Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008"

Transcriptie

1 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 2 Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka KM Vice-voorzitter & Contacten Ledenservice Bedrijven: Vacant (Anne Bajema a.i.) Secretaris : Jan Blom Zambiastraat DG Penningmeester & Ledenadministratie : Anne Bajema Argentiniëstraat AW Beheer Website en Jurrien de Knecht Gaaistraat HH Redactie Info-Bulletin: Bram Hoevenaar Algerijestraat CC Voor vragen en opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met één van de bestuursleden (bij voorkeur tussen en uur), of een sturen naar onderstaand adres. Secretariaat BHTD: Internetadres: Gironummer POSTBUS 634, 2600 AP Delft t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering op donderdag 27 maart 2008 in de Landbouw Aanvang uur De vereniging stelt zich ten doel: a: handhaving en verbetering van het volle eigendoms- en woongenot van haar leden; b: behartiging van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huiseigenaar, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk aangaan. c: Behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat. De BHTD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, kantoor Delft, onder nummer

2 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 3 JAARGANG 17 - AFLEVERING 1 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD maart 2008 Inhoud: Pag Van de Voorzitter 4 Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering 5 Nieuw Telefoonnummer Tempus Delgas 5 Financieel jaaroverzicht 2007 en begroting Balans per 1 jan 2007 en per 31 december Toelichting op de financiële overzichten 8 Verklaring van de Kascommissie 9 Jaarverslag van de secretaris over CV-contracten Een telefoonnummer voor de Gemeente Delft: Onze Website 18 Rotterdam Airport (vervolg) kv Perikelen 20 Voor U Gesurft: Het Energielabel 24 Het Tanthof 29 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 4 VAN UW VOORZITTER Op donderdag 27 maart 2008 houden we weer onze Algemene Vergadering in De Landbouw om uur. Uw bestuur nodigt u van harte uit deze vergadering bij te wonen. De agenda en de te behandelen stukken vindt u in dit Info-Bulletin. Verderop vindt u ook de contracten voor de service aan CV-installaties van Feenstra en Tempus Delgas met de voor 2008 geldende prijzen. Het project Reparatie aanwijzing Rotterdam Airport is, na geruime tijd stilte, weer op gang gekomen; zie het desbetreffende stukje. Van het actiecomité Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kv kregen we een nieuwsbrief toegestuurd.; deze brief treft u in dit Info- Bulletin aan. Van het actiecomité kregen we het verzoek om bij te dragen aan de reeds gemaakte kosten. De leden van het comité hebben op persoonlijke titel reeds hoge kosten gemaakt. Uw bestuur heeft besloten de kosten, gemaakt voor de website, bij te dragen; onze bijdrage, 270,= vindt u onder de uitgaven van 2007 in de financiële stukken. Zoals u wellicht bekend is heeft de BHTD in de loop der jaren een kapitaal opgebouwd. Dit kapitaal vinden we noodzakelijk om acties, waar een gedeelte van onze leden belang bij hebben, te kunnen voeren of ondersteunen. Ook dit jaar zal de BHTD bijdragen in de kosten die het actiecomité maakt. In de begroting zijn daarvoor geen posten voorzien omdat onze bijdragen niet te begroten zijn. De statuten van onze vereniging bieden echter de mogelijkheid om de acties tegen een bovengrondse aanleg van de 380 kv verbinding te ondersteunen. In de Delftse Post van begin februari heeft op de voorpagina een artikel gestaan waarin gesteld werd dat de 380 kv verbinding bovengronds aangelegd zal worden. De beslissing daarover is echter nog niet genomen; dit werd ook nog eens door minister van der Hoeven bevestigd in de TV-uitzending Landroof op 14 februari j.l. We hopen u de 27 e maart in De Landbouw te mogen begroeten, namens uw bestuur, Bert Vixseboxse

3 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 5 De Algemene Vergadering Op donderdag 27 maart vindt weer de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats in de Landbouw. Aanvang uur. Dit is dé gelegenheid voor U om met het bestuur kennis te maken en/of mee te praten c.q. beslissen over de plannen welke de BHTD heeft voor haar leden. Agenda: 1. Opening 1. Mededelingen van het bestuur 2. Vaststelling van de agenda 3. Notulen van de Algemene Vergadering 18 april Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering 10 mei Bestuursverslag (verslag van de secretaris) over Financieel verslag over Verslag van de kascommissie over Verkiezingen a. Stembureau b. Bestuur c. Kascommissie 9. Begroting over Werkterrein/activiteiten BHTD Rondvraag 12. Sluiting Nieuw Telefoonnummer Tempus Delgas Sinds 14 december is de servicedienst van Tempus Delgas verhuisd naar Schiedam. Het daarbij behorende telefoonnummer is: De overige diensten blijven vanuit Delft uitgevoerd worden. Tempus Delgas maakt onderdeel uit van de ENECO installatiebedrijven. Meer informatie over het doen en laten van Delgas vindt U op: Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 6 Inkomsten Van uw Penningmeester / ledenadministrateur FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2007 EN BEGROTING 2008 Werkelijk 2006 Begroot 2007 Werkelijk 2007 Begroot 2008 Contributie , , , ,00 Inschrijfgeld 547,50 650,00 390,00 550,00 Terugstorting Contr/Inschr -70,00 0,00-95,00 0,00 Rente 681,80 750,00 571,41 750,00 Contributie ,00 0,00 0,00 0,00 Overige inkomsten 94,00 0,00 31,59 0,00 Totaal , , , ,00 Uitgaven Werkelijk 2006 Begroot 2007 Werkelijk 2007 Begroot 2008 Infobulletin 5.068, , , ,00 Onkosten S&P 1.033, ,00 994, ,00 Porto 3.021, , , ,00 Copiën 0,00 0,00 5,85 0,00 Adm Acceptgiro's 126,35 0,00 0,00 0,00 Kamer v Koophandel 21,73 25,00 32,62 25,00 Onkosten Bestuur 2.053, , , ,00 Onkosten ALV 336,70 250,00 243,25 250,00 Kosten Postbank 237,71 250,00 272,74 250,00 Statuten notaris 0,00 660,00 687,25 0,00 Overige uitgaven 94,00 200,00 392,00 300,00 Totaal , , , ,00 Toename Kapitaal 244,49 Afname Kapitaal 405, , ,00 Feenstra Werkelijk 2006 Begroot 2007 Werkelijk 2007 Begroot 2008 Inkomsten 5.954, , , ,00 Uitgaven 5.954, , , ,00

4 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 7 BALANS BHTD per 1 januari 2007 Debet (Activa) Credit (Passiva) Saldo Kas 155,68 Saldo Girorekening 1.452,98 Saldo Kapitaalrekening ,97 Debiteuren 0,00 Crediteuren ,00 Diverse apparatuur 0,00 Vermogen ,63 Totaal ,63 Totaal ,63 BALANS BHTD per 31 december 2007 Debet (Activa) Credit (Passiva) Saldo Kas 195,98 Saldo Girorekening 1.220,91 Saldo Kapitaalrekening 0,00 Saldo Rentemeerrekening ,38 Startkapitaal ,63 Debiteuren 0,00 Crediteuren ,15 Diverse apparatuur 0,00 Toename kapitaal 244,49 Totaal ,27 Totaal ,27 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 8 Toelichting op de balans en de rekening van verlies en winst 2007 en de begroting 2008 Balans In 2007 is de Kapitaalrekening opgeheven; de Rentemeerrekening is geopend en het saldo is, in verband met een boeteclausule, in twee termijnen overgeboekt. Het rentepercentage van de nieuwe rekening is meer dan één procent hoger. Debiteuren: verrekening met Feenstra over 2007 behoeft niet plaats te vinden, omdat de facturen correct waren. Crediteuren: in 2007 ontvangen inschrijfgeld, contributie en Feenstra-betalingen over het verenigingsjaar 2008; verder geen crediteurenposten. Verschil tussen Inkomsten Feenstra en Uitgaven Feenstra: betalingen van de bewoners aan de BHTD zijn per adres inclusief BTW, terwijl de factuurbedragen van Feenstra per adres exclusief BTW zijn; over het totaalbedrag van deze factuur wordt BTW geheven; hierdoor onstaat dit verschil. Inkomsten Inkomsten uit betaling van contributie en inschrijfgeld is lager dan begroot. Rente: deze is lager dan begroot vanwege het lage rentepercentage op de kapitaalrekening. Overige inkomsten: deze bestaan uit te veel, danwel dubbel betaalde contributie Uitgaven Infobulletin: deze post is lager dan begroot omdat het 4 e Infobulletin niet is verschenen. Onkosten secretaris en penningmeester: deze post is lager dan begroot vanwege de nog kleine aanwezige voorraad papier en omslagen bij de firma Picom. Deze kosten zijn reeds in 2005 genomen. Onkosten bestuur: hierin zijn opgenomen: o Tegemoetkoming gemaakte onkosten; o Kosten jaarlijkse bestuursdiner; o Vergoeding gebruik privé-apparatuur. Kostenpost is lager uitgevallen dan begroot, omdat representatie duidelijk lager was en er minder bestuursleden waren. Overige uitgaven: er is een niet geplande tegemoetkoming betaald aan het actiecomité 380 kv. Verder bestaat deze post voornamelijk uit terugstorting van de overige inkomsten. Begroting Rente: deze zal hoger zijn dan in 2007 vanwege de opening van de Rentemeerrekening.

5 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 9 Onkosten Secretaris en Penningmeester: rekening is gehouden met het feit dat een nieuwe voorraad papier en omslagen door de firma Picom wordt aangelegd. 22 januari 2008 Anne Bajema, penningmeester BHTD Verklaring van de Kascommissie Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 10 Jaarverslag van de secretaris over 2007 Samenstelling van het Bestuur. Het bestuur van de BHTD was dit jaar ongewijzigd en bestond in het jaar 2007 uit: Bert Vixseboxse voorzitter Jan Blom secretaris Anne Bajema penningmeester en ledenadministratie Leon Dias vice-voorzitter en contracten Bram Hoevenaar Redactie Info-Bulletin. Jurrien de Knecht Webmaster Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten van ons bestuurslid Leon Dias. Nadat Leon zich, gedwongen door zijn door ziekte zwakke lichamelijke conditie, op de Algemene Vergadering van april 2007 officieel had teruggetrokken als bestuurslid van de BHTD hebben wij een aantal maanden later helaas definitief afscheid moeten nemen van Leon. Wij zullen Leon missen na zoveel jaren met elkaar niet enkel als bestuursleden maar bijna als vrienden te hebben kunnen samenwerken. Vergaderingen; Zeven (7) keer werd er vergaderd bij de bestuursleden thuis. Naast de gebruikelijke jaarlijks te houden Algemene Vergadering, gehouden op 18 april 2007, is er ook nog een Extra Algemene Vergadering gehouden en wel op 10 mei Op deze Extra Algemene Vergadering is een voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging besproken en in stemming gebracht. Communicatie; Dit jaar zijn er wederom zoals te doen gebruikelijk 3 Info-Bulletins verschenen, Deze bulletins blijven voor ons een belangrijk communicatiemiddel met de leden. Dit Info-Bulletin werd ook dit jaar naar volle tevredenheid gedrukt bij Drukkerij PICOM en Scouting Delft verzorgde ook dit jaar weer naar volle tevredenheid de bezorging van deze Info- Bulletins. Een goede moderne communicatiebron om de leden snel en op actueel wijze te informeren, is de website van de BHTD, die regelmatig wordt bijgehouden en aangepast door Jurrien de Knecht. Naast onze website weten onze leden de BHTD nu ook dikwijls per te bereiken om ons te wijzen op zaken in de wijk/straat waar zij zich zorgen over maken of aan ergeren.

6 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 11 Ten slotte is er dit jaar, zoals te doen gebruikelijk, een aantal mailings verstuurt naar potentiële leden en naar eigenaren van verkochte huurwoningen, ten einde ons ledental te (blijven) vergroten. Bijeenkomsten; Voorts volgen wij evenals in voorgaande jaren, de ontwikkelingen binnen het Belangenplatform Tanthof ; onze voorzitter neemt deel aan dit platform. Met onze contractors DELGAS en FEENSTRA vindt 1 x per jaar een evaluatiegesprek plaats; bij problemen wordt er echter direct contact opgenomen. Projecten Na een bericht over mogelijk betonrot in de Kalfjeslaan hebben we de bewoners aangeboden een coördinerende rol te spelen bij het vinden van een instantie die onderzoek naar betonrot kan doen. Voorts hebben we vorig jaar bewoners aangeboden te coördineren bij het vinden van een aannemer voor het voegwerk van schoorstenen in de buurt rondom de Latijns Amerikalaan. Verder zijn we natuurlijk geconfronteerd met het bestaan van plannen om een nieuwe 380 KV hoogspanningsverbinding bovengronds ten zuiden van Tanthof aan te leggen. Namens de BHTD hebben we bij het inspraakpunt aangedrongen op het ondergronds aanleggen van deze verbinding; ook protesteerden we tegen het feit dat de inwoners van Delft niet voor een hoorzitting werden uitgenodigd. Ledental: Ons ledental blijft al jaren stabiel op ruim leden en dat is natuurlijk een aantal waar wij trots op zijn, maar wij blijven streven naar meer leden. Namens het bestuur van de BHTD Jan Blom, Secretaris Contracten CV CONTRACTEN VOOR HET JAAR 2008 De BHTD heeft in samenwerking met Tempus-Delgas en Feenstra contracten opgesteld, waaruit bijna elke bewoner van Tanthof een keuze moet kunnen maken. De bedongen kortingen zijn niet gering en gelden uitsluitend voor leden van de BHTD. Niet-leden zullen bij contact met de beide firma s eerst het advies krijgen lid te worden van onze vereniging. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 12 Onderstaand volgt een opsomming van de mogelijkheden. Mochten er desondanks toch onduidelijkheden zijn, schroom niet te bellen. Wij zullen trachten duidelijkheid te verschaffen. TEMPUS-DELGAS De procedures met betrekking tot TEMPUS-DELGAS zijn als volgt: TEMPUS-DELGAS rekent tijdens het bezoek van de monteur rechtstreeks en contant met u af. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS-DELGAS, had u dat in voorliggende jaren ook al en bent u lid van de BHTD: doe dan niets. TEMPUS-DELGAS schrijft u vanzelf aan voor de volgende onderhoudsbeurt. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS-DELGAS, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u lid van de BHTD: neem dan contact op met TEMPUS-DELGAS om verdere details te bepalen. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS-DELGAS en bent u nog geen lid van de BHTD, stort dan 12,50 op girorekening van de BHTD onder vermelding van TEMPUS-DELGAS ( 7,50 inschrijfkosten + 5,00 contributie). De BHTD zorgt er dan voor dat TEMPUS-DELGAS contact opneemt om verdere details te bepalen. Soorten contracten: TEMPUS-DELGAS is in staat alle typen installaties te onderhouden, die voorkomen in Tanthof. Echter uitgesloten van ieder contract zijn de gecompliceerde ketels ten behoeve van luchtverwarmingsinstallaties. TEMPUS-DELGAS maakt géén onderscheid in prijs voor de verschillende installaties. Genoemde prijzen gelden voor het kalenderjaar 2008 en zijn inclusief BTW. TEMPUS-DELGAS biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen drie contractsoorten, welke hierna worden samengevat. Buiten alle contracten valt het controleren en vervangen van de anodes in boilers en filters in ventilatorsystemen. 1: All-in contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar, met dien verstande dat de materiaalkosten niet in rekening worden gebracht. Ook bij storingen

7 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 13 en reparaties aan de CV-ketel wordt niets berekend: geen voorrijkosten, geen arbeidsloon en geen materiaalkosten. Het afsluiten van dit contract kan te allen tijde, mits de ketel niet ouder is dan 5 jaar. Vóór het afsluiten van het abonnement wordt de CV-ketel nagezien en schoongemaakt. Het abonnementsgeld en de eventueel gebruikte materialen dienen afgerekend te worden. Het All-In contract loopt maximaal tot en met het tiende jaar na ingebruikname van de CV-ketel. Het overgaan van het All-in contract in een B-contract (zie verder) gebeurt: a: na schriftelijk/telefonisch verzoek daartoe aan TEMPUS-DELGAS; b: automatisch na het tiende jaar na oplevering van de CV-ketel. Het is in principe niet mogelijk om een A- of een B-contract te wijzigen in een All-in contract. Tarief All-In contract 98,95 2: B-contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar. De materiaalkosten dienen afgerekend te worden. Bij storingen aan de ketel buiten de onderhoudsbeurt om worden géén voorrijkosten en géén arbeidsloon in rekening gebracht; wel de materiaalkosten. Het afsluiten van dit contract kan te allen tijde. Vóór het afsluiten van het abonnement wordt de CV-ketel nagezien en schoongemaakt. Het abonnementsgeld en de eventueel gebruikte materialen dienen afgerekend te worden. Tarief B-contract 72,80 3: A-contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar. Afgerekend wordt het bedrag van 49,64 inclusief BTW, en het bedrag voor de gebruikte materialen. Bij storingen aan de ketel buiten de onderhoudsbeurt om worden voorrijkosten, arbeidsloon en de materiaalkosten in rekening gebracht. Het overgaan van het A-contract naar het B-contract kan alleen als dit, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, vóór 1 februari aan TEMPUS-DELGAS wordt meegedeeld. De CV-ketel wordt eerst nagezien en schoongemaakt. De eventueel gebruikte materiaalkosten en het abonnementsgeld van het B- contract dienen te worden afgerekend. Bij reparaties aan de CV-ketel, die door omstandigheden niet gelijktijdig met de onderhoudsbeurt verricht kunnen worden, worden arbeidsloon en materiaalkosten wel, maar geen voorrijkosten in rekening gebracht. Voor het arbeidsloon geldt dan een korting van 10%. Bij alle overige storingen en reparaties is de korting niet van toepassing. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 14 De voorwaarden gelden voor alle gasgestookte CV-installaties inclusief gecombineerde warmwatervoorziening, met uitsluiting van de warmteterugwin-unit en afzuiging (mechanische ventilatie). Onderhoud aan deze componenten kan geschieden tijdens kantooruren tegen het tarief van 40,00 per half uur inclusief BTW voor de warmteterugwin-unit en 40,00 inclusief BTW per half uur voor de mechanische ventilatie. Na uur en op zaterdag is het tarief 60,00 inclusief BTW per half uur. Op zon- en feestdagen is het tarief 80,00 inclusief BTW per half uur. Er geldt wel de kortingsmogelijkheid van 10%. De voorrijkosten bedragen 40,00 tijdens kantooruren en 50,00 buiten kantooruren. Deze worden niet doorberekend aan abonnees. Het afsluiten van dit contract is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen de geldende tarieven. Algemeen: Het alleen schoonmaken van de mechanische ventilatie-unit en/of de warmte-terugwin-unit kost 19,71. Dit kan alleen in combinatie met het onderhoud aan de CV-ketel en mits de ventilator goed bereikbaar is. De CV-installatie is een essentieel onderdeel van het huis. Daarom is goed onderhoud zeer belangrijk. Echter, ondanks dit onderhoud hebben CVinstallaties niet het eeuwige leven. Hoewel een maximum in leeftijd niet valt aan te geven, is het hart van de CV-installatie, de CV-ketel, tussen de 8 en 15 jaar een keer aan vervanging toe. Wellicht bent u binnenkort ook aan een nieuwe CV-ketel toe. Dan is het goed te weten, dat het bestuur van de BHTD aantrekkelijke condities bij TEMPUS- DELGAS heeft kunnen bedingen voor zo n vervanging. TEMPUS-DELGAS levert bij vervanging van de CV-ketel: 10% korting op de installatiematerialen; een vaste prijs voor het installeren (arbeidsloon); of: betaling in 10 termijnen zonder rentevergoeding; of: 2% betalingskorting bij contante betaling; 5 jaar fabrieksgarantie op de CV-ketel en onderdelen, indien u een B-contract afsluit. Prijzen voor een nieuwe CV-ketel kunnen moeilijk gegeven worden. U kunt namelijk voor die ketel kiezen, die uw voorkeur heeft. Het is dus niet noodzakelijk dat u dezelfde ketel afneemt welke er al stond. Keuze in overvloed dus. De kortingen gelden voor de tarieven, die op dat moment gangbaar zijn.

8 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 15 FEENSTRA De procedures met betrekking tot FEENSTRA zijn als volgt: FEENSTRA treedt niet rechtstreeks op voor particulieren, zodat de BHTD als opdrachtgever fungeert. Vandaar ook dat u het verzoek tot betaling krijgt van de penningmeester van de BHTD, die u, ieder jaar weer, pas doorgeeft als deelnemer in de contracten bij FEENSTRA, als u de bijdrage hiervoor tezamen met de contributie op de verenigingsgiro heeft laten bijschrijven. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA, had u dat in voorliggende jaren ook al en bent u lid van de BHTD, doe dan niets. U krijgt een acceptgirokaart van de BHTD, die uw deelname, na ontvangst van uw betaling, doorgeeft aan FEENSTRA. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u lid van de BHTD, neem dan contact op met de contactpersoon van de BHTD. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u nog geen lid van de BHTD, stort dan 12,50 op girorekening van de BHTD ( 7,50 inschrijfkosten + 5,00 contributie) en neem na bijschrijving op de verenigingsgiro contact op met de contactpersoon van de BHTD. Soorten contracten: FEENSTRA is in staat alle typen installaties te onderhouden, die voorkomen in Tanthof. Zij maakt wel onderscheid tussen de gecompliceerde ketels ten behoeve van luchtverwarmingsinstallaties in de deelplannen 613 en 661 en de overige installaties in de wijk. Genoemde prijzen gelden voor het seizoen 2008 en zijn inclusief BTW. FEENSTRA biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen twee contractsoorten, welke hierna worden samengevat. Buiten alle contracten valt het controleren en vervangen van de anodes in boilers en filters in ventilatorsystemen. 1: Onderhoudscontract FO: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per stookseizoen. Dit onderhoudscontract omvat de CV-installaties inclusief warmwatervoorziening, maar exclusief warmte-terugwin-unit en exclusief mechanische ventilatie. Deze onderwerpen kunnen tegen een meerprijs meegenomen worden in het abonnement. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 16 Voor tussentijdse storingen kan ook een beroep gedaan worden op FEENSTRA; echter dan zijn de kosten, inclusief voorrijkosten, arbeidsloon en materiaalkosten, voor uw rekening, tegen de dan geldende tarieven. Tarieven: Onderhoudscontract FO 55,00 inclusief warmte-terugwin-unit FOW 86,45 inclusief mechanische afzuiging FOA 76,00 Het afsluiten van deze contracten is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen bovenstaande tarieven. Het in later stadium opnemen van de warmte-terugwin-unit of de mechanische ventilatie heeft geen extra inspectie door FEENSTRA tot gevolg. 2: All-In contract FS: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per stookseizoen. Dit onderhoudscontract omvat de CV-installaties inclusief warmwatervoorziening, maar exclusief warmte-terugwin-unit en exclusief mechanische ventilatie. Deze onderwerpen kunnen tegen een meerprijs meegenomen worden in het abonnement. Voor tussentijdse storingen kan ook een beroep gedaan worden op FEENSTRA; middels dit contract bent u dan gedekt tegen alle kosten. Tarieven: All-In contract FS 105,30 inclusief warmte-terugwin-unit FSW 168,55 inclusief mechanische ventilatie FSA 133,75 Het afsluiten van deze contracten is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen een vast bedrag (zijnde de FO-tarieven), vermeerderd met een bedrag per resterende kalendermaand. Dit instappen brengt de volgende tarieven met zich mee: All-In contract FS 55,00 + 4,20 per maand inclusief warmte-terugwin-unit FSW 86,45 + 6,85 per maand inclusief mechanische ventilatie FSA 76,00 + 4,80 per maand Het in later stadium opnemen van een warmte-terugwin-unit of een mechanische ventilatie heeft geen extra inspectie door FEENSTRA tot gevolg. De CV-installatie is een essentieel onderdeel van het huis. Daarom is goed onderhoud zeer belangrijk. Echter, ondanks dit onderhoud hebben CVinstallaties niet het eeuwige leven. Hoewel een maximum in leeftijd niet valt

9 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 17 aan te geven, is het hart van de CV-installatie, de CV-ketel, tussen de 8 en 15 jaar een keer aan vervanging toe. Wellicht bent u binnenkort ook aan een nieuwe CV-ketel toe. Dan is het goed te weten, dat het bestuur van de BHTD aantrekkelijke condities bij FEENSTRA heeft kunnen bedingen voor zo n vervanging. FEENSTRA levert bij vervanging van de ketel: 10% korting op de installatiematerialen; 10% korting op het installeren (arbeidsloon); 2 jaar garantie op de geleverde componenten. Prijzen voor een nieuwe CV-ketel kunnen moeilijk gegeven worden. U kunt namelijk voor die ketel kiezen, die uw voorkeur heeft. Het is dus niet noodzakelijk dat u dezelfde ketel afneemt welke er al stond. Keuze in overvloed dus. De kortingen gelden voor de tarieven, die op dat moment gangbaar zijn. Anne Bajema Één telefoonnummer voor de Gemeente Delft Vanaf 1 januari 2008 is de gemeente Delft bereikbaar onder één, nieuw telefoonnummer: Het invoeren van het vijfcijferige nummer past in het streven van de gemeente om haar dienstverlening voortdurend te verbeteren. Met krijgt de Delftenaar snel, goed en makkelijk antwoord op al zijn vragen. Het nummer bestaat uit vijf cijfers, zonder kengetal, en er zijn geen extra telefoonkosten aan het nummer verbonden. De gemeente Delft werkt voortdurend aan het verbeteren van haar dienstverlening levert een belangrijke bijdrage aan de toegankelijkheid, betrouwbaarheid en actualiteit in de informatievoorziening aan de inwoners van Delft. Steeds meer vragen kunnen direct worden afgehandeld waardoor de kwaliteit van de dienstverlening steeds verder toeneemt vervangt de vier meest gebruikte telefoonnummers van de gemeente Delft: het algemene nummer , het nummer van de Publieksbalie , het nummer van het Infopunt Stadsbeheer en het nummer van Werk, Inkomen en Zorg Inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp maken vanaf 1 januari ook gebruik van het nieuwe nummer Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 18 Onze website Op de website van onze vereniging kunt u dag en nacht terecht voor alle informatie die de BHTD in de loop der jaren voor u verzameld heeft. Zo vindt u hier terug: Over de BHTD. Wat kan de BHTD voor u betekenen? Samen met de doelstellingen van de BHTD treft u hier de statuten en het huishoudelijk reglement aan. Nieuws Korte nieuws items houden u op de hoogte wat de BHTD gepland heeft. Ledenservice In het meest uitgebreide deel van de website vindt u hier informatie terug over de verschillende kortingsregelingen die de BHTD voor haar leden heeft bedongen, zoals de CV-contracten en FBTO. Daarnaast is informatie beschikbaar over gronden uitgegeven in erfpacht. Voor meer informatie over het onderhoud aan uw woning staat de NVOBcontrolelijst online. Met deze lijst heeft u een gemakkelijk overzicht welk onderhoud periodiek nodig is voor de woning, zowel binnen als buiten. Als laatste item is er een overzicht beschikbaar van de deelplannummers, waarin kan worden nagezocht in welk jaar de woningen in Tanthof zijn opgeleverd. Projecten De BHTD kan u assisteren in het aanvragen van een offerte voor een groep bewoners, voor het gezamenlijk laten uitvoeren van werkzaamheden. Zie de website voor meer informatie en een voorbeeldproject. Archief Wilt u nog eens iets na lezen in het Info Bulletin? Het digitale BHTD archief maakt dit mogelijk. Alle Info Bulletins vanaf 2003 zijn digitaal in PDF-vorm beschikbaar. Ook is er een index beschikbaar voor de meer dan tachtig onderwerpen die in de loop der tijd zijn verschenen. Contact Hier vindt u het nieuwe adres voor al uw BHTD gerelateerde vragen. Wilt u liever telefonisch contact, dan kunt u terecht bij één van de bestuursleden. Met deze invulling van de website hopen wij onze leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u nog onderwerpen missen of onvolkomenheden

10 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 19 hebben geconstateerd, aarzel niet en laat het ons weten. Met uw bijdrage maken we een betere en meer complete website. Jurrien de Knecht Rotterdam Airport, vervolg Er is weer enige vooruitgang geboekt m.b.t. het aanpassen van de Aanwijzing voor Rotterdam Airport. Na een bestuurlijk overleg in april 2007 heeft minister Eurlings aan de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland gevraagd een nadere verkenning uit te voeren met als doel het draagvlak te onderzoeken voor oplossingen die de voornaamste bezwaren in de omgeving zouden kunnen wegnemen. Het voornaamste bezwaar is de geluidshinder in de randen van de nacht. Dit rapport is in september 2007 verschenen. In het rapport worden aanbevelingen voor maatregelen, om de geluidshinder te verminderen genoemd, zowel op korte als op lange termijn. Een paar voorbeelden van maatregelen zijn: terugdringen van onnodige en vertraagde vluchten na uur; en op lange termijn: onderhoud aan toestellen op Rotterdam Airport, zodat er geen toestellen, die om uur moeten vertrekken vóór die tijd moeten landen. De aanbevelingen worden meegenomen bij het opstellen van de Aanwijzing en het kan zijn dat ook de MER aangepast wordt. Nadat de aanwijzing en de MER 6 weken ter inzage heeft gelegen wordt het commentaar verwerkt en kan de commissie 21, waarin namens Delft de wethouder Lian Merks en uw voorzitter zitting hebben, aan de slag om aanbevelingen voor de minister op te stellen. We verwachten dat de ter inzage te leggen stukken in mei van dit jaar gepubliceerd kunnen worden. Bert Vixseboxse Even opfrissen: wat betekent MER? Een milieueffectrapportage (m.e.r.) is een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in besluitvorming. Een m.e.r. wordt gebruikt bij activiteiten die mogelijk belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Een m.e.r. is verplicht bij de bouw van onder andere olieraffinaderijen, kerncentrales, chemische installaties en de aanleg van auto(snel)wegen, spoorwegen, vliegvelden, pijpleidingen voor gas of olie en (stuw)dammen. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag kv Perikelen 380kV NIEUWS Delft zegt NEE tegen bovengronds 380kV - - Waarom deze nieuwsbrief? Deze nieuwsbrief is bedoeld voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in de eventuele aanleg van de Randstad 380kV verbinding van Wateringen naar Beverwijk, dwars door ons mooi Midden- Delfland. De procedures die de Rijksoverheid voert teneinde de aanleg gerealiseerd te krijgen zijn complex; wij houden u middels deze brief van de belangrijkste zaken op de hoogte. In eerste instantie wordt deze brief naar ongeveer 130 sympathisanten van de actiegroep verstuurd, u kunt zorgen voor een inktvlekverspreiding door deze nieuwsbrief naar uw buren of andere geïnteresseerden te mailen. Wat is de stand van zaken? Op 5 november heeft de Tweede Kamer het uiteindelijke tracé gekozen voor de verbinding. Dat wordt variant A1.1 (zie kaartje). Het is de goedkoopste verbinding en zal dwars door Midden-Delfland snijden. Een motie van de SP (uitgangspunt moet zijn: ondergronds tenzij... i.p.v. bovengronds tenzij...) heeft het helaas niet gehaald. Het Kamerlid Hessels (CDA) deed de suggestie in de vergadering dat ondergrondse aanleg een lastenverzwaring van 120,-- voor ieder Nederlands gezin zou opleveren. Hij verzuimde erbij te vertellen dat dit niet per jaar is, maar 120,-- verdeeld over een periode van 50 jaar. Dat ontging de rest van de Kamerleden. Ook de minister deed nog een duit in het zakje: een convertorstation voor ondergrondse aanleg is wel 10 (???) voetbalvelden groot en daar is in Nederland geen ruimte voor. Het is zorgelijk te moeten constateren dat

11 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 21 politieke besluitvorming op deze wijze plaats vindt. De actiegroep heeft de meningsvorming in de Tweede Kamer niet kunnen beïnvloeden. Zijdelingse contacten met Diederick Samsom (PvdA) hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. Zijn pleidooi voor ondergrondse (gelijkstroom) aanleg van de Noordring verzandde helaas in 2e termijn. Ook de PvdA heeft uiteindelijk gekozen voor de route langs Delft. Nationaal belang In vele vergaderingen herklinkt telkenmale de mantra dat de (bovengrondse) aanleg van Randstad 380kV een zaak is van nationaal belang. Wij vinden het behouden van een van de laatste open gebieden in de zuidwestelijke Randstad òòk een zaak van nationaal belang. In het recent verleden heeft de overheid nog 250,-- mln. geïnvesteerd in het gebied ter verhoging en bescherming van de landschappelijke kwaliteit. Verbazingwekkend is de wijze waarop ministers die zich regelmatig tegen de verrommeling van Nederland keren (Verburg LNV-CDA en Cramer VROM-PvdA) zich buiten de discussie houden en het vuile werk door Van der Hoeven (CDA) laten opknappen. Een dubbele rij masten? Tennet, de provider, had aanvankelijk te kennen gegeven een mast te hebben ontwikkeld waarbij slechts in een zone, onder de verbinding, van 75 meter breed een max. electromagnetische straling zou voorkomen van 0,4 microtesla. Inmiddels is gebleken dat deze mast technisch niet realiseerbaar is. Er is een nieuw type mast ontwikkeld, waarbij wel de zone van 75-80m realiseerbaar is doch alleen als er een dubbele rij masten wordt geplaatst! Aan de binnenzijde wordt de 380kV verbinding gehangen en aan de buitenzijde de 150kV verbinding die momenteel langs de Kruithuisweg loopt. Een dubbele rij masten (55-70m hoog) heeft ongetwijfeld meer consequenties voor vogels en is meer horizonvervuilend. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 22 En de plaatselijke overheden, doen die nog wat? Wij zijn blij met de standpunten die de plaatselijke overheden hebben ingenomen. Nadat de actiegroep diverse malen bij provinciale- en gemeentelijke overheden heeft ingesproken, hebben de Provincie Zuid- Holland en de omringende Gemeenten zich onomwonden uitgesproken tegen bovengrondse aanleg. Dat helpt maar het is niet genoeg. Immers deze lagere overheden hebben geen enkele zeggenschap over de aanleg van Randstad 380kV. Er zal vanuit deze besturen pro-actief moeten worden gelobbied richting Den Haag!! Er komt een moment waarop politieke overreding niet meer helpt en alleen de juridische weg overblijft. Welke van de belanghebbende overheden, maar ook belanghebbende particulieren, tekent straks eventueel beroep aantegen bovengrondse aanleg? Samenwerking hierin is geboden. Hoe zit het eigenlijk met de planning? Mevrouw Van der Hoeven ligt helemaal op schema; bij wijze van doekje voor het bloeden zal zij medio 1e kwartaal 2008 de Tweede Kamer op de hoogte brengen van haar argumenten hoe de route A1.1. uiteindelijke uitgevoerd zal worden (m.a.w. waar wordt er eventueel ondergronds aangelegd). Dit doet zij mede aan de hand van de uitslag van de Milieu Effekt Rapportage (MER) die dan waarschijnlijk ook in concept klaar zal zijn. Dit is voor de Kamer de laatste kans om te interveniëren. Maar wij verwachten daar niet veel van. De Kamer heeft de minister kennelijk in een eerdere fase de vrije hand gegeven. De planning voor de Zuidring (Wateringen Zoetermeer) ziet er als volgt uit: Datum Actie november 2007 goedkeuring planologische kernbeslissing door Tweede Kamer januari 2008 goedkeuring planologische kernbeslissing door Eerste Kamer eind januari 2008 publicatie planologische kernbeslissing in Staatscourant medio 2008 inzage uitvoeringsbesluiten, ontwerp Rijksinpassingsplan en milieueffectrapportage eind 2008 vaststelling definitieve tracé medio 2009 start bouwwerkzaamheden eind 2010 verbinding gereed

12 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 23 Fijnstof Speelt de combinatie van fijnstof en hoogspanningsverbindingen eigenlijk nog een rol? Om de onrust weg te nemen omtrent fijnstof heeft EZ het RIVM opdracht gegeven om een literatuuronderzoek te doen naar de resultaten van eventueel gedaan wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. Immers er zijn aanwijzingen dat het, over honderden meters verwaaide geïoniseerde fijnstof de gezondheid van mens en dier bedreigt. Een actuele zaak nu minister Eurlings heeft aangegeven dat er gedurende de zittingsperiode van dit kabinet de voltooiing van de A4 zal worden opgepakt. De conclusie die EZ heeft getrokken uit het RIVM rapport (Hoogspanningsleidingen en fijnstof) is eigenlijk: er is nog geen onderzoek gedaan dat aantoont dat er een gevaar is voor de gezondheid, mogelijk kan de ontbrekende kennis op het gebied van de epidemiologie op korte termijn worden ingevuld door het lopende onderzoek van Preece en Toledano. Ergo er is geen gevaar voor de gezondheid. Prof. dr. Lucas Reijnders hebben wij gevraagd om commentaar: bij twijfel niet inhalen, overheid hanteer het voorzorgprincipe Hoe nu verder? Het is nu zaak om wederom Tweede Kamerleden te gaan bewerken, want er is nog één beïnvloedingsmoment. Het wachten is op de (concept)mer en het Rijksinpassingsplan, pas dan weten wij exact wat de plannen van het kabinet voor Midden- Delfland zullen zijn. In de tussentijd proberen wij de zaak in de publiciteit te houden; er zijn door de VPRO opnamen en interviews gemaakt voor het programma Landroof, Om de conclusies van de MER eventueel te weerleggen zullen wij gezamenlijk op moeten trekken met de plaatselijke overheden want een om een onafhankelijk onderzoek te weerleggen is expertise en geld nodig. De betrokken gemeenten zouden hun belanghebbende burgers moeten informeren over de mogelijkheden voor een planschadevergoeding en hen daarin bijstaan; het zou al te vreemd zijn als ieder een eigen advocaat zou moeten inschakelen. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 24 Voor U gesurft Uw redacteur, Bram Hoevenaar, heeft weer gezocht naar interessante artikelen op het Internet en daarbij o.a. het volgende gevonden. Het energielabel voor woningen Bron: Vereniging Eigen Huis Vanaf 1 januari 2008 bent u in principe verplicht om bij verkoop van uw woning een energielabel te overleggen. Echter, verkoper en koper kunnen samen van het label afzien zonder gevolgen. Het energielabel (of energiecertificaat) geeft inzicht in hoe energiezuinig een gebouw is. Het energielabel is ingevoerd via een Europese richtlijn, de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Het energielabel moet gebouweigenaren bewust maken van de energie die het gebouw verbruikt. De overheid hoopt dat dit ertoe leidt dat gebouweigenaren, waaronder eigenwoningbezitters, energiebesparende maatregelen nemen. Energieprestatiecertificaat energielabel NAfgegeven conform de Regelig energieprestatie gebouwen Zeer energie zuinig Bestaande Bouw woning Energieklasse B De ervaring leert dat huizen in de buurt van hoogspanningsleidingen ca. 10% in waarde dalen. Wij houden u op de hoogte. Zeer energie onzuinig

13 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 25 Vereniging Eigen Huis blijft vooralsnog energielabel ontraden Naar aanleiding van de brandbrief van 20 december 2007 van Vereniging Eigen Huis aan Minister Vogelaar heeft de vereniging op 21 december een constructief gesprek gevoerd met de minister. Het resultaat is dat het Ministerie van VROM maatregelen gaat nemen om aan onze kritiekpunten op het energielabel tegemoet te komen. Zo komt er een verplicht centraal examen voor alle betrokken labeladviseurs. Deze verplichting geldt ook voor medewerkers van reeds gecertificeerde bedrijven. Verder worden de steekproeven op de kwaliteit van de labels aanzienlijk vervroegd. Hiermee wordt nu in januari reeds gestart. Voorts krijgen consumenten inzicht in de opnamegegevens van de woning, zodat een afgegeven label beter controleerbaar wordt. Tenslotte wordt de klachtenprocedure verbeterd. Deze zal toegankelijker worden gemaakt met duidelijkheid over kosten en de termijn van afhandeling. Consumenten die het slachtoffer zijn van gemaakte fouten van adviseurs krijgen recht op een gratis juist label. De vereniging is tevreden met de maatregelen die door de minister worden genomen. Maar omdat het effect van deze maatregelen voorlopig op zich laat wachten, handhaaft de vereniging het advies aan haar leden om vooralsnog af te zien van een energielabel. Momenteel is de kwaliteit van het label nog niet voldoende gewaarborgd. Vereniging Eigen Huis houdt de toekomstige ontwikkelingen scherp in de gaten. Bron: Vereniging Eigen Huis, Amersfoort, 27 december 2007 Rekenmodules Energiebesparingsverkenner Wilt u weten wat het energieverbruik is van uw huidige woning en hoe u energie (en dus ook geld) kunt besparen? De energiebesparingsverkenner laat zien welke maatregelen u kunt nemen en hoeveel energiebesparing dat oplevert. De energiebesparingsverkenner bestaat uit twee onderdelen: 1. Energiemaatregelverkenner Hiermee kunt u bekijken welke individuele besparingsmaatregelen u kunt nemen. Van elke maatregel afzonderlijk is te zien wat het effect is op het energieverbruik, hoeveel geld u moet investeren en wat de maandelijkse lasten zijn. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag Energielabelverkenner Hiermee krijgt u een indicatie van de energieprestatie van uw woning en welk label uw woning waarschijnlijk heeft. U vult de kenmerken van uw woning in en daar komt een letter (A tot en met G) uit. A is het meest energiezuinig en G is het minst energiezuinig. Let op: deze berekening is slechts indicatief. Voor een geldig label dient u een gecertificeerd adviseur in te schakelen. U kunt het rekenmoduul vinden op: Energielastenverlager Dit is een initiatief van Vereniging Eigen Huis, Woonbond en MilieuCentraal. Op deze website kunt u zien hoe veranderingen in uw woongedrag en eenvoudige maatregelen energiekosten kunnen besparen. Uiteindelijk kunt u ook verregaande maatregelen begroten via het stappenmenu. U krijgt reëel advies en een kostenbegroting. Dit programma is te vinden op het onderstaande adres: Energieprijzen vergelijken Hiermee kunt u alle combinatieproducten van stroom en gas van alle energie-aanbieders uitgebreid vergelijken. U kunt vergelijken op prijs, contractvoorwaarden en energiebronnen. De meest actuele tarieven en productkenmerken zijn in het overzicht opgenomen. Het programma is weer te vinden op: en/ Toepassing van de energielabelverkenner op een willekeurig huis in Tanthof: Type woning: rijtjes woning Bouwperiode Variant: tussenwoning Gasverbruik ca 1250 m3 p.j. (dit heeft geen invloed op de label-keuze) Algemeen De rijwoningen gebouwd in de periode vertegenwoordigen met woningen, ruim 7% van de Nederlandse woningvoorraad. De woningen uit deze bouwperiode werden redelijk goed geïsoleerd, waarbij de vloer vaak zelfs beter geïsoleerd werd dan wettelijk vereist. In de woonvertrekken moest verplicht dubbel glas toegepast worden. Voor het

14 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 27 verwarmen van de woning werd gebruik gemaakt van centrale verwarming met een VR-ketel. Huidige energetische kwaliteit van deze woningen Veel van deze woningen zijn in de loop der jaren energetisch verbeterd. De nadruk ligt hierbij op het (bij)plaatsen van dubbel glas. Met onderstaande kenmerken komen we dan uiteindelijk op het gezochte energielabel: Kenmerken gevelisolatie dakisolatie vloerisolatie raamisolatie installatie PV-cellen (4 m2) Huidige Situatie van uw woning Goed Matig (er zijn dakkapellen aangebracht) Goed Dubbel Glas HR-combi Nee Bij de gegevens van deze woning behoort het energielabel B Let op: elke verbetering t.o.v. de huidige situatie resulteert in het hoogst haalbare energielabel. Dit label wordt dan ook automatisch geselecteerd. U kunt geen enkel ander label kiezen. Op de website kunt u zien welke verbeteringen mogelijk zijn en wat dit kost. ENKELE VRAGEN OVER HET ENERGIELABEL Is een energielabel verplicht? Antw.: Ja, vanaf 1 januari 2008 worden eigenwoningbezitters bij verkoop in principe geacht een geldig energielabel van hun woning te verstrekken aan de koper. Dit is wettelijk verplicht. Echter, verkoper en koper kunnen samen van het label afzien zonder gevolgen. Bovendien ontraadt Vereniging Eigen Huis woningbezitters om op dit moment een energielabel aan te schaffen, omdat de huidige systematiek een onvoldoende betrouwbaar energielabel oplevert. Kan ik mijn huis verkopen zonder energielabel? Antw.: Indien u met de koper afspreekt dat er geen label wordt verstrekt, heeft het ontbreken van het label geen consequenties. De overheid heeft namelijk geen sanctie gesteld op het niet-nakomen van de verplichting van verkoper om een label te verstrekken. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 28 Mits koper en verkoper dit hebben afgesproken kan een huis dus verkocht worden zonder dat er een energiecertificaat is of wordt verstrekt. Ook notarissen hebben laten weten de overdracht in dit geval niet tegen te zullen houden. Zorg ervoor dat de afspraak om geen label te verstrekken in de koopovereenkomst wordt vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld door de volgende zin toe te voegen: "Koper verklaart geen energielabel van verkoper te verlangen." Hoe gaat een energielabelkeuring in zijn werk? Antw.: Voor het vaststellen van een energielabel zal de adviseur eerst een energie-opname van de woning maken. Tijdens deze opname worden de volgende gegevens geïnventariseerd: woningtype, binnenoppervlak, het aantal woonlagen en of er sprake is van een onverwarmde zolder. Daarnaast wordt er gekeken of en hoe de daken, gevels en vloeren zijn geïsoleerd. Van deze onderdelen moeten ook de hoeveelheden bepaald worden. Installatietechnisch wordt bekeken hoe de woning wordt verwarmd en geventileerd en of er sprake is van voldoende kierdichting om tocht buiten te houden. Als laatste is de oriëntatie van de woning op de zon belangrijk. Dit geldt alleen voor de ramen. Met al deze gegevens wordt via een computerprogramma berekend wat het energielabel van de woning is. Wat kost een energielabel? Antw.: De verwachting was dat een energiecertificaat rond de 150,- zou gaan kosten. Maar Vereniging Eigen Huis constateert dat de marktprijzen veelal hoger uitkomen. De prijzen variëren; dit is mede afhankelijk van het soort woning. Van een eenvoudig rijtjeshuis met bouwtekeningen zal de prijs van het energielabel lager uitkomen dan dat van een grote, oude villa zonder tekeningen. Het is ook mogelijk dat het energielabel door partijen gratis wordt aangeboden in het geval woningbezitters met de keuring tegelijkertijd een ander product kopen, bijvoorbeeld een verwarmingsketel. De kosten van een energielabel kunnen verschillen per adviseur. Bovendien zijn het woningtype en de grootte van de woning van invloed op de prijs. Voor appartementen kan bijvoorbeeld worden volstaan met een energielabel voor het gehele gebouw, mits dat gebouw een gemeenschappelijk verwarmingssysteem heeft. Ook kan het energielabel voor een appartement worden afgegeven op basis van een energielabel dat voor een ander representatief appartement is afgegeven. Per appartement kan het energielabel dan relatief goedkoop zijn. Als er eenmaal een eerste keuring voor een gebouw is gedaan, zullen de vervolglabels goedkoper uitvallen. Eigenaren van eengezinswoningen kunnen bijvoorbeeld samen met hun buren die in hetzelfde type huis wonen proberen een korting te bedingen bij de adviseur die het energiecertificaat opstelt.

15 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 29 DE WIJK TANTHOF Tanthof - Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 30 West en oost Tanthof-West en -Oost zijn bewust ruimtelijk gescheiden gehouden door de oude verbindingsweg naar Abtswoude. De twee wijken zijn alleen direct met elkaar verbonden voor fietsers en voetgangers. Bij de inrichting van de wijk is de loop van oude beekjes gevolgd en zijn andere landschapselementen bewaard. Qua stedenbouw en architectuur verschillen de buurten en woningen onderling zeer. In Tanthof-Oost bestaat meer dan de helft van de woningen uit eengezinswoningen; ruim eenderde van de bevolking leeft er in traditionele gezinsvorm. Tanthof-West is een jonge, kinderrijke wijk. Er zijn drie basisscholen en drie peuterspeelzalen. Voorzieningen Op de grens van Tanthof-Oost en Tanthof-West ligt een kinderboerderij met waterspeeltuin. Er ligt een tennispark aan de Straat van Malakka; een sportzaal aan de Fretstraat en een sportpark in Tanthof-Zuid. Gemeente Delft Stadsdeel Inwoners ca Tanthof-Oost heeft een eigen winkelcentrum aan de Dasstraat en Tanthof- West heeft de Bikolaan met winkeltjes. De afstand tot de binnenstad bedraagt ongeveer drie km en is gemakkelijk met de fiets te bereiken. Ook de TU-wijk is in circa tien minuten op de fiets te bereiken. NS-station Delft- Zuid ligt vlakbij Tanthof-Oost. Het zand dat benodigd was voor de bouw van deze wijk werd gegraven in het gebied waar nu het Delftse Hout ligt, een recreatiegebied met plassen. Per 1 januari 2004 woonden er 9163 mensen verdeeld over 3795 huishoudens in Tanthof West. Er woonden er 6729 mensen verdeeld over 3160 huishoudens in Tanthof Oost. Zuidelijke rand van Tanthof-Oost Tanthof is een wijk in het zuiden van Delft. De wijk is opgesplitst in twee delen, Tanthof West en Tanthof Oost. De wijk, voornamelijk laagbouw, is gebouwd in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Ten zuiden van de wijk ligt het recreatiegebied Abtswoudse Bos. Onlangs heeft de gemeente de bouw van een nieuw wijkcentrum (naast Bibliotheek tanthof, de Border en kinderopvang 't Spant) voltooid. Activiteiten van buurthuis de boerderij worden daar gehouden en ook zal de VAK daar activiteiten organiseren. Wijkcentrum de Hofstede

16 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 31 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 32 ACTIES VOOR LEDEN: Feenstra tel speciaal tarief voor leden BHTD tel 010 Tempus speciaal tarief voor leden BHTD Delgas Nieuwenhuis verf FBTOverzekeringen tel tel % korting op aankopen * kortingen op diverse verzekeringspremies Bent U al lid van de Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft? Voor slechts 5,= per jaar maakt U onze vereniging sterk. *op vertoon van uw Info-Bulletin. De komende editie van het Info-Bulletin: Jaargang 17 aflevering 2 verschijnt omstreeks juni 2008 Informatie bij de Bestuursleden van de BHTD. Het adres van de BHTD is:

Jaargang 16 aflevering 3 november 2007

Jaargang 16 aflevering 3 november 2007 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.3 pag 2 Jaargang 16 aflevering 3 november 2007 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010

Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.2 pag 2 Jaargang 19 aflevering 2 juli 2010 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

ACCEPTGIRO INGESLOTEN

ACCEPTGIRO INGESLOTEN Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 2 Jaargang 21 aflevering 3 november 2012 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris :

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw voor nieuwbouw en bestaande bouw Doelgroepen: Aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties Inhoud 1. Even voorstellen... 2 2. Oneindige bron van energie... 4 3. Techniek... 6 3. Garantie bepalingen

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

samen onder één dak Vve's duurzaam

samen onder één dak Vve's duurzaam samen onder één dak Vve's renoveren duurzaam inhoudsopgave 2 3 colofon Opdrachtgever: Energiesprong SEV, Jasper van den Munckhof Tekst: Vincent Gruis, Peter Budde Redactie: Christine Algera Eindredactie:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding Het Deventer woningabonnement op comfort en energiebesparing Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding September 2014 Het Deventer

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Petra Quirijns. Real Estate Management & Development

Petra Quirijns. Real Estate Management & Development 4865 COMPLEX GEMENGD COMPLEX Een exploratief onderzoek naar de belemmeringen voor woningcorporaties bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen binnen gemengde wooncomplexen Petra Quirijns Real

Nadere informatie