Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 94 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 december 2004 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 9 november 2004 overleg gevoerd met minister Donner van Justitie over: het kabinetsstandpunt over «No cure, no pay» (JUST040751). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Klaas de Vries (PvdA), Van Heemst (PvdA), Vos (GroenLinks), Rouvoet (ChristenUnie), Adelmund (PvdA), De Wit (SP), Albayrak (PvdA), Luchtenveld (VVD), Wilders (Groep Wilders), Weekers (VVD), De Pater-van der Meer (CDA), voorzitter, Cqörüz (CDA), Verbeet (PvdA), ondervoorzitter, Kant (SP), Wolfsen (PvdA), Azough (GroenLinks), Jan de Vries (CDA), Van Haersma Buma (CDA), Eerdmans (LPF), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Van Fessem (CDA), Straub (PvdA), Nawijn (LPF), Griffith (VVD), Van der Laan (D66), Visser (VVD), Lazrak (Groep Lazrak). Plv. leden: Jonker (CDA), Dijsselbloem (PvdA), Timmer (PvdA), Halsema (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Kalsbeek (PvdA), Van Velzen (SP), Tjon-A-Ten (PvdA), Van Baalen (VVD), Blok (VVD), Hirsi Ali (VVD), Aasted Madsen-van Stiphout (CDA), Jager (CDA), Van Heteren (PvdA), Vergeer (SP), Arib (PvdA), Karimi (GroenLinks), Buijs (CDA), Sterk (CDA), Varela (LPF), Joldersma (CDA), Ormel (CDA), Van Dijken (PvdA), Van As (LPF), Örgü (VVD), Lambrechts (D66), Rijpstra (VVD). Mevrouw Van Vroonhoven-Kok (CDA) merkt op dat het sinds 1955 niet meer is voorgekomen dat de minister van Justitie een verordening van de Nederlandse Orde van Advocaten vernietigt. De minister wil de verordening tot gedeeltelijke opheffing van het verbod op no cure no pay en quota pars litis vernietigen, omdat zij zowel in strijd is met het algemeen belang als met de essentiële elementen die eigen zijn aan het beroep van advocaat en het rechtsbestel waarbinnen de advocaat zijn beroep uitoefent. De wijze waarop het belang van de burgers in dezen is gewaarborgd, is onduidelijk. De Consumentenbond is voorstander van no cure, no pay, terwijl de Stichting De Ombudsman er fel op tegen is. Volgens de Consumentenbond maakt no cure, no pay het gemakkelijker om naar de rechter te gaan en bevordert het de keuzevrijheid. De Stichting De Ombudsman daarentegen waarschuwt tegen belangenverstrengeling en meent dat niet iedereen meteen naar de rechter moet gaan. De voors en tegens tegen elkaar afwegend, kiest mevrouw Van Vroonhoven voor de principiële lijn, waarbij de zwaarwegende argumenten van de minister een belangrijke rol spelen. Daarnaast moet voorkomen worden dat bij de advocatuur dezelfde fouten worden gemaakt als bij het notariaat waar de marktwerking wel erg is doorgeschoten. Tijdens het onlangs gehouden overleg over letselschade is gezegd dat er meer oog moet zijn voor de benadeelde door sneller duidelijkheid te geven, minder vast te houden aan juridische concepten van individuele rechtvaardigheid en dat niet altijd volledige schadevergoeding moet worden geëist. No cure, no pay zal er juist toe leiden dat advocaten tot de bodem zullen gaan en zullen proberen er een zo hoog mogelijk schadevergoeding uit te slepen, omdat hun beloning daarmee samenhangt. De vrees bestaat dat no cure, no pay zal leiden tot een hogere claimcultuur. KST tkkst29800VI-94 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2004 Tweede Kamer, vergaderjaar , VI, nr. 94 1

2 Het argument van de minister om het systeem niet in te voeren, is dat het in strijd zou zijn met de essentiële elementen die eigen zijn aan het beroep van advocaat. Mag de minister zich hiermee bemoeien? Mag hij uitspraken doen of beslissingen nemen over de professionele ethiek en beroepsuitoefening van advocaten? Beslist uiteindelijk niet de tuchtrechter hierover? Het experiment wordt verboden als een Kamermeerderheid daartoe beslist. In de praktijk wordt het principe al wel toegepast. Hoe wordt dit in de toekomst gekanaliseerd? Hoe schetst de minister deze ontwikkeling? De heer Weekers (VVD) stelt dat de minister niet onderbouwt dat de verordening van de Nederlandse Orde van Advocaten in strijd is met de essentiële elementen die eigen zijn aan het beroep van advocaat en het rechtsbestel waarbinnen de advocaat zijn beroep uitoefent. De minister zegt deze principiële stellingname te zullen onderbouwen in het besluit tot vernietiging, maar dat besluit is nog niet definitief. De beroepsgroep is zeer zorgvuldige omgesprongen met gerechtelijke uitspraken van het Europese Hof en de uitspraak van de mededingingsautoriteit. De essentiële elementen die eigen zijn aan het beroep van advocaat en het rechtsbestel waarbinnen de advocaat functioneert, worden naar de mening van de heer Weekers voldoende gewaarborgd in de verordening van de Orde. Het experiment is omgeven door een groot aantal waarborgen, er komt een evaluatie, waarna bekeken wordt of het experiment voortgezet zal worden. De vrees dat er vreemde praktijken zullen ontstaan, lijkt ongegrond. Waarom wil de minister het experiment geen kans geven? De realiteit is dat in de praktijk reeds afspraken worden gemaakt over vormen van no cure, no pay. Deze afspraken zijn echter niet transparant. De Orde probeert daarop met deze verordening grip te krijgen. De heer Weekers verzoekt de minister daarom met klem niet tot vernietiging van de verordening over te gaan. Aan welke voorwaarden moet een experiment in de ogen van de minister voldoen? Wil hij misschien überhaupt geen experiment? Als het experiment is ingegeven uit zorg over de toegang tot het rechtsbestel, zijn andere maatregelen nodig. De fracties die zich daarover zorgen maken, dienen met concrete voorstellen te komen. De heer De Wit (SP) merkt op tegen het beginsel van no cure, no pay te zijn en ook tegen een experiment daarmee. Hij onderschrijft het argument van de minister dat in een dergelijk systeem een advocaat belang heeft bij het geding, met name de financiële afloop daarvan. De invoering van no cure, no pay zal leiden tot een zware selectie van zaken die een advocaat wel of niet wil doen. Als de advocaat zelf risicodrager wordt, zal hij eerder mensen ontraden om te procederen, als het resultaat niet gemakkelijk te behalen is. Het zal nadelig zijn voor de slachtoffers in geval van letselschade. In verband hiermee staat de toegankelijkheid van de rechtshulp. Mensen die net niet voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komen, zullen er de dupe van worden. Als het resultaat niet duidelijk is, zal vaker geadviseerd worden, niet te procederen. Het gevolg van die selectie is dat meer mensen de gang naar de rechter niet kunnen maken. Het inhuren van een advocaat op declaratiebasis houdt in dat er voorschotten betaald moeten worden, dat de rechtzoekende deskundigen moet betalen en de buitenrechtelijke kosten voor zijn rekening moet nemen. Veel mensen kunnen dat niet betalen. Essentieel voor de heer De Wit is dat gefinancierde rechtshulp voor mensen met een laag inkomen door de verhoging van de eigen bijdrage en het griffierecht minder toegankelijk is geworden. De invoering van no cure, no pay biedt daarvoor geen oplossing. Hoe oordeelt de minister over letselschadebureaus? Zij worden niet bemand door een advocaat, maar worden geleid door juristen die buiten Tweede Kamer, vergaderjaar , VI, nr. 94 2

3 elke controle van de Orde van advocaten vallen. Is de minister van oordeel dat tegen deze bureaus maatregelen genomen moeten worden, omdat zij mensen vaak met wurgcontracten confronteren op basis van no cure, no pay, bijvoorbeeld ook als de aansprakelijkheid al is vastgesteld? Voor letselschadebureaus bestaat geen toets op kwaliteit. Hoe denkt de minister over normering voor deze bureaus? Bij een eerder debat over letselschade heeft de minister toegezegd de Kamer nader te zullen informeren over zijn standpunt dienaangaande. Wil de minister daarop reageren? De heer Wolfsen (PvdA) zegt met het onderwerp geworsteld te hebben. De kern van het probleem is dat mensen onvoldoende koopkracht hebben om zich een advocaat te kunnen permitteren. Daarbij vallen drie groepen mensen te onderscheiden, namelijk degenen die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, mensen die daar net buiten vallen en de rijken. De rijken kunnen iedere procedure starten die zij willen. De gesubsidieerde rechtsbijstand is moeizaam, maar het is wel geregeld. De tussengroep valt echter tussen wal en schip. Hun koopkracht daalt en de eigen bijdragen gaan omhoog. Procederen wordt steeds duurder. Om een letselschadeprocedure te starten, moeten er veel kosten gemaakt worden voor deskundigen en advocaten. Hij onderschrijft het principiële standpunt van de minister dat advocaten geen eigen belang moeten hebben bij de uitkomst van een procedure. Het cynische resultaat voor de tussengroep is dat de meesten van hen zich geen advocaat kunnen veroorloven en hun recht niet kunnen halen. Aangezien dit voor hem onacceptabel is, gaat hij schoorvoetend toch akkoord met het experiment en verzoekt hij de minister af te zien van diens voorgenomen besluit tot vernietiging van de verordening. De heer Wolfsen wijst in dit verband op de aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand die in voorbereiding is. Mensen die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand en een proces voeren dat uitmondt in een vordering van 50% van het heffingvrije vermogen komt achteraf met terugwerkende kracht de toevoeging te vervallen. Het gaat om 9000 voor alleenstaanden en voor fiscale eenheden. Bij letselschade gaat het om dat type vordering. De toegevoegde advocaten hebben dus een groot belang bij het krijgen van een goed resultaat, omdat zij dan alsnog commercieel kunnen declareren. Deze vreemde prikkel is volstrekt in strijd met de argumenten die de minister aanvoert om de verordening tegen te houden. Het antwoord van de minister De minister wijst erop dat het onderwerp van het algemeen overleg ten onrechte geagendeerd staat als kabinetsstandpunt. Het is zijn standpunt als minister van Justitie. Deze bevoegdheid van de minister van Justitie wordt niet door het kabinet uitgeoefend, net als aanwijzingen aan het openbaar ministerie. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een wijzigingsverordening vastgesteld die ertoe strekt om het verbod op no cure, no pay of quota pars litis tijdelijk, onder voorwaarden en bij wijze van experiment op te heffen voor letsel- en overlijdensschade. Na bestudering van de wijzigingsverordening is hij tot de conclusie gekomen dat zij strijdig is met essentiële elementen van de uitoefening van het beroep van advocaat en met het algemeen belang. De wijzigingsverordening is geschorst om het vernietigingsbesluit ordelijk voor te bereiden. Het schorsingsbesluit bevat niet alle argumenten voor vernietiging, omdat de procedure vereist dat de Nederlandse Orde van Advocaten gehoord wordt over het concept. De Raad van State adviseert over het concept, waarna de minister tot een besluit komt aan de hand van de verkregen adviezen. Desgevraagd antwoordt de minister dat hij de Raad van State pas om advies kan vragen Tweede Kamer, vergaderjaar , VI, nr. 94 3

4 na de Orde gehoord te hebben. Het gesprek met de Orde is voorzien voor het einde van het jaar, waarna de Raad van State waarschijnlijk nog twee maanden nodig heeft voor het advies. De reacties op het besluit tot vernietiging over te gaan, verbazen de minister, omdat zijn standpunt sinds jaar en dag geldt binnen de Nederlandse advocatuur. Uit onderzoek door de Orde naar buitenlandse regelgeving op dat gebied, blijkt dat in de meeste Europese landen een wettelijk of gedragsrechtelijk verbod bestaat van het maken van honoreringsafspraken op basis van quota pars litis. Dit verbod is opgenomen in de internationale gedragscode van de Council of the Bars and Law Societies of the European Union (CCBE). Tot twee jaar geleden waren de verbodsbepalingen van de Nederlandse Orde van advocaten opgenomen in de niet-verbindende gedragsregel 25, lid 2 en 3. Naar aanleiding van het arrest van het Europese Hof in de zaak-wouters en het besluit van de directeur-generaal van de NMa van 21 februari 2002 is het verbod nu opgenomen in de verordening zelf. De Orde kan ook niet al te verbaasd zijn geweest over het ministeriële standpunt, omdat hij nog geen twee jaar geleden in zijn toespraak voor de jubileumvergadering van de Orde bij het 50-jarig bestaan van de Advocatenwet heeft meegedeeld dat hij het verbod dat de Orde net aanvaard had, alleszins toejuichte, omdat hij het principe no cure, no pay geen goede zaak acht. De Orde heeft de omzetting van de gedragsregel in de verordening twee jaar geleden mede uitgevoerd op instigatie van de directeur-generaal van de NMa. In het besluit van 21 februari 2002 merkte de directeur-generaal van de NMa op dat de Tweede Kamer inmiddels had ingestemd met een toevoeging aan artikel 28 van de Advocatenwet dat het college verordeningen vaststelt in het belang van de goede uitoefening van de praktijk. De minister meent dat de thans vigerende regelgeving van de Orde op dit punt sinds 26 juni 2002, gecombineerd met de tuchtrechtelijke jurisprudentie dienaangaande het doel dient waartoe de verboden in het leven zijn geroepen, namelijk bescherming van de belangen van de justitiabele. Binnen de advocatuur bestaan voldoende toegestane honoreringsmodaliteiten die in de praktijk de gewenste flexibiliteit waarborgen om nu al afspraken te maken over de hoogte van het honorarium en de betalingswijze die tegemoetkomen aan de financiële mogelijkheden van de cliënt. Daartoe behoort ook de mogelijkheid om onder voorwaarden die door de hoogste tuchtrechter zijn geformuleerd in bepaalde zaken resultaatafhankelijke honoreringsafspraken op maat te maken. Vrije beroepsbeoefenaren die een belangrijke schakelfunctie vervullen in de samenleving, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders zijn, mede als gevolg van de toenemende commercialisering, onder druk komen te staan bij de handhaving van hun deontologische regels. In hun praktijk komen zij dagelijks voor moeilijke dilemma s te staan. Het is de taak van de minister van Justitie die verantwoordelijk is voor het functioneren van het stelsel als geheel, die beroepsbeoefenaars te steunen in hun behoefte aan duidelijkheid over de waarde en het belang van hun essentiële beroepsregels voor de samenleving. Het zou een slecht signaal aan de advocatuur en andere beroepsbeoefenaars zijn als de overheid water in de wijn zou doen op het gebied van die essentiële regels. Het kenmerkende van een experiment is dat je dit doet als je tegen een bepaalde zaak bent vanwege de mogelijke nadelige gevolgen die je verwacht. Invoering van no cure, no pay is onwenselijk op grond van de argumenten uit het schorsingsbesluit die nader zullen worden toegelicht in het vernietigingsbesluit. Daarmee kun je niet experimenteren. Als je meent dat iets niet kan, ga je daar niet mee experimenteren. Het is een illusie te menen dat een dergelijke regel alleen voor een bepaald segment van de praktijk ingevoerd kan worden. Als gekozen wordt voor het principe no cure, no pay, zal het om dezelfde redenen die nu worden aangevoerd, voor de hele praktijk ingevoerd worden. De argumenten om tot Tweede Kamer, vergaderjaar , VI, nr. 94 4

5 invoering over te gaan, liggen besloten in de vraag of het verenigbaar is met het algemeen belang en of het wel of niet goed is voor de beroepsuitoefening. Pragmatische argumenten als toegang tot het rechtsstelsel kunnen geen reden zijn om te schipperen met het principiële standpunt dat no cure, no pay in strijd is met het algemeen belang en essentiële elementen die eigen zijn aan het beroep van advocaat en het rechtstelsel waarbinnen de advocaat zijn beroep uitoefent. Als de constatering is dat er een probleem is met de toegang tot het rechtstelsel dan moet dat probleem opgelost worden en niet het principe opzij gezet worden. Aangezien de minister van Justitie verantwoordelijk is voor de wijze waarop het rechtsbestel functioneert, is hij ook gerechtigd zich te bemoeien met de deontologie van de advocatuur. Als hij meent dat invoering van de regeling bij verordening schadelijk zal zijn voor het functioneren van het rechtsbestel en de maatschappelijke kosten zal verhogen, heeft hij de bevoegdheid om een dergelijke verordening vanwege strijd met het algemeen belang te vernietigen. Het is niet aan de tuchtrechter om te bepalen of deze verordening al dan niet kan worden toegestaan. Het initiatief voor het inschakelen van de tuchtrechter bij schending van een verordening op dit terrein ligt bij de deken. Deze zal niet bij de tuchtrechter procederen tegen iets wat hij eerst in de verordening heeft toegestaan. Het is derhalve aan de minister om alles afwegende, te beslissen of hij meent al dan niet tot vernietiging te moeten komen. De toegang van de burger tot het functioneren van de rechtsbedeling komt door de vernietiging van de verordening niet in het geding. Artikel 18, lid 2 van de Grondwet geeft een opdracht aan de wetgever die is uitgevoerd in de Wet op de rechtsbijstand. Als de Kamer meent dat de verhoging van de griffierechten en de tarieven voor de rechtsbijstand onterecht zijn, dient zij op dat punt een initiatief te nemen. De rechtzoekende kan in het kader van de gerechtelijke procedure bij letselschade de rechter verzoeken een verhoor van deskundigen te bevelen. Indien de rechter het verzoek inwilligt, behoeft een rechtzoekende aan wie een toevoeging in het kader van de rechtsbijstand is verleend, geen voorschot te betalen. Een minder draagkrachtige rechtzoekende behoeft een in gang gezette procedure dus niet af te breken vanwege het deskundigenonderzoek. Het risico van een proceskostenveroordeling blijft bestaan, of men nu wel of geen recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Als een minder draagkrachtige rechtzoekende de procedure wint, kan hij in de pre-processuele fase betaalde kosten voor deskundigenonderzoek verhalen op de verliezende partij. Ziet de rechtzoekende ervan af, door te gaan met procederen of verliest hij de procedure, dan zal hij zelf de gemaakte kosten voor deskundigenonderzoek moeten betalen. Uit de monitor 2004 die binnenkort de Kamer zal worden aangeboden, blijkt niet dat mensen afzien van een beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand, omdat de kosten van deskundigenonderzoek te hoog zijn. Mochten de minister signalen bereiken dat de zelf te betalen kosten voor deskundigenonderzoek een onterechte drempel vormen, dan is hij bereid, na te gaan of daarvoor een oplossing gevonden kan worden. Als sociale bewogenheid het motief is voor het introduceren van no cure, no pay zal hij de Orde voorstellen daarvan af te zien en op andere wijze bij te dragen aan het eventueel bevoorschotten van de kosten voor deskundigenonderzoek. Als men die risico s wil nemen, zal de minister daar graag een beroep op doen en eventueel bij de verzekeraars op basis daarvan een oplossing trachten te vinden. Hij blijft van mening dat er voldoende toegang tot het recht is. Er is echter een grens aan het recht op de rechtsbijstand. Als de grens wordt verhoogd, wordt het probleem verlegd. Er zal altijd een deel van de bevolking zijn dat net boven die grens zit. Op dit moment krijgt 50% van de minder draagkrachtigen gesubsidieerde rechtsbijstand. De letselschadebureaus vallen buiten de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. Hij weerspreekt dat de burger in de armen van deze Tweede Kamer, vergaderjaar , VI, nr. 94 5

6 bureaus wordt gedreven. Oorzaak en gevolg, omvang van de schade en dergelijke zijn geen lot uit de loterij. Ook voor letselschade gelden regels en procedures die het niet nodig maken om uitvoerige deskundigenonderzoeken te laten doen. Men kan het oneens zijn met de uitkomst van een deskundigenonderzoek en meer onderzoek willen laten verrichten, maar dat is geen kwestie van toegang tot de rechter. Bureaus die zich gunstig willen onderscheiden, zullen zelf het initiatief moeten noemen om een gedragscode op te stellen. Desgevraagd antwoordt de minister dat hij een waarschuwing inzake letselschadebureaus onder de aandacht zal brengen van de minister en staatssecretaris van Economische Zaken, aangezien het hierbij primair om consumentenbescherming gaat. Als de kosten van deskundigenonderzoek bij letselschade een probleem zijn, moet voor dat probleem een oplossing gezocht worden. De invoering van no cure, no pay mag niet als argument gebruikt worden voor de oplossing van een deelprobleem. Aangezien zelfs de Orde van advocaten van mening is dat no cure, no pay niet over de hele linie moet worden ingevoerd, maar slechts bij wijze van experiment voor een deelgebied, ligt vernietiging van de verordening in de rede. Met principes experimenteer je niet. De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie, De Pater-van der Meer De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie, Van Bemmel Tweede Kamer, vergaderjaar , VI, nr. 94 6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1099 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2006 Binnen de vaste commissie voor Justitie 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 799 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wijziging van bepalingen voor de financiële verslaggeving door verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 019 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 438 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en processen-verbaal) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 8 april 2004 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 149 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 176 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 2 februari 2004

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2003 Nr. 111 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 108 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 december 2003 De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 614 Wijziging van titel 5.9. (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 26 november 2002 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 26 824 Wijziging van de regeling van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 260 Visumverlening in Schengenverband Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2003 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 714 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 Nr. 111 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 70 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 413 Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 471 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de

Nadere informatie

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 480 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek alsmede van enige andere wetten in verband met de vaststelling van kinderalimentaties (Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 11 1 Samenstelling: Leden:Duivesteijn (PvdA), Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Timmermans

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 845 Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2003 De commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 14 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1 juli 2003 Bij brief van 7 september 1999 (25

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 295 Positionering algemene ziekenhuizen Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 april 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 22 januari 2004 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 29 020 Intrekking van de Remigratiewet (Wet intrekking Remigratiewet) Nr. 4 Herdruk* VERSLAG Vastgesteld 8 september 2003 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 26 389 Goedkeuring van het op 1 februari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 44 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 december 2005 Ter voorbereiding van een algemeen overleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 9 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2004 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 Nr. 116 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 511 Voorstel van wet van de leden Eerdmans en Wolfsen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 Nr. 163 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 180 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 juli 2006 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 6 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 19 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2006 Nr. 57 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 491 Voorstel van wet van het lid Timmer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 837 Jaarnota Integratiebeleid 2004 Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Klaas de Vries (PvdA), Vos (Groen- Links), Hofstra (VVD), Lambrechts (D66),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 24 095 Frequentiebeleid Nr. 107 1 Samenstelling: Leden: Verbugt (VVD), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Dijke (ChristenUnie), B. M. de Vries (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 25 232 Voetbalvandalisme Nr. 41 1 Samenstelling: Leden: Kalsbeek (PvdA), Van Heemst (PvdA), Noorman-den Uyl (PvdA), voorzitter, Vos (GroenLinks),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 23 706 Wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 396 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001 (Slotwet) Nr. 3 VERSLAG

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EH DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EH DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EH DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 23 235 Thuiszorg Nr. 75 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 augustus 2004 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 887 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 januari 2005 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 24

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde 29 349 Proces van wetgeving bij de departementen (eindrapport Visitatiecommissie wetgeving) Nr. 8 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 224 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, houdende verlenging van de tijdelijkheid van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 950 Dementerenden en de Wet BOPZ Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), ondervoorzitter, Crone (PvdA), Rouvoet (CU),

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Inhoudelijke Ondersteuning

Eerste Kamer der Staten-Generaal Inhoudelijke Ondersteuning Eerste Kamer der Staten-Generaal Inhoudelijke Ondersteuning Den Haag, 12 april 2006 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 515 Wijziging van de Opiumwet in verband met het creëren van de mogelijkheid voor de burgemeester om bestuursdwang toe te passen ter handhaving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 420 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met het penitentiair programma en het elektronisch toezicht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Gehoord de Raad van State (advies van [datum], nr. [datum]); De aanleiding van dit besluit is het volgende:

Gehoord de Raad van State (advies van [datum], nr. [datum]); De aanleiding van dit besluit is het volgende: BEATRIX Concept vernietiging KB, zoals voorgelegd aan de Raad van State Besluit van [datum] houdende vernietiging van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 484 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2005 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 3 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 492 Oprichting Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), De Vries

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 687 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 610 Personeelsbrief 2003 Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 november 2003 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

(Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

(Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende) Leidraad voor het nakijken van de toets GEDRAGSRECHT 8 FEBRUARI 2013 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 200 20 3 6 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering van de regeling van de positie van de deskundige in het strafproces (Wet deskundige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 037 Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/80/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 450 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 520 Scheidings- en omgangsproblematiek Nr. 4 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 mei 2004 De vaste commissie voor Justitie 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 749 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de wijziging van het stelsel van de rechterlijke toetsing van vrijheidsontnemende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 23 490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag Nr. 397 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 november 2005 De vaste commissies voor Justitie 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 23 490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag Nr. 285 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 juli 2003 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 24 557 Kansspelen Nr. 56 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Klaas de Vries (PvdA), Van Heemst (PvdA), Vos (GroenLinks), Rouvoet (ChristenUnie),

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 30 november 2005 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 245 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 557 Kansspelen Nr. 70 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Klaas de Vries (PvdA), Van Heemst (PvdA), Dittrich (D66), Vos (GroenLinks),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 25 910 Wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer) Nr. 53 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 163 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 412 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 Nr. 177 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 382 Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 59 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 oktober 2003 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 712 Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1047 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 mei 2006 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 12 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 Nr. 206 VERSLAG

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Wetgeving en Juridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 961 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 juli 2005 Binnen de vaste commissie voor Justitie 1 hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 072 Internationale kinderontvoering Nr. 11 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 juni 2006 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2004 Nr. 168 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 385 Wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het verruimen van de mogelijkheden tot het spoedshalve tuchtrechtelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 Nr. 199 VERSLAG

Nadere informatie