Verslag Ledenvergadering 11 maart 2015 van de Vereniging Wederzijds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Ledenvergadering 11 maart 2015 van de Vereniging Wederzijds"

Transcriptie

1 Verslag Ledenvergadering 11 maart 2015 van de Vereniging Wederzijds Aanwezig: Leden: Ans Groener, At Voogt, Brigitte de Jong, Christel Terwiel, Cor van der Flier, Elga Klein Kranenbarg, Ellen Lustenhouwer, Frank Wiezer, Hanneke Lommen, Ineke Priem, Jacquelien Broere, Jelle Knapp, Jet van Bennekom, Jopi Floor, Jos Berkers, Loeki Feringa-van der Ent, Loes Schakenraad, Marian van der Veen, Maurice van Lieshout, Nelleke Wagenaar-Jansen, Renée Frant, Sturla Spans, Trix Vonk, Wout Mastenbroek Toehoorders: Reilif Bonse, Elisa van Dam, Annelies Hol, Wim Peters, Mirjam de Vries, Jacqueline Wetters 1. Inleiding door de voorzitter Christel Terwiel Christel doet verslag van de historie van Wederzijds: Het begin Oktober Mail aan 46 bekenden, waarvan een flink aantal in de wijk. Mensen waarvan ik kon vermoeden dat ze zich ook zorgen maakten over de toekomst van ons zorgsysteem en die misschien zin hadden om met mij mee te denken over iets wat ons hier in de wijk weer vertrouwen in die toekomst zou brengen. Inspiratiebronnen Aanleiding was dat een goeie bekende in A dam in de Pijp iets vergelijkbaars begonnen was: Stadsdorp De Pijp. Hij was daar, meteen na zijn pensionering, begonnen als thuiszorgmedewerker IN zijn eigen wijk, en hij was gaan praten met de mensen over wat ze nodig hadden aan zorg, diensten, aan gezelligheid, veiligheid. Dat combineerde hij met zijn eigen wensen ten aanzien van zijn toekomst als inwoner van de Pijp. En nu bestaat daar een bloeiende vereniging, die zich op de eigen website presenteert. En wij nemen hun slogan over: Wilt u zo lang en zo goed en veilig mogelijk in Utrecht Noordoost blijven wonen met de regie in eigen hand? Dat willen wij ook! Een andere bron van inspiratie is: de ervaringsdeskundigheid van onszelf, wijkbewoners, buren van elkaar. Die allemaal ooit wel eens de aandacht en zorg en diensten van mensen om ons heen nodig hebben gehad. Dat nu nodig hebben. Ofwel dat ooit nodig gaan krijgen. En die prima in staat zijn om zelf aan te geven wat voor soort aandacht ze nodig hebben en van wie. En als dat voor onszelf nog niet aan de orde is, willen we zo nu en dan best eens de handen laten wapperen voor een buur die nu al zo ver is! Van het begin af aan waren een paar dingen duidelijk l Het plan, een buurtcoöperatie oprichten, moest vanzelf gaan. Het moest mensen aantrek ken die het ook een goed idee vonden, en die er best wat tijd en energie aan wilden be steden. We zouden niet als een idioot gaan lopen werven, aanbellen bij mensen doe mee, doe mee, maar we zouden de club via een soort zwaan-kleef-aan systeem laten groeien. We wilden ons best laten interviewen, maar er niet om gaan lopen leuren. We wilden best ergens een praatje gaan houden, maar alleen als die uitnodigende partij dan òns ergens mee zou helpen.

2 l De zorg en diensten die we elkaar zouden gaan verlenen, moesten zonder betaling, en via een soort ruilsysteem. Niet één-op-één ruilen, maar binnen de vereniging. Niet ieder lid kan en wil alles aanbieden wat gevraagd wordt, maar binnen de club is misschien wel veel aanwezig aan vaardigheden. l We wilden ook als initiatiefnemers en nu als bestuursleden, zo veel mogelijk dingen voor de buurtcoöperatie doen die we leuk vinden om te doen, en zo weinig mogelijk dingen waar we niet vrolijker van worden. Zo veel mogelijk win-win. We zouden aan de anderen vragen wat die wél kunnen en niet zeuren over dingen die ze niet kunnen. Zo dachten we, en zo denken we nog. l We zouden tegenover niemand de indruk wekken dat we de problemen die er in de zorg aan het ontstaan zijn, voor alle inwoners van Utrecht Noordoost zouden gaan oplossen. l Wel zouden we ernaar streven om in Utrecht Noordoost een groot netwerk te laten groeien van mensen die allemaal zo hun eigen kleine netwerk om zich heen hebben, waarbinnen mensen zich wat van elkaar aantrekken. l En ons initiatief moest er vooral toe bijdragen dat wij zelf langer zelfstandig in ons eigen huis in Utrecht Noordoost zouden kunnen blijven wonen. l En, last but not least, wij, bestuursleden, zijn ook gewoon leden. Wij hebben hier geen baan aan. Wij werken niet in opdracht van individuele leden, wij zeggen ook regelmatig nee. Wij doen dit werk gratis en naast alle andere dingen die belangrijk zijn in onze levens: betaald werk, partners, kinderen, kleinkinderen, sport, en naast ander vrijwilligerswerk. Wat is er sinds november vorig jaar gebeurd? Er kwam veel op ons af. We worden goed in de gaten gehouden door allerlei instanties, clubs, overheden, geschreven pers, studenten die ons uitnodigen, vragen of we oude informatie over de buurtcoöperatie willen bijwerken, vragen of we een paar mensen willen leveren die geïnterviewd kunnen worden, vragen of we verstand hebben van eenzaamheid onder ouderen. De die we van de gemeente kregen voor opstartactiviteiten was nog niet op; we vroegen en kregen toestemming om het restantbedrag in 2015 te besteden. We gingen serieus beginnen aan het bouwen aan een website. We lieten een flyer ontwerpen, en schreven een tekst daarvoor. Om onszelf bekend te maken in de wijk. De denktank (een groepje leden met ideeen) begon met kennismaken met elkaar, met denken, en met bij elkaar komen: over: waar kan het heen en waar moet het heen met Wederzijds? Er was een HuiskamerWinterKerstborrel bij Jacquelien Broere, georganiseerd door Jopi, Yvonne en Jacquelien zelf. 20 januari kwamen de Wederzijds-leden van Wittevrouwen bij elkaar in het Paramedicum, op initiatief van Ineke Priem en Frank Wiezer. Op 19 februari de Votulast-leden, op initiatief van Renee Frant en Cor v. d. Flier, en met Jet en Hanneke. Op 2 maart een buurtbijeenkomst van 21 Voordorpers bij Jos Berkers en Anja Laeven. Op 6 maart de leden van Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat, Tuindorp en Tuindorp-oost bij Loeki Feringa, georganiseerd door Marian van der Veen en Loeki zelf. Bijna altijd waren er ook belangstellenden aanwezig, en dat is precies zoals wij hopen dat Wederzijds zal blijven functioneren: open, en gericht op kennismaken, gericht op het opbouwen van vertrouwen en van goeie burenrelaties. De Core Business van Wederzijds: vraag en aanbod van burenhulp, zorg en diensten aan elkaar blijft dan een zaak van de leden onderling.

3 Core Business van Wederzijds Allemaal decentrale bijeenkomsten, bij leden thuis, en met een eigen programma. Formeel of informeel overal is wel gepraat over de Core Business van Wederzijds: het bij elkaar brengen van mensen die een vraag en/of een aanbod hebben, om te kijken of de een de ander kan helpen. Wat komt daar uit? Meer dan een dienstenruilbeurs. Buurtbijeenkomst Wittevrouwen: een open (1) of gesloten (2) model gaan gebruiken. Open wil zeggen dat de leden direct elkaars contactgegevens en Vraag en Aanbod kunnen zien en direct contact kunnen leggen. Bij het gesloten model krijgen de leden een persoonlijke code. Je kunt alleen met een ander lid in contact komen via de dienstbemiddelaar, die Vraag en Aanbod koppelt en ook oog houdt op verloop van het contact. Een combinatie lijkt ons het meest geschikt. We gaan zo n systeem digitaal uitwerken en uitproberen of we Vraag en Aanbod kunnen indelen in categorieën die volgens (1), en die volgens (2) bemiddeld worden. Jopi, At en Frank gaan het bemiddelingssysteem verder uitwerken. At maakt het dan digitaal. Ze komen met een concept hiervan en doen ook een voorstel voor het verder aankleden van de website. Buurtbijeenkomst Votulast: vraag en aanbod van klussen en gezelligheidsaktiviteiten via de website, die in de maak is. Vraag en aanbod van diensten via persoonlijke matching. Dit laatste kan wat ingewikkelder liggen en privacy aspecten kunnen erbij aan de orde komen, zodat persoonlijke matching in deze gevallen beter lijkt dan via de website. We / van het bestuur, besteden veel tijd aan het persoonlijk beantwoorden van vragen over van alles en nog wat van leden en belangstellenden! Dat kan nog, nu we nog redelijk klein zijn, met 60 leden. Maar als we groter groeien moet, vinden wij, die persoonlijke benadering gegarandeerd blijven. Daarom is de toekomst van Wederzijds de toekomst van de buurtgroepen en buurtnetwerken. De leden van Wittevrouwen moeten elkaar gaan helpen, de leden van Tuinwijk enzovoorts en daar moet een béétje coördinatie per buurt voor komen. Daarnaast moet het voor alle leden ook mogelijk zijn om bij ieder ander lid een vraag te droppen. We zijn, kortom, een vereniging mensen die iets voor elkaar willen betekenen, en die dat concreet willen aangeven/aanbieden, maar ook héél goed nee kunnen zeggen. Of nu niet. Ofwel: we gaan dat leren!

