Opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl"

Transcriptie

1 Informatiegids Opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Drs. H. Ortmans Tel: Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer Fax: A.P.M. (Arnold) Vanderlyde Web: A. (André) Tolman, MFP K.v.K H.F.M. (Henk) Vanderlyde ING bank F.G.R. (Ron) Jung Btwnr B01 Copyright MC Consultants B.V. 2014

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag Over de opleiding pag Missie en Visie pag Competentieprofiel pag Werkterrein pag Didactische uitgangspunten pag Toelatingseisen / vrijstelling / studiebelasting pag De verplichte literatuur pag De Coaches, docenten en supervisor pag De opleidingslocatie(s) pag Structuur van de opleiding pag Lesdagen en opbouw opleiding pag Globale inhoud van het programma pag Persoonlijke ontwikkeling pag Certificering pag Kosten / inschrijving pag Na de opleiding pag Onze nazorg pag. 16 Copyright MC Consultants B.V

3 Ga zo door,mijn beste Lucilius; maak aanspraak op je eigen leven. Lucius Annaeus Seneca Brieven aan Lucilius,1,1 Copyright MC Consultants B.V

4 Inleiding MC Consultants B.V. is anno 2014 in Limburg dé consultant voor Mediation en Coaching. Dit niet mis te verstane statement komt op krachtige wijze tot uitdrukking in het bewust gekozen adagium: Meesters in Mediation en Coaching Daarnaast is MC Consultants B.V. in Limburg dé opleider als het gaat om opleidingen waarbij de communicatie vanuit en mét de mens centraal staat. Kwaliteit leveren en deze kwaliteit borgen staan hoog in het vaandel bij MC Consultants B.V. wat onder andere tot uitdrukking komt door: 1 het aanbieden van een erkende opleiding tot Coach, een erkende basisopleiding tot NMI Registermediator, een erkende specialisatieopleiding NMI Familiemediatior en een op de laatste (wettelijke) trends gebaseerde opleiding tot Beschermingsbewindvoerder; 2 het aanbieden van erkende vervolg- en specialisatiecursussen t.b.v. de voor registratie gestelde eis van permanente educatie; 3 het ondersteunen van bedrijven en instellingen ter zake de implementatie van coaching als vast onderdeel van personeelswerk c.q. personeelszorg; 4 het ondersteunen van bedrijven en instellingen bij de implementatie van mediation als onderdeel van kwaliteitsborging (bvb. bij klachtafhandeling). Bij de ontwikkeling van de opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe stijl heeft MC Consultants B.V. zich laten leiden door een aantal (wettelijke) kaders. De belangrijkste kaders zijn: A de ontwikkeling vindt plaats in het licht van de formele en materiële eisen die gelden voor professionele bewindvoerders ontwikkeld door de diverse branchverenigingen zoals de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI); B profilering (in onderscheidende c.q. vergelijkende zin) van de opleiding tot Beschermingsbewindvoerder dient plaats te vinden op het punt van een nadrukkelijke integratie van Mens en Mind enerzijds en het beroep van beschermingsbewindvoerder anderzijds. Ken je zelf en wees pro-actief lopen als rode draad door de opleiding; C de nieuwe wetgeving ter zake beschermingsbewind die in 2014 van kracht is geworden waarbij participatie en re-integratie van de cliënt de rode draad zijn. MC Consultants B.V. is van mening dat zij geslaagd is in het integreren van de vooraf gestelde kaders en presenteert u met gepaste trots, de informatiegids* van de opleiding tot Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl (hierna: de opleiding). * Aan de inhoud van deze informatiegids kunnen geen rechten ontleend worden. Copyright MC Consultants B.V

5 1. Over de Opleiding 1.1 Missie en Visie MC Consultants B.V. (hierna: wij of ons) ziet beschermingsbewindvoerders als het instrument dat tot gedragsverandering beweegt. Beschermingsbewindvoerders die door ons opgeleid zijn, zien zich zelf niet alleen als materieel belangenbehartiger maar ook als Coach. Immers, mensen, dus ook cliënten met een beschermingsmaatregel, maken gebruik van een Coach om vooruit te komen of om hun situatie te verbeteren. Iets van die betekenis klinkt in onze visie op beschermingsbewind door. In onze visie is coachen als beschermingsbewindvoerder een vorm van begeleiding in het kader van een leerof veranderingsproces. In onderscheid tot andere vormen van begeleiding is het coachen door de bewindvoerder gericht op concrete doelen en resultaten. De volgende elementen spelen hierbij een rol: Het opsporen van talenten: datgene wat de cliënt al kan of weet; Het bevorderen van de autonomie en het verantwoordelijkheidsgevoel van de cliënt; Het richten op toekomstmogelijkheden van, en in het netwerk van, de cliënt. Het is onze missie om deelnemers professioneel op te leiden tot een beschermingsbewindvoerder die naast een gedegen theoretische kennis, praktisch in staat is: te werken met verschillende doelgroepen; bekwaam is om kennis, vaardigheden, en persoonlijke eigenschappen op geïntegreerde wijze in te zetten; leer- of veranderingsprocessen op een even bewuste als verantwoorde manier te begeleiden; open en ontwapenend te communiceren met niet of nauwelijks gemotiveerde cliënten; agressiviteit te kanaliseren en te reduceren tot beheersbare en bruikbare proporties. Bijzonder element Wij laten ons graag inspireren door trainers/coaches uit de wereld van de sport. In zijn workshop Het intelligente lichaam verbindt Arnold Vanderlyde de nieuwste inzichten, methoden en technieken aan oefeningen die bevorderend zijn voor zowel lichaam als geest. Achterliggende gedachte hierbij is dat onze fysieke gesteldheid van invloed is op onze mentale gesteldheid en omgekeerd. Arnold leert mensen om te gaan met (de functies van) agressiviteit, angst en onzekerheid. Copyright MC Consultants B.V

6 1.2 Competenties De opleiding is gebaseerd op het thans gangbare competentieprofiel van de beschermingsbewindvoerder: Analytisch sterk; Het zich kunnen richten op de werkcontext; Resultaatgericht kunnen werken; Schriftelijk adequaat kunnen rapporteren; Mondeling effectief kunnen communiceren; Zelfsturing in werken en leren kunnen bevorderen / taakgerichte dienstverlening; Interactie vorm kunnen geven; Professioneel kunnen werken: ethisch en integer handelen, neutraal en objectief, evenwichtig en standvastig en controle en voortgangbewaking. Deze competenties zijn uitgewerkt in de volgende beoordelingsaspecten: 1. De beschermingsbewindvoerder weet een krachtige werkomgeving te scheppen en kan aldus omgaan met de diversiteit in cliënten. 2. De beschermingsbewindvoerder kan het werkproces faseren en betrekt de werkcontext bij het coachen / motiveren van de cliënt; 3. De beschermingsbewindvoerder sluit op een resultaatgerichte manier aan bij de vraagstelling c.q. de opdracht van de cliënt of de kantonrechter; 4. De beschermingsbewindvoerder is in staat performance-verbetering te bewerkstelligen; 5. De beschermingsbewindvoerder brengt in interactie met de cliënt een samenwerking tot stand en weet deze te onderhouden en te bevorderen; 6. De beschermingsbewindvoerder werkt methodisch en taakgericht; 7. De beschermingsbewindvoerder hanteert gesprekstechnische vaardigheden op maat; 8. De beschermingsbewindvoerder kan een dossier voeren; 9. De beschermingsbewindvoerder is juridisch onderlegd; 10. De beschermingsbewindvoerder is in staat op zij eigen handelen te reflecteren Werkterrein Een deelnemer die de opleiding succesvol heeft afgerond kan: Werken als beschermingsbewindvoerder binnen een bedrijf of non-profit organisatie; Als zelfstandig beschermingsbewindvoerder aan de slag. Copyright MC Consultants B.V

7 1.3 Didactische uitgangspunten Competentiegericht leren staat centraal. Competentie gericht wil zeggen dat kennis en vaardigheden op een geïntegreerde wijze worden aangeboden. Competentiegericht wil ook zeggen dat onze opleiding zich kenmerkt erkt door gerichtheid op: Zelfstandig en verantwoordelijk leren; Reflectie en professionalisering; Uitdagende en motiverende opdrachten; Confrontatie met realistische problemen in realistische praktijksituaties; Ontwikkeling van attitudes en persoonlijke bekwaamheden. Onze lessen zijn interactief van opzet waarbij onderlinge feedback op de individuele en gezamenlijke leeractiviteiten en resultaten een belangrijke plaats inneemt. Kennis Attitude Vaardigheid Eigenschappen Intervisie binnen de opleiding Het is van essentieel belang dat de beschermingsbewindvoerder kennis, inzicht en competenties op het procesniveau van begeleiden heeft. Op dit procesniveau richt de intervisie zich. Intervisie geeft handvatten om het zelfreflecterend en lerend vermogen te vergroten. Daarbij is de interne dialoog van groot belang om zaken zuiver en helder te blijven zien. Intervisie vergroot het handelingsrepertoire en draagt bij aan het herkennen en erkennen van eigen valkuilen en blinde vlekken. Waarom reageer ik als een stier op een rode lap in dit soort situaties, wie heeft zich nooit deze vraag gesteld? Los van inhoudelijke, juridische en procedurele kennis vraagt het beroep van beschermingsbewindvoerder om persoonlijke en strategische competenties. Intervisie biedt de mogelijkheid om kennis en inzicht te verwerven in het eigen leerproces en dat van anderen. Eigen normen en waarden, overtuigingen, competenties en paradigma s zijn onderwerpen die aan bod komen tijdens de Intervisie. Cursisten nemen in groepen van 3-4 cursisten deel aan de intervisie. Iedere groep dient gedurende de gehele opleiding minimaal 4 intervisies te houden. Copyright MC Consultants B.V

8 1.4 Toelatingseisen / vrijstelling / studiebelasting Toelatingseisen Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding dient u te beschikken over een HBO werk- en denkniveau. Na inschrijving krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd. Reeds door het versturen van de ontvangstbevestiging is uw inschrijving een feit. Vervolgens krijgt u een schriftelijke intake. Met behulp van een door u beantwoordde en aan ons geretourneerde vragenlijst wordt bepaald of u definitief toelaatbaar bent. Eventueel kan er volgend op de schriftelijke intake een mondelinge intake plaatsvinden. Datum, tijd en locatie van de mondelinge intake worden u tijdig medegedeeld. Wij behouden ons het recht voor om basis van de uitkomsten van de intake de inschrijving, onder opgave van reden(en), te beëindigen. Vrijstelling Op onnavolgbare en dus unieke wijze vindt er tijdens de opleiding overdracht van kennis en ervaring plaats. Tijdens onze opleidingen is er nadrukkelijk aandacht voor de mens in een ieder van ons. We laten de deelnemer daadwerkelijk voelen wat het is en betekent om met een ander, of met zich zelf, in conflict te zijn. Tevens laten wij de deelnemer ervaren hoe moeilijk het kan zijn vertrouwen te geven en vertrouwen te krijgen. Deelnemers die met succes onze opleiding hebben afgerond realiseren zich voortdurend dat zij zelf als beschermingsbewindvoerder het belangrijkste instrument zijn tijdens de duur van het beschermingsbewind. Gegeven de uniekheid van onze didactiek, die stoelt op het credo Ken je zelf, daar gaat het om, worden er geen vrijstellingen verleend. Studiebelasting Er zijn 11 lesdagen van 09.30uur tot 17.00uur. Voorbereiding en zelfstudie vergen gemiddeld 8 uur per week. Aan zelfstudie besteedt de gemiddelde deelnemer 100 uur. Copyright MC Consultants B.V

9 1.5 De verplichte literatuur Tijdens de opleiding wordt veelvuldig gebuikt gemaakt van de volgende, verplicht voorgeschreven, literatuur: Karin Walthuis: Wisselende contacten Mr. drs. Gerard M van Duin: Bewindvoering beschermingsbewind Hand en lesboek Praktijk De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid Handouts Deze verplichte literatuur hoeft u zelf niet aan te schaffen, zij wordt u door ons ter beschikking gesteld. 1.6 De Coaches, docenten en supervisor Onze opleiding wordt verzorgd door bekwame en bevoegde (Wet BIO) docenten. Wij stellen de docenten graag aan u voor. Petra Vanderlyde Petra is als bevoegd docent Personeelszorg en Methodische Beroepsvorming (Wet BIO) actief binnen het beroepsonderwijs. Daarnaast is zij eigenaar-directeur van het coachingsinstituut Vanderlyde coaching, gevestigd te Sittard. Vanuit dit instituut verzorgt Petra individuele en groepsgewijze coachingsessies. Zij is geïnteresseerd in authentieke motivaties; in waar het voor mensen in hun leven werkelijk om draait. In die bezinning wil zij graag iets voor anderen betekenen. Mr. Jan Snoeijer Jan is groot geworden in de schuldhulpverlening alwaar hij 9 jaar actief mee is geweest. Jan heeft deelgenomen aan de landelijk georganiseerde Expertmeeting Integrale schuldhulpverlening d.d Deze meeting werd georganiseerd door het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening (Ministerie van Justitie) en had de ontwikkeling van, op basis van uitwisseling van kennis en ervaring, een Landelijk Referentiemodel Integrale Schuldhulpverlening tot doel. Jan is als bevoegd docent Recht en Methodische Beroepsvorming (Wet BIO) actief binnen het beroepsonderwijs. Daarnaast is hij eigenaar-directeur van BONAFIZO B.V., gevestigd te Gulpen-Wittem. Deze organisatie is gespecialiseerd in beschermingsbewind. Jan is voorts MfN Registermediator en MfN Familiemediator. Copyright MC Consultants B.V

10 Als drievoudig Europees Kampioen Boksen en drievoudig Olympisch bronzen medaillewinnaar heeft Arnold Vanderlyde met succes de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Arnold heeft na zijn opleiding sportmanagement aan de Universiteit van Groningen gekozen voor ondernemerschap. Arnold is directeureigenaar van Vanderlyde Sport & Business. Arnold heeft een training ontwikkeld waarbij hij met behulp van heldere cases probleemstellingen schetst, waar deelnemers vervolgens oplossingen voor zoeken. De implementatie van deze training in onze opleiding leidt onmiskenbaar tot de door ons nagestreefde integratie van Mens en Mind enerzijds en het beroep van beschermingsbewindvoerder anderzijds. Het is met name deze integratie waarmee onze opleiding zich onderscheidt van andere opleidingen. Arnold Vanderlyde André Tolman, MFP André Tolman is Master of Art in Financial Planning en Certified Financial Planner. Hij beschikt over een gedegen en zeer ruime werkervaring als Mediator, Coach en Trainer. Bij diverse (landelijk werkende) organisaties is hij tevens Vertrouwenspersoon. André verzorgt al jaren trainingen en opleidingen voor Advocaten, Notarissen, Financiële adviseurs, Mediators en overheid en semioverheidsinstellingen. André is een specialist op het terrein van communicatie, financiën, vermogensbeheer en echtscheidingsafhandeling. Ron is gediplomeerd supervisor. Hij is als gegradueerd Maatschappelijk werker en supervisor verbonden aan de stichting Impuls te Kerkrade. Het is een uitdaging voor Ron mensen vanuit een superviserende rol te begeleiden rond vraagstukken als het verbinden van persoon en functie. Hoe complexer en dynamischer mens en situatie zijn, hoe meer Ron in zijn element is. Recent heeft Ron een aantal supervisietrajecten met afdelingsmanagers van het Atrium Medisch Centrum (AMC) Heerlen succesvol afgerond. Ron Jung Copyright MC Consultants B.V

11 Drs. Harry Ortmans Harry is een autoriteit op financieel en fiscaal terrein. Meer dan 25 jaar heeft Harry jong volwassenen de kneepjes van het boekhouden aangeleerd. Zelfs na zijn pensioen weet Harry niet van ophouden. Hij staat aan het roer van belasting- en administratie kantoor Drs. H. Ortmns c.s. te Gulpen-Wittem. Harry is lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Samen met Jan staat Harry aan het roer van BONAFIZO B.V.. Harry beschikt over een jaren lange ervaring voor wat het begeleiden van mensen met financiële vraagstukken betreft. 1.7 De opleidingslocatie(s)* Bij de keuze van de opleidingslocatie laten Wij ons leiden door het uitgangspunt dat de persoonlijke ontwikkeling en competentiegroei van de deelnemer centraal staan. De opleidingslocatie dient het integreren van Mens en Mind enerzijds en het beroep van beschermingsbewindvoerder anderzijds te faciliteren. * Zie voor de actuele opleidingslocatie(s) en routebeschrijving(en): Copyright MC Consultants B.V

12 2.1 Lesdagen en opbouw 2. Structuur van de opleiding Er zijn 11 lesdagen, die gedurende 3 maanden worden gegeven*. Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen lessen maar in overleg kan hiervan afgeweken worden. Het programma bestaat uit drie modules. In de 1e module staat de persoon van de beschermingsbewindvoerder en de cliënt centraal. De nadruk ligt op het trainen van communicatieve vaardigheden, houdingsaspecten, het onderkennen van contraindicaties en het aanleren van reflectievermogen. U leert hoe u mensen kunt motiveren en inspireren om (weer) deel te gaan nemen aan het sociaalmaatschappelijk verkeer. In module 2 is er aandacht voor het materiële aspect van beschermingsbewind: juridische know-how, kennis van de sociale zekerheid en ons belastingstelsel, kennis van de gevolgen van problematische schulden, en dossiervoering. In de 3e module staat de uitvoering van beschermingsbewind centraal. In deze module volgt de integratie van kennis, houding en vaardigheden in relatie tot het fenomeen beschermingsbewind nieuwe stijl. Kortom, aan het eind van uw opleiding heeft u inzicht in de materiële en immateriële aspecten van het vak, de betekenis van communicatie, groepsdynamica en ethiek. U bent in staat methodieken, interventietechnieken, juridische en materiële knowhow effectief in te zetten in uw eigen stijl van werken. U bent in staat maatwerk te leveren! * Zie voor de actuele opleidingsdata inclusief tijden: 2.2 Globale inhoud van het programma De opleiding bestrijkt zoals gezegd 11 lesdagen en is opgebouwd uit 3 modules. Hieronder volgt een globale beschrijving van de inhoud van ieder van deze modules. Tevens is de duur in lesdagen van iedere module aangegeven. Module 1: De persoon van de Bewindvoerder als instrument: Communicatie, motivatie en participatie Deze module duurt 5 dagen. Na het volgen van deze module is de deelnemer in staat om met behulp van een intakegesprek alle relevante informatie te verzamelen die benodigd is voor: - het onderkennen van contra-indicaties; - het onderkennen van de noodzaak van crisisinterventie; Copyright MC Consultants B.V

13 - het inschatten van de (on)mogelijkheden van (hernieuwde) sociaalmaatschappelijke participatie; - het traceren c.q. duiden van inkomensverruimde en/of vaste lasten verlagende maatregelen. Daarnaast is de deelnemer in staat om met behulp van ontwapenende, prikkelende en motiverende communicatie: - zijn eigen en de cliënt s grenzen aan te geven; - agressiviteit en ander grensoverschrijdend gedrag te beteugelen; - commitment met de cliënt te bereiken; - taakgericht dienst te verlenen; - op proactieve wijze contact met de cliënt te krijgen en te houden en - de cliënt tot (hernieuwde) participatie aan het sociaal-maatschappelijk verkeer te bewegen op basis van een doordachte en gefundeerde plan de campagne. Tot slot heeft de deelnemer kennis van zijn eigen motivaties, valkuilen, blinde vlekken en voorkeuren. Kortom, hij weet wij hij is en waar hij staat als beschermingsbewindvoerder. Module 2: Beschermingsbewind: de tool-kit Deze module duurt 3 dagen. Beschermingsmaatregelen: welke zijn er, waar komen zij vandaan en wanneer is welke maatregel geschikt? Welke juridische gevolgen hebben deze maatregelen als het gaat om handelingsonbekwaamheid, handelingsonbevoegdheid en vertegenwoordiging in en buiten rechte? Na deze module is de deelnemer instaat de praktijk van beschermingsbewind de plaatsen in de maatschappelijk context van heden ten dagen. Ook is er tijdens deze module volop aandacht voor de materiële kant van beschermingsbewind. Onontbeerlijk voor een geslaagde beschermingsbewind is kennis van sociale voorzieningen, uitkeringen, de mogelijkheden van kwijtschelding, het bestaan van sociale fondsen, de aanwezige sociale kaart, het berekenen van het vrij te laten bedrag (VTLB) evenals het kunnen verzorgen van belastingaangiftes. Last but not least vergaart de deelnemer kennis schuldhulpverlening. Na deze module is de deelnemer in staat de gevolgen van problematische schulden te duiden, het plan de campagne ter zake nader te ontwikkelen en zo nodig zelf met schuldbemiddeling aan de slag te gaan. Het dossier van de cliënt loopt als een rode draad door deze module. Copyright MC Consultants B.V

14 Module 3: Beschermingsbewind Nieuwe Stijl: de praktijk Deze module duurt 3 dagen. In deze module staat het doen, de uitvoering centraal. Met behulp van casuïstiek wordt de praktijk nagebootst. Acteurs maken hun opwachting en het is aan de deelnemer, de beschermingsbewindvoerder (in spé), om te laten zien dat hij/zij met behulp van een plan de campagne in staat is uitvoering te geven aan het beschermingsbewind nieuwe stijl. Deelnemers krijgen de opdracht met behulp van casuïstiek en live rollenspelen het beschermingsbewind van A tot Z uit te voeren. Het zijn ontegenzeggelijk het plan de campagne en de persoon van de beschermingsbewindvoerder die anno 2014 niet meer weg te denken zijn als de pijlers waarop de te bereiken (hernieuwde) participatie aan het sociaalmaatschappelijk verkeer door de cliënt rust. Beschermingsbewind is zo veel meer dan inkomensbeheer maar dat meer staat en valt nu eenmaal met bewustwording: bewustwording zowel aan de zijde van de beschermingsbewindvoerder als aan de zijde van de cliënt. De beschermingsbewindvoerder is bij dit bewust worden leidend en gaat ethisch en integer te werk! 2.3 Persoonlijke ontwikkeling Iedere deelnemer maakt bij aanvang van de opleiding een persoonlijk ontwikkelingsplan (pop). Hierin worden leerdoelen geformuleerd die gaandeweg de studie worden bijgesteld en geëvalueerd. Deze leerdoelen dienen zowel materieel als immaterieel van aard te zijn en vinden hun grondslag in de competenties van een beschermingsbewindvoerder (zie 1.2). Aan de hand van de doorgemaakte ontwikkeling tijdens de opleiding wordt door de deelnemer een reflectieverslag geschreven. 2.4 Certificering De deelnemer die voor certificering in aanmerking komt, voldoet aan alle van de volgende eisen: Een aanwezigheid van minimaal 90% tijdens de lesdagen; De (praktijk)opdrachten van de modules zijn met een voldoende gewaardeerd; Minimaal 75% deelname intervisie; Het reflectieverslag is met een voldoende gewaardeerd. Copyright MC Consultants B.V

15 3. Kosten / inschrijving Kosten: De kosten voor de opleiding bedragen 3250,00 per deelnemer. Op grond van de CRKBO erkenning is de opleiding vrijgesteld van BTW! Bij deze kosten is het volgende inbegrepen: De verplicht voorgeschreven literatuur (zie 1.5); Schrijfgerei; Certificaat. Uw verblijfkosten (11 x lunch, onbeperkt koffie/thee en frisdrank)*; Inschrijving: Inschrijving kan via de website plaatsvinden: zie Inschrijving kan ook plaatsvinden d.m.v. van het (digitale) inschrijfformulier dat u via kunt invullen / downloaden. Nadat u het formulier hebt uitgeprint en ingevuld, kunt u het formulier inclusief een kopie van een geldig identiteitsbewijs (gratis) sturen naar: MC Consultants B.V. T.a.v. de afdeling Inschrijvingen Antwoordnummer VB SITTARD Uiteraard kunt u het ingevulde formulier inclusief kopie van een geldig identiteitsbewijs ook naar ons faxen. Het faxnummer is: Een ingevuld formulier en een kopie van een geldig identiteitsbewijs kunt u ook gescand naar ons mailen: Zodra uw inschrijving ontvangen is, krijgt u een opleidingscontract toegestuurd. Nadat u het opleidingscontract ondertekend aan ons hebt geretourneerd, hebt u van rechtswege een termijn van 7 werkdagen waarbinnen u de inschrijving kunt beëindigen. Daarnaast kennen wij een eigen, klantvriendelijke, annuleringsregeling waarover u in het opleidingscontract meer kunt lezen. Op de eerste cursusdag ontvangt u een studiehandleiding. Op alle inschrijvingen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u inzien op of via de Kamer van Koophandel. Op uw verzoek worden deze voorwaarden aan u toegezonden. Copyright MC Consultants B.V

16 4. Na de opleiding 4.1 Onze nazorg Wij koesteren het Beschermingsbewind Nieuwe Stijl in algemene zin en onze oud-deelnemers in het bijzonder. Reden waarom wij belang hechten aan nazorg. De nazorg bestaat uit de mogelijkheid van individuele of groepsgewijze super- en/of intervisie. Indien gewenst begeleiden c.q. coachen wij oud-deelnemers in en tijdens hun eigen praktijk. Daartoe is het volgende nazorgpakket ontwikkeld: 1 Twee keer per jaar organiseren wij terugkomdagen waarop met behulp van super- en/of intervisie de ontwikkeling van u als beschermingsbewindvoerder in kaart wordt gebracht. Hierop volgend kan, indien gewenst, een maatwerktraject worden uitgestippeld waarbij uw ontwikkeling als beschermingsbewindvoerder gemonitord wordt. Deelname aan de terugkomdagen is gratis, een maatwerktraject wordt aan u gefactureerd. Daarnaast streven wij er naar deze vorm van begeleiding onder de noemer permanente educatie te rangschikken waarvoor wij accreditatie zullen nastreven. Dit levert u dan PE punten op. 2 Indien gewenst kunnen oud-deelnemers direct gebruik maken van het maatwerktraject zoals onder 1 beschreven. Dit maatwerktraject neemt een aanvang direct volgend op het met succes afronden van de opleiding. Naast aandacht voor uw ontwikkeling als beschermingsbewindvoerder is er ook aandacht voor vraagstukken m.b.t. ondernemerschap en freelance activiteiten. Aan dit uitgebreidere maatwerktraject zijn kosten verbonden. Copyright MC Consultants B.V

Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers Informatiegids Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk)

Nadere informatie

Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator

Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Tel: 084-4308487 Mr.

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Maliebaan 45 3581 CD Utrecht 030 2731433 Cursussen in Den Bosch, Amsterdam en Amersfoort

Maliebaan 45 3581 CD Utrecht 030 2731433 Cursussen in Den Bosch, Amsterdam en Amersfoort Opleidingen : Juristnet heeft nu meer dan twintig bewindvoerders/schuldhulpverleners in opleiding, heeft nu bewindvoerders aan het werk, organiseert netwerken en zorgmarkten en heeft voor bewindvoerders

Nadere informatie

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016 7e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Mediator

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Mediator Geluk ervaren, is jezelf leren kennen E. Kieckens BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 5 Opzet 5 Inhoud 7 Erkenning

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

L EERGANG L EAN T EAMCOACH!

L EERGANG L EAN T EAMCOACH! Lean...3 Waaromleanteamcoaching?...3 Doelgroep...4 Incompanyopleidingleanteamcoachingopmaat...4 LeergangLeanTeamcoach...5 EVC s...7 OpzetenopbouwvandeLeergangindepraktijk...8 Coachopleiders...10 MarijkeLingsma...10

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Basisjaar: Academisch Coach Inhoudsopgave Coachen... 3 Resultaat van de opleiding... 3 Doelgroep... 3 De Organisatie... 4 Onze Visie... 4 De Opleiding... 5 Opzet van

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

People for Business - Business for People

People for Business - Business for People HOGESCHOOL ZUYD People & Business Management Sittard WERKEND LEREN People for Business - Business for People Hogeschool Zuyd Jouw partner in een succesvolle loopbaan Met ruim 13.500 studenten en 40 (brede)

Nadere informatie

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach

KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Onze grootste prestatie is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer weer opstaan Confucius KIND - JEUGD - GEZIN Opleiding tot Pubercoach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2015-2016 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie