Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator"

Transcriptie

1 Informatiegids MfN Registermediator Basisopleiding Mens, Mind en Mediator MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Postbus 281, 6130 AG SITTARD Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Tel: Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer Fax: A.P.M. (Arnold) Vanderlyde Web: A. (André) Tolman, MFP K.v.K H.F.M. (Henk) Vanderlyde ING bank F.G.R. (Ron) Jung Btwnr B01 R. (Robert) Kuipers

2 INHOUDSOPGAVE* De Basisopleiding Mens, Mind en Mediator pag. 3 - Het doel van de opleiding pag. 3 - De toelatingseisen en intakeprocedure pag. 3 - Het niveau van de opleiding / voor wie? pag. 4 - De studieduur van de opleiding / aanwezigheid pag. 4 - De inhoud van de opleiding pag. 5 - De opleidingslocatie(s) pag. 7 - De docenten, trainers en supervisor pag. 8 - De afronding van de opleiding / erkenning pag Waarborg kwaliteit docenten, trainers en supervisor pag De verplichte en aanbevolen literatuur pag Kosten / inschrijving/ annulering pag. 11 Na de Basisopleiding Mens, Mind en Mediator pag MfN Registermediator / MfN Familiemediator pag Onze nazorg pag. 15 * Aan de inhoud van deze informatiegids kunnen geen rechten ontleend worden. 2

3 De Basisopleiding Mens, Mind en Mediator Het doel van de opleiding De Basisopleiding Mens, Mind en Mediator van MC Consultants (hierna: de opleiding) integreert de voor de uitoefening van het beroep van Mediator vereiste (mensen)kennis, houding en vaardigheden. Door het volgen van deze opleiding verwerft u kennis en inzicht over: - u zelf, volgens de filosofie van MC Consultants het belangrijkste element binnen het hele spectrum van Mediation; - het voor een geslaagde Mediation benodigd instrumentarium waaronder gesprekstechnische en methodische vaardigheden; - de valkuilen die het welslagen van Mediation kunnen bemoeilijken of zelfs verhinderen, zoals daar onder andere zijn: wantrouwen, afhankelijkheid en verborgen agenda s. Goed beschouwd, verwerft u door het volgen van de opleiding technieken en vaardigheden die u in uw beroepspraktijk van pas komen op de terreinen van Mediation, communicatie, (team)coaching, personeelszorg, klachtafhandeling en conflictmanagement. De toelatingseisen en intakeprocedure Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding dient u te beschikken over een HBO of WO werk- en denkniveau blijkend uit de door u te overleggen bewijsstukken betreffende eerder verworven kennis (EVK) en/of eerder verworven competenties (EVC). Na inschrijving krijgt u een opleidingscontract toegestuurd. Nadat u het opleidingscontract ondertekend aan MC Consultants hebt geretourneerd krijgt u een schriftelijke intake. Met behulp van een door u beantwoordde en aan MC Consultants geretourneerde vragenlijst wordt bepaald of u definitief toelaatbaar bent. Eventueel kan er volgend op de schriftelijke intake een mondelinge intake plaatsvinden. Datum, tijd en locatie van de mondelinge intake worden u tijdig medegedeeld. MC Consultants behoudt zich het recht voor om basis van de uitkomsten van de intake het opleidingscontract, onder opgave van reden(en), eenzijdig te beëindigen. Vrijstellingen worden niet verleend. 3

4 Het niveau van de opleiding / voor wie? De opleiding wordt op HBO niveau verzorgd. De voertaal is Nederlands. De opleiding kan door iedereen gevolgd worden die aan de toelatingseis voldoet. Anders dan vaak verondersteld wordt, kunnen ook niet-juristen de opleiding volgen. Veel belangrijker dan juridische kennis is immers uw affiniteit met mensen(werk). De studieduur van de opleiding / aanwezigheid De opleiding kent 20 dagdelen verdeeld over 8, 9 of 10 kalenderdagen*. Een dagdeel omvat drie klokuren en de 8, 9 of 10 kalenderdagen zijn verdeeld over dinsdagen en woensdagen. Deze dagen worden in blokken geroosterd. In overleg met een startende groep wordt bij aanvang van een cyclus bepaald hoe de 20 dagdelen verdeeld worden. Een groep kan kiezen voor maximaal 4 dagdelen in de avond. Zo kent de cyclus van 8 dagen maximaal 4 avonddagdelen. Het aantal contacturen bedraagt 60, de totale studielast 239 uren. Ongeacht de keuze van een groep voor wat het aantal kalenderdagen betreft, is het aantal van 60 contacturen gegarandeerd! Tijdens de opleiding geldt een 100% aanwezigheidsverplichting. Indien een cursist niet aan deze aanwezigheidsverplichting kan voldoen, kan in overleg met de docent/trainer een vervangende opdracht gegeven worden. Een geplande opleiding vindt doorgang indien zich minimaal 6 cursisten hebben ingeschreven. Aan een geplande opleiding kunnen maximaal 18 cursisten deelnemen. Bourgondisch als wij zijn, wordt een opleidingscyclus steevast afgerond met onze zogenaamde Diplomaborrel waartoe naast de cursist ook zijn/haar partner van harte wordt uitgenodigd. Nodeloos om te vermelden dat deze diplomaborrel op kosten van MC Consultants plaatsvindt. Let op: De opleiding kan ook in combinatie mat de specialisatieopleiding tot MfN Familiemediator gevolgd worden. Deze combinatie kent 30 dagdelen verdeeld over 12 dagen en kost 4890,00 per cursist. De totaalkosten voor het bij MC Consultants B.V. los volgen van beide opleidingen bedragen: 5390,00. U kunt dus geld ( 500,00) en tijd (12 dagen i.p.v. 14 dagen) besparen! * Zie voor de actuele opleidingsdata: 4

5 De inhoud van de opleiding De inhoud van de opleiding is gefundeerd op een drietal uitgangspunten: - de opleiding dient geënt te zijn op een sterke relatie met de beroepspraktijk van de Mediator; - de persoonlijke ontwikkeling en competentiegroei van de cursist staan centraal (maatwerk onder andere gebaseerd op de individuele leerstijl, het op individueel niveau nadrukkelijk integreren van Mens en Mind enerzijds en het beroep van Mediator anderzijds en intervisie) - er dient een krachtige leeromgeving te zijn waarbij intervisie onmisbaar is. Tijdens de opleiding verzorgen bevoegde docenten en bekwame trainers hoor- en werkcolleges. Tijdens de hoorcolleges is er onder andere aandacht voor: - de verschillende theorieën inzake Mediation en andere vormen van Alternative Dispute Resolution (ADR); - communicatietheorieën en theorieën van conflicthantering; - de communicatie tussen partijen betrokken bij en in een conflict; - de verschillende onderhandelingsstrategieën; - de voorwaarden voor Mediation; - het Mediationproces inclusief fasering - het hanteren van creativiteit bij conflicthantering; - macht en invloed van partijen betrokken bij en in een conflict; - de wetmatigheid van wederkerigheid; - de onpartijdigheid / neutraliteit van de Mediator; - het onderkennen van indicaties en contra indicaties voor Mediation; - het MfN Mediation Reglement en de MfN Gedragsregels en de toepassing daarvan, Klachtenregeling MfN, Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators, evenals de (voorbeeld-) contracten en modellen die het MfN aan MfNgeregistreerd Mediators ter beschikking stelt, doelstellingen, rol en positionering van het MfN; registratie-eisen MfN; persoonscertificatie MfN-geregistreerd Mediators; - de ethische dilemma s voor Mediation; - juridische vaardigheden: een Mediator dient op hoofdlijnen op de hoogte te zijn van het juridisch kader waarin Mediation is geplaatst. De Mediator dient kennis te hebben van de belangrijkste juridische aspecten van Mediation als instrument op zich en van het functioneren van Mediator als zodanig. De volgende onderdelen komen tijdens de opleiding in ieder geval aan de orde: 5

6 1. een globaal beeld van het Nederlandse rechtssysteem en de plaats van Mediation daarin; 2. de juridische betekenis van de Mediationovereenkomst en het belang er van; 3. de status van de (tussentijdse en eind-) verslagen in de Mediation; 4. de juridische betekenis van de vertrouwelijkheid en de geheimhouding; 5. de (reikwijdte van de) beroepsaansprakelijkheid van de Mediator; 6. de juridische betekenis van de vaststellingsovereenkomst. Tijdens de werkcolleges is er onder andere aandacht voor: - het onderkennen c.q. signaleren van contra indicaties; - het doorzien van misbruik van Mediation (verborgen agenda s); - het opbouwen van vertrouwensrelatie tussen de Mediator en partijen enerzijds en tussen de partijen onderling anderzijds; - de vaardigheid inhoud en relatie te (onder)scheiden; - de vaardigheid teneinde de belangen van partijen te kunnen identificeren; - de vaardigheid verschillen in zienswijze te identificeren en inzichtelijk te maken; - de vaardigheid om partijen creatief naar oplossingen te helpen zoeken; - de vaardigheid structuur te bieden; - de vaardigheid de machtsbalans tussen partijen te bewaken; - de vaardigheid impasses naar de oorsprong te herleiden en te doorbreken; - het beheersen van en zich voortdurend conformeren aan de procedurele aspecten van Mediation; - de vaardigheid in het hanteren van sessies met partijen afzonderlijk (de zgn. caucus); - het schrijven van een verslag van een (oefen)mediation; - het opstellen van een vaststellingsovereenkomst naar aanleiding van een (oefen)mediation conform de juridische status van een vaststellingsovereenkomst en getrouw aan de onderliggende (oefen)mediation; - het beheersen van gesprekstechnische vaardigheden, daaronder begrepen basisvaardigheden met betrekking tot luisteren, vragen stellen, omgaan met emoties, samenvatten en herdefiniëren; - de methodische inzet van intervisie, supervisie en consultatie; - de ontwikkeling van een basishouding, tot uitdrukking komend in het aanleren en bevorderen van: respect, vertrouwen, dienstbaarheid, betrouwbaarheid, intrinsieke belangstelling voor mensen en hun problemen, passie voor procesondersteuning, tolerantie voor ambiguïteit, neutraliteit en betrouwbaarheid. 6

7 Intervisie binnen de opleiding Het is van essentieel belang dat de mediator kennis, inzicht en competenties op het procesniveau van begeleiden heeft. Op dit procesniveau richt de intervisie zich. Intervisie geeft handvatten om het zelfreflecterend en lerend vermogen te vergroten. Daarbij is de interne dialoog van groot belang om zaken zuiver en helder te blijven zien. Intervisie vergroot het handelingsrepertoire en draagt bij aan het herkennen en erkennen van eigen valkuilen en blinde vlekken. Los van inhoudelijke, juridische en procedurele kennis vraagt het beroep van mediator om persoonlijke en strategische competenties. Intervisie biedt de mogelijkheid om kennis en inzicht te verwerven in het eigen leerproces en dat van anderen. Eigen normen en waarden, overtuigingen, competenties en paradigma s zijn onderwerpen die aan bod komen tijdens de Intervisie. Cursisten nemen in groepen van 3-4 cursisten deel aan de intervisie. De opleidingslocatie(s)* Bij de keuze van de opleidingslocatie laat MC Consultants zich leiden door het uitgangspunt dat de persoonlijke ontwikkeling en competentiegroei van de cursist centraal staan. De opleidingslocatie dient het integreren van Mens en Mind enerzijds en het beroep van Mediator anderzijds te faciliteren. Op dit moment biedt MC Consultants de opleiding aan in de regio s Assen en Roermond/Sittard. 7

8 De docenten, trainers en supervisor Zoals hiervoor reeds is opgemerkt worden de hoor- en werkcolleges verzorgd door bevoegde docenten en bekwame trainers. Naast hun bewezen expertise terzake de materie van conflicthantering zijn de docenten, trainers en supervisor tevens geselecteerd op basis van hun aantoonbaar aanwezig inspirerend vermogen. MC Consultants is zich er immers van bewust dat een zeer krachtige leeromgeving staat of valt met de kennis, houding en vaardigheden van haar docenten en trainers. Bij een groepsgrootte van 6-10 cursisten verzorgt minstens één trainer/docent de hoor- en werkcolleges. Bij een groepsgrootte van cursisten verzorgen minstens twee trainers/docenten de hoor- en werkcolleges. MC Consultants is oprecht van mening de voor de job juiste mensen te hebben geselecteerd. MC Consultants stelt de docenten, trainers en supervisor gaarne aan u voor: Petra Vanderlyde Petra is als bevoegd docent Personeelswerk / Personeelszorg en Methodische Beroepsvorming (Wet BIO) actief binnen het beroepsonderwijs. Daarnaast is zij eigenaar-directeur van het coachingsinstituut Vanderlyde coaching, gevestigd te Sittard. Vanuit dit instituut verzorgt Petra individuele en groepsgewijze coachingsessies. Zij is geïnteresseerd in authentieke motivaties; in waar het voor mensen in hun leven werkelijk om draait. In die bezinning wil zij graag iets voor anderen betekenen. Mr. Jan Snoeijer Jan is als bevoegd docent Recht en Methodische Beroepsvorming (Wet BIO) actief binnen het beroepsonderwijs. Daarnaast is hij eigenaar-directeur van Juridisch Adviesbureau Snoeijer, gevestigd te Brunssum. Jan is voorts actief als ADR Full Certified Registermediator. Ook is Jan beschermingsbewindvoerder en/of mentor van hen die een steun in de rug kunnen gebruiken. Door een oprechte interesse in anderen, nodigt Jan hen als vanzelf uit in beweging te komen. Jan is als mensenmens uit het juiste hout gesneden. Niet praten maar doen en een down to Earth benadering typeren Jan. Samen met Petra Vanderlyde staat Jan aan het roer van MC Consultants. 8

9 Als drievoudig Europees Kampioen Boksen en drievoudig Olympisch bronzen medaillewinnaar heeft Arnold Vanderlyde met succes de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Arnold heeft na zijn opleiding sportmanagement aan de Universiteit van Groningen gekozen voor ondernemerschap. Arnold is directeureigenaar van Vanderlyde Sport & Business. Arnold heeft een training ontwikkeld waarbij hij met behulp van heldere cases probleemstellingen schetst, waar cursisten vervolgens oplossingen voor zoeken. De implementatie van deze training in onze opleiding leidt onmiskenbaar tot de door ons nagestreefde integratie van Mens en Mind enerzijds en het beroep van Mediator anderzijds. Het is met name deze integratie waarmee onze opleiding zich onderscheidt van andere opleidingen. André Tolman, MFP Arnold Vanderlyde André Tolman is Master of Art in Financial Planning en Certified Financial Planner, MfN Registermediator en MfN Familiemediator. Hij beschikt over een gedegen en zeer ruime werkervaring als Mediator, Coach en Trainer. Bij diverse (landelijk werkende) organisaties is hij tevens Vertrouwenspersoon. André verzorgt al jaren trainingen en opleidingen voor Advocaten, Notarissen, Financiële adviseurs, Mediators en overheid en semioverheidsinstellingen. André is een specialist op het terrein van communicatie.. Ron Jung Ron is gediplomeerd supervisor. Hij is als gegradueerd Maatschappelijk werker en supervisor verbonden aan de stichting Impuls te Kerkrade. Het is een uitdaging voor Ron mensen vanuit een superviserende rol te begeleiden rond vraagstukken als het verbinden van persoon en functie. Hoe complexer en dynamischer mens en situatie zijn, hoe meer Ron in zijn element is. Recent heeft Ron een aantal supervisietrajecten met afdelingsmanagers van het Atrium Medisch Centrum (AMC) Heerlen succesvol afgerond. 9

10 De afronding van de opleiding / erkenning Vooropgesteld zij dat de opleiding geen afsluitend examen kent! Nadat u de opleiding hebt afgerond, ontvangt u een door de MfN en het Internationaal ADR Register erkend certificaat. Cursisten die overwegen zich als MfN Registermediator te laten registreren dienen zich er van bewust te zijn dat zij met het behalen van dit certificaat aan één van de drie summatieve voorwaarden voor registratie voldaan hebben. De andere voorwaarden betreffen het met succes afleggen van de zgn. kennistoets en het succesvol afleggen van een assessment. Waarborg kwaliteit docenten, trainers en supervisor De docenten, trainers en supervisor zijn verplicht met behulp van training, frequente intervisie en een continue evaluatie van de werkwijze, de begeleiding, de beoordelingssystematiek en de beoordelingsresultaten toe te werken naar een hogere kwaliteit en betrouwbaarheid. De docenten, trainers en supervisor volgen uit eigener beweging en met gebruikmaking van eigen middelen trainingen. Teneinde de kwaliteit van de werkwijze, de begeleiding, de beoordelingssystematiek en de beoordelingsresultaten daadwerkelijk blijvend te kunnen garanderen verricht MC Consultants ieder halfjaar onderzoek naar de gebruikte systematiek en uitkomst van beoordelingen. MC Consultants toetst bij iedere concrete opdrachtverstrekking en bij ieder halfjaarlijks onderzoek of (de beoogde) docenten, trainers en supervisor aan de voor een correcte beoordelingswijze vereiste kwaliteiten voldoen! De verplichte en aanbevolen literatuur Tijdens de opleiding wordt veelvuldig gebuikt gemaakt van de volgende, verplicht voorgeschreven, literatuur: - Handboek Mediation, A.F.M. Brenninkmeijer c.s., 5 e herziene druk, - Toolkit Mediation, M.A. Schonewille, derde herziene druk; - De teksten van de MfN-reglementen en modellen; Deze verplichte literatuur hoeft u zelf niet aan te schaffen, zij wordt u ter beschikking gesteld. De volgende literatuur wordt door MC Consultants warm aanbevolen: - Juridische aspecten van mediation, E. Schutte c.s., 3e herziene druk, ISBN ; - Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator, H.C.M. Prein, editie 2009, 4e druk, ISBN

11 Kosten / inschrijving / annulering Kosten: De kosten voor de opleiding bedragen in de losse cyclus 3500,00 per cursist*. De kosten voor de opleiding bedragen in de gecombineerde cyclus (in 12 dagen worden zowel de opleiding als de specialisatie tot MfN Familiemediator afgerond) 3000,00 per cursist*. De totale kosten voor deze combinatie bedragen 4890,00*. De opleiding, al dan niet gecombineerd gevolgd, is vrijgesteld van BTW. Bij deze kosten is het volgende inbegrepen**: Handboek Mediation, A.F.M. Brenninkmeijer c.s., 5 e herziene druk; Toolkit Mediation, M.A. Schonewille, derde herziene druk; De teksten van de MfN-reglementen en modellen; Verblijfskosten (lunches, onbeperkt koffie/thee en frisdrank); Diplomaborrel. Voor eigen rekening komen: Uw reiskosten; Kosten van overnachting (indien gewenst); De kosten voor aanbevolen literatuur; De kosten voor de kennistoets en het assessment t.b.v. MfN registratie; De kosten voor registratie bij de MfN. * Deelnemers die werkzaam zijn in het bekostigd onderwijs ontvangen een korting van 200,00. ** De totaalkosten van de gecombineerde opleiding is inclusief alle literatuur. Inschrijving: Inschrijving kan via de website plaatsvinden: zie Inschrijving kan ook plaatsvinden d.m.v. van het (digitale) inschrijfformulier dat u via kunt invullen / downloaden. Nadat u het formulier hebt uitgeprint en ingevuld, kunt u het formulier inclusief een kopie van een geldig identiteitsbewijs (gratis) sturen naar: MC Consultants B.V. T.a.v. de afdeling Inschrijvingen Antwoordnummer VB SITTARD. Een ingevuld formulier en een kopie van een geldig identiteitsbewijs kunt u ook gescand naar MC Consultants mailen: 11

12 Zodra uw inschrijving ontvangen is, krijgt u een opleidingscontract toegestuurd. Nadat u het opleidingscontract ondertekend aan MC Consultants hebt geretourneerd, hebt u van rechtswege een termijn van 7 werkdagen waarbinnen u de inschrijving kunt beëindigen. Daarnaast kent MC Consultants een eigen, klantvriendelijke, annuleringsregeling waarover u hieronder meer kunt lezen. Op de eerste cursusdag ontvangt u een studiehandleiding. Op alle inschrijvingen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u inzien op of via de Kamer van Koophandel. Op uw verzoek worden deze voorwaarden aan u toegezonden. Annulering: Door de inschrijver: Inschrijvers die een reeds bevestigde inschrijving wensen te annuleren, dienen rekening te houden met de volgende annuleringsregeling: 1. A:Tot 1 dag voor de startdatum van de opleiding/cursus kan de inschrijver, die zich zelf ingeschreven heeft, zich kosteloos laten vervangen door een andere inschrijver. De andere inschrijver c.q. de vervanger is voorts verplicht de opleidingskosten per direct te voldoen. B:Indien de ingeschrevene door een ander is ingeschreven kan die ander tot 1 dag voor de startdatum van de opleiding/cursus kosteloos een ander, met diens toestemming, inschrijven. In dit geval vindt, indien relevant, verrekening terzake de verschuldigde en de te restitueren opleidingskosten plaats. 2. Tot 4 weken voor de startdatum kan de inschrijver kosteloos annuleren met dien verstande dat er in dit geval wel 15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. 3. Bij annulering tussen de 4 e en de laatste week vóór de startdatum wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht c.q. wordt 50% van de opleidingskosten aan de inschrijver gerestitueerd. 4. Bij annulering tussen de 7 e en de 1 e dag voor de startdatum wordt 75% van de opleidingskosten in rekening gebracht c.q. wordt 25% van de opleidingskosten aan de inschrijver gerestitueerd. 5. Bij annulering door de inschrijver op de startdatum of wanneer de ingeschrevene zonder annulering niet op de startdatum verschijnt, wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht c.q. vindt er geen restitutie plaats. 12

13 6 Bij een annulering op basis van de punten 2, 3 of 4 worden er geen verblijfkosten in rekening gebracht. 7 Bij een annulering op basis van punt 5 worden aan de Inschrijver verblijfkosten in rekening gebracht doch deze zijn/worden, in het geval van een annulering als onder 5 omschreven, beperkt tot de verblijfkosten van de startdatum. In het geval een ingeschrevene zonder annulering niet op de startdatum verschijnt, worden eveneens de verblijfkosten van de startdatum aan de Inschrijver in rekening gebracht. Voor alle daaropvolgende opleidingc.q. cursusdagen waarop de ingeschrevene, zonder voorafgaande kennisgeving, niet verschijnt, geldt dat de verblijfkosten behorende tot deze verzuimdata aan de Inschrijver in rekening worden gebracht. Door MC Consultants: Gelet op de algemene voorwaarden behoudt MC Consultants zich het recht voor een geplande opleiding vóór en op de startdatum van de opleiding kosteloos te annuleren waarna direct restitutie plaatsvindt van de reeds door de Inschrijver, t.b.v. de geannuleerde opleiding betaalde opleidingskosten. MC Consultants behoudt zich, gelet op de algemene voorwaarden, tevens het recht voor een reeds gestarte c.q. lopende opleiding kosteloos te annuleren c.q. te beëindigen. In dit geval vindt de volgende verrekening plaats: Het aan de inschrijver te restitueren bedrag aan opleidingskosten is het resultaat van de som:totale opleidingskosten -/- de naar evenredigheid te berekenen kosten van een nog niet aangevangen c.q. gestart lesblok. 13

14 Na de Basisopleiding Mens, Mind en Mediator MfN Registermediator Vooropgesteld zij dat MfN registratie geenszins verplicht is. De ervaring leert echter dat veruit de meeste cursisten, nadat zij de opleiding succesvol hebben afgesloten, voor MfN registratie kiezen. Reden waarom het MC Consultants er aan gelegen is u de weg naar (voortdurende) MfN registratie globaal en stapsgewijs te schetsen. MC Consultants gaat er daarbij van uit dat u de opleiding succesvol hebt afgerond. 1. U dient de Kennistoets en het assessment af te leggen. Belast met de organisatie en het afnemen van de kennistoets en het assessment is respectievelijk vooralsnog INTOP. Alle informatie over de kennistoets en het assessment kunt u lezen op Voorbeelden van niet-officiële oefenexamens kunt u vinden op NB: Tijdens de opleiding krijgt u 250 voorbeeld vragen aangereikt die representatief zijn voor de kennistoets. 2. Teneinde permanent geregistreerd te kunnen/mogen blijven dient u te voldoen aan de eis van Permanente Educatie. Wat deze eis van Permanente Educatie concreet inhoudt, kunt u lezen op Waar het natuurlijk op neer komt is dat de MfN d.m.v. de eis van Permanente Educatie kwaliteit borgt. MfN Familiemediator MC Consultants is de eerste opleider geweest aan wie de accreditatie van de specialisatieopleiding tot MfN Familiemediator verleend is. Deze specialisatieopleiding is apart of gecombineerd met de basisopleiding te volgen en is uitermate geschikt voor mediators die affiniteit met personen- en familierecht en erfrecht hebben. Deelnemers die bij ons tevens de basisopleiding hebben gevolgd/volgen/gaan volgen krijgen een korting van 30% op de opleidingskosten van deze specialisatieopleiding indien zij deze specialisatie separaat (dus niet gecombineerd met de basisopleiding) volgen. In combinatie bespaart u nog meer kosten! 14

15 ADR Full Certified Mediator Na het volgen van de opleiding kunt u zich ook registreren als ADR Full Certified Mediator. De opleiding is immers ook geaccrediteerd door het Internationale ADR Register. Tijdens de opleiding krijgt u hier meer informatie over. Onze nazorg MC Consultants koestert Mediation in algemene zin en haar oud-cursisten in het bijzonder. Reden waarom MC Consultants belang hecht aan nazorg. De nazorg bestaat uit de mogelijkheid van individuele of groepsgewijze super- en/of intervisie. Indien gewenst begeleidt c.q. coacht MC Consultants oud-cursisten in en tijdens hun eigen Mediation praktijk. Daartoe is het volgende nazorgpakket ontwikkeld: 1 Een keer per jaar organiseert MC Consultants een terugkomdag waarop met behulp van super- en/of intervisie de ontwikkeling van u als mediator in kaart wordt gebracht. Hierop volgend kan, indien gewenst, een maatwerktraject worden uitgestippeld waarbij uw ontwikkeling als Mediator gemonitord wordt. Deze monitoring geschiedt door bekwame consultants. Deelname aan de terugkomdag is gratis, een maatwerktraject wordt u in rekening gebracht. 2 Indien gewenst kunnen oud-cursisten direct gebruik maken van het maatwerktraject zoals onder 1 beschreven. Dit maatwerktraject neemt een aanvang direct volgend op het met succes afronden van de opleiding. Naast aandacht voor uw ontwikkeling als Mediator is er ook aandacht voor vraagstukken m.b.t. ondernemerschap en freelance activiteiten. Aan dit uitgebreidere maatwerktraject zijn kosten verbonden. 3 Oud-cursisten hebben de mogelijkheid als assistent-trainer deel te nemen aan een volgende cursuscyclus. Per cursuscyclus kunnen maximaal twee oudcursisten als assistent-trainer ingezet worden. Invulling van dit assistenttrainerschap geschiedt als volgt: - de assistent-trainer staat onder supervisie van de hoofdtrainer; - de assistent-trainer heeft voorafgaand aan zijn deelname een portfolio samengesteld waarin onder andere zijn leervragen opgenomen zijn; - de assistent-trainer levert een constructieve bijdrage, met name tijdens de werkcolleges (rollenspelen); - de ontwikkeling van de assistent-trainer wordt gemonitord. 15

16 Deelname als assistent-trainer is kosteloos zij het dat de reis- en verblijfkosten voor eigen rekening komen. 4 Oud-cursisten die geslaagd zijn voor de kennistoets kunnen zich gratis profileren via een eigen ruimte op de website van MC Consultants. 5 MC Consultants is actief op de mediationmarkt. Hiertoe biedt MC Consultants een kortingspakket aan waarbij potentiële afnemers kunnen aangeven er geen bezwaar tegen te hebben dat tijdens de mediationgesprekken een mediator in opleiding aanwezig is teneinde kennis en ervaring op te doen. Op deze wijze hoopt MC Consultants een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van kennis, houding en vaardigheden van toekomstige mediators. Deze mediators in opleiding zijn zij die bij MC Consultants met succes de opleiding tot MfN Registermediator hebben gevolgd. 6 Oud-cursisten die aan bepaalde criteria voldoen, komen in aanmerking voor het verzorgen van mediations waartoe MC Consultants benaderd is. Zie in dit verband ook punt 4. Meer informatie over het nazorgpakket ontvangt u tijdens de opleiding. 16

Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

Informatiegids. Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers Informatiegids Opleiding Coach MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk)

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Informatie over de Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden,

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Vertel het me en ik zal het vergeten Laat het me zien en ik zal het onthouden Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius Voorwoord

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Studiegids Post HBO Registeropleiding Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Le Bon Départ Opleidings- en Kenniscentrum voor Psychomotorische Kindertherapie Secretariaat: Maxime Meijer Van den Brandelerkade

Nadere informatie

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties CC Excellence 201503 Prospectus Basiscursus Excellent Coachen pagina 1 2015, CC Excellence, Opleiding & Training Postbus 660 9200 AR Drachten

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Basisjaar: Academisch Coach Inhoudsopgave Coachen... 3 Resultaat van de opleiding... 3 Doelgroep... 3 De Organisatie... 4 Onze Visie... 4 De Opleiding... 5 Opzet van

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie