Opmerkingen Wmo Raad d.d bij concept verordening Wmo 2013 Reactie gemeente Moerdijk d.d. 9 januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opmerkingen Wmo Raad d.d. 24-12-2012 bij concept verordening Wmo 2013 Reactie gemeente Moerdijk d.d. 9 januari 2013"

Transcriptie

1 Opmerkingen Wmo Raad d.d bij concept verordening Wmo 2013 gemeente Moerdijk d.d. 9 januari Art 1.c. Belanghebbende. Als zodanig is de omschrijving van deze term duidelijk. De vraag is echter of het laten doen van een aanmelding/aanvraag ook geldt voor ouders voor hun kinderen, curator/zaakwaarnemer voor een handelings-onbekwaam persoon of iemand die in de schuldhulpverlening zit. Mijn vraag is of ook de V.G.en psychiatrie duidelijk genoeg in beeld komt? Een aanmelding mag door iedereen gedaan worden, bijvoorbeeld ook door iemand van de thuiszorg. Naar aanleiding van de aanmelding wordt contact opgenomen met belanghebbende voor een oriënterend huisbezoek. In artikel 1 lid d van de verordening (definitie aanmelding) is in het aangepaste concept duidelijker opgenomen dat een aanmelding ook namens de belanghebbende gedaan mag worden. Een aanvraag vervolgens moet ingediend worden door de belanghebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger. Voor kinderen tot 18 jaar zijn de ouders sowieso de wettelijke vertegenwoordiger, zij kunnen dit ook zijn bij meerderjarige kinderen (met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking). Ook een curator / zaakwaarnemer kan aangewezen zijn als wettelijke vertegenwoordiger en in die hoedanigheid een aanvraag namens de belanghebbende doen. In artikel lid q en artikel 6 is dit aangepast. 2. Art 1.h. De term Hoofdverblijf komt slechts voor in art 19 lid 2a in de tekst van de verordening zelf. Wel wordt veelvuldig woning genoemd. Dit zou tot verwarring kunnen leiden. In de toelichting op dit punt wordt nog vermeld dat verblijf (vakanties, weekenden etc) thuis, naast verblijf in een AWBZ instelling, geen hoofdverblijf dit. Dit is te rechtvaardigen, maar houdt dit ook in dat er geen compensaties c.q. aanpassingen (welke kan ook) zouden plaatsvinden in het huis (van bijv. ouders)?? Op grond van 19 lid 2a zou dit immers niet mogelijk zijn. In de definitie van Hoofdverblijf (artikel 1 lid g.) wordt aangegeven dat het hier om de woning gaat. Vervolgens wordt in de verordening verder de term woning gehanteerd. In de VNG modelverordening is bezoekbaar maken van de woning niet opgenomen. De Centrale Raad van Beroep heeft in zijn uitspraak van (nr.09/1743) geoordeeld dat de het college uitsluitend een compensatieverplichting heeft jegens degenen die in de betreffende gemeente woonplaats hebben. En dat iemand niet in meerdere gemeenten tegelijkertijd woonplaats kan hebben. Uit de genoemde uitleg volgt dat de gemeente voor het bezoekbaar maken van de woning geen voorziening hoeft te treffen. In de praktijk komt in Moerdijk het bezoekbaar maken nauwelijks voor (ons zijn over de afgelopen 10 jaar 2 gevallen bekend). Mocht een dergelijke ondersteuningsvraag aan de orde zijn en het doorlopen van de verantwoordelijkheidsladder niet voor een voldoende oplossing zorgen dan kan mogelijk de hardheidsclausule van de verordening een oplossing bieden. 1

2 3. Art.1.p. Verantwoordelijkheidsladder. Wij begrijpen de 5 genoemde punten als treden van de verantwoordelijkheidsladder. Wellicht is het verstandig om in de toelichting voorbeelden te geven bij elke trede voor meer inzicht in de aldaar bedoelde WMO voorzieningen. In de artikelsgewijze toelichting zijn bij art 1. lid P. voorbeelden toegevoegd. Die tekst luidt als volgt: Hieronder is per trede van de verantwoordelijkheidsladder een voorbeeld van een compenserende oplossing gegeven. Deze voorbeelden zijn niet uitputtend en uitsluitend. 1. Wat kan belanghebbende op eigen kracht? Bijvoorbeeld: Iemand rijdt nog auto waardoor hij zelf in zijn vervoersbehoefte voorziet. 2. Wat kan het sociaal netwerk van belanghebbende? Bijvoorbeeld: een buurvrouw geeft aan bij haar wekelijkse boodschappen ook voor de belanghebbende de boodschappen mee te willen nemen. 3. Wat kan met een algemene/ voorliggende voorziening? Bijvoorbeeld: iemand gaat bij het eetpunt in het verzorgingshuis eten omdat hij de boodschappen voor het avondeten niet meer zelf kan doen. 4. Wat kan met een individuele Wmo voorziening die collectief georganiseerd is? Bijvoorbeeld: het collectief vervoer waar meerdere personen tegelijk gebruik maken van de taxibus. 5. Wat kan met een individuele Wmo-voorziening die individueel georganiseerd is? Bijvoorbeeld: een traplift om gebruik te kunnen blijven maken van de slaapkamer en badkamer boven. 4. Art 1.q. In de toelichting is vermeld dat bijv. ingeval van afschrijving het gesprek achterwege kan blijven. In veel gevallen zal dit het geval zijn, maar ik neem aan dat de gemeente ook periodiek de situatie opnieuw zal willen bezien: zowel om de inzet van voorzieningen te kunnen beperken, als ook om uit te breiden als het nieuwe gesprek hiertoe aanleiding geeft. In hoeverre neemt de gemeente hiertoe zelf het initiatief? Bij vervanging (in geval van afschrijving) kan een gesprek achterwege blijven maar alleen dan als duidelijk is dat er niets veranderd is in de situatie van de belanghebbende. In onze gekantelde werkwijze zullen we inregelen dat we bij vervanging van een voorziening inzichtelijk krijgen of er veranderingen zijn in de situatie van de belanghebbende of dat er een andere aanleiding is om met de belanghebbende in gesprek te gaan. Op dat moment zal de gemeente contact met de belanghebbende opnemen voor het inplannen van een gesprek. 2

3 5. Art. 3 en art. 6 (PM: opmerking vervallen in tweede concept) In de procedure is voorzien dat een scheiding plaatsvindt tussen aanmelding en aanvraag. Wat zijn de mogelijkheden van beroep van een belanghebbende indien de aanmelding en het gesprek niet leiden tot een formele aanvraag. Er wordt immers geen beschikking afgegeven waartegen de persoon in beroep kan gaan. De gekozen werkwijze t.a.v. de Kanteling hoeft de belanghebbende er niet van te weerhouden een aanvraag in te dienen als hij daarop staat. Hierdoor staan de mogelijkheden van beroep altijd open. 6. Art. 5 lid 4 en diverse andere artikelen De term goedkoop is weliswaar begrijpelijk uit oogpunt van de gemeente, maar in hoeverre zou in de verordening niet vermeld moeten worden dat de voorziening ook bruikbaar, effectief en efficiënt of functioneel zou moeten zijn. Dit komt wel in de toelichting naar voren, maar niet in de verordening. Wellicht is dit te ondervangen met een begripsdefinitie. Tevens vragen wij ons af of goedkoop bedoeld is voor alle voorzieningsvormen. Zo ja, wordt er ook gekeken naar de kwaliteit van de voorzieningen. Tot op heden dienen voorzieningen voor de deelname aan het verkeer geschikt te zijn voor een duur van 5 jaar. Hier is belangrijk dat er naar de kwaliteit van de voorzieningen gekeken wordt zodat de belanghebbende er ook gedurende 5 jaar mee vooruit kan. Het is niet de term goedkoop die door de gemeente wordt gebruikt maar de term goedkoopst compenserend. Het compenserend zijn van de oplossing staat voorop. De elementen bruikbaar, effectief en efficiënt, functioneel én de kwaliteit van de voorzieningen spelen bij het bepalen of een voorziening compenserend is een rol. De hoogste bestuursrechter heeft zich ook uitgelaten over de term goedkoopst compenserend. Hij zegt hierover: De begrippen goedkoopst en compenserend moeten in onderlinge samenhang worden bezien. De volgorde waarin deze begrippen zijn geplaatst, betekent niet dat bij de afweging die wordt gemaakt, de hoogte van de kosten van de voorziening voorop staat en pas in tweede instantie wordt gekeken of de voorziening als compensatie kan worden aangemerkt. Goedkoopst compenserend betekent dat een voorziening altijd compenserend moet zijn. Pas als er meerdere compenserende voorzieningen zijn, kan de goedkoopste compenserende voorziening worden gekozen. (bron: LJN: BK3321, Centrale Raad van Beroep, 28 oktober 2009, 08/1600 Wmo) Deze jurisprudentie is in de artikelsgewijze toelichting opgenomen. 7. Art. 5 lid 6: een verslag van het gesprek wordt alleen gemaakt (toegestuurd) als een aanvraag niet aan de orde blijkt te zijn. Het zou beter zijn als in alle gevallen een verslag wordt opgemaakt en toegestuurd, mede omdat dit als onderbouwing van de aanvraag kan dienen. 3

4 Wordt verder nog door het Wmo loket hulp aangeboden bij het opstellen en indienen van de aanvraag? Als tijdens het gesprek blijkt dat een aanvraag voor een individuele Wmo voorziening aan de orde is dan wordt door de Wmo consulent de aanvraag / het aanvraagformulier samen met de belanghebbende doorgenomen. De consulent maakt daarnaast naar aanleiding van het gesprek een rapportage, wat door de consulent als onderbouwing bij de aanvraag / het aanvraagformulier wordt gevoegd. Op verzoek kan deze rapportage aan de belanghebbende worden verstrekt. Hulp door het Wmo loket bij het opstellen en indienen van de aanvraag zal in de praktijk niet nodig zijn omdat de Wmo consulent tijdens het huisbezoek met de belanghebbende de aanvraag doorloopt en de consulent op dat moment helpt met het invullen van het aanvraagformulier. 8. Art. 7, lid 1a Schoon zijn van een huis is een lastig begrip. In hoeverre zijn er kwalitatieve normen beschikbaar en zijn deze in de verordening op te nemen? De norm die voor ons leidend is bij het schoon zijn van een huis is dat vervuiling voorkomen wordt. Dat is in de artikelsgewijze toelichting opgenomen. Verder is schoon zijn een zodanig subjectief begrip dat daar geen kwalitatieve normen voor in de verordening opgenomen worden. De indicatie geeft vervolgens aan welke huishoudelijke werkzaamheden moeten gebeuren en hoeveel tijd daarvoor beschikbaar is. 9. Art 7 lid 1b en 1c. De woorden voorzien zijn (voedsel) en aanwezig zijn (kleding) zouden misverstanden kunnen oproepen. Ik neem aan dat niet bedoeld is de aankoop van dergelijke zaken. In de toelichting gebruikt men de term beschikbaar zijn. Er wordt inderdaad niet de aankoop (in de zin van de bekostiging) van dergelijke zaken bedoeld. Bij lid 1 b. kan het doen van boodschappen wel tot de mogelijkheden behoren. Bij het aanwezig zijn van kleding (lid 1 c.) wordt zowel niet gedoeld op het aanschaffen van kleding (winkelen) als de bekostiging van de kleding. Het gaat om de kleding die iemand (al) in zijn bezit heeft. Omdat woorden als voorzien zijn van, aanwezig zijn of beschikbaar zijn op meerdere manieren te interpreteren zijn is dit in de artikelsgewijze toelichting verder toegelicht. 10. Art.7 lid 1d. Het gaat volgens de toelichting hierbij om de ondersteuning in het verzorgen kinderen. Deze term staat zelf niet in de verordening. Verder staat in de toelichting dat het ondersteunen van een ontregeld gezin valt onder de Wet op de jeugdzorg en dat intensieve zorg voor gehandicapte kinderen onder de AWBZ valt. 4

5 Moeten deze zaken dan niet in artikel 19 opgenomen worden of valt dit automatisch onder de volgorde van de verantwoordelijkheidsladder (algemene en voorliggende voorzieningen)? De term ondersteuning is aan artikel 7 lid 1 d. toegevoegd. Zaken als ondersteuning uit de Wet op de jeugdzorg en de intensieve zorg voor gehandicapte kinderen die onder de AWBZ valt, vallen inderdaad automatisch onder de volgorde van de verantwoordelijkheidsladder. 11. Art. 8 lid 1 Aan het eind van dit artikel is toegevoegd waar men over beschikt. Dit zou verwarring kunnen scheppen omdat beschikken ook een juridische component heeft. Deze zinsnede is overgenomen uit de modelverordening Wmo van de VNG. Beschikken heeft inderdaad ook een juridische component, de tekst in de verordening is als volgt aangepast: de woning die als hoofdverblijf dient. 12. Art. 8 lid 3 en 4 (PM: opmerking vervallen in tweede concept) Houdt dit in dat er geen voorziening in de vorm van een verhuiskostenvergoeding mogelijk is? Een verhuiskostenvergoeding is immers ook een individuele voorziening, alleen in financiële zin. Niet van toepassing omdat opmerking is vervallen in tweede concept. 13. Art. 10 Hier wordt gesproken over de directe woonomgeving. Deze staat echter niet in art.1 gedefinieerd. Wel in de toelichting (5 OV zones). Wij gaan er tevens van uit dat de in de toelichting genoemde km geldt voor het vervoer binnen de 5 zones en niet gelden voor het Valys vervoer buiten de directe omgeving. Het aantal kilometers van 1500 tot 2000 als omvang van de compensatie geldt voor de Wmo, dus voor het zich lokaal verplaatsen in de directe woon-en leefomgeving. Voor Valys gelden de normen die landelijk worden vastgesteld. Aan de artikelsgewijze toelichting is toegevoegd dat deze omvang geldt voor de Wmo. 14. Artikel 16 lid 2 Wordt bij de bepaling van de hoogte van de PGB gekeken naar de vraag hoe lang de voorziening kan worden gebruikt? Wordt bij de vergoeding van de instandhoudingskosten rekening gehouden met het feit dat onderhoud jaarlijks duurder wordt. In artikel 26 is wel gemeld dat bedragen jaarlijks aangepast worden. Is van te voren voor onderhoudskosten voldoende deze verhoging in te schatten? 5

6 Een persoonsgebonden budget voor een voorziening bestaat uit een bedrag voor de aanschafwaarde voor deze voorziening, waarbij we uitgaan van een minimale gebruiksduur van 5 jaar en als maximale gebruiksduur het moment dat de voorziening technisch afgeschreven is. Daarnaast wordt een bedrag voor instandhoudingskosten uitbetaald. Dit is bedoeld voor vijf jaar. Het bedrag is zodanig opgebouwd dat er in de eerste jaren op overgehouden wordt. Er zullen dan namelijk nog geen kosten voor reparatie zijn omdat deze nog onder de garantie vallen. Later kunnen deze kosten toenemen. Gemiddeld genomen is het bedrag voldoende om vijf jaar in de instandhoudingskosten te voorzien. Als de voorziening na vijf jaar technisch nog niet afgeschreven is dan zal de gemeente jaarlijks een aanvullend PGB voor instandhoudingskosten verstrekken, dit is gebaseerd op het prijspeil van dat moment. 15. Art. 17 lid 1 en 2 Tegemoetkomingen voor woningaanpassingen worden uitbetaald aan de eigenaar. In de toelichting wordt vermeld dat deze bij huurwoningen betaald wordt aan de verhuurder. Omdat de verhuurder niet tevens eigenaar behoeft te zijn, moet m.i. de tekst in de verordening aangepast worden. Bovendien kan er sprake zijn van woningaanpassingen met een roerend karakter. Deze zijn voor rekening van een huurder, zodat de tegemoetkoming aan de huurder uitbetaald zou moeten worden. Indien dergelijke aanpassingen hier niet bedoeld zijn, waar is dan in de verordening opgenomen dat hiervoor ook compensatie mogelijk is. Bijv. verlaging van een keukenaanrecht, die niet in natura verstrekt wordt. Naar aanleiding van uw opmerking is in de artikelsgewijze toelichting aangepast dat de verhuurder niet altijd de eigenaar van de woning hoeft te zijn. Woonvoorzieningen met een roerend karakter (zoals een douchestoel of een traplift) worden verstrekt aan de belanghebbende (woningeigenaar of huurder), in de vorm van een naturavoorziening of in de vorm van een PGB dat aan de belanghebbende wordt uitbetaald. Bij aard-en nagelvaste woningaanpassingen (zoals de verlaging van de keukenaanrecht waar u aan refereert) is sprake van een financiële tegemoetkoming die uitbetaald wordt aan de eigenaar van de woning. In artikel 12 is bepaald welke mogelijke verstrekkingswijzen de Wmo kent. In artikel 17 is bepaald dat waarvoor financiële tegemoetkomingen verstrekt worden (woningaanpassingen en de zaken die genoemd zijn in lid 3). De overige voorzieningen op het resultaatsgebied wonen in een geschikte woning worden in natura / in de vorm van een PGB verstrekt. 16. Art. 18 lid 2.b. Hierbij is geen sprake van een eigen bijdrage of eigen aandeel, maar in de toelichting is wel vermeld dat (terecht) sprake is van een gebruikersbijdrage (strippen). Is een en ander wel duidelijk genoeg verwoord? Wij zullen in de praktische communicatie richting belanghebbenden over de eigen bijdrage duidelijk vermelden dat voor het collectief vervoer een gebruikersbijdrage van toepassing is en dat deze los staat van de eigen bijdragen/ eigen aandeel systematiek. 6

7 17. Art. 19 lid 2.c. Terecht wordt een aanvraag geweigerd op genoemde gronden. In de toelichting is echter opgemerkt dat de belanghebbende zelf moet zorgen voor een verhoging van de opstalverzekering. In hoeverre wordt/zal dit in de uitvoeringspraktijk gemeld worden aan de betrokkenen zodat verrassingen uitgesloten zijn. Indien van toepassing zullen wij belanghebbende erop wijzen dat de verstrekte voorziening van invloed kan zijn op de opstalverzekering en dat het verstandig is na te gaan of verhoging aan de orde is. 18. Art. 19 lid 2.d. In de verordening wordt gesproken over de aard van materialen, terwijl in de toelichting gesproken wordt over verkeerd gebruik. Dit laatste lijkt juister omdat de aard van het materiaal lang niet altijd door belanghebbende bepaald kan/kon worden. Is er overigens een echte noodzaak dit onderdeel op te nemen? Omdat de toelichting en de tekst van de verordening niet met elkaar overeen komen is de toelichting is als volgt aangepast: Vloeien de aantoonbare beperkingen in het normale gebruik van de woning voort uit de aard van de in de woning gebruikte materialen, dan weigert het college de voorziening. Voorbeelden daarvan zijn: astmatische klachten of allergische reactie door bepaalde vloerbedekking, een houten vloer die doorbuigt of vocht en tocht door achterstallig onderhoud van de woning. In het laatstgenoemde voorbeeld kan ook sprake zijn dat de woning niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen (niveau sociale woningbouw). De belanghebbende is verantwoordelijk, zoals ieder ander, om zaken als vocht, tocht en achterstallig onderhoud zelf op te lossen (indien het een eigen woning betreft) of zijn verhuurder hiervoor aansprakelijk te stellen. 19. Art 19 lid 2.e. Ik kan me goed voorstellen dat de gemeente geen voorziening wil toekennen als er verhuisd wordt naar een inadequate woning. De toelichting is echter (veel) duidelijker dan de tekst in de verordening. Er zou bijvoorbeeld ook toegevoegd kunnen worden dat eerst toestemming verleend moet worden. Het is voor een belanghebbende raadzaam om aan de gemeente mede te delen dat hij op basis van een belangrijke reden gaat verhuizen. Echter een verplichting opnemen om hier vooraf toestemming voor te vragen is niet noodzakelijk omdat de gemeente ook achteraf kan nagaan of er van een dergelijke belangrijke reden sprake was. 20. Art. 19 lid 2.f. De tekst in de verordening is ook hier moeilijk geformuleerd door het gebruik van niet verhuisd: wellicht is het beter dit positief te stellen: geen vergoeding bij verhuizing naar een ongeschikte woning, tenzij met voorafgaande toestemming. 7

8 Als we lid f. zouden vervangen door geen voorziening wordt toegekend als verhuisd wordt naar een ongeschikte woning dan benadelen we daarmee de belanghebbende omdat de strekking van dit artikel dan anders wordt. Dit artikel in de verordening maakt het namelijk mogelijk om voorzieningen toe te kennen voor de op dat moment meest geschikte woning, tenzij er vooraf toestemming is verleend. Als we alleen spreken over een ongeschikte woning dan sluiten we die mogelijkheid uit. 21. Art. 20 lid c. Wordt dit schriftelijk vastgelegd en medegedeeld? De belanghebbende krijgt hiervan schriftelijk bericht. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht artikel 4:5 lid 1 en lid 4. In de artikelsgewijze toelichting wordt dit opgenomen. Lid 1. Het bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien: a. de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of b. de aanvraag geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2:15, of c. de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen. Lid 4. Een besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvrager bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 22. Art 22 lid c. d. e. Hoe wordt hier mee omgegaan bij de V.G. psychiatrische patiënten etc mede in relatie tot de term belanghebbende en de definitie ervan. Ook hier graag met redenen omkleed vastleggen en mededelen. In de artikelsgewijze toelichting op artikel 22 lid e. is opgenomen dat alvorens tot intrekking over te gaan grondig onderzocht dient te worden of het wangedrag past in het ziektebeeld van de persoon. Indien het gedrag past binnen het ziektebeeld van de belanghebbende dan mag hij niet worden uitgesloten van een compenserende voorziening. Een besluit tot intrekking zal hierdoor altijd zorgvuldig genomen worden, rekening houdend met iemands verstandelijke en/of psychiatrische beperkingen. Intrekken van een voorziening is een besluit dat schriftelijk en met redenen omkleed aan de belanghebbende zal worden medegedeeld en bovendien voor bezwaar en beroep vatbaar is. 8

9 23. Art. 28 Wat is de reden om de datum van 9 september te kiezen voor de eigen bijdrage (en niet bijv. 1 of 30 september). In de toelichting is een overgangstermijn van 5 maanden gemeld, terwijl de ingangsdatum 1/4 is. In de toelichting is vermeld dat deze voorzieningen teruggegeven kunnen worden. Met ingang van welke datum dient dat dan te geschieden: april of 9 september? 9 september 2013 is de datum waarop de eerstvolgende CAK periode na 1 september 2013 start. Als we van 1 september zouden uitgaan zouden we over 1/3 periode nog gegevens moeten aanleveren. Dat maakt het er voor alle betrokkenen niet duidelijker op. Daardoor is de overgangstermijn dus ruim vijf maanden. Voorzieningen kunnen teruggegeven worden vanaf 1 april Overigens kunnen mensen op elke gewenst moment hun voorziening teruggeven, dit kan dus ook nog na 9 september Alleen zullen zij dan wel vanaf 9 september 2013 tot het moment dat zij de voorziening teruggeven een eigen bijdrage moeten betalen. 24. In de toelichting is sprake van de volgende documenten: - Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning - Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Worden deze nog voorgelegd aan de Wmo-raad? Jazeker worden deze voorgelegd aan de Wmo Raad. We willen u vragen om deze in uw vergadering van 13 maart aanstaande te agenderen. Wij zullen u de stukken minimaal twee weken van tevoren toesturen. 9

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

Toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude Toelichting Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2012 Zoeterwoude Inleiding De nieuwe beleidsregels vormen met de nieuwe verordening een trendbreuk met de oude regels (ooit verstrekkingenboek geheten),

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Reactie op advies Wmo-raad

Reactie op advies Wmo-raad Reactie op advies Wmo-raad Reactie op schriftelijk advies van de Wmo-raad van 6 februari 2012. Verordening 1. Hoofdstuk 1: wij hebben moeite met de scheiding van aanmelding en aanvraag. Wij willen dat

Nadere informatie

VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN

VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN TOELICHTING VERORDENING WMO VOORZIENINGEN GEMEENTE GRONINGEN Inleiding Dit is de tweede verordening nadat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vanaf 1 januari 2007 van toepassing is. In de eerste

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De te bereiken resultaten...

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Wet 3 College 3 Lid 3. Compensatieplicht 3 Lid 4. Aanmelding 3 Lid

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 officiële titel citeertitel wettelijke grondslag Verordening Voorzieningen Wmo Gemeente Heerenveen Verordening Voorzieningen Wmo Artikel 5 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN 2013 verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lopik. Nr. 187414 29 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik,

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijziging nr. 1: Hoofdstuk 1. Begripsbepaling In artikel 1 wordt aangegeven dat voor de omschrijving van de begrippen in

Nadere informatie

Wijzigingen ten opzichte van de concept-verordening van juli 2006

Wijzigingen ten opzichte van de concept-verordening van juli 2006 Bijlage V Wijzigingen ten opzichte van de concept-verordening van juli 2006 Artikel 1.1 begripsbepalingen: Artikel 1.1 lid 1 sub b: compensatiebeginsel compensatieplicht In de algemene toelichting (p.17,

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012 Inhoud HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 HOOFDSTUK 2. RESULTAATGERICHTE COMPENSATIE 5 Artikel 2. De te

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, stb. 2006, nr. 351; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Met het amendement van Tweede Kamerlid Van Miltenburg (TK, vergaderjaar , 30131, nr. 65), luidt artikel 4 Wmo als volgt:

Met het amendement van Tweede Kamerlid Van Miltenburg (TK, vergaderjaar , 30131, nr. 65), luidt artikel 4 Wmo als volgt: Bijlage 1 Samenvatting De Wmo-compensatieplicht in de praktijk een onderzoek naar de jurisprudentie ter zake Met het amendement van Tweede Kamerlid Van Miltenburg (TK, vergaderjaar 2005-2006, 30131, nr.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - de Verordening

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer

Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2014 Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer 2014 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 Concept: 4.3 (16-10-12) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 RESULTAATGERICHTE

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Inleiding. Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 5 Wet... 5 College... 5 Lid 3. Compensatieplicht...

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM INHOUD VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM... 1 HOOFDSTUK BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Nummer: 106-127 Portefeuillehouder: Schalkwijk Onderwerp: Vaststellen Verordening voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen?

Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen? Bezuinigingen 2012: wat gaat er veranderen? Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die op 1 januari 2012 ingaan: Hulp bij het huishouden Normtijden: zo mogelijk verlaagd Tot nu toe wordt bij

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Coevorden

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Coevorden Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Coevorden Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Lid 1 Wet Lid 2 College Lid 3 Compensatieplicht/beginsel

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Inleiding. Naast een Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Verstrekkingenboek Wmo is er ook een gemeentelijke Financieel Besluit Wmo. In dit besluit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Lid 1. Aanmelding 4 Lid 2. Aanvraag 4 Lid 3. Algemeen gebruikelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. : Verordening Wet Maatschappelijke ondersteuning Roerdalen 2011. Indiener agendapunt

Raadsvoorstel. Onderwerp. : Verordening Wet Maatschappelijke ondersteuning Roerdalen 2011. Indiener agendapunt Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening Wet Maatschappelijke ondersteuning Roerdalen 2011. Indiener agendapunt : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder(s): J. Teuwen Gevraagd besluit

Nadere informatie

CONCEPT VERORDENING. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Kerkrade

CONCEPT VERORDENING. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Kerkrade CONCEPT VERORDENING Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kerkrade 2012 Concept Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Kerkrade 1 Bijlage bij ontwerpbesluit nr. 12Rb044

Nadere informatie

Verordening Wmo Winsum

Verordening Wmo Winsum Verordening Wmo Winsum De raad van de gemeente Winsum Gelezen het voorstel van het college Gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning Besluit Vast te stellen de volgende Verordening Wmo

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

FINANCIEEL BESLUIT. maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude FINANCIEEL BESLUIT maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2017 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen In dit Financieel besluit is zoveel mogelijk de volgorde van de artikelen in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

besluit maatschappelijke ondersteuning Hulst 2014

besluit maatschappelijke ondersteuning Hulst 2014 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR318648_1 4 juli 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hulst 2014 besluit maatschappelijke ondersteuning Hulst 2014 Inleiding Het gemeentelijk besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Inspraak op de Wmo verordening Dalfsen

Inspraak op de Wmo verordening Dalfsen Inspraak op de Wmo verordening Dalfsen De Wmo raad is gevraagd om een advies uit te brengen op het nieuwe gekantelde Wmo beleid van de gemeente Dalfsen. Hiervoor is de verordening eind augustus 2012 toegestuurd.

Nadere informatie

Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015

Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 1. De nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 worden aangehaald als Nadere regels

Nadere informatie

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie.

Beleidsregels betreffende. tegemoetkoming kosten kinderopvang. op grond van sociaal medische indicatie. Het college van Burgemeester en Wethouders van Brielle, gelet op artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels betreffende tegemoetkoming kosten kinderopvang

Nadere informatie

Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf Postbus AA LANDGRAAF

Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf Postbus AA LANDGRAAF Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf 6370 AA LANDGRAAF Landgraaf, Onderwerp Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzake Hulp bij het huishouden in relatie tot de Landgraafse situatie. Verzonden

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012 Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012 De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2011, registratienummer 11/17097; gelet op

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014 Gemeenteblad nr. 135, 26 juni 2014 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen 1. In deze regels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Versie : 2 Datum : 23 november 2010 Samengesteld door : Maatschappelijke aangelegenheden Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en verder

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en verder Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en gemeente Valkenswaard Team Zorg, Welzijn en Onderwijs INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Reactie/advies: WMO-raad Uden Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2006, nr. 20; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Modelverordening maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld de Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kapelle 2011 vast te stellen.

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld de Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kapelle 2011 vast te stellen. Besluitvormende raadsvergadering: 27 september 2011 Portefeuillehouder: L.F. Kosten AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/43 Datum : 23 augustus 2011 Onderwerp : Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter,

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter, uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2012/U1T/43299 10 september 2012 F. van der Heide BS/Sociale Zaken 0475-359 812 AAN de voorzitter van de

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

In chronologische volgorde behandelen we onderstaand de hoofdstukken uit de concept verordening Wmo 2015.

In chronologische volgorde behandelen we onderstaand de hoofdstukken uit de concept verordening Wmo 2015. Adviesraad Wmo Gemeente Wijk bij Duurstede Aan: College van B&W Gemeente Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 24 september 2014 Betreft: Advies inzake de concept Wmo-verordening 2015, op de versie welke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening...

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014;

De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Millingen aan de Rijn. Nr. 18997 7 april 2014 De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Wijzigingen Verordening Individuele Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gulpen-Wittem 2010

Wijzigingen Verordening Individuele Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gulpen-Wittem 2010 Wijzigingen Verordening Individuele Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gulpen-Wittem 2010 Verordening 2007 Verordening 2010 (concept) Opmerkingen Verordening 2010 (definitief) Opmerkingen Artikel

Nadere informatie

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving 24 februari 2011 1 Inhoud 1. Wijzingen in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning... 2 2. Wijzigingen

Nadere informatie

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 24-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0368 Vastgestelde beleidsregels - Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Zoeterwoude

Nadere informatie

Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014

Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR310635_1 1 juni 2016 Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014 De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november

Nadere informatie