INFO-BULLETIN JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET. Periodiek van de BHTD. maart Inhoud: Pagina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFO-BULLETIN JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET. Periodiek van de BHTD. maart 2004. Inhoud: Pagina"

Transcriptie

1 pag. 2 JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD maart 2004 Inhoud: Pagina VAN UW VOORZITTER 3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER OPROEP VOOR DE KASCOMMISSIE 5 FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2003 EN BEGROTING BALANS BHTD PER 1 JANUARI BALANS BHTD PER 31 DECEMBER UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 8 AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 8 NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 MAART WINDMOLENS 12 CV CONTRACTEN 13 PLANMATIG ONDERHOUD 18 SCHADE AAN RIOOLAANSLUITING 18 UW HUIS EN DE OPSTALVERZEKERING 19 BRANDVEILIGHEID IN HET HUIS 22 pag. 3 VAN UW VOORZITTER In dit eerste nummer van dit jaar vindt u, zoals gebruikelijk, weer de uitnodiging met de agenda voor onze Algemene Vergadering op donderdag 25 maart 2004 om 20h00 in de Landbouw met de daarbij behorende financiële stukken en de verslagen van onze secretaris. Ook het jaarlijkse bericht over de CV-contracten is opgenomen. Voor het gedeelte na de pauze hebben we ir. B. van der Chijs gevraagd ons wat te vertellen over de Verbazingwekkende gang van zaken rond de A4 A15. Van een van onze leden ontvingen we een reactie van de gemeente op een verzoek tot schadevergoeding voor geleden schade door het ingroeien van wortels van een gemeentelijke boom in de rioolbuis tussen de woning en de aansluiting op het hoofdriool van de gemeente. Dit verzoek werd afgewezen. In ons Info-Bulletin van september 2001, jaargang 10, aflevering 3, hebben wij u in het stukje Rechten en plichten rondom uw woning het een en ander over dit onderwerp geschreven. Voor wat betreft rioolaansluitingen van woningen op het hoofdriool in de straat komt het hierop neer: De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor het onderhoud van de rioolbuis tussen zijn woning en het hoofdriool in de straat. In onbeschadigde rioolbuizen kunnen geen boomwortels binnendringen. Bij de tegenwoordig toegepaste PVC rioolbuizen is dit meestal geen probleem, tenzij de buis door verzakking of iets dergelijks beschadigd is. In dat laatste geval kunnen wortels van bomen of struiken de buis binnendringen en voor verstoppingen zorgen; de kosten voor herstel komen dan voor rekening van de eigenaar van de buis. Langs de zuidrand van Tanthof West, tussen Abtswoude en de straat van Malakka zijn bouwactiviteiten gaande. De boerderij tussen de banen van de tennisvereniging is gesloopt en de bouw van enige woningen op de vrijgekomen locatie is gestart. In de Stadskrant van begin januari stond een bericht dat er een bouwvergunning was aangevraagd voor het oprichten van een 30m hoge zendmast voor umts/gsm op het terrein van de T.T.D.. De omgeving van de tennisvereniging heeft bezwaar aangetekend wegens voorziene overlast door straling en geluid bij wind. Ook vonden zij de mast niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan en het tot nu toe gevoerde stedenbouwkundige beleid. De gemeente berichtte dat de aangevraagde vergunning geweigerd is. Waarom ik u het voorgaande bericht is: lees de Stadskrant na op berichten over aangevraagde of te verlenen vergunningen in uw buurt. Als u niet reageert kunt u geconfronteerd worden met ongewenste ontwikkelingen, waar u, als een vergunning verleend is, weinig meer kunt uitrichten.

2 Bert Vixseboxse voorzitter pag. 4 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2003 Samenstelling van het Bestuur. Het bestuur van de BHTD bestond in het jaar 2003 uit: Bert Vixseboxse voorzitter Jan Blom secretaris Anne Bajema penningmeester en ledenadministratie Leon Dias vice-voorzitter en contracten Bram Hoevenaar Redactie Info-Bulletin. Negen keer werd er vergaderd bij de bestuursleden thuis. Bram Hoevenaar werd bereid gevonden om de opengevallen plaats van Anita Vlonk in te nemen. Info-Bulletins en mailings; Dit jaar zijn wij er wederom in geslaagd om 3 x een Info-Bulletin te laten verschijnen, en hiermee zijn wij tevreden, hoewel wij ernaar blijven streven om 4 Info-Bulletins per jaar te laten verschijnen. Deze bulletins zijn zoals ieder jaar een van de belangrijkste communicatiemiddelen met onze leden. Een goede andere communicatiebron is op dit moment de website van de BHTD, die regelmatig wordt geüpdate door Leon Dias. Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van onze website op om informatie te verkrijgen over lidmaatschap van de BHTD en tarieven van Feenstra en Delgas om maar een paar onderwerpen te noemen.. Ook zijn wij blij dat afgelopen jaar ook flink gebruik is gemaakt van ons adres om ons te attenderen op allerlei misstanden in de woonomgeving. Tenslotte is er dit jaar ook een aantal mailings verstuurd naar potentiële leden en naar eigenaren van verkochte huurwoningen, teneinde het ledental te vergroten, want hoe groter onze vereniging des te sterker wij staan bij problemen en des te invloedrijker wij zijn in onze contacten met onze gesprekspartners. Bijeenkomsten; Periodiek wordt er in de persoon van onze voorzitter nog steeds op regelmatige basis overleg gepleegd met de wijkcoördinator Tanthof. Voorts volgen wij nog steeds van dichtbij de ontwikkelingen binnen het Belangenplatform Tanthof ; onze voorzitter en onze vice-voorzitter nemen deel aan dit platform. Ook met onze contractors TEMPUS-DELGAS en FEENSTRA vindt 1 x per jaar een evaluatiegesprek plaats; bij problemen wordt er echter direct contact opgenomen. pag. 5 Ledenpas: Ook dit jaar konden leden op vertoon van hun ledenpas kortingen verkrijgen bij bedrijven, waarmee door de BHTD afspraken zijn gemaakt. TEMPUS-DELGAS B.V. en FEENSTRA B.V., op het gebied van jaarlijkse onderhoudsbeurten aan CV-installaties. NIEUWENHUIS VERF, op het gebied van verf en toebehoren. Projecten Een aantal bewoners van deelplan 614 vond het voegwerk van de woningen slecht; de BHTD heeft een enquête gehouden onder de 80 bewoners en heeft vervolgens een aantal offertes aangevraagd. Een aantal bewoners heeft vervolgens onder deze offertes contracten met een aannemer gesloten om de gevel te laten herstellen. Naar aanleiding van het thema op de Algemene Vergadering is de BHTD een onderzoek naar de wenselijkheid en vooral de financiële haalbaarheid van Planmatig Onderhoud begonnen. Als eerste aanzet is op veler verzoek een opgave van de deelplannummers en de bouwjaren van de koopwoningen op onze website ter inzage gezet. Ledenaantal: Aan het begin van 2003 had de BHTD een ledenaantal van 2093 leden. Aan het eind van dit jaar was dit aantal toegenomen tot een ledental van ruim 2123, een aantal waar wij oprecht trots op zijn. Namens het bestuur van de BHTD Jan Blom secretaris OPROEP VOOR DE KASCOMMISSIE Elk jaar controleert een kascommissie de boeken van onze penningmeester over het afgelopen jaar en geeft een verklaring af over haar bevindingen. Deze verklaring stelt het bestuur in staat de penningmeester voor zijn beleid in het afgelopen jaar te dechargeren. Al enige jaren was de heer van Eyndhoven een zeer gewaardeerd lid van deze commissie. Door zijn verhuizing naar Zeeland is aan zijn lidmaatschap van de B.H.T.D. een eind gekomen en dus ook aan zijn activiteiten in de kascommissie. Om in de ontstane vacature te voorzien is uw bestuur op zoek naar een lid met financiële belangstelling, die bereid is eens per jaar een avond aan de controle van onze boeken te besteden. Leden, die belangstelling voor de

3 kascommissie hebben worden verzocht zich in verbinding te stellen met onze penningmeester, Anne Bajema, telefoon: Uitgaven , , , ,00 B.V. pag. 6 FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2003 EN BEGROTING 2004 (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) Inkomsten Werkelijk 2002 Begroot 2003 Werkelijk 2003 Begroot 2004 Contributie , , , ,00 Inschrijfgeld 592,50 700,00 532,50 600,00 Terugstorting Contr/Inschr -34,54 0,00-5,00 0,00 Rente 1.137, ,00 976, ,00 Sponsoring Ledenpas 900,00 900,00 609,50 610,00 Overige inkomsten 516,81 0,00 188,99 0,00 Totaal , , , ,00 Uitgaven Werkelijk 2002 Begroot 2003 Werkelijk 2003 Begroot 2004 Infobulletin 2.700, , , ,00 Kopieën 0,00 0,00 5,05 0,00 Onkosten S&P 2.995, , , ,00 Porto 2.166, , , ,00 Adm Acceptgiro's 0,00 0,00 25,56 0,00 Kamer v Koophandel 23,18 30,00 0,00 30,00 Onkosten Bestuur 1.223, , , ,00 Afschrijving PC's 81,68 600,00 27,23 0,00 Onkosten ALV 106,30 120,00 125,00 120,00 Boeken e.d. 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezwaarprocedures 0,00 0,00 0,00 0,00 Kosten Postbank 238,91 300,00 344,55 350,00 Giften 0,00 0,00 0,00 0,00 Ledenpas 2.598, , , ,00 Terugstorting Contributie 0,00 0,00 0,00 0,00 Overige uitgaven 602,24 500,00 179,69 250,00 Totaal , , , ,00 Toename Kapitaal 1.503,68 85,00 696,65 145,00 Afname Kapitaal Feenstra Werkelijk 2002 Begroot 2003 Werkelijk 2003 Begroot 2004 Inkomsten , , , ,00

4 pag. 7 Debet (Activa) BALANS BHTD per 1 januari 2003 Credit (Passiva) Saldo Kas 122,50 Saldo Girorekening 2.525,78 Saldo Kapitaalrekening ,72 Debiteuren 400,00 Crediteuren ,80 PC-configuratie Voorzitter 0,00 PC-configuratie Penningmeester 0,00 PC-configuratie CV-contractor 0,00 Scanner redactie Infobulletin 0,00 Printer redactie Infobulletin 27,23 Vermogen ,43 Totaal ,23 Totaal ,23 pag. 8 UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING Alle leden van de BHTD worden hiermede uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de BHTD. Deze vindt plaats in In de Landbouw op 25 maart 2004 aanvang 20,00 uur AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Opening; 2. Mededelingen van het bestuur; 3. Vaststelling van de agenda; 4. Notulen van de Algemene Vergadering 2003; 5. Bestuursverslag (verslag van de secretaris) over 2003; Debet (Activa) BALANS BHTD per 31 december 2003 Credit (Passiva) 6. Financieel verslag over 2003; 7. Verslag van de kascommissie over 2003; Saldo Kas 162,90 Saldo Girorekening 2.690,62 Saldo Kapitaalrekening ,16 Startkapitaal ,43 Debiteuren 1.337,18 Crediteuren ,78 PC-configuratie Voorzitter 0,00 PC-configuratie Penningmeester 0,00 PC-configuratie CV-contractor 0,00 Scanner redactie Infobulletin 0,00 Printer redactie Infobulletin 0,00 Toename kapitaal 696,65 Totaal ,86 Totaal ,86 8. Verkiezingen: - Stembureau - Bestuur - Kascommissie 9. Begroting over 2004; 10. Werkterrein/Activiteiten BHTD 2003; 11. Rondvraag; 12. Sluiting; Thema: ir. B. van der Chijs gaat ons wat vertellen over de Verbazingwekkende gang van zaken rond de A4 A15.

5 pag. 9 Het verslag wordt goedgekeurd. NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 MAART 2003 In de Landbouw te Delft. Aanwezig namens het bestuur: Bert Vixseboxse, Anne Bajema, Leon Dias, Anita Vlonk en Jan Blom. Overige aanwezigen: 18 leden (zie presentielijst). 1. Opening; Bert Vixseboxse opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom op de 12 e algemene ledenvergadering. 2. Mededelingen van het bestuur; Een vriendelijk verzoek om gedurende de vergadering niet te roken. De heer Bram Hoevenaar is bereid gevonden om de plaats in te nemen van Anita Vlonk. 3. Vaststellen van de agenda; Geen wijzigingen en of aanvullingen. 4. Notulen van de Algemene Vergadering van 2002; Geen op of aanmerkingen. 5. Bestuursverslag (verslag van de secretaris) over 2002; Geen op of aanmerkingen. 6. Financieel verslag over 2002; Vooraf enige toelichting bij het Financieel verslag: - Bij de inkomsten is het bedrag van de contributie kleiner dan begroot doordat het aantal leden minder is toegenomen als begroot.; - Er zijn vier (4) Info-Bulletins begroot en er zijn er slechts drie (3) uitgegeven; - De post rente viel lager uit als begroot. Een lid stelt de vraag waarom zijn de kosten van de secretaris zo hoog? Antwoord: Deze kosten behelzen o.a. drukwerk, inktcartridges, stickers en de kosten van de postbank voor het dagelijks ontvangen van dagafschriften. Hiernaast ontvangt ieder bestuurslid standaard EUR 86, voor gemaakte onkosten per persoon per jaar. Een lid vraagt naar korting met de ledenpas, hierop wordt geantwoord dat kortingen zijn te behalen bij Feenstra, Delgas, Nieuwenhuis Verf en KPS (helaas inmiddels afgehaakt), het bestuur is echter druk doende om nieuwe bedrijven aan te trekken. Anne Bajema bedankt Ton, lid van de kascommissie, voor het oplossen van een administratief probleem in de boeken.

6 pag Verslag van de kascommissie over 2001; Een getekend exemplaar van het verslag van de kascommissie is afgedrukt op pagina 15 van het Info-Bulletin. Namens de kascommissie deelt Ton van Eijndhoven mee dat de administratie, evenals voorgaande jaren, duidelijk en overzichtelijk wordt gehouden en dat de boeken in orde zijn. Bert bedankt de kascommissie voor haar inzet en inspanning en vervolgens wordt de Penningmeester gedéchargeerd. 8. Verkiezingen; - Stembureau; - geen aanmeldingen - Bestuur; De heer Bram Hoevenaar heeft zich gemeld en is bereid de redactie van het Info-Bulletin te gaan doen in plaats van Anita Vlonk. - Bert vraagt de vergadering of zij hiermee akkoord kunnen gaan en deze gaat vervolgens unaniem akkoord. - De bestuursleden geven verder allen te kennen nog een jaar door te gaan en deze worden benoemd voor het volgende verenigingsjaar. - Kascommissie; de samenstelling van de kascommissie ondergaat een wijziging, Martin stelt zich niet meer herkiesbaar, maar de heer Jan Pusch is vervolgens de opengevallen plaats in te vullen. De commissie bestaat dus wederom uit 3 leden t.w. Ton, Gerard en Jan.. 9. Begroting voor jaar 2003 Toelichting vooraf door Anne Bajema - De kopieerkosten is nu begroot op fl. 0,-; - PC configuraties staan op 0 maar er toch EUR 600, - opgenomen in verband met de aanschaf van nieuwe apparatuur. Vragen - Waarom zijn de kosten onder secretariaat/penningmeester zo hoog? Antwoord: Wij moeten in verband met allerlei acties (mailings, ledenpassen) voldoende drukwerk op voorraad hebben. - Wat houdt de post onder bezwaarprocedure in? Antwoord: Deze post stamt uit het verleden en we reserveren nog steeds een bedrag voor een eventuele juridische procedure. Het kapitaal van de vereniging is ruim voldoende. Het aantal leden 1732 wijkt af van vorig jaar, hoe komt dat? Antwoord: dit is een normale trend bij het begin van het jaar, binnenkort gaat er weer een mailing de deur uit en daarmee komt het ledenaantal dan toch weer op circa leden voor eind De begroting voor 2003 is hiermee akkoord. pag Werkterrein/Activiteiten BHTD 2002; Een aantal activiteiten van de BHTD is inmiddels overgegaan naar het Belangenplatform, waaraan ook Bert Vixseboxse en Leon Dias actief meedoen. - De BHTD probeert goede contracten voor zijn leden te regelen; - algemene problemen worden door ons opgepakt en gecoördineerd - Ook zien wij toe op het beheer van de sloten, temeer daar ons is gebleken dat het uitbaggeren niet tijdig geschiedt; - In ons vorige Info-Bulletin hebben wij onze leden om ideeën gevraagd en wij proberen hier dan op in te spelen. Een lid vraagt ons of heeft de BHTD iets met de A4? Antwoord: Nee, als vereniging kunnen wij geen standpunt innemen over het wel of niet aanleggen van deze A4. Desondanks zullen wij, als hij er komt, ons inzetten om er voor te zorgen dat de aanleg zo gunstig mogelijk zal geschieden. Een lid oppert dat de Kruithuisweg in dat geval cruciaal zal worden. 11. Rondvraag; - Als achterpaden niet tijdig worden opgehoogd, dan zijn bewoners aansprakelijk voor eventuele schade, weten leden dit? - Antwoord: We zullen hieraan aandacht besteden in ons volgende Info- Bulletin. - De trottoirs in de aanloop naar de deur zijn verzakt in o.a. de Angolastraat, wat kan de BHTD hieraan doen? - Antwoord: Dit is zo n onderwerp wat wellicht het beste kan worden besproken in Belangen Platform - Wat dat betreft heb ik een positieve ervaring in de Fuutlaan, ik heb de gemeente gebeld en binnen 2 maanden was het probleem opgelost. - Is er (nog) contact met een rioolontstoppingsdienst? - Antwoord: Nee, in het verleden hebben wij een contract met Zegwaard gehad maar dit is ontbonden door te weinig animo onder onze leden. - Er is sprake van een wijziging in het Bestemmingsplan, zijn wij hier al over ingelicht? - Antwoord: Nee en Bert zegt toe daar ook privé zijn licht over op te zullen steken. 12. Sluiting: Na een constructieve Algemene Ledenvergadering bedankt de voorzitter iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering om circa 21:00 uur. Thema - avond Het is nu tijd voor het thema van de avond; Planmatig Onderhoud door de heer Hans Blom.

7 pag. 12 WINDMOLENS In het november nummer van dit Info-bulletin schreef ik al over het beoogde windmolenpark ten zuidoosten van Tanthof-Oost, tijd voor een vervolg. Mede door de ontstane onrust en informatie uitwisseling is besloten nog eens goed naar deze plannen te kijken. Een extern bureau heeft opdracht gekregen om de eigenschappen van zo n park te onderzoeken. Op het moment dat u dit bulletin in het bezit heeft zullen de resultaten al wel bekend zijn, want de resultaten zouden voor de 2 e helft van februari geleverd worden. Intussen hebben wij ook ons licht eens opgestoken. Een bekende Delftenaar en oud hoogleraar van de TU, heeft als rapporteur voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs gewerkt om gegevens over windenergie te verzamelen. Een paar conclusies uit het boekje dat daar later over is verschenen wil ik u niet onthouden. Ondanks zijn goede eigenschappen blijkt wind toch geen goede bron voor energie te zijn, omdat: Windparken kunnen geen centrales vervangen. Het milieueffect blijkt verwaarloosbaar klein te zijn. De kosten van windenergie zijn hoog. Ze dreigen de kosten van de Deltawerken enkele malen te overtreffen. Op zich is wind natuurlijk bijna altijd aanwezig, maar toch blijkt het onbetrouwbaar en de energie-inhoud blijkt bijzonder laag. Alleen met heel hoge subsidies is windenergie op te wekken, en niet alleen met stichtingssubsidies, er moet constant in geïnvesteerd worden. Het is dat de politiek er zo achter drukt om de uitstoot van CO² te verminderen, economisch gezien heeft windenergie geen schijn van kans. Helaas moeten we er rekening mee houden dat men koste wat kost de plannen voor een energiepark door zal willen zetten. Het staat immers zo mooi als je naar Delft Kennisstad komt vanuit het zuiden. De Belangengroepen in Tanthof zullen alle ontwikkelingen goed volgen, en de strijd aangaan zo gauw er vervelende zaken voor onze wijk ontstaan. Gelukkig zijn er alle vele actiegroepen in den lande actief geweest met goede resultaten. Wij houden U op de hoogte! Leon Dias. Het boekje Waar staan we met Windenergie door Frederik H Kreuger is te bestellen bij Uitgeverij Quantes te Rijswijk tel Of ISBN kosten ca 8,- pag. 13 CV CONTRACTEN Doordat zoals gebruikelijk het jaar begint met enkele prijsaanpassingen, laten we op deze en volgende pagina s het CV verhaal nogmaals verschijnen. De BHTD heeft in samenwerking met TEMPUS-DELGAS en Feenstra contracten opgesteld, waaruit bijna elke bewoner van Tanthof een keuze moet kunnen maken. De bedongen kortingen zijn niet gering en gelden uitsluitend voor leden van de BHTD. Niet leden zullen bij contact met de beide firma s waarschijnlijk eerst het advies krijgen lid te worden van onze vereniging. Onderstaand volgt een opsomming van de mogelijkheden, mochten er desondanks toch onduidelijkheden zijn, schroom niet te bellen wij zullen trachten duidelijkheid te verschaffen. De procedures met betrekking tot TEMPUS-DELGAS zijn als volgt: TEMPUS-DELGAS rekent rechtstreeks en contant met u af, tijdens het bezoek van de monteur. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS-DELGAS, had u dat in vóórliggende jaren ook al, en bent u lid van de BHTD, doe dan niets. TEMPUS-DELGAS schrijft u vanzelf aan voor de volgende onderhoudsbeurt. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS-DELGAS, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u lid van de BHTD, neem dan contact op met TEMPUS-DELGAS, om verdere details te bepalen. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS-DELGAS en bent u nog geen lid van de BHTD, stort dan 12,50 op girorekening van de BHTD onder vermelding van TEMPUS-DELGAS. De BHTD zorgt er dan voor dat TEMPUS-DELGAS contact opneemt om verdere details te bepalen. De procedures met betrekking tot FEENSTRA zijn als volgt: FEENSTRA treedt niet rechtstreeks op voor particulieren, zodat de BHTD als opdrachtgever fungeert. Vandaar ook dat u het verzoek tot betaling krijgt van de penningmeester van de BHTD, die u, ieder jaar weer, pas doorgeeft als deelnemer in de contracten bij FEENSTRA, als u de bijdrage hiervoor vóór 31 december op de verenigingsgiro heeft laten bijschrijven. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA, had u dat in voorliggende jaren ook al en bent u lid van de BHTD, doe dan niets. U krijgt de

8 pag. 14 acceptgirokaart van de BHTD die na ontvangst van de betaling uw deelname doorgeeft aan FEENSTRA. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u lid van de BHTD, neem dan contact op met de contactpersoon van de BHTD. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u nog geen lid van de BHTD, stort dan 12,50 op girorekening van de BHTD en neem na bijschrijving op de verenigingsgiro contact op met de contactpersoon van de BHTD. Soorten contracten: TEMPUS-DELGAS: TEMPUS-DELGAS is in staat alle type installaties te onderhouden, welke voorkomen in het gebied van de BHTD. Echter uitgesloten van ieder contract zijn de gecompliceerde ketels ten behoeve van luchtverwarmingsinstallaties. TEMPUS-DELGAS maakt géén onderscheid in prijs voor de verschillende installaties. Genoemde prijzen gelden voor het kalenderjaar 2004 en zijn inclusief BTW. TEMPUS-DELGAS biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen drie contractsoorten, welke hierna worden samengevat. Buiten alle contracten valt het controleren en vervangen van de anodes in boilers en filters in ventilatorsystemen. 1: All-in contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar, met dien verstande dat de ketelonderdelen niet in rekening worden gebracht. Ook bij storingen en reparaties aan de c.v.-ketel wordt niets berekend: geen voorrijkosten, geen arbeidsloon en geen materiaalkosten. Het afsluiten van dit contract kan te allen tijde, mits de ketel niet ouder is dan 5 jaar. Vóór het afsluiten van het abonnement wordt de c.v.-ketel nagezien en schoongemaakt. Het abonnementsgeld en de eventueel gebruikte materialen dienen afgerekend te worden. Het All-In contract loopt maximaal tot en met het tiende jaar na ingebruikname van het toestel. Het overgaan van het All-in contract in een B-contract (zie verder) gebeurt : a: na schriftelijk/telefonisch verzoek daartoe aan TEMPUS-DELGAS; b: automatisch na het tiende jaar na oplevering van de c.v.-ketel. Het is in principe niet mogelijk om een A- of een B- contract te wijzigen in een All-in contract. pag. 15 Tarief: All-In contract 87,08 Wilt u opname in het All-In contract van de warmte-terugwin-unit en/of de mechanische ventilatie, dan gelden de volgende tarieven: meerprijs warmte-terugwin-unit 52,54 meerprijs mechanische ventilatie 23,91 2: B-contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar. Bovendien dienen de materialen afgerekend te worden. Bij storingen aan de ketel buiten de onderhoudsbeurt om worden géén voorrijkosten en géén arbeidsloon in rekening gebracht; wel de materiaalkosten. Het afsluiten van dit contract kan te allen tijde. Vóór het afsluiten van het abonnement wordt de c.v.-ketel nagezien en schoongemaakt. Het abonnementsgeld en de eventuele gebruikte materialen zullen worden afgerekend. Tarief: B-contract 64,08 3: A-contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar. Afgerekend wordt het bedrag van 43,69 inclusief BTW, en het bedrag voor de gebruikte materialen. Het overgaan van het A-contract naar het B-contract kan alleen als dit, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, vóór 1 februari aan TEMPUS-DELGAS wordt meegedeeld. De c.v.-ketel wordt eerst nagezien en schoongemaakt. De eventueel gebruikte materialen en het abonnementsgeld van het B-contract dienen te worden afgerekend. Bij reparaties aan de c.v.-ketel, die door omstandigheden niet gelijktijdig met de onderhoudsbeurt verricht kunnen worden, worden arbeidsloon en materiaalkosten wel, maar geen voorrijkosten in rekening gebracht. Voor het arbeidsloon geldt dan een korting van 10%. Bij alle overige storingen en reparaties is de korting niet van toepassing. De voorwaarden gelden voor alle gasgestookte c.v.-installaties inclusief gecombineerde warmwater-voorziening, met uitsluiting van de warmteterugwin-unit en afzuiging (mechanische ventilatie). Onderhoud aan deze componenten kan geschieden tijdens kantooruren tegen het tarief van 22,89 per half uur incl. BTW voor de warmte-terugwinunit en 22,89 per half uur incl. BTW voor de mechanische ventilatie.

9 Er geldt wel de kortingsmogelijkheid van 10%. Eventueel te vervangen filters kosten 10,80 per set. Buiten kantooruren is het tarief 26,22 incl. BTW. pag. 16 Het afsluiten van dit contract is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen de geldende tarieven. Algemeen: Het alleen schoonmaken van de mechanische ventilatie-unit en/of de warmte-terugwin-unit kost 17,39. Dit kan alleen in combinatie met het onderhoud aan de c.v.-ketel en mits de ventilator goed bereikbaar is. FEENSTRA: FEENSTRA is in staat alle type installaties te onderhouden, welke voorkomen in het gebied van de BHTD. Zij maakt wel onderscheid tussen de gecompliceerde ketels ten behoeve van luchtverwarmings-installaties in de deelplannen 613 en 661 en de overige installaties in de wijk. Genoemde prijzen gelden voor het seizoen 2004 en zijn inclusief BTW. Zij biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen twee contract-soorten, welke hierna worden samengevat. Buiten alle contracten valt het controleren en vervangen van de anodes in boilers en filters in ventilatorsystemen. 1: Onderhoudscontract FO: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per stookseizoen. Dit onderhoudscontract omvat de c.v.-installaties inclusief warmwatervoorziening, maar exclusief warmte-terugwin-unit en exclusief mechanische ventilatie. Deze onderwerpen kunnen tegen een meerprijs meegenomen worden in het abonnement. Voor tussentijdse storingen kan ook een beroep gedaan worden op FEENSTRA; echter dan zijn de kosten, inclusief voorrijkosten, arbeidsloon en materialen, voor uw rekening, tegen de dan geldende tarieven. Tarieven: Onderhoudscontract FO 51,65 inclusief warmte-terugwin-unit FOW 81,10 inclusief mech.afzuiging FOA 71,35 Het afsluiten van deze contracten is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen bovenstaande tarieven. Het in later stadium opnemen van de warmte-terugwin-unit of de mechanische ventilatie heeft geen extra inspectie door FEENSTRA tot gevolg. pag. 17 2: All-In contract FS: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per stookseizoen. Dit onderhoudscontract omvat de c.v.-installaties inclusief warmwatervoorziening, maar exclusief warmte-terugwin-unit en exclusief mechanische ventilatie. Deze onderwerpen kunnen tegen een meerprijs meegenomen worden in het abonnement. Voor tussentijdse storingen kan ook een beroep gedaan worden op FEENSTRA; middels het contract bent u dan gedekt tegen alle kosten. Tarieven: All-In contract FS 98,90 incl. warmte-terugwin-unit FSW 158,35 incl. mechanische ventilatie FSA 125,55 Het afsluiten van deze contracten is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen een vast bedrag (zijnde de FO-tarieven), vermeerderd met een bedrag per resterende kalendermaand. Dit instappen brengt de volgende tarieven met zich mee: All-In contract FS 51,65 + 3,95 p.mnd. incl. warmte-terugwin-unit FSW 81,10 + 6,45 p.mnd. incl. mechanische ventilatie FSA 71,35 + 4,50 p.mnd Het in later stadium opnemen van een warmte-terugwin-unit of een mechanische ventilatie heeft geen extra inspectie door FEENSTRA tot gevolg. Deelplannen 613 en 661 Onderhouds contract FOL 81,10 Nieuwe ketel all-in + Slokker FSS 128,30 Nieuwe ketel all-in + boiler FSB 119,90 De c.v.-installatie is een essentieel onderdeel van het huis. Daarom is goed onderhoud zeer belangrijk. Echter, ondanks dit onderhoud hebben c.v.- installaties niet het eeuwige leven. Hoewel een maximum in leeftijd niet valt aan te geven, is het hart van de c.v.-installatie, de c.v.-ketel, tussen de 8 en 15 jaar een keer aan vervanging toe. Wellicht bent u binnenkort ook aan een nieuwe c.v.-ketel toe. Dan is het goed te weten, dat het bestuur van de BHTD aantrekkelijke condities bij TEMPUS-DELGAS en FEENSTRA heeft kunnen bedingen voor zo n vervanging.

10 pag. 18 TEMPUS-DELGAS: Tempus-Delgas levert bij vervanging van de ketel: 10% korting op de materialen; een vaste prijs voor het installeren (= arbeidsloon); of: betaling in 10 termijnen zonder rentevergoeding; of: 2% betalingskorting bij contante betaling; 5 jaar fabrieksgarantie op de ketel en -onderdelen, indien men een B- abonnement afsluit. Prijzen kunnen, hier en nu, moeilijk gegeven worden. U kunt namelijk voor die ketel kiezen, die uw voorkeur heeft. Het is dus niet noodzakelijk dat u dezelfde ketel afneemt welke er al stond. Keuze in overvloed dus. FEENSTRA: Feenstra levert bij vervanging van de ketel: 10% korting op de materialen; 10% korting op het installeren (= arbeidsloon); 2 jaar garantie op de geleverde componenten. Prijzen kunnen, hier en nu, moeilijk gegeven worden. U kunt namelijk voor die ketel kiezen, die uw voorkeur heeft. Het is dus niet noodzakelijk dat u dezelfde ketel afneemt welke er al stond. Keuze in overvloed dus. Voor beide installateurs geldt, dat de kortingen gelden voor de tarieven, die op dat moment gangbaar zijn. L.P.Dias. Tel Contactpersoon Bedrijven. . PLANMATIG ONDERHOUD Vorig jaar heb ik al eens een oproep gedaan om te melden als u iets voor planmatig onderhoud aan uw huis voelt. Helaas is de belangstelling tot op heden zo klein dat er niets te organiseren valt. Toch denken we dat het flink in de portemonnaie kan schelen als er iets gezamenlijk gebeurt. We hebben op het gebied van voegen wat laten uitvoeren, en hebben later nog vragen van nieuwe bewoners gekregen. Nu het voorjaar weer aankomt willen we nog eens kijken of er weer een offerteronde georganiseerd kan worden. Dus heeft u interesse geef het ons op en wij laten een vrijblijvende offerte maken. Liefst per pag. 19 SCHADE AAN RIOOLAANSLUITING Een van onze buurtbewoonsters maakte melding van een schadegeval aan haar rioolhuisaansluiting. Een struik was met zijn wortels door de rioolaansluiting voor het huis gegroeid. Haar schadeaanmelding bij de gemeente Delft resulteerde in het volgende antwoord: De eigenaar van een woning is verantwoordelijk voor de rioolhuisaansluiting tot aan het hoofdriool. In het geval er door een ingroeiende wortel schade ontstaat aan dat deel van het riool dat aan de eigenaar van de woning toebehoort, dan is die schade voor zijn rekening. De huiseigenaar is voor zijn deel van het riool onderhoudsplichtig en bij hem/haar berust de verantwoordelijkheid om dat stuk riool in goede conditie te houden. De eigenaar is zogezegd risicoaansprakelijk. Het feit dat de wortels van een boom of struik blijven groeien is juridisch gezien geen onrechtmatige daad en kan de gemeente niet verweten worden. Uit informatie van het verantwoordelijk vakteam hebben wij inmiddels begrepen dat een struik de boosdoener is geweest. Over bovengenoemd onderwerp bestaan twee rechterlijke uitspraken, nl. dat een boomwortel alleen dan een riolering kan binnendringen indien deze lekt en dus niet in goede staat verkeert. Deze uitspraak wordt bevestigd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de gemeente. De tweede rechterlijke uitspraak dateert van medio vorig jaar. Toen is de gemeente Delft door de kantonrechter vrijgesproken van aansprakelijkheid nadat de gemeente door een huiseigenaar verantwoordelijk was gesteld voor schade in verband met een ingegroeide boomwortel in zijn huisaansluiting. Op grond van bovenstaande wijzen wij dan ook de aansprakelijkheid van de zijde van de gemeente af en kunnen u derhalve geen financiële vergoeding in het vooruitzicht stellen Was getekend: het hoofd van het vakteam Treasury en Risk Management van de gemeente Delft. Leon Dias

11 pag. 20 UW HUIS EN DE OPSTALVERZEKERING Door Bram Hoevenaar Van een van onze leden ontvingen wij een vraag over zijn opstalverzekering. Bij een eigen woning behoort ook een opstalverzekering. Deze verzekering is vaak vele jaren geleden afgesloten en u hebt er al die jaren verder geen aandacht meer aan besteed. Is ook niet erg, de meeste verzekeraars zorgen er wel voor dat uw verzekering op peil blijft. Toch wil ik deze verzekering, de dekking en de te betalen premie onder de aandacht brengen. Op het internet zijn vele verzekeraars te vinden die daar vaak ook een rekenpakketje on-line hebben, waarmee de verzekeringspremie berekend kan worden; enkel voorbeelden hiervan zijn te vinden op: FBTO: Bouwfonds: ACHMEA: Er zijn nog vele andere verzekeringsmaatschappijen die ook de opstalverzekering voor u kunnen verzorgen zoals: Aegon, Allianz, de Amersfoortse, AMEV, AXA, Delta Lloyd, De Europeesche, de Goudse, Hooge Huys, Nationale Nederlanden, Unigarant, enz. Indien u niet over het Internet beschikt heb ik hieronder als model de Herbouwwaardemeter van het Bouwfonds beschreven. Het verzekerde bedrag voor de opstalverzekering wordt gevormd door de herbouwwaarde van uw woning en eventuele bijgebouwen. Om deze herbouwwaarde te kunnen berekenen, dient de inhoud van de woning te worden vermenigvuldigd met een m 3 -prijs De Bouwfonds Herbouwwaardemeter is een eenvoudig hulpmiddel bij de berekening hiervan. Als het te verzekeren bedrag wordt vastgesteld met behulp van deze meter, biedt Bouwfonds u een garantie tegen onderverzekering. Het verzekerde bedrag is inclusief fundering,centrale verwarmingsinstallaties, (isolatie)glas, honoraria van deskundigen, BTW, legesgelden, enz. pag. 21 De inhoud van de woning kan worden berekend door het buitenwerks gemeten oppervlak te vermenigvuldigen met de gemiddelde hoogte van de woning (de hoogte van een bouwlaag bedraagt doorgaans 2,70 meter) De Bouwfonds Herbouwwaardemeter kan uitsluitend worden gebruikt voor het type woningen volgens onderstaande tabel en voor zover de uitkomst niet hoger is dan Categorie: Typering: Prijs per m 3 ; I Rijtjes-/tussenwoning 370 euro II Eind-/hoekwoning/2 onder 1 kap 390 euro IIIa Vrijstaande woning (eenvoudige bouw) 425 euro IIIb Vrijstaande woning (luxe bouw) 515 euro De m 3 -prijs is een indicatie van de gemiddelde herbouwkosten van het type woonhuis. De werkelijke kosten kunnen door individuele invloeden afwijken. Deze afwijkingen kunnen (deels) worden gecompenseerd door toepassing van de hierna genoemde toeslagen. Bij de vaststelling van de m 3 -prijzen is uitgegaan van de zgn. traditionele bouw w.o. dient te worden verstaan: - woonhuizen gebouwd van steen met harde dakbedekking - houtskeletbouw met muren van steen of hout met een harde dakbedekking. Toeslagen In de volgende situaties dient u op de m 3 -prijs een toeslag te worden gehanteerd: - rieten kap 3% - plat dak 9% - (zeer) luxe afbouw *) 5% - 10% - inhoud < 250 m 3 10% *) afbouw Onder afbouw wordt verstaan de keuken, badkamer, en ruimtelijke afwerking zoals plafonds,wanden, parket-/plavuizen-/natuur-/ en steenvloer. Bijgebouwen De inhoud van aangebouwde (niet inpandige) en vrijstaande bijgebouwenvoor zover niet in gebruik als woon- of praktijkruimte- dient afzonderlijk te worden bepaald. Hiervoor kunnen de volgende m3-prijzen worden gehanteerd:

12 pag. 22 Bouwaard: prijs per m 3 : Steen 65% van de prijs per m 3 (incl toeslagen) voor de woonhuiscategorie Hout 35% van de prijs per m 3 (incl toeslagen) voor de woonhuiscategorie Opmerkingen: 1. de Herbouwwaarde van een huis is niet de verkoopwaarde. Als voorbeeld: een rijtjeshuis in Tanthof west heeft als verkoopwaarde ca , de herbouwwaarde is echter na berekening als boven: Omdat de herbouwwaarde berekend wordt per m 3, is het vooral van belang voor mensen die een uitbouw, opbouw of een extra schuur hebben laten aanbouwen de herbouwwaarde nog eens te bekijken. BRANDVEILIGHEID IN HET HUIS Met dank aan de brandweer van Schagen. Bijdrage van Bram Hoevenaar Omdat we op veiligheid nooit moeten verzuimen, heb ik op het Internet nog eens een aardig verhaaltje gevonden over Brandveiligheid. Lees het rustig eens door en steek er wat van op. Brand Preventie in en rond het huis. Brand in huis overkomt ons niet. Tenminste, dat denken we altijd. De beangstigende waarheid is dat het totale aantal branden in Nederland in huis geschat wordt op 7800 per jaar. Brand kan overal in huis en op ieder moment toeslaan. Het nemen van preventiemaatregelen kan echter uw leven en dat van uw gezin redden. Brandbeveiliging in huis : Rookmelders Wat zijn rookmelders? Regelmatig lezen wij in de krant of zien wij op de televisie verslagen van rampzalige situaties. Een daarvan is brand in een woonhuis. Staat u er wel eens bij stil dat het u ook kan overkomen, bijvoorbeeld terwijl u slaapt. Veel van de dodelijke slachtoffers die jaarlijks te betreuren zijn, hadden voorkomen kunnen worden. Zeker als in de woning een of meer rookmelders waren geplaatst. Daarom is het nuttig deze melders aan te schaffen of er een cadeau te geven. Vaak weet men immers niet wat te geven of te vragen. Dit is een origineel en veilig cadeau. Rookmelders zijn apparaten die in staat zijn rook en dus brand in een vroeg stadium te ontdekken. Zij laten dan een luid alarmsignaal horen. pag. 23 Deze melders zijn voorzien van een batterij. De batterij gaat ongeveer een jaar mee. Tegen de tijd dat de batterij 'leeg' is, laten de meeste melders een keer per minuut een luid 'piep' signaal horen en dat gedurende minimaal 30 dagen. Daardoor kunt u, ook als u terug komt van vakantie, nog gewaarschuwd worden dat de batterij moet worden vervangen. Vanaf juli 2002 worden nieuwbouw woningen standaard uitgevoerd met rookmelders op iedere verdieping, deze werken via het lichtnet en kunnen aan elkaar gekoppeld zijn. Daardoor wordt u ongeacht welke melder afgaat, overal gewaarschuwd. Welke typen melders? Zowel optische als ionisatiemelders zijn voor woningen goed bruikbaar. Er zijn slechts enkele verschillen. De optische melder reageert iets beter op `smeulbrand', die kan ontstaan wanneer bijvoorbeeld een brandende sigaret op de bekleding van een stoel of bank valt. Dit type brand komt veel voor in woningen. De optische rookmelder is iets duurder dan de ionisatiemelder. De ionisatiemelder reageert iets sneller dan de optische melder op een brand waarbij vlammen vrij komen. Deze ionisatie rookmelders bevatten echter een radioactieve bron. De regering heeft uit milieuoverwegingen dan ook besloten om per 13 december 2005 een verkoopverbod in te stellen. Testen van de melder Op de melder is een testknop aanwezig. Het alarmsignaal gaat af zodra de knop wordt ingedrukt. Zo kan men de melder testen op een goede werking. Gebruik voor het testen geen open vuur zoals kaarsen of brandend papier, dit om het gevaar van beschadiging (smelten of vlam vatten) van het apparaat te voorkomen! Waar een rookmelder plaatsen De rookmelder moet de rook zo snel mogelijk ontdekken... en hij moet de bewoners van de woning alarmeren. Ook mensen die slapen! Bij woningen met één bouwlaag (bungalow, flat) is één rookmelder in de meeste gevallen voldoende. De beste plaats is in de hal/gang waar de meeste kamers op uitkomen. Bij woningen met twee woonlagen doet u er verstandig aan op iedere verdieping een melder te plaatsen. Bij voorkeur bovenaan de trap tegen het plafond op de slaapverdieping. Voor een maximale beveiliging ongeacht het aantal woonlagen kunt u in iedere ruimte waar men regelmatig verblijft een melder plaatsen. Denk met name aan de woonkamer, slaapkamer(s) en iedere ruimte waar een elektrisch apparaat staat. Gebruik bij voorkeur onderling verbindbare rookmelders. Als er dan een melder afgaat dan geven de andere melders ook alarm.

13 pag. 24 gassen af, hetgeen in combinatie met de open vlam van een geiser of zelfs Waar een melder niet te plaatsen In badkamer of keuken, dat zou te vaak een 'vals alarm' veroorzaken door stoom, vocht en dergelijke. Bij een ventilatieopening of mechanische ventilator en boven verwarmingstoestellen en radiatoren. Door luchtstromingen kunnen rookdeeltjes de rookmelder niet bereiken. In de garage: uitlaatgassen kunnen ook vals alarm veroorzaken. Een rookmelder kost zo'n 12 euro en is te koop bij de meeste bouwmarkten en winkels op het gebied van doe-het-zelf of huishoudelijke apparatuur. In Nederland zijn verschillende rookmelders in de handel. Een aantal apparaten is goedgekeurd door het Keurmerkinstituut Consumentenproducten. Deze rookmelders hebben het goedmerk. Het beeldmerkje van goedmerk moet dan op de verpakking staan. Rookmelders redden levens Brandveiligheid in huis : Knutselen in de woning Voor veel mensen is het onderhouden en verbouwen van hun woning een hobby. De meeste doe-het-zelvers zien daarbij de veiligheidsmaatregelen over het hoofd. En dat terwijl ze vaak werken met brandgevaarlijke stoffen en gereedschappen. Solderen, lassen, enz. Voor het klussen met een gasfles, zoals solderen en verf afbranden, geldt dat een gasfles niet horizontaal gebruikt mag worden. Als de afdichting van de gasfles een beetje versleten is, ontsnapt er meteen vloeibaar gas, wat een steekvlam kan veroorzaken. De gasfles moet u dus altijd rechtop houden. Zorg er altijd voor, dat bij het solderen, verf afbranden, lassen of slijpen geen brandbaar materiaal in de omgeving van de werkplek ligt. Bij al deze activiteiten wordt namelijk gebruikt gemaakt van warmte of komt er warmte vrij.soldeer of las alleen op een hittebestendige ondergrond, zodat de vlam niet in aanmerking komt met brandbaar materiaal. Draai de afsluiter altijd dicht als u het apparaat even neerlegt. Let bij het slijpen goed op wegspattende vonken. Deze kunnen zelfs op grote afstand van de werkplek nog brand veroorzaken. Schilderen Bij het schilderen behoort ook het afbranden van oude verflagen. Als u binnenshuis. gaat afbranden, moet u goed ventileren en het vertrek zo leeg mogelijk maken. Het zal niet de eerste keer zijn dat brandbare materialen vlam vatten bij het afbranden van verf. Ga met een verfbrander geen wanden of plafonds met schrootjes te lijf. Pas op voor eventuele isolatie die in de wand is verwerkt. Kieren, spleten en hout zorgen voor zeer brandgevaarlijke situatie. Bij het schilderen zelf moet u rekening houden met de brandbaarheid van vele soorten verf. Dergelijke verfsoorten geven bij verwerking brandbare

14 pag. 25 vuur van een sigaret kan leiden tot brand. Berg de verf en/of verdunners goed op in een geventileerde ruimte. (Dus niet in de schuur waar ook de centrale verwarming staat!) Lijmen Bij het verlijmen van bijvoorbeeld vloerbedekking wordt gebruik gemaakt van lijm waarin brandbare oplosmiddelen zijn verwerkt. Een vonk is vaak al voldoende om de boel in lichterlaaie te zetten. Tijdens het werken met dergelijke lijmsoorten moet u voortdurend ventileren. Zorg ervoor dat ontstekingsbronnen zoals kachels en geisers (ook de waakvlam) uit zijn. Het aan- of uitdraaien van elektrische schakelaars moet worden vermeden. Gebruik uiteraard geen lucifers en rook niet tijdens deze werkzaamheden. Kunststoffen Ter verfraaiing van het interieur, zoals bij voorbeeld het aanbrengen van plafondtegels, wordt vaak gebruik gemaakt van allerlei soorten kunststoffen. De meeste van deze kunststoffen echter, zijn zeer brandbaar en veroorzaken een enorme rookontwikkeling; daarbij komen stoffen zoals chloor, zoutzuur en zelfs blauwzuurgas vrij. Ook smelten ze vaak wanneer ze verhit worden, zodat branden de druppels naar beneden vallen en de rest van de inventaris in brand raakt. Voor dergelijke kunststoffen zijn ook alternatieven te koop. Deze materialen zijn vlamdovend of onbrandbaar. Laat u goed voorlichten over de (on)brandbaarheid bij aanschaf van dergelijke materialen. Apparatuur Bij het klussen wordt vaak gebruik gemaakt van elektrische apparatuur, zoals boormachines en zaagmachines. Gebruik deze machines alleen waarvoor ze zijn gemaakt. Denk met name bij het huren van apparatuur aan het gebruik van (meegeleverde) veiligheidsvoorzieningen zoals beschermkap, veiligheidsbril, e.d. Houd de snoeren en stekkers in goede conditie. Kabelhaspels moeten bij gebruik altijd geheel worden afgerold. Als u dat niet doet wordt de kabel erg warm. Deze warmte kan niet worden afgevoerd waardoor de haspel in brand kan raken. Het knutselen aan elektriciteits- en gasleidingen is een regelmatig voorkomende brandoorzaak. Laat daarom een vakman dit werk doen en ga niet pionieren. Brandblusser of emmer water bij alle klussen bij de hand! Koken Brand in de keuken ontstaat vaak doordat de vlam in de pan slaat. Dit wordt veroorzaakt door oververhitting van de pan of door het droogkoken van pag. 26 voedsel in de pan. Laat de pan daarom tijdens het koken niet onbewaakt. Blijf liefst in de keuken of blijf niet te lang weg. Gebruik een kookwekker en neem deze bij het verlaten van de keuken mee. Houd brandbare materialen zoals pannenlappen, keuken- en theedoeken op veilige afstand van het fornuis. Als de vlam toch in de pan slaat: - draai onmiddellijk de schakelaar van het fornuis uit om verdere verhitting te voorkomen; - schuif een passend of groter deksel van u af gericht over de pan, de zuurstof kan er niet meer bij en de vlam zal doven. - laat het deksel op de pan liggen; - schakel de afzuigkap uit; - laat de pan afkoelen en haal het deksel er niet af, - ga nooit met de pan lopen, de hete inhoud van de pan kan ernstige brandwonden veroorzaken; - nooit met water blussen, bij aanraking met olie of vet veroorzaakt water een enorme steekvlam. Elektriciteit Elektriciteit is gevaarlijk bij aanraking van delen die onder stroom staan. Elektriciteit kan ook warmte ontwikkelen en daardoor brand veroorzaken. Laat controle, reparaties, uitbreidingen of aanpassingen van de elektrische installatie in uw huis bij voorkeur uitvoeren door een erkend installateur. Ga na of uw installatie is voorzien van een aardlekschakelaar. Een aardlekschakelaar beveiligt tegen aanraking- en brandgevaar Koop uitsluitend apparaten met het KEMA-keur merk. Elektrische dekens: gebruik ze goed: niet vouwen of plooien. Elektrische kachels - Houd brandbare spullen uit de buurt. - Leg geen wasgoed op of direct voor de kachel. Verlichting - Gebruik niet te sterke lampen. Heeft u een sterkere lichtbron nodig (b.v. voor lezen of hobby), overweeg dan de aanschaf van halogeenverlichting. Halogeenlampen hebben een sterke lichtopbrengst. - Alle lampen, dus ook halogeen, geven niet alleen licht maar worden ook zeer heet. Pas op met brandbare spullen in de buurt van lampen. Televisie Zorg voor voldoende ventilatie rondom het toestel

15 pag. 27 praten, weten u en uw huisgenoten hoe er gehandeld moet worden bij brand. Zet er geen bloemen of planten op. Uw televisie bevat veel elektrische onderdelen en contact met water is levensgevaarlijk. Schakel uw televisietoestel uit wanneer het niet in gebruik is. (Dus niet in de 'stand-by stand' laten staan). Roken Roken is slecht voor u en voor uw medebewoners, echter als het toch moet: dan wel voorzichtig. Helaas is roken nog steeds een van de meest voorkomende brandoorzaken. Rook nooit in bed. De kans is groot dat u in slaap valt en beddengoed en matras in brand raken of gaan smeulen. Roken in een luie stoel: liever niet doen, ook hier bestaat het gevaar dat u in slaap valt. Als er toch wordt gerookt: gebruik veilige asbakken, waar sigaret of sigaar invalt en dooft. Ruim lucifers en aanstekers op. Houd ze buiten het bereik van (kleine) kinderen. Leeg een asbak pas als de inhoud is afgekoeld en doe dit nooit in een prullenmand. Veiligheid in huis begint met het ophangen van rookmelders. Rookmelders zijn apparaten die rook en brand kunnen ontdekken. Zij laten dan een luid alarmsignaal horen. Rookmelders zijn goedkoop in aanschaf en eenvoudig te plaatsen. Brandveiligheid in huis : Een vluchtplan? Van levensbelang Verstandig handelen bij een brand is bijna niemand van nature ingegeven. Hoe is dat bij u thuis; wat doet u wanneer er brand uitbreekt? Praat u daar wel eens met uw gezinsleden over? Of bent u ook zo iemand die denkt dat het u nooit zal overkomen? Zelfs in de kleinste ruimte die u door en door kent, raakt u bij rookontwikkeling uw oriëntatie kwijt. Met behulp van deze pagina willen wij u een aantal belangrijke adviezen geven. Adviezen in de vorm van een vluchtplan. Een vluchtplan omvat een aantal afspraken die u samen met uw huisgenoten maakt. Aan de hand van dit plan bent u bij brand beter in staat om, samen met uw huisgenoten veilig uit de brandende woning te vluchten. Vluchtplan beperkt slachtoffers en schade Wanneer bij brand in een huis iedereen spontaan reageert, gaat het mis. Huisgenoten raken elkaar kwijt en deuren en ramen worden opengegooid, waardoor de brand extra aanwakkert. Om dat te voorkomen moet u, samen met uw huisgenoten, nu al doorpraten wat u in zo'n situatie te doen staat, ofwel een vluchtplan bedenken. Door er regelmatig met elkaar over te

16 pag. 28 Vluchtroute Natuurlijk moet bij brand iedereen zo snel mogelijk naar buiten. Daarom is het belangrijk dat u met uw huisgenoten afspreekt wat de snelste en veiligste manier is om het huis te verlaten. Dit noemen we de 'vluchtroute'. Deze route is afhankelijk van de situatie in uw huis. Heeft u met uw huisgenoten eenmaal afgesproken waar de vluchtroute is, dan hoeft u daar tijdens een brand niet meer over na te denken. Een route van boven naar beneden is het beste, want rook stijgt immers naar boven. Bedenk ook een alternatief, voor het geval dat de vooraf besproken vluchtweg niet begaanbaar is. Vluchtkamer Als u het huis niet kunt verlaten omdat de vluchtroute afgesloten is, dan moet u naar de 'vluchtkamer'. De 'vluchtkamer' is een ruimte aan de straatzijde, zodat de brandweer er gemakkelijk bij kan. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld een balkon. Spring niet naar beneden! Dat levert minimaal ernstige verwondingen op. Probeer paniek te voorkomen en wacht op hulp. Blijf intussen de aandacht van uw omgeving trekken. Verzamelpunt Een belangrijk onderdeel van het vluchtplan is het verzamelpunt, een plaats buiten het huis waar u en uw huisgenoten het eerst heenlopen. Door een vast punt af te spreken, ziet u zeer snel of iedereen het huis heeft kunnen verlaten. Ontbreekt er iemand, ga dan nooit het brandende huis weer in! U brengt daarmee uw eigen leven en dat van anderen in gevaar. Licht de brandweer in zodra deze arriveert. Als iedereen het huis heeft verlaten, dan hoeven de brandweermensen geen risico's te lopen met zoekacties, maar kunnen zo snel mogelijk met blussen beginnen. Wat moet u bespreken voor het vluchtplan? Bespreek in een vluchtplan de volgende stappen met uw huisgenoten: 1) De ontdekking van de brand Uw rookmelder gaat af, u hoort glas breken, ziet rook of ruikt een brandlucht. Open niet meteen de deur van de kamer waarin u bent, maar voel aan de deur hoe warm deze is. Is de deur erg heet, doe deze dan niet open. Het vuur is in dat geval te dichtbij. Zoek een andere opening in de kamer om weg te komen. 2) Waarschuwen Natuurlijk moet u eerst alle huisgenoten waarschuwen. Zorg er voor dat u of iemand anders de brandweer alarmeert via Daarna probeert u vast te stellen in welk stadium de brand verkeert. Immers, u moet nu snel beslissen pag. 29 of het nog verantwoord is om zelf te proberen de brand te blussen. in alle gevallen geldt: neem geen enkel risico. De veiligheid van u en uw huisgenoten staat voorop. Vergeet niet op uw ronde door het huis ramen en deuren te sluiten. Openstaande ramen en deuren zorgen voor extra zuurstoftoevoer, waardoor de brand aanwakkert. 3) Gas en elektra Wanneer u hier nog tijd voor heeft, moet u de gaskraan dichtdoen en elektrische apparaten uitschakelen. 4) Vluchtroute U en uw huisgenoten nemen zo snel mogelijk de met iedereen afgesproken vluchtroute. Buiten gekomen ziet u elkaar op het ontmoetingspunt. Is de vluchtroute niet begaanbaar, dan moet u naar de vooraf besproken vluchtkamer of het balkon. Als u moet lopen door de rook, blijf dan zo laag mogelijk bij de grond. Op deze manier loopt u de minste kans op het inhaleren van (schadelijke) rook. Een natte doek voor de mond helpt niets, het enige wat u kunt doen is de adem inhouden en zo snel mogelijk te vluchten. 5) Vluchtkamer Is de vluchtroute onbegaanbaar, verzamelen u en uw huisgenoten zich in de vluchtkamer. Maak ruimtes onder deuren en andere kieren dicht met bijvoorbeeld natte handdoeken, en blijf voortdurend de aandacht van de omgeving trekken, zodat u vanaf de straatzijde opgemerkt kunt worden. Kinderen Laat (jonge) kinderen liever niet alleen thuis. Als er zich een situatie voordoet waarbij dit toch gebeurt, spreek dan met de kinderen af wat zij moeten doen als er brand uitbreekt. In ieder geval moeten zij zo snel mogelijk naar buiten gaan en hulp vragen bij de buren. Sluit daarom nooit alle deuren af, maar zorg dat de kinderen via de voor- of achterdeur het huis kunnen verlaten. Hang- en sluitwerk De laatste jaren wordt veel aandacht besteed aan inbraakpreventie. Extra sloten en beveiligingen moeten het de inbreker(s) zo lastig mogelijk maken. Let u echter bij het (laten) aanbrengen van extra voorzieningen op het volgende: kies waar mogelijk voor extra sloten die met een handgreep geopend kunnen worden; als u gebruik moet maken van sleutels, zorg dan dat u deze in geval van rookontwikkeling blindelings kunt vinden (dus niet in een keukenla, maar bijvoorbeeld op een haakje naast de deur; gebruik bij deuren in huis geen hangsloten; het snel verwijderen hiervan blijkt meestal een lastig karwei in panieksituaties; Houdt bij het aanbrengen van extra voorzieningen voor ogen dat 'van buiten naar

17 binnen' heel moeilijk moet zijn, maar van 'binnen naar buiten' heel makkelijk!

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

Brandpreventie voor ouderen

Brandpreventie voor ouderen 8 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Brandpreventie voor ouderen Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brand is voor iedereen gevaarlijk,

Nadere informatie

Rookmelders en brandblussers

Rookmelders en brandblussers 1 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Rookmelders en brandblussers Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een van de grote drama s

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! 1 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt. Hoe breng je jezelf, je

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! 1 Rookmelders laten je niet stikken! 2 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt.

Nadere informatie

Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007

Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.1 pag 2 Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009

Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 2 Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

Vluchtplan van Gastouder:..

Vluchtplan van Gastouder:.. Vluchtplan van Gastouder:.. Stap 1 Bespreek samen de mogelijke vluchtroutes als er brand uitbreekt en schrijf op hoe u dan vlucht (via het raam, de dakgoot, het balkon, etc.). BRAND OP DE:.. IK VLUCHT

Nadere informatie

JIJ. Daar moet je nu over nadenken!

JIJ. Daar moet je nu over nadenken! WAT DOE JIJ BIJ BRAND? Daar moet je nu over nadenken! Stel, er breekt bij u thuis brand uit. Door de zwarte rook ziet u niets meer en kunt u nauwelijks ademhalen. Binnen enkele minuten ontstaat een niet

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

Jaargang 19 aflevering 1 maart 2010

Jaargang 19 aflevering 1 maart 2010 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 2 Jaargang 19 aflevering 1 maart 2010 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer Brandveilig op kamers Tips voor een brandveilige kamer Een brand overkomt mij niet. Wat je kunt doen Plaats een rookmelder op elke verdieping in de gangen en bij voorkeur ook in je eigen kamer. Bepaal

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid Thuis. Algemeen Postcode Woonplaats Tel. nummer Datum check

Checklist Brandveiligheid Thuis. Algemeen Postcode Woonplaats Tel. nummer Datum check Checklist Brandveiligheid Thuis Algemeen Postcode Woonplaats Tel. nummer Datum check Checklist brandveiligheid thuis Brandweer Twente besteedt veel aandacht aan het voorkomen van brand. Mensen die door

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB2-v3.indd 1 20-06-17

Nadere informatie

Brandveiligheid en uw beperking. Rookmelders laten je niet stikken!

Brandveiligheid en uw beperking. Rookmelders laten je niet stikken! Brandveiligheid en uw beperking Rookmelders laten je niet stikken! 1 Rookmelders laten je niet stikken! Gebruik een brandveilige asbak 2 Brandveiligheid en uw beperking We staan er niet altijd bij stil,

Nadere informatie

Hoe veilig is jouw woning?

Hoe veilig is jouw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is jouw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. Je kunt veel doen om brand in jouw woning te voorkomen. Als je je bewust bent van de risico s van

Nadere informatie

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg Inhoud Maak een vluchtplan................ 4 Veilig omgaan met elektriciteit en apparatuur........................ 6 Veilige gasinstallaties................

Nadere informatie

Voorlichting. in het kader van Brandveilig Leven. Brand is geen grap: http://www.youtube.com/watch?v=l9cqrfehspy

Voorlichting. in het kader van Brandveilig Leven. Brand is geen grap: http://www.youtube.com/watch?v=l9cqrfehspy Voorlichting in het kader van Brandveilig Leven Brand is geen grap: http://www.youtube.com/watch?v=l9cqrfehspy Programma I. De brandweer II. III. IV. Brandveilig Leven De praktijk: het woningbezoek 1.

Nadere informatie

Hoe veilig is uw woning?

Hoe veilig is uw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is uw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. U kunt veel doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico s van brand

Nadere informatie

Rookmelders redden levens! www.rookmelders.nu

Rookmelders redden levens! www.rookmelders.nu Rookmelders redden levens! ROOKMELDER TIPS 1 Hang een rookmelder direct na aankoop op, anders wil hij nog wel eens in de kast belanden. 2 Als de batterij aan vervanging toe is, geeft het apparaat dit vanzelf

Nadere informatie

Ambassadeur BVL zijn betekent dat je:

Ambassadeur BVL zijn betekent dat je: Basismodule Brandveilig leven. Voorstellen Vooraf vragen, ofwel wat voor een verwachtingen hebben jullie van vandaag. Wie heeft ervaring met een brand ofwel beginnende brand. Basismodule Brandveilig leven.

Nadere informatie

Wat je lief is, laat je niet stikken! Brandveiligheid bij dementie

Wat je lief is, laat je niet stikken! Brandveiligheid bij dementie 1 Wat je lief is, laat je niet stikken! Brandveiligheid bij dementie 2 Vorig jaar kwamen 38 mensen om bij een woningbrand Dode bij brand zorgcomplex in Venlo Storing in stekkerblok oorzaak brand Steeds

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 1 maart 2005

Jaargang 14 - aflevering 1 maart 2005 Jaargang 14 - aflevering 1 maart 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.1 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2

TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2 TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2 GEFELICITEERD! JIJ BENT NU GETRAIND IN HET HERKENNEN EN BESTRIJDEN VAN BRANDGEVAAR. DAT IS EEN GEWELDIGE WINST VOOR

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Brandveiligheid en preventie

Brandveiligheid en preventie Brandveiligheid en preventie Gastouderbureau NL www.gobnl.nl info@gobnl.nl 01-01-2017 Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunnen u, uw gezin of huisgenoten wel veilig buiten komen? Volgens de normtijd moet

Nadere informatie

Maak een vluchtplan. www.brandwondenstichting.nl

Maak een vluchtplan. www.brandwondenstichting.nl Maak een vluchtplan www.brandwondenstichting.nl Maak een vluchtplan zolang het nog kan! Checklist: Vluchten bij brand! Elk jaar opnieuw sterven er tientallen mensen door brand. Maar een brand hoeft zeker

Nadere informatie

Klussen in uw woning

Klussen in uw woning Klussen in uw woning U wilt uw woning en alles wat daarbij hoort het liefst naar eigen wens inrichten. Die wensen kunnen heel verschillend zijn: de keuken uitbreiden, een dakraam aanbrengen of een schuurtje

Nadere informatie

Jaargang 15 aflevering 1 maart 2006

Jaargang 15 aflevering 1 maart 2006 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.1 pag 2 Jaargang 15 aflevering 1 maart 2006 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar www.speelnietmetvuur.be Reageren Omgaan met op brandgevaar Jaarlijks zijn er in België een 10.000 branden. U kan zich hiertegen wapenen door een aantal eenvoudige maatregelen. Als u toch te maken krijgt

Nadere informatie

Brandveiligheid, samen onze zorg!

Brandveiligheid, samen onze zorg! Brandveiligheid, samen onze zorg! 1 Inhoud Brandveilig wonen Elektrische apparatuur 4 Gasinstallaties 6 Koken 8 Omgaan met vuur 10 Stoken 12 Medicinale zuurstof 14 Voorzorgsmaatregelen 16 Brandveiligheidstips

Nadere informatie

16 brandveiligheids. Veilig gebruik van elektrische apparatuur INFO

16 brandveiligheids. Veilig gebruik van elektrische apparatuur INFO 16 brandveiligheids INFO Veilig gebruik van elektrische apparatuur Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Zo n zesduizend

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid Inhoud Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 7 Aarding is onzichtbaar 8 Een veilige installatie 8 Wanneer

Nadere informatie

Klussen in je woning

Klussen in je woning Klussen in je woning Je wilt je woning het liefst helemaal naar eigen wens inrichten. Die wensen zijn voor iedereen verschillend: de keuken uit breiden, een dakraam plaatsen of een schuurtje in de tuin.

Nadere informatie

de missing link in brandveiligheid

de missing link in brandveiligheid SafeOut VOF Paul Downes Mob: 031 646 579 571 Benno Gabriël Mob: 031 615 900 429 Email: Info@safeout.nl Advies@safeout.nl Website: www.fewwide.net de missing link in brandveiligheid Mensen denken vaak Brand

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid thuis

Checklist brandveiligheid thuis Checklist brandveiligheid thuis U kunt veel zelf doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico's van brand en als u weet waar u op moet letten, wordt uw woning een stuk

Nadere informatie

Elektrische apparatuur. Tips voor een brandveilig gebruik

Elektrische apparatuur. Tips voor een brandveilig gebruik Elektrische apparatuur Tips voor een brandveilig gebruik Ieder jaar dodelijke slachtoffers Onzorgvuldig gebruik van elektrische apparaten is vaak de oorzaak van een woningbrand. De brandweer rukt jaarlijks

Nadere informatie

Hoe voorkomt u brand? Tips voor veilig wonen

Hoe voorkomt u brand? Tips voor veilig wonen Hoe voorkomt u brand? Tips voor veilig wonen I n h o u ds o p g av e Preventietips van Generali 3 Bent u de brand meester? 3 Pas op met elektriciteit 3 Het gevaar van hittebronnen 4 Wees voorbereid 5 Brand,

Nadere informatie

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 2 Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

17 brandveiligheids. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! INFO

17 brandveiligheids. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! INFO 17 brandveiligheids INFO Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Telefoon opladen? Leg de telefoon op een tafel of (nacht)kastje, niet op bank of bed. Stof kan door hitte vlam vatten. Elektrische apparaten moeten hun

Nadere informatie

Brandveilig wonen. Tips voor een brandveilige woning

Brandveilig wonen. Tips voor een brandveilige woning Brandveilig wonen Tips voor een brandveilige woning Een woningbrand overkomt mij niet. Dat denkt u... Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële

Nadere informatie

Brandveilig wonen. Tips voor een brandveilige woning

Brandveilig wonen. Tips voor een brandveilige woning Brandveilig wonen Tips voor een brandveilige woning Een woningbrand overkomt mij niet. Dat denkt u... Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële

Nadere informatie

Woningcontrole brandveiligheid

Woningcontrole brandveiligheid Woningcontrole brandveiligheid De woningcontrole brandveiligheid (Home-Safety-Check) werd door de brandweer ontwikkeld om bewoners bewust te maken van de gevaren van brand en de preventieve maatregelen

Nadere informatie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Brandpreventie voor senioren Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Programma Verwelkoming Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Enkele cijfers Wat als er toch brand uitbreekt? Samenvatting

Nadere informatie

= een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een hoge lamp die langs de weg staat.

= een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een hoge lamp die langs de weg staat. Woordenschat blok 1 gr4 Les 1 De heg De lantaarn De plant Het tuinhek Het terras De garage Het dorp De stad De zwerver De stoep De woonwijk = een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een

Nadere informatie

Voor beide soorten aanbouwen geldt dat Woonlinie geen vergoedingen verstrekt voor het aanbrengen en/of verwijderen ervan.

Voor beide soorten aanbouwen geldt dat Woonlinie geen vergoedingen verstrekt voor het aanbrengen en/of verwijderen ervan. KLUSWIJZER 11 Zelf een aanbouw plaatsen Woont u naar uw zin, maar wilt u toch meer ruimte in de woning? Als verhuizen voor u geen optie is, kan een aanbouw uitkomst bieden. U kunt bijvoorbeeld de wasmachine

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012 nr. 1. www.popelbewonersvereniging.nl

Nieuwsbrief maart 2012 nr. 1. www.popelbewonersvereniging.nl Nieuwsbrief maart 2012 nr. 1 www.popelbewonersvereniging.nl Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 24 maart 2011 2. POPEL Jaarverslag 2011 3. Hennink Service-abonnement C.V.-installatie 4. SIMA Service

Nadere informatie

Een brand die s nachts ontstaat krijgt vaak de kans om zich flink uit te breiden; iedereen ligt immers te slapen.

Een brand die s nachts ontstaat krijgt vaak de kans om zich flink uit te breiden; iedereen ligt immers te slapen. Rookmelders waarom Rookmelders Een brand die s nachts ontstaat krijgt vaak de kans om zich flink uit te breiden; iedereen ligt immers te slapen. Een ongelukkig vonkje heeft soms maar enkele minuten nodig

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers. Huurvoorwaarden Seizoen 2014 2015 Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen de Deventer Schouwburg

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Woningbrand en slachtoffers. Aantal SO woningbranden. Aantal SO woningbranden Basismodule Brandveilig leven.

Woningbrand en slachtoffers. Aantal SO woningbranden. Aantal SO woningbranden Basismodule Brandveilig leven. Basismodule Brandveilig leven. Basismodule Brandveilig leven. Voorstellen: Jos Loijens / Rein Wagemans Brandweer Zuid-Limburg Ambassadeur BVL zijn betekent dat je: In de buurt helpen met het ophangen van

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid thuis

Checklist brandveiligheid thuis Checklist brandveiligheid thuis U kunt veel zelf doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico's van brand en als u weet waar u op moet letten, wordt uw woning een stuk

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder Inhoudsopgave Inleiding 23 Veiligheidsvoorschriften 23 Verpakkingsinhoud 23 Technische specificaties 24 Beschrijving van het product en gebruiksaanwijzing 24 Installatie-instructies 27 Onderhoud 29 Garantie

Nadere informatie

Hoe veilig is jouw woning?

Hoe veilig is jouw woning? CheCklist brandveiligheid Hoe veilig is jouw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. Je kunt veel doen om brand in jouw woning te voorkomen. Als je je bewust bent van de risico s van

Nadere informatie

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Prettig wonen doe je ook in een schone veilige woonomgeving. De Veenendaalse Woningstichting (VWS) wil graag dat

Nadere informatie

Aarding. Voor alle zekerheid. Meer informatie:

Aarding. Voor alle zekerheid. Meer informatie: Meer informatie: Provincie Groningen, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder Aardingsbureau Noord Postbus 196 8000 GB Zwolle Telefoon 038 852 76 05 Provincie Friesland Postbus 81 8900 AB Leeuwarden

Nadere informatie

Brandveilig Leven - pilot aandachtswijken. Resultaten van een veldonderzoek naar de effectiviteit van voorlichting aan huis

Brandveilig Leven - pilot aandachtswijken. Resultaten van een veldonderzoek naar de effectiviteit van voorlichting aan huis Brandveilig Leven - pilot aandachtswijken Resultaten van een veldonderzoek naar de effectiviteit van voorlichting aan huis Nieuwe focus brandweer Hoe kunnen we brand voorkomen? Brandveilig Leven Verschillende

Nadere informatie

AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID

AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID 2 AARDING / VOOR ALLE ZEKERHEID 3 INHOUDSOPGAVE Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 6

Nadere informatie

Albert Jansen. Wist u dat Voorkomen van brand Vluchtwegen vrijhouden Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Vlam in de pan Brandwonden Tips

Albert Jansen. Wist u dat Voorkomen van brand Vluchtwegen vrijhouden Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Vlam in de pan Brandwonden Tips Brandveiligheid Welkom limburg Dia 1 Dia 2 Even voorstellen Albert Jansen Inspecteur brandpreventie Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Brandwonden Tips Inhoud Dia 3 Dia 4 (Woning)branden Waar ontstaat

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Jaargang 21 aflevering 1 maart 2012

Jaargang 21 aflevering 1 maart 2012 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.1 pag 2 Jaargang 21 aflevering 1 maart 2012 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, voordat je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op de juiste wijze

Nadere informatie

Weet je dat je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden?

Weet je dat je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden? Weet je dat...... je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden? Een rookmelder werkt in zo'n situatie als wekker en

Nadere informatie

de missing link in brandveiligheid.

de missing link in brandveiligheid. SafeOut Paul Downes Mob.: +31 (0)6 646 79 571 Benno Gabriël Mob.: +31 (0)6 159 00 429 E-mail: info@safeout.nl Website: www.safeout.nl de missing link in brandveiligheid. Het Probleem: Per jaar zijn er

Nadere informatie

Jaargang 24 aflevering 1 februari 2015

Jaargang 24 aflevering 1 februari 2015 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg. 24 afl.1 pag 2 Jaargang 24 aflevering 1 februari 2015 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph 1 Zelf veranderingen aanbrengen 1. Algemeen Woningstichting St. Joseph vindt het belangrijk dat huurders zich thuis

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid thuis

Controlelijst brandveiligheid thuis 3 Controlelijst brandveiligheid thuis Voorwoord Elk jaar weer ontstaat in duizenden Nederlandse woningen brand. De gevolgen variëren van lichte schade tot ernstig letsel, of erger. Gelukkig kun je zelf

Nadere informatie

Voorkom ernstige financiële gevolgen door onderverzekering

Voorkom ernstige financiële gevolgen door onderverzekering Voorkom ernstige financiële gevolgen door onderverzekering TVM herbouwwaardemeter 2015 TVM herbouwwaardemeter 2015 Onderverzekering is misschien een wat ongrijpbaar begrip maar wel iets dat ernstige financiële

Nadere informatie

Ymere vervangt geisers en gaskachels

Ymere vervangt geisers en gaskachels Ymere vervangt geisers en gaskachels 1. Eerste alinea: - Geisers en gaskachels worden vervangen - Omdat het een gevaar vormt voor uw gezondheid en die van uw buren. - Er is een verhoogd risico op de uitstoot

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE INFORMATIE

BRANDPREVENTIE INFORMATIE INFORMATIE Brand. We denken dat het óns niet overkomt. Toch komen woningbranden regelmatig voor. Meer dan de helft (61%) wordt veroorzaakt door menselijk handelen en 15% door falende apparatuur. Een wasdroger

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Paraaf GOB: Paraaf Gastouder: 1. Brandveiligheid. Naam gastouder: Adres: Datum: Advies Ja Nee N.V.T Aanvullingen

Paraaf GOB: Paraaf Gastouder: 1. Brandveiligheid. Naam gastouder: Adres: Datum: Advies Ja Nee N.V.T Aanvullingen Brandveiligheid Naam gastouder: Adres: Datum: Soort ongeval = veel voorkomend scenario Heeft u de kinderen geleerd om voorzichtig om te gaan met vuur? Hangt of legt u wel eens iets over de verwarming?

Nadere informatie

Jaargang 20 aflevering 1 februari 2011. Uitnodiging. Bankrekening 1310461 t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft

Jaargang 20 aflevering 1 februari 2011. Uitnodiging. Bankrekening 1310461 t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg20 afl.1 pag 2 Jaargang 20 aflevering 1 februari 2011 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf 10 brandveiligheids INFO Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Helaas

Nadere informatie

RAY. Aanvraag Onderhoudscontract CV-ketel. onderhoudsbedrijf

RAY. Aanvraag Onderhoudscontract CV-ketel. onderhoudsbedrijf Korenmolen 43 2406 KB Alphen aan den Rijn Telefoon : 0172-478607 Mobiel : 0646-388097 Email : info@ray.nl Website : www.ray.nl Bank : ABN-AMRO 40.57.61.295 K.v.K. : RIJNLAND 28103071 B.T.W. : NL 1833.29.478.B01

Nadere informatie

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Inleiding Bij aankoop van een appartement komen bijzonderheden aan de orde die bij de aankoop van een eengezinswoning

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning

Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning Zelf aangebrachte voorzieningen aan uw woning Zelf uw woning aanpassen? Wat leest u in deze folder? Met wie neemt u contact op als u iets wilt veranderen in uw woning? Welke eisen stelt Woonzorg Nederland

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Wat u moet weten over rookmelders! Op weg naar driedubbele veiligheid: brand, gezondheid én milieu

Wat u moet weten over rookmelders! Op weg naar driedubbele veiligheid: brand, gezondheid én milieu Wat u moet weten over rookmelders! Op weg naar driedubbele veiligheid: brand, gezondheid én milieu Waarom een rookmelder? Elke dag breekt er in zo n 20 woningen in Nederland brand uit. Ruwweg 7.500 woningbranden

Nadere informatie

Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur. Brandweer Leuven - Terbankstraat 20 3001 Leuven

Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur. Brandweer Leuven - Terbankstraat 20 3001 Leuven Brandweerzone Vlaams-Brabant Oost Post Leuven/Haacht Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur - BPA- Project - Cijfers - Brandverloop - Preventieve maatregelen - Rookmelders - Branddeken - vluchtweg

Nadere informatie

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen Klussen en verbouwen zelf aangebrachte veranderingen Het motto van Intermaris is: maak van uw huis uw thuis. Hiermee geven wij aan dat wij het belangrijk vinden dat u in uw woning de vrijheid heeft om

Nadere informatie

NAJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR

NAJAAR PREVENTIETIPS BEVEILIGINGS GROEP. Ontspannen. genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR NAJAAR PREVENTIETIPS Ontspannen genieten van het najaar... BEWAAREXEMPLAAR Ontspannen genieten van het najaar... Goede preventie is belangrijk en schade voorkomen begint bij het nemen van de juiste maatregelen.

Nadere informatie

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan.

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan. UW WONING AANPASSEN? Alle regelingen op een rij Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. Hieronder leest u over de mogelijkheden en de spelregels.

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, alvorens je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op juiste wijze

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet Klusrecht Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Aan de binnenzijde van uw gehuurde woning mag u veranderingen en toevoegingen aanbrengen, onder de voorwaarde dat deze zonder noemenswaardige kosten

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijv. woning, praktijk, winkel.)...

Hoe gebruikt u de woning nu? (Bijv. woning, praktijk, winkel.)... Onderstaande lijst is bedoeld als hulpmiddel voor u als verkoper bij het verzamelen van informatie over uw woning. Als verkoper bent u namelijk verplicht om de koper zo volledig mogelijk de juiste informatie

Nadere informatie