Academy of Management 12 t/m 16 augustus 2011 San Antonio, Texas USA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Academy of Management 12 t/m 16 augustus 2011 San Antonio, Texas USA"

Transcriptie

1 Van: Menno Kolkert, Eelco Hutten, Gerrit Nijhof en Jürgen Jolink Aan: Dick Wijnveen / TSM website Datum: 7 oktober 2011 Betreft: Verslag netgroep Leiderschap Academy of Management 12 t/m 16 augustus 2011 San Antonio, Texas USA Leiderschap beschouwd vanuit 4 windrichtingen: 1. Gedrag en ontwikkeling (Jürgen Jolink) 2. Innovatie (Gerrit Nijhof) 3. Ondernemerschap (Menno Kolkert) 4. Trends (Eelco Hutten)

2 In de periode 12 tot en met 16 augustus hebben wij de annual meeting 2011 van the Academy of Management bezocht. Het thema van deze annual meeting was: West meets East, Enlightening, Balancing, Transcending. Tijdens deze meeting zijn zo n 1600 lezingen gegeven door wetenschappers van over de hele wereld. Recent gedane onderzoeken zijn gepresenteerd, nieuw uitgekomen boeken besproken, enz. Vanwege het grote aanbod van lezingen zijn studenten met hetzelfde leerdoel aan elkaar gekoppeld om zo ook de uiteindelijk opgedane kennis met elkaar te kunnen delen en het rendement van de studiereis te verhogen. Het leerdoel van ons laat zich gezien de titel snel raden: Leiderschap. Al snel werd in de groep geconstateerd dat een ieder van ons een andere invalshoek had met betrekking tot de interesse in dit thema. Dit heeft uiteindelijk ook geresulteerd in de titel: Leiderschap beschouwd vanuit vier windrichtingen. Onderstaand zijn onze ervaringen met betrekking tot de vier verschillende invalshoeken in relatie tot het thema leiderschap weergegeven. 1. Focusgebied: Leiderschap / gedrag van leiders / ontwikkeling van leiders Meest opmerkelijke sessie: papersessie over charisma en transformationeel leiderschap. De eerste paper ging over de invloed van slaap op transformationele leiders. Too tired to be transformational? The influence of leader sleep on leadership and team performance. Een onderzoek van Christopher M. Barnes (Virginia Tech) en Shazia Nauman (Air U. Pakistan). Conclusie was dat kwalitatief goed slapen je een betere transformationele leider maakt. De kwantitatieve slaper is naar alle waarschijnlijkheid wel een wakkere leider, maar geen transformationeel talent. Over de validiteit viel nog wel wat aan te merken, maar het intrigeert wel. Een leider werkt 8 uur per dag, is 8 uur per dag thuis en zal ook wel zo n beetje 8 uur op bed liggen. Vanuit deze windrichting bezien is het onderzoek naar het effect van slaap op de leiderschapskwaliteiten wel een boeiende. Zelf wist ik al wel dat slecht slapen een aanzienlijke invloed heeft op mijn humeur. Vraag is wel wat is slecht slapen en wat is te lang of te kort slapen? De rode draad in nagenoeg alle sessies over leiderschap: zelfmanagement van leiders. Terugkerende woorden bij nagenoeg alle sessies: - Reflectief vermogen - Emotionele intelligentie - Charismatisch - Integerheid - Warm - Interpersoonlijke skills - Betrokken - Empathisch - Voldoende cognitie - Zelfontwikkeling - Chronisch lerend - Emotie - Flexibel - Ethisch verantwoord Wat ook opvalt, is dat onderzoekers unaniem concluderen dat de ontwikkeling van de zachte kant van de leider cruciaal is voor goed leiderschap anno Transformationele leiders die volgers tot leiders weten te maken worden vaak genoemd als effectieve leiders. Meer organisatiepsychologen en supervisoren naast de leider, het verder doorontwikkelen van het management van zelf en de wereld veroveren lijkt het wetenschappelijke advies te zijn. Geen leiders die een kunstje doen, maar leiders die authentiek zijn en staan voor de goede dingen die ze doen. Wetenschappers geven aan dat er nog veel vragen zijn op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Tijdens meerdere sessies kwam naar voren dat er nog aanzienlijke kloven liggen tussen onderzoek en praktijk als het gaat om leiderschap. Het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk blijkt niet eenvoudig. Leiders zijn immers mensen en mensen hebben gedrag en gedrag moet geen kunstje zijn maar intrinsiek. How to value leadership? Hoe te waarderen? Een boeiende vraag. Het lopende onderzoek van Bruce J. Avolio: Estimating the Value of Leadership probeert hierop een antwoord te 2

3 vinden. Wanneer doen leiders het goed. Steeds vaker gaat het mondiaal gezien lang niet alleen meer over omzet. De mensenkant van de leider komt prominenter in beeld. Hoe vind je goede leiders? Alleen met een hoog IQ kom je er dezer dagen niet meer mee. EQ is wat leiders nodig hebben. Self-development is de competentie waar het om draait. Gail T. Fairhurst en Suzanne Boys (U. Cincinatti) concluderen in hun onderzoek: Reflexivity is wat ie moet kunnen om meer effectief te zijn als leider!!! Wetenschappers zijn het er wel over eens dat het trainen van leiderschap niet in boekjes plaatsvindt. Het draait om actie- en experiment leren, servicegericht leren, evidence based management o.b.v. interacteren met andere leiders, simulation based training, personal development routes en case based learning. Wetenschap bedrijven is de hoogst mogelijke vorm van beschaving heb ik gisteren geleerd. Waarom zullen wij ons als leiders dan laten beperken door oost en west, terwijl ook noord en zuid belangrijk is voor de ontwikkeling van goed en effectief leiderschap!!! Conclusie na 5 dagen Academy of Management: Peter F. Drucker: Management is de dingen goed doen, leiderschap is de goede dingen doen. Jürgen Jolink: Goede leiders doen het goede ding door vooral eerst bij zichzelf te beginnen!!! 2. Focusgebied: Leiderschap en Innovatie Bij TSM werken we met de 5 mindsets van Mintzberg daarbij staat het management van zelf centraal. Wat tijdens het AoM congres vaak naar voren komt is dat je jezelf, maar ook de ander goed moet kennen om dingen te kunnen bereiken. Een ieder heeft binnen een organisatie verschillende denkbeelden. Zonder daar als leider oog voor te hebben zullen veranderingen of innovaties moeizaam verlopen of zelfs mislukken. Het volgende stuk is een samenvatting van het bezoek aan de sessies Leadership Development Challenges and best practices, waarbij verschillende sprekers hun visie geven op het onderwerp, Learning to work with multiple perspectives on change, door Léon de Caluwé en de paper Moving technologies from lab to market van Stephen K. Markham, waarbij de verschillende in denkbeelden centraal staan. Het innovatieproces kun je grofweg verdelen vier stappen: 1. Idee 2. Onderzoek 3. Product (proces) ontwikkeling 4. Commercie Om leiding te kunnen geven aan de vier hiervoor genoemde stappen in het innovatieproces moet de leider rekening houden met de volgende aspecten: - Voor het ontstaan van ideeën moet er ruimte zijn voor creativiteit, er moet een omgeving en sfeer zijn waarin ideeën kunnen ontstaan; - Leiderschap moet kunnen sturen op individuele verschillen; - Moet in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen ontdekken of een idee een commerciële waarde heeft; - Moet de juiste personen,die het idee kunnen uitwerken en naar de markt brengen, blij elkaar brengen; - Moet goed om kunnen gaan met onzekerheden in de strategie vorming. In de hiervoor genoemde 5 punten zitten de personen die betrokken zijn bij deze processtappen op verschillende afdelingen en/of organisaties, waarbij ze allemaal hun eigen denkbeelden hebben. Als een leider geen oog heeft voor het verschil in denkbeelden, zullen innovaties moeizaam verlopen of zelfs mislukken. The Valley of Death ( Moving Technologies from Lab to Market, Stephen K. Markham) is het gat tussen de technische ontdekking (idee) aan de ene zijde en het uiteindelijke commerciële eindproduct aan de andere zijde. In veel bedrijven heeft men een groep van technisch personeel die zich bezig houdt met technische ontwikkeling. Daarnaast is er een groep die zich bezig houdt met commerciële activiteiten zoals 3

4 marketing, sales en business development. Er zijn verschillende oorzaken waarom de Valley of Death zich manifesteert, technisch personeel begrijpt vaak niet de beweegredenen van commercieel personeel en vice versa. Het cultuurverschil en verschillende doelstellingen kunnen hieraan ook bijdragen. Daarbij komt in stap 5 dat je als leider moet om kunnen gaan met onzekerheden. Als leider kun je een viertal strategieën managen. De eerste strategie is die met een vast einddoel, de tweede strategie is met meerdere scenario s, de derde strategie is dat men opereert in een compleet landschap van de toekomst en de vierde en laatste is die met volledige onzekerheid en tegenstrijdigheden. In hoeverre de leider in staat is om met onzekerheden om te gaan binnen het strategisch denken (systematisch denken en omgaan met onzekerheden) zegt iets over zijn ontwikkeling en senioriteit. 3. Focusgebied: Leiderschap en Ondernemerschap In de sessie From Buddha to the Boardroom (Erica Dawson) werd gesproken over de vier pilaren van integraal leiderschap (knowledge, ability, insight en courage). Deze pilaren vormen de basis voor een overkoepelende reflectie van het bezoek aan de Academy of Management in relatie tot het bedrijfskundige onderdeel ondernemerschap (in de breedste zin van het woord). Knowledge Bijna alle sessies op de AoM zijn gericht op kennis en kennisontwikkeling. Zoals in de sessie From Buddha to the Boardroom werd aangegeven, is kennis over het algemeen in het westen goed aanwezig. Ook in de MBA van TSM is er een sterke basis gelegd voor bedrijfskundige kennis. Nog belangrijker is dat men in het westen over het algemeen goed is in het vinden van ontbrekende kennis. Er is een Chinees spreekwoord dat dit goed omschrijft: Geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag; leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven. Voor ondernemers is dit met name belangrijk, omdat een ondernemer op veel verschillende vlakken werkt en het onmogelijk is om hierover alle kennis te vergaren. Hij moet dus telkens vinden wat hij zoekt. Ability In de sessie Humble Breakthrough, Quietly Brilliant: Ambicultural Management at HTC vertelde Peter Chou (CEO HTC) hoe HTC minder dan 10 jaar geleden de omslag heeft gemaakt van uitvoerend producent tot innoverend wereldmerk. Tot die tijd was HTC een middelgrote producent van mobile devices voor derden. Aan deze omslag lag een visie ten grondslag. Peter en zijn team waren er van overtuigd dat in de nabije toekomst, de mobile markt zich verder zou ontwikkelen. Dat mensen steeds meer informatie tot zich nemen via mobile networks. Ze geloofden dat zij een belangrijke rol konden spelen in deze ontwikkeling en het innovatie vermogen konden opbrengen dat nodig is om een belangrijke rol te kunnen blijven spelen in deze markt. Deze visie heeft HTC gebracht tot innovatieve wereldspeler op het gebied van mobile devices. Insight Ook aan zelfkennis wordt in het westen steeds meer aandacht besteed. De module Management van Zelf uit het TSM programma is hier een voorbeeld van. Op de AoM hebben meerdere sessies hier verband mee. Wat vooral bij blijft is de positieve insteek op dit vlak. De sessies Appreciative Coaching (Jacqueline Binkert en Ann Leone Clancy) en Positive Organizational Change (Kim Cameron) benadrukten dit nog eens expliciet. Ook de sessie van Léon de Caluwé bracht nieuw inzicht, ondanks dat zijn theorie al bekend was vanuit de module Management van Verandering. Hij gaf aan het begin van zijn presentatie aan dat hij vijf planeten zou schetsen van verschillende typen mensen met verschillende normen en overtuigingen. Daarbij gaf hij aan dat men zelf zou ervaren welke planeet het dichtst bij hem of haar staat aan de hand van de reactie die zijn verhaal bij je oproept. Er werd gelachen om het beeld dat hij schetste van mensen van de verschillende planeten. Hiermee was letterlijk het ervaren een feit geworden. Het was mooi om te zien hoe mensen reageren als het over dingen gaat die heel dicht bij komen. 4

5 Courage Voor deze pijler is vooral de lezing van Peter Chou (CEO HTC) bijgebleven. Met zijn visie op de mobiele markt is hij met HTC een weg ingeslagen. Ze hadden een goed lopend bedrijf en toch heeft hij er voor gekozen om een nieuwe weg in te gaan. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat HTC een wereldspeler is geworden. Maar het was ook een groot risico. Als de nieuwe strategie niet was aangeslagen, hadden zij wellicht oude klanten verspeeld. Er is moed voor nodig om een dergelijke nieuwe weg in te slaan. Dat is leiderschap!!! 4. Focusgebied: Leiderschap en de Trends Het thema leiderschap is gevoelsmatig in alle 1600 sessies in meer of mindere mate wel aan de orde gekomen. Het achterhalen wat de nu de laatste trends / bewegingen binnen dit vakgebied zijn was een interessante bezigheid. De meest opvallende inzichten: Er komt steeds meer aandacht voor reflectie bij managers. De managers van vandaag zijn prima in staat om te reflecteren op medewerkers. Uit onderzoek blijkt echter dat zij zelf (te) weinig onderdeel zijn van reflectie. Tijdens de sessie Looking in the Leadership Mirror: Developing Reflexivity for more Effective Leadership (M.E. Lawner, Colarado Technical Univeristy, R.E. Livingston, Daniel Webster University) werd dit verteld en werd ook een practise tool besproken. Dit was geen nieuwe tool. Toch heeft het wel aan het denken gezet. Het is namelijk een redelijk eenvoudige tool die ook bij de dagelijkse werkzaamheden goed is te gebruiken. Het is een tool die 4 stappen heeft. De eerste stap (Right Hand) vraagt om te noteren / bedenken wat er is gezegd of gebeurt. De tweede stap (Left Hand) vraagt om te noteren / bedenken wat je gevoel bij het gesprek / gebeurtenis is geweest. De derde stap (Reframe) vraagt om te achterhalen hoe je het gevoel wat je hebt gehad in het gesprek / gebeurtenis had kunnen leggen. Had je het gesprek / gebeurtenis daarmee een andere wending kunnen geven. De laatste stap (Refelection) vraagt om te achterhalen waar het gevoel / vooroordelen/ vooronderstellingen vandaan komen. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar leiderschap door vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds een drempel is (maatschappelijk, cultureel) voor vrouwelijke leiders en dat acceptatie nog geen algemeen goed is. Verder onderzoek constateert ook dat er weinig tot geen specifieke management programma s voor vrouwen zijn. Er wordt maar verwacht dat ze meedraaien in de algemene programma s terwijl er inmiddels ook de wetenschap aanwezig is dat vrouwen anders reageren, communiceren enz. Dit onderzoek viel met name op omdat de laatste jaren steeds meer wordt aangemoedigd vrouwen ook in managementposities aan te nemen. Persoonlijke ontwikkeling is iets dat steeds meer onder de aandacht wordt gebracht en dat kennis van jezelf een basis is voor goed leiderschap. Waarom de aandacht hiervoor aan het toenemen is, kan te maken hebben met meerdere zaken. Eén daarvan is een steeds individueler wordende wereld. We zijn allemaal leiders.. Een andere verklaring kan worden gezocht in het feit dat we ons in een snel veranderende wereld bevinden. Nieuwe denkwijzen en nieuwe manieren van werken dienen zich aan en alleen duurzame oplossingen hebben nog een kans om ons te helpen die problemen van vandaag (milieu, armoede, onverdraagzaamheid) op te lossen. We moeten ons weer gaan baseren op onze authentieke waarden (wat is voor ons echt belangrijk). Het draait dan om leiderschap wat dienend wil zijn en de verbinding kan leggen tussen mensen. Uitgangspunt is wel dat je weet wie je bent, wat zijn je normen en waarden. Het kan gezien worden als een tegenreactie op de door de economie beheerste wereld. Deze inzichten zijn boeiend en zetten ook wel aan het denken. Wat kun er zelf mee als leider. De aandacht voor persoonlijke ontwikkeling tijdens de eerste en tweede fase van de MBA sluit dus naadloos aan bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten m.b.t. leadership development. Het goed kennen van jezelf geeft immers begrip voor een ander. Het is de kunst hoe je als leider authentiek leiderschap tussen alle aanwezige krachtenvelden in de eigen werkomgeving concreet gaat maken. De verworven inzichten geven enerzijds direct in de praktijk te gebruiken tools. Maar anderzijds ook wel inzichten die moeten bezinken en nog nader uitgeplozen dienen te worden hoe die in de praktijk gebruikt kunnen gaan worden. Kortom: bedrijfskundige inzichten gezocht en gevonden op AoM. 5

6 Conclusies vanuit de 4 windrichtingen bekeken: We hebben u meegenomen in het thema leiderschap. Uit alles blijkt dat dit thema volop en wereldwijd in ontwikkeling is en onderzocht wordt. Naar leiderschap vindt heel veel wetenschappelijk onderzoek plaats. Zoveel dat je door de vele bomen nauwelijks nog het bos kunt zien. Hoge bomen vangen echter altijd de meeste wind. Deze 4 bomen hebben wij hierboven voor u beschreven en geeft inzicht in de belangrijkste zuilen van leiderschap anno Leiders worden goede leiders wanneer zij open staan voor alle 4 de windrichtingen. Niet dat de leider met alle winden mee moet waaien, maar effectief leiderschap betekent wel dat: - Management van zelf (behaviour & development) bij goede leiders een vanzelfsprekendheid is; - Innoveren een vaste voorwaarde is geworden waarbij creativiteit het sleutelwoord is; - Ondernemerschap een belangrijke eigenschap is; - Leiders de ontwikkelingen en trends actief moeten blijven volgen omdat volgers nu eenmaal ook niet stilstaan in hun ontwikkeling. Nu u dit als lezer weet, kunt u het plaatje op de voorpagina ook beter duiden: - Noord = Faciliteren Trends - Oost = Inspireren Innoveren - Zuid = Verbinden Management van Zelf - West = Resultaat Ondernemerschap Kortom: goede leiders doen aan Leadership Development door Lifelong Learning!!! 6

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Meesterschap in Projectmanagement

Meesterschap in Projectmanagement pagina 1 Meesterschap in Projectmanagement Kenmerken r Het leertraject Meesterschap in Projectmanagement is een academische opleiding voor ervaren projectmanagers die van projectmanagement hun vak hebben

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Docenten 9 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0)

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0) 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Organisatie Ontwikkelaars

Organisatie Ontwikkelaars De verschuiving binnen HRD van de aandacht voor opleiden en leren naar een focus op de bijdrage ervan aan de performanceverbetering van de onderneming, is natuurlijk dé strategische trend bij uitstek.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Masterclass Verandermanagement 9 Opleidingskosten 10

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl Focus on talent and ambition Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. Henry A. Kissinger Als leidinggevende

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Leiderschap & Marktontwikkeling

Leiderschap & Marktontwikkeling High Growth Programs Leiderschap & Marktontwikkeling Een persoonlijke en commerciële groeispurt voor ambitieuze ondernemers - Jaarprogramma - ONDERNEMER PERSOONLIJK LEIDERSCHAP VOOR WIE? Ondernemers die

Nadere informatie

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap The Next Level Jaarprogramma 2014 BASIS DO-L = DIENEND ONDERNEMEND LEIDERSCHAP De centrale metafoor voor deze leiderschap opleiding is terug te vinden een DOL Een DOL is een volksharp uit de Ivoorkust.

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen Boeken die spreken! Op 12 april 2012 zal Remco Claassen de aftrap geven van de collegereeks 2012! Remco Claassen is een rebelse spreker, trainer

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Onderhandelen met lef en liefde

Onderhandelen met lef en liefde Lodewijk van Ommeren, directeur van Bureau Zuidema, interviewt Judith Schoenmaeckers Onderhandelen met lef en liefde Dirty tricks? Judith Schoenmaeckers, commercieel directeur bij Randstad, heeft er niets

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015

HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015 HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015 Stelling 1 Deelnemers aan het high potential programma kunnen het best geselecteerd worden aan de hand van hun huidige performance 3 Herkenbaar?

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

Boardroom Strategisch Leiderschap

Boardroom Strategisch Leiderschap Boardroom Strategisch Leiderschap COHORT 2017 Ga voor goud! Strategisch leiderschap als sleutel voor waardeontwikkeling Als eigenaar, partner, directeur of manager van een middelgrote of snelgroeiende

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde Boeken die spreken! Op 10 mei 2012 zal Rob de Wilde de tweede lezing van de collegereeks 2012 geven! Rob de Wilde is een gedreven en vanuit heldere

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Een nieuw programma voor het vinden, selecteren en ondersteunen van innovatieve scholen in het basis- en secundair onderwijs in België.

Een nieuw programma voor het vinden, selecteren en ondersteunen van innovatieve scholen in het basis- en secundair onderwijs in België. Een nieuw programma voor het vinden, selecteren en ondersteunen van innovatieve scholen in het basis- en secundair onderwijs in België. DOORBREKEN IN EEN WERELD IN VERANDERING ELK KIND KAN EEN CHANGEMAKER

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling wat werkt wel, wat werkt niet

Leiderschapsontwikkeling wat werkt wel, wat werkt niet Leiderschapsontwikkeling wat werkt wel, wat werkt niet Programma Opening Presentatie & Interactieve oefening Pauze Worldcafé, in gesprek over leiderschap Terugkoppeling Samenvatting: Wat werkt wel en Wat

Nadere informatie

Secure Base Leadership. Leiding geven aan verandering. 24 en 25 september 2015

Secure Base Leadership. Leiding geven aan verandering. 24 en 25 september 2015 Leiding geven aan verandering 24 en 25 september 2015 Groesbeek De beste prestaties worden geleverd door mensen die dicht bij zichzelf zijn, intuïtief, creatief en reflectief. Het zijn mensen die weten

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Propositie van de werkgroep Agile Architecting. Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld

Propositie van de werkgroep Agile Architecting. Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld Propositie van de werkgroep Agile Architecting Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld Hanoi traffic Factsheet Werkgroep AA Probleem: Agile zijn is moeilijk. Behoefte aan praktijk

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leadership & Change Module Leadership

Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leadership & Change Module Leadership 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leadership & Change 5 Module Leadership 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Transformatief Leiderschap

Transformatief Leiderschap Transformatief Leiderschap Transformatieve leiders inspireren, motiveren en stimuleren. Niet alleen zichzelf maar ook de mensen om zich heen om buitengewoon goed te presteren, verbazingwekkende dingen

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

EXECUTIVE PERFORMANCE

EXECUTIVE PERFORMANCE HEALTH & PERFORMANCE EXECUTIVE PERFORMANCE HIGH PERFORMANCE PROGRAM Effectief investeren in jezelf in de vitaliteit van je organisatie EXECUTIVE PERFORMANCE Energize High Performance dienstverlening van

Nadere informatie

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Geëngageerde medewerkers zijn de juweeltjes van uw organisatie. Deze groep medewerkers werkt met passie, werkt harder, stelt zich effectiever, efficiënter

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Psychologische aspecten van leiderschap. > Karianne Kalshoven ACIL. > Okke Postmus Development Booster

Psychologische aspecten van leiderschap. > Karianne Kalshoven ACIL. > Okke Postmus Development Booster Psychologische aspecten van leiderschap > Karianne Kalshoven ACIL > Okke Postmus Development Booster Theorethische benaderingen van leiderschap Trait Approaches Behavioral Approaches Contingency Theories

Nadere informatie

Hovingh & Partners Commercial Leadership. De leiders van morgen

Hovingh & Partners Commercial Leadership. De leiders van morgen Hovingh & Partners Commercial Leadership De leiders van morgen Hovingh & Partners Commercial Leadership De leiders van morgen Commercieel management, het is een vak. Een vak dat steeds complexer wordt

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Grondslagen van de marketing

Grondslagen van de marketing Case 2 Mercedes België wordt klantvriendelijker Grondslagen van de marketing Case 2 Mercedes België wordt klantvriendelijker Lic. Jan Baccarne MM Deze case is een aanvulling bij Grondslagen van de marketing

Nadere informatie

Samen innoveren met onze Creatieve professionals BLOOM CO-CREATIVES IDEATION TOOL

Samen innoveren met onze Creatieve professionals BLOOM CO-CREATIVES IDEATION TOOL Samen innoveren met onze Creatieve professionals BLOOM CO-CREATIVES IDEATION TOOL Wat is Bloom Co-Creatives? Co-Creatives is de nieuwe Ideation tool van Bloom. Met Co-Creatives brengen wij jonge, creatieve

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN

MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN Basisvaardigheden de performance manager De manager als change manager De manager als connecting and inspiring leader Op weg naar een beter presterender organisatie WIE ZIJN

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 11 oktober Yolanda Eijgenstein

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 11 oktober Yolanda Eijgenstein COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 11 oktober Yolanda Eijgenstein Boeken die spreken! Yolanda Eijgenstein, Zakenvrouw van het Jaar 1997, presenteert op kleurrijke wijze haar managementfilosofie. Haar motto

Nadere informatie

Professionalisering van uw HR-afdeling

Professionalisering van uw HR-afdeling Professionalisering van uw HR-afdeling 2 Professionalisering van uw HR-afdeling Heeft u: HR-professionals die werken in lijn met de eisen en wensen van uw business? HR-professionals met het juiste profiel

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Permanente vorming. Opleidingen voor ondernemers & professionals

Permanente vorming. Opleidingen voor ondernemers & professionals Permanente vorming Opleidingen voor ondernemers & professionals Levenslang leren aan UHasselt Lifelong employability skills Gebouwd op UHasselt onderzoeksexpertise Samenwerking met experts uit de praktijk

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

Ik innovatief, mijn organisatie innovatief

Ik innovatief, mijn organisatie innovatief Ik innovatief, mijn organisatie innovatief Workshop - 28 februari 2011 Koningssteen People practices in innovation Energize your professional growth programma Ik innovatief, mijn organisatie innovatief

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Masterclass Productief Denken, Creatief Probleem Oplossen & Innovatie Leiderschap. Flexibel schakelen, met leiderschap van de 21e eeuw

Masterclass Productief Denken, Creatief Probleem Oplossen & Innovatie Leiderschap. Flexibel schakelen, met leiderschap van de 21e eeuw Innovatief doen Masterclass Productief Denken, Creatief Probleem Oplossen & Innovatie Leiderschap Flexibel schakelen, met leiderschap van de 21e eeuw In een omgeving die voortdurend verandert, hangt het

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN ALLES DRAAIT OM TALENT Eigenlijk draait alles bij Censes om talent. Menselijk talent dat bedrijven in staat stelt hun prestaties en klantrelaties op een excellent

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

The. Brown Paper Network. Accelerate your Business

The. Brown Paper Network. Accelerate your Business The Brown Paper Network 2015 Accelerate your Business Waarom jij bij The Brown Paper Network? Ben je zelfstandige of een kleine organisatie en: Wil je omzet verhogen? Zoek je maximale persoonlijke ontwikkeling?

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

Personal Leadership Bootcamp

Personal Leadership Bootcamp Personal Leadership Bootcamp If you can reflect, you can improve Soms is het lastig, in de waan en drukte van alledag om tijd te nemen voor ontwikkeling. En is het ook belangrijk in drukke maanden er helemaal

Nadere informatie

De 9 scherpste sollicitatievragen van werkgevers

De 9 scherpste sollicitatievragen van werkgevers De 9 scherpste sollicitatievragen van werkgevers Auteur: Florentine van Lookeren Campagne en Marieke van Twillert 19-06-2012 http://www.intermediair.nl/artikel/alle-artikelen/355450/de-9-scherpste-sollicitatievragen-van-werkgevers.html

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Opleiding Chief Happiness Officer

Opleiding Chief Happiness Officer WWW.HEART4HAPPINESS.NL ti Opleiding Chief Happiness Officer Geluk als bijzondere positie op werk! Dirk Jan Verheijen & Sheila Neijman 2015-2016 Geluk is een 'levenskunst' I N F O @ H E A R T 4 H A P P

Nadere informatie

Leergang Bedrijfskunde

Leergang Bedrijfskunde introductie TSM Business School Als business school ontstaan vanuit de Universiteit Twente, richten wij ons van nature op de specifieke niche van managers en professionals in technologisch complexe omgevingen.

Nadere informatie

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont Whitepaper ontwikkelen loont! Inleiding Gemiddeld geeft een organisatie ieder jaar zo n 2% van de loonkosten uit aan opleiden en ontwikkelen. Is deze investering de moeite waard? Zijn medewerkers tevreden

Nadere informatie

Hoe krijg ik mijn management in de juiste houding en gedrag, en de medewerkers in beweging?!

Hoe krijg ik mijn management in de juiste houding en gedrag, en de medewerkers in beweging?! Hoe krijg ik mijn management in de juiste houding en gedrag, en de medewerkers in beweging?! De Kracht van Open-Book Management - Connecting People & Numbers - 23 augustus 2016 1 MARTIN 70% source Gallup

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Bedrijven Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Groepsdynamica pagina 4 Proactiviteit..pagina 5 Omgaan met emoties.. pagina

Nadere informatie