MfN Familiemediator. Informatiegids. Specialisatieopleiding MC CONSULTANTS B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MfN Familiemediator. Informatiegids. Specialisatieopleiding MC CONSULTANTS B.V."

Transcriptie

1 Informatiegids Specialisatieopleiding MfN Familiemediator MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Tel: Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer Fax: A.P.M. (Arnold) Vanderlyde Web: A. (André) Tolman, MFP K.v.K H.F.M. (Henk) Vanderlyde ING bank F.G.R. (Ron) Jung Btwnr B01 R. (Robert) Kuipers 1

2 INHOUDSOPGAVE* De opleiding tot MfN Familiemediator pag. 3 - Het doel van de opleiding pag. 3 - De toelatingseis pag. 3 - De studieduur van de opleiding / aanwezigheid pag. 3 - De inhoud van de opleiding pag. 4 - De trainers pag. 7 - De afronding van de opleiding / erkenning / PE punten pag. 8 - Waarborg kwaliteit trainers pag. 9 - De verplichte literatuur pag. 9 - Kosten / inschrijving/ annulering pag. 10 * Aan de inhoud van deze informatiegids kunnen geen rechten ontleend worden. 2

3 De opleiding tot MfN Familiemediator Het doel van de opleiding De opleiding tot MfN Familiemediator van MC Consultants (hierna: de opleiding) stelt mediators in staat zich te professionaliseren tot Familiemediator. De opleiding integreert de voor de uitoefening van het beroep van Familiemediator vereiste gedragswetenschappelijke kennis, juridische kennis, financiële/fiscale kennis en vaardigheden. Door het volgen van deze opleiding verwerft u kennis en inzicht over: - u zelf tijdens Familiemediations; - de voor een geslaagde Familiemediation vereiste specifieke instrumentaria; - de valkuilen die het welslagen van Familiemediation kunnen bemoeilijken of zelfs verhinderen, zoals daar onder andere zijn: contra indicaties, verborgen agenda s en de afwezigheid van 2 e of 3 e lijnsvoorzieningen. Goed beschouwd wordt u opgeleid tot een Familiemediator die beantwoordt aan het algemene beroepsprofiel Familiemediator zoals dit door het Nederlands Mediation Instituut (hierna: de MfN) is vastgesteld. De toelatingseis De opleiding is toegankelijk voor (aankomende) MfN Registermediators. De studieduur van de opleiding / aanwezigheid De opleiding kent 15 dagdelen verdeeld over 6 kalenderdagen*. Een dagdeel omvat 3/3,5 klokuren. De 6 kalenderdagen zijn doorgaans verdeeld over dinsdagen en woensdagen. 3

4 Tijdens de opleiding geldt een 100% aanwezigheidsverplichting. Indien een cursist niet aan deze aanwezigheidsverplichting kan voldoen, kan in overleg met de docent/trainer een vervangende opdracht gegeven worden. Een geplande opleiding vindt doorgang indien zich minimaal 6 cursisten hebben ingeschreven. Aan een geplande opleiding kunnen maximaal 18 cursisten deelnemen. * Zie voor de actuele opleidingsdata inclusief tijden: * In overleg kan het aantal kalenderdagen aangepast worden mits minimaal 50 contacturen gerealiseerd worden. De inhoud van de opleiding De inhoud van de opleiding is gefundeerd op vier uitgangspunten: - de opleiding dient geënt te zijn op een sterke relatie met de beroepspraktijk van de Familiemediator; - de persoonlijke ontwikkeling en competentiegroei van de cursist staan centraal; - er dient een krachtige leeromgeving te zijn waarbij intervisie onmisbaar is; - de voertaal tijdens de opleiding is Nederlands. De 6 kalenderdagen zijn in 3 blokken verdeeld: Blok 1 bestaat uit twee kalenderdagen met in totaal 5 dagdelen. Blok 2 bestaat uit twee kalenderdagen met in totaal 5 dagdelen. Blok 3 bestaat uit twee kalenderdagen met in totaal 5 dagdelen. De blokken 1 t/m 3 bestaan uit een combinatie van theorie en vaardigheden evenals het oefenen van/met kennis en vaardigheden die typerend zijn voor een Familiemediator. Let op: De opleiding kan ook in combinatie mat de basisopleiding tot MfN Registermediator gevolgd worden. Deze combinatie kent 30 dagdelen verdeeld over 12 dagen en kost 4890,00 per cursist. De totaalkosten voor het bij MC Consultants B.V. los volgen van beide opleidingen bedragen: 5390,00. U kunt dus geld ( 500,00) en tijd (12 dagen i.p.v. 14 dagen) besparen! 4

5 Tijdens de blokken is er onder andere aandacht voor: A) Gedragswetenschappelijke kennis In dit theoretische onderdeel wordt aandacht besteed aan de volgende elementen: - Basiskennis 1 van de psychologische, sociale en fysieke factoren van een familiekwestie bij kinderen en volwassenen (o.a. rouw, depressieve gevoelens en overspannenheid) - basiskennis van de ontwikkelingsfases bij kinderen en volwassenen en de bijbehorende behoeften en gedragingen, in het bijzonder over gedragingen bij loyaliteitsconflicten en verlies - basiskennis en kunde om te communiceren met kinderen - basiskennis van de gevolgen van nieuw samengestelde gezinnen - basiskennis van de systeemtheorie, in het bijzonder van systemische processen binnen gezinnen en families - basiskennis van relatie-/ruziemodellen in gezinnen en families - basiskennis van culturele diversiteit bij mediation B) Juridische kennis In dit theoretische onderdeel wordt aandacht besteed aan de volgende elementen: - basiskennis van de wettelijke regelingen omtrent ouderschap, afstamming en gezag over minderjarigen - basiskennis van het erfrecht - basiskennis van de afwikkeling van pensioenaanspraken - basiskennis van het huwelijksvermogensrecht; - basiskennis van het recht omtrent kinder- en partneralimentatie - basiskennis van de processuele afwikkeling van echtscheidingen - basiskennis van samenlevingsvormen - basiskennis van het international privaatrecht m.b.t. familiekwesties - basiskennis van het ouderschapsplan - basiskennis van de samenstelling van een (echt)scheidingsconvenant en vaststellingsovereenkomst 1 Basiskennis = voldoende kennis om valkuilen te herkennen en tijdig naar een professionele derde te kunnen verwijzen. 5

6 C) Financiële en Fiscale kennis In dit theoretische onderdeel wordt aandacht besteed aan de volgende elementen: - basiskennis van het maken van een eenvoudige vermogensopstelling ten behoeve van de verdeling van een gemeenschap van goederen en/of de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden - basiskennis van het maken van een eenvoudig overzicht van de kosten van levensonderhoud ten behoeve van het globaal bepalen van de behoefte - basiskennis van het maken van een eenvoudige alimentatieberekening volgens de gangbare Tremanormen ten behoeve van het globaal bepalen van de draagkracht - basiskennis van de standaardregeling van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, en de standaardregeling van de Pensioenwet - basiskennis van de meest voorkomende fiscale en financiële aspecten van een scheiding - basiskennis van het verschil tussen kosten van huishouding en overgespaarde inkomsten - basiskennis van het verschil in vermogenafwikkeling tussen partijen die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, onder huwelijkse voorwaarden en ongehuwd samenleven D) Vaardigheden In een praktisch gericht onderdeel (o.a. rollenspelen) over een familiekwestie wordt de toekomstig Familiemediator eigen gemaakt met de volgende elementen: - het onderkennen van contra indicaties en/of het doorzien van misbruik van mediation en adequaat handelen in deze - het onderkennen van vermoed huiselijk geweld, kindermishandeling of psychopathologisch gedrag en het adequaat handelen in deze - het onderkennen van de mogelijkheden van verschillende andere professionals op het gebied van familiekwesties en het (tijdig) inschakelen van c.q. doorverwijzen naar deze - het opstellen van een (echt)scheidingsconvenant of een vaststellingsovereenkomst over een familiekwestie - het opstellen van een eenvoudige vermogensopstelling - het opstellen van een eenvoudig overzicht van de kosten van levensonderhoud - het opstellen van een eenvoudige alimentatieberekening - het omgaan met de scheidingsmelding - het omgaan met het verstrekken van inhoudelijke informatie als mediator versus de eigen verantwoordelijkheid van partijen om die informatie te verwerven 6

7 Intervisie binnen de opleiding Het is van essentieel belang dat de toekomstig Familiemediator kennis, inzicht en competenties op het procesniveau van begeleiden heeft. Op dit procesniveau richt de intervisie zich. Intervisie geeft handvatten om het zelfreflecterend en lerend vermogen te vergroten. Daarbij is de interne dialoog van groot belang om zaken zuiver en helder te blijven zien. Intervisie vergroot het handelingsrepertoire en draagt bij aan het herkennen en erkennen van eigen valkuilen en blinde vlekken. Los van inhoudelijke, juridische en procedurele kennis vraagt het beroep van Familiemediator om persoonlijke en strategische competenties. Intervisie biedt de mogelijkheid om kennis en inzicht te verwerven in het eigen leerproces en dat van anderen. Eigen normen en waarden, overtuigingen, competenties en paradigma s zijn onderwerpen die aan bod komen tijdens de Intervisie. Cursisten nemen in groepen van 3-4 cursisten deel aan de intervisie. De trainers De opleiding wordt verzorgd door bekwame trainers. Naast hun bewezen expertise terzake de materie van Familiemediation zijn de trainers tevens geselecteerd op basis van hun aantoonbaar aanwezig inspirerend vermogen. MC Consultants is zich er immers van bewust dat een zeer krachtige leeromgeving staat of valt met de kennis, houding en vaardigheden van haar docenten en trainers. Bij een groepsgrootte van 6-10 cursisten verzorgt minstens één trainer de opleiding. Bij een groepsgrootte van cursisten verzorgen minstens twee trainers de opleiding. MC Consultants is van mening de voor de job juiste mensen te hebben geselecteerd: André Tolman, MFP en hoofdtrainer André is Master of Art in Financial Planning / Certified Financial Planner, MfN Registermediator en MfN Familiemediator. Hij beschikt over een gedegen en zeer ruime werkervaring als Mediator, MfN Peer-reviewer, Coach en Trainer. Bij diverse (landelijk werkende) organisaties is hij tevens Vertrouwenspersoon. André verzorgt al jaren trainingen en opleidingen voor Advocaten, Notarissen, Financiële adviseurs, Mediators en overheid en semioverheidsinstellingen. André is een Familiemediator pur sang. 7

8 Mr. Jan Snoeijer Jan is als bevoegd docent Recht en Methodische Beroepsvorming (Wet BIO) actief binnen het beroepsonderwijs. Daarnaast is hij eigenaar-directeur van Juridisch Adviesbureau Snoeijer, gevestigd te Brunssum. Jan is voorts actief als ADR Full Certified Registermediator. Ook is Jan beschermingsbewindvoerder en/of mentor van hen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voordat Jan actief werd als mediator heeft hij 9 jaar voor het Centrum voor Maatschappelijk werk in Kerkrade gewerkt. Het begeleiden van multi-problem gezinnen maakte daarbij deel uit van het takenpakket van Jan. De afronding van de opleiding / erkenning / PE Punten De opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen. U wordt met behulp van een praktijkopdracht geëxamineerd op kennis en vaardigheden. Nadat u de opleiding hebt afgerond, ontvangt u het door de MfN erkend certificaat Familiemediator. Hiermee kunt zich bij en via de MfN profileren als Familiemediator. Uw registratie bij de MfN wordt dan voorzien van de aantekening Familiemediator. Deze opleiding heeft de status van Permanente Educatie en is door de MfN gewaardeerd met 25 PE punten voor categorie 1A én 25 PE punten voor categorie 2! 8

9 Waarborg kwaliteit trainers De trainers zijn verplicht met behulp van training, frequente intervisie en een continue evaluatie van de werkwijze, de begeleiding, de beoordelingssystematiek en de beoordelingsresultaten toe te werken naar een hogere kwaliteit en betrouwbaarheid. De trainers volgen uit eigener beweging en met gebruikmaking van eigen middelen trainingen. Teneinde de kwaliteit van de werkwijze, de begeleiding, de beoordelingssystematiek en de beoordelingsresultaten daadwerkelijk blijvend te kunnen garanderen verricht MC Consultants ieder halfjaar onderzoek naar de gebruikte systematiek en uitkomst van beoordelingen. MC Consultants toetst bij iedere concrete opdrachtverstrekking en bij ieder halfjaarlijks onderzoek of (de beoogde) trainers aan de voor een correcte beoordelingswijze vereiste kwaliteiten voldoen! De verplichte literatuur Tijdens de opleiding wordt veelvuldig gebuikt gemaakt van de volgende, verplicht voorgeschreven, literatuur: Handboek scheidingsbemiddeling, Prof. Dr. P. Hoefnagels ISBN: Naslag Kind en echtscheiding, een ontwikkelingspsychologisch perspectief Karin Singendonck & Greet Meesters ISBN , 2012 Deze verplichte literatuur hoeft u zelf niet aan te schaffen, zij wordt u ter beschikking gesteld. 9

10 Kosten / inschrijving / annulering Kosten: De kosten voor de opleiding bedragen bij een losse cyclus 2700,00 per cursist*. De kosten voor de opleiding bedragen in de gecombineerde cyclus (in 12 dagen worden zowel de basisopleiding tot MfN Registermediator als de specialisatie tot MfN Familiemediator afgerond) 1890,00 per cursist. De totale kosten voor deze combinatie bedragen derhalve 4890,00**. De opleiding is vrijgesteld van BTW. Bij deze kosten is het volgende inbegrepen**: Handboek scheidingsbemiddeling, Prof. Dr. P. Hoefnagels Kind en echtscheiding, een ontwikkelingspsychologisch perspectief Karin Singendonck & Greet Meesters; Schrijfmateriaal (klapper, kladblok, pen); Verblijfskosten (lunches, zo nodig diner, onbeperkt koffie/thee en fris). Afsluitende borrel. Voor eigen rekening komen: Uw reiskosten; Kosten van overnachting (indien gewenst). * Deelnemers die bij MC Consultants B.V. met succes de losse basisopleiding tot MfN Registermediator hebben gevolgd (of volgen of gaan volgen), ontvangen een korting van 30% indien zij vervolgens de specialisatieopleiding los gaan volgen. ** In de totaalkosten van de gecombineerde opleiding is alle literatuur inbegrepen. Inschrijving: Inschrijving kan geschieden via de website: zie Inschrijving kan ook plaatsvinden d.m.v. van het (digitale) inschrijfformulier dat u via kunt invullen / downloaden. Nadat u het formulier hebt uitgeprint en ingevuld, kunt u het formulier inclusief een kopie van een geldig identiteitsbewijs sturen naar: MC Consultants B.V. T.a.v. de afdeling Inschrijvingen Antwoordnummer VB SITTARD Een ingevuld formulier en een kopie van een geldig identiteitsbewijs kunt u ook gescand naar MC Consultants mailen: 10

11 Zodra uw inschrijving ontvangen is, krijgt u een opleidingscontract toegestuurd. Nadat u het opleidingscontract ondertekend aan MC Consultants hebt geretourneerd, hebt u van rechtswege een termijn van 7 werkdagen waarbinnen u de inschrijving kunt beëindigen. Daarnaast kent MC Consultants een eigen, klantvriendelijke, annuleringsregeling waarover u hieronder meer kunt lezen. Op de eerste cursusdag ontvangt u een studiehandleiding. Op alle inschrijvingen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u inzien op of via de Kamer van Koophandel. Op uw verzoek worden deze voorwaarden aan u toegezonden. Annulering: Door de inschrijver: Inschrijvers die een reeds bevestigde inschrijving wensen te annuleren, dienen rekening te houden met de volgende annuleringsregeling: 1. A:Tot 1 dag voor de startdatum van de opleiding/cursus kan de inschrijver, die zich zelf ingeschreven heeft, zich kosteloos laten vervangen door een andere inschrijver. De andere inschrijver c.q. de vervanger is voorts verplicht de opleidingskosten per direct te voldoen. B:Indien de ingeschrevene door een ander is ingeschreven kan die ander tot 1 dag voor de startdatum van de opleiding/cursus kosteloos een ander, met diens toestemming, inschrijven. In dit geval vindt, indien relevant, verrekening terzake de verschuldigde en de te restitueren opleidingskosten plaats. 2. Tot 4 weken voor de startdatum kan de inschrijver kosteloos annuleren met dien verstande dat er in dit geval wel 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. 3. Bij annulering tussen de 4 e en de laatste week vóór de startdatum wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht c.q. wordt 50% van de opleidingskosten aan de inschrijver gerestitueerd. 4. Bij annulering tussen de 7 e en de 1 e dag voor de startdatum wordt 75% van de opleidingskosten in rekening gebracht c.q. wordt 25% van de opleidingskosten aan de inschrijver gerestitueerd. 5. Bij annulering door de inschrijver op de startdatum of wanneer de ingeschrevene zonder annulering niet op de startdatum verschijnt, wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht c.q. vindt er geen restitutie plaats. 11

12 6 Bij een annulering op basis van de punten 2, 3 of 4 worden er geen verblijfkosten in rekening gebracht. 7 Bij een annulering op basis van punt 5 worden aan de Inschrijver verblijfkosten in rekening gebracht doch deze zijn/worden, in het geval van een annulering als onder 5 omschreven, beperkt tot de verblijfkosten van de startdatum. In het geval een ingeschrevene zonder annulering niet op de startdatum verschijnt, worden eveneens de verblijfkosten van de startdatum aan de Inschrijver in rekening gebracht. Voor alle daaropvolgende opleidingc.q. cursusdagen waarop de ingeschrevene, zonder voorafgaande kennisgeving, niet verschijnt, geldt dat de verblijfkosten behorende tot deze verzuimdata aan de Inschrijver in rekening worden gebracht. Door MC Consultants: Gelet op de algemene voorwaarden behoudt MC Consultants zich het recht voor een geplande opleiding vóór en op de startdatum van de opleiding kosteloos te annuleren waarna direct restitutie plaatsvindt van de reeds door de Inschrijver, t.b.v. de geannuleerde opleiding betaalde opleidingskosten. MC Consultants behoudt zich, gelet op de algemene voorwaarden, tevens het recht voor een reeds gestarte c.q. lopende opleiding kosteloos te annuleren c.q. te beëindigen. In dit geval vindt de volgende verrekening plaats: Het aan de inschrijver te restitueren bedrag aan opleidingskosten is het resultaat van de som:totale opleidingskosten -/- de naar evenredigheid te berekenen kosten van een nog niet aangevangen c.q. gestart lesblok. 12

Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator

Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Tel: 084-4308487 Mr.

Nadere informatie

Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers Informatiegids Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk)

Nadere informatie

Opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl

Opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl Informatiegids Opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Drs. H. Ortmans Tel: 084-4308487 Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer Fax:

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION MfN geaccrediteerd Specialisatieopleiding familiemediation Introductie Van alle terreinen waarop mediation aan het verdere leven van mensen een belangrijke bijdrage

Nadere informatie

Eindrapportage echtscheidingswerkgroep 3.

Eindrapportage echtscheidingswerkgroep 3. Eindrapportage echtscheidingswerkgroep 3. Eindrapportage echtscheidingswerkgroep 3, versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. Projectplan echtscheiding voor rechtspraak, advocatuur en medewerkers MvJ. 2.

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Informatie over de Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden,

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen:

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen: CURSUSAANBOD INLEIDING Eén van de verplichtingen voor de werkgever in het kader van de Arbowet is zorg te dragen voor permanente educatie van medewerkers. SEIZOEN 2015-2016 Het aanbod van de SEVT-opleidingen

Nadere informatie

BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER

BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER Tegenpartij of Conflictpartner Basisopleiding mediation Tegenpartij of Conflictpartner Al vanaf 1996 staat mediation bij Merlijn in het centrum van

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Vertel het me en ik zal het vergeten Laat het me zien en ik zal het onthouden Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius Voorwoord

Nadere informatie

Basisopleiding Trainingsacteur 23

Basisopleiding Trainingsacteur 23 1 Basisopleiding Trainingsacteur 23 oktober 2015 maart 2016 Vertel het me en ik zal het vergeten Laat het me zien en ik zal het onthouden Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius Voorwoord

Nadere informatie

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 5 Opleiding HBO Bedrijfskunde 6 Niveaus van competentie 11 Structuur 13 Inhoud

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

rbo Arbeidstijden Vakantiereg

rbo Arbeidstijden Vakantiereg ie- en initiatief MR Instemmin rbo Arbeidstijden Vakantiereg rken Leeftijdsbewust belone organisatie Fusie en overname eggenschap OR Cursussen Informatie- en e Externe deskundigen Arb trainingen Gedragscodes

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV Artikel 1. Definities Gebruiker: Reframe ComFit BV, gevestigd te Tilburg en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18080017;

Nadere informatie

Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Opleiding voor docenten in het MBO

Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Opleiding voor docenten in het MBO Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Opleiding voor docenten in het MBO Programmagids 2015-2017 Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Opzet

Nadere informatie

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie