Opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl"

Transcriptie

1 Informatiegids Opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Drs. H. Ortmans Tel: Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer Fax: A.P.M. (Arnold) Vanderlyde Web: A. (André) Tolman, MFP K.v.K H.F.M. (Henk) Vanderlyde ING bank F.G.R. (Ron) Jung Btwnr B01 Copyright MC Consultants B.V. 2014

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag Over de opleiding pag Missie en Visie pag Competentieprofiel pag Werkterrein pag Didactische uitgangspunten pag Toelatingseisen / vrijstelling / studiebelasting pag De verplichte literatuur pag De Coaches, docenten en supervisor pag De opleidingslocatie(s) pag Structuur van de opleiding pag Lesdagen en opbouw opleiding pag Globale inhoud van het programma pag Persoonlijke ontwikkeling pag Certificering pag Kosten / inschrijving pag Na de opleiding pag Onze nazorg pag. 16 Copyright MC Consultants B.V

3 Ga zo door,mijn beste Lucilius; maak aanspraak op je eigen leven. Lucius Annaeus Seneca Brieven aan Lucilius,1,1 Copyright MC Consultants B.V

4 Inleiding MC Consultants B.V. is anno 2014 in Limburg dé consultant voor Mediation en Coaching. Dit niet mis te verstane statement komt op krachtige wijze tot uitdrukking in het bewust gekozen adagium: Meesters in Mediation en Coaching Daarnaast is MC Consultants B.V. in Limburg dé opleider als het gaat om opleidingen waarbij de communicatie vanuit en mét de mens centraal staat. Kwaliteit leveren en deze kwaliteit borgen staan hoog in het vaandel bij MC Consultants B.V. wat onder andere tot uitdrukking komt door: 1 het aanbieden van een erkende opleiding tot Coach, een erkende basisopleiding tot NMI Registermediator, een erkende specialisatieopleiding NMI Familiemediatior en een op de laatste (wettelijke) trends gebaseerde opleiding tot Beschermingsbewindvoerder; 2 het aanbieden van erkende vervolg- en specialisatiecursussen t.b.v. de voor registratie gestelde eis van permanente educatie; 3 het ondersteunen van bedrijven en instellingen ter zake de implementatie van coaching als vast onderdeel van personeelswerk c.q. personeelszorg; 4 het ondersteunen van bedrijven en instellingen bij de implementatie van mediation als onderdeel van kwaliteitsborging (bvb. bij klachtafhandeling). Bij de ontwikkeling van de opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe stijl heeft MC Consultants B.V. zich laten leiden door een aantal (wettelijke) kaders. De belangrijkste kaders zijn: A de ontwikkeling vindt plaats in het licht van de formele en materiële eisen die gelden voor professionele bewindvoerders ontwikkeld door de diverse branchverenigingen zoals de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI); B profilering (in onderscheidende c.q. vergelijkende zin) van de opleiding tot Beschermingsbewindvoerder dient plaats te vinden op het punt van een nadrukkelijke integratie van Mens en Mind enerzijds en het beroep van beschermingsbewindvoerder anderzijds. Ken je zelf en wees pro-actief lopen als rode draad door de opleiding; C de nieuwe wetgeving ter zake beschermingsbewind die in 2014 van kracht is geworden waarbij participatie en re-integratie van de cliënt de rode draad zijn. MC Consultants B.V. is van mening dat zij geslaagd is in het integreren van de vooraf gestelde kaders en presenteert u met gepaste trots, de informatiegids* van de opleiding tot Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl (hierna: de opleiding). * Aan de inhoud van deze informatiegids kunnen geen rechten ontleend worden. Copyright MC Consultants B.V

5 1. Over de Opleiding 1.1 Missie en Visie MC Consultants B.V. (hierna: wij of ons) ziet beschermingsbewindvoerders als het instrument dat tot gedragsverandering beweegt. Beschermingsbewindvoerders die door ons opgeleid zijn, zien zich zelf niet alleen als materieel belangenbehartiger maar ook als Coach. Immers, mensen, dus ook cliënten met een beschermingsmaatregel, maken gebruik van een Coach om vooruit te komen of om hun situatie te verbeteren. Iets van die betekenis klinkt in onze visie op beschermingsbewind door. In onze visie is coachen als beschermingsbewindvoerder een vorm van begeleiding in het kader van een leerof veranderingsproces. In onderscheid tot andere vormen van begeleiding is het coachen door de bewindvoerder gericht op concrete doelen en resultaten. De volgende elementen spelen hierbij een rol: Het opsporen van talenten: datgene wat de cliënt al kan of weet; Het bevorderen van de autonomie en het verantwoordelijkheidsgevoel van de cliënt; Het richten op toekomstmogelijkheden van, en in het netwerk van, de cliënt. Het is onze missie om deelnemers professioneel op te leiden tot een beschermingsbewindvoerder die naast een gedegen theoretische kennis, praktisch in staat is: te werken met verschillende doelgroepen; bekwaam is om kennis, vaardigheden, en persoonlijke eigenschappen op geïntegreerde wijze in te zetten; leer- of veranderingsprocessen op een even bewuste als verantwoorde manier te begeleiden; open en ontwapenend te communiceren met niet of nauwelijks gemotiveerde cliënten; agressiviteit te kanaliseren en te reduceren tot beheersbare en bruikbare proporties. Bijzonder element Wij laten ons graag inspireren door trainers/coaches uit de wereld van de sport. In zijn workshop Het intelligente lichaam verbindt Arnold Vanderlyde de nieuwste inzichten, methoden en technieken aan oefeningen die bevorderend zijn voor zowel lichaam als geest. Achterliggende gedachte hierbij is dat onze fysieke gesteldheid van invloed is op onze mentale gesteldheid en omgekeerd. Arnold leert mensen om te gaan met (de functies van) agressiviteit, angst en onzekerheid. Copyright MC Consultants B.V

6 1.2 Competenties De opleiding is gebaseerd op het thans gangbare competentieprofiel van de beschermingsbewindvoerder: Analytisch sterk; Het zich kunnen richten op de werkcontext; Resultaatgericht kunnen werken; Schriftelijk adequaat kunnen rapporteren; Mondeling effectief kunnen communiceren; Zelfsturing in werken en leren kunnen bevorderen / taakgerichte dienstverlening; Interactie vorm kunnen geven; Professioneel kunnen werken: ethisch en integer handelen, neutraal en objectief, evenwichtig en standvastig en controle en voortgangbewaking. Deze competenties zijn uitgewerkt in de volgende beoordelingsaspecten: 1. De beschermingsbewindvoerder weet een krachtige werkomgeving te scheppen en kan aldus omgaan met de diversiteit in cliënten. 2. De beschermingsbewindvoerder kan het werkproces faseren en betrekt de werkcontext bij het coachen / motiveren van de cliënt; 3. De beschermingsbewindvoerder sluit op een resultaatgerichte manier aan bij de vraagstelling c.q. de opdracht van de cliënt of de kantonrechter; 4. De beschermingsbewindvoerder is in staat performance-verbetering te bewerkstelligen; 5. De beschermingsbewindvoerder brengt in interactie met de cliënt een samenwerking tot stand en weet deze te onderhouden en te bevorderen; 6. De beschermingsbewindvoerder werkt methodisch en taakgericht; 7. De beschermingsbewindvoerder hanteert gesprekstechnische vaardigheden op maat; 8. De beschermingsbewindvoerder kan een dossier voeren; 9. De beschermingsbewindvoerder is juridisch onderlegd; 10. De beschermingsbewindvoerder is in staat op zij eigen handelen te reflecteren Werkterrein Een deelnemer die de opleiding succesvol heeft afgerond kan: Werken als beschermingsbewindvoerder binnen een bedrijf of non-profit organisatie; Als zelfstandig beschermingsbewindvoerder aan de slag. Copyright MC Consultants B.V

7 1.3 Didactische uitgangspunten Competentiegericht leren staat centraal. Competentie gericht wil zeggen dat kennis en vaardigheden op een geïntegreerde wijze worden aangeboden. Competentiegericht wil ook zeggen dat onze opleiding zich kenmerkt erkt door gerichtheid op: Zelfstandig en verantwoordelijk leren; Reflectie en professionalisering; Uitdagende en motiverende opdrachten; Confrontatie met realistische problemen in realistische praktijksituaties; Ontwikkeling van attitudes en persoonlijke bekwaamheden. Onze lessen zijn interactief van opzet waarbij onderlinge feedback op de individuele en gezamenlijke leeractiviteiten en resultaten een belangrijke plaats inneemt. Kennis Attitude Vaardigheid Eigenschappen Intervisie binnen de opleiding Het is van essentieel belang dat de beschermingsbewindvoerder kennis, inzicht en competenties op het procesniveau van begeleiden heeft. Op dit procesniveau richt de intervisie zich. Intervisie geeft handvatten om het zelfreflecterend en lerend vermogen te vergroten. Daarbij is de interne dialoog van groot belang om zaken zuiver en helder te blijven zien. Intervisie vergroot het handelingsrepertoire en draagt bij aan het herkennen en erkennen van eigen valkuilen en blinde vlekken. Waarom reageer ik als een stier op een rode lap in dit soort situaties, wie heeft zich nooit deze vraag gesteld? Los van inhoudelijke, juridische en procedurele kennis vraagt het beroep van beschermingsbewindvoerder om persoonlijke en strategische competenties. Intervisie biedt de mogelijkheid om kennis en inzicht te verwerven in het eigen leerproces en dat van anderen. Eigen normen en waarden, overtuigingen, competenties en paradigma s zijn onderwerpen die aan bod komen tijdens de Intervisie. Cursisten nemen in groepen van 3-4 cursisten deel aan de intervisie. Iedere groep dient gedurende de gehele opleiding minimaal 4 intervisies te houden. Copyright MC Consultants B.V

8 1.4 Toelatingseisen / vrijstelling / studiebelasting Toelatingseisen Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding dient u te beschikken over een HBO werk- en denkniveau. Na inschrijving krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd. Reeds door het versturen van de ontvangstbevestiging is uw inschrijving een feit. Vervolgens krijgt u een schriftelijke intake. Met behulp van een door u beantwoordde en aan ons geretourneerde vragenlijst wordt bepaald of u definitief toelaatbaar bent. Eventueel kan er volgend op de schriftelijke intake een mondelinge intake plaatsvinden. Datum, tijd en locatie van de mondelinge intake worden u tijdig medegedeeld. Wij behouden ons het recht voor om basis van de uitkomsten van de intake de inschrijving, onder opgave van reden(en), te beëindigen. Vrijstelling Op onnavolgbare en dus unieke wijze vindt er tijdens de opleiding overdracht van kennis en ervaring plaats. Tijdens onze opleidingen is er nadrukkelijk aandacht voor de mens in een ieder van ons. We laten de deelnemer daadwerkelijk voelen wat het is en betekent om met een ander, of met zich zelf, in conflict te zijn. Tevens laten wij de deelnemer ervaren hoe moeilijk het kan zijn vertrouwen te geven en vertrouwen te krijgen. Deelnemers die met succes onze opleiding hebben afgerond realiseren zich voortdurend dat zij zelf als beschermingsbewindvoerder het belangrijkste instrument zijn tijdens de duur van het beschermingsbewind. Gegeven de uniekheid van onze didactiek, die stoelt op het credo Ken je zelf, daar gaat het om, worden er geen vrijstellingen verleend. Studiebelasting Er zijn 11 lesdagen van 09.30uur tot 17.00uur. Voorbereiding en zelfstudie vergen gemiddeld 8 uur per week. Aan zelfstudie besteedt de gemiddelde deelnemer 100 uur. Copyright MC Consultants B.V

9 1.5 De verplichte literatuur Tijdens de opleiding wordt veelvuldig gebuikt gemaakt van de volgende, verplicht voorgeschreven, literatuur: Karin Walthuis: Wisselende contacten Mr. drs. Gerard M van Duin: Bewindvoering beschermingsbewind Hand en lesboek Praktijk De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid Handouts Deze verplichte literatuur hoeft u zelf niet aan te schaffen, zij wordt u door ons ter beschikking gesteld. 1.6 De Coaches, docenten en supervisor Onze opleiding wordt verzorgd door bekwame en bevoegde (Wet BIO) docenten. Wij stellen de docenten graag aan u voor. Petra Vanderlyde Petra is als bevoegd docent Personeelszorg en Methodische Beroepsvorming (Wet BIO) actief binnen het beroepsonderwijs. Daarnaast is zij eigenaar-directeur van het coachingsinstituut Vanderlyde coaching, gevestigd te Sittard. Vanuit dit instituut verzorgt Petra individuele en groepsgewijze coachingsessies. Zij is geïnteresseerd in authentieke motivaties; in waar het voor mensen in hun leven werkelijk om draait. In die bezinning wil zij graag iets voor anderen betekenen. Mr. Jan Snoeijer Jan is groot geworden in de schuldhulpverlening alwaar hij 9 jaar actief mee is geweest. Jan heeft deelgenomen aan de landelijk georganiseerde Expertmeeting Integrale schuldhulpverlening d.d Deze meeting werd georganiseerd door het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening (Ministerie van Justitie) en had de ontwikkeling van, op basis van uitwisseling van kennis en ervaring, een Landelijk Referentiemodel Integrale Schuldhulpverlening tot doel. Jan is als bevoegd docent Recht en Methodische Beroepsvorming (Wet BIO) actief binnen het beroepsonderwijs. Daarnaast is hij eigenaar-directeur van BONAFIZO B.V., gevestigd te Gulpen-Wittem. Deze organisatie is gespecialiseerd in beschermingsbewind. Jan is voorts MfN Registermediator en MfN Familiemediator. Copyright MC Consultants B.V

10 Als drievoudig Europees Kampioen Boksen en drievoudig Olympisch bronzen medaillewinnaar heeft Arnold Vanderlyde met succes de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Arnold heeft na zijn opleiding sportmanagement aan de Universiteit van Groningen gekozen voor ondernemerschap. Arnold is directeureigenaar van Vanderlyde Sport & Business. Arnold heeft een training ontwikkeld waarbij hij met behulp van heldere cases probleemstellingen schetst, waar deelnemers vervolgens oplossingen voor zoeken. De implementatie van deze training in onze opleiding leidt onmiskenbaar tot de door ons nagestreefde integratie van Mens en Mind enerzijds en het beroep van beschermingsbewindvoerder anderzijds. Het is met name deze integratie waarmee onze opleiding zich onderscheidt van andere opleidingen. Arnold Vanderlyde André Tolman, MFP André Tolman is Master of Art in Financial Planning en Certified Financial Planner. Hij beschikt over een gedegen en zeer ruime werkervaring als Mediator, Coach en Trainer. Bij diverse (landelijk werkende) organisaties is hij tevens Vertrouwenspersoon. André verzorgt al jaren trainingen en opleidingen voor Advocaten, Notarissen, Financiële adviseurs, Mediators en overheid en semioverheidsinstellingen. André is een specialist op het terrein van communicatie, financiën, vermogensbeheer en echtscheidingsafhandeling. Ron is gediplomeerd supervisor. Hij is als gegradueerd Maatschappelijk werker en supervisor verbonden aan de stichting Impuls te Kerkrade. Het is een uitdaging voor Ron mensen vanuit een superviserende rol te begeleiden rond vraagstukken als het verbinden van persoon en functie. Hoe complexer en dynamischer mens en situatie zijn, hoe meer Ron in zijn element is. Recent heeft Ron een aantal supervisietrajecten met afdelingsmanagers van het Atrium Medisch Centrum (AMC) Heerlen succesvol afgerond. Ron Jung Copyright MC Consultants B.V

11 Drs. Harry Ortmans Harry is een autoriteit op financieel en fiscaal terrein. Meer dan 25 jaar heeft Harry jong volwassenen de kneepjes van het boekhouden aangeleerd. Zelfs na zijn pensioen weet Harry niet van ophouden. Hij staat aan het roer van belasting- en administratie kantoor Drs. H. Ortmns c.s. te Gulpen-Wittem. Harry is lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Samen met Jan staat Harry aan het roer van BONAFIZO B.V.. Harry beschikt over een jaren lange ervaring voor wat het begeleiden van mensen met financiële vraagstukken betreft. 1.7 De opleidingslocatie(s)* Bij de keuze van de opleidingslocatie laten Wij ons leiden door het uitgangspunt dat de persoonlijke ontwikkeling en competentiegroei van de deelnemer centraal staan. De opleidingslocatie dient het integreren van Mens en Mind enerzijds en het beroep van beschermingsbewindvoerder anderzijds te faciliteren. * Zie voor de actuele opleidingslocatie(s) en routebeschrijving(en): Copyright MC Consultants B.V

12 2.1 Lesdagen en opbouw 2. Structuur van de opleiding Er zijn 11 lesdagen, die gedurende 3 maanden worden gegeven*. Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen lessen maar in overleg kan hiervan afgeweken worden. Het programma bestaat uit drie modules. In de 1e module staat de persoon van de beschermingsbewindvoerder en de cliënt centraal. De nadruk ligt op het trainen van communicatieve vaardigheden, houdingsaspecten, het onderkennen van contraindicaties en het aanleren van reflectievermogen. U leert hoe u mensen kunt motiveren en inspireren om (weer) deel te gaan nemen aan het sociaalmaatschappelijk verkeer. In module 2 is er aandacht voor het materiële aspect van beschermingsbewind: juridische know-how, kennis van de sociale zekerheid en ons belastingstelsel, kennis van de gevolgen van problematische schulden, en dossiervoering. In de 3e module staat de uitvoering van beschermingsbewind centraal. In deze module volgt de integratie van kennis, houding en vaardigheden in relatie tot het fenomeen beschermingsbewind nieuwe stijl. Kortom, aan het eind van uw opleiding heeft u inzicht in de materiële en immateriële aspecten van het vak, de betekenis van communicatie, groepsdynamica en ethiek. U bent in staat methodieken, interventietechnieken, juridische en materiële knowhow effectief in te zetten in uw eigen stijl van werken. U bent in staat maatwerk te leveren! * Zie voor de actuele opleidingsdata inclusief tijden: 2.2 Globale inhoud van het programma De opleiding bestrijkt zoals gezegd 11 lesdagen en is opgebouwd uit 3 modules. Hieronder volgt een globale beschrijving van de inhoud van ieder van deze modules. Tevens is de duur in lesdagen van iedere module aangegeven. Module 1: De persoon van de Bewindvoerder als instrument: Communicatie, motivatie en participatie Deze module duurt 5 dagen. Na het volgen van deze module is de deelnemer in staat om met behulp van een intakegesprek alle relevante informatie te verzamelen die benodigd is voor: - het onderkennen van contra-indicaties; - het onderkennen van de noodzaak van crisisinterventie; Copyright MC Consultants B.V

13 - het inschatten van de (on)mogelijkheden van (hernieuwde) sociaalmaatschappelijke participatie; - het traceren c.q. duiden van inkomensverruimde en/of vaste lasten verlagende maatregelen. Daarnaast is de deelnemer in staat om met behulp van ontwapenende, prikkelende en motiverende communicatie: - zijn eigen en de cliënt s grenzen aan te geven; - agressiviteit en ander grensoverschrijdend gedrag te beteugelen; - commitment met de cliënt te bereiken; - taakgericht dienst te verlenen; - op proactieve wijze contact met de cliënt te krijgen en te houden en - de cliënt tot (hernieuwde) participatie aan het sociaal-maatschappelijk verkeer te bewegen op basis van een doordachte en gefundeerde plan de campagne. Tot slot heeft de deelnemer kennis van zijn eigen motivaties, valkuilen, blinde vlekken en voorkeuren. Kortom, hij weet wij hij is en waar hij staat als beschermingsbewindvoerder. Module 2: Beschermingsbewind: de tool-kit Deze module duurt 3 dagen. Beschermingsmaatregelen: welke zijn er, waar komen zij vandaan en wanneer is welke maatregel geschikt? Welke juridische gevolgen hebben deze maatregelen als het gaat om handelingsonbekwaamheid, handelingsonbevoegdheid en vertegenwoordiging in en buiten rechte? Na deze module is de deelnemer instaat de praktijk van beschermingsbewind de plaatsen in de maatschappelijk context van heden ten dagen. Ook is er tijdens deze module volop aandacht voor de materiële kant van beschermingsbewind. Onontbeerlijk voor een geslaagde beschermingsbewind is kennis van sociale voorzieningen, uitkeringen, de mogelijkheden van kwijtschelding, het bestaan van sociale fondsen, de aanwezige sociale kaart, het berekenen van het vrij te laten bedrag (VTLB) evenals het kunnen verzorgen van belastingaangiftes. Last but not least vergaart de deelnemer kennis schuldhulpverlening. Na deze module is de deelnemer in staat de gevolgen van problematische schulden te duiden, het plan de campagne ter zake nader te ontwikkelen en zo nodig zelf met schuldbemiddeling aan de slag te gaan. Het dossier van de cliënt loopt als een rode draad door deze module. Copyright MC Consultants B.V

14 Module 3: Beschermingsbewind Nieuwe Stijl: de praktijk Deze module duurt 3 dagen. In deze module staat het doen, de uitvoering centraal. Met behulp van casuïstiek wordt de praktijk nagebootst. Acteurs maken hun opwachting en het is aan de deelnemer, de beschermingsbewindvoerder (in spé), om te laten zien dat hij/zij met behulp van een plan de campagne in staat is uitvoering te geven aan het beschermingsbewind nieuwe stijl. Deelnemers krijgen de opdracht met behulp van casuïstiek en live rollenspelen het beschermingsbewind van A tot Z uit te voeren. Het zijn ontegenzeggelijk het plan de campagne en de persoon van de beschermingsbewindvoerder die anno 2014 niet meer weg te denken zijn als de pijlers waarop de te bereiken (hernieuwde) participatie aan het sociaalmaatschappelijk verkeer door de cliënt rust. Beschermingsbewind is zo veel meer dan inkomensbeheer maar dat meer staat en valt nu eenmaal met bewustwording: bewustwording zowel aan de zijde van de beschermingsbewindvoerder als aan de zijde van de cliënt. De beschermingsbewindvoerder is bij dit bewust worden leidend en gaat ethisch en integer te werk! 2.3 Persoonlijke ontwikkeling Iedere deelnemer maakt bij aanvang van de opleiding een persoonlijk ontwikkelingsplan (pop). Hierin worden leerdoelen geformuleerd die gaandeweg de studie worden bijgesteld en geëvalueerd. Deze leerdoelen dienen zowel materieel als immaterieel van aard te zijn en vinden hun grondslag in de competenties van een beschermingsbewindvoerder (zie 1.2). Aan de hand van de doorgemaakte ontwikkeling tijdens de opleiding wordt door de deelnemer een reflectieverslag geschreven. 2.4 Certificering De deelnemer die voor certificering in aanmerking komt, voldoet aan alle van de volgende eisen: Een aanwezigheid van minimaal 90% tijdens de lesdagen; De (praktijk)opdrachten van de modules zijn met een voldoende gewaardeerd; Minimaal 75% deelname intervisie; Het reflectieverslag is met een voldoende gewaardeerd. Copyright MC Consultants B.V

15 3. Kosten / inschrijving Kosten: De kosten voor de opleiding bedragen 3250,00 per deelnemer. Op grond van de CRKBO erkenning is de opleiding vrijgesteld van BTW! Bij deze kosten is het volgende inbegrepen: De verplicht voorgeschreven literatuur (zie 1.5); Schrijfgerei; Certificaat. Uw verblijfkosten (11 x lunch, onbeperkt koffie/thee en frisdrank)*; Inschrijving: Inschrijving kan via de website plaatsvinden: zie Inschrijving kan ook plaatsvinden d.m.v. van het (digitale) inschrijfformulier dat u via kunt invullen / downloaden. Nadat u het formulier hebt uitgeprint en ingevuld, kunt u het formulier inclusief een kopie van een geldig identiteitsbewijs (gratis) sturen naar: MC Consultants B.V. T.a.v. de afdeling Inschrijvingen Antwoordnummer VB SITTARD Uiteraard kunt u het ingevulde formulier inclusief kopie van een geldig identiteitsbewijs ook naar ons faxen. Het faxnummer is: Een ingevuld formulier en een kopie van een geldig identiteitsbewijs kunt u ook gescand naar ons mailen: Zodra uw inschrijving ontvangen is, krijgt u een opleidingscontract toegestuurd. Nadat u het opleidingscontract ondertekend aan ons hebt geretourneerd, hebt u van rechtswege een termijn van 7 werkdagen waarbinnen u de inschrijving kunt beëindigen. Daarnaast kennen wij een eigen, klantvriendelijke, annuleringsregeling waarover u in het opleidingscontract meer kunt lezen. Op de eerste cursusdag ontvangt u een studiehandleiding. Op alle inschrijvingen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u inzien op of via de Kamer van Koophandel. Op uw verzoek worden deze voorwaarden aan u toegezonden. Copyright MC Consultants B.V

16 4. Na de opleiding 4.1 Onze nazorg Wij koesteren het Beschermingsbewind Nieuwe Stijl in algemene zin en onze oud-deelnemers in het bijzonder. Reden waarom wij belang hechten aan nazorg. De nazorg bestaat uit de mogelijkheid van individuele of groepsgewijze super- en/of intervisie. Indien gewenst begeleiden c.q. coachen wij oud-deelnemers in en tijdens hun eigen praktijk. Daartoe is het volgende nazorgpakket ontwikkeld: 1 Twee keer per jaar organiseren wij terugkomdagen waarop met behulp van super- en/of intervisie de ontwikkeling van u als beschermingsbewindvoerder in kaart wordt gebracht. Hierop volgend kan, indien gewenst, een maatwerktraject worden uitgestippeld waarbij uw ontwikkeling als beschermingsbewindvoerder gemonitord wordt. Deelname aan de terugkomdagen is gratis, een maatwerktraject wordt aan u gefactureerd. Daarnaast streven wij er naar deze vorm van begeleiding onder de noemer permanente educatie te rangschikken waarvoor wij accreditatie zullen nastreven. Dit levert u dan PE punten op. 2 Indien gewenst kunnen oud-deelnemers direct gebruik maken van het maatwerktraject zoals onder 1 beschreven. Dit maatwerktraject neemt een aanvang direct volgend op het met succes afronden van de opleiding. Naast aandacht voor uw ontwikkeling als beschermingsbewindvoerder is er ook aandacht voor vraagstukken m.b.t. ondernemerschap en freelance activiteiten. Aan dit uitgebreidere maatwerktraject zijn kosten verbonden. Copyright MC Consultants B.V

Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers Informatiegids Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk)

Nadere informatie

Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator

Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Tel: 084-4308487 Mr.

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

MfN Familiemediator. Informatiegids. Specialisatieopleiding MC CONSULTANTS B.V.

MfN Familiemediator. Informatiegids. Specialisatieopleiding MC CONSULTANTS B.V. Informatiegids Specialisatieopleiding MfN Familiemediator MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Tel: 084-4308487 Mr. A.J.P.M. (Jan)

Nadere informatie

Protocol Klachtregeling

Protocol Klachtregeling Protocol Klachtregeling MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer Tel: 084-4308487 A.P.M. (Arnold) Vanderlyde Fax: 084-7414248 A. (André) Tolman,

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation voor professionals

Basisopleiding Mediation voor professionals Basisopleiding Mediation voor professionals De 9-daagse Basisopleiding Mediation voor professionals is bedoeld voor een brede doelgroep. Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en KNB de Notaris hebben

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding:

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding: Page 1 of 6 Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online mediator Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: ca. 25-30 gecombineerde klok-/contacturen,

Nadere informatie

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04. Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015 VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.2015 Professional coaching

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Doelgroep Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor diegene werkzaam in de bewindvoering en-of schuldhulpverlening.

Doelgroep Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor diegene werkzaam in de bewindvoering en-of schuldhulpverlening. Beschermingsbewind In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van beschermingsbewind. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder. U werkt tijdens

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. 2.1. Doel van de opleiding: 2.2. Waarom deze opleiding?

Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. 2.1. Doel van de opleiding: 2.2. Waarom deze opleiding? 1 van 7 Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online bemiddelaar in (echt)scheidingszaken Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: 30 gecombineerde

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Professionele Communicatie

Professionele Communicatie Professionele Communicatie In deze opleiding ontwikkelt u uw professionele communicatie. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder. U werkt tijdens de

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator Zuid-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 9 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Naam van de opleiding 2.2 Data en tijden najaar 2015 4 2.3 Doelgroep 5 2.4 Toelatingseisen en/of intake 5

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie Opleiding Interne Coach/Trainer IVB De motor in een lerende organisatie Opzet van de opleiding Werken vanuit een individuele vraaggerichte benadering De Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) is een

Nadere informatie

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U)

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Den Dolder, mei 2014 Versie: 2.1 Auteur(s):Angela van den Berg/Marten Leistra Dolderseweg 120, 3734 BL Den Dolder Postbus 37, 3734 ZG Den Dolder T 088 8800300 E

Nadere informatie

Budgetbeheer Bewindvoering beschermingsbewind Budgetcoaching voor ondernemers Schuldhulpverlening

Budgetbeheer Bewindvoering beschermingsbewind Budgetcoaching voor ondernemers Schuldhulpverlening Juristnet Financiele zorg Budgetbeheer Bewindvoering beschermingsbewind Budgetcoaching voor ondernemers Schuldhulpverlening Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014

Nadere informatie

Administratief Procesrecht

Administratief Procesrecht Administratief Procesrecht In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van administratief procesrecht. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder.

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP mensenkennis De kracht van de psycholoog-mediator zit erin dat mensen zich op hun eigen toekomst kunnen richten en dat kinderen de ruimte krijgen

Nadere informatie

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam www.mz-opleiders.nl 020-320 43 02 Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl Vanaf 15 mei 2012 start het

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Professional Trainer. Doelgroep

Professional Trainer. Doelgroep Professional Trainer De post-hbo opleiding Professional Trainer heeft tot doel begeleiders, adviseurs, trainers en (intern) opleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION. specialisatietraining

MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION. specialisatietraining MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION specialisatietraining Merlijn Masters Businessmediation Doelgroep Deze vaardigheidstraining is bedoeld voor (MfN register) mediators die regelmatig in aanraking komen

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Financiële en Fiscale Deskundigheid

Financiële en Fiscale Deskundigheid Financiële en Fiscale Deskundigheid In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van Financiën en Fiscaliteit. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder.

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 10 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Data en tijden 2017 4 2.2 Doelgroep 5 2.3 Toelatingseisen en/of intake 5 2.4 Aantal deelnemers 5 2.5 Methodiek

Nadere informatie

MINDFULNESS IN MEDIATION

MINDFULNESS IN MEDIATION MINDFULNESS IN MEDIATION aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen verdiepingstraining ver Mindfulness in Mediation aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen Introductie Conflicten leveren spanning en stress op.

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening

Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw

Nadere informatie

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Den Dolder, mei 2014 Versie: 2 Auteur(s): Anna Hulsebosch/Joke Gierveld Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een programma voor jongens en meisjes

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN De specialisatiemodule Trainersvaardigheden is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden!

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER Deze opleiding wordt door eerdere deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,4! 1 De ScheidingsDeskundige-Opleidingen en Bureau D

Nadere informatie

Portfolio Jobcoach. Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches

Portfolio Jobcoach. Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches Portfolio Jobcoach Richtlijnen t.a.v. werkwijze en inhoud t.b.v. toetsing Register voor jobcoaches 1 Inhoudsopgave Doel portfolio... 3 Procedure indiening portfolio... 3 Verplichte onderdelen portfolio...

Nadere informatie

info@nisom.nl website: www.nisom.nl KvK nummer: 30133954

info@nisom.nl website: www.nisom.nl KvK nummer: 30133954 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Over NISOM 4 2.1 Onze speerpunten 5 2.2 Uniek bij NISOM 5 3. Beroepsprofiel-competentieprofiel 6 3.1 Jouw plaats (als afgestudeerde) binnen de organisatie 6 3.2 Output in

Nadere informatie

Vervolgopleiding Spiritualiteit en coaching

Vervolgopleiding Spiritualiteit en coaching Vervolgopleiding Spiritualiteit en coaching Het vermogen los te komen van het denkbeeld dat gedachten een realiteit zijn, is uit het oogpunt van spirituele groei van zeer grote waarde. Inzicht in Wie ben

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening STEL UW EIGEN OPLEIDINGSPAKKET SAMEN, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN ERVARING. Vanaf het maart 2010 biedt Daniels & Dekkers de mogelijkheid u als professioneel

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

studiegids mindfulnesscoach opleiding

studiegids mindfulnesscoach opleiding studiegids mindfulnesscoach opleiding Inhoudsopgave Werkplaats Aandachtig Leven Welkom bij Werkplaats Aandachtig Leven 2 Mindfulness COACH Opleiding 2 Mindfulness COACH Opleiding De opleiding 3 De opbouw

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden.

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. Conflictcoaching Introductie Conflicten zijn een veel voorkomend onderdeel

Nadere informatie

Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties

Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties Je bént niet jouw emotie, je ervaart emotie Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT Specialisatietraining Mediation: instrument voor conflictmanagement Doelgroep Deze specialisatietraining is bij uitstek geschikt voor 'organisatie-interne'

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

CERTIFIED PROFESSIONAL COACHING

CERTIFIED PROFESSIONAL COACHING Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 25 CPC deel 2 Leergang 24 TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2016 VAKBEKWAAMHEID start op 01.12.2016 Professional coaching

Nadere informatie

Juridische Aspecten van Hulp- en Dienstverlening

Juridische Aspecten van Hulp- en Dienstverlening Juridische Aspecten van Hulp- en Dienstverlening In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van Juridische Aspecten. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als

Nadere informatie

MEDIATION IN ARBEIDSCONFLICTEN. Specialisatietraining

MEDIATION IN ARBEIDSCONFLICTEN. Specialisatietraining MEDIATION IN ARBEIDSCONFLICTEN Specialisatietraining Mediation in arbeidsconflicten Introductie Deze vaardigheidstraining is ontwikkeld voor (MfN) mediators die momenteel of in de nabije toekomst optreden

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

Kind en Scheiding Trainingen.

Kind en Scheiding Trainingen. Kind en Scheiding Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak.

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION MfN geaccrediteerd Familiemediation Specialisatieopleiding in 2 delen 1. Gedragswetenschappelijke kennis en vaardigheden (9 dagdelen) 2. Juridisch/financieel/fiscaal

Nadere informatie

Cursusinformatie. Opleidingen Informatie. Juristnet Nice Move Boost je kennis

Cursusinformatie. Opleidingen Informatie. Juristnet Nice Move Boost je kennis Cursusinformatie Opleidingen Informatie Juristnet Nice Move Boost je kennis 2015 5 WEET U DAT DE KWALITEITSEISEN WORDEN VER- SCHERPT EN DAT U NOG TWEE JAAR DE TIJD HEEFT OM DAAR AAN TE VOLDOEN? DE BETERE

Nadere informatie

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining FOCUS OP ASSESSMENT Verdiepingstraining Focus op assessment Introductie Om actief te kunnen zijn in de verwijzingsvoorziening (rechtbanken en gerechtshoven) en gebruik te kunnen maken van toevoegingen

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING 1 INTRODUCTIE AANLEIDING Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft coaching zich ontwikkeld tot een geaccepteerde

Nadere informatie

OW09A. Outreachend Werken met jeugdigen en gezinnen. Post-hbo opleiding. mensenkennis

OW09A. Outreachend Werken met jeugdigen en gezinnen. Post-hbo opleiding. mensenkennis OW09A Post-hbo opleiding Outreachend Werken met jeugdigen en gezinnen mensenkennis Post-hbo opleiding outreachend werken met jeugdigen en gezinnen Iedere hulpvrager is gebaat bij een outreachende manier

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je

Nadere informatie

De docent beroepsonderwijs: Jongleren op het grensvlak van verschillende werelden. Elly de Bruijn 24 januari 2013 NOT Profiel Lezing

De docent beroepsonderwijs: Jongleren op het grensvlak van verschillende werelden. Elly de Bruijn 24 januari 2013 NOT Profiel Lezing De docent beroepsonderwijs: Jongleren op het grensvlak van verschillende werelden Elly de Bruijn 24 januari 2013 NOT Profiel Lezing Warming up Door de ervaringen als sociaal pedagogisch hulpverlener begreep

Nadere informatie

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

studiegids mindfulness BASIS opleiding

studiegids mindfulness BASIS opleiding studiegids mindfulness BASIS opleiding Inhoudsopgave Werkplaats Aandachtig Leven Welkom bij Werkplaats Aandachtig Leven 2 2 De opleiding 3 De praktijk 4 De retraite 4 Het vervolgtraject 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren voor professionals die met professionals werken START SEPTEMBER 2016 Werken met professionals Psychodynamisch coachen en adviseren is branche dan ook, een

Nadere informatie

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach Nieuw-Vennep, 6 juni 2012 Bijscholing Visie Coachtraining Gezondheidscoach Aan de hand van training in gesprekstechnieken en zelfbewustzijn coacht de Diëtiste, Voedingsdeskundige, Gewichtsconsulente mensen

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken Training voor professionals die op effectieve wijze conflicten in teams willen begeleiden. Conflictcoaching bij teams Introductie Vastlopende

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach 2 Wat is het EOCP Het Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is hét opleidingcentrum voor mensen die willen coachen met paarden of al paardencoach zijn. Het

Nadere informatie

Trainer en Coach met ziel en zakelijkheid

Trainer en Coach met ziel en zakelijkheid Trainer en Coach met ziel en zakelijkheid Word gediplomeerd trainer én coach Ben je op zoek naar een gedegen en inspirerende trainersopleiding én coachingsopleiding? Wil je met jouw training en coaching

Nadere informatie