INFO-BULLETIN JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET. Periodiek van de BHTD. maart Inhoud: Pagina

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO-BULLETIN JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET. Periodiek van de BHTD. maart 2004. Inhoud: Pagina"

Transcriptie

1 pag. 2 JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD maart 2004 Inhoud: Pagina VAN UW VOORZITTER 3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER OPROEP VOOR DE KASCOMMISSIE 5 FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2003 EN BEGROTING BALANS BHTD PER 1 JANUARI BALANS BHTD PER 31 DECEMBER UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 8 AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 8 NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 MAART WINDMOLENS 12 CV CONTRACTEN 13 PLANMATIG ONDERHOUD 18 SCHADE AAN RIOOLAANSLUITING 18 UW HUIS EN DE OPSTALVERZEKERING 19 BRANDVEILIGHEID IN HET HUIS 22 pag. 3 VAN UW VOORZITTER In dit eerste nummer van dit jaar vindt u, zoals gebruikelijk, weer de uitnodiging met de agenda voor onze Algemene Vergadering op donderdag 25 maart 2004 om 20h00 in de Landbouw met de daarbij behorende financiële stukken en de verslagen van onze secretaris. Ook het jaarlijkse bericht over de CV-contracten is opgenomen. Voor het gedeelte na de pauze hebben we ir. B. van der Chijs gevraagd ons wat te vertellen over de Verbazingwekkende gang van zaken rond de A4 A15. Van een van onze leden ontvingen we een reactie van de gemeente op een verzoek tot schadevergoeding voor geleden schade door het ingroeien van wortels van een gemeentelijke boom in de rioolbuis tussen de woning en de aansluiting op het hoofdriool van de gemeente. Dit verzoek werd afgewezen. In ons Info-Bulletin van september 2001, jaargang 10, aflevering 3, hebben wij u in het stukje Rechten en plichten rondom uw woning het een en ander over dit onderwerp geschreven. Voor wat betreft rioolaansluitingen van woningen op het hoofdriool in de straat komt het hierop neer: De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor het onderhoud van de rioolbuis tussen zijn woning en het hoofdriool in de straat. In onbeschadigde rioolbuizen kunnen geen boomwortels binnendringen. Bij de tegenwoordig toegepaste PVC rioolbuizen is dit meestal geen probleem, tenzij de buis door verzakking of iets dergelijks beschadigd is. In dat laatste geval kunnen wortels van bomen of struiken de buis binnendringen en voor verstoppingen zorgen; de kosten voor herstel komen dan voor rekening van de eigenaar van de buis. Langs de zuidrand van Tanthof West, tussen Abtswoude en de straat van Malakka zijn bouwactiviteiten gaande. De boerderij tussen de banen van de tennisvereniging is gesloopt en de bouw van enige woningen op de vrijgekomen locatie is gestart. In de Stadskrant van begin januari stond een bericht dat er een bouwvergunning was aangevraagd voor het oprichten van een 30m hoge zendmast voor umts/gsm op het terrein van de T.T.D.. De omgeving van de tennisvereniging heeft bezwaar aangetekend wegens voorziene overlast door straling en geluid bij wind. Ook vonden zij de mast niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan en het tot nu toe gevoerde stedenbouwkundige beleid. De gemeente berichtte dat de aangevraagde vergunning geweigerd is. Waarom ik u het voorgaande bericht is: lees de Stadskrant na op berichten over aangevraagde of te verlenen vergunningen in uw buurt. Als u niet reageert kunt u geconfronteerd worden met ongewenste ontwikkelingen, waar u, als een vergunning verleend is, weinig meer kunt uitrichten.

2 Bert Vixseboxse voorzitter pag. 4 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2003 Samenstelling van het Bestuur. Het bestuur van de BHTD bestond in het jaar 2003 uit: Bert Vixseboxse voorzitter Jan Blom secretaris Anne Bajema penningmeester en ledenadministratie Leon Dias vice-voorzitter en contracten Bram Hoevenaar Redactie Info-Bulletin. Negen keer werd er vergaderd bij de bestuursleden thuis. Bram Hoevenaar werd bereid gevonden om de opengevallen plaats van Anita Vlonk in te nemen. Info-Bulletins en mailings; Dit jaar zijn wij er wederom in geslaagd om 3 x een Info-Bulletin te laten verschijnen, en hiermee zijn wij tevreden, hoewel wij ernaar blijven streven om 4 Info-Bulletins per jaar te laten verschijnen. Deze bulletins zijn zoals ieder jaar een van de belangrijkste communicatiemiddelen met onze leden. Een goede andere communicatiebron is op dit moment de website van de BHTD, die regelmatig wordt geüpdate door Leon Dias. Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van onze website op om informatie te verkrijgen over lidmaatschap van de BHTD en tarieven van Feenstra en Delgas om maar een paar onderwerpen te noemen.. Ook zijn wij blij dat afgelopen jaar ook flink gebruik is gemaakt van ons adres om ons te attenderen op allerlei misstanden in de woonomgeving. Tenslotte is er dit jaar ook een aantal mailings verstuurd naar potentiële leden en naar eigenaren van verkochte huurwoningen, teneinde het ledental te vergroten, want hoe groter onze vereniging des te sterker wij staan bij problemen en des te invloedrijker wij zijn in onze contacten met onze gesprekspartners. Bijeenkomsten; Periodiek wordt er in de persoon van onze voorzitter nog steeds op regelmatige basis overleg gepleegd met de wijkcoördinator Tanthof. Voorts volgen wij nog steeds van dichtbij de ontwikkelingen binnen het Belangenplatform Tanthof ; onze voorzitter en onze vice-voorzitter nemen deel aan dit platform. Ook met onze contractors TEMPUS-DELGAS en FEENSTRA vindt 1 x per jaar een evaluatiegesprek plaats; bij problemen wordt er echter direct contact opgenomen. pag. 5 Ledenpas: Ook dit jaar konden leden op vertoon van hun ledenpas kortingen verkrijgen bij bedrijven, waarmee door de BHTD afspraken zijn gemaakt. TEMPUS-DELGAS B.V. en FEENSTRA B.V., op het gebied van jaarlijkse onderhoudsbeurten aan CV-installaties. NIEUWENHUIS VERF, op het gebied van verf en toebehoren. Projecten Een aantal bewoners van deelplan 614 vond het voegwerk van de woningen slecht; de BHTD heeft een enquête gehouden onder de 80 bewoners en heeft vervolgens een aantal offertes aangevraagd. Een aantal bewoners heeft vervolgens onder deze offertes contracten met een aannemer gesloten om de gevel te laten herstellen. Naar aanleiding van het thema op de Algemene Vergadering is de BHTD een onderzoek naar de wenselijkheid en vooral de financiële haalbaarheid van Planmatig Onderhoud begonnen. Als eerste aanzet is op veler verzoek een opgave van de deelplannummers en de bouwjaren van de koopwoningen op onze website ter inzage gezet. Ledenaantal: Aan het begin van 2003 had de BHTD een ledenaantal van 2093 leden. Aan het eind van dit jaar was dit aantal toegenomen tot een ledental van ruim 2123, een aantal waar wij oprecht trots op zijn. Namens het bestuur van de BHTD Jan Blom secretaris OPROEP VOOR DE KASCOMMISSIE Elk jaar controleert een kascommissie de boeken van onze penningmeester over het afgelopen jaar en geeft een verklaring af over haar bevindingen. Deze verklaring stelt het bestuur in staat de penningmeester voor zijn beleid in het afgelopen jaar te dechargeren. Al enige jaren was de heer van Eyndhoven een zeer gewaardeerd lid van deze commissie. Door zijn verhuizing naar Zeeland is aan zijn lidmaatschap van de B.H.T.D. een eind gekomen en dus ook aan zijn activiteiten in de kascommissie. Om in de ontstane vacature te voorzien is uw bestuur op zoek naar een lid met financiële belangstelling, die bereid is eens per jaar een avond aan de controle van onze boeken te besteden. Leden, die belangstelling voor de

3 kascommissie hebben worden verzocht zich in verbinding te stellen met onze penningmeester, Anne Bajema, telefoon: Uitgaven , , , ,00 B.V. pag. 6 FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2003 EN BEGROTING 2004 (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) Inkomsten Werkelijk 2002 Begroot 2003 Werkelijk 2003 Begroot 2004 Contributie , , , ,00 Inschrijfgeld 592,50 700,00 532,50 600,00 Terugstorting Contr/Inschr -34,54 0,00-5,00 0,00 Rente 1.137, ,00 976, ,00 Sponsoring Ledenpas 900,00 900,00 609,50 610,00 Overige inkomsten 516,81 0,00 188,99 0,00 Totaal , , , ,00 Uitgaven Werkelijk 2002 Begroot 2003 Werkelijk 2003 Begroot 2004 Infobulletin 2.700, , , ,00 Kopieën 0,00 0,00 5,05 0,00 Onkosten S&P 2.995, , , ,00 Porto 2.166, , , ,00 Adm Acceptgiro's 0,00 0,00 25,56 0,00 Kamer v Koophandel 23,18 30,00 0,00 30,00 Onkosten Bestuur 1.223, , , ,00 Afschrijving PC's 81,68 600,00 27,23 0,00 Onkosten ALV 106,30 120,00 125,00 120,00 Boeken e.d. 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezwaarprocedures 0,00 0,00 0,00 0,00 Kosten Postbank 238,91 300,00 344,55 350,00 Giften 0,00 0,00 0,00 0,00 Ledenpas 2.598, , , ,00 Terugstorting Contributie 0,00 0,00 0,00 0,00 Overige uitgaven 602,24 500,00 179,69 250,00 Totaal , , , ,00 Toename Kapitaal 1.503,68 85,00 696,65 145,00 Afname Kapitaal Feenstra Werkelijk 2002 Begroot 2003 Werkelijk 2003 Begroot 2004 Inkomsten , , , ,00

4 pag. 7 Debet (Activa) BALANS BHTD per 1 januari 2003 Credit (Passiva) Saldo Kas 122,50 Saldo Girorekening 2.525,78 Saldo Kapitaalrekening ,72 Debiteuren 400,00 Crediteuren ,80 PC-configuratie Voorzitter 0,00 PC-configuratie Penningmeester 0,00 PC-configuratie CV-contractor 0,00 Scanner redactie Infobulletin 0,00 Printer redactie Infobulletin 27,23 Vermogen ,43 Totaal ,23 Totaal ,23 pag. 8 UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING Alle leden van de BHTD worden hiermede uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de BHTD. Deze vindt plaats in In de Landbouw op 25 maart 2004 aanvang 20,00 uur AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Opening; 2. Mededelingen van het bestuur; 3. Vaststelling van de agenda; 4. Notulen van de Algemene Vergadering 2003; 5. Bestuursverslag (verslag van de secretaris) over 2003; Debet (Activa) BALANS BHTD per 31 december 2003 Credit (Passiva) 6. Financieel verslag over 2003; 7. Verslag van de kascommissie over 2003; Saldo Kas 162,90 Saldo Girorekening 2.690,62 Saldo Kapitaalrekening ,16 Startkapitaal ,43 Debiteuren 1.337,18 Crediteuren ,78 PC-configuratie Voorzitter 0,00 PC-configuratie Penningmeester 0,00 PC-configuratie CV-contractor 0,00 Scanner redactie Infobulletin 0,00 Printer redactie Infobulletin 0,00 Toename kapitaal 696,65 Totaal ,86 Totaal ,86 8. Verkiezingen: - Stembureau - Bestuur - Kascommissie 9. Begroting over 2004; 10. Werkterrein/Activiteiten BHTD 2003; 11. Rondvraag; 12. Sluiting; Thema: ir. B. van der Chijs gaat ons wat vertellen over de Verbazingwekkende gang van zaken rond de A4 A15.

5 pag. 9 Het verslag wordt goedgekeurd. NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 MAART 2003 In de Landbouw te Delft. Aanwezig namens het bestuur: Bert Vixseboxse, Anne Bajema, Leon Dias, Anita Vlonk en Jan Blom. Overige aanwezigen: 18 leden (zie presentielijst). 1. Opening; Bert Vixseboxse opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom op de 12 e algemene ledenvergadering. 2. Mededelingen van het bestuur; Een vriendelijk verzoek om gedurende de vergadering niet te roken. De heer Bram Hoevenaar is bereid gevonden om de plaats in te nemen van Anita Vlonk. 3. Vaststellen van de agenda; Geen wijzigingen en of aanvullingen. 4. Notulen van de Algemene Vergadering van 2002; Geen op of aanmerkingen. 5. Bestuursverslag (verslag van de secretaris) over 2002; Geen op of aanmerkingen. 6. Financieel verslag over 2002; Vooraf enige toelichting bij het Financieel verslag: - Bij de inkomsten is het bedrag van de contributie kleiner dan begroot doordat het aantal leden minder is toegenomen als begroot.; - Er zijn vier (4) Info-Bulletins begroot en er zijn er slechts drie (3) uitgegeven; - De post rente viel lager uit als begroot. Een lid stelt de vraag waarom zijn de kosten van de secretaris zo hoog? Antwoord: Deze kosten behelzen o.a. drukwerk, inktcartridges, stickers en de kosten van de postbank voor het dagelijks ontvangen van dagafschriften. Hiernaast ontvangt ieder bestuurslid standaard EUR 86, voor gemaakte onkosten per persoon per jaar. Een lid vraagt naar korting met de ledenpas, hierop wordt geantwoord dat kortingen zijn te behalen bij Feenstra, Delgas, Nieuwenhuis Verf en KPS (helaas inmiddels afgehaakt), het bestuur is echter druk doende om nieuwe bedrijven aan te trekken. Anne Bajema bedankt Ton, lid van de kascommissie, voor het oplossen van een administratief probleem in de boeken.

6 pag Verslag van de kascommissie over 2001; Een getekend exemplaar van het verslag van de kascommissie is afgedrukt op pagina 15 van het Info-Bulletin. Namens de kascommissie deelt Ton van Eijndhoven mee dat de administratie, evenals voorgaande jaren, duidelijk en overzichtelijk wordt gehouden en dat de boeken in orde zijn. Bert bedankt de kascommissie voor haar inzet en inspanning en vervolgens wordt de Penningmeester gedéchargeerd. 8. Verkiezingen; - Stembureau; - geen aanmeldingen - Bestuur; De heer Bram Hoevenaar heeft zich gemeld en is bereid de redactie van het Info-Bulletin te gaan doen in plaats van Anita Vlonk. - Bert vraagt de vergadering of zij hiermee akkoord kunnen gaan en deze gaat vervolgens unaniem akkoord. - De bestuursleden geven verder allen te kennen nog een jaar door te gaan en deze worden benoemd voor het volgende verenigingsjaar. - Kascommissie; de samenstelling van de kascommissie ondergaat een wijziging, Martin stelt zich niet meer herkiesbaar, maar de heer Jan Pusch is vervolgens de opengevallen plaats in te vullen. De commissie bestaat dus wederom uit 3 leden t.w. Ton, Gerard en Jan.. 9. Begroting voor jaar 2003 Toelichting vooraf door Anne Bajema - De kopieerkosten is nu begroot op fl. 0,-; - PC configuraties staan op 0 maar er toch EUR 600, - opgenomen in verband met de aanschaf van nieuwe apparatuur. Vragen - Waarom zijn de kosten onder secretariaat/penningmeester zo hoog? Antwoord: Wij moeten in verband met allerlei acties (mailings, ledenpassen) voldoende drukwerk op voorraad hebben. - Wat houdt de post onder bezwaarprocedure in? Antwoord: Deze post stamt uit het verleden en we reserveren nog steeds een bedrag voor een eventuele juridische procedure. Het kapitaal van de vereniging is ruim voldoende. Het aantal leden 1732 wijkt af van vorig jaar, hoe komt dat? Antwoord: dit is een normale trend bij het begin van het jaar, binnenkort gaat er weer een mailing de deur uit en daarmee komt het ledenaantal dan toch weer op circa leden voor eind De begroting voor 2003 is hiermee akkoord. pag Werkterrein/Activiteiten BHTD 2002; Een aantal activiteiten van de BHTD is inmiddels overgegaan naar het Belangenplatform, waaraan ook Bert Vixseboxse en Leon Dias actief meedoen. - De BHTD probeert goede contracten voor zijn leden te regelen; - algemene problemen worden door ons opgepakt en gecoördineerd - Ook zien wij toe op het beheer van de sloten, temeer daar ons is gebleken dat het uitbaggeren niet tijdig geschiedt; - In ons vorige Info-Bulletin hebben wij onze leden om ideeën gevraagd en wij proberen hier dan op in te spelen. Een lid vraagt ons of heeft de BHTD iets met de A4? Antwoord: Nee, als vereniging kunnen wij geen standpunt innemen over het wel of niet aanleggen van deze A4. Desondanks zullen wij, als hij er komt, ons inzetten om er voor te zorgen dat de aanleg zo gunstig mogelijk zal geschieden. Een lid oppert dat de Kruithuisweg in dat geval cruciaal zal worden. 11. Rondvraag; - Als achterpaden niet tijdig worden opgehoogd, dan zijn bewoners aansprakelijk voor eventuele schade, weten leden dit? - Antwoord: We zullen hieraan aandacht besteden in ons volgende Info- Bulletin. - De trottoirs in de aanloop naar de deur zijn verzakt in o.a. de Angolastraat, wat kan de BHTD hieraan doen? - Antwoord: Dit is zo n onderwerp wat wellicht het beste kan worden besproken in Belangen Platform - Wat dat betreft heb ik een positieve ervaring in de Fuutlaan, ik heb de gemeente gebeld en binnen 2 maanden was het probleem opgelost. - Is er (nog) contact met een rioolontstoppingsdienst? - Antwoord: Nee, in het verleden hebben wij een contract met Zegwaard gehad maar dit is ontbonden door te weinig animo onder onze leden. - Er is sprake van een wijziging in het Bestemmingsplan, zijn wij hier al over ingelicht? - Antwoord: Nee en Bert zegt toe daar ook privé zijn licht over op te zullen steken. 12. Sluiting: Na een constructieve Algemene Ledenvergadering bedankt de voorzitter iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering om circa 21:00 uur. Thema - avond Het is nu tijd voor het thema van de avond; Planmatig Onderhoud door de heer Hans Blom.

7 pag. 12 WINDMOLENS In het november nummer van dit Info-bulletin schreef ik al over het beoogde windmolenpark ten zuidoosten van Tanthof-Oost, tijd voor een vervolg. Mede door de ontstane onrust en informatie uitwisseling is besloten nog eens goed naar deze plannen te kijken. Een extern bureau heeft opdracht gekregen om de eigenschappen van zo n park te onderzoeken. Op het moment dat u dit bulletin in het bezit heeft zullen de resultaten al wel bekend zijn, want de resultaten zouden voor de 2 e helft van februari geleverd worden. Intussen hebben wij ook ons licht eens opgestoken. Een bekende Delftenaar en oud hoogleraar van de TU, heeft als rapporteur voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs gewerkt om gegevens over windenergie te verzamelen. Een paar conclusies uit het boekje dat daar later over is verschenen wil ik u niet onthouden. Ondanks zijn goede eigenschappen blijkt wind toch geen goede bron voor energie te zijn, omdat: Windparken kunnen geen centrales vervangen. Het milieueffect blijkt verwaarloosbaar klein te zijn. De kosten van windenergie zijn hoog. Ze dreigen de kosten van de Deltawerken enkele malen te overtreffen. Op zich is wind natuurlijk bijna altijd aanwezig, maar toch blijkt het onbetrouwbaar en de energie-inhoud blijkt bijzonder laag. Alleen met heel hoge subsidies is windenergie op te wekken, en niet alleen met stichtingssubsidies, er moet constant in geïnvesteerd worden. Het is dat de politiek er zo achter drukt om de uitstoot van CO² te verminderen, economisch gezien heeft windenergie geen schijn van kans. Helaas moeten we er rekening mee houden dat men koste wat kost de plannen voor een energiepark door zal willen zetten. Het staat immers zo mooi als je naar Delft Kennisstad komt vanuit het zuiden. De Belangengroepen in Tanthof zullen alle ontwikkelingen goed volgen, en de strijd aangaan zo gauw er vervelende zaken voor onze wijk ontstaan. Gelukkig zijn er alle vele actiegroepen in den lande actief geweest met goede resultaten. Wij houden U op de hoogte! Leon Dias. Het boekje Waar staan we met Windenergie door Frederik H Kreuger is te bestellen bij Uitgeverij Quantes te Rijswijk tel Of ISBN kosten ca 8,- pag. 13 CV CONTRACTEN Doordat zoals gebruikelijk het jaar begint met enkele prijsaanpassingen, laten we op deze en volgende pagina s het CV verhaal nogmaals verschijnen. De BHTD heeft in samenwerking met TEMPUS-DELGAS en Feenstra contracten opgesteld, waaruit bijna elke bewoner van Tanthof een keuze moet kunnen maken. De bedongen kortingen zijn niet gering en gelden uitsluitend voor leden van de BHTD. Niet leden zullen bij contact met de beide firma s waarschijnlijk eerst het advies krijgen lid te worden van onze vereniging. Onderstaand volgt een opsomming van de mogelijkheden, mochten er desondanks toch onduidelijkheden zijn, schroom niet te bellen wij zullen trachten duidelijkheid te verschaffen. De procedures met betrekking tot TEMPUS-DELGAS zijn als volgt: TEMPUS-DELGAS rekent rechtstreeks en contant met u af, tijdens het bezoek van de monteur. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS-DELGAS, had u dat in vóórliggende jaren ook al, en bent u lid van de BHTD, doe dan niets. TEMPUS-DELGAS schrijft u vanzelf aan voor de volgende onderhoudsbeurt. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS-DELGAS, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u lid van de BHTD, neem dan contact op met TEMPUS-DELGAS, om verdere details te bepalen. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS-DELGAS en bent u nog geen lid van de BHTD, stort dan 12,50 op girorekening van de BHTD onder vermelding van TEMPUS-DELGAS. De BHTD zorgt er dan voor dat TEMPUS-DELGAS contact opneemt om verdere details te bepalen. De procedures met betrekking tot FEENSTRA zijn als volgt: FEENSTRA treedt niet rechtstreeks op voor particulieren, zodat de BHTD als opdrachtgever fungeert. Vandaar ook dat u het verzoek tot betaling krijgt van de penningmeester van de BHTD, die u, ieder jaar weer, pas doorgeeft als deelnemer in de contracten bij FEENSTRA, als u de bijdrage hiervoor vóór 31 december op de verenigingsgiro heeft laten bijschrijven. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA, had u dat in voorliggende jaren ook al en bent u lid van de BHTD, doe dan niets. U krijgt de

8 pag. 14 acceptgirokaart van de BHTD die na ontvangst van de betaling uw deelname doorgeeft aan FEENSTRA. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u lid van de BHTD, neem dan contact op met de contactpersoon van de BHTD. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u nog geen lid van de BHTD, stort dan 12,50 op girorekening van de BHTD en neem na bijschrijving op de verenigingsgiro contact op met de contactpersoon van de BHTD. Soorten contracten: TEMPUS-DELGAS: TEMPUS-DELGAS is in staat alle type installaties te onderhouden, welke voorkomen in het gebied van de BHTD. Echter uitgesloten van ieder contract zijn de gecompliceerde ketels ten behoeve van luchtverwarmingsinstallaties. TEMPUS-DELGAS maakt géén onderscheid in prijs voor de verschillende installaties. Genoemde prijzen gelden voor het kalenderjaar 2004 en zijn inclusief BTW. TEMPUS-DELGAS biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen drie contractsoorten, welke hierna worden samengevat. Buiten alle contracten valt het controleren en vervangen van de anodes in boilers en filters in ventilatorsystemen. 1: All-in contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar, met dien verstande dat de ketelonderdelen niet in rekening worden gebracht. Ook bij storingen en reparaties aan de c.v.-ketel wordt niets berekend: geen voorrijkosten, geen arbeidsloon en geen materiaalkosten. Het afsluiten van dit contract kan te allen tijde, mits de ketel niet ouder is dan 5 jaar. Vóór het afsluiten van het abonnement wordt de c.v.-ketel nagezien en schoongemaakt. Het abonnementsgeld en de eventueel gebruikte materialen dienen afgerekend te worden. Het All-In contract loopt maximaal tot en met het tiende jaar na ingebruikname van het toestel. Het overgaan van het All-in contract in een B-contract (zie verder) gebeurt : a: na schriftelijk/telefonisch verzoek daartoe aan TEMPUS-DELGAS; b: automatisch na het tiende jaar na oplevering van de c.v.-ketel. Het is in principe niet mogelijk om een A- of een B- contract te wijzigen in een All-in contract. pag. 15 Tarief: All-In contract 87,08 Wilt u opname in het All-In contract van de warmte-terugwin-unit en/of de mechanische ventilatie, dan gelden de volgende tarieven: meerprijs warmte-terugwin-unit 52,54 meerprijs mechanische ventilatie 23,91 2: B-contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar. Bovendien dienen de materialen afgerekend te worden. Bij storingen aan de ketel buiten de onderhoudsbeurt om worden géén voorrijkosten en géén arbeidsloon in rekening gebracht; wel de materiaalkosten. Het afsluiten van dit contract kan te allen tijde. Vóór het afsluiten van het abonnement wordt de c.v.-ketel nagezien en schoongemaakt. Het abonnementsgeld en de eventuele gebruikte materialen zullen worden afgerekend. Tarief: B-contract 64,08 3: A-contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar. Afgerekend wordt het bedrag van 43,69 inclusief BTW, en het bedrag voor de gebruikte materialen. Het overgaan van het A-contract naar het B-contract kan alleen als dit, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, vóór 1 februari aan TEMPUS-DELGAS wordt meegedeeld. De c.v.-ketel wordt eerst nagezien en schoongemaakt. De eventueel gebruikte materialen en het abonnementsgeld van het B-contract dienen te worden afgerekend. Bij reparaties aan de c.v.-ketel, die door omstandigheden niet gelijktijdig met de onderhoudsbeurt verricht kunnen worden, worden arbeidsloon en materiaalkosten wel, maar geen voorrijkosten in rekening gebracht. Voor het arbeidsloon geldt dan een korting van 10%. Bij alle overige storingen en reparaties is de korting niet van toepassing. De voorwaarden gelden voor alle gasgestookte c.v.-installaties inclusief gecombineerde warmwater-voorziening, met uitsluiting van de warmteterugwin-unit en afzuiging (mechanische ventilatie). Onderhoud aan deze componenten kan geschieden tijdens kantooruren tegen het tarief van 22,89 per half uur incl. BTW voor de warmte-terugwinunit en 22,89 per half uur incl. BTW voor de mechanische ventilatie.

9 Er geldt wel de kortingsmogelijkheid van 10%. Eventueel te vervangen filters kosten 10,80 per set. Buiten kantooruren is het tarief 26,22 incl. BTW. pag. 16 Het afsluiten van dit contract is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen de geldende tarieven. Algemeen: Het alleen schoonmaken van de mechanische ventilatie-unit en/of de warmte-terugwin-unit kost 17,39. Dit kan alleen in combinatie met het onderhoud aan de c.v.-ketel en mits de ventilator goed bereikbaar is. FEENSTRA: FEENSTRA is in staat alle type installaties te onderhouden, welke voorkomen in het gebied van de BHTD. Zij maakt wel onderscheid tussen de gecompliceerde ketels ten behoeve van luchtverwarmings-installaties in de deelplannen 613 en 661 en de overige installaties in de wijk. Genoemde prijzen gelden voor het seizoen 2004 en zijn inclusief BTW. Zij biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen twee contract-soorten, welke hierna worden samengevat. Buiten alle contracten valt het controleren en vervangen van de anodes in boilers en filters in ventilatorsystemen. 1: Onderhoudscontract FO: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per stookseizoen. Dit onderhoudscontract omvat de c.v.-installaties inclusief warmwatervoorziening, maar exclusief warmte-terugwin-unit en exclusief mechanische ventilatie. Deze onderwerpen kunnen tegen een meerprijs meegenomen worden in het abonnement. Voor tussentijdse storingen kan ook een beroep gedaan worden op FEENSTRA; echter dan zijn de kosten, inclusief voorrijkosten, arbeidsloon en materialen, voor uw rekening, tegen de dan geldende tarieven. Tarieven: Onderhoudscontract FO 51,65 inclusief warmte-terugwin-unit FOW 81,10 inclusief mech.afzuiging FOA 71,35 Het afsluiten van deze contracten is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen bovenstaande tarieven. Het in later stadium opnemen van de warmte-terugwin-unit of de mechanische ventilatie heeft geen extra inspectie door FEENSTRA tot gevolg. pag. 17 2: All-In contract FS: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per stookseizoen. Dit onderhoudscontract omvat de c.v.-installaties inclusief warmwatervoorziening, maar exclusief warmte-terugwin-unit en exclusief mechanische ventilatie. Deze onderwerpen kunnen tegen een meerprijs meegenomen worden in het abonnement. Voor tussentijdse storingen kan ook een beroep gedaan worden op FEENSTRA; middels het contract bent u dan gedekt tegen alle kosten. Tarieven: All-In contract FS 98,90 incl. warmte-terugwin-unit FSW 158,35 incl. mechanische ventilatie FSA 125,55 Het afsluiten van deze contracten is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen een vast bedrag (zijnde de FO-tarieven), vermeerderd met een bedrag per resterende kalendermaand. Dit instappen brengt de volgende tarieven met zich mee: All-In contract FS 51,65 + 3,95 p.mnd. incl. warmte-terugwin-unit FSW 81,10 + 6,45 p.mnd. incl. mechanische ventilatie FSA 71,35 + 4,50 p.mnd Het in later stadium opnemen van een warmte-terugwin-unit of een mechanische ventilatie heeft geen extra inspectie door FEENSTRA tot gevolg. Deelplannen 613 en 661 Onderhouds contract FOL 81,10 Nieuwe ketel all-in + Slokker FSS 128,30 Nieuwe ketel all-in + boiler FSB 119,90 De c.v.-installatie is een essentieel onderdeel van het huis. Daarom is goed onderhoud zeer belangrijk. Echter, ondanks dit onderhoud hebben c.v.- installaties niet het eeuwige leven. Hoewel een maximum in leeftijd niet valt aan te geven, is het hart van de c.v.-installatie, de c.v.-ketel, tussen de 8 en 15 jaar een keer aan vervanging toe. Wellicht bent u binnenkort ook aan een nieuwe c.v.-ketel toe. Dan is het goed te weten, dat het bestuur van de BHTD aantrekkelijke condities bij TEMPUS-DELGAS en FEENSTRA heeft kunnen bedingen voor zo n vervanging.

10 pag. 18 TEMPUS-DELGAS: Tempus-Delgas levert bij vervanging van de ketel: 10% korting op de materialen; een vaste prijs voor het installeren (= arbeidsloon); of: betaling in 10 termijnen zonder rentevergoeding; of: 2% betalingskorting bij contante betaling; 5 jaar fabrieksgarantie op de ketel en -onderdelen, indien men een B- abonnement afsluit. Prijzen kunnen, hier en nu, moeilijk gegeven worden. U kunt namelijk voor die ketel kiezen, die uw voorkeur heeft. Het is dus niet noodzakelijk dat u dezelfde ketel afneemt welke er al stond. Keuze in overvloed dus. FEENSTRA: Feenstra levert bij vervanging van de ketel: 10% korting op de materialen; 10% korting op het installeren (= arbeidsloon); 2 jaar garantie op de geleverde componenten. Prijzen kunnen, hier en nu, moeilijk gegeven worden. U kunt namelijk voor die ketel kiezen, die uw voorkeur heeft. Het is dus niet noodzakelijk dat u dezelfde ketel afneemt welke er al stond. Keuze in overvloed dus. Voor beide installateurs geldt, dat de kortingen gelden voor de tarieven, die op dat moment gangbaar zijn. L.P.Dias. Tel Contactpersoon Bedrijven. . PLANMATIG ONDERHOUD Vorig jaar heb ik al eens een oproep gedaan om te melden als u iets voor planmatig onderhoud aan uw huis voelt. Helaas is de belangstelling tot op heden zo klein dat er niets te organiseren valt. Toch denken we dat het flink in de portemonnaie kan schelen als er iets gezamenlijk gebeurt. We hebben op het gebied van voegen wat laten uitvoeren, en hebben later nog vragen van nieuwe bewoners gekregen. Nu het voorjaar weer aankomt willen we nog eens kijken of er weer een offerteronde georganiseerd kan worden. Dus heeft u interesse geef het ons op en wij laten een vrijblijvende offerte maken. Liefst per pag. 19 SCHADE AAN RIOOLAANSLUITING Een van onze buurtbewoonsters maakte melding van een schadegeval aan haar rioolhuisaansluiting. Een struik was met zijn wortels door de rioolaansluiting voor het huis gegroeid. Haar schadeaanmelding bij de gemeente Delft resulteerde in het volgende antwoord: De eigenaar van een woning is verantwoordelijk voor de rioolhuisaansluiting tot aan het hoofdriool. In het geval er door een ingroeiende wortel schade ontstaat aan dat deel van het riool dat aan de eigenaar van de woning toebehoort, dan is die schade voor zijn rekening. De huiseigenaar is voor zijn deel van het riool onderhoudsplichtig en bij hem/haar berust de verantwoordelijkheid om dat stuk riool in goede conditie te houden. De eigenaar is zogezegd risicoaansprakelijk. Het feit dat de wortels van een boom of struik blijven groeien is juridisch gezien geen onrechtmatige daad en kan de gemeente niet verweten worden. Uit informatie van het verantwoordelijk vakteam hebben wij inmiddels begrepen dat een struik de boosdoener is geweest. Over bovengenoemd onderwerp bestaan twee rechterlijke uitspraken, nl. dat een boomwortel alleen dan een riolering kan binnendringen indien deze lekt en dus niet in goede staat verkeert. Deze uitspraak wordt bevestigd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de gemeente. De tweede rechterlijke uitspraak dateert van medio vorig jaar. Toen is de gemeente Delft door de kantonrechter vrijgesproken van aansprakelijkheid nadat de gemeente door een huiseigenaar verantwoordelijk was gesteld voor schade in verband met een ingegroeide boomwortel in zijn huisaansluiting. Op grond van bovenstaande wijzen wij dan ook de aansprakelijkheid van de zijde van de gemeente af en kunnen u derhalve geen financiële vergoeding in het vooruitzicht stellen Was getekend: het hoofd van het vakteam Treasury en Risk Management van de gemeente Delft. Leon Dias

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 2 Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Brandveiligheid en wonen

Brandveiligheid en wonen Haaglanden Den Haag Brandveiligheid en wonen Dedemsvaartweg 1 Postbus 52155 2505 CD Den Haag Brandveiligheid en wonen Regelmatig zien we op de TV de gevolgen van brand. Ook in de krant staan regelmatig

Nadere informatie

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer Brandveilig leven Werkboek voor cursist en trainer Inhoud Training Brandveilig Leven Deze training wordt u aangeboden vanuit Brandweer Amsterdam-Amstelland en is gericht op Brandveilig Leven. Elke organisatie

Nadere informatie

Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden

Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden w w w. v e i l i g h e i d s w i j z e r. n l Studenten Hogeschool Utrecht doen regelmatig lezersonderzoeken Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden De Veiligheidswijzer heeft als doel bewoners van

Nadere informatie

Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010

Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 2 Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Veiligheidswijzer 2012-2013

Veiligheidswijzer 2012-2013 Veiligheidswijzer 2012-2013 ningen - Buren - Culemborg - Druten - Geldermalsen - Groesbeek - Heumen - Lingewaal - Maasdriel - Millingen aan de Rijn - Ned we - Neerijnen - Nijmegen - Tiel - Ubbergen - West

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

In de brand, uit de brand

In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand April 2010 Inhoud 1 Hoe kun je brand voorkomen?...5 1.1 Rondom het gebouw...5 1.2 Maatregelen in en aan het gebouw...7 1.3 Checklist preventief...13

Nadere informatie

Jaargang 15 aflevering 3 november 2006

Jaargang 15 aflevering 3 november 2006 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 2 Jaargang 15 aflevering 3 november 2006 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en woningzoekenden

Informatie voor bewoners en woningzoekenden Zo zit dat bij WoonGenoot Informatie voor bewoners en woningzoekenden 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Welkom bij WoonGenoot 5 Openingstijden en telefoonnummers 6 Routebeschrijving en busverbinding 7 uurovereenkomst

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Arnemuiden

Woningbouwvereniging Arnemuiden Bewonersgids Kantooradres Woningbouwvereniging Arnemuiden Langstraat 16b 4341 EE Arnemuiden tel. 0118-601720 fax.0118-602906 e-mail : wbv@wbvarnemuiden.nl www.wbvarnemuiden.nl Bankrelaties Rabobank: IBAN:

Nadere informatie

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Gebruikershandleiding ééngezinswoningen Olykampen naar aanleiding van uitgevoerd Groot Onderhoud in 2014 Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Raalte, 16 april 2014 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Verslag VvE-informatieavond voor de Vruchtenbuurt 30 september 2014, Bosbeskapel Aanwezig: 30 genodigden Adviseurs VvE-balie Gemeente Den Haag: Najat el Bouzidi en Orlando Achong Verslag: Hilde Soutendijk,

Nadere informatie

ACCEPTGIRO INGESLOTEN

ACCEPTGIRO INGESLOTEN Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 2 Jaargang 21 aflevering 3 november 2012 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris :

Nadere informatie

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders Leven & Geld Woongenot Droomhuis kopen is voor iedereen anders Kinderen helpen met hun koophuis veilig onder de pannen Krijgt u al energie van de zon? Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders Leven & Geld Woongenot Droomhuis kopen is voor iedereen anders Kinderen helpen met hun koophuis veilig onder de pannen Krijgt u al energie van de zon? Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur

Nadere informatie

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N.

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Speciaal voor studenten en starters op de markt!* Koopsom 139.000,- Netto maandlast ca. 244,- Nabij het centrum vindt u deze zeer

Nadere informatie

- 1 - www.nicla-casas.com

- 1 - www.nicla-casas.com - 1 - Onderweg naar Spanje Stap-voor-Stap richting een Spaanse woning Teksten, foto s en art-work: Claus van Mierlo NICLA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING DE HAVEN- TWEELING D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist : Anneliek Verhage : Simone Vincent Aantal mogelijk uit te brengen stemmen is 1397.

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na verloop van tijd verouderen. Op www.seysterveste.nl vindt

Nadere informatie

Jaargang 16 aflevering 3 november 2007

Jaargang 16 aflevering 3 november 2007 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 2 Jaargang 16 aflevering 3 november 2007 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Algemene INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK WONING informatie Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van 't Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres:

Nadere informatie