Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 149 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 mei 2005 De commissie voor Justitie 1 heeft ter voorbereiding op een te organiseren rondetafelgesprek inzake letselschade, een aantal vragen en stellingen voorgelegd aan de minister van Justitie bij brief van 31 maart 2005 (Just ). De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 12 mei Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer De griffier van de commissie, Coenen 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), De Vries (PvdA), Van Heemst (PvdA), Vos (GroenLinks), Rouvoet (ChristenUnie), Adelmund (PvdA), De Wit (SP), Albayrak (PvdA), Luchtenveld (VVD), Wilders (Groep Wilders), Weekers (VVD), De Pater-van der Meer (CDA), voorzitter, Cqörüz (CDA), Verbeet (PvdA), ondervoorzitter, Wolfsen (PvdA), De Vries (CDA), Van Haersma Buma (CDA), Eerdmans (LPF), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Van Fessem (CDA), Straub (PvdA), Griffith (VVD), Van der Laan (D66), Visser (VVD), Azough (GroenLinks), vacature (algemeen) en vacature (algemeen). Plv. leden: Jonker (CDA), Dijsselbloem (PvdA), Timmer (PvdA), Halsema (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Kalsbeek (PvdA), Van Velzen (SP), Tjon-A-Ten (PvdA), Van Baalen (VVD), Blok (VVD), Hirsi Ali (VVD), Aasted Madsen-van Stiphout (CDA), Jager (CDA), Van Heteren (PvdA), Arib (PvdA), Buijs (CDA), Sterk (CDA), Varela (LPF), Joldersma (CDA), Ormel (CDA), Van Dijken (PvdA), Örgü (VVD), Lambrechts (D66), Rijpstra (VVD), Karimi (GroenLinks), Hermans (LPF) en Vergeer (SP). KST tkkst29800VI-149 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2005 Tweede Kamer, vergaderjaar , VI, nr

2 1 De ASP meent dat de initiatieven, met name de stichting, opleiding en de registratie van medische deskundigen (ORMED), die zijn genomen om te komen tot het verbeteren en het bewaken van de kwaliteit van medische deskundigenberichten in de letselschadepraktijk, financiële en facilitaire ondersteuning door het Ministerie van Justitie verdienen. Deelt de minister deze opvatting? Het inschakelen van deskundigen in een letselschadezaak is veelal onontbeerlijk. Zo zijn medisch deskundigen nodig voor het beantwoorden van de vraag of er medisch gezien causaliteit bestaat tussen het ongeval en de klachten en, in een later stadium, voor het vaststellen van causaliteit tussen het ongeval en de financiële schade. Het medische deskundigenbericht is veelal doorslaggevend voor de verdere schaderegeling. Komt het tot een gerechtelijke procedure, dan speelt het bericht een rol in de uitkomst van die procedure. Ik onderschrijf dan ook het initiatief van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), het Personenschade Instituut Verzekeraars (PIV), de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken, de Werkgroep Artsen Advocaten en de medisch specialisten om de Stichting Opleiding en Registratie Medisch Deskundigen (Stichting ORMED) op te richten. Medewerking wordt verleend door personen met een rechterlijke achtergrond en diverse wetenschappelijke verenigingen van medische specialisten. Het doet mij genoegen dat deze stichting weer contacten onderhoudt met een interdisciplinaire werkgroep medische deskundigen van de Vrije Universiteit, waaraan ook wordt deelgenomen door deskundigen afkomstig uit de wetenschap, rechterlijke macht, verzekeringsmaatschappijen en letselschadeadvocatuur (LSA en ASP). Justitie stimuleert voorts het project van de Raad voor de Rechtspraak om de benoeming van deskundigen, waaronder ook medisch deskundigen, en de inrichting van het deskundigenonderzoek te uniformeren en te stroomlijnen. Kortom: organisaties zijn voortvarend en actief. Van een behoefte aan andere faciliteiten die slechts door de overheid ter beschikking zouden kunnen worden gesteld, is mij niet gebleken. 2 Bij de ASP bestaat de indruk dat medisch adviseurs van verzekeraars onder druk worden gezet om het medisch advies te kleuren naar de wensen van de schadebehandelaar van de verzekeraar. Het is in het algemeen lastig hiervoor bewijzen te vinden, daar deze praktijk zich normaal gesproken buiten het zicht van buitenstaanders voltrekt. Toch heeft de ASP hier een bewijs voor. Het gaat om een advies van een medisch adviseur van Univé, waarbij bij het doorzenden aan de advocaat kennelijk abusievelijk is vergeten de opdracht uit het advies te halen. De opdracht luidt letterlijk: «Doel is om de expertise van Stenvers ter zijde te stellen en toe te werken naar een nieuwe medische expertise. Is dit mogelijk? Op de achtergrond dreigt een procedure.» Voor de goede orde: de expertise waarover wordt gesproken was in gezamenlijk overleg met Univé tot stand gekomen en Univé had zich aan de uitslag geconformeerd. Er is bij Univé geklaagd over deze expliciete opdracht. Univé heeft als verweer het volgende aangevoerd: «De medisch adviseur laat zich niet de wil of de wens van een schadebehandelaar opleggen, als hieraan geen medisch te begrijpen motivatie ten grondslag kan liggen» Uit deze reactie valt te destilleren dat Univé geen moeite heeft met de opdracht van de schadebehandelaar op zich, welke opdracht minstgenomen onbehoorlijk is te noemen. Voorts valt hieruit op te maken dat als de medisch adviseur op enigerlei wijze wel een medische onderbouwing kan vinden, hij wel aan de opdracht gehoor zal geven. Blijkbaar heiligt het doel (bestrijding van een claim) alle middelen. Wat is hierop de reactie van de minister? Tweede Kamer, vergaderjaar , VI, nr

3 Het betrekken van stellingen en trekken van algemene conclusies op basis van een concreet geval acht ik niet verstandig. Over de rol van deskundigen en adviseurs het volgende. Tijdens de afwikkeling van een letselschade wordt zowel het slachtoffer als de verzekeringsmaatschappij bijgestaan door een eigen medische adviseur. Deze medisch adviseurs zijn geen onafhankelijke derden, maar staan één van beide partijen bij in de afwikkeling. Zij zijn derhalve partijadviseur. Ook deze partijdadviseurs kunnen elkaar op een coöperatieve wijze tegemoet treden en kunnen trachten het geschil terug te brengen tot die onderdelen die partijen objectief verdeeld houden. Een uitwerking daarvan kan zijn dat de beide medisch adviseurs aangeven dat een bepaalde vraag zou kunnen worden voorgelegd aan een door beide partijen gezamenlijk te benaderen onafhankelijke deskundige. 3 Rechtsbijstandverzekeraars hebben met de WA-verzekeraars een vaste vergoeding afgesproken betreffende de vergoeding per letselschadedossier. Per dossier betaalt de WA-verzekeraar een vast bedrag van circa 2000,00 aan buitengerechtelijke kosten, ongeacht de ernst en omvang van de schade, of het een juridisch moeilijke zaak is of niet, etc. Dit systeem kan alleen in stand blijven als de kosten van behandeling tot een minimum beperkt blijven. Het is evident dat de wens de kosten in de hand te houden al snel zal kunnen botsen met de wens van de verzekerde op adequate rechtsbijstand. Vanwege het grote aantal dossiers per medewerker en de wens (noodzaak) de kosten te beheersen staat de individuele rechtsbijstandverlener van de rechtsbijstandverzekeraar onder grote druk om te schikken, ook al is dit niet in het belang van het verzekerde slachtoffer. Al helemaal zal getracht moeten worden te voorkomen dat doorgaans hoge kosten voor deskundigen worden gemaakt of kosten verband houdende met besprekingen met de slachtoffers. Het slachtoffer ziet zijn rechtsbijstandverlener dan ook zelden tot (soms letterlijk) nooit. De ASP stelt dat de genoemde prijsafspraken in strijd lijken met het belang van het verzekerde slachtoffer, zo ze al niet in strijd zijn met het mededingingsrecht. Wat is hierop de reactie van de minister? De afwikkeling van buitengerechtelijke kosten wordt ervaren als een van de belangrijkste knelpunten in het letselschadeproces. De vraag tot welk bedrag de verzekeraar ingevolge artikel 6:96 lid 2 BW verplicht is deze kosten te vergoeden, leidt vaak tot discussie. Het is goed dat afspraken kunnen worden gemaakt die geschillen daarover voorkomen. Ik kan niet beoordelen of de afspraak dat per letselschadedossier een vast bedrag wordt betaald die nadelen heeft die de ASP schetst. De stellingen van de ASP suggereren dat een rechtsbijstandverzekeraar niet aan zijn verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst voldoet. Structurele klachten in deze zijn mij niet bekend. 4en10 De leenfaciliteit die de minister voorstelt, levert naar het oordeel van de ASP vrijwel geen verbetering op en lijkt moeilijk uitvoerbaar. Zij biedt geen oplossing voor de kosten van de advocaat en de griffierechten. De quickscan waarvan de minister spreekt wordt in de praktijk bij het in behandeling nemen van de zaak al uitgevoerd door de advocaat in overleg met zijn medisch adviseur. Vergoeding van de kosten hiervan biedt weinig soelaas aan degenen die hun zaak willen doorzetten. Een quickscan (zelfs niet als die door een onafhankelijke arts zou worden uitgevoerd) zal de aansprakelijk gestelde partij echt niet verleiden tot erkenning van de aansprakelijkheid. In de praktijk bestaat geen behoefte aan een aparte quickscan, deze voegt niets toe en werkt alleen maar kostenverhogend. Slechts een gedegen onafhankelijk deskundigenonderzoek zal uitsluitsel kunnen geven over de aansprakelijkheid. De kosten Tweede Kamer, vergaderjaar , VI, nr

4 hiervan zijn echter veel hoger dan die van een quickscan. Verder gaat het in letselschadezaken niet alleen om kosten van medische deskundigen, maar ook om deskundigheid op niet medische terreinen zoals reken- en arbeidsdeskundigheid, waaraan ook hoge kosten zijn verbonden. No cure no pay is hier de enige oplossing voor mensen die niet de middelen hebben deze kosten te dragen. Hoe kijkt de minister hier tegen aan? Kan de minister ingaan op de kritiek van de ASP op de voorstellen over de leenfaciliteit en de quick scan? Deelt de minister de inschatting van de ASP dat mensen die (net) boven de grens zitten van gefinancierde rechtsbijstand grote moeite zullen blijven houden om hun recht te halen in geval van letselschade? In de meerderheid van de letselschadezaken staat aansprakelijkheid van meet af aan vast, waardoor de benadeelde op grond van artikel 6:96, lid 2 BW ten opzichte van een aansprakelijke partij recht heeft op vergoeding van de kosten van onder meer rechtsbijstand en medisch onderzoek. In die gevallen waarin de aansprakelijkheid (nog) niet vaststaat, dient de rechtzoekende samen met zijn advocaat een afweging te maken omtrent een eventueel te starten procedure. In die afweging wordt het financiele risico betrokken. Inzicht in de medische haalbaarheid van de letselschadezaak is eveneens onontbeerlijk. Om hierover snel en tegen relatief beperkte kosten meer duidelijkheid te verkrijgen, kunnen rechtzoekenden gebruik maken van een medisch haalbaarheidsonderzoek. De Raden voor Rechtsbijstand verstrekken hiervoor een forfaitaire vergoeding aan rechtzoekenden die onder de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) vallen. Onder voorwaarden kunnen zij eveneens een voorschot krijgen voor de kosten van een deskundigenbericht. Niet Wrb-gerechtigden kunnen eveneens een medisch haalbaarheidsonderzoek tegen een gemitigeerd tarief doen laten uitvoeren. Zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg met de Kamer op 30 maart 2005 (Kamerstukken II, VI, nr. 132) zal ik bij brief verder ingaan op de gang van zaken rond de quick scan. Deze brief zal u dezer dagen bereiken. Zoals bekend meent de regering dat no cure no pay geen oplossing biedt. Ik verwijs in dit verband naar het vernietigingsbesluit van 9 maart jl. (KB 2005, 123) waarin uiteen is gezet waarom de regering tegen de introductie van no cure no pay en quota pars litis is. 5en6 De ASP heeft haar bezorgdheid geuit over het (wetenschappelijk) draagvlak van de onderzoeken naar knelpunten in de letselschadepraktijk, die mede in opdracht van het Ministerie van Justitie plaatsvinden aan de Universiteit van Tilburg. De vraag of normering van transactiekosten en procedurele normering van de buitengerechtelijke fase het verloop van letselschadezaken zouden kunnen versoepelen, staat in deze onderzoeken centraal. In essentie komt de kritiek van ASP op de onderzoeken in Tilburg erop neer dat het «veldonderzoek» in de diverse deelonderzoeken ondoorzichtig en op ad hoc basis verloopt. Daarnaast heeft ASP grote twijfels over het realiteitsgehalte van probleemstelling en de daarop gebaseerde onderzoeksresultaten, vooral omdat verzekeraars weigeren noodzakelijke informatie te verstrekken met betrekking tot de omvang van door de verzekeringsbranche gesignaleerde knelpunten in het algemeen en de omvang van de transactiekosten in het bijzonder. Wat is hierop de reactie van de minister? Wat is de reactie van de minister op de stelling van de ASP dat aan de Tilburgse onderzoeken een planmatige inventarisatie ontbreekt van de werkelijke problemen in de letselschadepraktijk, doordat vanaf de start van het onderzoek is verzuimd alle relevante betrokkenen te consulteren. Vertegenwoordigers van verzekeraars, die voor deelname aan dit overleg vaak van hun dagelijkse activiteiten zijn vrijgesteld door hun werkgevers, hebben een vaste plek in het veldonderzoek verworven. Een aan een grote Tweede Kamer, vergaderjaar , VI, nr

5 aansprakelijkheidsverzekeraar gelieerde organisatie (Stichting Achmea slachtoffer en samenleving) is medefinancier van het deelonderzoek naar procedurele normering. Het Tilburgse onderzoek kenmerkt zich hierdoor tot nu toe door een beperkte probleemstelling, die in belangrijke mate is gestuurd door vertegenwoordigers van aansprakelijkheidsverzekeraars. Advocaten vanletselschadeslachtoffers, vertegenwoordigd door ASP en/of LSA, of andere gremia waarin belangenbehartigers van slachtoffers zijn verenigd, zoals de Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA) hebben in de eerste fase van de onderzoeken niet, en in een latere fase slechts op ad hoc basis en vaak op persoonlijke titel aan het Tilburgse overleg kunnen deelnemen. Daarmee is het standpunt van letselschadeslachtoffers met betrekking tot knelpunten in de letselschadepraktijk volgens de ASP onvoldoende over het voetlicht gekomen. Wat is het oordeel van de minister hierover? Het project van het Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht «Procedurele normering van de buitengerechtelijke afwikkeling van personenschadeclaims in Nederland» onder leiding van professor mr. J.M. Barendrecht, is gestart nadat onderzoek naar de preprocessuele afdoening van personenschadeclaims in Engeland, Frankrijk en België uitwees dat het procedureel normeren van het schaderegelingproces een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het proces. Het project beoogt procedurele normen tot stand te brengen die het schaderegelingproces ondersteunen en versterken. Onderdeel van het project is verder de ontwikkeling van een geschiloplossingssysteem voor problemen rondom of tijdens de toepassing van de gedragsnormen. In overleg met de bij het schaderegelingproces betrokken partijen (slachtoffers, verzekeraars en hun beider belangenbehartigers) wordt getracht consensus te bereiken over de preprocessuele normering waardoor de afwikkeling van personenschadeclaims uiteindelijk voor alle betrokken partijen beter, sneller en goedkoper wordt. Het project is niet primair wetenschappelijk-theoretisch getint, maar wil juist komen tot een concrete, hanteerbare en handhaafbare gedragscode waarmee knelpunten uit de praktijk kunnen worden verminderd. Dat heeft geleid tot de overtuiging dat behoefte is aan twee documenten: een gids voor slachtoffers en een gedragscode voor partijen die betrokken zijn bij de afwikkeling van letselschade. De code ziet met nadruk niet op de inhoud van een schadeafwikkelingsregeling; de zogenoemde materiele normering van schade is in het project niet aan de orde. Uit de tussenrapportage van december 2004 blijkt dat het project interactief is opgezet en veel inbreng laat aan belangenorganisaties. Aan het project wordt (uiteraard) ook door verzekeraars deelgenomen. Deze groep heeft evenals de andere betrokkenen aangegeven welke knelpunten zij ziet in de afwikkeling. De door de projectgroep geïdentificeerde knelpunten worden steeds met belanghebbenden besproken. Tijdens het project worden expertmeetings georganiseerd waar men de stand van zaken kan vernemen en inbreng kan leveren. Ik zie geen aanleiding aan het realiteitsgehalte van de inventarisatie te twijfelen, maar roep belanghebbende organisaties die dat anders zien, op deel te nemen aan symposia of expertmeetings. Zo organiseert mijn departement op 26 mei een symposium over de mogelijkheden om gedragscodes in brede zin te verankeren en over mogelijkheden voor geschilbeslechting zowel door de rechter als door anderen in het schadeafwikkelingproces. Het project beschikt voorts over een eigen website. Een gedragscode staat of valt met de bereidheid van alle betrokkenen om zich aan de code te houden en duidelijkheid te verschaffen in het afwikkelingsproces. Het stemt hoopvol dat zowel binnen het nationaal platform personenschade als de LSA inmiddels medewerking aan het project wordt verleend, waardoor ook de positie en visie van letselschadeadvocaten aan de orde komen. Zij immers zullen mede geadresseerden zijn van de code. Dat advocaten op persoonlijke titel willen deelnemen Tweede Kamer, vergaderjaar , VI, nr

6 omdat zij van oordeel zijn dat zij niet zonder meer collega s kunnen binden, gelet op het beginsel van dominus litis, is iets waarvoor begrip bestaat. 7 Vanuit de letselschadepraktijk zelf wordt nagedacht over een verdere verbetering van het schaderegelingtraject. Zo wordt door een speciaal daartoe opgerichte vereniging genaamd Letme, gekeken hoe mediation een bijdrage kan leveren om het proces te verbeteren. Zowel de slachtofferadvocatuur als schaderegelaars van verzekeraars kunnen, indien zij aan hoge opleidingsvereisten op zowel schaderegeling als mediationgebied voldoen, van deze vereniging lid worden en bij vastgelopen dossiers worden ingeschakeld. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Gestreefd wordt mediation als vast onderdeel in het schaderegelingsproces op te nemen. Hoe beschouwt de minister deze ontwikkeling? Ik juich de toenemende aandacht voor mediation vanuit de slachtofferadvocatuur en schaderegelaars toe. De schadeafhandeling is erbij gebaat dat betrokken personen met elkaar in gesprek zijn en samen naar passende oplossingen zoeken. Indien nodig kan de hulp van een mediator worden ingeroepen om het schaderegelingproces (weer) in goede banen te leiden. De afhandeling van letselschade volgens het harmoniemodel is ook de leidraad bij de door het project procedurele normering van letselschadezaken te ontwikkelen gedragscode. Tijdens de afwikkeling kunnen geschillen ontstaan over deelonderwerpen; denk aan de benoeming van een medische deskundige of de aan die deskundige te verstrekken opdracht. Wordt zo n deelprobleem niet snel opgelost, dan kan de gehele afwikkeling op losse schroeven komen te staan en zien partijen zich later genoodzaakt het geschil in volle omvang aan de rechter voor te leggen, ook waar het gaat om onderdelen waarover men het eerder wel eens was. Een vorm van tussentijdse geschilbeslechting kan dat voorkomen. In het project preprocessuele normen wordt veel aandacht geschonken aan methoden van geschilbeslechting, waaronder mediation. Enkele mediators, waaronder leden van de vereniging Letme, nemen deel aan de Tilburgse projectgroep. Justitie wil bevorderen dat partijen een bewuste afweging (kunnen) maken bij het oplossen van conflicten en in daarvoor aangewezen gevallen kiezen voor mediation. Daartoe zijn met ingang van 1 april jl. bij een aantal juridisch loketten en gerechten de eerste informatie- en doorverwijzingvoorzieningen van start gegaan. Per diezelfde datum is eveneens een regeling van kracht op grond waarvan door de Raden voor Rechtsbijstand een tegemoetkoming in de kosten van mediation kan worden verstrekt ten behoeve van rechtzoekenden die vallen onder de Wet op de rechtsbijstand. Daarnaast is een tijdelijke financiële stimuleringsmaatregel getroffen voor die gevallen waarin door de rechter mediation wordt voorgesteld. 8en9 Wat is de reactie van de minister op de aanbeveling van de ASP om bepaalde eisen te stellen aan rechtbijstandverleners die zaken behandelen waar sprake kan zijn van (mogelijke) medische-, product-, of werkgeversaansprakelijkheid en bij alle verkeerszaken waarbij het belang meer dan bedraagt? Is de minister van mening dat er reden is om op te treden tegen «dubbeldeclarerende» letselschadebureau s? Is in het algemeen het toezicht op deze bedrijven afdoende? De vraag naar het handelen van schaderegelingbureaus is eerder aan de orde geweest, ook in de discussie over no cure no pay. Een letselschade- Tweede Kamer, vergaderjaar , VI, nr

7 bureau verleent diensten aan een klant op het terrein van letselschade. Letselschadebureaus kunnen op de in het verbintenissen- en consumentenrecht gebruikelijk wijze worden aangesproken, bijvoorbeeld als misleidende reclame wordt gemaakt of een opdracht niet goed vervuld wordt. Overheidstoezicht speciaal gericht op dergelijke bureau s ligt niet onmiddellijk voor de hand. In wezen kennen wij al een stelsel dat kenmerken vertoont van certificering: de advocatuur. Wendt een rechtzoekende zich tot een advocaat dan kan deze erop vertrouwen dat hij zijn belangen in handen legt van een rechtsbijstandverlener bij uitstek, een beroep dat wettelijk is verankerd en een beroepsbeoefenaar die gehouden is gedragsen beroepsregels na te leven en onderworpen is aan tuchtrecht. De gedrags- en beroepsregels verplichten de advocaat onder andere om de wijze waarop hij zaken behandelt uitsluitend te laten bepalen door het belang van zijn cliënt. Bovendien heeft de advocaat een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering en genieten cliëntengelden bescherming. De advocatuur maakt weer gebruik van gespecialiseerde verenigingen zoals de LSA en de ASP, die eisen stellen aan ervaring en omvang van de praktijk van aspirant-leden. Voor een slachtoffer dat op zoek is naar bijstand is informatie beschikbaar van organisaties als het Nationaal Platform Personenschade, Slachtofferhulp Nederland, de Consumentenbond en de ANWB, die de weg kunnen wijzen naar een rechtshulpverlener. Rechtsbijstandverleners kunnen zich voorts onderscheiden door het hanteren van gedragscodes zoals de hierboven beschreven Tilburgnormen. Dergelijke zelfregulerende certificering ziet men ook in andere bedrijfsen dienstverlenende branches waar individuele bedrijven zijn aangesloten bij een vereniging of entiteit met een eigen, voor dat bedrijf verplichte klachten- en bemiddelingsregeling. 11 Hoe beoordeelt de minister de suggestie om het renteregime bij schadevergoeding bij letsel en overlijden te veranderen? De huidige regeling houdt in dat de veroorzaker van de schade wettelijke rente verschuldigd is vanaf het moment dat het slachtoffer schade heeft geleden. Voor de verschuldigdheid van wettelijke rente is niet vereist dat de verzekeraar eerst ingebreke wordt gesteld (vgl. de artt. 6:119 jo 83 onder b BW). Uit de vraag van de ASP valt niet goed op te maken op welke wijziging van dit regime zij doelen. Mogelijk heeft men het oog op een regeling die geldt bij handelstransacties. Artikel 6:119a jo 120 lid 2 BW bepaalt dat bij handelstransacties een hogere wettelijke rente verschuldigd is indien de schuldenaar nalatig is in de voldoening van een geldsom. Maar een systeem waarbij de wettelijke rente wordt verhoogd over de periode waarin de schadeafwikkeling door toedoen van de verzekeraar wordt vertraagd, leidt tot vele praktische problemen. Denk aan de vraag welk handelen van de verzekeraar tot een vertraging heeft geleid, of dat hem kan worden verweten en hoe lang de vertraging is ten opzichte van een «normale» afwikkeling. Daarover zullen bij partijen vanzelfsprekend geheel verschillende opvattingen bestaan. Bovendien zou dan de vraag aan de orde moeten komen of een vertraging die te wijten is aan het slachtoffer tot een verlaging van de wettelijke rente zou moeten leiden. Tweede Kamer, vergaderjaar , VI, nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 94 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1099 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2006 Binnen de vaste commissie voor Justitie 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 799 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wijziging van bepalingen voor de financiële verslaggeving door verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten?

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare belangenbehartiger in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Directie Toegang Rechtsbestel/5362391/05/DTR/12 juli 2005 5362391 Bijlage De Minister van Justitie, Gelet op artikel 4:23,

Nadere informatie

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 176 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 2 februari 2004

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 019 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 438 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en processen-verbaal) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 8 april 2004 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 26 824 Wijziging van de regeling van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2004 Nr. 168 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

Datum 29 september 2010 Onderwerp Publicatie in Letsel & Schade inzake "Artikel 6 EVRM: recht op een gefinancierd deskundigenbericht"

Datum 29 september 2010 Onderwerp Publicatie in Letsel & Schade inzake Artikel 6 EVRM: recht op een gefinancierd deskundigenbericht +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Universiteit van Tilburg Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht t.a.v. Professor mr. J.M. Barendrecht Postbus 90153 5000 LE TILBURG

Universiteit van Tilburg Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht t.a.v. Professor mr. J.M. Barendrecht Postbus 90153 5000 LE TILBURG Universiteit van Tilburg Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht t.a.v. Professor mr. J.M. Barendrecht Postbus 90153 5000 LE TILBURG inzake: LSA besluit 30 juni 2005 Geachte Professor Barendrecht, Namens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 614 Wijziging van titel 5.9. (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 26 november 2002 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN. De ondergetekenden:

PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN. De ondergetekenden: PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN De ondergetekenden: (Naam belangenbehartiger), gevestigd en kantoorhoudende te (plaats); hierna te noemen belangenbehartiger; en (Naam verzekeraar), gevestigd

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 200 20 3 6 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering van de regeling van de positie van de deskundige in het strafproces (Wet deskundige

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345) > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Informatie voor slachtoffers

Informatie voor slachtoffers Personenschade Informatie voor slachtoffers U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij een van onze verzekerden betrokken was. Vanzelfsprekend wensen wij u een voorspoedig herstel toe. In deze folder

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel

Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel Versie 3, 6 november 2009 Per 1 januari 2009 is het convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel, afgesloten tussen de afdelingscommissies

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 191.99 ingediend door: wonende te hierna te noemen 'klaagster', vertegenwoordigd door te tegen: gevestigd te hierna te noemen

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Toelichting. slachtoffer van een ongeval

Toelichting. slachtoffer van een ongeval Toelichting slachtoffer van een ongeval Slachtoffer van een ongeval, wat nu? U heeft letsel bij een ongeval opgelopen. Er komt heel wat op u af. Naast de eerste zorg en het herstel, krijgt u ook te maken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA!

alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! Letselschade U heeft letsel opgelopen bij een ongeval. Dat is erg vervelend. In deze folder leest u hoe we omgaan met letselschade en wat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

Grip op uw letselschade

Grip op uw letselschade Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare deskundige in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 44 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 december 2005 Ter voorbereiding van een algemeen overleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 108 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 december 2003 De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid

Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake CONVENANT

Nadere informatie

Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners

Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners Het Keurmerk Uw zaak wordt behandeld door een kantoor dat een keurmerk draagt. In deze folder leest u in het kort wat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 260 Visumverlening in Schengenverband Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2003 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 70 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 484 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2005 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 518 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij u een voorspoedig

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 28 781 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.3113 (088.03) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 413 Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Heeft u Letselschade?

Heeft u Letselschade? Heeft u Letselschade? Onze letselschade advocaten zijn er voor u! GRATIS ADVIESGESPREK BIJ U THUIS AL MEER DAN 40 JAAR EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat garant voor kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.5331 (171.05) ingediend door: hierna te noemen klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Een kusje erop doet soms wonderen...

Een kusje erop doet soms wonderen... Een kusje erop doet soms wonderen... 6 doorslaggevende redenen waarom kiezen voor Letselpro een verstandige keuze is. 3 Letselpro lost meer dan 90% van de zaken op 4 Als Letselpro voor u gaat procederen,

Nadere informatie

Datum 29 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de opstelling van verzekeraars bij letselschade verhardt

Datum 29 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de opstelling van verzekeraars bij letselschade verhardt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 295 Positionering algemene ziekenhuizen Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 april 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Professionals

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Professionals De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Over U... Wat is uw beroep? Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: Hoeveel jaar ervaring heeft u met de opvang van een medisch incident? Medicus, medicus in opleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 14 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1 juli 2003 Bij brief van 7 september 1999 (25

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 950 Dementerenden en de Wet BOPZ Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), ondervoorzitter, Crone (PvdA), Rouvoet (CU),

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Wat kunt u verwachten bij letsel? Als slachtoffer van een ongeval heeft u lichamelijk letsel opgelopen. London Verzekeringen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Letselschade Wat kunt u verwachten bij letsel?

Letselschade Wat kunt u verwachten bij letsel? Letselschade Wat kunt u verwachten bij letsel? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen 1 Wat kunt u verwachten bij letsel? U was betrokken bij een ongeval waardoor u letsel heeft opgelopen. Het

Nadere informatie

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 LETSELSCHADEREGELING Omdat wij u graag verder helpen Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 Inhoudsopgave Slachtoffer van een ongeval.. Wat nu? 3 Welke vormen van schade zijn er? 4 Ook recht op smartengeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 480 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek alsmede van enige andere wetten in verband met de vaststelling van kinderalimentaties (Wet

Nadere informatie

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade Toelichting voor slachtoffers van letselschade Letselschadehulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM, wij doen het graag voor u! U heeft letsel opgelopen bij een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 396 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001 (Slotwet) Nr. 3 VERSLAG

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-322 d.d. 8 september 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars, leden en mr. I.M.L. Venker) Samenvatting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 420 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met het penitentiair programma en het elektronisch toezicht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 511 Voorstel van wet van de leden Eerdmans en Wolfsen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale

Nadere informatie

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2015-5 5

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2015-5 5 Samenvatting De Algemene Rekenkamer (AR) heeft aanbevolen dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie beter inzicht verschaft in niet-gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand. Onder niet-gebruikers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010 Convenant schaderegeling schadeverzekering inzittenden en motorrijtuigenverzekering 1 juni 2010 Convenant tussen aangesloten leden van de afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 714 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 080.00 ingediend door: tegen: hierna te noemen klager`, hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 471 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de

Nadere informatie

Krijg de hulp die u verdient!

Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Als u door een ongeval of een medische fout letselschade oploopt, kunnen de gevolgen groot zijn, zowel voor uzelf als voor uw omgeving. Misschien

Nadere informatie

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake REGELING (BUITENGERECHTELIJKE) KOSTEN MATERIEEL - 2010-2011

Nadere informatie

Hulp na een ongeluk!

Hulp na een ongeluk! Hulp na een ongeluk! www.korevaarvandijk.nl Korevaar van Dijk Letselschade werkt uitsluitend voor slachtoffers Telefonisch krijgt u van ons vrijblijvend een eerste advies U krijgt hulp en een rechtvaardige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 845 Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2003 De commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning Juridische ondersteuning In deze brochure staat informatie over de juridische ondersteuning voor: Slachtoffers van verkeersongevallen Nabestaanden van slachtoffers van dodelijke verkeersongevallen Slachtoffers

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 515 Wijziging van de Opiumwet in verband met het creëren van de mogelijkheid voor de burgemeester om bestuursdwang toe te passen ter handhaving

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 491 Voorstel van wet van het lid Timmer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 490 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake REGELING BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN MATERIEEL Overwegende dat:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2003 Nr. 111 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 190 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 26 389 Goedkeuring van het op 1 februari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden Nr.

Nadere informatie

PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN TOELICHTING ALGEMENE TOELICHTING

PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN TOELICHTING ALGEMENE TOELICHTING PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN TOELICHTING ALGEMENE TOELICHTING Waar in de overeenkomst buitengerechtelijke kosten wordt gesproken over verzekeraar, wordt mede daaronder verstaan het letselschade

Nadere informatie

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 oktober 2013

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 oktober 2013 Convenant schaderegeling schadeverzekering inzittenden en motorrijtuigenverzekering 1 oktober 2013 Convenant tussen aangesloten leden van de afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie