Verslag Ledenvergadering 11 maart 2015 van de Vereniging Wederzijds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Ledenvergadering 11 maart 2015 van de Vereniging Wederzijds"

Transcriptie

1 Verslag Ledenvergadering 11 maart 2015 van de Vereniging Wederzijds Aanwezig: Leden: Ans Groener, At Voogt, Brigitte de Jong, Christel Terwiel, Cor van der Flier, Elga Klein Kranenbarg, Ellen Lustenhouwer, Frank Wiezer, Hanneke Lommen, Ineke Priem, Jacquelien Broere, Jelle Knapp, Jet van Bennekom, Jopi Floor, Jos Berkers, Loeki Feringa-van der Ent, Loes Schakenraad, Marian van der Veen, Maurice van Lieshout, Nelleke Wagenaar-Jansen, Renée Frant, Sturla Spans, Trix Vonk, Wout Mastenbroek Toehoorders: Reilif Bonse, Elisa van Dam, Annelies Hol, Wim Peters, Mirjam de Vries, Jacqueline Wetters 1. Inleiding door de voorzitter Christel Terwiel Christel doet verslag van de historie van Wederzijds: Het begin Oktober Mail aan 46 bekenden, waarvan een flink aantal in de wijk. Mensen waarvan ik kon vermoeden dat ze zich ook zorgen maakten over de toekomst van ons zorgsysteem en die misschien zin hadden om met mij mee te denken over iets wat ons hier in de wijk weer vertrouwen in die toekomst zou brengen. Inspiratiebronnen Aanleiding was dat een goeie bekende in A dam in de Pijp iets vergelijkbaars begonnen was: Stadsdorp De Pijp. Hij was daar, meteen na zijn pensionering, begonnen als thuiszorgmedewerker IN zijn eigen wijk, en hij was gaan praten met de mensen over wat ze nodig hadden aan zorg, diensten, aan gezelligheid, veiligheid. Dat combineerde hij met zijn eigen wensen ten aanzien van zijn toekomst als inwoner van de Pijp. En nu bestaat daar een bloeiende vereniging, die zich op de eigen website presenteert. En wij nemen hun slogan over: Wilt u zo lang en zo goed en veilig mogelijk in Utrecht Noordoost blijven wonen met de regie in eigen hand? Dat willen wij ook! Een andere bron van inspiratie is: de ervaringsdeskundigheid van onszelf, wijkbewoners, buren van elkaar. Die allemaal ooit wel eens de aandacht en zorg en diensten van mensen om ons heen nodig hebben gehad. Dat nu nodig hebben. Ofwel dat ooit nodig gaan krijgen. En die prima in staat zijn om zelf aan te geven wat voor soort aandacht ze nodig hebben en van wie. En als dat voor onszelf nog niet aan de orde is, willen we zo nu en dan best eens de handen laten wapperen voor een buur die nu al zo ver is! Van het begin af aan waren een paar dingen duidelijk l Het plan, een buurtcoöperatie oprichten, moest vanzelf gaan. Het moest mensen aantrek ken die het ook een goed idee vonden, en die er best wat tijd en energie aan wilden be steden. We zouden niet als een idioot gaan lopen werven, aanbellen bij mensen doe mee, doe mee, maar we zouden de club via een soort zwaan-kleef-aan systeem laten groeien. We wilden ons best laten interviewen, maar er niet om gaan lopen leuren. We wilden best ergens een praatje gaan houden, maar alleen als die uitnodigende partij dan òns ergens mee zou helpen.

2 l De zorg en diensten die we elkaar zouden gaan verlenen, moesten zonder betaling, en via een soort ruilsysteem. Niet één-op-één ruilen, maar binnen de vereniging. Niet ieder lid kan en wil alles aanbieden wat gevraagd wordt, maar binnen de club is misschien wel veel aanwezig aan vaardigheden. l We wilden ook als initiatiefnemers en nu als bestuursleden, zo veel mogelijk dingen voor de buurtcoöperatie doen die we leuk vinden om te doen, en zo weinig mogelijk dingen waar we niet vrolijker van worden. Zo veel mogelijk win-win. We zouden aan de anderen vragen wat die wél kunnen en niet zeuren over dingen die ze niet kunnen. Zo dachten we, en zo denken we nog. l We zouden tegenover niemand de indruk wekken dat we de problemen die er in de zorg aan het ontstaan zijn, voor alle inwoners van Utrecht Noordoost zouden gaan oplossen. l Wel zouden we ernaar streven om in Utrecht Noordoost een groot netwerk te laten groeien van mensen die allemaal zo hun eigen kleine netwerk om zich heen hebben, waarbinnen mensen zich wat van elkaar aantrekken. l En ons initiatief moest er vooral toe bijdragen dat wij zelf langer zelfstandig in ons eigen huis in Utrecht Noordoost zouden kunnen blijven wonen. l En, last but not least, wij, bestuursleden, zijn ook gewoon leden. Wij hebben hier geen baan aan. Wij werken niet in opdracht van individuele leden, wij zeggen ook regelmatig nee. Wij doen dit werk gratis en naast alle andere dingen die belangrijk zijn in onze levens: betaald werk, partners, kinderen, kleinkinderen, sport, en naast ander vrijwilligerswerk. Wat is er sinds november vorig jaar gebeurd? Er kwam veel op ons af. We worden goed in de gaten gehouden door allerlei instanties, clubs, overheden, geschreven pers, studenten die ons uitnodigen, vragen of we oude informatie over de buurtcoöperatie willen bijwerken, vragen of we een paar mensen willen leveren die geïnterviewd kunnen worden, vragen of we verstand hebben van eenzaamheid onder ouderen. De die we van de gemeente kregen voor opstartactiviteiten was nog niet op; we vroegen en kregen toestemming om het restantbedrag in 2015 te besteden. We gingen serieus beginnen aan het bouwen aan een website. We lieten een flyer ontwerpen, en schreven een tekst daarvoor. Om onszelf bekend te maken in de wijk. De denktank (een groepje leden met ideeen) begon met kennismaken met elkaar, met denken, en met bij elkaar komen: over: waar kan het heen en waar moet het heen met Wederzijds? Er was een HuiskamerWinterKerstborrel bij Jacquelien Broere, georganiseerd door Jopi, Yvonne en Jacquelien zelf. 20 januari kwamen de Wederzijds-leden van Wittevrouwen bij elkaar in het Paramedicum, op initiatief van Ineke Priem en Frank Wiezer. Op 19 februari de Votulast-leden, op initiatief van Renee Frant en Cor v. d. Flier, en met Jet en Hanneke. Op 2 maart een buurtbijeenkomst van 21 Voordorpers bij Jos Berkers en Anja Laeven. Op 6 maart de leden van Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat, Tuindorp en Tuindorp-oost bij Loeki Feringa, georganiseerd door Marian van der Veen en Loeki zelf. Bijna altijd waren er ook belangstellenden aanwezig, en dat is precies zoals wij hopen dat Wederzijds zal blijven functioneren: open, en gericht op kennismaken, gericht op het opbouwen van vertrouwen en van goeie burenrelaties. De Core Business van Wederzijds: vraag en aanbod van burenhulp, zorg en diensten aan elkaar blijft dan een zaak van de leden onderling.

3 Core Business van Wederzijds Allemaal decentrale bijeenkomsten, bij leden thuis, en met een eigen programma. Formeel of informeel overal is wel gepraat over de Core Business van Wederzijds: het bij elkaar brengen van mensen die een vraag en/of een aanbod hebben, om te kijken of de een de ander kan helpen. Wat komt daar uit? Meer dan een dienstenruilbeurs. Buurtbijeenkomst Wittevrouwen: een open (1) of gesloten (2) model gaan gebruiken. Open wil zeggen dat de leden direct elkaars contactgegevens en Vraag en Aanbod kunnen zien en direct contact kunnen leggen. Bij het gesloten model krijgen de leden een persoonlijke code. Je kunt alleen met een ander lid in contact komen via de dienstbemiddelaar, die Vraag en Aanbod koppelt en ook oog houdt op verloop van het contact. Een combinatie lijkt ons het meest geschikt. We gaan zo n systeem digitaal uitwerken en uitproberen of we Vraag en Aanbod kunnen indelen in categorieën die volgens (1), en die volgens (2) bemiddeld worden. Jopi, At en Frank gaan het bemiddelingssysteem verder uitwerken. At maakt het dan digitaal. Ze komen met een concept hiervan en doen ook een voorstel voor het verder aankleden van de website. Buurtbijeenkomst Votulast: vraag en aanbod van klussen en gezelligheidsaktiviteiten via de website, die in de maak is. Vraag en aanbod van diensten via persoonlijke matching. Dit laatste kan wat ingewikkelder liggen en privacy aspecten kunnen erbij aan de orde komen, zodat persoonlijke matching in deze gevallen beter lijkt dan via de website. We / van het bestuur, besteden veel tijd aan het persoonlijk beantwoorden van vragen over van alles en nog wat van leden en belangstellenden! Dat kan nog, nu we nog redelijk klein zijn, met 60 leden. Maar als we groter groeien moet, vinden wij, die persoonlijke benadering gegarandeerd blijven. Daarom is de toekomst van Wederzijds de toekomst van de buurtgroepen en buurtnetwerken. De leden van Wittevrouwen moeten elkaar gaan helpen, de leden van Tuinwijk enzovoorts en daar moet een béétje coördinatie per buurt voor komen. Daarnaast moet het voor alle leden ook mogelijk zijn om bij ieder ander lid een vraag te droppen. We zijn, kortom, een vereniging mensen die iets voor elkaar willen betekenen, en die dat concreet willen aangeven/aanbieden, maar ook héél goed nee kunnen zeggen. Of nu niet. Ofwel: we gaan dat leren!

4 2. Verslag oprichtingsvergadering Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 3. Verkiezing bestuur De kandidaat-bestuursleden stellen zich voor met een schriftelijke profielschets (zie de bijlage bij deze agenda) Het (deels voorlopige) bestuur wil graag door de leden gekozen worden. Ellen Lustenhouwer vult op haar schriftelijke profiel aan dat zij als bestuurslid mee wil werken aan de vormgeving van de website. Ook zal zij deel uitmaken van de redactie van de website. Jet van Bennekom vult op haar profiel aan dat zij de Denktank zal coördineren. Met stembriefjes worden vervolgens stemmen uitgebracht door de aanwezige leden. Na telling ervan door niet-bestuursleden blijken alle bestuursleden unaniem gekozen te zijn door de aanwezige 24 leden. 4. Begroting Jos Berkers heeft de conceptbegroting opgesteld, die door het bestuur is aanvaard en nu ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ledenvergadering. De conceptbegroting is met toelichting aan de leden ter inzage gegeven. Alvorens het woord te geven aan de ledenvergadering geeft Jos een toelichting over de vrijwilligersbijdrage, die het bestuur voor het jaar 2015 aan de voorzitter zou willen verstrekken. Zoals te lezen is in de statuten maken de bestuursleden alleen aanspraak op een vergoeding van gemaakte onkosten en worden ze niet betaald voor hun aktiviteiten. Verder is er vanaf het begin van het ontstaan van de vereniging voor gekozen om een centrale coordinator aan te stellen die het proces van matching beheert en bewaakt. Op dit moment is het nog te vroeg om zo n centrale coordinator aan te stellen. Anderzijds is de voorzitter, Christel Terwiel, heel veel tijd kwijt aan m.n. voorbereidende aktiviteiten van de matching. Daarom legt het bestuur aan de ledenvergadering voor om de voorzitter een vrijwilligersbijdrage toe te kennen voor het jaar 2015 van 1500 euro, voor ¼ te betalen uit de ledencontributie en voor het overige uit sponsoring. Jos probeert momenteel via het Oranjefonds hiervoor geld te genereren. Tegen het toekennen van een vrijwilligersbijdrage van 1500 euro voor het jaar 2015 aan de voorzitter wordt geen bezwaar gemaakt. Jos licht vervolgens toe dat de voor 2014 toegekende subsidie in 2015 verder mag worden besteed. Zo heeft de gemeente zojuist laten weten. Hij wijst erop dat subsidie gelden, evenals sponsoring in het algemeen geoormerkte gelden zijn, dwz dat die gelden alleen mogen worden besteed aan de doelen waarvoor ze zijn verstrekt. Een van de leden vraagt of de lay-out van de vergaderverslagen niet goedkoper kan. Jos licht toe dat het wervend karakter van een mooie lay-out de doorslag heeft gegeven om hier extra geld aan uit te geven in het jaar 2015, nu we nog volop bezig zijn leden te werven. Frank Wiezer mist de kosten van een mobiele telefoon op de begroting. Jos Berkers licht toe dat nog geen mobiele telefoon is aangeschaft, omdat nog niet duidelijk is wie die telefoon dan moet bedienen. Frank Wiezer meent dat matching moeizamer zal gaan zonder een telefoon. Hoe met een telefoon zou moeten worden omgegaan, lijkt een onderwerp om in De Denktank te bespreken. Ideeen van de leden zijn welkom. Jos Berkers vertelt dat hij contact heeft gehad met het Oranjefonds en dat een aanvraag van Wederzijds tot sponsoring kansrijk lijkt. Jelle Knapp vraag of we opnieuw subsidie van de gemeente kunnen krijgen. De gemeente heeft er immers belang bij dat wij burgers meer voor elkaar gaan zorgen. Jos Berkers

5 vertelt dat onze startsubsidie uit een fonds van de gemeente kwam dat nu initiatievenfonds heet. Half juni wordt dit fonds weer geopend. Jopi Floor stelt voor om de term buurtteam ( nr 17 van de toelichting op de begroting) te vervangen door buurtleden. De naam buurtteam wordt immers gebruikt voor de nieuwe professionele zorgteams van de gemeente. Jos Berkers vertelt tot slot dat hij de boekhouding van Wederzijds digitaal zal gaan voeren via een abonnement op een boekhoudprogramma. Dit geeft o.m. goede waarborgen voor de privacy van de leden van Wederzijds. 5. Crowdeffect Elisa van Dam vertelt dat ze de vergadering van Wederzijds bijwoont namens Crowdeffect. Dit organiseert op zaterdag 14 maart een evenement waarin per wijk initiatieven, zoals Wederzijds, zich kunnen presenteren. Leden van Wederzijds zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. 6. Demonstratie website Wederzijds At Voogt geeft met behulp van een beamer een demonstratie. De website is nog in ontwikkeling. Lid worden van Wederzijds via de website gaat als volgt: 1. Menu Leden => submenu Lid worden 2. Formulier invullen 3. Klikken op Versturen 4. => Mail met link 5. Link aanklikken 6. Er verschijnt een uitgebreider formulier waarop je je gegevens kunt aanvullen, je vraag en/of aanbod kunt aanvinken en daar ook een toelichting op kunt geven. 7. Klikken op Versturen 8. De penningmeester stuurt een mailtje met het verzoek de contributie te betalen. 9. Na betaling ontvang je de inlogcode die nodig is om de ledenlijst te kunnen inzien. Als je de menu-optie Ledenlijst aanklikt, krijg je toegang tot aanbod en vraag. Je kunt de toelichting van een lid zien door op de achternaam te klikken. Ook kun je een naar een ander lid sturen door op het adres van die persoon te klikken. Op de beamer is het logo van de vereniging te zien. De aanwezigen waarderen dit ontwerp. 7. Flyers Jet van Bennekom toont de ontworpen flyer aan de aanwezigen. De bedoeling is dat alle leden straks een aantal van deze flyers meenemen en uitdelen aan geinteresseerden. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de flyers zo maar in de brievenbus te deponeren, een persoonlijke toelichting is nodig. Het plan is verder om met de huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten in de wijk in contact te treden, hen te vragen Wederzijds te promoten en flyers neer te leggen. Christel vertelt dat er ook nog wat grotere affiches komen. 8. Buurtbijeenkomsten Leden van Wederzijds hebben kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd met medeleden uit de eigen buurt. Zo is er een bijeenkomst geweest van leden uit Wittevrouwen, van leden uit Votulast, van leden uit Tuindorp, Tuindorp oost en Zeeheldenbuurt en van leden uit Voordorp.

6 Buurtbijeenkomst Wittevrouwen dd 20 januari Frank Wiezer doet verslag: Vergaderd werd bij fysiotherapeut Jan van Gestel. We hebben met elkaar kennis gemaakt. We hebben uitgebreid gesproken over aanbod en vraag en de beste manier van matching. Elkaar beter leren kennen vergemakkelijkt matching. Het was een heel geslaagde bijeenkomst. Buurtbijeenkomst Tuindorp, Tuindorp oost, Zeeheldenbuurt en Hengeveldstraat dd 6 maart Marian van Veen doet verslag: Er waren 11 aanwezigen, waaronder jongeren. De aanwezigen wilden niet de nadruk leggen op zorg, maar meer algemeen vraag en aanbod uitwisselen. Ook hier was er meer aanbod dan vraag. Gezelligheid werd benoemd als belangrijk. Matching moet bij voorkeur in kleine kring gebeuren. Buurtbijeenkomst Votulast. Ans Groener doet verslag: Er waren 14 aanwezigen. De ervaringen lijken op die van de vorige groepen. Benadrukt werd het belang van persoonlijk contact voor matching. Leeftijd was een discussiepunt: moeten we ons specifiek richten op ouderen of op alle leeftijden? Gesproken werd over de ervaringen van Austerlitz Helpt. De aanwezigen waren zo positief over de bijeenkomst dat besloten werd om in mei of juni opnieuw bijeen te komen. Renee Frant reageert: Er komt een voorstel voor de Votulastleden voor deelname aan een wandeling en/of het bekijken van een film als uitgangspunt voor discussie. Buurtbijeenkomst Voordorp. Jos Berkers doet verslag: Aanwezig waren 21 mensen. Iedereen zei: hou het dichtbij en bouw door aan de website. De bijeenkomst heeft al 4 aspirantleden opgeleverd. 9. Denktank De Denktank bestaat uit een aantal leden die zich bezig houden met het ontwikkelen van ideeen voor Wederzijds. Frank Wiezer doet verslag: De Denktank heeft gesproken over manieren van matching. O.a. over de vraag of matching al of niet door persoonlijke bemiddeling zou moeten plaatsvinden. Verder is nagedacht over criteria voor wat er op de website mag en wat niet. De website van stadsdorp De Pijp zorgde voor inspiratie. De Denktank zou nog uitgebreid kunnen worden met enkele leden. 10. Rondvraag Jopi Floor vraagt leden in een vroeg stadium uit te nodigen voor de ledenvergadering en reminders te sturen en ook om een jaarplanning te maken voor de ledenvergaderingen. Reilif Bonse viel het op dat er bij de huiskamerbijeenkomsten veel overeenkomsten zijn wat betreft aktiviteiten voor ouderen. Loeki Feringa benadrukt dat Wederzijds geen club is voor ouderen maar voor buren. Het gaat niet in de eerste plaats om zorg, maar om diensten. Ellen Lustenhouwer vraagt leden om mee te gaan naar een kennismakingsbijeenkomst met het buurtteam (coordinator professionele zorg) van de gemeente. Jet van Bennekom roept leden op om deel te nemen aan Crowdeffect. Hanneke Lommen vertelt dat de leden van Wederzijds, die om niet diensten verlenen of klussen doen voor andere leden verzekerd zijn bij Domstad. Op de website van Wederzijds zal informatie hierover worden geplaatst. 10. Vergadering wordt gesloten Verslag Hanneke Lommen, secr.

jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost

jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost? Introductie Colofon Team Noordoost Reilif Bonse Petra Jongerius Rosa Balrak Jeroen Ouwerkerk

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Virtuele wijkgemeenschappen en de kracht van bewoners. web 2.0 in het wijkgericht werken

Virtuele wijkgemeenschappen en de kracht van bewoners. web 2.0 in het wijkgericht werken Rapport Virtuele wijkgemeenschappen en de kracht van bewoners web 2.0 in het wijkgericht werken uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, september 2009 Alleato,

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen Gemeenschapshuis nieuwe stijl In dit NieuwsHeft: Conferentie 't Heft Gemeenschapshuis De Deel 1 t Heft heeft wederom een succesvolle conferentie georganiseerd

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10 Woord vooraf Deze reader is bedoeld als studiemateriaal voor de opleiding tot Secretaresse. Daarbij hebben we vooral rekening gehouden met cursisten die al in de praktijk werkzaam zijn en zich verder willen

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Streetwise professionals in Spangen

Streetwise professionals in Spangen Streetwise professionals in Spangen Gericht werken aan een goede toekomst voor overlastgevende jongeren Renske S. van der Gaag, MSc Met medewerking van: Drs. Nanne Boonstra Drs. Ron van Wonderen Oktober

Nadere informatie

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma welzijn-wonen-zorg voor oudere migranten en vluchtelingen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen

Nadere informatie

Verslag van de KNGF regiobijeenkomst inzake Kwaliteit in Beweging

Verslag van de KNGF regiobijeenkomst inzake Kwaliteit in Beweging Verslag van de KNGF regiobijeenkomst inzake Kwaliteit in Beweging o.l.v. het Nederlands Debat Instituut RGF: Groot IJsselland Datum: 7 april 2014 Plaats: De Vijverhoeve, Noordelijke Ruitenweg 1, Zwolle

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie