Studiegids opleiding Audiologie-Assistent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids opleiding Audiologie-Assistent"

Transcriptie

1 Studiegids opleiding Audiologie-Assistent Vanaf cursusjaar Inleiding De opleiding tot audiologie-assistent wordt sinds vele jaren georganiseerd door de Stichting Audiologische Opleidingen (SAO). De SAO maakt deel uit van de brancheorganisatie Fenac, de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra. De cursus wordt gegeven in het kantoor van Bureau Audcom aan de Christiaan Krammlaan 8-10 in Utrecht Overvecht. Doel van de opleiding Doel is het opleiden tot gediplomeerd audiologie-assistent. Het diploma audiologie-assistent is binnen de brancheorganisatie vereist voor het uitoefenen van de functie audiologieassistent op een Audiologisch Centrum (AC). Werkzaamheden audiologie-assistent De audiologie-assistent(e) wordt ingezet bij diagnostiek en revalidatie op het AC. De werkzaamheden behelzen onder andere: zelfstandig uitvoeren van audiometrisch onderzoek bij kinderen en volwassenen; aanpassen van hoortoestellen en andere hulpmiddelen; assisteren bij vestibulair onderzoek; geven van informatie en advies over slechthorendheid en hulpmiddelen aan de slechthorende zelf en/of aan zijn omgeving; contacten onderhouden met audiciens en overige relaties over de uitkomsten van de diverse onderzoeken. Werkplek De audiologie-assistent(e) verricht zijn/haar werkzaamheden in een perifeer of universitair AC of als medewerker van een praktijk van keel-, neus- en oorartsen. Daarnaast zijn er in beperkte mate ook mogelijkheden in het bedrijfsleven bij bijvoorbeeld audiciens en hoortoestelfabrikanten / -importeurs. 2 De opleiding De opleiding is op MBO-niveau (voor sommige vakken MBO-plus) en bestaat uit een theoretisch gedeelte, een praktijkstage en het maken van een scriptie. De opleiding start medio september en wordt in de eerste helft van juli afgesloten met het examen. Het theoretisch gedeelte omvat ongeveer 230 lesuren, tentamens en examens. De lessen worden in de regel op vrijdag in Utrecht gegeven, soms zijn er lessen op andere locaties. Het praktijkgedeelte bestaat uit 50 dagen (400 uur) stage in een erkend AC, aangesloten bij de Fenac. Voor deze stage wordt geen vergoeding verstrekt. De student dient de stageplaats zelf te regelen, waarbij de SAO ondersteuning kan bieden. Studiegids AA 1 Versie september 2014

2 De cursist dient een scriptie te schrijven over een relevant audiologisch onderwerp. Dit onderwerp is door hem of haar te bepalen in overleg met en met instemming van een docent van de cursus. Voor elk vak is er een tentamen (met mogelijkheid voor hertentamen). Tentamens worden gespreid in de opleiding afgenomen. Samen vormen ze het examen voor de theoretische vakken in de periode juni juli. Binnen het theoretisch examen zijn ook een praktijktoetsen audiometrie en hoortoestellen opgenomen. De gemiddelde studiebelasting los van de lessen en stage bedraagt ca. 5 uur per week. Gezien het specifieke werkveld zijn er geen vrijstellingen voor onderdelen van de cursus mogelijk. Curriculum en rooster Voor elk jaar wordt een rooster gemaakt voor de periode september t/m juni. Medio juli is de diplomering gepland. In onderstaand overzicht staan de hoofd- en bijvakken genoemd en de (globale) indeling van de perioden waarin de lessen worden gegeven. Meer informatie over de vakken is te vinden in hoofdstuk 4. September - december Januari - maart Hoofdvakken Anatomie, fysiologie en pathologie van het oor Audiologie Audiometrie Praktijk Audiometrie (Audtutor) Revalidatie II hoortoestellen Praktijk hoortoestellen Bijvakken Revalidatie I zorgverlening AC Geluidsleer Elektro-akoestiek en hoortoestellentechniek Fonetiek Psychologie Communicatievaardigheden Vestibulair onderzoek April - juni Toelatingseisen Een VMBO-TL/MAVO-diploma met wiskunde en natuurkunde in het vakkenpakket is minimaal vereist voor toelating tot de opleiding. Aanbeveling is om kennis te hebben van wisen natuurkunde op HAVO-niveau. Wanneer iemand aantoonbaar over de noodzakelijke kennis beschikt, bijvoorbeeld door diploma s van andere opleidingen of op basis van extra cursussen en werkervaring, is toelating zonder verdere toetsing mogelijk. Studiegids AA 2 Versie september 2014

3 Indien een kandidaat student niet over de vereiste vooropleiding beschikt of niet aantoonbaar kan maken dat hij beschikt over voldoende relevante ervaring en kennis, wordt over de toelating beslist door de opleidingscommissie. De opleidingscommissie besluit op basis van schriftelijke voorinformatie, een gesprek met de kandidaat en, indien nodig, een toetsing van benodigde vaardigheden en kennis. Lesmateriaal Voor de theoretische vakken is een syllabus (in drie delen) ontwikkeld, met daarin voor elk vak een hoofdstuk met de benodigde lesstof. Daarbij is o.a. gebruik gemaakt van het leerboek Audiologie dat te vinden is op de website van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA): Verder worden tijdens de opleiding hand-outs en achtergrondmateriaal bij de lessen uitgereikt. Speciale software, nodig voor het oefenprogramma audiometrie, moet afzonderlijk worden aangeschaft. Diploma Het diploma kan worden gehaald als aan alle onderstaande eisen is voldaan: het behalen van een voldoende resultaat voor het tentamen/examen in de hierboven genoemde theoretische vakken; en het behalen van een voldoende voor praktijk audiometrie en praktijk hoortoestellen het halen van een voldoende beoordeling van de scriptie; en het inleveren van een bewijs van een voltooide en voldoende beoordeelde stage. De officiële criteria die gelden voor de eindbeoordeling zijn te vinden in de Reglementen Examen, Stage en Scriptie van de opleiding. 3 Inlichtingen en aanmelding Inschrijven voor de opleiding gaat middels een aanmeldingsformulier dat is te vinden op de website van de Fenac: Voor verdere informatie kan ook contact worden opgenomen met de SAO: Stichting Audiologische Opleidingen, Bureau Audcom Postbus AE Utrecht T E Studiegids AA 3 Versie september 2014

4 4 Informatie over de hoofd- en bijvakken 4.1 Hoofdvakken AFP Anatomie, fysiologie en pathologie van het oor Kennis van en inzicht in de opbouw en functie van het gehoororgaan. Inzicht in het verschillende afwijkingen en ontwikkeling van het gehoor. Anatomie en fysiologie van het gehoor Uitwendige oor Middenoor Labyrinth Cochlea Pathologie (ontstaan en verloop van ziektes) Klinische genetica Specifieke afwijkingen Embryologie Docent(en) Drs. P.A.H.M. Goderie, KNO-arts Studielast 18 uur Lesmateriaal Syllabus H. 1 AUM Audiometrie Kennis van de gehoortesten die bij gehooronderzoek uitgevoerd worden. Leren van protocollen voor gehooronderzoek en de vaardigheden van audiometreren. Toonaudiometrie, met en zonder maskering Tympanometrie Spraakaudiometrie (woorden en zinnen) Spraak-in-ruistesten Hersenstamresponsies (BERA) Centraal Auditive Verwerkingstesten Tinnitusanalyse Hoogfrequentaudiometrie Spraakaudiometrie bij kinderen Otoakoestische emissies De module bestaat uit een mix van theorie en praktijk op een AC. Op locatie gaat het niet om het leren audiometreren (daarvoor is het vak Audtutor, zie hierna), maar ligt de nadruk op inzicht in de werking van Studiegids AA 4 Versie september 2014

5 een audiometer en welke testen ermee gedaan worden. Docent(en) Drs. R. Jansen, klinisch fysicus-audioloog Studielast 35 uur Lesmateriaal Syllabus H. 3 Protocollen AUL Audiologie Kennis (theorie) van functie en fysiologie van het auditieve systeem, met toepassingen op geluid- en spraakverwerking. Klachten van patiënten kunnen begrijpen en uitkomsten van audiometrische testen kunnen interpreteren. Slechthorendheid in Nederland Functie geluidanalyse uitwendige gehoorgang Binauraal horen, richtinghoren Middenoor, geluidverwerking Binnenoor (cochlea), geluidverwerking Gehoordrempel, hoorbaarheid Luidheid en verschillen in luidheid Toonhoogteperceptie Klankkleur Frequentieselectiviteit en maskering Tijdoplossend vermogen Elektrisch meetbare responsies auditief systeem Otoakoestische emissies Stapediusreflex In deze module wordt veel aandacht besteed aan theorie van het auditieve systeem, de waarneming van (spraak)geluiden en de verwerking daarvan. Tijdens de lessen worden verschillende aspecten d.m.v. geluidsfragmenten en demonstraties toegelicht. Docent(en) Dr. J. Verschuure, klinisch fysicus-audioloog Studielast 32 uur Lesmateriaal Syllabus H. 2 Studiegids AA 5 Versie september 2014

6 AT Docent(en) Studielast Lesmateriaal Afsluiting Audtutor Leren audiometreren m.b.v. het computerprogramma Audtutor Het computerprogramma is ontworpen om praktische ervaring op te doen met de diverse audiologische testen. Binnen het kader van de opleiding wordt alleen het onderdeel Toonaudiometrie gebruikt. Er wordt geoefend met protocollen voor lucht- en beengeleiding zonder en met maskering. Drs. R. Jansen, klinisch fysicus-audioloog 6 uur Meetprotocol Audtutor Praktijktoets REV II Revalidatie II Hoortoestellen Leren om akoestische hoortoestellen te kunnen kiezen, aan te meten en aan te passen aan volwassenen. Procedure voor hoortoestelverstrekking en -aanpassing Noodzakelijke gegevens voor aanpassing Mogelijkheden hoortoestellen (analoog en digitaal) Eisen te stellen aan hoortoestel Extra voorzieningen in toestel Instellen hoortoestel Aanpasregels en procedures (NAL, POGO) Insertion Gain metingen Evaluatie/controle hoortoestelaanpassing Traject bij de audicien Oorstukjes Docent(en) Dr. W. Graef, klinisch fysicus-audioloog M. Makker, audicien Studielast 29 uur Lesmateriaal Syllabus H. 8 Studiegids AA 6 Versie september 2014

7 PREV II Docent(en) Studielast Lesmateriaal Afsluiting Praktijk hoortoestellen Kunnen toepassen van rekenregels en uitvoeren van metingen bij de aanpassing van een hoortoestel Theoretische oefening Real Ear meting bij proefpersoon Instellen van een digitaal hoortoestel Real Ear to coupler verschil De praktijklessen worden op 2 dagen gegeven op de locatie van de Dutch HealthTec Academie (DHTA) in Utrecht, afdeling audiciensopleiding. Dr. W. Graef, klinisch fysicus-audioloog 14 uur Werkblad met praktijklessen Groepsopdracht Studiegids AA 7 Versie september 2014

8 4.2 Bijvakken COV Communicatievaardigheden Inzicht in communicatievormen en verwerven van vaardigheden voor de audiologische praktijk. Wat is mijn houding t.o.v. patiënten? Luisteren, samenvatten, doorvragen Communicatiemodel, model van Watzlavick Spraakafzien en gebaren Afnemen intake Feedback geven en ontvangen Moeilijke situaties Theorie in de lessen wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Docent(en) M. Vogelaar, communicatietrainer Studielast 6 uur Lesmateriaal Syllabus H. 11 Afsluiting Thuisopdracht EH Elektro-akoestiek en hoortoestellentechniek Inzicht in de beginselen van akoestiek en elektronica, registreren en verwerken van geluid d.m.v. apparatuur. In het bijzonder kennis van de basale werking van het hoortoestel. Basisbegrippen elektriciteit en magnetisme Elektrische apparatuur Microfoon, versterker, luidspreker Filters, bandbreedte impedantie Digitaal geluid Hoortoestellen en hun componenten (analoog, digitaal) Compressie Meetapparatuur Digitale signaalbewerking in hoortoestellen Docent(en) Dr. B.A.M. Franck, klinisch fysicus-audioloog Lesmateriaal Syllabus H. 7 Studielast 15 uur Studiegids AA 8 Versie september 2014

9 FON Fonetiek Inzicht in spraakgeluiden en de samenhang tussen taal en spraak, in het bijzonder de akoestische eigenschappen van spraaksignalen en analyse daarvan. Spraakketen Fonemen en spraakklanken Bron-filtermodel Spraakproductie, spraakorganen Dovenspraak Analyse van spraaksignalen Spectrum, spectrogram Spraakperceptie en -herkenning Docent(en) Mw. drs. M. van Gelder, foneticus Studielast 14 uur Lesmateriaal Syllabus H. 5 G Geluidsleer Kennis van elementaire (fysische) eigenschappen van geluid en inzicht in geluid in de ruimte en in bepaalde geluidsfenomenen. Geluid, (harmonische) trillingen Bron, medium, ontvanger Tonen (sinus) en ruis, complexe signalen Frequentie en amplitude Geluidsterkte, decibellen Golven Geluid in de ruimte Geluidsfenomenen Tijdens de theorielessen wordt ruim aandacht besteed aan verschillende geluidsvoorbeelden. Docent(en) Dr. B.A.M. Franck, klinisch fysicus-audioloog Studielast 12 uur Lesmateriaal Syllabus H. 6 Studiegids AA 9 Versie september 2014

10 PSY Psychologie Inzicht in de basale achtergrond en methoden van psychologisch onderzoek en psychologische begeleiding van patiënten op het AC. Psychologie op het AC Persoonskenmerken Ontwikkeling Psychologische onderzoeksmethoden en behandeling Gedrag en conditioneren (ook bij kinderen) Gevolgen van en omgaan met slechthorendheid Verwerking bij problematiek Cultuurverschillen Begeleiding bij tinnitus Docent(en) Mw. drs. E. Dirks, psycholoog Mw. S. Kaldenbach, maatschappelijk werker Mw. Drs. T. Kriens, psycholoog Studielast 14 uur Lesmateriaal Syllabus H. 10 REV I Revalidatie I zorgverlening AC Kennis hebben van de taken en activiteiten van een audiologisch centrum voor diagnose, onderzoek, advies en revalidatie bij gehooren taalspraakproblemen. Daarnaast inzicht in de multidisciplinaire aanpak op een AC. en werkzaamheden op het Audiologisch Centrum Multidisciplinaire zorg voor volwassenen en kinderen Gehooronderzoek en -revalidatie Zorg bij taal-/spraakproblemen Logopedisch en psychologisch onderzoek Psychologische en gezinsbegeleiding Zorg voor bijzondere groepen Meervoudig gehandicapten Tinnituspatiënten Plots- en laatdoven Docent(en) Mw. M. van der Heijden, maatschappelijk werker Studielast 22 uur Lesmateriaal Syllabus H. 9 Studiegids AA 10 Versie september 2014

11 VES Vestibulair onderzoek Kennismaken met evenwichtsonderzoek als onderdeel van de diagnostiek om patiënt en arts inzicht te geven over het functioneren van het perifere evenwichtsorgaan. Werking van het perifere vestibulair apparaat (evenwichtsorgaan) Anatomie en fysiologie van de halfcirkelvormige kanalen Anatomie en fysiologie van het otolietensysteem Oorzaken van duizeligheid Anamnese van duizeligheid Duizelpoli Elektro-NystagmoGrafie (ENG) onderzoek met testonderdelen Interpretatie van gegevens Een praktijkdag gegeven op het AC van het LUMC in Leiden. Daarnaast is er een thuisopdracht. Docent(en) Dr. W. Soede, klinisch fysicus-audioloog Studielast 11 uur Lesmateriaal Syllabus H. 4 Studiegids AA 11 Versie september 2014

12 5 Stage en scriptie Stage Docent(en) Studielast Afsluiting Het in de praktijk leren uitvoeren van de diverse audiologische onderzoeken en het in de praktijk leren functioneren in het multidisciplinaire team van een AC. Daarnaast ook inzicht krijgen in de taken en het functioneren van een AC. De stage vindt plaats op een Fenac-erkend AC onder supervisie van een stagebegeleider, bij voorkeur een ervaren audiologie-assistent. Vaardigheden omvatten o.a. Toon- en spraakaudiometrie inclusief maskering Tympanometrie (en stapediusreflexmeting) Otoakoestische emissies bij weinig complexe patiënten Basis hoortoestelaanpassing en controle Participeren in teamoverleg Daarnaast moet kennis worden genomen van: Gesprekken tussen patiënt en audioloog Audiometrie bij complexe patiënten BERA, ASSR, diverse OAE s, tinnitus analyse, vrije veld audiometrie Meelopen met logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog en audioloog. Bijwonen van ooroperatie en poli KNO-arts Wenslijk is verder Bijwonen vestibulair onderzoek Bezoek perifeer of universitair AC Bezoek/meelopen bij audicien Bezoek SH/ESM-school Begeleider op het Audiologisch Centrum 400 uur (tenminste 2 dagen per week) Stageverklaring Studiegids AA 12 Versie september 2014

13 Scriptie Docent(en) Studielast Afsluiting Eisen Aantonen zelfstandig over een bepaald audiologisch onderwerp informatie kunnen opzoeken en systematisch weergeven. Bij voorkeur door eigen onderzoek of door literatuurstudie in combinatie met casuïstiek. Onderwerpkeuze is in principe vrij, wel op het gebied van de audiologie. Onderwerpkeuze gebeurt in overleg met een (stage)begeleider uit een van de disciplines van het AC. De scriptie heeft een minimale omvang van 10 pagina s A4, exclusief figuren en tabellen. Interne begeleiding door een van de docenten, externe begeleiding via de stagebegeleider uur Voldoende beoordeling van de scriptie Vormgeving Aan te leveren als PDF document, zowel file, als geprint. Reguliere lettertype, lettergrootte en marges Tenminste 10 A4-tjes kale tekst + ruimte nodig voor figuren en tabellen Indeling: Samenvatting: Een beknopte weergave van de inhoud van de scriptie met extra aandacht voor de vraagstelling en de resultaten c.q. de conclusie. Inleiding: waarin een duidelijke vraagstelling, de motivatie voor deze keuze, wat reeds bekend is over het onderwerp en je eigen detailvraagstelling Aanpak/methoden: waarin de manier van werken (literatuurstudie/eigen onderzoek/..) Resultaten en discussie daarover: eigen bevindingen beschreven in relaties met andere bevindingen/literatuur Conclusie: antwoord op de detailvraagstelling van de inleiding Literatuurverwijzingen Tijdpad 1 oktober: beginnen met denken over een onderwerp 15 december: voorlopige onderwerpkeuze, start overleg met begeleider(s) en doorgeven van de namen van de begeleiders aan de inhoudelijk coördinator 1 februari: definitieve onderwerpkeuze en doorgeven van concept scriptieopzet aan de inhoudelijk coördinator en begeleiders 1 april: Eerste uitgewerkte opzet inleveren bij begeleiders 1 mei: conceptversie inleveren bij begeleiders 15 juni: definitieve versie inleveren bij begeleiders en SAO Studiegids AA 13 Versie september 2014

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Studiegids Post HBO Registeropleiding Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Le Bon Départ Opleidings- en Kenniscentrum voor Psychomotorische Kindertherapie Secretariaat: Maxime Meijer Van den Brandelerkade

Nadere informatie

Project Gehoor & Arbeid

Project Gehoor & Arbeid Project Gehoor & Arbeid September 05 Eindrapport van project richtlijnen voor arbocuratieve samenwerking Auteurs: Dr. B. Sorgdrager, bedrijfsarts Dr. S.E. Kramer, psycholoog Prof.Dr.Ir. W.A. Dreschler,

Nadere informatie

De Audiciens. Wim Beek over de pilot otoscopie en audiologisch onderzoek. De Audiciens in gesprek met Marco van Rijn

De Audiciens. Wim Beek over de pilot otoscopie en audiologisch onderzoek. De Audiciens in gesprek met Marco van Rijn De Audiciens Het vakblad dat ons versterkt Vakblad voor audiciens nummer 2 jaargang 3 April 2009 Wim Beek over de pilot otoscopie en audiologisch onderzoek De Audiciens in gesprek met Marco van Rijn José

Nadere informatie

Revalidatie van het gehoor bij volwassenen

Revalidatie van het gehoor bij volwassenen Revalidatie van het gehoor bij volwassenen Gehoor en communicatie zijn van groot belang voor de mens. Wanneer er een beperking van gehoor, spraak of taal optreedt, heeft dat vaak grote gevolgen voor het

Nadere informatie

Opleiding Logopedie en Audiologie. Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013

Opleiding Logopedie en Audiologie. Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 Opleiding Logopedie en Audiologie Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 1 Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 Opleiding

Nadere informatie

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Willens in ketens FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Bureau AudCom: Mv/bur/2004/5469 Samenwerken in de keten in de sector

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: LOI hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november 2012 INHOUD

Nadere informatie

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur: Nederlandse taal en cultuur: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie Nederlandse taal en cultuur - deeltijd 2008 2009 Studiegids

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Hogeschool West-Nederland HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA HWN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Opleiding Tolk-Vertaler Managementsamenvatting

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Centrum

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

ERASMUS MC STUDIEGIDS GENEESKUNDE 2003-2004 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

ERASMUS MC STUDIEGIDS GENEESKUNDE 2003-2004 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM ERASMUS MC STUDIEGIDS GENEESKUNDE 2003-2004 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM I Colofon: Uitgave: Erasmus MC Rotterdam, augustus 2003 Redactie: Dhr. F. Balvert Mw. L.C. Strop Opmaak: Mw. A.G. Reijmerink-Blokland

Nadere informatie

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING Implementatie Kwaliteitsbeleid Alternatieve Behandelwijzen (IKAB) Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

geschreven door W.W. de Wolf

geschreven door W.W. de Wolf Lesstof StAr geschreven door W.W. de Wolf StAr staat voor Stichting Audicienregister. Waar houdt StAr zich mee bezig? Zoals de naam al doet vermoeden is het een bureau wat zich bezighoudt met het registreren

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Domein Health Instituut voor Paramedische Studies

Studiegids 2012-2013. Domein Health Instituut voor Paramedische Studies Studiegids 2012-2013 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies Een sprekend beroep Spreken en verstaan is jouw terrein; het mooiste wat je kunt bereiken is mensen uit hun isolement halen. Ze spreken

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Hogeschool Dirksen hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie