoedingen voor Andere Diensten foutief in rekening zijn gebracht, zult u of de Persoon die voor het Vervoer Betaalt het verschil moeten bijbetalen of recht hebben op restitutie. Deze restitutie kan door u of de Persoon die voor uw Vervoer Betaalt uitsluitend worden aangevraagd bij de verstrekker van het Reisschema De Passagier is aansprakelijk voor de betaling van de Totale Vervoersprijs, zelfs indien de Totale Vervoersprijs werd betaald door een derde. De kaart die voor de betaling wordt gebruikt of de betaling per bankoverboeking en/of de

8 reserveringsgegevens kunnen naar beoordeling van Wizz Air worden aangemerkt als een hoog frauderisico. In zo'n geval zullen we contact opnemen met u en/of de Persoon die voor het Vervoer Betaalt via de telefoonnummers die bij uw reservering zijn opgegeven, om uw reservering en betaalgegevens te verifiëren. Indien we niet in staat zijn om u te bereiken via deze nummers, of u de betaling of reserveringsgegevens niet kunt verifiëren, behouden we ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de Totale Vervoersprijs terug te betalen U gaat akkoord dat Wizz Air u elektronische facturen verstrekt met betrekking tot de Totale Vervoersprijs. Elektronische facturen zullen uitsluitend elektronisch worden verzonden naar het adres dat bij uw reservering werd opgegeven. Elektronische facturen worden verstrekt conform de relevante Hongaarse wettelijke voorschriften (clausule 167 van de Hongaarse Akt Nr. C van 2000 van Accounting). Daarnaast kan, tegen betaling, een papieren kopie van de elektronische factuur worden aangevraagd via het Callcenter. De hoogte van betreffende kosten is te vinden op de website of op te vragen via ons Callcenter. Een dergelijke papieren kopie van de factuur zal per post worden verstuurd naar het adres dat via het Callcenter door uons is doorgegeven. U kunt verzoeken om een aangepaste factuur waarop andere factuurgegevens staan dan de verstrekte gegevens bij de reservering; hiervoor kunnen wij een vergoeding vragen De betaling van de Totale Vervoersprijs moet worden verricht in de munteenheid waarin het Vluchttarief is bepaald, tenzij anders overeengekomen BETALING IN GEVAL VAN EEN ONLINERESERVERING In geval van een onlinereservering moet u of de Persoon die voor uw Vervoer Betaalt de Totale Vervoersprijs bij het reserveren betalen door middel van een betaalkaart die geschikt is voor betalingen via het internet of via een bankoverboeking (indien mogelijk) binnen de termijn die voor betalingen via een bankoverboeking is gedefinieerd BETALING IN GEVAL VAN EEN RESERVERING VIA ONS CALLCENTER Indien u een reservering maakt via ons Callcenter moet u uw bankkaartgegevens doorgeven aan de Callcentermedewerker, die de betaling zal regelen bij het reserveren. De betaling van de Totale Vervoersprijs zal plaatsvinden bij het reserveren. In bepaalde gevallen kunt u betalen via een bankoverboeking; meer informatie hierover is beschikbaar op onze website of via ons Callcenter (zie paragraaf ). Voor informatie over de Callcenterkosten die van toepassing zijn op reserveringen via het Callcenter kunt u op onze website kijken of ons Callcenter bellen BETALING IN GEVAL VAN EEN RESERVERING VIA EEN REISBUREAU Indien uw reservering wordt gemaakt door een reisbureau zal het reisbureau zorg dragen voor de betaling aan ons. U dient het reisbureau het verschuldigde bedrag te betalen. Het is de verantwoordelijkheid van het reisbureau om u te informeren over onze Algemene Vervoersvoorwaarden en het Reisschema aan u af te geven. De Overeenkomst inzake Luchtvervoer wordt afgesloten tussen u en ons. Indien u recht hebt op restitutie overeenkomstig deze Algemene Vervoersvoorwaarden dient u uw verzoek hiertoe schriftelijk in te dienen bij Wizz Air. De terugbetaling wordt afgehandeld overeenkomstig deze Algemene Vervoersvoorwaarden. Voor onze contactgegevens kunt u op onze website kijken of ons Callcenter bellen BETALING VIA BANKOVERBOEKING In geval van een bankoverboeking komen alle kosten die verband houden met de bankoverboeking voor uw rekening. Het bedrag van de overboeking dient exact overeen te komen met de Totale Vervoersprijs en de volledige betaling moet door Wizz Air zijn ontvangen binnen de termijn die hiervoor op onze website is gespecificeerd. Als hieraan niet wordt voldaan, is de reservering niet geldig en zal deze worden geannuleerd. In geval van betaling via een bankoverboeking is de beschikbare termijn voor het maken van reserveringen beperkt. Indien u binnen 5 dagen na de reserveringsdatum nog geen bevestiging van uw reservering hebt ontvangen op het adres dat u bij uw reservering hebt opgegeven,

9 is het uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het Callcenter om de ontvangst van uw betaling te verifiëren. Wizz Air stort alle niet-identificeerbare betalingen terug op de oorspronkelijke bankrekening. Alle kosten die verband houden met een dergelijke bankoverboeking komen voor rekening van u of de Persoon die voor het Vervoer Betaalt. ARTIKEL 8 GEGEVENSBESCHERMING 8.1. Ten aanzien van uw persoonlijke gegevens houdt Wizz Air zich aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ons Privacybeleid lezen op onze website of u kunt hierover op verzoek uitgebreide informatie ontvangen van ons Callcenter Door acceptatie van deze Algemene Vervoersvoorwaarden stemt u in met het Privacybeleid. ARTIKEL 9 INCHECKEN EN INSTAPPEN Decreet 9. en Inchecken is mogelijk vanaf 2 uur tot 40 minuten voor vertrek volgens het aangegeven Vluchtschema op de Plaats van Vertrek. Op sommige luchthavens, bijzonderheden daarover vindt u op onze website of via ons Callcenter, sluit het inchecken 60 minuten voor vertrek volgens het Schema op onze website of volgens het Callcenter. Indien u om wat voor reden dan ook verzuimt om (a) de incheckprocedure voor de Uiterste Inchecktijd te voltooien of (b) u tijdig te melden bij de incheckbalie of de gate zullen we uw reservering annuleren en u de toegang tot het vliegtuig ontzeggen en zullen we de Totale Vervoersprijs terugbetalen onder aftrek van de bedragen voor de Vergoedingen voor andere Diensten en de Stoelreserveringskosten. We raden u aan om een verzekering af te sluiten die de kosten dekt in het geval u om enige reden verhinderd bent om te reizen of de luchthaven voor de uiterste inchecktijd te bereiken U dient bij het inchecken uw identiteit aan te tonen en uw bevestigingsnummer en geldige Reisdocumenten te overleggen, zoals bepaald in Artikel 11. Indien u dit niet doet, zullen we u het vervoer weigeren en de Totale Vervoersprijs terugbetalen onder aftrek van de bedragen voor de Vergoedingen voor andere Diensten en de Stoelreserveringskosten Op sommige luchthavens kan om veiligheidsredenen bij het inchecken een foto worden gemaakt van de Passagier Indien uw Reisschema is uitgegeven voor twee of meer trajecten per enkele reis dient u na aankomst op elke transitluchthaven het land binnen te gaan (langs de douane en de grens- en veiligheidscontrole), uw Geregistreerde Bagage af te halen en in te checken voor uw volgende vlucht overeenkomstig de procedure en regels zoals vermeld in de Algemene Vervoersvoorwaarden van Wizz Air. 9.5 Online inchecken is beschikbaar voor bepaalde routes onder de volgende voorwaarden. Kinderen die jonger zijn dan 14 jaar moeten worden begeleid door en online worden ingecheckt door een persoon van 16 jaar of ouder. In sommige landen kunnen de verordeningen voor het reizen van minderjarigen verschillen van de voorgaande bepalingen en in die gevallen gelden de verordeningen van deze landen. U kunt van 7 dagen tot 3 uur voor de vertrektijd van de vlucht online inchecken op de website. U dient de online Instapkaart af te drukken en deze samen met uw geldige Reisdocumenten te overleggen bij de luchthavenbeveiliging en bij de boardinggate. Als de Passagier geen Instapkaart en/of dezelfde reisdocumenten die voor het online inchecken en bij beveiliging en/op the boarding gate kan tonen, kunnen wij weigeren de passagier te vervoeren. De Passagier die online heeft ingecheckt dient ten minste 30 minuten voor de geplande vertrektijd van de vlucht aanwezig te zijn bij de boardinggate en klaar te zijn om in te stappen. Passagiers met ingecheckte bagage moeten ten minste 40 minuten voor de geplande vertrektijd van de vlucht met hun bagage bij de balie voor het inleveren van tassen zijn. Bij sommige luchthavens wordt dezelfde balie gebruikt

10 voor het inchecken als voor het inleveren van tassen. Wanneer de Passagier online heeft ingecheckt, (i) kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht in de naam van de Passagier, de datum, tijd en route van de vlucht; (ii) kunnen extra services online worden toegevoegd tegen het van toepassing zijnde servicetarief. Als de services op de luchthaven worden toegevoegd, moet het volledige servicetarief dat van toepassing is op de luchthavenservice worden betaald. Informatie over de servicetarieven is te vinden op de website of kan worden opgevraagd bij het Callcenter of bij uw reisbureau. Als u extra diensten hebt toegevoegd nadat u online hebt ingecheckt, moet u de online instapkaart met de extra diensten printen en samen met uw geldige reisdocument tonen bij de beveiliging en boarding gate op de luchthaven. 9.6 Indien de passagier die gebruik maakt van online inchecken geen inwoner is van de EU/EER, moet hij/zij zich, onverminderd de bepalingen van artikel 9.5, minimaal 40 minuten voor de Geplande Vertrektijd melden bij de incheckbalie met zijn/haar Reisdocumenten, en de Instapkaart laten afstempelen. Als de passagier niet over een afgestempelde Instapkaart beschikt, kunnen wij weigeren de passagier te vervoeren. 9.7 Als u op routes reist waar online inchecken beschikbaar is, moet u bij het reserveren aangeven of u online of op de luchthaven wilt inchecken. Als u op de luchthaven wilt inchecken brengen wij administratiekosten in rekenen die tijdens het reserveren betaald moeten worden en niet kunnen worden terugbetaald. Als u tijdens het reserveren online inchecken selecteert en later besluit op de luchthaven in te checken, dan worden op de luchthaven administratiekosten in rekening gebracht. De tarieven voor het inchecken op de luchthaven zijn beschikbaar op onze website of van ons Callcenter. 9.8 Bij het reizen naar sommige Bestemmingen moet u minimaal 4 uur voor het geplande vertrek van uw vlucht online informatie verstrekken over uw Reisdocumenten. Dit om te voldoen aan lokale veiligheidsregels. Als u deze gegevens niet verstrekt, kan u voor de vlucht geweigerd worden. ATRIKEL 10 GRENSCONTROLE, DOUANEFORMALITEITEN EN VEILIGHEIDSCONTROLE Decreet Alle Passagiers die op onze routes vliegen dienen de immigratieformaliteiten of andere veiligheidsprocedures te vervullen. Indien u aan dergelijke vereisten niet voldoet, zullen we u het vervoer weigeren, uw reservering annuleren en u de toegang tot het vliegtuig ontzeggen en de Totale Vervoersprijs terugbetalen onder aftrek van de bedragen voor de Vergoedingen voor Andere Diensten en de Stoelreserveringskosten U dient u te onderwerpen aan de veiligheidscontroles die worden uitgevoerd door overheids- of luchthavenautoriteiten van de Landen waarop het Vervoer Betrekking heeft, door de luchthavenbeheerder en door de vervoerder Indien de wetgeving van de Landen waarop het Vervoer Betrekking Heeft dit vereist, dient u aanwezig te zijn bij het inspecteren van uw Bagage door de douaneautoriteiten of andere bevoegde ambtenaren Voor zover dit volgens de wet is toegestaan, sluiten we elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit dergelijke inspecties, uw weigering om uzelf of uw Bagage aan dergelijke inspecties te onderwerpen, of het niet voldoen aan de vereisten zoals vermeld in paragraaf 10.1., en ARTIKEL 11 REISDOCUMENTEN

11 Decreet Voorafgaand aan uw reis bent u verplicht om de benodigde Reisdocumenten te overleggen en te voldoen aan de regels en voorschriften van de Landen waarop het Vervoer Betrekking Heeft. Wizz Air is niet aansprakelijk voor het bestaan, het eigendom en de geldigheid van uw Reisdocumenten. Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet of indien uw Reisdocumenten niet in orde zijn, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit voortvloeit Indien u een geldig visum moet hebben om het land van de transitluchthaven binnen te komen, moet deze bij aankomst in uw bezit zijn. Indien u niet aan deze voorwaarde voldoet, kan Wizz Air niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit voortvloeit Indien een visum is vereist voor een verblijf op de Plaats van Bestemming, maar u enkel een tussenlanding in dat land maakt en een transitvisum niet is vereist, moet u kunnen aantonen dat u op doorreis bent in dat land. Indien u dit bewijs niet overlegt, zullen we u het vervoer weigeren, uw reservering annuleren en u de toegang tot het vliegtuig ontzeggen en zullen we de Totale Vervoersprijs terugbetalen onder aftrek van de bedragen voor de Vergoedingen voor Andere Diensten en de Stoelreserveringskosten Indien we verplicht worden tot het betalen van enige boetes of sancties of indien we te maken krijgen met onkosten als gevolg van uw verzuim om te voldoen aan de regels zoals vermeld in paragraaf zult u deze kosten op ons verzoek aan ons dienen te vergoeden. U zult tevens verantwoordelijk zijn voor de kosten van vervoer vanuit de staat waar u niet wordt toegelaten. We zullen het deel van het Vluchttarief dat betrekking heeft op het vervoer naar de staat waar u niet wordt toegelaten, niet aan u vergoeden Uitgezonderd de bepalingen in het Hongaars burgerlijk wetboek (wet nr. IV. van 1959) zijn we niet verantwoordelijk voor het weigeren van uw vervoer indien we op redelijke gronden van oordeel zijn dat de geldende wetgeving en voorschriften uw vervoer niet toestaan. ARTIKEL 12 WEIGERING VAN VERVOER Decreet Uitgezonderd de gevallen zoals gedefinieerd in andere artikelen van deze Algemene Vervoersvoorwaarden behouden we ons het recht voor om het vervoer of verdere vervoer van u en/of uw Bagage te weigeren indien a) we op redelijke gronden van oordeel zijn dat de weigering van vervoer noodzakelijk is uit veiligheidsoverwegingen (bijv. indien u dronken bent); b) we op redelijke gronden van oordeel zijn dat het vervoer het leven of de gezondheid, fysieke integriteit en het comfort van u en/of degenen aan boord in gevaar brengt; c) we op redelijke gronden van oordeel zijn dat uw leeftijd, geestelijke of fysieke toestand u en/of degenen aan boord of hun eigendommen in gevaar brengt; d) u, uw gedrag of kleding bij degenen aan boord angst of afschuw opwekken of als aanstootgevend wordt ervaren; e) u de gedragscode op een eerdere vlucht hebt overtreden en we op redelijke gronden van oordeel zijn dat dit opnieuw zal gebeuren; f) we u eerder schriftelijk hebben laten weten dat we u op geen enkel moment op onze vluchten zullen vervoeren; g) we ook uw reservering hadden kunnen weigeren; h) u hebt geweigerd om de immigratie- en/of douaneformaliteiten te vervullen; i) u hebt geweigerd om u te onderwerpen aan een veiligheidscontrole van uzelf of uw Bagage; j) u de van toepassing zijnde Totale Reissom, belastingen, toeslagen of Vergoedingen voor Andere Diensten niet hebt betaald; k) u ons nog geld schuldig bent met betrekking tot een eerdere vlucht; l) we op redelijke gronden van oordeel zijn dat de weigering van vervoer noodzakelijk is om te voldoen aan de regels en voorschriften van een van de Landen waarop het Vervoer Betrekking Heeft;

12 m) u niet beschikt over een geldige Instapkaart of geldige Reisdocumenten (met inbegrip van de vernietiging van dergelijke documenten tijdens het vervoer) of geen Reisdocument kunt tonen die u bij het online inchecken gebruikte of als u geen inwoner bent van de EU/EER en online inchecken gebruikte, u geen Instapkaart kunt tonen die bij de incheckbalie is afgestempeld; n) u niet voldoet aan of naar ons redelijke oordeel niet voldoet aan de toegangsvereisten voor het land van de Overeengekomen Landingsplaats of de Plaats van Bestemming (inclusief het niet verstrekken via onze Website van informatie over uw Reisdocumenten minimaal 4 uur voor het geplande vertrek bij het reizen naar Plaatsen van Bestemming waar dit verplicht is; o) u probeert om toegang te krijgen tot een land waarin u enkel op doorreis mag verblijven; p) u weigert om uw Reisdocumenten aan ons of de autoriteiten tegen een ontvangstbewijs af te geven indien hierom wordt gevraagd; q) u niet kunt bewijzen dat u de persoon bent die in de reservering wordt genoemd; r) u hebt verzuimd om ons te informeren over uw speciale behoeften of over uw voornemen om speciale Bagage of voorwerpen die enkel onder bepaalde voorwaarden worden vervoerd, mee te nemen; s) u speciale voorzieningen nodig hebt die wij niet kunnen bieden of die buitenproportioneel hoge kosten met zich mee zouden brengen Indien uw gedrag een strafbaar feit inhoudt of aanleiding geeft tot een redelijk vermoeden van een misdrijf, of u aan boord rookt, zullen we een wettelijke procedure opstarten bij de relevante autoriteiten Indien we, naar ons redelijk oordeel, u het vervoer weigeren of u tijdens de reis uit het vliegtuig verwijderen op basis van het huidige Artikel zullen we de Totale Vervoersprijs terugbetalen onder aftrek van de bedragen voor de Vergoedingen voor Andere Diensten en de Stoelreserveringskosten. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige verliezen of schade die voortvloeit uit een dergelijke weigering van vervoer tijdens de reis. ARTIKEL 13 SPECIALE REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET LUCHTVERVOER VAN PASSAGIERS 1107/2006/EG Verordening VERVOER VAN PASSAGIERS MET SPECIALE BEHOEFTEN Indien u speciale behoeften hebt, moet u dit van tevoren, bij uw reservering, aan ons melden (zie paragraaf 6.2.) Er kunnen maximaal 28 Passagiers met een lichamelijke of verstandelijke beperking of Passagiers met een beperkte mobiliteit, waaronder maximaal 10 Passagiers die vanaf de incheckbalie tot aan de vliegtuigstoel een rolstoel nodig hebben, worden vervoerd aan boord van hetzelfde vliegtuig. Het is de verantwoordelijkheid van de Passagier om tijdig bij de incheckbalie te zijn Zwangere vrouwen mogen na de 34e week van de zwangerschap niet meer reizen op vluchten van Wizz Air. Vrouwen die meer dan 28 weken zwanger zijn kunnen alleen met Wizz Air vliegen als zijn over een medische verklaring beschikken dat zijn kunnen reizen met vliegvervoer. Wizz Air zal enkel aansprakelijk zijn overeenkomstig deze Algemene Vervoersvoorwaarden voor enige gezondheidsproblemen bij zwangere vrouwen en/of hun ongeboren kind die zich tijdens of als gevolg van het luchtvervoer voordoen We accepteren geen Passagiers op stretchers We accepteren Passagiers die om medische redenen extra zuurstof nodig hebben uitsluitend indien zij een medische verklaring kunnen overleggen waarin wordt vermeld dat zij voor de betreffende vlucht gezond genoeg zijn om zonder extra zuurstof te vliegen. Passagiers die bij het inchecken deze verklaring niet kunnen toen worden niet

13 voor de vlucht geaccepteerd. Vanwege veiligheidsredenen kunnen Passagiers geen eigen zuurstof aan boord meenemen en Wizz Air kan geen zuurstof aan boord verschaffen VERVOER VAN BABY'S EN PERSONEN JONGER DAN Baby's jonger dan 2 jaar kunnen bij hun ouders op schoot worden vervoerd. Per volwassene mag slechts één Baby meereizen. Er kunnen maximaal 18 Baby's worden vervoerd aan boord van hetzelfde vliegtuig. De tarieven die in rekening worden gebracht voor het vervoer van Baby's zijn beschikbaar op onze website of via ons Callcenter We accepteren geen alleenreizende personen jonger dan 14 jaar. Kinderen jonger dan 14 jaar moeten worden begeleid door een persoon van 16 jaar of ouder. Eén persoon van 16 jaar of ouder mag maximaal 10 personen jonger dan 14 begeleiden. In bepaalde landen kunnen de voorschriften ten aanzien van minderjarigen afwijken van het bovenstaande; in dat geval zullen die voorschriften van toepassing zijn GEDRAG AAN BOORD Decreet 9. (2) U dient de instructies van de Bemanning altijd op te volgen Uit veiligheidsoverwegingen kunnen we het gebruik van elektronische apparatuur, waaronder, maar niet beperkt tot, mobiele telefoons, laptopcomputers, draagbare opnameapparatuur, draagbare radio's, cd-spelers, elektronische spellen of zendapparatuur, speelgoed met afstandsbediening en walkietalkies, aan boord van het vliegtuig verbieden of beperken. Het gebruik van hoortoestellen en pacemakers is toegestaan Uit veiligheidsoverwegingen is het enkel toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen die aan boord zijn gekocht Indien u a) naar het redelijke oordeel van de Bemanning, door uw gedrag de veiligheid of beveiliging van de personen aan boord en hun eigendommen in gevaar brengt; b) de Bemanningsleden met verbaal of fysiek geweld bedreigt of hen hindert bij het uitvoeren van hun taken; c) de instructies van de Bemanning niet opvolgt (waaronder waarschuwingen over de consumptie van alcohol, drugs, roken en over het gebruik van elektronische apparatuur); d) ongemak, afschuw, schade of letsel veroorzaakt bij andere personen aan boord; hebben we het recht om alle benodigde maatregelen te nemen, dwang inbegrepen, om dergelijk gedrag te voorkomen of te stoppen en zult u ons schadeloos dienen te stellen voor enige schade of kosten die voortvloeien uit uw gedrag. We behouden ons het recht voor onze claim kracht bij te zetten door middel van een rechtszaak In alle andere opzichten zullen de bepalingen van het Verdrag van Tokio inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, getekend op 14 september 1963, en andere toepasselijke wetten van toepassing zijn op alle handelingen aan boord Roken van welke aard dan ook is verboden aan boord van onze vliegtuigen. Indien u zich niet aan deze voorschriften houdt, kunnen ernstige strafrechtelijke sancties aan u worden opgelegd en zullen we schadeloosstelling van u vorderen CATERING EN ANDERE DIENSTEN Decreet 9. (2), Verdrag Artikel Op onze vluchten bieden we tegen betaling dranken en lichte snacks aan Indien we voor u regelingen treffen met een derde voor het verlenen van diensten anders dan vervoer door de lucht, of indien we een ticket of voucher uitgeven inzake vervoer of diensten, anders dan vervoer door de lucht, die wordt geleverd door een derde, zoals een hotelreservering of autohuur, treden we hierbij enkel op als agent. In dat geval gelden de voorwaarden en bepalingen van de dienstverlenende derde partij. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke diensten. In geval van een reis die door meerdere vervoerders wordt uitgevoerd, zal Wizz Air enkel aansprakelijk zijn (overeenkomstig deze Algemene Vervoersvoorwaarden) voor het traject van de reis dat wij uitvoeren.

14 Indien we u ook grondvervoer aanbieden, kunnen hierop andere voorwaarden van toepassing zijn. Dergelijke voorwaarden zijn beschikbaar op onze website of via ons Callcenter. ARTIKEL 14 BAGAGE Decreet SOORTEN BAGAGE, TOEGESTANE HOEVEELHEID BAGAGE Voor elk stuk Geregistreerde Bagage brengen we afhandelingskosten in rekening. De hoogte van deze kosten is te vinden op onze website of op te vragen via ons Callcenter Uit het oogpunt van gezondheid en veiligheid mag het gewicht van Geregistreerde Bagage niet meer bedragen dan 32 kilogram per stuk. Wizz Air behoudt zich het recht voor om het aantal Ingecheckte bagage per passagier te beperken. Als dergelijke beperkingen van kracht zijn, zijn ze beschikbaar op onze website of via ons callcenter. Wij behouden ons het recht voor om het vervoer van de Ingecheckte bagage boven dit maximum te weigeren als vermeld in paragraaf 14.1 of wanneer de kosten niet betaald zijn U mag één stuk Handbagage meenemen met een gewicht van maximaal 10 kilogram en afmetingen van maximaal 55x20x40 cm. Deze afmetingen zijn inclusief wielen, handvaten en zijvakken. Wij brengen extra kosten in rekening voor elk stuk handbagage als de afmetingen groter zijn dan 42 x 25 x 32 cm. Als de grootte van uw handbagage niet meer is dan 42 x 25 x 32 cm, vervoeren wij uw handbagage kosteloos. Raadpleeg onze website of bel ons callcenter voor nadere bijzonderheden Behalve de Handbagage mag u de volgende persoonlijke eigendommen meenemen aan boord zonder extra kosten te betalen: a) een jas of een deken; b) een mobiele telefoon; c) lectuur voor de vlucht; d) voor kinderen jonger dan twee jaar: voeding voor de vlucht, inklapbare kinderwagen, autostoeltje; e) artikelen gekocht in de vertreklounge, na het passeren door de veiligheidscontrole; f) een stel krukken voor passagiers met een fysieke beperking Op sommige luchthavens kunnen beperkingen gelden, waardoor slechts één stuk Handbagage mag worden meegenomen en andere Handbagage of andere voorwerpen niet mee aan boord mogen worden genomen. In dergelijke gevallen prevaleren de voorschriften van de luchthaven Mocht uw handbagage niet voldoen aan de eisen omschreven in deze paragraaf 14.1 (vooral de beperkingen ten aanzien van de hoeveelheid en het gewicht van de Handbagage) zal Wizz Air de bagage als ingecheckte bagage vervoeren tegen betaling van de administratieve kosten voor Ingecheckte Bagage. Op bepaalde luchthavens kan de betreffende vergoeding alleen met een credit- of debitcard worden betaald. Raadpleeg onze website of bel ons callcenter voor een lijst met dergelijke luchthavens. De bijgewerkte lijst van deze luchthavens is beschikbaar op de website. Als Wizz Air de lijst van deze luchthavens op de website niet bijwerkt, is zij aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het in gebreke blijven als omschreven in deze Algemene Vervoersvoorwaarden en relevante verordeningen. Als u de kosten niet betaald, behoudt Wizz Air zich het recht voor om uw bagage niet te vervoeren. Wizz Air sluit hierbij alle aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van deze weigering U dient uw Handbagage en andere voorwerpen die u mee aan boord heeft genomen, zodanig op te bergen dat het gangpad en de nooduitgangen vrij blijven, overeenkomstig de instructies van de Bemanning Kinderwagens en rolstoelen dienen samen met andere Bagage te worden ingecheckt en zullen gratis worden vervoerd ACCEPTATIE VAN BAGAGE

15 Wanneer we uw Bagage voor vervoer accepteren als Geregistreerde Bagage zullen we een Bagage-identificatielabel en een Bagagebiljet uitgeven voor elk stuk Geregistreerde Bagage Uw Geregistreerde Bagage zal worden vervoerd in hetzelfde vliegtuig als uzelf VOORWERPEN OF ZAKEN DIE ZIJN UITGESLOTEN VAN VERVOER De volgende voorwerpen of zaken zijn uitgesloten van vervoer (ze mogen niet worden meegenomen in uw Geregistreerde Bagage of Handbagage of meegenomen worden als persoonlijk eigendom): a) vuurwapens, munitie en explosieven, met inbegrip van wapens voor jacht- of sportdoeleinden zoals gedefinieerd in de wetgeving van enige van de Landen waarop het Vervoer Betrekking Heeft die in het Reisschema worden vermeld; b) enige voorwerpen of stoffen die lijken op vuurwapens, munitie of explosieven; c) ontvlambare stoffen (met uitzondering van: alcoholische dranken, haarspray, parfum, eau de cologne); d) radioactieve materialen; e) samengeperst gas (met uitzondering van: CO2 voor het bewegen van een kunstledemaat; cilinder met niet-brandbaar gas voor zelfopblaasbaar reddingsvest); f) giftige of infectieuze stoffen; g) bijtende stoffen (met uitzondering van: kwik in thermometers, barometer, rolstoelaccu); h) aktetassen en attachékoffers met ingebouwd alarm, lithiumbatterijen of pyrotechnisch materiaal; i) voorwerpen en materialen die de veiligheid, de eigendommen, het leven, de gezondheid en de lichamelijke integriteit van degenen aan boord in gevaar brengen; j) enig materiaal dat verboden is overeenkomstig de regels en voorschriften van de Landen waarop het Vervoer Betrekking Heeft; k) enig voorwerp dat niet geschikt is voor vervoer vanwege zijn gewicht, afmetingen of enige andere kenmerken; l) stoffelijke overschotten; m) voorwerpen zoals gespecificeerd in de technische voorschriften voor het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht van de International Civil Aviation Organization (ICAO) en de regelingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van de International Air Transport Association (IATA). Indien u probeert om dergelijke voorwerpen mee te nemen, kunnen we het vervoer van uw Bagage en/of u weigeren Uw Geregistreerde Bagage mag niet bevatten: a) contant geld, waardepapieren; b) sieraden, kostbare metalen, edelstenen en halfedelstenen; c) computer, camera, videocamera, mobiele telefoon en enige andere elektronische apparatuur en bijbehorende accessoires; d) officiële, zakelijke of privédocumenten; e) reisdocumenten of andere identificatiedocumenten; f) sleutels; g) vloeistoffen; h) medicijnen; i) bederfelijke waren;. j) kunstwerken en kunstvoorwerpen. Indien uw Geregistreerde Bagage enige voorwerpen bevat zoals vermeld in deze paragraaf en hierboven zullen we niet aansprakelijk zijn voor enig(e) verlies, vernietiging, vertraging en schade aan dergelijke voorwerpen. Sommige luchthavens kunnen aanvullende beperkingen op vervoerbare voorwerpen hanteren. In dergelijke gevallen prevaleren de voorschriften van de luchthaven Uw Handbagage of persoonlijke eigendommen mogen geen antieke vuurwapens, zwaarden, messen, scharen, bladen, bestek, pijlen, injectiespuiten en andere scherpe voorwerpen en enige voorwerpen die naar ons oordeel als wapen zou kunnen worden gebruikt, bevatten.

16 Uw Handbagage of persoonlijke eigendommen mogen enkel voorwerpen bevatten die niet zijn uitgesloten van vervoer en slechts in zodanige hoeveelheden zoals bepaald door de geldende wetten en veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn. Raadpleeg de nieuwe veiligheidsregels met betrekking tot Handbagage die gelden voor alle passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven in de EU VOORWERPEN OF ZAKEN DIE ENKEL ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN WORDEN VERVOERD Indien u een van de volgende voorwerpen of zaken wilt meenemen, dient u ons hierover bij uw reservering te informeren: a) breekbare voorwerpen;, b) materialen van onaangename aard; c) geleidehonden; d) rolstoel met lekvrije drogecelaccu; e) andere speciale voorwerpen, zoals ski-, snowboard-, golf- duik- en surfuitrustingen, visuitrusting, hoornen, geweien en trofeeën, fietsen, polsstokken, muziekinstrumenten enz. U bent verplicht om ons bij uw reservering via ons Callcenter te informeren over uw voornemen om enige van de bovenstaande voorwerpen mee te nemen. U mag dergelijke voorwerpen uitsluitend vervoeren met onze toestemming. Indien u speciale Bagage (anders dan normale Bagage) wilt meenemen die hierboven niet wordt vermeld, moet u contact opnemen met ons Callcenter voor informatie over de vervoersvoorwaarden Indien u een speciaal voorwerp wilt meenemen, dient u hiervoor speciale afhandelingskosten te betalen. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website of contact opnemen met ons Callcenter Indien u verzuimt om het vervoer van de genoemde voorwerpen in paragraaf vooraf te melden, kunnen we het vervoer van deze voorwerpen weigeren en/of zullen we niet aansprakelijk zijn voor enig(e) verlies, vernietiging, vertraging van en schade aan dergelijke voorwerpen Wizz Air is niet aansprakelijk voor schade aan breekbare voorwerpen. Bagage die breekbare voorwerpen bevat, mag uitsluitend als Geregistreerde Bagage worden vervoerd met een Biljet inzake Beperkte Aansprakelijkheid DIEREN We vervoeren geen levende dieren op onze vluchten, met uitzondering van geleidehonden die meereizen met de persoon met verminderde mobiliteit die de documenten kan overleggen die zijn vermeld in de verordeningen van de Landen waarop het vervoer betrekking heeft en die de voorwaarden van deze verordeningen naleeft op voorwaarde dat u ons op de hoogte stelt van uw voornemens overeenkomstig paragraaf RECHT OM VERVOER VAN UW BAGAGE TE WEIGEREN Niettegenstaande paragraaf 14.1 zullen wij het vervoer weigeren van voorwerpen die zijn uitgesloten van vervoer overeenkomstig deze Algemene Vervoersvoorwaarden, voorwerpen die enkel onder bepaalde voorwaarden worden vervoerd indien deze voorwerpen niet van tevoren zijn aangemeld overeenkomstig paragraaf 6.2.5, en voorwerpen die door ons van tevoren niet waren geaccepteerd voor vervoer We kunnen het vervoer weigeren van enig voorwerp dat naar ons redelijke oordeel ongeschikt is voor vervoer vanwege zijn afmetingen, vorm, gewicht, aard, verpakking of uit het oogpunt van veiligheid en beveiliging en voor het comfort van andere Passagiers RECHT OM BAGAGE TE DOORZOEKEN Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat u de voorschriften ten aanzien van de inhoud of verpakking van Bagage niet hebt opgevolgd, kunnen we u, uit het oogpunt van veiligheid en beveiliging, verzoeken om zich te laten scannen en fouilleren en uw Bagage te laten doorzoeken of doorlichten met röntgenstralen. Indien u niet beschikbaar bent, kan uw Bagage in uw afwezigheid worden doorzocht om vast te kunnen stellen of uw Bagage enige voorwerpen bevat die worden genoemd in paragraaf en Indien

17 u niet instemt met een dergelijk verzoek kunnen we het vervoer van u en/of uw Bagage weigeren. Indien er door het scannen of doorzoeken schade aan uw Bagage ontstaat, zullen wij hiervoor niet aansprakelijk zijn, voor zover dit is toegestaan overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen AFHALEN EN AFLEVEREN VAN GEREGISTREERDE BAGAGE Decreet 18. en Bagage wordt op de luchthavens afgeleverd via de bagageafgifteterminals en niet persoonlijk. Wizz Air is niet aansprakelijk voor Bagage nadat deze is afgeleverd bij de bagageafgifteterminals. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Bagage bij deze terminals af te halen. We kunnen uw Bagage-identificatielabels en Bagagebiljetten op elk gewenst moment controleren. Niet afgehaalde Bagage die bij Wizz Air in bewaring is gegeven, zal uitsluitend worden overhandigd aan een persoon die het Bagagebiljet kan overleggen dat bij het betreffende Bagage-identificatielabel hoort Behoudens het gestelde in paragraaf dient u uw Geregistreerde Bagage af te halen zodra deze aan u ter beschikking is gesteld op uw bestemming. Indien u deze niet afhaalt, zullen we deze gedurende 60 dagen opslaan en hiervoor opslagkosten in rekening brengen. Na deze periode kunnen we uw niet-afgehaalde Bagage of andere persoonlijke gebruiksvoorwerpen vernietigen of verkopen. Indien we u kunnen identificeren aan de hand van uw niet-afgehaalde Bagage of een persoonlijk gebruiksvoorwerp zullen we u via de bij ons bekende contactgegevens informeren over ons voornemen om de niet-afgehaalde zaken af te voeren en nadat deze zijn afgevoerd, en zullen we geen verdere aansprakelijkheid jegens u hebben. ARTIKEL 15 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR WIZZ AIR, ANNULERINGEN, VERTRAGINGEN Decreet , Verordening Artikel 5 tot WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR WIZZ AIR Voordat we uw reservering accepteren, zullen we u informeren over de geplande vluchttijd die op dat moment geldt en deze zal tevens in uw Reisschema worden vermeld. Het is mogelijk dat we de geplande vluchttijd of route moeten wijzigen (inclusief de Plaats van Vertrek of de Plaats van Bestemming) na uitgifte van uw Reisschema. We zullen u van een dergelijke wijziging informeren door middel van een e- mail of telefonisch, via het adres of telefoonnummer dat u bij uw reservering hebt opgegeven, uiterlijk 7 dagen voor de geplande vertrektijd zoals vermeld in uw Reisschema. Indien u, in geval van een wijziging van de vluchttijd of route, de wijzigingen op enigerlei wijze accepteert, zal de Overeenkomst tussen u en Wizz Air overeenkomstig gewijzigd worden geacht. Indien de nieuwe vluchttijden of route voor u niet acceptabel is, zijn uw rechten zoals beschreven in paragraaf Indien u niet de eigenaar bent van het adres of het telefoonnummer dat bij uw reservering werd opgegeven, is het uw verantwoordelijkheid om navraag te doen bij de eigenaar van het opgegeven adres of de regelmatige gebruiker van het opgegeven telefoonnummer over kennisgevingen met betrekking tot wijzigingen Indien we u over een wijziging hebben geïnformeerd overeenkomstig paragraaf , kunt u, via ons Callcenter, een van de volgende opties kiezen: (a) we boeken u om naar een andere vlucht die door Wizz Air wordt uitgevoerd op dezelfde of indien nodig een vergelijkbare route, binnen 14 dagen voor of 30 dagen na de geplande vertrektijd van de geannuleerde vlucht, indien er plaats beschikbaar is; of (b) we annuleren uw reservering en storten het volledige bedrag van uw betaling voor de geannuleerde vlucht plus 20% van het betaalde vluchttarief voor de geannuleerde vlucht en tevens voor het retourtraject terug op uw "klantenrekening" bij Wizz Air, indien van toepassing. Dit tegoed kan worden gebruikt voor elke andere vlucht van Wizz Air binnen één jaar na de datum van de geannuleerde vlucht; of (c) we annuleren uw reservering en betalen de betaalde Totale Vervoersprijs voor de geannuleerde vlucht en, indien van toepassing, het retourtraject, terug overeenkomstig paragraaf

18 Als u een andere keuze wilt maken, kunt u dit doen overeenkomstig de algemene regels en betaling van de van toepassing zijnde tarieven VERTRAGINGEN Wanneer Wizz Air redelijkerwijs verwacht dat een vlucht zal worden vertraagd tot na de geplande vertrektijd zoals vermeld in het Reisschema (inclusief de genoemde wijzigingen in paragraaf van deze voorwaarden): (a) voor twee uur of meer in geval van vluchten van 1500 kilometer of minder; of (b) voor drie uur of meer in geval van vluchten binnen de Europese Unie van meer dan 1500 kilometer en alle overige vluchten tussen de 1500 en 3500 kilometer; of (c) voor vier uur of meer in geval van vluchten die niet vallen onder (a) of (b), zal Wizz Air voorzien in: (i) de assistentie zoals gespecificeerd in paragraaf (a) en hieronder; en (ii) de assistentie zoals gespecificeerd in paragraaf (b) en (c) indien de redelijkerwijs te verwachten dag van vertrek ten minste een dag later valt dan de eerder aangekondigde vertrektijd; en (iii) de assistentie zoals gespecificeerd in paragraaf (a) indien de vertraging ten minste vijf uur bedraagt ANNULERINGEN In geval van annulering van uw vlucht zullen Passagiers: (a) door Wizz Air assistentie krijgen aangeboden overeenkomstig paragraaf 16.2.; en (b) door Wizz Air assistentie krijgen aangeboden overeenkomstig paragraaf (a) en alsmede, in geval van een omboeking, indien de redelijkerwijs te verwachten vertrektijd van de nieuwe vlucht ten minste een dag later valt dan het geplande vertrek voor de geannuleerde vlucht, de assistentie zoals gespecificeerd in paragraaf (b) en (c); en (c) recht hebben op compensatie door Wizz Air overeenkomstig paragraaf 15.4., tenzij: (i) u ten minste twee weken voor de geplande vertrektijd werd geïnformeerd over de annulering; of (ii) u tussen twee weken en zeven dagen voor de geplande vertrektijd werd geïnformeerd over de annulering en u een andere vlucht wordt aangeboden, waarbij u niet meer dan twee uur voor de geplande vertrektijd hoeft te vertrekken en u uw eindbestemming minder dan vier uur na de geplande aankomsttijd zult bereiken; of (iii) u minder dan zeven dagen voor de geplande vertrektijd wordt geïnformeerd over de annulering en u een andere vlucht wordt aangeboden, waarbij u niet meer dan één uur voor de geplande vertrektijd hoeft te vertrekken en u uw eindbestemming minder dan twee uur na de geplande aankomsttijd zult bereiken In geval van een annulering zullen we een toelichting geven op mogelijke alternatieve vervoersmogelijkheden Wizz Air is niet aansprakelijk voor enig(e) verliezen, schade of compensatie indien we u niet van tevoren konden informeren omdat u niet bereikbaar was via de telefoonnummers die u bij uw reservering hebt opgegeven RECHT OP COMPENSATIE Indien van toepassing in geval van annulering van een vlucht overeenkomstig paragraaf hebt u recht op een compensatie ter waarde van: (a) EUR 250 voor alle vluchten van 1500 kilometer of minder; (b) EUR 400 voor alle vluchten binnen de Europese Unie van meer dan 1500 kilometer en voor alle overige vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer; (c) EUR 600 voor alle vluchten die niet vallen onder (a) of (b). Voor het bepalen van de afstand wordt uitgegaan van de laatste bestemming waarbij de annulering of de instapweigering uw aankomst tot na de geplande tijd zal vertragen Wanneer u een omboeking naar uw eindbestemming wordt aangeboden op een alternatieve vlucht overeenkomstig paragraaf en de aankomsttijd van deze vlucht de geplande aankomsttijd van de oorspronkelijk geboekte vlucht niet overschrijdt met meer dan (a) twee uur voor alle vluchten van 1500 kilometer of minder; of (b) drie uur voor alle vluchten binnen de Europese Unie van meer dan 1500 kilometer en voor alle overige vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer; of

19 (c) vier uur voor alle vluchten die niet vallen onder (a) of (b), kan Wizz Air de compensatie zoals vermeld in paragraaf verlagen met 50% Wizz Air heeft geen verplichting tot compensatie indien bewezen kan worden dat de annulering het gevolg is van Buitengewone Omstandigheden De compensatie waarnaar wordt verwezen in paragraaf en zal worden uitbetaald in contanten, door middel van een elektronische bankoverboeking, bankopdracht of bankcheque of, met uw instemming, in de vorm van reisvouchers en/of andere diensten De genoemde afstanden in paragraaf , and zullen worden gemeten op basis van de grootcirkelmethode RECHT OP VERZORGING Wanneer naar deze paragraaf wordt verwezen, biedt Wizz Air passagiers gratis: (a) maaltijden en verfrissingen in redelijke verhouding tot de wachttijd voor de passagiers die tijdens de vertraging op de luchthaven aanwezig zijn; (b) hotelaccommodatie of terugbetaling van de kosten voor hotelaccommodatie in gevallen - waarin een verblijf van een of meer nachten noodzakelijk wordt; of - waarin een langer verblijf dan het door de Passagier geplande verblijf op de Plaats van Vertrek noodzakelijk wordt; (c) vervoer of terugbetaling van de kosten voor vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie zoals gespecificeerd in paragraaf (b) (hotel of andere accommodatie). De Passagier zal enkel recht hebben op de verzorging zoals vermeld in paragraaf (a) tijdens de wachttijd die het gevolg is van de vertraging. Wizz Air zal de kosten terugbetalen voor de gespecificeerde assistentie in paragraaf b) en c) aan de Passagier die getroffen wordt door de vertraging of annulering, tot een redelijk bedrag, en na overlegging van de fact(u)r(en) Daarnaast zal Passagiers twee telefoongesprekken, telex-, fax- of e- mailberichten worden aangeboden of terugbetaling van de kosten voor dergelijke communicatie We zullen de gespecificeerde voorziening in paragraaf niet bieden. indien dit zou leiden tot een verdere vertraging van de vlucht AANSLUITENDE VLUCHTEN Wizz Air biedt geen Aansluitende Vluchten aan. U bent zelf aansprakelijk voor enige andere vlucht die u en uw bagage zouden missen ALTERNATIEF VERVOER Wizz Air kan u vervoeren op andere wijze dan vervoer per vliegtuig in gevallen zoals gedefinieerd in paragraaf Indien u instemt met alternatief vervoer (zoals vermeld in paragraaf b) en c)), hetzij expliciet dan wel impliciet, hebt u geen recht op terugbetaling van het Vluchttarief OMLEIDINGEN Indien we niet in staat zijn om te vertrekken vanaf de Plaats van Vertrek of om te landen op de Plaats van Bestemming of op de Overeengekomen Landingsplaats en het vliegtuig wordt omgeleid naar een andere luchthaven (hierna aangeduid als "omleiding", tenzij het verder vliegt naar de oorspronkelijke bestemming, zullen we het vervoer naar de oorspronkelijke bestemming zoals vermeld in uw Reisschema voor u regelen, hetzij via onze eigen diensten of via een andere wijze van vervoer, en hebben we geen verdere aansprakelijkheid jegens u HANDHAVING VAN UW RECHTEN Indien we niet voldoen aan de bepalingen in bovenstaande paragrafen van het huidige Artikel hebt u het recht om een claim in te dienen bij de nationale Consumentenautoriteit of haar regionale inspectiediensten RECHT OP INFORMATIE In geval van instapweigering (anders dan wegens gerechtvaardigde redenen zoals vermeld in deze voorwaarden) of annulering van uw vlucht zullen we u (op de luchthaven) voorzien van schriftelijke informatie over de regels voor compensatie en

20 assistentie. Als u te maken krijgt met een vertraging van ten minste twee uur zullen we u eveneens voorzien van de relevante schriftelijke informatie. De contactgegevens van de aangewezen nationale instantie waarnaar in de Verordening wordt verwezen, zullen ook aan u beschikbaar worden gesteld BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN Uitgezonderd de bepalingen in de voorgaande paragrafen van Artikel 15 zullen we geen verdere aansprakelijkheid hebben voor enige wijzigingen van de Overeenkomst als gevolg van Buitengewone Omstandigheden. Voor zover dit is toegestaan door de relevante wetgeving en deze Algemene Vervoersvoorwaarden aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor enige schade of verliezen die het gevolg zijn van Buitengewone Omstandigheden. ARTIKEL 16 RESTITUTIE, OMBOEKING ALGEMEEN Uitgezonderd de expliciete bepalingen in deze Algemene Vervoersvoorwaarden vindt er geen restitutie plaats van onze Vluchttarieven, belastingen, toeslagen en Vergoedingen voor Andere Diensten Restituties zullen uitsluitend worden betaald aan u of de Persoon die voor uw Vervoer Betaalt. In geval van overlijden van u of de Persoon die voor het Vervoer Betaalt, zullen we de restitutie betalen aan de naaste familie van u of haar/hem In het algemeen geldt dat de restitutie zal plaatsvinden in de munteenheid waarin het vervoer werd betaald. Indien dit niet mogelijk is, zullen we de betaling in euro uitvoeren RESTITUTIES EN OMBOEKINGEN WEGENS FACTOREN WAAROP DE PASSAGIER GEEN INVLOED HEEFT Wanneer wordt verwezen naar deze paragraaf zal Wizz Air u de keuze bieden tussen: (a) - volledige terugbetaling van de Totale Vervoersprijs binnen zeven dagen, contant, door middel van elektronische bankoverboeking, bankopdracht of bankcheque of, met uw instemming, in de vorm van reisvouchers en/of andere diensten, tegen de prijs waarvoor het werd gekocht, voor het niet-gebruikte deel of de niet-gebruikte delen van de reis, en voor het gebruikte deel of de gebruikte delen van de reis indien de vlucht geen nut meer heeft in het licht van uw oorspronkelijke reisplan, en tevens, indien relevant (bijv. in geval van Aansluitende Vluchten), - een retourvlucht, uitgevoerd door Wizz Air of een andere lagekostenmaatschappij naar uw eerste vertrekpunt, bij de eerste gelegenheid; (b) omboeking naar een vlucht, uitgevoerd door Wizz Air of een andere lagekostenmaatschappij naar uw eindbestemming, bij de eerste gelegenheid; of (c) omboeking naar een vlucht, uitgevoerd door Wizz Air of een andere lagekostenmaatschappij naar uw eindbestemming, op een latere datum naar uw keuze, indien er plaats beschikbaar is. Paragraaf zal worden geïnterpreteerd in combinatie met paragraaf van deze voorwaarden Wanneer, in gevallen waarbij een stad of regio wordt bediend door meerdere luchthavens, we u een vlucht aanbieden naar een andere luchthaven dan die waarvoor de boeking werd gemaakt, betalen wij de kosten voor uw vervoer vanaf deze alternatieve luchthaven naar de luchthaven waarvoor de boeking werd gemaakt dan wel naar een andere dichtbij gelegen bestemming die met u is overeengekomen. ARTIKEL 17 AANSPRAKELIJKHEID Verdrag Artikel 17, 19, 20, 21, 22 en ALGEMEEN

Algemene Vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft.

Algemene Vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft. Algemene Vervoersvoorwaarden van Wizz Air Hungary Kft. September 2013 DEFINITIES TOEPASSELIJKHEID TARIEVEN DIENSTREGELING OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER RESERVERING EN ZITPLAATS TOTALE VERVOERSPRIJS,

Nadere informatie

WIZZ AIR HUNGARY Kft. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY Kft. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY Kft. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE 1 Inhoud artikel 1. DEFINITIES... 5 artikel 2. TOEPASSELIJKHEID... 8 2.1. Algemene bepalingen... 8 2.2. Chartervervoer... 9

Nadere informatie

WIZZ AIR HUNGARY Kft. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY Kft. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY Kft. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE 1 Inhoud artikel 1. DEFINITIES... 5 artikel 2. TOEPASSELIJKHEID... 8 2.1. Algemene bepalingen... 8 2.2. Chartervervoer... 9

Nadere informatie

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE 1 Inhoud Artikel 1. DEFINITIES... 5 Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID... 8 2.1. Algemene bepalingen... 8 2.2. Chartervervoer... 9

Nadere informatie

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE. Van kracht vanaf 24 april 2017

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE. Van kracht vanaf 24 april 2017 WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VOOR PASSAGIERS EN BAGAGE Van kracht vanaf 24 april 2017 1 Inhoud Artikel 1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE... 4 Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID... 7 2.1. Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1. Vervoerder CityTijger Reizen gevestigd te Amersfoort op de Stuwdam 5, 3818KM. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder identificatienummer 63521598,

Nadere informatie

RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER

RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER DIT FORMULIER KAN WORDEN GEBRUIKT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ EN/OF EEN NATIONALE HANDHAVINGSINSTANTIE. Rechten die passagiers

Nadere informatie

Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden.

Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLYPALOPES Wanneer je een reservering maakt, dan ga je akkoord met onze Algemene voorwaarden. 1. Reserveringsopdracht Flypalopes kan een reservering voor je

Nadere informatie

(TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.)

(TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.) Op deze pagina treft u de (tariefs)voorwaarden en de Algemene Vervoersvoorwaarden van Transavia France S.A.S. (TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.)

Nadere informatie

Assistentie en compensatie. Bij annulering, vertraging en instapweigering

Assistentie en compensatie. Bij annulering, vertraging en instapweigering Assistentie en compensatie Bij annulering, vertraging en instapweigering Assistentie en Compensatie Bij annulering, vertraging en instapweigering Editie 5 Deze kennisgeving wordt vereist door Verordening

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos

Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos Aanbod: het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Tinker Nederland B.V. Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing AlgemeneVoorwaarden Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janne Travel en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door Janne Travel. Met Reiziger

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN NAAR LONDON.NL Versie 1 augustus 2017

REISVOORWAARDEN NAAR LONDON.NL Versie 1 augustus 2017 REISVOORWAARDEN NAAR LONDON.NL Versie 1 augustus 2017 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen die Naar London (hierna: de Reisorganisatie) sluit met één of meerdere Reiziger(s) en/of één

Nadere informatie

REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN NAAR LONDON.NL

REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN NAAR LONDON.NL REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN 2017-2018 NAAR LONDON.NL Van toepassing op alle boekingen van de reizen en/of arrangementen van Naar London. Versie januari 2017. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1: INLEIDING ARTIKEL

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Wijziging in

Nadere informatie

Reizen met een vliegtuig

Reizen met een vliegtuig Reizen met een vliegtuig Rechten van vliegtuigpassagiers in geval van: instapweigering annulering vertraging plaatsing in een hogere of lagere klasse Alle passagiers Vluchten met vertrek vanop een luchthaven

Nadere informatie

Ingangsdatum: 1 februari 2013

Ingangsdatum: 1 februari 2013 ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN Ingangsdatum: 1 februari 2013 ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8 ARTIKEL 9 ARTIKEL 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Compensatie en assistentie. Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend uit EU-landen

Compensatie en assistentie. Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend uit EU-landen Compensatie en assistentie Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend uit EU-landen Compensatie en assistentie Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included

Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included ARTIKEL 1 DEFINITIES ARTIKEL 2 VOORWAARDEN LIJNDIENSTEN ARTIKEL 3 AANVULLENDE VOORWAARDEN VAKANTIEVEILINGEN ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

Tariefvoorwaarden Intercity direct treintickets

Tariefvoorwaarden Intercity direct treintickets Tariefvoorwaarden Intercity direct treintickets Tariefvoorwaarden voor uw reis met de Intercity direct Wij willen u graag zo goed mogelijk informeren over uw reis met de Intercity direct tussen Amsterdam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer Algemeen

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer Algemeen Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Zuppanini catering, Burgemeestersrand 192 te Delft, kvk nummer 50407872. Algemeen Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Cursusgeld: het cursusgeld van een losse module of het abonnement.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 17.2.2004 L 46/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 261/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke

Nadere informatie

1.1 Elke offerte gemaakt door Barça voetbalreizen is geheel vrijblijvend en geldig tot 48 uur na verzending.

1.1 Elke offerte gemaakt door Barça voetbalreizen is geheel vrijblijvend en geldig tot 48 uur na verzending. Algemeen: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Barça voetbalreizen. De gegevens van Barça voetbalreizen zijn: Barça voetbalreizen Julianastraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN (PASSAGIERS EN BAGAGE)

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN (PASSAGIERS EN BAGAGE) ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN (PASSAGIERS EN BAGAGE) ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze Vervoersvoorwaarden en behoudens wanneer de context anders vereist of wanneer uitdrukkelijk anders is bepaald, worden de

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Touroperators: HolidayLaunch werkt samen met verschillende touroperators uit Duitsland. Touroperators zijn bedrijven, die voor losse

Nadere informatie

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN CORENDON DUTCH AIRLINES B.V.

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN CORENDON DUTCH AIRLINES B.V. ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN CORENDON DUTCH AIRLINES B.V. Geachte Passagier, Op het vervoer van Passagiers en Bagage verricht door of in opdracht van Corendon Dutch Airlines zijn de onderhavige Vervoersvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Artikel 1, lid 1 Deze voorwaarden gelden voor alle buitenlandse en meerdaagse binnenlandse vakantiereizen van Central Events zoals gepubliceerd op de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Stichting UcDean Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Volg ons via Twitter (dean_uc) en Facebook (ucdean) Algemene Voorwaarden Stichting UcDean Algemeen Je kunt alleen deelnemen aan een reis

Nadere informatie

IZY, de nieuwe low-cost trein Brussel-Parijs. Het aanbod in enkele woorden

IZY, de nieuwe low-cost trein Brussel-Parijs. Het aanbod in enkele woorden IZY, de nieuwe low-cost trein Brussel-Parijs IZY zal de nieuwe trein low cost zijn, uitgevoerd door Thalys, vanaf 3 april 2016 tussen Brussel en Parijs met 2 tot 3 vertrekken per dag. De verkoop zal geopend

Nadere informatie

Algemene vervoersvoorwaarden. voor passagiers en bagage

Algemene vervoersvoorwaarden. voor passagiers en bagage Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage Geachte Passagier, Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op alle vluchten of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Deze voorwaarden zijn van toepassing op de reizen die door de NSkiV worden uitgevoerd. Voordat de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Waddentaxi V.o.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Waddentaxi V.o.F. ALGEMENE VOORWAARDEN Waddentaxi V.o.F. 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Waddentaxi: de vennootschap onder firma Waddentaxi V.o.F., gevestigd te Vlieland, alsmede haar

Nadere informatie

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

Stap 2: Klik op Beheer bovenin het scherm zoals op onderstaande printscreen wordt getoond:

Stap 2: Klik op Beheer bovenin het scherm zoals op onderstaande printscreen wordt getoond: Handleiding Ryanair Deze handleiding is gemaakt om u te helpen bij het online incheken, bijboeken van ruimbagage en het reserveren van uw stoel bij Ryanair. Als u op enig moment de melding krijgt sessie

Nadere informatie

Vind je geen duidelijk antwoord op je vraag? Gelieve dan volgende contactgegevens te raadplegen:

Vind je geen duidelijk antwoord op je vraag? Gelieve dan volgende contactgegevens te raadplegen: Veelgestelde vragen Vind je geen duidelijk antwoord op je vraag? Gelieve dan volgende contactgegevens te raadplegen: Geboekt met/via : Contacteer: Neckermann Neckermann Vakantiewinkel of 070/233 906 Thomas

Nadere informatie

Algemeen afwijkende voorwaarden cruisevakanties

Algemeen afwijkende voorwaarden cruisevakanties Algemeen afwijkende voorwaarden cruisevakanties Op alle gepubliceerde cruisevakanties zijn naast de algemene voorwaarden ook afwijkende voorwaarden van toepassing. Alle gepubliceerde prijzen op onze website

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2, Verordening (EG) 261/2004 van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JOINjoin

Algemene Voorwaarden JOINjoin Algemene Voorwaarden JOINjoin 1 Algemeen 1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit willen bereiden. 1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT AVIATION 213 CODEC 1463

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT AVIATION 213 CODEC 1463 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 11 februari 2004 (OR. en) 2001/0305 (COD) LEX 486 PE-CONS 3676/1/03 REV 1 AVIATION 213 CODEC 1463 VERORDENING (EG) Nr. /2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Orion Reizen

Reisvoorwaarden Orion Reizen Reisvoorwaarden Orion Reizen Hieronder vindt u de reisvoorwaarden van Orion Reizen. Deze reisvoorwaarden zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. De voorwaarden gelden voor alle reizen geboekt bij Orion

Nadere informatie

ARTIKEL I: DEFINITIES

ARTIKEL I: DEFINITIES ARTIKEL I: DEFINITIES In deze voorwaarden en behoudens als verder hierin bepaald zijn de volgende termen gebruikt in de hieronder vermelde betekenis: Bagage betekent zowel Geregistreerde- als Niet-geregistreerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Reisorganisatie De reisorganisatie is in handen van CROM Events & Communication (hierna te noemen CROM), adres Avda de les Alegries 14, 17310 Lloret de Mar, Spanje. Door het ondertekenen

Nadere informatie

Samenvatting van de regels inzake de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen 1

Samenvatting van de regels inzake de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen 1 Samenvatting van de regels inzake de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen 1 Verordening (EU) nr. 1177/2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Etnia Maya

Algemene Voorwaarden Etnia Maya Algemene Voorwaarden Etnia Maya Nadat een deelnemer zich heeft aangemeld bij Etnia Maya is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Etnia Maya en de deelnemer en gelden vanaf dat moment

Nadere informatie

Samenvatting van de rechten van autobus- en touringcarpassagiers 1

Samenvatting van de rechten van autobus- en touringcarpassagiers 1 Samenvatting van de rechten van autobus- en touringcarpassagiers 1 Verordening (EU) nr. 181/2011 (hierna "de verordening" genoemd) is van toepassing vanaf 1 maart 2013. Ze voorziet in een reeks minimumrechten

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage

Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage Wanneer u bij KLM een vlucht boekt, gaat u akkoord met onze Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage. U kunt gebruikmaken van de drie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Natuurlijkbulgarije.nl en alle overeenkomsten tussen natuurlijkbulgarije.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included

Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included ARTIKEL 1 DEFINITIES ARTIKEL 2 GEORGANISEERDE GROEPSREIZEN ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Accommodatieverschaffer: de organisatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur

ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten met betrekkingen tot alle accommodaties

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN BEMIDDELINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Villagrande: het boekingskantoor dat bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tot huur tussen de huurder en de accommodatieverschaffer;

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Spanje voetbalreizen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Spanje voetbalreizen. Algemeen: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met Spanje voetbalreizen. De gegevens van Spanje Voetbalreizen zijn: Spanje Voetbalreizen Julianastraat

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/04/2016

Datum van inontvangstneming : 26/04/2016 Datum van inontvangstneming : 26/04/2016 Vertaling C-161/16-1 Datum van indiening: Zaak C-161/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing 21 maart 2016 Verwijzende rechter: Attunda tingsrätt / Zweden Datum

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepalingen ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 -

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN INHOUD Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 De opdracht in het algemeen Artikel 3 De reserveringsopdracht Artikel 4 Betalingen Artikel 5 Aansprakelijkheid Artikel 6 Documenten

Nadere informatie

Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de reiziger als "hem, zijn of hij" wordt genoemd, wordt eveneens "haar of zij" bedoeld.

Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de reiziger als hem, zijn of hij wordt genoemd, wordt eveneens haar of zij bedoeld. Algemene reisvoorwaarden Reisbureau Maroc Travel B.V. Avontuurlijk karakter De reizen van Maroc Travel hebben een zogenaamd avontuurlijk karakter en daarmee ook een zeker risico. Door lokale (weers)omstandigheden

Nadere informatie

Voorwaarden luchthavenvervoer.

Voorwaarden luchthavenvervoer. Voorwaarden luchthavenvervoer. VDB-MULTISERVICES 1 Voorwaarden 2 Goede afspraken maken goede vrienden Onze algemene voorwaarden bevatten alle wederzijdse afspraken zodat u zeker bent van een comfortabele,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SchipholTickets.nl

Algemene voorwaarden SchipholTickets.nl Algemene voorwaarden SchipholTickets.nl Opgemaakt: 28 september 2015 te Halfweg, Nederland SchipholTickets.nl is een handelsnaam van Otravo B.V. SchipholTickets.nl is een bemiddelingskantoor (reisagent)

Nadere informatie

Met het vliegtuig. Op het vliegveld: en dan?

Met het vliegtuig. Op het vliegveld: en dan? Met het vliegtuig Je gaat op reis met het vliegtuig. Lekker op vakantie, bij familie op bezoek of op pad voor werk. Hoe reis je met het vliegtuig als je een blessure of handicap hebt? En mag je hulpmiddel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Proef met mobiel inchecken en elektronische instapkaarten

Proef met mobiel inchecken en elektronische instapkaarten Proef met mobiel inchecken en elektronische instapkaarten Bij easyjet kunt u binnenkort ook gebruikmaken van mobiel inchecken en elektronische instapkaarten. Er worden momenteel op enkele luchthavens testen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 088 392 6367 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Aanmelding Artikel

Nadere informatie

Reisvoorwaarden AIE C O N C E P T

Reisvoorwaarden AIE C O N C E P T Reisvoorwaarden AIE Op de reizen van de Asociación Iberoamericana (in het vervolg kortweg AIE genoemd) zijn onderstaande boekings- en reisvoorwaarden van toepassing. Deze hebben betrekking op het boekingsproces,

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Voorwaarden luchthavenvervoer.

Voorwaarden luchthavenvervoer. Voorwaarden luchthavenvervoer. VDB-L&N SERVICES EN VDB-MULTISERVICES BVBA 1 Voorwaarden 2 Goede afspraken maken goede vrienden Onze algemene voorwaarden bevatten alle wederzijdse afspraken zodat u zeker

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag;

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag; ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTCLUB.NL Inhoud 1. Definities 2. Overeenkomst 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 5. Totstandkoming Overeenkomst 6. De Vervoersdienst

Nadere informatie

UW RECHTEN ALS TREINPASSAGIER IN EUROPA

UW RECHTEN ALS TREINPASSAGIER IN EUROPA UW RECHTEN ALS TREINPASSAGIER IN EUROPA De Europese Unie wil al haar inwoners dezelfde bescherming en rechten bieden als treinpassagier. De Verordening 1371/2007 biedt treinpassagiers een betere informatie,

Nadere informatie

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie en andere faciliteiten die wordt verhuurd door chalet.xpooz.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN TUIFLY

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN TUIFLY Deze Algemene Vervoersvoorwaarden van TUIfly zijn van toepassing op al het Vervoer van passagiers en bagage verricht door TUI als Contractueel Vervoerder en/of TUIfly als Feitelijk Vervoerder. ARTIKEL

Nadere informatie

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Service Bioscoop Zien B.V. Algemeen In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Service bioscoop Service Bioscoop Zien

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015

BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015 BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015 INHOUD Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 De opdracht in het algemeen Artikel 3 De reserveringsopdracht Artikel 4 Betalingen Artikel 5 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

KoKoGo Ballonvaarten Algemene vervoers Voorwaarden

KoKoGo Ballonvaarten Algemene vervoers Voorwaarden KoKoGo Ballonvaarten Algemene vervoers Voorwaarden KoKoGo Ballonvaarten statutair gevestigd in Schijndel Kamer van koophandel Oost- Brabant 62263765 ARTIKEL 1. DEFINITIES CLIENT de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door 2WA van een compleet ingevuld inschrijfformulier via de website van 2WA. 1.2 Na ontvangst van het inschrijfformulier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHT. NAT. EN INTERNAT. MUSEUM DE SIGARENMAKER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHT. NAT. EN INTERNAT. MUSEUM DE SIGARENMAKER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHT. NAT. EN INTERNAT. MUSEUM DE SIGARENMAKER 1. Definities Deze algemene voorwaarden staan ook op onze website: www.desigarenmaker.eu/nl 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden

Nadere informatie

vrijgestelde betaaldienstverlenes - de Stichting Derdengelden Certo Escrow, die beheert deze stichting.

vrijgestelde betaaldienstverlenes - de Stichting Derdengelden Certo Escrow, die beheert deze stichting. Algemene Voorwaarden Vrijblijvend aanbod Het aanbod van HunTravel is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren indien, op het moment dat de reiziger wenst te reserveren,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SPO

Algemene voorwaarden SPO Algemene voorwaarden SPO SPO verzorgt open opleidingen en maatwerk (incompany) opleidingen en neemt examens en toetsen af voor allen die betrokken zijn bij pensioen als arbeidsvoorwaarde of collectief

Nadere informatie

'Algemene Voorwaarden', deze Algemene Voorwaarden van Adventuretickets

'Algemene Voorwaarden', deze Algemene Voorwaarden van Adventuretickets 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1. In onderstaande Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen: 'Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Veelgestelde vragen IC Bus (F.A.Q.)

Veelgestelde vragen IC Bus (F.A.Q.) Veelgestelde vragen IC Bus (F.A.Q.) Inhoudsopgave 1. Algemene vragen over de IC Bus 1.1 Wat zijn de onderscheidende kenmerken van de IC Bus- lijn. 1.2 Onderaannemers 1.3 Zijn er 1e klas en of 2e klas stoelen

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Voorwaarden

Aanvullende Algemene Voorwaarden Aanvullende Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Algemene voorwaarden: de NRTO Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HelloTwello

Algemene Voorwaarden HelloTwello Algemene Voorwaarden HelloTwello 1. TOEPASSING 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de groepsaccommodatie en campingplaatsen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting One Fine Day

Algemene voorwaarden Stichting One Fine Day Artikel 1: Definities a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Stichting One Fine Day diensten van welke aard ook aan een derde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Partybussen per

Algemene voorwaarden Partybussen per Algemene voorwaarden Partybussen per 30-01-2016 Definities Partybussen: Busonderneming die namens derden zorgt dat de busreis bij een vervoerder wordt uitgezet. Derden: Alle partijen die verbonden zijn

Nadere informatie