4 2. Verslag oprichtingsvergadering Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 3. Verkiezing bestuur De kandidaat-bestuursleden stellen zich voor met een schriftelijke profielschets (zie de bijlage bij deze agenda) Het (deels voorlopige) bestuur wil graag door de leden gekozen worden. Ellen Lustenhouwer vult op haar schriftelijke profiel aan dat zij als bestuurslid mee wil werken aan de vormgeving van de website. Ook zal zij deel uitmaken van de redactie van de website. Jet van Bennekom vult op haar profiel aan dat zij de Denktank zal coördineren. Met stembriefjes worden vervolgens stemmen uitgebracht door de aanwezige leden. Na telling ervan door niet-bestuursleden blijken alle bestuursleden unaniem gekozen te zijn door de aanwezige 24 leden. 4. Begroting Jos Berkers heeft de conceptbegroting opgesteld, die door het bestuur is aanvaard en nu ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ledenvergadering. De conceptbegroting is met toelichting aan de leden ter inzage gegeven. Alvorens het woord te geven aan de ledenvergadering geeft Jos een toelichting over de vrijwilligersbijdrage, die het bestuur voor het jaar 2015 aan de voorzitter zou willen verstrekken. Zoals te lezen is in de statuten maken de bestuursleden alleen aanspraak op een vergoeding van gemaakte onkosten en worden ze niet betaald voor hun aktiviteiten. Verder is er vanaf het begin van het ontstaan van de vereniging voor gekozen om een centrale coordinator aan te stellen die het proces van matching beheert en bewaakt. Op dit moment is het nog te vroeg om zo n centrale coordinator aan te stellen. Anderzijds is de voorzitter, Christel Terwiel, heel veel tijd kwijt aan m.n. voorbereidende aktiviteiten van de matching. Daarom legt het bestuur aan de ledenvergadering voor om de voorzitter een vrijwilligersbijdrage toe te kennen voor het jaar 2015 van 1500 euro, voor ¼ te betalen uit de ledencontributie en voor het overige uit sponsoring. Jos probeert momenteel via het Oranjefonds hiervoor geld te genereren. Tegen het toekennen van een vrijwilligersbijdrage van 1500 euro voor het jaar 2015 aan de voorzitter wordt geen bezwaar gemaakt. Jos licht vervolgens toe dat de voor 2014 toegekende subsidie in 2015 verder mag worden besteed. Zo heeft de gemeente zojuist laten weten. Hij wijst erop dat subsidie gelden, evenals sponsoring in het algemeen geoormerkte gelden zijn, dwz dat die gelden alleen mogen worden besteed aan de doelen waarvoor ze zijn verstrekt. Een van de leden vraagt of de lay-out van de vergaderverslagen niet goedkoper kan. Jos licht toe dat het wervend karakter van een mooie lay-out de doorslag heeft gegeven om hier extra geld aan uit te geven in het jaar 2015, nu we nog volop bezig zijn leden te werven. Frank Wiezer mist de kosten van een mobiele telefoon op de begroting. Jos Berkers licht toe dat nog geen mobiele telefoon is aangeschaft, omdat nog niet duidelijk is wie die telefoon dan moet bedienen. Frank Wiezer meent dat matching moeizamer zal gaan zonder een telefoon. Hoe met een telefoon zou moeten worden omgegaan, lijkt een onderwerp om in De Denktank te bespreken. Ideeen van de leden zijn welkom. Jos Berkers vertelt dat hij contact heeft gehad met het Oranjefonds en dat een aanvraag van Wederzijds tot sponsoring kansrijk lijkt. Jelle Knapp vraag of we opnieuw subsidie van de gemeente kunnen krijgen. De gemeente heeft er immers belang bij dat wij burgers meer voor elkaar gaan zorgen. Jos Berkers

5 vertelt dat onze startsubsidie uit een fonds van de gemeente kwam dat nu initiatievenfonds heet. Half juni wordt dit fonds weer geopend. Jopi Floor stelt voor om de term buurtteam ( nr 17 van de toelichting op de begroting) te vervangen door buurtleden. De naam buurtteam wordt immers gebruikt voor de nieuwe professionele zorgteams van de gemeente. Jos Berkers vertelt tot slot dat hij de boekhouding van Wederzijds digitaal zal gaan voeren via een abonnement op een boekhoudprogramma. Dit geeft o.m. goede waarborgen voor de privacy van de leden van Wederzijds. 5. Crowdeffect Elisa van Dam vertelt dat ze de vergadering van Wederzijds bijwoont namens Crowdeffect. Dit organiseert op zaterdag 14 maart een evenement waarin per wijk initiatieven, zoals Wederzijds, zich kunnen presenteren. Leden van Wederzijds zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. 6. Demonstratie website Wederzijds At Voogt geeft met behulp van een beamer een demonstratie. De website is nog in ontwikkeling. Lid worden van Wederzijds via de website gaat als volgt: 1. Menu Leden => submenu Lid worden 2. Formulier invullen 3. Klikken op Versturen 4. => Mail met link 5. Link aanklikken 6. Er verschijnt een uitgebreider formulier waarop je je gegevens kunt aanvullen, je vraag en/of aanbod kunt aanvinken en daar ook een toelichting op kunt geven. 7. Klikken op Versturen 8. De penningmeester stuurt een mailtje met het verzoek de contributie te betalen. 9. Na betaling ontvang je de inlogcode die nodig is om de ledenlijst te kunnen inzien. Als je de menu-optie Ledenlijst aanklikt, krijg je toegang tot aanbod en vraag. Je kunt de toelichting van een lid zien door op de achternaam te klikken. Ook kun je een naar een ander lid sturen door op het adres van die persoon te klikken. Op de beamer is het logo van de vereniging te zien. De aanwezigen waarderen dit ontwerp. 7. Flyers Jet van Bennekom toont de ontworpen flyer aan de aanwezigen. De bedoeling is dat alle leden straks een aantal van deze flyers meenemen en uitdelen aan geinteresseerden. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de flyers zo maar in de brievenbus te deponeren, een persoonlijke toelichting is nodig. Het plan is verder om met de huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten in de wijk in contact te treden, hen te vragen Wederzijds te promoten en flyers neer te leggen. Christel vertelt dat er ook nog wat grotere affiches komen. 8. Buurtbijeenkomsten Leden van Wederzijds hebben kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd met medeleden uit de eigen buurt. Zo is er een bijeenkomst geweest van leden uit Wittevrouwen, van leden uit Votulast, van leden uit Tuindorp, Tuindorp oost en Zeeheldenbuurt en van leden uit Voordorp.

6 Buurtbijeenkomst Wittevrouwen dd 20 januari Frank Wiezer doet verslag: Vergaderd werd bij fysiotherapeut Jan van Gestel. We hebben met elkaar kennis gemaakt. We hebben uitgebreid gesproken over aanbod en vraag en de beste manier van matching. Elkaar beter leren kennen vergemakkelijkt matching. Het was een heel geslaagde bijeenkomst. Buurtbijeenkomst Tuindorp, Tuindorp oost, Zeeheldenbuurt en Hengeveldstraat dd 6 maart Marian van Veen doet verslag: Er waren 11 aanwezigen, waaronder jongeren. De aanwezigen wilden niet de nadruk leggen op zorg, maar meer algemeen vraag en aanbod uitwisselen. Ook hier was er meer aanbod dan vraag. Gezelligheid werd benoemd als belangrijk. Matching moet bij voorkeur in kleine kring gebeuren. Buurtbijeenkomst Votulast. Ans Groener doet verslag: Er waren 14 aanwezigen. De ervaringen lijken op die van de vorige groepen. Benadrukt werd het belang van persoonlijk contact voor matching. Leeftijd was een discussiepunt: moeten we ons specifiek richten op ouderen of op alle leeftijden? Gesproken werd over de ervaringen van Austerlitz Helpt. De aanwezigen waren zo positief over de bijeenkomst dat besloten werd om in mei of juni opnieuw bijeen te komen. Renee Frant reageert: Er komt een voorstel voor de Votulastleden voor deelname aan een wandeling en/of het bekijken van een film als uitgangspunt voor discussie. Buurtbijeenkomst Voordorp. Jos Berkers doet verslag: Aanwezig waren 21 mensen. Iedereen zei: hou het dichtbij en bouw door aan de website. De bijeenkomst heeft al 4 aspirantleden opgeleverd. 9. Denktank De Denktank bestaat uit een aantal leden die zich bezig houden met het ontwikkelen van ideeen voor Wederzijds. Frank Wiezer doet verslag: De Denktank heeft gesproken over manieren van matching. O.a. over de vraag of matching al of niet door persoonlijke bemiddeling zou moeten plaatsvinden. Verder is nagedacht over criteria voor wat er op de website mag en wat niet. De website van stadsdorp De Pijp zorgde voor inspiratie. De Denktank zou nog uitgebreid kunnen worden met enkele leden. 10. Rondvraag Jopi Floor vraagt leden in een vroeg stadium uit te nodigen voor de ledenvergadering en reminders te sturen en ook om een jaarplanning te maken voor de ledenvergaderingen. Reilif Bonse viel het op dat er bij de huiskamerbijeenkomsten veel overeenkomsten zijn wat betreft aktiviteiten voor ouderen. Loeki Feringa benadrukt dat Wederzijds geen club is voor ouderen maar voor buren. Het gaat niet in de eerste plaats om zorg, maar om diensten. Ellen Lustenhouwer vraagt leden om mee te gaan naar een kennismakingsbijeenkomst met het buurtteam (coordinator professionele zorg) van de gemeente. Jet van Bennekom roept leden op om deel te nemen aan Crowdeffect. Hanneke Lommen vertelt dat de leden van Wederzijds, die om niet diensten verlenen of klussen doen voor andere leden verzekerd zijn bij Domstad. Op de website van Wederzijds zal informatie hierover worden geplaatst. 10. Vergadering wordt gesloten Verslag Hanneke Lommen, secr.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Waar ben jij op zaterdagavond? Kom naar. jalové

Waar ben jij op zaterdagavond? Kom naar. jalové Waar ben jij op zaterdagavond? Kom naar jalové Jalové Jalové. Tsja, een beetje bijzondere naam, maar wel een naam met betekenis. Jalové staat voor Jaarsveld-Lopik Vereniging. Jalové is een jeugdvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1, januari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 1, januari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 1, januari 2015 3 e jaargang Inhoud van deze eerste nieuwsbrief van 2015 Verslag bijeenkomst 13 december jl. Maandelijkse inloop Ruimten voor grote bijeenkomsten 28 februari, 1 e grote bijeenkomst

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

Wilt u zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de buurt?

Wilt u zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de buurt? al m 230 eer dan ging leden en u Wilt u zo lang mogelijk actief, en thuis kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de buurt? voor! Kom dan deel uitmaken van StadsdorpZuid voor en door bewoners van

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9, november 2015, 3 e jaargang

Nieuwsbrief 9, november 2015, 3 e jaargang Nieuwsbrief 9, november 2015, 3 e jaargang Inhoud Themabijeenkomst Zorg in de Rivierenbuurt 2015/2016 Maandelijkse inloop Nieuws kerngroep, klankbordgroep, werkgroepen Divers nieuws Bereikbaarheid Stadsdorp

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI...

IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI... IMI-toegangsbeheer 1. WIE BEHEERT DE TOEGANG TOT IMI?... 2 2. AUTORITEITEN REGISTREREN... 2 2.1. EEN AUTORITEIT REGISTREREN BIJ IMI... 2 2.2. AUTORITEITEN UITNODIGING OM ZICHZELF TE REGISTREREN... 3 3.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat Huishoudelijk Reglement Stichting Olivier versie 4 februari 2009 Begripsbepalingen Olivier: woonvorm van 12 jong-volwassenen met een lichamelijke dan wel verstandelijke beperking, die in het Antoniushuis

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 I Algemene bepalingen 1. Het verenigingsjaar is verdeeld in twee semesters 2. Ieder semester wordt geopend d.m.v. een algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT

ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT Een vereniging biedt kansen voor bedrijven. Uiteraard in het ledenbestand, maar ook in het zakelijk netwerk dat achter de verenging schuilgaat. Veel clubs organiseren

Nadere informatie

Artikel 1 Organisatie structuur Stichting Solas 2. Artikel 2 Afkortingen 2. Artikel 3 Definities 2

Artikel 1 Organisatie structuur Stichting Solas 2. Artikel 2 Afkortingen 2. Artikel 3 Definities 2 Herziening Reglement van Stichting Solas volgens artikel 15 van de statuten van 19 januari 2009 INHOUD pagina Artikel 1 Organisatie structuur Stichting Solas 2 Artikel 2 Afkortingen 2 Artikel 3 Definities

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen:

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen: Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal Afdeling I: Algemene onderwerpen: Artikel 1: Artikel 1.1: Leden van Lokaal Veenendaal zijn binnen de gemeente Veenendaal niet politiek actief anders dan voor Lokaal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Verslag. 1. Voorstellen bestuur

Verslag. 1. Voorstellen bestuur Verslag Vergadering 1 e vergadering Buurtvereniging Ludinga met de buurt Datum Donderdag 24 september 2009; 20.00 uur Gehouden te De Piraat te Harlingen Aanwezig van bestuur Jan Tsjerk Loonstra Tineke

Nadere informatie

Online subsidies aanvragen via subsidieloket

Online subsidies aanvragen via subsidieloket Online subsidies aanvragen via subsidieloket Startpagina: http://databankapbsport.provincieantwerpen.be/subsidies Bij aanmelden in startscherm: keuze tussen aanmelden of account aanvragen. Bij eerste keer:

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement - Versie December 2014

Huishoudelijk Reglement - Versie December 2014 Huishoudelijk Reglement - Versie December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Werkwijze van de Stichting CPO Gelderland.... 3 Kring van Deelnemers... 3 Vergaderregels deelnemersoverleg... 3 Frequentie...

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Profielpagina Wanneer je voor het eerst inlogt, kom je binnen op je profielpagina:

Profielpagina Wanneer je voor het eerst inlogt, kom je binnen op je profielpagina: Afhangen thuis Thuis of op het werk kun je op de website www.afhangbord.nl inloggen om bijvoorbeeld de baanbezetting te bekijken of de ledenlijst te bekijken. En je kunt nadat je bent ingelogd op deze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Inhoud 28 februari grote bijeenkomst: Liever een goede buur Vrijwillige bijdrage 2015 Kascommissie Maandelijkse inloop 7 maart Nieuws activiteitengroep Divers

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ex artikel 20 van de statuten van de vereniging NVAB) CONTRIBUTIE Artikel 1 1. De jaarlijkse contributie van de leden van de vereniging, waarin inbegrepen de afdracht aan de Koninklijke

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op

Nadere informatie

Einddocument project 3: Voor het goede doel!

Einddocument project 3: Voor het goede doel! Einddocument project 3: Voor het goede doel! Koen Beijer 500684088 V1-02 Roger Reuver Project 3 Inhoudsopgave: Fase 1: de opdracht Probleemsituatie 3 De doelgroep 3 Het evenement 3 Het goede doel 3 Probleemstelling

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf de resultaten

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT Concept 20 augustus 2014 Versie 2 Bestemd voor besprekingsdoeleinden i.h.k.v. de dialoog gerichte aanbesteding

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING EUROPESE BEVEILIGINGSBEDRIJVEN (de meest recente versie is te raadplegen op www.veb.nl)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING EUROPESE BEVEILIGINGSBEDRIJVEN (de meest recente versie is te raadplegen op www.veb.nl) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING EUROPESE BEVEILIGINGSBEDRIJVEN (de meest recente versie is te raadplegen op www.veb.nl) Concept: Dit reglement geldt als aanvulling op en uitwerking van de statuten van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Activiteiten overzicht VVvE november 2012 september 2013 ten behoeve van ledenvergadering op 5 september 2013

Activiteiten overzicht VVvE november 2012 september 2013 ten behoeve van ledenvergadering op 5 september 2013 Activiteiten overzicht VVvE november 2012 september 2013 ten behoeve van ledenvergadering op 5 september 2013 Wat betreft opleidingen 1 De vvve organiseert samen met de hogeschool van utrecht twee maal

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

AOPA and AEROCLUBS Flightschool Foundation. Presentatie AFF RTF ATO 21 november 2013. AOPA Nederland 2013 1

AOPA and AEROCLUBS Flightschool Foundation. Presentatie AFF RTF ATO 21 november 2013. AOPA Nederland 2013 1 AOPA and AEROCLUBS Flightschool Foundation Presentatie AFF RTF ATO 21 november 2013 AOPA Nederland 2013 1 Namens Jan de Vries: AFF voor vliegopleiders Op 6 oktober 2012 tekenden ILT, de Vliegclubs en AOPA

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis

Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis Algemeen mediaprotocol der A.S.Z.V. Orionis Datum: 17 juni 2014 Inleiding Media kennen verschillende verschijningsvormen, waar A.S.Z.V. Orionis veel gebruik van maakt. Hierbij zijn er niet alleen mogelijkheden

Nadere informatie

Sponsordossier. 6 h (6 uur) Een sportief en muzikaal evenement in Merksplas dat (minstens) zes uur duurt.

Sponsordossier. 6 h (6 uur) Een sportief en muzikaal evenement in Merksplas dat (minstens) zes uur duurt. Sponsordossier 6hM³ in het kort Op 2 mei 2015 organiseert een groep vrienden, ondersteund door de sportraad, een nieuw event in Merksplas. Die eersteling gaat door op de Kolonie aan de vernieuwde grote

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 tweede jaargang 2014

Nieuwsbrief 2 tweede jaargang 2014 Nieuwsbrief 2 tweede jaargang 2014 Motto voor 2014: van ideaal naar een stadsdorp dat staat. Sinds januari is er weer van alles gebeurd. Er zijn ontwikkelingen rond de website, een subsidieaanvraag, de

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

BIJEENKOMST. Supporters. van waterland

BIJEENKOMST. Supporters. van waterland BIJEENKOMST Supporters van waterland SEIZOEN 2014-2015 Terugblik seizoen 2013/2014 Agenda Opening Terugblik 2013-2014 Financien Benoeming bestuursleden Ingekomen ideeën - Bordjes en cadeau Gala - Bierviltjes

Nadere informatie

Standaard staat het scherm op de aanbiedingen pagina (zal er bij onze vereniging anders uitzien):

Standaard staat het scherm op de aanbiedingen pagina (zal er bij onze vereniging anders uitzien): Gebruikershandleiding digitaal afhangen met Jiba Afhangbord Onderstaand wordt zo beknopt en bondig mogelijk uitgelegd hoe je bij onze tennisvereniging een baan kunt reserveren ( afhangen ). 1. Afhangen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging Sticky

Huishoudelijk Reglement Studievereniging Sticky Huishoudelijk Reglement Studievereniging Sticky 29 oktober 2015 versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Doel In het Huishoudelijk Reglement van Studievereniging Sticky legt de Algemene Ledenvergadering toevoegingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht.

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Aanwezig: 16 personen waren aanwezig: Regioleden: Ir. J.F.S. de Jongh Ir. J. van den Berg F.C.H.D. van den

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 (inclusief de jaarrekening 2014) STICHTING MAMMAROSA ROTTERDAM RIJNMOND

Jaarverslag 2014 (inclusief de jaarrekening 2014) STICHTING MAMMAROSA ROTTERDAM RIJNMOND Jaarverslag 2014 (inclusief de jaarrekening 2014) STICHTING MAMMAROSA ROTTERDAM RIJNMOND Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Activiteiten in 2014... 3 Naamsbekendheid in Rotterdam en omstreken... 3 Voorlichtingen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder a Vereniging: IJsvereniging Doetinchem 96 b bestuur: het bestuur van de Vereniging; c statuten: de statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

Handleiding Stappenplan en Klachtenregeling

Handleiding Stappenplan en Klachtenregeling Handleiding Stappenplan en Klachtenregeling Uitleg Stappenplan In de wijk Randenbroek/Schuilenburg kan de aanvrager de volgende informatie bij de werkgroep Buurtbudget vinden en ontvangen. Hierna te noemen

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie