Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009"

Transcriptie

1 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 2 Jaargang 18 aflevering 1 maart 2009 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka KM Vice-voorzitter & Contacten Ledenservice Bedrijven: Vacant (Anne Bajema a.i.) Secretaris : Jan Blom Zambiastraat DG Penningmeester & Ledenadministratie : Anne Bajema Argentiniëstraat AW Beheer Website en Jurrien de Knecht Gaaistraat HH Redactie Info-Bulletin: Bram Hoevenaar Algerijestraat CC Voor vragen en opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met één van de bestuursleden (bij voorkeur tussen en uur), of een sturen naar onderstaand adres. Secretariaat BHTD: Internetadres: Gironummer POSTBUS 634, 2600 AP Delft t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering op donderdag 2 april 2009 in de Landbouw Aanvang uur De vereniging stelt zich ten doel: a: handhaving en verbetering van het volle eigendoms- en woongenot van haar leden; b: behartiging van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huiseigenaar, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk aangaan. c: Behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat. De BHTD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, kantoor Delft, onder nummer

2 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 3 JAARGANG 18 - AFLEVERING 1 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD Maart 2009 Inhoud: Pag VAN DE VOORZITTER 4 DE ALGEMENE VERGADERING OP 2 APRIL IN DE LANDBOUW 5 VACATURE BESTUURSLID 6 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2008 EN BEGROTING BALANS 8 TOELICHTING OP DE BALANS, DE REKENING VAN VERLIES EN WINST OVER 2008 EN DE BEGROTING VOOR 2009 VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE 11 NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 MAART CV-CONTRACTEN VOOR HET JAAR UITLEG TARIEFSTIJGINGEN BIJ FEENSTRA 20 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS VOOR U GESURFT 24 9 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 4 VAN UW VOORZITTER Z oals gebruikelijk vindt u in dit eerste Info-Bulletin van dit jaar de jaarstukken van onze belangenvereniging. Op de Algemene Vergadering, te houden op donderdag 2 april 2009 om uur in De Landbouw aan de Kalfjeslaan, kunt u uw commentaar op het beleid van het bestuur over het afgelopen jaar leveren. U wordt van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Het afgelopen jaar heeft onze vereniging aan een tweetal, in Tanthof gevestigde clubs subsidie verstrekt, te weten: aan de Stichting Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kv en de Scouting-groep Marco Polo. Hierdoor is in het financieel jaaroverzicht onder Werkelijk 2008 de post Overige uitgaven overschreden; de post Afname kapitaal is echter vrijwel zoals begroot. De voortdurende protesten tegen de bovengrondse aanleg van de 380 kv hoogspanningskabel ten zuiden en ten westen van Tanthof hebben tot resultaat gehad dat een groot deel van de verbinding ondergronds aangelegd wordt; er is ten westen van Tanthof weer 700 m ondergronds bijgekomen! Dit heeft tot gevolg dat het stijgpunt voor de bovengrondse aanleg nu ergens aan de noordwest zijde van Tanthof langs de A4 komt. De Stichting Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kv` maakt zich sterk er voor dat het stijgpunt nog wat verder naar het noorden opschuift; dit om met bovengrondse hoogspanningskabels uit de buurt van bewoning te blijven. Als u meer over de 380 kv wilt weten kunt u kijken op: Uw bestuur is de laatste tijd druk bezig om klachten over de dienstverlening door onze Cv.-contractors op te lossen. Met de daarvoor verantwoordelijke vertegenwoordigers van Feenstra en Tempus wordt regelmatig overleg gepleegd. Een belangrijk deel van de klachten ligt in de communicatieve sfeer, zoals bv. het niet melden als een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden. Het is ons nog steeds niet gelukt om iemand te vinden die de door het overlijden van Leon Dias opengevallen plaats in ons bestuur in wil nemen. Ik eindig dan ook dit stukje met de vraag: is er onder onze circa 2000 leden werkelijk niemand te vinden die mee wil werken aan het besturen en het verlenen van enige diensten binnen onze vereniging? Verderop in dit Info-Bulletin en op onze website: kunt u wat meer informatie over de openstaande functie in ons bestuur vinden. Aanmelden kan bij elk bestuurslid en via ons adres: Bert Vixseboxse

3 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 5 De Algemene Vergadering Op donderdag 2 april 2009 vindt weer de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats in de Landbouw, Kalfjeslaan 135. Aanvang uur. Dit is dé gelegenheid voor U om met het bestuur kennis te maken en/of mee te praten c.q. beslissen over de plannen welke de BHTD heeft voor haar leden. Agenda: 1. Opening; 2. Mededelingen van het bestuur; 3. Vaststelling van de agenda; 4. Notulen van de Algemene Vergadering 2008; 5. Bestuursverslag (verslag van de secretaris) over 2008; 6. Financieel verslag over 2008; 7. Verslag van de kascommissie over 2008; 8. Verkiezingen: - Stembureau - Bestuur - Kascommissie 9. Begroting over 2009; 10. Werkterrein/Activiteiten BHTD; 11. Rondvraag; 12. Sluiting; Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 6 Vacature Bestuurslid BHTD Sinds bijna twee jaar bestaat er een vacature in uw bestuur. Doordat Leon Dias ons bestuur helaas wegens gezondheidsredenen heeft verlaten, is uw bestuur op zoek naar iemand die zijn opengevallen plaats in wil nemen. Wij zijn op zoek naar iemand die in de functie van vice-voorzitter de contacten met onze externe leveranciers onderhoudt. Hierbij moet u denken aan met name de bedrijven die uw Cv-installaties onderhouden, Tempus en Feenstra. In voorkomende gevallen coördineert u projecten in een specifiek deelplan, zoals vorig jaar het voegwerk aan schoorstenen in deelplan 615. U bent in het bezit van een PC-configuratie en een adres. De hoeveelheid werk die dit met zich meebrengt is goed te overzien: uw voorzitter en penningmeester hebben deze taak nu verdeeld en doen dit werk nu naast hun normale werkzaamheden. Uw bestuur vergadert s avonds ongeveer acht keer per jaar gedurende 1.5 uur bij toerbeurt bij één van de bestuursleden thuis. Als bestuurder van de BHTD ontvangt u jaarlijks een financiële tegemoetkoming voor gemaakte onkosten en een vergoeding voor het gebruik van uw privé PC-configuratie. Als u geïnteresseerd bent in deze bestuursfunctie kunt u contact opnemen met de voorzitter Bert Vixseboxse, telefoon , of met de penningmeester Anne Bajema, telefoon Wij wachten met spanning op uw reactie. Anne Bajema Penningmeester BHTD Zorg dat U er ook bij bent. Laat Uw stem horen!!!

4 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 7 Inkomsten Van Uw Penningmeester/ledenadministrateur FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2008 EN BEGROTING 2009 Werkelijk 2007 Begroot 2008 Werkelijk 2008 Begroot 2009 Contributie , , , ,00 Inschrijfgeld 390,00 550,00 592,50 450,00 Terugstorting Contr/Inschr -95,00 0,00-60,00 0,00 Rente 571,41 750,00 690,68 750,00 Contributie vorige jaren 0,00 0,00 5,00 0,00 Overige inkomsten 31,59 0,00 256,14 200,00 Totaal , , , ,00 Uitgaven Werkelijk 2007 Begroot 2008 Werkelijk 2008 Begroot 2009 Infobulletin 3.815, , , ,00 Onkosten Secr & Penn 994, ,00 700, ,00 Porto 2.615, , , ,00 Kopieën 5,85 0,00 0,00 0,00 Adm Acceptgiro's 0,00 0,00 0,00 150,00 Kamer van Koophandel 32,62 25,00 27,00 30,00 Onkosten Bestuur 1.740, , , ,00 Onkosten Algemene Verg. 243,25 250,00 128,45 150,00 Kosten Postbank 272,74 250,00 400,69 400,00 Statuten notaris 687,25 0,00 0,00 0,00 Overige uitgaven 392,00 300, ,34 800,00 Totaal , , , ,00 Toename Kapitaal 244,49 Afname Kapitaal 1.676, , ,00 Feenstra Werkelijk 2007 Begroot 2008 Werkelijk 2008 Begroot 2009 Inkomsten 6.982, , , ,00 Uitgaven 6.981, , , ,00 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 8 BALANS BHTD per 1 januari 2008 Debet (Activa) Credit (Passiva) Saldo Kas 195,98 Saldo Girorekening 1.220,91 Saldo Rentemeerrekening ,38 Debiteuren 0,00 Crediteuren ,15 Vermogen ,12 Totaal ,27 Totaal ,27 BALANS BHTD per 31 december 2008 Debet (Activa) Credit (Passiva) Saldo Kas 360,03 Saldo Girorekening 4.967,89 Saldo Rentemeerrekening ,17 Startkapitaal ,12 Debiteuren 139,98 Crediteuren ,40 Afname kapitaal 1.722,45 Totaal ,07 Totaal ,07

5 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 9 Toelichting op de balans, de rekening van verlies en winst over 2008 en de begroting voor 2009 Balans Debiteuren: er dienen twee creditfacturen met Feenstra te worden verrekend; de bewoners zijn reeds gecrediteerd: o Een creditfactuur over 2007 wegens niet uitgevoerd o onderhoud; Een creditfactuur over 2008 in verband met vervanging van de Cv-installatie. Crediteuren: in 2008 ontvangen inschrijfgeld, contributie en Feenstra-betalingen over het verenigingsjaar 2009; verder geen crediteurenposten. Verschil tussen Inkomsten Feenstra en Uitgaven Feenstra: betalingen van de bewoners aan de BHTD zijn per adres inclusief BTW, terwijl de factuurbedragen van Feenstra per adres exclusief BTW zijn; over het totaalbedrag van deze factuur wordt BTW geheven; hierdoor ontstaat dit verschil. Inkomsten Inkomsten uit betaling van contributie is iets lager dan begroot. Inkomsten uit betaling van inschrijfgeld is iets hoger dan begroot. Rente: deze is iets lager dan begroot vanwege het lage rentepercentage op de Rentemeerrekening. Overige inkomsten: deze bestaan uit te veel, dan wel dubbel betaalde contributie Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 10 Kostenpost is lager uitgevallen dan begroot, omdat representatie lager was en er nog steeds een bestuursvacature is. Kosten Postbank: deze post is hoger dan begroot vanwege de tariefstelling van de Postbank. Overige uitgaven: er zijn niet geplande tegemoetkomingen betaald aan het actiecomité 380 KV en aan Scouting. Verder bestaat deze post voornamelijk uit terugstorting van de overige inkomsten. Begroting Rente: deze zal hoger zijn dan in 2008 vanwege het grotere aantal Feenstra-contractanten (voortzetting contract na garantieperiode na vervanging Cv-installatie). Onkosten Secretaris en Penningmeester: rekening is gehouden met het feit dat een nieuwe voorraad papier en omslagen door de firma Picom wordt aangelegd. Feenstra: beide posten zijn hoger begroot vanwege het grotere aantal contractanten enerzijds en de stijging van de tarieven met 10% anderzijds. 4 januari 2009 Anne Bajema Penningmeester BHTD Uitgaven Infobulletin: deze post is lager dan begroot omdat het 4 e Infobulletin niet is verschenen; de wel verschenen Infobulletins waren overigens duurder dan begroot. Onkosten secretaris en penningmeester: deze post is ruim lager dan begroot vanwege de nog kleine aanwezige voorraad papier en omslagen bij de firma Picom. Deze kosten zijn reeds eerder genomen. Porto: deze post is lager dan begroot omdat het 4 e Infobulletin niet is verschenen; de bezorgingskosten van de wel verschenen Infobulletins waren overigens hoger dan begroot. Onkosten bestuur: hierin zijn opgenomen: o Tegemoetkoming gemaakte onkosten; o Kosten jaarlijkse bestuursdiner; o Vergoeding gebruik privé-apparatuur.

6 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 11 VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 12 NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 MAART 2008 Locatie: de Landbouw te Delft. Aanwezig: Namens het bestuur: Bert Vixseboxse, Anne Bajema, Bram Hoevenaar, Jurrien de Knecht en Jan Blom. Overige aanwezigen: zie presentielijst en er waren geen afzeggingen. 1. Opening; Bert Vixseboxse opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. 1. Mededelingen van het bestuur; Vriendelijk verzoek om tijdens de vergadering niet te roken! 2. Vaststellen van de agenda; Geen wijzigingen en daarmee vastgesteld! 3. Notulen van de Algemene Vergadering 18 april 2007; De notulen van de AV 18 april 2007 worden in orde bevonden en daarmee vastgesteld. 4. Notulen van de Algemene Vergadering 10 mei 2007; De notulen van de Extra AV van 10 mei 2007 worden in orde bevonden en daarmee vastgesteld. 5. Bestuursverslag over 2007; In orde bevonden en de voorzitter bedankt de secretaris voor de gedane arbeid.. 6. Financieel verslag over 2007; Er zijn geen vragen over het financiële verslag of over de balans en toelichting. Anne meldt nog wel dat in de post overige uitgaven een bedrag is opgenomen als betaalde bijdrage aan Actiecomité 380KV, deze is inmiddels omgedoopt in Stichting Delft zegt NEE tegen bovengronds 380KV. In 2008 zullen wij, zoals besproken en overeengekomen, wederom een bijdrage gaan betalen aan genoemde Stichting. 380KV. 7. Verslag van de kascommissie over 2007; Woordvoerder van de kascommissie doet de complimenten aan de penningmeester voor zijn goede werk dit jaar. Er zijn bij de penningmeester geen fouten te vinden. Hiermee is tevens het financieel verslag 2007 vastgesteld. 8. Verkiezingen; a. Stembureau; Geen aanmeldingen b. Bestuur; Voltallige bestuur stelt zich herkiesbaar en de voorzitter vraagt de vergadering of zij akkoord gaat met herbenoeming van de zittende leden van

7 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 13 c. het bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord en de bestuursleden worden benoemd voor het volgende verenigingsjaar. d. Kascommissie; Alle leden van de kascommissie zeggen bereid te zijn minimaal nog een jaar actief in de kascommissie te blijven en aldus worden zij allen benoemd voor het volgende verenigingsjaar. 9. Begroting over 2008; Als toelichting op de post onkosten secretaris / penningmeester deelt de penningmeester mee dat deze post jaarlijks fluctueert als gevolg van de door BHTD aangehouden voorraden drukwerk. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting voor 2008 en deze is daarmee vastgesteld. 10. Werkterrein/Activiteiten BHTD 2008; Cv-contracten Feenstra / Tempus: Naar aanleiding van diverse klachten zijn er inmiddels extra bijeenkomsten geweest om de problemen te bespreken en op te lossen. Er zijn klachten over onderhoudsplanning 2008 en 1 van onze leden kreeg het advies om zelf maar een afspraak te maken. De voorzitter zegt toe hier achteraan te gaan en zal de klachten met de leiding bespreken. Een lid vraagt: kun je van Tempus overstappen naar Feenstra Antwoord: je kunt, na afloop jaarcontract of bij aanschaf nieuwe ketel, zondermeer overstappen. De heer Rumondor (Zambezilaan) vraagt: kan mijn Feenstra contract via de BHTD lopen? Antwoord: als u uw verzoek richt aan dan zullen wij e.e.a. nagaan en voor u uitrekenen welk voordeel hiermee behaald kan worden. Je kunt, na afloop van het jaarcontract of bij aanschaf van een nieuwe ketel, zondermeer overstappen. Delft zegt nee tegen 380KV: Actiecomité is inmiddels omgezet in een stichting en de provincie ZH is nu ook voorstander van de ondergrondse variant. De heer L. Bakker merkt op dat de geluidsoverlast boven Tanthof toeneemt met name van vliegtuigen. De voorzitter raadt onze leden aan om deze geluidsoverlast te blijven melden. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 14 De heer Rumondor meldt: bij mijn woning aan de Zambezilaan vertonen de buitenmuren scheuren. Ik heb De Vereniging Eigen Huis om advies gevraagd en niet gekregen. Ik heb zelf een tussenwoning maar de hoekhuizen vertonen ook scheuren. Antwoord: Ons advies luidt om te proberen collectief actie te ondernemen en toch nogmaals VEH dringend om advies te vragen. Als het om een grote groep huizen gaat dan kan de BHTD wellicht iets betekenen als tot reparatie moet worden overgegaan. 1 van onze leden oppert daarop het idee om, via Info-Bulletin, te vragen of een van onze leden hiermee zou kunnen helpen. Een lid merkt op: de WOZ van mijn huis is met > 11% gestegen Antwoord: U kunt bezwaar maken tegen een onevenredige verhoging in vergelijking met vergelijkbare woningen in uw omgeving. U zou ook nog een taxatie kunnen laten doen om te kijken of uw WOZ-waarde reëel is. 12. Sluiting: De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar komst en bijdrage en sluit de vergadering om circa 21:40 uur. CV-CONTRACTEN VOOR HET JAAR 2009 De BHTD heeft in samenwerking met Tempus en Feenstra contracten opgesteld, waaruit elke bewoner van Tanthof een keuze moet kunnen maken. De bedongen kortingen zijn niet gering en gelden uitsluitend voor leden van de BHTD. Niet-leden zullen bij contact met de beide firma s het advies krijgen eerst lid te worden van onze vereniging. Onderstaand volgt een opsomming van de mogelijkheden. Mochten er desondanks toch onduidelijkheden zijn, schroom dan niet om contact met de vereniging op te nemen. Wij zullen trachten duidelijkheid te verschaffen. TEMPUS De procedures met betrekking tot TEMPUS zijn als volgt: U krijgt na het verrichten van de werkzaamheden een rekening toegestuurd. 11. Rondvraag; De voorzitter deelt mee, dat gezien de kleine opkomst, dat alle tijdens de vergadering gebruikte consumpties voor rekening van de BHTD zullen zijn. Gerard Schaap vraagt: ik heb onlangs een brief ontvangen over de aanleg A4 waar ik geen touw aan vast kan knopen, kunt u hier iets over zeggen? Antwoord: er is onlangs overleg geweest (IODS) en het schijnt zo te zijn dat de fijn stof-limiet in het gebied tussen Delft en Vlaardingen ook (nog) steeds een rol speelt. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS, had u dat in voorliggende jaren ook al en bent u lid van de BHTD: doe dan niets. TEMPUS schrijft u vanzelf aan voor de volgende onderhoudsbeurt. Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u lid van de BHTD: neem dan contact op met A.J. Vixseboxse om verdere details te bespreken. U wordt dan bij TEMPUS aangemeld en u krijgt een kopie van de aanmelding.

8 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 15 Stelt u prijs op onderhoud door TEMPUS en bent u nog geen lid van de BHTD, stort dan 12,50 ( 7,50 inschrijfkosten + 5,00 contributie) op girorekening van de BHTD onder vermelding van TEMPUS. De BHTD zorgt er dan voor dat u bij TEMPUS aangemeld wordt. Soorten contracten: TEMPUS is in staat alle typen installaties te onderhouden, die voorkomen in Tanthof. Echter uitgesloten van ieder contract zijn de gecompliceerde ketels ten behoeve van luchtverwarmingsinstallaties. TEMPUS maakt géén onderscheid in prijs voor de verschillende installaties. Genoemde prijzen gelden voor het kalenderjaar 2009 en zijn inclusief BTW. TEMPUS biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen drie contractsoorten, welke hierna worden samengevat. Buiten alle contracten valt het controleren en vervangen van de anodes in boilers en filters in ventilatorsystemen. 1: All-in contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar, met dien verstande dat de materiaalkosten niet in rekening worden gebracht. Ook bij storingen en reparaties aan de Cv-ketel wordt niets berekend: geen voorrijkosten, geen arbeidsloon en geen materiaalkosten. Het afsluiten van dit contract kan te allen tijde, mits de ketel niet ouder is dan 5 jaar. Vóór het afsluiten van het abonnement wordt de Cv-ketel nagezien en schoongemaakt. Het abonnementsgeld en de eventueel gebruikte materialen worden in rekening gebracht. Het All-in contract loopt maximaal tot en met het tiende jaar na ingebruikname van de Cv-ketel. Het overgaan van het All-in contract in een B-contract (zie verder) gebeurt: a: na schriftelijk/telefonisch verzoek daartoe aan TEMPUS; b: automatisch na het tiende jaar na oplevering van de Cv-ketel. Het is in principe niet mogelijk om een A- of een B-contract te wijzigen in een All-in contract. Tarief All-In contract 103,00 2: B-contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar. De materiaalkosten dienen afgerekend te worden. Bij storingen aan de ketel buiten de onderhoudsbeurt om worden géén voorrijkosten en géén arbeidsloon in rekening gebracht; wel de materiaalkosten. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 16 Het afsluiten van dit contract kan te allen tijde. Vóór het afsluiten van het abonnement wordt de Cv-ketel nagezien en schoongemaakt. Het abonnementsgeld en de eventueel gebruikte materialen worden in rekening gebracht. Tarief B-contract 75,80 3: A-contract: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar. Afgerekend wordt het bedrag van 51,70 inclusief BTW, en het bedrag voor de gebruikte materialen. Bij storingen aan de ketel buiten de onderhoudsbeurt om worden voorrijkosten, arbeidsloon en de materiaalkosten in rekening gebracht. Het overgaan van het A-contract naar het B-contract kan alleen als dit, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, vóór 1 februari aan TEMPUS wordt meegedeeld. De Cv-ketel wordt eerst nagezien en schoongemaakt. De eventueel gebruikte materiaalkosten en het abonnementsgeld van het B- contract worden in rekening gebracht. Bij reparaties aan de Cv-ketel, die door omstandigheden niet gelijktijdig met de onderhoudsbeurt verricht kunnen worden, worden arbeidsloon en materiaalkosten wel, maar geen voorrijkosten in rekening gebracht. Voor het arbeidsloon geldt dan een korting van 10%. Bij alle overige storingen en reparaties is de korting niet van toepassing. De voorwaarden gelden voor alle gasgestookte Cv-installatie inclusief gecombineerde warmwatervoorziening, met uitsluiting van de warmteterugwin-unit en afzuiging (mechanische ventilatie). Onderhoud aan deze componenten kan geschieden tijdens kantooruren tegen het tarief van 41,65 per half uur inclusief BTW voor de warmteterugwin-unit en 41,65 inclusief BTW per half uur voor de mechanische ventilatie. Na uur en op zaterdag is het tarief 62,45 inclusief BTW per half uur. Op zon- en feestdagen is het tarief 83,30 inclusief BTW per half uur. Er geldt wel de kortingsmogelijkheid van 10%. De voorrijkosten bedragen 41,65 tijdens kantooruren en 52,05 buiten kantooruren. Deze worden niet doorberekend aan abonnees. Het afsluiten van dit contract is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen de geldende tarieven. Algemeen: Het alleen schoonmaken van de mechanische ventilatie-unit en/of de warmte-terugwin-unit kost 20,50. Dit kan alleen in combinatie met het onderhoud aan de Cv-ketel en mits de ventilator goed bereikbaar is.

9 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 17 De Cv-installatie is een essentieel onderdeel van het huis. Daarom is goed onderhoud zeer belangrijk. Echter, ondanks dit onderhoud hebben Cvinstallaties niet het eeuwige leven. Hoewel een maximum in leeftijd niet valt aan te geven, is het hart van de Cv-installatie, de Cv-ketel, tussen de 8 en 15 jaar een keer aan vervanging toe. Wellicht bent u binnenkort ook aan een nieuwe Cv-ketel toe. Dan is het goed te weten, dat het bestuur van de BHTD aantrekkelijke condities bij TEMPUS heeft kunnen bedingen voor zo n vervanging. TEMPUS levert bij vervanging van de Cv-ketel: 10% korting op de installatiematerialen; een vaste prijs voor het installeren (arbeidsloon); of: betaling in 10 termijnen zonder rentevergoeding; of: 2% betalingskorting bij contante betaling; 5 jaar garantie op de Cv-ketel en onderdelen, indien u een B- contract afsluit. Prijzen voor een nieuwe Cv-ketel kunnen moeilijk gegeven worden. U kunt namelijk voor die ketel kiezen, die uw voorkeur heeft. Het is dus niet noodzakelijk dat u dezelfde ketel afneemt welke er al stond. Keuze in overvloed dus. De kortingen gelden voor de tarieven, die op dat moment gangbaar zijn. FEENSTRA De procedures met betrekking tot FEENSTRA zijn als volgt: FEENSTRA treedt niet rechtstreeks op voor particulieren, zodat de BHTD als opdrachtgever fungeert. Vandaar ook dat u het verzoek tot betaling krijgt van de penningmeester van de BHTD, die u, ieder jaar weer, pas doorgeeft als deelnemer in de contracten bij FEENSTRA, als u de bijdrage hiervoor tezamen met de contributie op de verenigingsgiro heeft laten bijschrijven. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA, had u dat in voorliggende jaren ook al en bent u lid van de BHTD: doe dan niets. U krijgt in november een acceptgirokaart voor contributie en contractverlenging van de BHTD, die uw deelname, na ontvangst van uw betaling, doorgeeft aan FEENSTRA. Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u lid van de BHTD: neem dan contact op met de contactpersoon van de BHTD om verdere details te bespreken. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 18 Stelt u prijs op onderhoud door FEENSTRA en bent u nog geen lid van de BHTD, stort dan 12,50 ( 7,50 inschrijfkosten + 5,00 contributie) op girorekening van de BHTD onder vermelding van FEENSTRA. De BHTD zorgt er dan voor dat FEENSTRA contact opneemt om verdere details te bespreken. Soorten contracten: FEENSTRA is in staat alle typen installaties te onderhouden, die voorkomen in Tanthof. Zij maakt wel onderscheid tussen de gecompliceerde ketels ten behoeve van luchtverwarmingsinstallaties in de deelplannen 613 en 661 en de overige installaties in de wijk. Genoemde prijzen gelden voor het seizoen 2009 en zijn inclusief BTW. FEENSTRA biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen twee contractsoorten, welke hierna worden samengevat. Buiten alle contracten valt het controleren en vervangen van de anodes in boilers en filters in ventilatorsystemen. 1: Onderhoudscontract FO: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per stookseizoen. Dit onderhoudscontract omvat de Cv-installaties inclusief warmwatervoorziening, maar exclusief warmte-terugwin-unit en exclusief mechanische ventilatie. Deze onderwerpen kunnen tegen een meerprijs meegenomen worden in het abonnement. Voor tussentijdse storingen kan ook een beroep gedaan worden op FEENSTRA; echter dan zijn de kosten, inclusief voorrijkosten, arbeidsloon en materiaalkosten, voor uw rekening, tegen de dan geldende tarieven. Tarieven: Onderhoudscontract FO 60,50 inclusief warmte-terugwin-unit FOW 95,10 inclusief mechanische afzuiging FOA 83,60 Het afsluiten van deze contracten is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen bovenstaande tarieven. Het in later stadium opnemen van de warmte-terugwin-unit of de mechanische ventilatie heeft geen extra inspectie door FEENSTRA tot gevolg. 2: All-In contract FS: Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per stookseizoen. Dit onderhoudscontract omvat de Cv-installaties inclusief warmwatervoorziening, maar exclusief warmte-terugwin-unit en exclusief mechanische ventilatie. Deze onderwerpen kunnen tegen een meerprijs meegenomen worden in het abonnement.

10 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 19 Voor tussentijdse storingen kan ook een beroep gedaan worden op FEENSTRA; middels dit contract bent u dan gedekt tegen alle kosten. Tarieven: All-In contract FS 115,85 inclusief warmte-terugwin-unit FSW 185,45 inclusief mechanische ventilatie FSA 147,15 Het afsluiten van deze contracten is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen een vast bedrag (zijnde de FO-tarieven), vermeerderd met een bedrag per resterende kalendermaand. Dit instappen brengt de volgende tarieven met zich mee: All-In contract FS 60,50 + 4,60 per maand inclusief warmte-terugwin-unit FSW 95,10 + 7,55 per maand inclusief mechanische ventilatie FSA 83,60 + 5,30 per maand Het in later stadium opnemen van een warmte-terugwin-unit of een mechanische ventilatie heeft geen extra inspectie door FEENSTRA tot gevolg. De Cv-installatie is een essentieel onderdeel van het huis. Daarom is goed onderhoud zeer belangrijk. Echter, ondanks dit onderhoud hebben Cvinstallaties niet het eeuwige leven. Hoewel een maximum in leeftijd niet valt aan te geven, is het hart van de Cv-installatie, de Cv-ketel, tussen de 8 en 15 jaar een keer aan vervanging toe. Wellicht bent u binnenkort ook aan een nieuwe Cv-ketel toe. Dan is het goed te weten, dat het bestuur van de BHTD aantrekkelijke condities bij FEENSTRA heeft kunnen bedingen voor zo n vervanging. FEENSTRA levert bij vervanging van de ketel: 10% korting op de installatiematerialen; 10% korting op het installeren (arbeidsloon); 2 jaar garantie op de Cv-ketel en onderdelen. Prijzen voor een nieuwe Cv-ketel kunnen moeilijk gegeven worden. U kunt namelijk voor die ketel kiezen, die uw voorkeur heeft. Het is dus niet noodzakelijk dat u dezelfde ketel afneemt welke er al stond. Keuze in overvloed dus. De kortingen gelden voor de tarieven, die op dat moment gangbaar zijn. Anne Bajema Penningmeester BHTD Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 20 UITLEG TARIEFSTIJGINGEN BIJ FEENSTRA Tarieven onderhoudscontract voor Feenstra 2009 Feenstra heeft de tarieven voor de onderhoudscontracten voor 2009 met 10% verhoogd ten opzichte van de tarieven voor In het Info-Bulletin van november 2008 is van deze stijging van de tarieven geen melding gemaakt; op de bij het Info-Bulletin acceptgirokaarten zijn de nieuwe tarieven wél vermeld. De verhoging van de tarieven is pas definitief bekend geworden nadat de Info-Bulletin reeds gedrukt waren. De bij het Info-Bulletin ingevoegde acceptgirokaarten worden pas vlak voor het verspreiden geprint; vandaar dat de tariefstijging niet in het Info-Bulletin opgenomen kon worden maar wél op de acceptgirokaarten is doorgevoerd. De BHTD heeft de door Feenstra aangekondigde aanpassing van de tarieven met hen besproken. De voornaamste redenen voor deze verhoging van 10% zijn: - stijging van de loonkosten, o.a. door krapte in de markt voor personeel. Personeel van buiten is nauwelijks aan te trekken en Feenstra heeft besloten een eigen opleiding te starten; - het duurder worden van materialen; - stijging van de brandstofkosten van het wagenpark. De in de afgelopen jaren toegepaste CBS-index op de tariefverhogingen is gebleken te laag te zijn. Voor particulieren zijn bij Feenstra de tarieven voor 2009 met 15% omhoog gegaan, voor woningbouwverenigingen met 11% en voor de BHTD met slechts 10%. De BHTD heeft besloten de tariefstijging te accepteren. Aan de leden is de beslissing of zij hun contract willen continueren. Anne Bajema Penningmeester BHTD Jaarverslag van de secretaris Samenstelling van het Bestuur. Het bestuur van de BHTD was dit jaar ongewijzigd en bestond in het jaar 2008 uit: Bert Vixseboxse voorzitter Jan Blom secretaris Anne Bajema penningmeester en ledenadministratie Bram Hoevenaar Redactie Info-Bulletin. Jurrien de Knecht Webmaster

11 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 21 Vergaderingen; Acht (8) keer werd er vergaderd bij de bestuursleden thuis. Ook dit jaar is wederom de gebruikelijke jaarlijks te houden Algemene Vergadering gehouden en wel op 27 maart Communicatie; Dit jaar zijn er, zoals te doen gebruikelijk, 3 Info-Bulletins verschenen, Deze bulletins blijven voor ons een belangrijk communicatiemiddel met onze leden. Tevens zijn er dit jaar, zoals te doen gebruikelijk, een aantal mailings verstuurd naar potentiële leden en naar eigenaren van verkochte huurwoningen, ten einde ons ledental te (blijven) vergroten. Deze mailings en Info-Bulletins werden ook dit jaar naar volle tevredenheid gedrukt bij Drukkerij PICOM, Scouting Delft verzorgde dit jaar weer naar volle tevredenheid de bezorging van onze Info-Bulletins en mailings. Onze website, met regelmatige updates door onze webmaster, is een goede moderne communicatiebron gebleken om onze leden snel te informeren. Het verheugt ons om te constateren dat meer en meer leden onze website weten te vinden. Ook de BHTD wordt steeds meer het medium om ons te wijzen op zaken in de wijk/straat waar zij zich zorgen over maken of aan ergeren. Bijeenkomsten; Voorts volgen wij evenals in voorgaande jaren, de ontwikkelingen binnen het Belangenplatform Tanthof ; onze voorzitter neemt nog steeds deel aan dit platform. Met onze contractors Tempus en Feenstra vindt standaard 1 x per jaar een evaluatiegesprek plaats;. Helaas waren wij, naast de gebruikelijk jaarlijkse evaluatie gesprekken, genoopt om extra overleg te hebben met zowel Feenstra als Tempus. Met Tempus hebben wij enige malen, zowel telefonisch als mondeling, overleg gehad over een al een aantal jaren bestaand probleem n.l. dat Tempus contracten met niet-bhtd leden afsluit onder BHTD condities. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 22 Met Feenstra hebben wij enige keren overleg gehad waarbij o.a. de volgende punten aan de orde zijn geweest: Stijging van de tarieven met 10%, daarbij komt naar voren als grootste redenen: loonkosten (ook door krapte in de markt), de materiaalkosten en de brandstofkosten van het wagenpark. Planning van het jaarlijkse onderhoud; Tarieven 2009; Telefonische bereikbaarheid, m.n. wachttijden die soms oplopen tot > 8 minuten; Projecten Vanwege al het goede en helaas noodzakelijke werk wat Stichting Delft zegt NEE tegen bovengronds 380kV, reeds heeft verricht heeft het bestuur besloten om hun verzoek tot financiële ondersteuning, voorzien van een begroting, te honoreren. Bij onze partner Scouting Marco Polo, zij verzorgen voor de BHTD reeds enige jaren de bezorging van Info-Bulletins en mailings, heeft dit jaar een heftige brand gewoed, waarbij het gehele inventaris verloren is gegaan. Het bestuur heeft daarom besloten Scouting een schenking te doen om ze in staat te stellen enige verloren gegane sinterklaasuitrustingen aan te schaffen in de hoop daarmee een bijdrage aan het voortbestaan van de Scoutinggroep te hebben geleverd. Ledental: Ons ledental blijft al jaren stabiel op een aantal van tussen 1900 en leden en dat is natuurlijk een aantal waar wij trots op zijn, maar wij blijven streven naar meer leden. Namens het bestuur van de BHTD Jan Blom, Secretaris Onze website Op de website van onze vereniging kunt u dag en nacht terecht voor alle informatie die de BHTD in de loop der jaren voor u verzameld heeft. Zo vindt u hier terug:

12 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 23 Over de BHTD. Wat kan de BHTD voor u betekenen? Samen met de doelstellingen van de BHTD treft u hier de statuten en het huishoudelijk reglement aan. Nieuws Korte nieuws items houden u op de hoogte wat de BHTD gepland heeft. Ledenservice In het meest uitgebreide deel van de website vindt u hier informatie terug over de verschillende kortingsregelingen die de BHTD voor haar leden heeft bedongen, zoals de Cv-contracten, FBTO en Nieuwenhuis. Daarnaast is informatie beschikbaar over gronden uitgegeven in erfpacht. Voor meer informatie over het onderhoud aan uw woning staat de NVOBcontrolelijst online. Met deze lijst heeft u een gemakkelijk overzicht welk onderhoud periodiek nodig is voor de woning, zowel binnen als buiten. Als laatste item is er een overzicht beschikbaar van de deelplannummers, waarin kan worden nagezocht in welk jaar de woningen in Tanthof zijn opgeleverd. Projecten De BHTD kan u assisteren in het aanvragen van een offerte voor een groep bewoners, voor het gezamenlijk laten uitvoeren van werkzaamheden. Zie de website voor meer informatie en een voorbeeldproject. Archief Wilt u nog eens iets nalezen in het Info Bulletin? Het digitale BHTD archief maakt dit mogelijk. Alle Info Bulletins vanaf 2003 zijn digitaal in PDF-vorm beschikbaar. Ook is er een index beschikbaar voor de meer dan tachtig onderwerpen die in de loop der tijd zijn verschenen. Contact Hier vindt u het nieuwe adres voor al uw BHTD gerelateerde vragen. Wilt u liever telefonisch contact, dan kunt u terecht bij één van de bestuursleden. Met deze invulling van de website hopen wij onze leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u nog onderwerpen missen of onvolkomenheden hebben geconstateerd, aarzel niet en laat het ons weten. Met uw bijdrage maken we een betere en meer complete website. Jurrien de Knecht Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 24 Voor U gesurft Uw redacteur, Bram Hoevenaar, heeft weer gezocht naar interessante artikelen op het Internet en daarbij o.a. het volgende gevonden. Delft niet langer in top 10 duurste gemeenten DELFT - De woonlasten gaan in Delft omhoog, maar minder dan in andere dure gemeenten in Nederland. Het positieve gevolg: Delft behoort niet langer tot de tien duurste gemeenten van Nederland. In 2006 stond Delft nog nummer vier. Vorig jaar daalde de gemeente al naar de zevende plek. Het belastingoverzicht 2009 van het Centrum van de Economie van de Lagere Overheden laat weer goed nieuws zien. Delft staat inmiddels op plaats zestien. Wethouder Saskia Bolten (GroenLinks, financiën) is tevreden, maar waarschuwt dat behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Met een economische recessie in het vooruitzicht moeten we blijven bekijken hoe we de balans kunnen houden tussen nieuwe voorzieningen en het niet verspillen van geld van de burgers. Bron: AD WOZ-waarde stijgt ondanks stagnatie woningmarkt De WOZ-waardebeschikking die u dit jaar ontvangt geeft aan wat uw woning volgens de gemeente waard was op 1 januari 2008, dus ruim een jaar geleden. Per gemeente kan het stijgingspercentage verschillen: in sommige gemeenten is de stijging fors, in andere gemeenten stijgen de WOZ-waarden nauwelijks. In nog geen enkele gemeente is al een daling waar te nemen. Op zich klopt dat, want tussen januari 2007 en januari 2008 zijn de huizenprijzen nog gestegen. Met de huidige prijsdalingen, die met name in de tweede helft van vorig jaar zichtbaar werden, wordt nu nog geen rekening gehouden. Een eventuele daling ziet u op zijn vroegst pas volgend jaar, als u de WOZwaarde voor 2010 ontvangt. Landelijk stijgt de gemiddelde WOZ-waardebeschikking dit jaar met 3,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Bij tweederde van de gemeenten is de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde tussen de 0% en 3,5%. In ruim een

13 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 25 kwart van de gemeenten stijgt de WOZ waarde tussen de 3,5% en 5%. In Amsterdam zijn de WOZ-waarden inmiddels verstuurd en daar is de gemiddelde WOZ-waarde met 11,3% flink gestegen. Middelharnis gaat aan kop met een stijging van 15%. De WOZ-waarde is de waarde van een woning zoals die is vastgesteld door de gemeente. Uitgangspunt bij de waardebepaling is de vrije verkoopwaarde op de peildatum van 1 januari Er wordt echter wel rekening gehouden met de bouwkundige staat van uw woning op 1 januari Als u uw woning eind 2008 heeft verbouwd, waardoor de waarde is toegenomen, wordt die verbouwing wel in de waardebeoordeling meegenomen. De WOZ-waarde is de grondslag voor de Onroerendezaakbelasting (OZB). U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde, maar niet tegen het OZB-tarief dat de gemeente heeft vastgesteld. Is de WOZ-waarde van uw huis aantoonbaar te hoog? Maak dan bezwaar, want dan betaalt u teveel belasting. Op deze site vindt u tips hoe u met succes een bezwaarschrift indient. WOZ-waardeontwikkeling gemeenten Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van woningen per gemeente van 1 januari 2007 tot en met 1 januari Het zijn gemiddelden per gemeente, dus het kan zijn dat u met een hogere stijging of lagere stijging van de WOZ-waarde te maken krijgt. Landelijk is de stijging 3,5%. De verschillen per gemeenten zijn echter aanzienlijk. De hoogste stijgingen hebben zich voorgedaan in Middelharnis (15%), Amsterdam (11,3%), Vlieland (9,7%), Utrecht (7,7%), Etten-Leur (7,5%), Oostzaan (6,9%), In Dlft is e stijging beperkt gebleven tot 3,4%. Stijging huizenprijzen Of u door de stijging van de huizenprijzen ook met een hogere aanslag OZB worden geconfronteerd hangt af van het feit of uw gemeente de tarieven van de OZB navenant naar beneden heeft bijgesteld. Als de tarieven met hetzelfde percentage naar beneden gaan als de stijging van de woning dan betaalt u niet meer OZB. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 26 In de tabel ziet u de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van woningen per gemeente van 1 januari 2007 tot en met 1 januari Er is een keuze gemaakt van de meest opmerkelijke tariefswijzigingen en de buurgemeenten rondom Delft. Een compleet overzicht kunt u op het Internet vinden bij: astingenwoz/wozwaardeontwikkelinggemeente.htm MARKTONTWIKKELING WONINGEN FEBRUARI 2009 Amsterdam 11,3 Bergen (L) 0,0 Delft 3,4 Gouda 2,0 Groesbeek 0,0 Katwijk 3,0 Leiden 3,0 Leidschendam-Voorburg 4,6 Maasdriel 0,0 Maasgouw 0,1 Maassluis 2,1 Middelharnis 15,0 Midden-Delfland 4,4 Noordoostpolder 0,6 Noordwijk 2,6 Noordwijkerhout 0,1 Oegstgeest 6,8 Pijnacker-Nootdorp 4,0 Rijswijk 1,5 Roosendaal 5,0 Rotterdam 2,0 Schiedam 1,0 s-gravenhage 4,8 Tholen 0,5 Urk 0,7 Utrecht 7,7 Vlaardingen 1,5 Wassenaar 1,6 Westland 1,6 Zoetermeer 2,0

14 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 27 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 18 afl.1 pag 28 ACTIES VOOR LEDEN: Feenstra tel speciaal tarief voor leden BHTD Tempus tel speciaal tarief voor leden BHTD Nieuwenhuis tel 015 verf % korting op aankopen * FBTOverzekeringen tel kortingen op diverse verzekeringspremies Bent U al lid van de Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft? Voor slechts 5,= per jaar maakt U onze vereniging sterk. *op vertoon van uw Info-Bulletin. De komende editie van het Info-Bulletin: Jaargang 18 aflevering 2 verschijnt omstreeks juni 2009 Informatie bij de Bestuursleden van de BHTD. Het adres van de BHTD is: Het bestuur van de BHTD ziet U graag op 2 april a.s in de Landbouw

Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007

Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 16 afl.1 pag 2 Jaargang 16 aflevering 1 maart 2007 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 19 aflevering 1 maart 2010

Jaargang 19 aflevering 1 maart 2010 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.1 pag 2 Jaargang 19 aflevering 1 maart 2010 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Jaargang 21 aflevering 1 maart 2012

Jaargang 21 aflevering 1 maart 2012 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.1 pag 2 Jaargang 21 aflevering 1 maart 2012 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Jaargang 20 aflevering 1 februari 2011. Uitnodiging. Bankrekening 1310461 t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft

Jaargang 20 aflevering 1 februari 2011. Uitnodiging. Bankrekening 1310461 t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg20 afl.1 pag 2 Jaargang 20 aflevering 1 februari 2011 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008

Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 17 afl.1 pag 2 Jaargang 17 aflevering 1 maart 2008 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 24 aflevering 1 februari 2015

Jaargang 24 aflevering 1 februari 2015 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg. 24 afl.1 pag 2 Jaargang 24 aflevering 1 februari 2015 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris

Nadere informatie

Jaargang 22 aflevering 1 maart 2013

Jaargang 22 aflevering 1 maart 2013 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg. 22 afl.1 pag 2 Jaargang 22 aflevering 1 maart 2013 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris : Jan

Nadere informatie

Jaargang 15 aflevering 1 maart 2006

Jaargang 15 aflevering 1 maart 2006 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.1 pag 2 Jaargang 15 aflevering 1 maart 2006 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 1 maart 2005

Jaargang 14 - aflevering 1 maart 2005 Jaargang 14 - aflevering 1 maart 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.1 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Jaargang 23 aflevering 1 februari 2014

Jaargang 23 aflevering 1 februari 2014 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg. 23 afl.1 pag 2 Jaargang 23 aflevering 1 februari 2014 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005

Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005 Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.3 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer

Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer Pagina 1 Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer Aftekening kascommissie Maarn, 7 november 2013. Nagezien en akkoord bevonden. De kascommissie: '. "f)-ê l(á..j C.l'..z- \>2- W'--tJl JL; i& \"--

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Amici Sub Aquatici. Financiëel jaarverslag

Amici Sub Aquatici. Financiëel jaarverslag Amici Sub Aquatici Financiëel jaarverslag Inhoud Balans en verlies- en winstrekening 2012...3 Balans 2012...3 Winst- en verliesrekening 2012...4 Toelichting op de jaarcijfers:...5 Vooruitblik 2013 en 2014...6

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

INFO-BULLETIN JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET. Periodiek van de BHTD. maart 2004. Inhoud: Pagina

INFO-BULLETIN JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET. Periodiek van de BHTD. maart 2004. Inhoud: Pagina pag. 2 JAARGANG 13 - AFLEVERING 1 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD maart 2004 Inhoud: Pagina VAN UW VOORZITTER 3 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2003 4 OPROEP VOOR DE KASCOMMISSIE 5 FINANCIEEL

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Jaargang 19 aflevering 3 november 2010

Jaargang 19 aflevering 3 november 2010 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 19 afl.3 pag 2 Jaargang 19 aflevering 3 november 2010 Samenstelling Bestuur: Voorzitter en contacten contractant Tempus : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Artikel 1 - Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen verstaan:

Artikel 1 - Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen verstaan: Artikel 1 - Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen verstaan: Eenmalige Reiniging: Het op verzoek van Opdrachtgever eenmalig laten reinigen van het Ventilatiesysteem.

Nadere informatie

RAY. Aanvraag Onderhoudscontract CV-ketel. onderhoudsbedrijf

RAY. Aanvraag Onderhoudscontract CV-ketel. onderhoudsbedrijf Korenmolen 43 2406 KB Alphen aan den Rijn Telefoon : 0172-478607 Mobiel : 0646-388097 Email : info@ray.nl Website : www.ray.nl Bank : ABN-AMRO 40.57.61.295 K.v.K. : RIJNLAND 28103071 B.T.W. : NL 1833.29.478.B01

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

05-05-2016 hemelvaart Pinkstermaandag 16-05-2016 Feestdag Vlaamse. 11-07-2016 Gemeenschap Nationale Feestdag 21-07-2016 Onze lieve vrouw

05-05-2016 hemelvaart Pinkstermaandag 16-05-2016 Feestdag Vlaamse. 11-07-2016 Gemeenschap Nationale Feestdag 21-07-2016 Onze lieve vrouw Tariefberekening Servicetarieven ROMASS België (geldig per 01-09-2015) Prijzen per persoon, exclusief 21% BTW en inclusief klein verbruiksmateriaal Code Dag Tijdsvak Prijs Opslag% T1 Werkdagen 07:00 17:00

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

CV-KETEL ONDERHOUD, VOOR BEHOUD VAN UW KETEL

CV-KETEL ONDERHOUD, VOOR BEHOUD VAN UW KETEL Kadiks Installatie B.V. Industriestraat 3 2751 GT Moerkapelle Tel. 079-5932524 e-mail: info@kadiksbv.nl CV-KETEL ONDERHOUD, VOOR BEHOUD VAN UW KETEL Een CV-ketel is een slim apparaat dat er voor zorgt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN BEWONERSVERENIGING DE BAZELBUURT. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2011

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN BEWONERSVERENIGING DE BAZELBUURT. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2011 1. BESTUUR 1.1. De benoeming, taken en werkwijzen van de bestuursleden zijn vastgelegd in de statuten. 1.2. De taken van de voorzitter zijn: o het coördineren van alle bestuurlijke activiteiten; o het

Nadere informatie

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof.

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof. Algemene gegevens De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe. Bij afkorting ook genaamd RK Jongerenvereniging WESP of WESP. Postadres: Dorpsstraat 26 2712

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 )

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) Artikel 1 Leden en begunstigers De leden zijn als volgt onderverdeeld: 1. Senioren: spelende en/of trainende en niet-spelende senioren zijn zij, die per

Nadere informatie

7.4 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN SECRETARIS

7.4 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN SECRETARIS 7.4 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN SECRETARIS Geldig tot: juni 2014 Functionaris Naam Paraaf Voorzitter Geert van Poelgeest Secretaris Edith Vasbinder KNNV afdeling Delfland 1. INLEIDING De secretaris maakt onderdeel

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012 nr. 1. www.popelbewonersvereniging.nl

Nieuwsbrief maart 2012 nr. 1. www.popelbewonersvereniging.nl Nieuwsbrief maart 2012 nr. 1 www.popelbewonersvereniging.nl Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 24 maart 2011 2. POPEL Jaarverslag 2011 3. Hennink Service-abonnement C.V.-installatie 4. SIMA Service

Nadere informatie

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs w Jaarrekening 2006 - Balans - Resultatenrekening - Begroting 2007 - Liquiditeitsoverzicht StOK (Stichting Onderhoud van de Koornbeurs) Postbus 2914 2601CX Delft Tel.: 015-2124742 KvK.: 41147238 Email:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

In juni wordt een voorschot op de bijdrage betaald, in december volgt het restant.

In juni wordt een voorschot op de bijdrage betaald, in december volgt het restant. Bijdrage 2017 Aanvraagformulier Landelijke bijdragen aan afdelingen Met dit formulier kan de afdeling de bijdrage 2017 van de landelijke partij aanvragen. Dit formulier moet uiterlijk 15 april 2017 ontvangen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening Onderwerpen 28 april 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

In juni wordt een voorschot op de bijdrage betaald, in december volgt het restant.

In juni wordt een voorschot op de bijdrage betaald, in december volgt het restant. Bijdrage 2016 Aanvraagformulier Landelijke bijdragen aan afdelingen Met dit formulier kan de afdeling de bijdrage 2016 van de landelijke partij aanvragen. Dit formulier moet uiterlijk 15 april 2016 ontvangen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven Fotografica

Inkomsten en uitgaven Fotografica Inkomsten en uitgaven Fotografica 2013 Totaal jaar Totaal jaar Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting +/- 2012 2013 Begr 2014 Contributie binnenland leden 27.736 Contributie buitenland leden 3.946 Contributie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Onderhouds- en serviceabonnement

Onderhouds- en serviceabonnement Onderhouds- en serviceabonnement Zekerheid met een onderhoud- of serviceabonnement. Uw gastoestellen vragen jaarlijks om onderhoud. Dit houdt in dat deze moeten worden schoongemaakt, gecontroleerd en afgesteld.

Nadere informatie

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren.

Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Hieronder volgt onze uitleg over het Serviceabonnement voor particulieren. Introductie U overweegt een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk.

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt 1 Inleiding 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement (hierna: HR) van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt (hierna: PB) omvat een nadere uitwerking van de

Nadere informatie

Voorwaarden Service- & Onderhoudsabonnement Perfect geregeld

Voorwaarden Service- & Onderhoudsabonnement Perfect geregeld Voorwaarden Service- & Onderhoudsabonnement Perfect geregeld Inclusief onderhoud Inclusief voorrijkosten Inclusief arbeidskosten Inclusief materialen Het Perfect-geregeld-abonnement voorziet in het jaarlijks

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR Doelstelling ouderraad: - de samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen en ouders te bevorderen; - de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel Jaarverslag 2014 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel verslag 2014 en begroting 2015 Woord vooraf Het jaarverslag over 2014 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn ALGEMEEN Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Oudervereniging Basisschool Essesteijn en is opgericht op 1 augustus 1993. Zij is gevestigd in Voorburg.

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB. PK-0978-b-12-1-b

Bijlage VMBO-KB. landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB. PK-0978-b-12-1-b Bijlage VMBO-KB 2012 landbouw en natuurlijke omgeving agrarische bedrijfseconomie CSPE KB PK-0978-b-12-1-b Onderdeel A boekhouden opdracht 1 balansen van Ekama en van Van den Berg balans Ekama per 31 december

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën Traction Avant Nederland Verenigingsjaar 2010 De financiën Balans 2010 Vereniging Traction Avant Nederland Debet 2010 2009 Credit 2010 2009 Kantoorinventaris 0,00 0,00 Eigen vermogen 83.399,39 93.130,40

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Artikel 1 Leden en Donateurs (zie afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1. Behalve gewone leden, ereleden

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West.

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Hoofdstuk 1 Huishoudelijk reglement 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie