Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator"

Transcriptie

1 Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Tel: Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer Fax: A.P.M. (Arnold) Vanderlyde Web: A. (André) Tolman, MFP K.v.K H.F.M. (Henk) Vanderlyde ING bank F.G.R. (Ron) Jung Btwnr B01 R. (Robert) Kuipers

2 INHOUDSOPGAVE* De Basisopleiding Mens, Mind en Mediator pag. 3 - Het doel van de opleiding pag. 3 - De toelatingseisen en intakeprocedure pag. 3 - Het niveau van de opleiding / voor wie? pag. 4 - De studieduur van de opleiding / aanwezigheid pag. 4 - De inhoud van de opleiding pag. 5 - De opleidingslocatie(s) pag. 7 - De docenten, trainers en supervisor pag. 8 - De afronding van de opleiding / erkenning pag Waarborg kwaliteit docenten, trainers en supervisor pag De verplichte en aanbevolen literatuur pag Kosten / inschrijving/ annulering pag. 11 Na de Basisopleiding Mens, Mind en Mediator pag MfN Registermediator / MfN Familiemediator pag Onze nazorg pag. 15 * Aan de inhoud van deze informatiegids kunnen geen rechten ontleend worden. 2

3 De Basisopleiding Mens, Mind en Mediator Het doel van de opleiding De Basisopleiding Mens, Mind en Mediator van MC Consultants (hierna: de opleiding) integreert de voor de uitoefening van het beroep van Mediator vereiste (mensen)kennis, houding en vaardigheden. Door het volgen van deze opleiding verwerft u kennis en inzicht over: - u zelf, volgens de filosofie van MC Consultants het belangrijkste element binnen het hele spectrum van Mediation; - het voor een geslaagde Mediation benodigd instrumentarium waaronder gesprekstechnische en methodische vaardigheden; - de valkuilen die het welslagen van Mediation kunnen bemoeilijken of zelfs verhinderen, zoals daar onder andere zijn: wantrouwen, afhankelijkheid en verborgen agenda s. Goed beschouwd, verwerft u door het volgen van de opleiding technieken en vaardigheden die u in uw beroepspraktijk van pas komen op de terreinen van Mediation, communicatie, (team)coaching, personeelszorg, klachtafhandeling en conflictmanagement. De toelatingseisen en intakeprocedure Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding dient u te beschikken over een HBO of WO werk- en denkniveau blijkend uit de door u te overleggen bewijsstukken betreffende eerder verworven kennis (EVK) en/of eerder verworven competenties (EVC). Na inschrijving krijgt u een opleidingscontract toegestuurd. Nadat u het opleidingscontract ondertekend aan MC Consultants hebt geretourneerd krijgt u een schriftelijke intake. Met behulp van een door u beantwoordde en aan MC Consultants geretourneerde vragenlijst wordt bepaald of u definitief toelaatbaar bent. Eventueel kan er volgend op de schriftelijke intake een mondelinge intake plaatsvinden. Datum, tijd en locatie van de mondelinge intake worden u tijdig medegedeeld. MC Consultants behoudt zich het recht voor om basis van de uitkomsten van de intake het opleidingscontract, onder opgave van reden(en), eenzijdig te beëindigen. Vrijstellingen worden niet verleend. 3

4 Het niveau van de opleiding / voor wie? De opleiding wordt op HBO niveau verzorgd. De voertaal is Nederlands. De opleiding kan door iedereen gevolgd worden die aan de toelatingseis voldoet. Anders dan vaak verondersteld wordt, kunnen ook niet-juristen de opleiding volgen. Veel belangrijker dan juridische kennis is immers uw affiniteit met mensen(werk). De studieduur van de opleiding / aanwezigheid De opleiding kent 20 dagdelen verdeeld over 8, 9 of 10 kalenderdagen*. Een dagdeel omvat drie klokuren en de 8, 9 of 10 kalenderdagen zijn verdeeld over dinsdagen en woensdagen. Deze dagen worden in blokken geroosterd. In overleg met een startende groep wordt bij aanvang van een cyclus bepaald hoe de 20 dagdelen verdeeld worden. Een groep kan kiezen voor maximaal 4 dagdelen in de avond. Zo kent de cyclus van 8 dagen maximaal 4 avonddagdelen. Het aantal contacturen bedraagt 60, de totale studielast 239 uren. Ongeacht de keuze van een groep voor wat het aantal kalenderdagen betreft, is het aantal van 60 contacturen gegarandeerd! Tijdens de opleiding geldt een 100% aanwezigheidsverplichting. Indien een cursist niet aan deze aanwezigheidsverplichting kan voldoen, kan in overleg met de docent/trainer een vervangende opdracht gegeven worden. Een geplande opleiding vindt doorgang indien zich minimaal 6 cursisten hebben ingeschreven. Aan een geplande opleiding kunnen maximaal 18 cursisten deelnemen. Bourgondisch als wij zijn, wordt een opleidingscyclus steevast afgerond met onze zogenaamde Diplomaborrel waartoe naast de cursist ook zijn/haar partner van harte wordt uitgenodigd. Nodeloos om te vermelden dat deze diplomaborrel op kosten van MC Consultants plaatsvindt. Let op: De opleiding kan ook in combinatie mat de specialisatieopleiding tot MfN Familiemediator gevolgd worden. Deze combinatie kent 30 dagdelen verdeeld over 12 dagen en kost 4890,00 per cursist. De totaalkosten voor het bij MC Consultants B.V. los volgen van beide opleidingen bedragen: 5390,00. U kunt dus geld ( 500,00) en tijd (12 dagen i.p.v. 14 dagen) besparen! * Zie voor de actuele opleidingsdata: 4

5 De inhoud van de opleiding De inhoud van de opleiding is gefundeerd op een drietal uitgangspunten: - de opleiding dient geënt te zijn op een sterke relatie met de beroepspraktijk van de Mediator; - de persoonlijke ontwikkeling en competentiegroei van de cursist staan centraal (maatwerk onder andere gebaseerd op de individuele leerstijl, het op individueel niveau nadrukkelijk integreren van Mens en Mind enerzijds en het beroep van Mediator anderzijds en intervisie) - er dient een krachtige leeromgeving te zijn waarbij intervisie onmisbaar is. Tijdens de opleiding verzorgen bevoegde docenten en bekwame trainers hoor- en werkcolleges. Tijdens de hoorcolleges is er onder andere aandacht voor: - de verschillende theorieën inzake Mediation en andere vormen van Alternative Dispute Resolution (ADR); - communicatietheorieën en theorieën van conflicthantering; - de communicatie tussen partijen betrokken bij en in een conflict; - de verschillende onderhandelingsstrategieën; - de voorwaarden voor Mediation; - het Mediationproces inclusief fasering - het hanteren van creativiteit bij conflicthantering; - macht en invloed van partijen betrokken bij en in een conflict; - de wetmatigheid van wederkerigheid; - de onpartijdigheid / neutraliteit van de Mediator; - het onderkennen van indicaties en contra indicaties voor Mediation; - het MfN Mediation Reglement en de MfN Gedragsregels en de toepassing daarvan, Klachtenregeling MfN, Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators, evenals de (voorbeeld-) contracten en modellen die het MfN aan MfNgeregistreerd Mediators ter beschikking stelt, doelstellingen, rol en positionering van het MfN; registratie-eisen MfN; persoonscertificatie MfN-geregistreerd Mediators; - de ethische dilemma s voor Mediation; - juridische vaardigheden: een Mediator dient op hoofdlijnen op de hoogte te zijn van het juridisch kader waarin Mediation is geplaatst. De Mediator dient kennis te hebben van de belangrijkste juridische aspecten van Mediation als instrument op zich en van het functioneren van Mediator als zodanig. De volgende onderdelen komen tijdens de opleiding in ieder geval aan de orde: 5

6 1. een globaal beeld van het Nederlandse rechtssysteem en de plaats van Mediation daarin; 2. de juridische betekenis van de Mediationovereenkomst en het belang er van; 3. de status van de (tussentijdse en eind-) verslagen in de Mediation; 4. de juridische betekenis van de vertrouwelijkheid en de geheimhouding; 5. de (reikwijdte van de) beroepsaansprakelijkheid van de Mediator; 6. de juridische betekenis van de vaststellingsovereenkomst. Tijdens de werkcolleges is er onder andere aandacht voor: - het onderkennen c.q. signaleren van contra indicaties; - het doorzien van misbruik van Mediation (verborgen agenda s); - het opbouwen van vertrouwensrelatie tussen de Mediator en partijen enerzijds en tussen de partijen onderling anderzijds; - de vaardigheid inhoud en relatie te (onder)scheiden; - de vaardigheid teneinde de belangen van partijen te kunnen identificeren; - de vaardigheid verschillen in zienswijze te identificeren en inzichtelijk te maken; - de vaardigheid om partijen creatief naar oplossingen te helpen zoeken; - de vaardigheid structuur te bieden; - de vaardigheid de machtsbalans tussen partijen te bewaken; - de vaardigheid impasses naar de oorsprong te herleiden en te doorbreken; - het beheersen van en zich voortdurend conformeren aan de procedurele aspecten van Mediation; - de vaardigheid in het hanteren van sessies met partijen afzonderlijk (de zgn. caucus); - het schrijven van een verslag van een (oefen)mediation; - het opstellen van een vaststellingsovereenkomst naar aanleiding van een (oefen)mediation conform de juridische status van een vaststellingsovereenkomst en getrouw aan de onderliggende (oefen)mediation; - het beheersen van gesprekstechnische vaardigheden, daaronder begrepen basisvaardigheden met betrekking tot luisteren, vragen stellen, omgaan met emoties, samenvatten en herdefiniëren; - de methodische inzet van intervisie, supervisie en consultatie; - de ontwikkeling van een basishouding, tot uitdrukking komend in het aanleren en bevorderen van: respect, vertrouwen, dienstbaarheid, betrouwbaarheid, intrinsieke belangstelling voor mensen en hun problemen, passie voor procesondersteuning, tolerantie voor ambiguïteit, neutraliteit en betrouwbaarheid. 6

7 Intervisie binnen de opleiding Het is van essentieel belang dat de mediator kennis, inzicht en competenties op het procesniveau van begeleiden heeft. Op dit procesniveau richt de intervisie zich. Intervisie geeft handvatten om het zelfreflecterend en lerend vermogen te vergroten. Daarbij is de interne dialoog van groot belang om zaken zuiver en helder te blijven zien. Intervisie vergroot het handelingsrepertoire en draagt bij aan het herkennen en erkennen van eigen valkuilen en blinde vlekken. Los van inhoudelijke, juridische en procedurele kennis vraagt het beroep van mediator om persoonlijke en strategische competenties. Intervisie biedt de mogelijkheid om kennis en inzicht te verwerven in het eigen leerproces en dat van anderen. Eigen normen en waarden, overtuigingen, competenties en paradigma s zijn onderwerpen die aan bod komen tijdens de Intervisie. Cursisten nemen in groepen van 3-4 cursisten deel aan de intervisie. De opleidingslocatie(s)* Bij de keuze van de opleidingslocatie laat MC Consultants zich leiden door het uitgangspunt dat de persoonlijke ontwikkeling en competentiegroei van de cursist centraal staan. De opleidingslocatie dient het integreren van Mens en Mind enerzijds en het beroep van Mediator anderzijds te faciliteren. Op dit moment biedt MC Consultants de opleiding aan in de regio s Assen en Roermond/Sittard. 7

8 De docenten, trainers en supervisor Zoals hiervoor reeds is opgemerkt worden de hoor- en werkcolleges verzorgd door bevoegde docenten en bekwame trainers. Naast hun bewezen expertise terzake de materie van conflicthantering zijn de docenten, trainers en supervisor tevens geselecteerd op basis van hun aantoonbaar aanwezig inspirerend vermogen. MC Consultants is zich er immers van bewust dat een zeer krachtige leeromgeving staat of valt met de kennis, houding en vaardigheden van haar docenten en trainers. Bij een groepsgrootte van 6-10 cursisten verzorgt minstens één trainer/docent de hoor- en werkcolleges. Bij een groepsgrootte van cursisten verzorgen minstens twee trainers/docenten de hoor- en werkcolleges. MC Consultants is oprecht van mening de voor de job juiste mensen te hebben geselecteerd. MC Consultants stelt de docenten, trainers en supervisor gaarne aan u voor: Petra Vanderlyde Petra is als bevoegd docent Personeelswerk / Personeelszorg en Methodische Beroepsvorming (Wet BIO) actief binnen het beroepsonderwijs. Daarnaast is zij eigenaar-directeur van het coachingsinstituut Vanderlyde coaching, gevestigd te Sittard. Vanuit dit instituut verzorgt Petra individuele en groepsgewijze coachingsessies. Zij is geïnteresseerd in authentieke motivaties; in waar het voor mensen in hun leven werkelijk om draait. In die bezinning wil zij graag iets voor anderen betekenen. Mr. Jan Snoeijer Jan is als bevoegd docent Recht en Methodische Beroepsvorming (Wet BIO) actief binnen het beroepsonderwijs. Daarnaast is hij eigenaar-directeur van Juridisch Adviesbureau Snoeijer, gevestigd te Brunssum. Jan is voorts actief als ADR Full Certified Registermediator. Ook is Jan beschermingsbewindvoerder en/of mentor van hen die een steun in de rug kunnen gebruiken. Door een oprechte interesse in anderen, nodigt Jan hen als vanzelf uit in beweging te komen. Jan is als mensenmens uit het juiste hout gesneden. Niet praten maar doen en een down to Earth benadering typeren Jan. Samen met Petra Vanderlyde staat Jan aan het roer van MC Consultants. 8

9 Als drievoudig Europees Kampioen Boksen en drievoudig Olympisch bronzen medaillewinnaar heeft Arnold Vanderlyde met succes de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Arnold heeft na zijn opleiding sportmanagement aan de Universiteit van Groningen gekozen voor ondernemerschap. Arnold is directeureigenaar van Vanderlyde Sport & Business. Arnold heeft een training ontwikkeld waarbij hij met behulp van heldere cases probleemstellingen schetst, waar cursisten vervolgens oplossingen voor zoeken. De implementatie van deze training in onze opleiding leidt onmiskenbaar tot de door ons nagestreefde integratie van Mens en Mind enerzijds en het beroep van Mediator anderzijds. Het is met name deze integratie waarmee onze opleiding zich onderscheidt van andere opleidingen. André Tolman, MFP Arnold Vanderlyde André Tolman is Master of Art in Financial Planning en Certified Financial Planner, MfN Registermediator en MfN Familiemediator. Hij beschikt over een gedegen en zeer ruime werkervaring als Mediator, Coach en Trainer. Bij diverse (landelijk werkende) organisaties is hij tevens Vertrouwenspersoon. André verzorgt al jaren trainingen en opleidingen voor Advocaten, Notarissen, Financiële adviseurs, Mediators en overheid en semioverheidsinstellingen. André is een specialist op het terrein van communicatie.. Ron Jung Ron is gediplomeerd supervisor. Hij is als gegradueerd Maatschappelijk werker en supervisor verbonden aan de stichting Impuls te Kerkrade. Het is een uitdaging voor Ron mensen vanuit een superviserende rol te begeleiden rond vraagstukken als het verbinden van persoon en functie. Hoe complexer en dynamischer mens en situatie zijn, hoe meer Ron in zijn element is. Recent heeft Ron een aantal supervisietrajecten met afdelingsmanagers van het Atrium Medisch Centrum (AMC) Heerlen succesvol afgerond. 9

10 De afronding van de opleiding / erkenning Vooropgesteld zij dat de opleiding geen afsluitend examen kent! Nadat u de opleiding hebt afgerond, ontvangt u een door de MfN en het Internationaal ADR Register erkend certificaat. Cursisten die overwegen zich als MfN Registermediator te laten registreren dienen zich er van bewust te zijn dat zij met het behalen van dit certificaat aan één van de drie summatieve voorwaarden voor registratie voldaan hebben. De andere voorwaarden betreffen het met succes afleggen van de zgn. kennistoets en het succesvol afleggen van een assessment. Waarborg kwaliteit docenten, trainers en supervisor De docenten, trainers en supervisor zijn verplicht met behulp van training, frequente intervisie en een continue evaluatie van de werkwijze, de begeleiding, de beoordelingssystematiek en de beoordelingsresultaten toe te werken naar een hogere kwaliteit en betrouwbaarheid. De docenten, trainers en supervisor volgen uit eigener beweging en met gebruikmaking van eigen middelen trainingen. Teneinde de kwaliteit van de werkwijze, de begeleiding, de beoordelingssystematiek en de beoordelingsresultaten daadwerkelijk blijvend te kunnen garanderen verricht MC Consultants ieder halfjaar onderzoek naar de gebruikte systematiek en uitkomst van beoordelingen. MC Consultants toetst bij iedere concrete opdrachtverstrekking en bij ieder halfjaarlijks onderzoek of (de beoogde) docenten, trainers en supervisor aan de voor een correcte beoordelingswijze vereiste kwaliteiten voldoen! De verplichte en aanbevolen literatuur Tijdens de opleiding wordt veelvuldig gebuikt gemaakt van de volgende, verplicht voorgeschreven, literatuur: - Handboek Mediation, A.F.M. Brenninkmeijer c.s., 5 e herziene druk, - Toolkit Mediation, M.A. Schonewille, derde herziene druk; - De teksten van de MfN-reglementen en modellen; Deze verplichte literatuur hoeft u zelf niet aan te schaffen, zij wordt u ter beschikking gesteld. De volgende literatuur wordt door MC Consultants warm aanbevolen: - Juridische aspecten van mediation, E. Schutte c.s., 3e herziene druk, ISBN ; - Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator, H.C.M. Prein, editie 2009, 4e druk, ISBN

11 Kosten / inschrijving / annulering Kosten: De kosten voor de opleiding bedragen in de losse cyclus 3500,00 per cursist*. De kosten voor de opleiding bedragen in de gecombineerde cyclus (in 12 dagen worden zowel de opleiding als de specialisatie tot MfN Familiemediator afgerond) 3000,00 per cursist*. De totale kosten voor deze combinatie bedragen 4890,00*. De opleiding, al dan niet gecombineerd gevolgd, is vrijgesteld van BTW. Bij deze kosten is het volgende inbegrepen**: Handboek Mediation, A.F.M. Brenninkmeijer c.s., 5 e herziene druk; Toolkit Mediation, M.A. Schonewille, derde herziene druk; De teksten van de MfN-reglementen en modellen; Verblijfskosten (lunches, onbeperkt koffie/thee en frisdrank); Diplomaborrel. Voor eigen rekening komen: Uw reiskosten; Kosten van overnachting (indien gewenst); De kosten voor aanbevolen literatuur; De kosten voor de kennistoets en het assessment t.b.v. MfN registratie; De kosten voor registratie bij de MfN. * Deelnemers die werkzaam zijn in het bekostigd onderwijs ontvangen een korting van 200,00. ** De totaalkosten van de gecombineerde opleiding is inclusief alle literatuur. Inschrijving: Inschrijving kan via de website plaatsvinden: zie Inschrijving kan ook plaatsvinden d.m.v. van het (digitale) inschrijfformulier dat u via kunt invullen / downloaden. Nadat u het formulier hebt uitgeprint en ingevuld, kunt u het formulier inclusief een kopie van een geldig identiteitsbewijs (gratis) sturen naar: MC Consultants B.V. T.a.v. de afdeling Inschrijvingen Antwoordnummer VB SITTARD. Een ingevuld formulier en een kopie van een geldig identiteitsbewijs kunt u ook gescand naar MC Consultants mailen: 11

12 Zodra uw inschrijving ontvangen is, krijgt u een opleidingscontract toegestuurd. Nadat u het opleidingscontract ondertekend aan MC Consultants hebt geretourneerd, hebt u van rechtswege een termijn van 7 werkdagen waarbinnen u de inschrijving kunt beëindigen. Daarnaast kent MC Consultants een eigen, klantvriendelijke, annuleringsregeling waarover u hieronder meer kunt lezen. Op de eerste cursusdag ontvangt u een studiehandleiding. Op alle inschrijvingen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u inzien op of via de Kamer van Koophandel. Op uw verzoek worden deze voorwaarden aan u toegezonden. Annulering: Door de inschrijver: Inschrijvers die een reeds bevestigde inschrijving wensen te annuleren, dienen rekening te houden met de volgende annuleringsregeling: 1. A:Tot 1 dag voor de startdatum van de opleiding/cursus kan de inschrijver, die zich zelf ingeschreven heeft, zich kosteloos laten vervangen door een andere inschrijver. De andere inschrijver c.q. de vervanger is voorts verplicht de opleidingskosten per direct te voldoen. B:Indien de ingeschrevene door een ander is ingeschreven kan die ander tot 1 dag voor de startdatum van de opleiding/cursus kosteloos een ander, met diens toestemming, inschrijven. In dit geval vindt, indien relevant, verrekening terzake de verschuldigde en de te restitueren opleidingskosten plaats. 2. Tot 4 weken voor de startdatum kan de inschrijver kosteloos annuleren met dien verstande dat er in dit geval wel 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. 3. Bij annulering tussen de 4 e en de laatste week vóór de startdatum wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht c.q. wordt 50% van de opleidingskosten aan de inschrijver gerestitueerd. 4. Bij annulering tussen de 7 e en de 1 e dag voor de startdatum wordt 75% van de opleidingskosten in rekening gebracht c.q. wordt 25% van de opleidingskosten aan de inschrijver gerestitueerd. 5. Bij annulering door de inschrijver op de startdatum of wanneer de ingeschrevene zonder annulering niet op de startdatum verschijnt, wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht c.q. vindt er geen restitutie plaats. 12

13 6 Bij een annulering op basis van de punten 2, 3 of 4 worden er geen verblijfkosten in rekening gebracht. 7 Bij een annulering op basis van punt 5 worden aan de Inschrijver verblijfkosten in rekening gebracht doch deze zijn/worden, in het geval van een annulering als onder 5 omschreven, beperkt tot de verblijfkosten van de startdatum. In het geval een ingeschrevene zonder annulering niet op de startdatum verschijnt, worden eveneens de verblijfkosten van de startdatum aan de Inschrijver in rekening gebracht. Voor alle daaropvolgende opleidingc.q. cursusdagen waarop de ingeschrevene, zonder voorafgaande kennisgeving, niet verschijnt, geldt dat de verblijfkosten behorende tot deze verzuimdata aan de Inschrijver in rekening worden gebracht. Door MC Consultants: Gelet op de algemene voorwaarden behoudt MC Consultants zich het recht voor een geplande opleiding vóór en op de startdatum van de opleiding kosteloos te annuleren waarna direct restitutie plaatsvindt van de reeds door de Inschrijver, t.b.v. de geannuleerde opleiding betaalde opleidingskosten. MC Consultants behoudt zich, gelet op de algemene voorwaarden, tevens het recht voor een reeds gestarte c.q. lopende opleiding kosteloos te annuleren c.q. te beëindigen. In dit geval vindt de volgende verrekening plaats: Het aan de inschrijver te restitueren bedrag aan opleidingskosten is het resultaat van de som:totale opleidingskosten -/- de naar evenredigheid te berekenen kosten van een nog niet aangevangen c.q. gestart lesblok. 13

14 Na de Basisopleiding Mens, Mind en Mediator MfN Registermediator Vooropgesteld zij dat MfN registratie geenszins verplicht is. De ervaring leert echter dat veruit de meeste cursisten, nadat zij de opleiding succesvol hebben afgesloten, voor MfN registratie kiezen. Reden waarom het MC Consultants er aan gelegen is u de weg naar (voortdurende) MfN registratie globaal en stapsgewijs te schetsen. MC Consultants gaat er daarbij van uit dat u de opleiding succesvol hebt afgerond. 1. U dient de Kennistoets en het assessment af te leggen. Belast met de organisatie en het afnemen van de kennistoets en het assessment is respectievelijk vooralsnog INTOP. Alle informatie over de kennistoets en het assessment kunt u lezen op Voorbeelden van niet-officiële oefenexamens kunt u vinden op NB: Tijdens de opleiding krijgt u 250 voorbeeld vragen aangereikt die representatief zijn voor de kennistoets. 2. Teneinde permanent geregistreerd te kunnen/mogen blijven dient u te voldoen aan de eis van Permanente Educatie. Wat deze eis van Permanente Educatie concreet inhoudt, kunt u lezen op Waar het natuurlijk op neer komt is dat de MfN d.m.v. de eis van Permanente Educatie kwaliteit borgt. MfN Familiemediator MC Consultants is de eerste opleider geweest aan wie de accreditatie van de specialisatieopleiding tot MfN Familiemediator verleend is. Deze specialisatieopleiding is apart of gecombineerd met de basisopleiding te volgen en is uitermate geschikt voor mediators die affiniteit met personen- en familierecht en erfrecht hebben. Deelnemers die bij ons tevens de basisopleiding hebben gevolgd/volgen/gaan volgen krijgen een korting van 30% op de opleidingskosten van deze specialisatieopleiding indien zij deze specialisatie separaat (dus niet gecombineerd met de basisopleiding) volgen. In combinatie bespaart u nog meer kosten! 14

15 ADR Full Certified Mediator Na het volgen van de opleiding kunt u zich ook registreren als ADR Full Certified Mediator. De opleiding is immers ook geaccrediteerd door het Internationale ADR Register. Tijdens de opleiding krijgt u hier meer informatie over. Onze nazorg MC Consultants koestert Mediation in algemene zin en haar oud-cursisten in het bijzonder. Reden waarom MC Consultants belang hecht aan nazorg. De nazorg bestaat uit de mogelijkheid van individuele of groepsgewijze super- en/of intervisie. Indien gewenst begeleidt c.q. coacht MC Consultants oud-cursisten in en tijdens hun eigen Mediation praktijk. Daartoe is het volgende nazorgpakket ontwikkeld: 1 Een keer per jaar organiseert MC Consultants een terugkomdag waarop met behulp van super- en/of intervisie de ontwikkeling van u als mediator in kaart wordt gebracht. Hierop volgend kan, indien gewenst, een maatwerktraject worden uitgestippeld waarbij uw ontwikkeling als Mediator gemonitord wordt. Deze monitoring geschiedt door bekwame consultants. Deelname aan de terugkomdag is gratis, een maatwerktraject wordt u in rekening gebracht. 2 Indien gewenst kunnen oud-cursisten direct gebruik maken van het maatwerktraject zoals onder 1 beschreven. Dit maatwerktraject neemt een aanvang direct volgend op het met succes afronden van de opleiding. Naast aandacht voor uw ontwikkeling als Mediator is er ook aandacht voor vraagstukken m.b.t. ondernemerschap en freelance activiteiten. Aan dit uitgebreidere maatwerktraject zijn kosten verbonden. 3 Oud-cursisten hebben de mogelijkheid als assistent-trainer deel te nemen aan een volgende cursuscyclus. Per cursuscyclus kunnen maximaal twee oudcursisten als assistent-trainer ingezet worden. Invulling van dit assistenttrainerschap geschiedt als volgt: - de assistent-trainer staat onder supervisie van de hoofdtrainer; - de assistent-trainer heeft voorafgaand aan zijn deelname een portfolio samengesteld waarin onder andere zijn leervragen opgenomen zijn; - de assistent-trainer levert een constructieve bijdrage, met name tijdens de werkcolleges (rollenspelen); - de ontwikkeling van de assistent-trainer wordt gemonitord. 15

16 Deelname als assistent-trainer is kosteloos zij het dat de reis- en verblijfkosten voor eigen rekening komen. 4 Oud-cursisten die geslaagd zijn voor de kennistoets kunnen zich gratis profileren via een eigen ruimte op de website van MC Consultants. 5 MC Consultants is actief op de mediationmarkt. Hiertoe biedt MC Consultants een kortingspakket aan waarbij potentiële afnemers kunnen aangeven er geen bezwaar tegen te hebben dat tijdens de mediationgesprekken een mediator in opleiding aanwezig is teneinde kennis en ervaring op te doen. Op deze wijze hoopt MC Consultants een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van kennis, houding en vaardigheden van toekomstige mediators. Deze mediators in opleiding zijn zij die bij MC Consultants met succes de opleiding tot MfN Registermediator hebben gevolgd. 6 Oud-cursisten die aan bepaalde criteria voldoen, komen in aanmerking voor het verzorgen van mediations waartoe MC Consultants benaderd is. Zie in dit verband ook punt 4. Meer informatie over het nazorgpakket ontvangt u tijdens de opleiding. 16

MfN Familiemediator. Informatiegids. Specialisatieopleiding MC CONSULTANTS B.V.

MfN Familiemediator. Informatiegids. Specialisatieopleiding MC CONSULTANTS B.V. Informatiegids Specialisatieopleiding MfN Familiemediator MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Tel: 084-4308487 Mr. A.J.P.M. (Jan)

Nadere informatie

Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers Informatiegids Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk)

Nadere informatie

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

Opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl

Opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl Informatiegids Opleiding Beschermingsbewindvoerder Nieuwe Stijl MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Drs. H. Ortmans Tel: 084-4308487 Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer Fax:

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation voor professionals

Basisopleiding Mediation voor professionals Basisopleiding Mediation voor professionals De 9-daagse Basisopleiding Mediation voor professionals is bedoeld voor een brede doelgroep. Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en KNB de Notaris hebben

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation voor professionals

Basisopleiding Mediation voor professionals Basisopleiding Mediation voor professionals De 9-daagse Basisopleiding Mediation voor professionals is bedoeld voor een brede doelgroep. Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en KNB de Notaris hebben

Nadere informatie

Protocol Klachtregeling

Protocol Klachtregeling Protocol Klachtregeling MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer Tel: 084-4308487 A.P.M. (Arnold) Vanderlyde Fax: 084-7414248 A. (André) Tolman,

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator Zuid-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 9 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Naam van de opleiding 2.2 Data en tijden najaar 2015 4 2.3 Doelgroep 5 2.4 Toelatingseisen en/of intake 5

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 10 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Data en tijden 2017 4 2.2 Doelgroep 5 2.3 Toelatingseisen en/of intake 5 2.4 Aantal deelnemers 5 2.5 Methodiek

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR ALGEMEEN Artikel 1 Algemene bepalingen a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Programma s van Erasmus Centrum voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert C. BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOLINGEN De in deze Bijzondere voorwaarden Scholingen vermelde bepalingen

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

6-DAAGSE MEDIATION OPLEIDING

6-DAAGSE MEDIATION OPLEIDING 6-DAAGSE MEDIATION OPLEIDING 6-daagse mediation opleiding Algemeen Wanneer u de opleiding tot mediator bij Match-it volgt, doet u alle benodigde kennis op en kunt u direct aan het werk als mediator. U

Nadere informatie

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Introductie Dit blok is een vervolg op de 6-daagse Basisopleiding tot Mediator van Merlijn. Het

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam www.mz-opleiders.nl 020-320 43 02 Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl Vanaf 15 mei 2012 start het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving

Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de cursussen van de BV (De Academie)

Nadere informatie

Minor Mediation. Faculteit Economie en Management

Minor Mediation. Faculteit Economie en Management Minor Mediation Faculteit Economie en Management Minor Mediation Wie? Studenten leren binnen deze minor als beginnend mediator op te treden. De in de minor aangeboden mediationtechnieken hebben daarnaast

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding Algemene voorwaarden Een door het secretariaat ontvangen inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de gekozen scholing en acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Wij hanteren

Nadere informatie

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS KERNGEGEVENS Document type: Informatieblad - Nederlands Onderwerp: Informatieblad ADR International Certified Conflictcoach Versie nummer: 2 Versie datum: April 2013 INHOUDSOPGAVE KERNGEGEVENS... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Opleiding Familiemediation. Therra. Algemene Informatie. Geaccrediteerde Specialisatie Opleiding

Opleiding Familiemediation. Therra. Algemene Informatie. Geaccrediteerde Specialisatie Opleiding Geaccrediteerde Specialisatie Opleiding Algemene Informatie Pagina 2 van 10 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Praktische informatie 4 2.2 Data en tijden 2017 4 2.3 Doelgroep 5 2.4 Toelatingseisen en/of

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

juni 2013 Basisgegevens:

juni 2013 Basisgegevens: 1 Regeling van Samenwerking tussen het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers (SKGV) en het nascholingsregister Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers (PE PKN) juni 2013 Basisgegevens:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Care Cursus Centrum per 1 juli 2014

Algemene voorwaarden Care Cursus Centrum per 1 juli 2014 Algemene voorwaarden Care Cursus Centrum per 1 juli 2014 Deze algemene voorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Care Cursus Centrum gevestigd te Laren (NH) ingeschreven bij de KvK onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg

Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Algemene voorwaarden Open inschrijving & In company scholing Leerhuizen Palliatieve Zorg Artikel 1 Definities a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leerhuizen enerzijds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION. specialisatietraining

MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION. specialisatietraining MERLIJN MASTERS BUSINESSMEDIATION specialisatietraining Merlijn Masters Businessmediation Doelgroep Deze vaardigheidstraining is bedoeld voor (MfN register) mediators die regelmatig in aanraking komen

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde

Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde Op alle met SPRINGBOON gesloten overeenkomsten door deelnemers zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Dit geldt voor zowel

Nadere informatie

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS KERNGEGEVENS Document type: Informatieblad - Nederlands Onderwerp: Informatieblad ADR International Certified Mediator Versie nummer: 2 Versie datum: April 2013 INHOUDSOPGAVE KERNGEGEVENS... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS

ADR INTERNATIONAL REGISTER CERTIFICATION & REGISTRATION FOR ARBITRATORS, CONFLICTCOACHES & MEDIATORS KERNGEGEVENS Document type: Informatieblad Nederlandstalig Onderwerp: Overgangsregeling Nederland tot 1 januari 2015 Versie nummer: 3 Versie datum: 1 juli 2014 ALGEMEEN Voor de Nederlandse markt is een

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS Artikel 1 Definities a) "KMBV": Opleidingsinstituut KMBV (vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen

Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen Er bestaan twee erkende categorieën opleidingsonderdelen: de methodisch-didactische scholing in het kader van de opleidingsroute voor supervisoren;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding Algemene voorwaarden Een door het secretariaat ontvangen inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de gekozen scholing en acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Wij hanteren

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK

STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK STICHTING STRAFRECHTPRAKTIJK Secretariaat: Postbus 557 2300 AN Leiden Telefoon: 071 519 1041 Fax: 071 517 5835 e-mail: secretariaat@stichtingstrafrechtpraktijk.nl ABN AMRO Bank te Den Haag: 58.92.49.010

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION MfN geaccrediteerd Familiemediation Specialisatieopleiding in 2 delen 1. Gedragswetenschappelijke kennis en vaardigheden (9 dagdelen) 2. Juridisch/financieel/fiscaal

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. 2.1. Doel van de opleiding: 2.2. Waarom deze opleiding?

Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. 2.1. Doel van de opleiding: 2.2. Waarom deze opleiding? 1 van 7 Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online bemiddelaar in (echt)scheidingszaken Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: 30 gecombineerde

Nadere informatie

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining FOCUS OP ASSESSMENT Verdiepingstraining Focus op assessment Introductie Om actief te kunnen zijn in de verwijzingsvoorziening (rechtbanken en gerechtshoven) en gebruik te kunnen maken van toevoegingen

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro:

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro: 1 Fontys MSU cursus voor de fysiotherapie Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF. Dit is de perfecte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Artikel 1.Definities Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de

Nadere informatie

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional.

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional. Algemene voorwaarden Trainingen, Opleidingen en Scholingen Artikel 1 Definities a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Doceren als 2e beroep - verkort

Doceren als 2e beroep - verkort OPLEIDING voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs OPLEIDING Speciaal voor trainers - post-hbo opleiding in 4 maanden De trainersvaardigheden zijn je op het lijf geschreven. Maar hoe draag je vakinhoudelijke

Nadere informatie

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013 NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator 1 Januari 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding

Nadere informatie

OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN. Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators

OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN. Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators Mediator in Strafzaken (specialisatie) Inleiding In februari 2017 steunde de Tweede Kamer twee moties die de verdere landelijke

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaardenmediators2012 krachtensdew etopderechtsbijstand

Inschrijvingsvoorwaardenmediators2012 krachtensdew etopderechtsbijstand Inschrijvingsvoorwaardenmediators2012 krachtensdew etopderechtsbijstand Inleiding Uitgangspunt van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) is dat mediators die in aanmerking willen komen voor verwijzingen vanuit

Nadere informatie

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE MSU CURSUS BROCHURE FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF.

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers

NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina: Inleiding 3 Kwalificatiestructuur Sport (KSS) 4 Bowling Trainer 2 5 Bowling

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

ITIL Foundation, incl. examen

ITIL Foundation, incl. examen , inclusief het officiële APMG examen! Resultaat U kent de essentie van ITIL (IT Infrastructure Library ) U heeft kennis van de service lifecycle en de bijbehorende processen en functies U heeft inzicht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

MEDIATION-OVEREENKOMST

MEDIATION-OVEREENKOMST MEDIATION-OVEREENKOMST De ondergetekenden: De Mediator: De heer, gevestigd en kantoorhoudende te (3817 DN) Amersfoort, aan de Albert Hahnstraat 8. En De Partijen: A:.... en B:..... nemen in overweging

Nadere informatie

1.4 U ontvangt binnen een week na inschrijving een digitale bevestiging met daarbij de factuur en eventuele verdere informatie.

1.4 U ontvangt binnen een week na inschrijving een digitale bevestiging met daarbij de factuur en eventuele verdere informatie. Algemene Voorwaarden The Physiology Academy Artikel 1. Inschrijven 1.1 Inschrijven voor deelname aan een scholingsactiviteit van The Physiology Academy kan via de website van The Physiology Academy. Dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Opleidingen UCPG

Algemene voorwaarden Opleidingen UCPG Algemene voorwaarden Opleidingen UCPG Artikel 1 Begrippen en Definities 1. UCPG: Universitair Centrum Promotion Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Groningen,

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OPLEIDING MINDFULNESS IN SCHOOLS TRAINER.b Voorwaarden tot deelname minimaal op HBO niveau werkend en denkend zelf een MBSR/MBCT training hebben gevolgd

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Ondergetekende: Achternaam Voorletters Voornaam Geboortedatum : man / vrouw* Adres Postcode/woonplaats Telefoon E- mail Vooropleiding Bij afwijkend

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden opleidingen Plein C 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 2. Cursuscontract: de specifieke afspraken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

Mediation voor Professionals

Mediation voor Professionals Informatiefolder Mediation voor Professionals Erkende Basisopleiding tot mediator Caleidoscoop Leertrajecten - Hoogstraat 8 5462 CX Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056 www.caleidoscoop.nu - E. info@caleidoscoop.nu

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8162 26 maart 2015 Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2015 (Besluit van het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand van

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme

Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme Inschrijfvoorwaarden klassikale opleiding Predictive Profiling Terrorisme T r i o S e c u r i t y M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y P o s t b u s 3 0 0 2, 1 3 0 3 A A A l m e r e 30-12- 2015 Inschrijfvoorwaarden

Nadere informatie

VAN BERKUM STUDIEBEGELEIDING EXAMENTRAININGEN 2012-2013. Van Berkum Studiebegeleiding - Weverssingel 9-3811 GJ Amersfoort - 033 472 44 00

VAN BERKUM STUDIEBEGELEIDING EXAMENTRAININGEN 2012-2013. Van Berkum Studiebegeleiding - Weverssingel 9-3811 GJ Amersfoort - 033 472 44 00 VAN BERKUM STUDIEBEGELEIDING EXAMENTRAININGEN 2012-2013 Van Berkum Studiebegeleiding - Weverssingel 9-3811 GJ Amersfoort - 033 472 44 00 Omschrijving Degeheleexamenstofzal Degeheleexamenstofzal tijdensdezetraininguitvoerigwordengedoceerd.

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

MSU OPLEIDING BROCHURE

MSU OPLEIDING BROCHURE MSU OPLEIDING BROCHURE FONTYS MSU OPLEIDING VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU opleiding, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding:

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding: Page 1 of 6 Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online mediator Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: ca. 25-30 gecombineerde klok-/contacturen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Art. I Definities 1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

Mediationopleidingen in Drenthe

Mediationopleidingen in Drenthe Mediationopleidingen in Drenthe Geaccrediteerde Specialisatie Familiemediatior 2.380,- * BTW VRIJGESTELD * prijs met 300,00 Early Bird-korting, welke geldt bij inschrijving tot 1 maand voor aanvang van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Pulsar Academie. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten.

Algemene voorwaarden Stichting Pulsar Academie. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten. Algemene voorwaarden Stichting Pulsar Academie Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten. In de Pulsarvisie ben je zelf het instrument voor echte verandering.

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUINHOF VITAAL / MINDFUL WERKEN IN DE ZORG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUINHOF VITAAL / MINDFUL WERKEN IN DE ZORG ALGEMENE VOORWAARDEN TUINHOF VITAAL / MINDFUL WERKEN IN DE ZORG Mindful Werken in de Zorg is een onderdeel van Tuinhof Vitaal. Deze algemene voorwaarden gaan in op 1 januari 2017 In onderhavige tekst wordt

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie