Jaargang 19 aflevering 1 maart 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 19 aflevering 1 maart 2010"

Transcriptie

1 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 2 Jaargang 19 aflevering 1 maart 2010 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka KM Secretaris : Jan Blom Zambiastraat DG Penningmeester & Ledenadministratie en Vicevoorzitter: Anne Bajema Argentiniëstraat AW Contacten contractant Feenstra: Joop van der Pot Sijsjespad GD Beheer Website en Jurrien de Knecht Gaaistraat HH Redactie Info-Bulletin: Bram Hoevenaar Algerijestraat CC Voor vragen en opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met één van de bestuursleden (bij voorkeur tussen en uur), of een sturen naar onderstaand adres. Secretariaat BHTD: Internetadres: POSTBUS 634, 2600 AP Delft Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering op maandag 29 maart 2010 in het gebouw van Sranti, Tanthofdreef 29. Aanvang uur Gironummer t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft De vereniging stelt zich ten doel: a: handhaving en verbetering van het volle eigendoms- en woongenot van haar leden; b: behartiging van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huiseigenaar, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk aangaan. c: Behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat. De BHTD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, kantoor Delft, onder nummer

2 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 3 JAARGANG 19 - AFLEVERING 1 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD Maart 2010 Inhoud: Pag VAN DE VOORZITTER 4 DE ALGEMENE VERGADERING 5 NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 2/4/ VAN UW PENNINGMEESTER-LEDENADMINISTRATEUR 10 BALANS FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2009 EN BEGROTING VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE 14 CV-CONTRACTEN VOOR HET JAAR JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS WERKTERREIN VAN DE BHTD 26 VOOR U GESURFT 29 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 4 VAN UW VOORZITTER Zoals gebruikelijk aan het begin van het jaar nodig ik u uit onze Algemene Vergadering te bezoeken. We hebben als datum vastgesteld: Maandag 29 Maart om uur in het gebouw van Sranti, Tanthofdreef 29. Eind vorig jaar kreeg uw bestuur van de vereniging Sranti het verzoek om hen een subsidie te verlenen voor wat aanpassingen in hun gebouw, zodat het aantal activiteiten in het gebouw uitgebreid kan worden. Het bestuur heeft toen besloten die subsidie te verlenen onder voorwaarde dat we de komende vijf jaar onze Algemene Vergaderingen kostenloos bij Sranti kunnen organiseren. Omdat er kosten voor zaalhuur elders uitgespaard worden, kon de subsidie budgetneutraal verleend worden. In de financiële stukken vindt u de verleende subsidie terug onder het hoofd Sponsoring/Investering. In december vorig jaar heeft de commissie 21, samengesteld uit ambtenaren en burgers van de erbij betrokken gemeenten, aangevuld met ambtenaren van Provincie en Verkeer en Waterstaat zijn advies, gebaseerd op de ingebrachte zienswijzen, uitgebracht aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Verderop vindt u meer daarover. Bij de Raad van State loopt momenteel een beroepsprocedure om het stijgpunt van de 380 kv verbinding noordwaarts te verplaatsen. De procedure is onder andere aangespannen door de Stichting Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kv. In de eerste maanden van elk jaar voert uw bestuur besprekingen met onze belangrijkste relaties om het afgelopen jaar te evalueren. Bij de bespreking met Tempus werd gemeld dat zij de problemen van afgelopen jaar met het versturen van o.a rekeningen, veroorzaakt door de overgang op een ander computersysteem, vrijwel onder de knie hebben. We hopen u op onze Algemene Vergadering te ontmoeten, Bert Vixseboxse

3 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 5 De Algemene Vergadering Op maandag 29 maart 2010 in het gebouw van Sranti, Tanthofdreef 29, vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats Aanvang uur. Dit is dé gelegenheid voor U om met het bestuur kennis te maken en/of mee te praten c.q. beslissen over de plannen welke de BHTD heeft voor haar leden. Agenda: 1. Opening; 2. Mededelingen van het bestuur; 3. Vaststelling van de agenda; 4. Notulen van de Algemene Vergadering 2009; 5. Bestuursverslag (verslag van de secretaris) over 2009; 6. Financieel verslag over 2009; 7. Verslag van de kascommissie over 2009; 8. Verkiezingen: - Stembureau - Bestuur - Kascommissie 9. Begroting over 2010; 10. Werkterrein/Activiteiten BHTD; 11. Rondvraag; 12. Sluiting; Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 6 NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 2 APRIL 2009 Locatie: de Landbouw te Delft. Aanwezig: Namens het bestuur: Bert Vixseboxse, Anne Bajema, Bram Hoevenaar, Jurrien de Knecht en Jan Blom. Overige aanwezigen: zie presentielijst 1. Opening; Bert Vixseboxse opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. 2. Mededelingen van het bestuur; Voorzitter vraagt vriendelijk om tijdens de vergadering niet te roken! Op verzoek van een (nieuw) lid stelt het bestuur zich kort voor aan de vergadering. 3. Vaststellen van de agenda; Geen wijzigingen en daarmee vastgesteld! 4. Notulen van de Algemene Vergadering 27 maart 2008; Er is 1 opmerking over de notulen van AV 27 maart 2008 en deze betreft dat 1 lid zich officieel voor deze vergadering had afgemeld. Daarna worden deze in orde bevonden en zijn daarmee vastgesteld. 5. Bestuursverslag (verslag van de secretaris) over 2008; Deze wordt in orde bevonden en is daarmee vastgesteld waarna de voorzitter de secretaris bedankt voor de gedane arbeid. 6. Financieel verslag over 2008; Anne deelt mee dat er geen grote posten zijn en alleen enkele terugstortingen. Vraag: Wat houden de bedragen onder Feenstra in die genoemd worden bij de begroting?

4 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 7 Antwoord: Financiële zaken met Feenstra lopen via de BHTD en op factuur wordt door BHTD aan hen betaald. Tempus werkt in deze zelfstandig en factureert aan individuele leden. 7. Verslag van de kascommissie over 2008; Namens de commissie zijn aanwezig: A.J.W.. Bouwman, G. Schaap en A.F. Bakker. Hun woordvoerder deelt mee dat er ook dit jaar geen afwijkingen zijn geconstateerd in de administratie van de BHTD bij de penningmeester. Alle complimenten voor de penningmeester. Hiermee is het financieel verslag 2008 vastgesteld en vervolgens bedankt de voorzitter de leden van de kascommissie voor hun werkzaamheden. 8. Verkiezingen; Stembureau; Er hebben zich geen kandidaten voor het bestuur gemeld. Bestuur; Voltallige bestuur stelt zich herkiesbaar en de voorzitter vraagt de vergadering of zij akkoord gaat met herbenoeming van de zittende leden van het bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord en de bestuursleden worden benoemd voor het volgende verenigingsjaar. Kascommissie. G.Schaap stelt zich, om persoonlijke redenen, niet langer herkiesbaar als lid van de kascommissie. Op de vraag aan de vergadering wie er bereid is de vacature in te vullen komt geen antwoord, dus zegt het bestuur toe op zoek te gaan naar aanvulling, de vergadering gaat daarmee akkoord en verleent tevens het bestuur mandaat om een nieuw lid van de kascommissie direct te installeren. Alle overige leden van de kascommissie zeggen bereid te zijn minimaal nog een jaar actief in de kascommissie te blijven en aldus worden zij allen benoemd voor het volgende verenigingsjaar. 9. Begroting over 2009; Rente interestpost is hoger uitgevallen in verband met het grotere aantal Feenstra contractanten Opmerking: rente is conservatief geschat! Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 8 Vraag: Wat is het rentepercentage op de RenteMeerrekening? Antwoord: 3,4% p.j. Na een korte discussie over rentepercentage en de hoogte van de begrote rente wordt de begroting voor 2009 vastgesteld en kan het bestuur tevens zijn beleid voortzetten. 10. Werkterrein/Activiteiten BHTD 2008; Er zijn de laatste tijd weinig activiteiten bijgekomen, 380KV is in behandeling bij de Delft zegt Nee tegen 380KV en doet dusdanig haar werk, dat de BHTD daar weinig aan heeft toe te voegen. De laatste stand van zaken is dat er momenteel een vergunningaanvraag voor het stijgpunt bij de gemeente ligt. 11. Rondvraag; Mw van Galen: Ik zit in het bestuur van Bloei en Groei en wij zijn op zoek naar tuinen voor de Open Tuinen Dag die dit jaar ondermeer leidt langs tuinen in Voorhof / Tanthof en Abtswoude Reactie uit vergadering: schrijven naar bewoners van Str. Van Malakka, annonce plaatsen in de Wijkkrant (A. Klootwijk bellen) en flyer maken en deponeren in De Hofstee en in de kantine van Tennisvereniging TTD. Dhr. Bakker: in sommige stukken worden nummers van deelplannen vermeld, zou een buurtnummer niet herkenbaarder en daardoor beter zijn? Antwoord: deze nummers worden alleen nog intern gebruikt Dhr. Bakker: indien er wettelijke aansprakelijkheid ontstaat, is dan de BHTD of FEENSTRA aansprakelijk? Antwoord: dat weten we niet en het bestuur zal dat uit moeten gaan zoeken! Dhr. Bouwman: Bij een storing aan mijn CV bleek bij melding aan Feenstra dat het sturen van een monteur minimaal 4 dagen zou duren. Ik heb daarop een andere installateur gebeld en probleem is dezelfde dag nog opgelost, zit de BHTD vast aan Feenstra en Tempus of kunnen er alternatieven komen?

5 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 9 Antwoord: er zijn dit jaar al een aantal (evaluatie)gesprekken met Feenstra geweest en er is hen verteld dat dit niet kan. Vraag: waarom maakt BHTD alleen reclame voor Feenstra en Tempus? Vraag: Wat zijn de alternatieven voor deze contractors? Antwoord: ook bij Tempus hebben wij dit jaar diverse keren de klachten onder de aandacht gebracht en mede hierdoor is het aantal klachten al zichtbaar afgenomen. Tempus geeft als oorzaak voor de klachten o.a. de volgende factoren: ingebruikname van een nieuw computersysteem, tekort aan monteurs etc. Na een levendige discussie met pro s en contra s van nieuwe contractors zegt het bestuur toe om een lijst met alternatieven aan te gaan leggen en dat zij open staat voor suggesties, de alternatieven die daarbij staande vergadering al naar boven komen zijn; Firma Naaktgeboren, Firma Nooitgedacht, Firma Meurs en Firma Drevijn 12. Sluiting: 13. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar komst en bijdrage en sluit de vergadering om circa 21:20 uur. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 10 Van Uw Penningmeester/ledenadministrateur BALANS BHTD per 1 januari 2009 Debet (Activa) Credit (Passiva) Saldo Kas 360,03 Saldo Girorekening 4.967,89 Saldo Rentemeerrekening ,17 Debiteuren 139,98 Crediteuren ,40 Vermogen ,67 Totaal ,07 Totaal ,07 BALANS BHTD per 31 december 2009 Debet (Activa) Credit (Passiva) Saldo Kas 228,58 Saldo Girorekening 686,15 Saldo Rentemeerrekening ,17 Startkapitaal ,67 Debiteuren 0,00 Crediteuren ,90 Afname kapitaal 289,67 Totaal ,90 Totaal ,90

6 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 11 FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2009 EN BEGROTING 2010 Inkomsten Werkelijk 2008 Begroot 2009 Werkelijk 2009 Begroot 2010 Contributie , , , ,00 Inschrijfgeld 592,50 450,00 345,00 400,00 Terugstorting Contr/Inschr -60,00 0,00-67,50 0,00 Rente 690,68 750, , ,00 Contributie vorige jaren 5,00 0,00 5,00 0,00 Overige inkomsten 256,14 200,00 149,72 200,00 Totaal , , , ,00 Uitgaven Werkelijk 2008 Begroot 2009 Werkelijk 2009 Begroot 2010 Infobulletin 4.879, , , ,00 Onkosten Secr & Penn 700, ,00 378,87 500,00 Porto 2.536, , , ,00 Kopieën 0,00 0,00 0,00 0,00 Adm Acceptgiro's 0,00 150,00 267,75 0,00 Kamer van Koophandel 27,00 30,00 26,14 30,00 Onkosten Bestuur 2.120, , , ,00 Onkosten Algemene Verg. 128,45 150,00 122,00 50,00 Sponsoring/Investering 0,00 0,00 0,00 630,00 Kosten Postbank 400,69 400,00 321,55 350,00 Statuten notaris 0,00 0,00 0,00 0,00 Overige uitgaven 2.434,34 800,00 314,46 300,00 Totaal , , , ,00 Toename Kapitaal 518,00 Afname Kapitaal 1.722, ,00 289,67 Feenstra Werkelijk 2008 Begroot 2009 Werkelijk 2009 Begroot 2010 Inkomsten 7.420, , , ,00 Uitgaven 7.419, , , ,00 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 12 Toelichting op de balans, de rekening van verlies en winst over 2009 en de begroting voor 2010 o Balans en rekening van verlies en winst Debiteuren: geen Crediteuren: o in 2009 ontvangen inschrijfgeld, contributie en Feenstrabetalingen over het verenigingsjaar 2010; nog terug te storten dubbel betaalde contributie over 2010; o bestuursdiner 2009 heeft in 2009 niet kunnen plaatsvinden. Verschil tussen inkomsten Feenstra en uitgaven Feenstra: betalingen van de bewoners aan de BHTD zijn per adres inclusief BTW, terwijl de factuurbedragen van Feenstra per adres exclusief BTW zijn; over het totaalbedrag van deze factuur wordt BTW geheven; hierdoor ontstaat dit kleine verschil. Inkomsten Inkomsten uit betaling van contributie is iets lager dan begroot. Inkomsten uit betaling van inschrijfgeld is iets lager dan begroot. Rente: deze is hoger dan begroot vanwege het hogere rentepercentage op de Rentemeerrekening. Overige inkomsten: o te veel, danwel dubbel betaalde contributie 2009; o dubbel betaalde contributie over 2010; o een onbekend bedrag (zie overige uitgaven). Uitgaven Infobulletin: deze post is hoger dan begroot omdat bij de drukker een voorraad papier en enveloppen is aangelegd. Onkosten secretaris en penningmeester: deze post is ruim lager dan begroot omdat er geen enveloppen bij Alevo besteld zijn. De kosten hiervan zijn opgenomen bij de post Infobulletin. Onkosten bestuur: hierin zijn opgenomen: o Tegemoetkoming gemaakte onkosten; o Kosten jaarlijkse bestuursdiner;

7 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 13 o Vergoeding gebruik verplicht aanwezige privéapparatuur. Kostenpost is hoger uitgevallen dan begroot, omdat de bestuursvacature vervuld is. Kosten Postbank: deze post is lager dan begroot vanwege de tariefstelling van de Postbank. Acceptgiro s: deze post is hoger dan begroot omdat bij de drukker een grotere voorraad is besteld. Overige uitgaven: deze post bestaat voornamelijk uit terugstorting van de overige inkomsten. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 14 VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE Begroting Onkosten secretaris en penningmeester: deze post is ruim lager dan begroot omdat de kosten van papier en enveloppen worden opgenomen bij de post Infobulletin. P.S.: er is nu een voorraad aanwezig. Sponsoring/Investering: dit betreft een voorstel aan Sranti over het beschikbaar stellen van hun verenigingsgebouw voor onze Algemene Vergaderingen gedurende vijf jaar. 11 januari 2010 Anne Bajema Penningmeester BHTD Wist u dat : Door voor 5 euro lid te worden van de BHTD uw voordeel op bijvoorbeeld een all-in abonnement op het CV-onderhoud door Tempus maar liefst 28,55 euro bedraagt. Dat is snel verdiend! Ook een CV-onderhoudscontract bij Feenstra is aanmerkelijk goedkoper.

8 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 15 CV-CONTRACTEN VOOR HET JAAR 2010 De BHTD heeft in samenwerking met Tempus en Feenstra contracten opgesteld, waaruit elke bewoner van Tanthof een keuze moet kunnen maken. De bedongen kortingen zijn niet gering en gelden uitsluitend voor leden van de BHTD. Niet-leden zullen bij contact met de beide firma s het advies krijgen eerst lid te worden van onze vereniging. Onderstaand volgt een opsomming van de mogelijkheden. Mochten er desondanks toch onduidelijkheden zijn, schroom dan niet om contact met de vereniging op te nemen. Wij zullen trachten duidelijkheid te verschaffen. TEMPUS De procedures met betrekking tot TEMPUS zijn als volgt: U krijgt na het verrichten van de werkzaamheden een rekening toegestuurd. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS, had u dat in voorliggende jaren ook al en bent u lid van de BHTD: doe dan niets. TEMPUS schrijft u vanzelf aan voor de volgende onderhoudsbeurt. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u lid van de BHTD: neem dan contact op met A.J. Vixseboxse om verdere details te bespreken. U wordt dan bij TEMPUS aangemeld en u krijgt een kopie van de aanmelding. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS en bent u nog geen lid van de BHTD, stort dan 12,50 ( 7,50 inschrijfkosten + 5,00 contributie) op girorekening van de BHTD onder vermelding van TEMPUS. De BHTD zorgt er dan voor dat u bij TEMPUS aangemeld wordt. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 16 Soorten contracten: TEMPUS is in staat alle typen installaties te onderhouden, die voorkomen in Tanthof. Echter uitgesloten van ieder contract zijn de gecompliceerde ketels ten behoeve van luchtverwarmingsinstallaties. TEMPUS maakt géén onderscheid in prijs voor de verschillende installaties. Genoemde prijzen gelden voor het kalenderjaar 2010 en zijn inclusief BTW. TEMPUS biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen drie contractsoorten, welke hierna worden samengevat. Buiten alle contracten valt het controleren en vervangen van de anodes in boilers en filters in ventilatorsystemen. 1: All-in contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar, met dien verstande dat de materiaalkosten niet in rekening worden gebracht. Ook bij storingen en reparaties aan de CV-ketel wordt niets berekend: geen voorrijkosten, geen arbeidsloon en geen materiaalkosten. Het afsluiten van dit contract kan te allen tijde, mits de ketel niet ouder is dan 5 jaar. Vóór het afsluiten van het abonnement wordt de CV-ketel nagezien en schoongemaakt. Het abonnementsgeld en de eventueel gebruikte materialen worden in rekening gebracht. Het All-In contract loopt maximaal tot en met het tiende jaar na ingebruikname van de CV-ketel. Het overgaan van het All-in contract in een B-contract (zie verder) gebeurt: a: na schriftelijk/telefonisch verzoek daartoe aan TEMPUS; b: automatisch na het tiende jaar na oplevering van de CV-ketel. Het is in principe niet mogelijk om een A- of een B-contract te wijzigen in een All-in contract. Tarief All-In contract 106,09 2: B-contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar. De materiaalkosten dienen afgerekend te worden. Bij storingen aan de ketel buiten de onderhoudsbeurt om worden géén voorrijkosten en géén arbeidsloon in rekening gebracht; wel de materiaalkosten. Het afsluiten van dit contract kan te allen tijde. Vóór het afsluiten van het abonnement wordt de CV-ketel nagezien en schoongemaakt. Het

9 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 17 abonnementsgeld en de eventueel gebruikte materialen worden in rekening gebracht. Tarief B-contract 78,07 3: A-contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar. Afgerekend wordt het bedrag van 53,25 inclusief BTW, en het bedrag voor de gebruikte materialen. Bij storingen aan de ketel buiten de onderhoudsbeurt om worden voorrijkosten, arbeidsloon en de materiaalkosten in rekening gebracht. Het overgaan van het A-contract naar het B-contract kan alleen als dit, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, vóór 1 februari aan TEMPUS wordt meegedeeld. De CV-ketel wordt eerst nagezien en schoongemaakt. De eventueel gebruikte materiaalkosten en het abonnementsgeld van het B-contract worden in rekening gebracht. Bij reparaties aan de CV-ketel, die door omstandigheden niet gelijktijdig met de onderhoudsbeurt verricht kunnen worden, worden arbeidsloon en materiaalkosten wel, maar geen voorrijkosten in rekening gebracht. Voor het arbeidsloon geldt dan een korting van 10%. Bij alle overige storingen en reparaties is de korting niet van toepassing. De voorwaarden gelden voor alle gasgestookte CV-installaties inclusief gecombineerde warmwatervoorziening, met uitsluiting van de warmteterugwin-unit en afzuiging (mechanische ventilatie). Onderhoud aan deze componenten kan geschieden tijdens kantooruren tegen het tarief van 42,90 per half uur inclusief BTW voor de warmte-terugwin-unit en 42,90 inclusief BTW per half uur voor de mechanische ventilatie. Na uur en op zaterdag is het tarief 64,32 inclusief BTW per half uur. Op zon- en feestdagen is het tarief 85,80 inclusief BTW per half uur. Er geldt wel de kortingsmogelijkheid van 10%. De voorrijkosten bedragen 42,90 tijdens kantooruren en 53,61 buiten kantooruren. Deze worden niet doorberekend aan abonnees. Het afsluiten van dit contract is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen de geldende tarieven. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 18 Algemeen: Het alleen schoonmaken van de mechanische ventilatie-unit en/of de warmte-terugwin-unit kost 21,12. Dit kan alleen in combinatie met het onderhoud aan de CV-ketel en mits de ventilator goed bereikbaar is. De CV-installatie is een essentieel onderdeel van het huis. Daarom is goed onderhoud zeer belangrijk. Echter, ondanks dit onderhoud hebben CV-installaties niet het eeuwige leven. Hoewel een maximum in leeftijd niet valt aan te geven, is het hart van de CV-installatie, de CV-ketel, tussen de 8 en 15 jaar een keer aan vervanging toe. Wellicht bent u binnenkort ook aan een nieuwe CV-ketel toe. Dan is het goed te weten, dat het bestuur van de BHTD aantrekkelijke condities bij TEMPUS heeft kunnen bedingen voor zo n vervanging. TEMPUS levert bij vervanging van de CV-ketel: 10% korting op de installatiematerialen; een vaste prijs voor het installeren (arbeidsloon); of: betaling in 10 termijnen zonder rentevergoeding; of: 2% betalingskorting bij contante betaling; 2 jaar garantie op de CV-ketel en onderdelen, indien u een B- contract afsluit. Prijzen voor een nieuwe CV-ketel kunnen moeilijk gegeven worden. U kunt namelijk voor die ketel kiezen, die uw voorkeur heeft. Het is dus niet noodzakelijk dat u dezelfde ketel afneemt welke er al stond. Keuze in overvloed dus. De kortingen gelden voor de tarieven, die op dat moment gangbaar zijn. Aanvulling informatie Tempus In de eerder dit jaar gehouden jaarlijkse evaluatie tussen de BHTD en Tempus is door Tempus gemeld dat: 1) in week 26 (begin juli) zal Tempus een brief versturen aan de abonnementhouders met een uitnodiging om zelf een afspraak te maken voor het jaarlijkse onderhoud aan de CV-ketels. 2) als hierop niet gereageerd wordt, b.v. omdat men op vakantie is, wordt binnen enkele weken nog twee maal een herinneringsbrief gestuurd.

10 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 19 3) als er ook daarop niet gereageerd wordt, onderneemt Tempus op dat moment geen verdere actie. Wel kan de abonnementhouder altijd zelf contact opnemen met Tempus (b.v. na een erg lange vakantie of in geval van een storing). Op dat moment wordt een afspraak gemaakt voor het onderhoud en evt. oplossen van de storing. 4) het BHTD-onderhoudscontract met Tempus is een jaarcontract. Wanneer de rekeningen voor 2010 zullen worden verstuurd is nu nog niet bekend. FEENSTRA De procedures met betrekking tot FEENSTRA zijn als volgt: FEENSTRA treedt niet rechtstreeks op voor particulieren, zodat de BHTD als opdrachtgever fungeert. Vandaar ook dat u het verzoek tot betaling krijgt van de penningmeester van de BHTD, die u, ieder jaar weer, pas doorgeeft als deelnemer in de contracten bij FEENSTRA, als u de bijdrage hiervoor tezamen met de contributie op de verenigingsgiro heeft laten bijschrijven. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA, had u dat in voorliggende jaren ook al en bent u lid van de BHTD: doe dan niets. U krijgt in november een acceptgirokaart voor contributie en contractverlenging van de BHTD, die uw deelname, na ontvangst van uw betaling, doorgeeft aan FEENSTRA. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u lid van de BHTD: neem dan contact op met de contactpersoon van de BHTD om verdere details te bespreken. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA en bent u nog geen lid van de BHTD, stort dan 12,50 ( 7,50 inschrijfkosten + 5,00 contributie) op girorekening van de BHTD onder vermelding van FEENSTRA. De BHTD neemt contact met u op om verdere details te bespreken. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 20 Soorten contracten: FEENSTRA is in staat alle typen installaties te onderhouden, die voorkomen in Tanthof. Zij maakt wel onderscheid tussen de gecompliceerde ketels ten behoeve van luchtverwarmingsinstallaties in de deelplannen 613 en 661 en de overige installaties in de wijk. Genoemde prijzen gelden voor het kalenderjaar 2010 en zijn inclusief BTW. FEENSTRA biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen twee contractsoorten, welke hierna worden samengevat. Buiten alle contracten valt het controleren en vervangen van de anodes in boilers en filters in ventilatorsystemen. Bij de FS-contracten vallen filters wel onder het contract. 1: Onderhoudscontract FO: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per stookseizoen. Dit onderhoudscontract omvat de CV-installaties inclusief warmwatervoorziening, maar exclusief warmte-terugwin-unit en exclusief mechanische ventilatie. Deze onderwerpen kunnen tegen een meerprijs meegenomen worden in het abonnement. Voor tussentijdse storingen kan ook een beroep gedaan worden op FEENSTRA; echter dan zijn de kosten, arbeidsloon en materiaalkosten, voor uw rekening, tegen de dan geldende tarieven. Voorrijkosten worden niet in rekening gebracht. Tarieven: Onderhoudscontract FO 62,30 inclusief warmte-terugwin-unit FOW 97,95 inclusief mechanische afzuiging FOA 86,10 Het afsluiten van deze contracten is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen bovenstaande tarieven. Het in later stadium opnemen van de warmte-terugwin-unit of de mechanische ventilatie is in overleg met FEENSTRA mogelijk. 2: All-In contract FS: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per stookseizoen. Dit onderhoudscontract omvat de CV-installaties inclusief warmwatervoorziening, maar exclusief warmte-terugwin-unit en exclusief mechanische ventilatie. Deze onderwerpen kunnen tegen een meerprijs meegenomen worden in het abonnement.

11 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 21 Voor tussentijdse storingen kan ook een beroep gedaan worden op FEENSTRA; middels dit contract bent u dan gedekt tegen alle kosten. Tarieven: All-In contract FS 119,35 inclusief warmte-terugwin-unit FSW 191,05 inclusief mechanische ventilatie FSA 151,60 Het afsluiten van deze contracten is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen een vast bedrag (zijnde de FO-tarieven), vermeerderd met een bedrag per resterende kalendermaand. Dit instappen brengt de volgende tarieven met zich mee: All-In contract inclusief warmte-terugwin-unit inclusief mechanische ventilatie FS 62,30 + 4,75 per maand FSW 97,95 + 7,75 per maand FSA 86,10 + 5,45 per maand Het in later stadium opnemen van een warmte-terugwin-unit of een mechanische ventilatie is in overleg met FEENSTRA mogelijk. De CV-installatie is een essentieel onderdeel van het huis. Daarom is goed onderhoud zeer belangrijk. Echter, ondanks dit onderhoud hebben CV-installaties niet het eeuwige leven. Hoewel een maximum in leeftijd niet valt aan te geven, is het hart van de CV-installatie, de CV-ketel, tussen de 8 en 15 jaar een keer aan vervanging toe. Wellicht bent u binnenkort ook aan een nieuwe CV-ketel toe. Dan is het goed te weten, dat het bestuur van de BHTD aantrekkelijke condities bij FEENSTRA heeft kunnen bedingen voor zo n vervanging. FEENSTRA levert bij vervanging van de ketel: 10% korting op de installatiematerialen; 10% korting op het installeren (arbeidsloon); 2 jaar garantie op de CV-ketel en onderdelen. Prijzen voor een nieuwe CV-ketel kunnen moeilijk gegeven worden. U kunt namelijk voor die ketel kiezen, die uw voorkeur heeft. Het is dus niet noodzakelijk dat u dezelfde ketel afneemt welke er al stond. Keuze Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 22 in overvloed dus. De kortingen gelden voor de tarieven, die op dat moment gangbaar zijn. Anne Bajema Penningmeester BHTD Jaarverslag van de secretaris Samenstelling van het Bestuur. Het bestuur van de BHTD bestond in het jaar 2009 uit: Bert Vixseboxse voorzitter Jan Blom secretaris Anne Bajema penningmeester, ledenadministratie en vice-voorzitter Bram Hoevenaar redactie Info-Bulletin. Jurrien de Knecht webmaster Gedurende het jaar is het bestuur aangevuld met de heer Joop van der Pot die, na een (interne) inwerkperiode de zaken met Feenstra voor zijn rekening is gaan nemen. Vergaderingen; Acht (8) keer werd er vergaderd bij de bestuursleden thuis. Ook dit jaar is de gebruikelijke jaarlijks te houden Algemene Vergadering gehouden en wel op 2 april 2009 en wederom viel de opkomst enigszins tegen hoewel het toch een geanimeerde vergadering is geworden. Communicatie; Zoals te doen gebruikelijk zijn ook dit jaar weer 3 Info-Bulletins verschenen. Deze bulletins zijn en zullen ook in de toekomst voor ons een belangrijk communicatiemiddel met onze leden blijven. Tevens zijn er dit jaar, ook zoals al jaren het geval is, een aantal mailings verstuurd naar potentiële leden en naar eigenaren van verkochte huurwoningen, ten einde leden te werven.

12 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 23 Deze mailings en Info-Bulletins werden dit jaar wederom tot onze tevredenheid gedrukt bij Drukkerij PICOM en Scouting Delft verzorgde dit jaar weer naar volle tevredenheid de bezorging van onze Info- Bulletins en mailings. Tot 15 oktober heeft het Ontwerp Wijzigingsbesluit, Aanwijzing Luchtvaartterrein Rotterdam Airport samen met de MER ter inzage gelegen. Nu de commissie 21 een advies aan de minister van Verkeer Onze website, met regelmatige updates door onze webmaster, is een goede moderne communicatiebron gebleken om onze leden snel te informeren. Het verheugt ons te constateren dat meer en meer leden onze website weten te vinden. Ook de BHTD wordt steeds meer het medium om ons te wijzen op zaken in de wijk/straat waar de bewoners zich zorgen over maken of aan ergeren. Ten slotte zijn er dit jaar, zoals te doen gebruikelijk, twee mailings verstuurd naar potentiële leden en naar eigenaren van verkochte huurwoningen, ten einde ons ledental op peil te houden en te vergroten. Bijeenkomsten; Wij hebben ook dit jaar, evenals in voorgaande jaren, de ontwikkelingen binnen het Belangenplatform Tanthof gevolgd; onze voorzitter neemt nog altijd regelmatig deel aan dit platform. Op woensdag 18 november heeft het Belangen Platform Tanthof een Politiek Café georganiseerd in het wijkcentrum de Hofstee. Deze bijeenkomst, waarbij o.a. wethouder Anne Koning acte de présence gaf, was helaas matig bezocht maar de discussies waren onderhoudend. Projecten De gemeente Delft, en wel in het bijzonder onze wijk Tanthof, is in de afgelopen tijd geconfronteerd met belangrijke beslissingen met grote gevolgen voor onze omgeving: De regering heeft besloten de verlenging van de A4 aan te leggen; er loopt hier nog een bezwaarprocedure van de gemeente Schiedam. Het besluit voor de aanleg van de 380 kv verbinding is definitief geworden; de enige mogelijkheid om het stijgpunt naar het noorden op te schuiven is nu nog een beroep bij de Raad van State.

13 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 24 en Waterstaat heeft gegeven, gaat de Aanwijzing naar de 2e Kamer en wordt, na een eventuele behandeling, definitief. Door de gemeenten in en om Midden Delfland is het Landschaps- Ontwikkelings-Perspectief Midden Delfland, kortweg LOP, opgesteld. Ledental: Ons ledental is de laatste jaren stabiel gebleven op een aantal van tussen 1900 en leden en dat is een aantal waar wij trots op zijn, maar helaas hebben wij moeten constateren dat de afgelopen periode een dalende tendens laat zien. Uw bestuur denkt op dit moment volop na over wat wij als bestuur kunnen doen om deze daling een halt toe te roepen. Een van de mogelijkheden die op dit moment serieus wordt overwogen is het uitbrengen van een, eventueel elektronische, brochure. Namens het bestuur van de BHTD Jan Blom, Secretaris Onze website Op de website van onze vereniging kunt u dag en nacht terecht voor alle informatie die de BHTD in de loop der jaren voor u verzameld heeft. Zo vindt u hier terug: Over de BHTD. Wat kan de BHTD voor u betekenen? Samen met de doelstellingen van de BHTD treft u hier de statuten en het huishoudelijk reglement aan. Nieuws Korte nieuws items houden u op de hoogte wat de BHTD gepland heeft. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 25 Ledenservice In het meest uitgebreide deel van de website vindt u hier informatie terug over de verschillende kortingsregelingen die de BHTD voor haar leden heeft bedongen, zoals de Cv-contracten, FBTO en Nieuwenhuis. Daarnaast is informatie beschikbaar over gronden uitgegeven in erfpacht. Voor meer informatie over het onderhoud aan uw woning staat de NVOB- controlelijst online. Met deze lijst heeft u een gemakkelijk overzicht welk onderhoud periodiek nodig is voor de woning, zowel binnen als buiten. Als laatste item is er een overzicht beschikbaar van de deelplannummers, waarin kan worden nagezocht in welk jaar de woningen in Tanthof zijn opgeleverd. Projecten De BHTD kan u assisteren in het aanvragen van een offerte voor een groep bewoners, voor het gezamenlijk laten uitvoeren van werkzaamheden. Zie de website voor meer informatie en een voorbeeldproject. Archief Wilt u nog eens iets nalezen in het Info Bulletin? Het digitale BHTD archief maakt dit mogelijk. Alle Info Bulletins vanaf 2003 zijn digitaal in PDF-vorm beschikbaar. Ook is er een index beschikbaar voor de meer dan tachtig onderwerpen die in de loop der tijd zijn verschenen. Contact Hier vindt u het nieuwe adres voor al uw BHTD gerelateerde vragen. Wilt u liever telefonisch contact, dan kunt u terecht bij één van de bestuursleden. Met deze invulling van de website hopen wij onze leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u nog onderwerpen missen of onvolkomenheden hebben geconstateerd, aarzel niet en laat het ons weten. Met uw bijdrage maken we een betere en meer complete website. Jurrien de Knecht, webmaster

14 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 26 Rotterdam Airport, commissie 21 WERKTERREIN BHTD In een vergadering op 18 december 2009 heeft de commissie 21 de inhoud van het advies over de nieuwe Aanwijzing voor Rotterdam Airport aan de minister van Verkeer en Waterstaat vastgesteld. Het advies is gebaseerd op de 74 zienswijzen die zijn ingebracht door particulieren en organisaties. Uit Delft zijn twee zienswijzen ingebracht, één door een particulier en één door de Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft. Over geluidhinder van vertrekkende vliegtuigen die over dichtbewoonde gebieden starten zijn uit Lansingerland en Delft in totaal twee zienswijzen ingediend. Dit heeft geleid tot het advies aan de minister te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanvlieghoogten en routes verder vast te leggen zodat daarop ook gehandhaafd kan worden. De minister zal de definitieve tekst van de Aanwijzing Rotterdam Airport met een nota van antwoord, waarin o.a. de adviezen van de commissie 21 zullen worden verwerkt, aan de 2 e kamer sturen. Na discussie/goedkeuring in de 2 e kamer kan de Aanwijzing van kracht worden. 30 km zone Abtswoude INGEZONDEN Onderstaande briefwisseling werd ons toegezonden door de heer Bouwman en betreft de 30 km zone in Abtswoude Van: A.J.W. Bouwman Verzonden: donderdag 4 februari :39 Aan: Mobiliteit Onderwerp: 30 km zone Abtswoude Geachte mevrouw, mijnheer, Ik loop vrijwel dagelijks over het Delftse deel van het Abtswoude, waar ik regelmatig word gepasseerd door auto's die tussen de verkeersdrempels wel 80 tot 90 km/uur rijden, terwijl het een 30 km Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 27 zone is. Vooral langs het Abtswoude tussen de kinderboerderij en het Vietnampad lopen en fietsen veel mensen en kinderen. Het grootste deel van het autoverkeer is sluipverkeer van/naar Schiedam. Auto s remmen alleen voor tegenliggers. Fietsen en voetgangers worden vaak met hoge snelheid gepasseerd. Het gebied vanaf het begin van de Amazoneweg tot aan de gemeentegrens op het Abtswoude ter hoogte van de flat De Waaier is een 30 km zone. Dit staat alleen aan het begin van de Amazoneweg en komend vanuit Schiedam bij de gemeentegrens van Delft aangegeven met het verkeersbord ARD RVV A01-030zb. Blijkbaar zien chauffeurs de borden aan het begin van de zone niet, óf ze interpreteren dit bord niet als een gebodsbord voor maximum snelheid 30km/uur, óf ze zijn het onderweg vergeten. Verder geldt er vanaf de gemeentegrens richting Schiedam een maximum snelheid van 60 km/uur. Ook dit wordt door vrijwel alle chauffeurs genegeerd. Vraag: Zouden er langs het Abtswoude extra borden (ARD RVV A01-030zb herhaling) kunnen worden geplaatst? Bijvoorbeeld aan het begin van de bochten tussen de Amazoneweg en het Abtswoude, aan het begin van het Abtswoude bij de Landbouw, ter hoogte van de kruising van Abtswoude met Latijns- Amerikalaan/Veulenkamp en aan de stoplichten van de busbaan.

15 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 28 Als dit niet kan of niet blijkt te werken zou dan het periodiek voor enkele weken plaatsen van de Smiley-borden met snelheidsdisplay mogelijk zijn? En als ook dat niet werkt, zouden er periodiek flitspalen kunnen worden geplaatst. Met vriendelijke groet, Hr. A.J.W. Bouwman Het antwoord op bovenstaande brief luidt: Van: Erwin Kamphuis - Verkeerskundige (parkeren) Gemeente Delft Cluster Wijk- en Stadszaken Verzonden: maandag 8 februari :36 Aan: ajwbouwman Onderwerp: RE: 30 km zone Abtswoude Geachte heer Bouwman, Allereerst dank voor uw bericht waarin u aangeeft zich zorgen te maken over de verkeersveiligheid op het Abtswoude. Zoals u zelf ook al terecht opmerkt is de 30 km/uur-zone op het Abtswoude goed aangegeven met bebording. De gemeente Delft is geen voorstander van het plaatsen van extra borden terwijl dit al duidelijk is aangegeven (u ziet de bebording tenslotte wel). Helaas is het in het verkeer zo dat het gedrag van weggebruikers moeilijk te beïnvloeden is. Wij denken dat dit met het plaatsen van extra bebording niet tot het gewenste resultaat leidt. Wel is er inmiddels opdracht gegeven om bij binnenkomst van de 30 km/uur-zone, komende vanaf de gemeente Schiedam, markering op het wegdek aan te brengen. Deze zal bestaan uit dwarsmarkering (dubbele strepen) en de cijfers '30', conform bijgevoegde plattegrond. Wij kunnen u op dit moment niet aangegeven wanneer dit wordt aangebracht, omdat wij geen zicht hebben op de planning van de personen die dit gaan aanbrengen. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 29 De gemeente Delft heeft een zestal snelheidsdisplays die her en der worden geplaatst op eigen inzicht dan wel na verzoeken van bewoners en dergelijke. In samenspraak met een collega is besloten de snelheidsdisplays ook op het Abtswoude te gaan plaatsen. Maar aangezien deze rouleren en sinds kort op andere locaties zijn geplaatst zal dit echter niet eerder plaats gaan vinden dan begin juni. Daarnaast gebruiken wij deze niet constant op een en dezelfde plaats en zijn wij gaan voorstander om deze displays om de zoveel tijd op een en dezelfde locatie te plaatsen. Tenslotte geeft u als oplossing om periodiek flitspalen te plaatsen. Het plaatsen van deze flitspalen is een taak van de politie en in deze geen bevoegdheid van de gemeente. Met vriendelijke groet, Erwin Kamphuis Voor U gesurft Uw redacteur, Bram Hoevenaar, heeft weer gezocht naar interessante artikelen op het Internet en daarbij o.a. het volgende gevonden. Prijsdaling woningen nog niet terug te zien in de WOZbeschikking 2010 De dalende woningprijzen zijn nog niet terug te zien in de WOZbeschikking voor Dat komt doordat de beschikking is gebaseerd op de waarde die uw woning had op 1 januari De nieuwe WOZwaarde laat dus niet de actuele waarde zien, maar loopt altijd een jaar achter. De echte prijsdaling van woningen zette pas in 2009 door. Het ligt daarom voor de hand dat uw WOZ-waarde voor 2011, die u volgend jaar ontvangt, lager zal dan voor Bepaling WOZ-waarde woningen De WOZ-waarde van uw woning wordt onder andere vastgesteld aan de hand van de verkoopprijs van soortgelijke huizen in de buurt en vormt de grondslag voor belastingen in Soms is er een goede

16 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 30 reden om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Bijvoorbeeld als de ligging van uw woning ongunstiger is dan die van door de gemeente gebruikte referentiepanden. Of die huizen zijn aanmerkelijk groter en daardoor duurder. Als de gemeente de referentiepanden niet op de waardebeschikking vermeldt, kunt u ze kosteloos opvragen. Lees daarvoor de informatiebijlage die de gemeente mee stuurt. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 31 Fiasco dreigt voor verplicht energielabel koopwoningen Bron: Vereniging Eigen Huis Kosten en besparing isoleren spouwmuur niet bekend bij huiseigenaren Woningeigenaren blijken niet te weten hoeveel het kost om een spouwmuur te (laten) isoleren. Dat blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal. Met het isoleren van een spouwmuur kan een huishouden veel besparen op de energierekening. Kosten, besparing en terugverdientijd Eigenaren van hoekwoningen schatten dat spouwmuurisolatie ruim 2.500,- kost, maar de werkelijke kosten liggen tussen de 1.600,- en 1.800,-. Per m 2 kost het isoleren van een spouwmuur 25,-. De besparing per m 2 per jaar bedraagt ongeveer 5,-. In vijf jaar is dit terugverdiend. Verlaagde btw voor isolatiewerkzaamheden Ongeveer koopwoningen van vóór 1976 hebben spouwmuren die niet geïsoleerd zijn. De overheid wil energiebesparing aan woningen stimuleren met stimuleringsregelingen, zoals het verlaagde btw-tarief van 6% voor isolatiewerkzaamheden. Dit verlaagde btw-tarief geldt voor isolatiewerkzaamheden aan woningen die ouder zijn dan twee jaar. Bron: Vereniging Eigen Huis ROTTERDAM - Het sinds januari 2008 verplichte energielabel voor koopwoningen dreigt op een fiasco uit te lopen. Afgelopen jaar had slecht 12,3 procent van alle verkochte huizen een energielabel. Het label is bedoeld om de installatie van energiebesparende voorzieningen aan te moedigen. Veel huizenbezitters, en verkopers, besluiten het label niet aan te schaffen omdat er, vooralsnog, geen boete op het ontbreken ervan staat. Slechts één op de acht huizen heeft er een. Ook een meerderheid van de kopers denkt de energiezuinigheid zelf in te kunnen schatten en gaat akkoord. Het AD meldt dat minister Van der Laan nu nadenkt over maatregelen om de vrijblijvendheid van het label aan banden te leggen. Sinds januari van dit jaar bestaat er daarom een digitaal klachtenloket en staan standaard verbruikswaarden per type woning vermeld. De verwachting is dat hierdoor de aanschaf van het label stijgt. Ook roept Van der Laan notarissen en makelaars op de kopers beter te informeren over de noodzaak van het energielabel. Een actievere rol daarin zou ook tot succes van het label kunnen leiden. De Vereniging Eigen Huis zegt dat het label,,op papier flink verbeterd is'' en geeft het nog een kans. Bron: AD Planet Watch

17 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 32 ACTIES VOOR LEDEN: Feenstra tel speciaal tarief voor leden BHTD Tempus tel speciaal tarief voor leden BHTD Nieuwenhuis verf FBTOverzekeringen tel % korting op aankopen * tel kortingen op diverse verzekeringspremies *op vertoon van uw Info-Bulletin. De komende editie van het Info-Bulletin: Jaargang 19 aflevering 2 verschijnt omstreeks juni 2010 Bent U al lid van de Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft? Voor slechts 5,= per jaar maakt U onze vereniging sterk. Informatie bij de Bestuursleden van de BHTD. Het adres van de BHTD is:

Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009

Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 2 Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007

Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.1 pag 2 Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 21 aflevering 1 maart 2012

Jaargang 21 aflevering 1 maart 2012 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.1 pag 2 Jaargang 21 aflevering 1 maart 2012 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Jaargang 20 aflevering 1 februari 2011. Uitnodiging. Bankrekening 1310461 t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft

Jaargang 20 aflevering 1 februari 2011. Uitnodiging. Bankrekening 1310461 t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg20 afl.1 pag 2 Jaargang 20 aflevering 1 februari 2011 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 2 Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Jaargang 24 aflevering 1 februari 2015

Jaargang 24 aflevering 1 februari 2015 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg. 24 afl.1 pag 2 Jaargang 24 aflevering 1 februari 2015 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris

Nadere informatie

Jaargang 22 aflevering 1 maart 2013

Jaargang 22 aflevering 1 maart 2013 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg. 22 afl.1 pag 2 Jaargang 22 aflevering 1 maart 2013 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris : Jan

Nadere informatie

Jaargang 15 aflevering 1 maart 2006

Jaargang 15 aflevering 1 maart 2006 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.1 pag 2 Jaargang 15 aflevering 1 maart 2006 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 1 maart 2005

Jaargang 14 - aflevering 1 maart 2005 Jaargang 14 - aflevering 1 maart 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.1 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 23 aflevering 1 februari 2014

Jaargang 23 aflevering 1 februari 2014 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg. 23 afl.1 pag 2 Jaargang 23 aflevering 1 februari 2014 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005

Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005 Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.3 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Jaargang 18 aflevering 2 juni 2009

Jaargang 18 aflevering 2 juni 2009 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.2 pag 2 Jaargang 18 aflevering 2 juni 2009 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Olofsbuurt/Westerkwartier. Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier

Jaarverslag 2005. Olofsbuurt/Westerkwartier. Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Jaarverslag 2005 Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Olofsbuurt/Westerkwartier Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Indeling van de jaarrekening van de Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier.

Nadere informatie

RAY. Aanvraag Onderhoudscontract CV-ketel. onderhoudsbedrijf

RAY. Aanvraag Onderhoudscontract CV-ketel. onderhoudsbedrijf Korenmolen 43 2406 KB Alphen aan den Rijn Telefoon : 0172-478607 Mobiel : 0646-388097 Email : info@ray.nl Website : www.ray.nl Bank : ABN-AMRO 40.57.61.295 K.v.K. : RIJNLAND 28103071 B.T.W. : NL 1833.29.478.B01

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Jaargang 19 aflevering 3 november 2010

Jaargang 19 aflevering 3 november 2010 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.3 pag 2 Jaargang 19 aflevering 3 november 2010 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer

Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer Pagina 1 Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer Aftekening kascommissie Maarn, 7 november 2013. Nagezien en akkoord bevonden. De kascommissie: '. "f)-ê l(á..j C.l'..z- \>2- W'--tJl JL; i& \"--

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012 nr. 1. www.popelbewonersvereniging.nl

Nieuwsbrief maart 2012 nr. 1. www.popelbewonersvereniging.nl Nieuwsbrief maart 2012 nr. 1 www.popelbewonersvereniging.nl Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 24 maart 2011 2. POPEL Jaarverslag 2011 3. Hennink Service-abonnement C.V.-installatie 4. SIMA Service

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

INFO-BULLETIN JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET. Periodiek van de BHTD. maart 2004. Inhoud: Pagina

INFO-BULLETIN JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET. Periodiek van de BHTD. maart 2004. Inhoud: Pagina pag. 2 JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD maart 2004 Inhoud: Pagina VAN UW VOORZITTER 3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2003 4 OPROEP VOOR DE KASCOMMISSIE 5 FINANCIEEL

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Amici Sub Aquatici. Financiëel jaarverslag

Amici Sub Aquatici. Financiëel jaarverslag Amici Sub Aquatici Financiëel jaarverslag Inhoud Balans en verlies- en winstrekening 2012...3 Balans 2012...3 Winst- en verliesrekening 2012...4 Toelichting op de jaarcijfers:...5 Vooruitblik 2013 en 2014...6

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort 2016 Huishoudelijk reglement Stichting Blokhuispoort Inhoud Algemeen... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 Artikel 3.... 2 Dagelijks bestuur... 2 Artikel 4.... 2 Artikel 5.... 2 Voorzitter... 2 Artikel

Nadere informatie

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus

Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus Datum Behandeld door Telefoonnummer 5 augustus 2010 033 253 94 39 Kenmerk Onderwerp E-mail Financiering t.n.v. uw VVE Geachte heer/mevrouw Van Beugen, Vandaag hebben wij met u gesproken over de noodzakelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

SPEELOTHEEK. Huishoudelijk reglement

SPEELOTHEEK. Huishoudelijk reglement SPEELOTHEEK Huishoudelijk reglement Bijgewerkte versie : 27 8 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1: Speelotheek regels 1 Artikel 1 Het speelotheek jaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De speelotheek

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

CV-KETEL ONDERHOUD, VOOR BEHOUD VAN UW KETEL

CV-KETEL ONDERHOUD, VOOR BEHOUD VAN UW KETEL Kadiks Installatie B.V. Industriestraat 3 2751 GT Moerkapelle Tel. 079-5932524 e-mail: info@kadiksbv.nl CV-KETEL ONDERHOUD, VOOR BEHOUD VAN UW KETEL Een CV-ketel is een slim apparaat dat er voor zorgt

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Service & Onderhoud abonnement CV ketel

Service & Onderhoud abonnement CV ketel Service & Onderhoud abonnement CV ketel Met een service & onderhoud abonnement van van der Bij bent u verzekerd van een optimaal comfort in uw woning. Onderhoud aan uw CVketel zorgt voor een perfect werkende

Nadere informatie

05-05-2016 hemelvaart Pinkstermaandag 16-05-2016 Feestdag Vlaamse. 11-07-2016 Gemeenschap Nationale Feestdag 21-07-2016 Onze lieve vrouw

05-05-2016 hemelvaart Pinkstermaandag 16-05-2016 Feestdag Vlaamse. 11-07-2016 Gemeenschap Nationale Feestdag 21-07-2016 Onze lieve vrouw Tariefberekening Servicetarieven ROMASS België (geldig per 01-09-2015) Prijzen per persoon, exclusief 21% BTW en inclusief klein verbruiksmateriaal Code Dag Tijdsvak Prijs Opslag% T1 Werkdagen 07:00 17:00

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt 1 Inleiding 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement (hierna: HR) van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt (hierna: PB) omvat een nadere uitwerking van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de VASMO

Huishoudelijk Reglement van de VASMO Huishoudelijk Reglement van de VASMO Artikel 1. Algemeen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement zoals bedoeld in artikel 21, lid 1 van de statuten d.d. 30 juni 1999 van de Vereniging van Ambtelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v.

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. Leden art. 1 Een verzoek om als lid te worden toegelaten, dient op een voor dit doel ontworpen aanmeldingsformulier, bij bet secretariaat te worden ingediend.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West.

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Hoofdstuk 1 Huishoudelijk reglement 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

Artikel 1 - Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen verstaan:

Artikel 1 - Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen verstaan: Artikel 1 - Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen verstaan: Eenmalige Reiniging: Het op verzoek van Opdrachtgever eenmalig laten reinigen van het Ventilatiesysteem.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de activiteiten 4 Financieel verslag 6 - Resultaten 2014 6 - Begroting 2015 6 - Aanschaf nieuwe bus 7 - Tabel 1: Financieel overzicht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr 1 maart 2004.

Nieuwsbrief nr 1 maart 2004. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 25 maart 2004 2. Vacatures in het bestuur van POPEL 3. POPEL Jaarverslag 2003 4. Glaszetbedrijf Cees Bontje en vervangen kitlaag 5. Hennink Service-abonnement C.V.-

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

VACATURE BESTUUR. Jaargang 20 aflevering 2 juni 2011. Bankrekening 1310461 t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft

VACATURE BESTUUR. Jaargang 20 aflevering 2 juni 2011. Bankrekening 1310461 t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 20 afl.2 pag 2 Jaargang 20 aflevering 2 juni 2011 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn opgedeeld in artikel 1 tot en met 16.

De algemene voorwaarden zijn opgedeeld in artikel 1 tot en met 16. ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van De Kinder(di)eetcreatie B.V. Bij vragen of meer informatie kun je contact met ons opnemen. De Deelen 9 8939 BD

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE>

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie