Schoolgids o.b.s De Hietweide

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids o.b.s De Hietweide"

Transcriptie

1 Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar

2 Schoolgids VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De Hietweide is een van de scholen die vallen onder het bestuur van Stichting Archipel. Tot Stichting Archipel behoren sinds 1 januari 2006 alle 22 scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen. In totaal telt de stichting ongeveer 3500 leerlingen en 345 medewerkers. De scholen zijn openbaar. Dit betekent dat ze algemeen toegankelijk zijn en dat er geen onderscheid wordt gemaakt naar godsdienst of levensovertuiging. Verschillen die in onze maatschappij nu eenmaal bestaan in opvattingen en levensbeschouwing worden in de scholen juist actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs, met de bedoeling de kinderen respect voor elkaars identiteit bij te brengen. Stichting Archipel kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. De verscheidenheid vinden we terug in de aanmerkelijke verschillen die tussen de 22 scholen bestaan, zowel in omvang, in schoolbevolking als in onderwijskundige aanpak. Om de eenheid te kunnen waarborgen zijn gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn terug te vinden in het strategisch beleidsplan , evenals de missie van de stichting: De scholen van Archipel stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot succesvolle deelnemers aan de maatschappij van de toekomst. College van bestuur en scholen werken samen aan de ontwikkeling van kwalitatief goed onderwijs. Deze zorg voor kwaliteit staat bij alle ontwikkelingen binnen Archipel centraal. Kernbegrippen daarbij zijn innovatie, professionaliteit, transparantie en betrouwbaarheid. Alle scholen en medewerkers zijn op deze uitgangspunten aanspreekbaar. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van de schoolgids. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de school van uw kind. Met vriendelijke groet, College van bestuur Stichting Archipel, Henk Mulder Sjaak Scholten Postadres : postbus 4091, 7200 BB Zutphen Bezoekadres : Hogestraatje 3 Telefoon : Fax : Website : 2

3 De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen is het een start van kennis vergaren oftewel leren leren en ook om met anderen te leren omgaan. Voor u een hernieuwde kennismaking. Jarenlang is er die weg van huis naar school en weer terug. Ongeveer 10% van het leven van uw kind en circa 1/3 deel van z n studerend leven brengt uw kind op een basisschool door; voor leerkrachten is dit een groot deel van hun (werkzaam) leven. Al deze drie gebruikers/ werknemers/ klanten van de onderneming school moeten tevreden blijven zeggen: Ha fijn, ik ga (weer) naar school! Een school kies je met zorg. Scholen verschillen steeds meer: in hun werkwijze, in hun sfeer en in hun resultaten. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid aan de basisscholen om een schoolgids te maken. Een gids die u helpt bij het bewust kiezen van een basisschool. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen van de Hietweide. Wij proberen u in deze schoolgids nader te informeren over onze school. over de dagelijkse gang van zaken op onze school hoe wij met elkaar omgaan hoe wij werken wat onze uitgangspunten zijn hoe wij steeds blijven proberen de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Mocht u met vragen blijven zitten, op- of aanmerkingen hebben of suggesties ter verbetering, bel dan even naar school. U kunt dan eventueel ook een afspraak maken om er rond te kijken. Leerkrachten

4 1 de school 2 waar staat de school voor? 2.1 het schoolklimaat uitgangspunten van "De Hietweide" zorg voor het kind de organisatie van het onderwijs de schoolorganisatie samenstelling van het team rapportages het onderwijskundig rapport speciale voorzieningen in het schoolgebouw de activiteiten voor de kinderen opvang van nieuwe leerlingen samenstelling groepen de onderbouw 4.3 activiteiten in de groepen 1 en 2 van de onderbouw activiteiten in de groepen 3 en de wereldoriënterende vakken in de onderbouw expressie en lichamelijke opvoeding de bovenbouw 4.7 de bovenbouw: de groepen 5 t/m de wereldoriënterende vakken in de bovenbouw Actief burgerschap expressie en lichamelijke opvoeding Engels onderwijsaanpassingen leerkrachten en taken de zorg voor kinderen zorg en begeleiding beleid m.b.t. leerlingen met een handicap Interne Begeleiding HGPD de begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs overige activiteiten op "De Hietweide" trefwoorden ouders/verzorgers contact ouders/verzorgers - leerkrachten de medezeggenschapsraad (MR) de activiteitencommissie (AC) ouderbijdrage klachtenregeling contactpersoon meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de ontwikkeling van het onderwijs in de school activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school de resultaten van het onderwijs adressenlijst verklarende woordenlijst

5 1 de school O.b.s. De Hietweide is gevestigd in het gebouw aan de Sweelinckstraat nr. 43. De school ligt centraal in een woonwijk maar in een rustige omgeving. Vlakbij vinden we de sporthal Jachtlust en het multifunctionele gebouw Kulturhus. Het plein voor de school is ruim en voorzien van diverse speeltoestellen. De school is te voet, met de fiets en - indien noodzakelijk - met de auto van alle kanten makkelijk bereikbaar. Onze school biedt, voor iedereen die daar gebruik van wil maken, de mogelijkheid zijn of haar kind te laten overblijven op school. Een brochure over het overblijven en de voor- en naschoolseopvang is als bijlage toegevoegd. Het bestuur van onze school is Stichting Archipel. obs "De Hietweide" 5

6 Nieuwbouw Brede School Twello RAAM TPV VIDE TRAP ENTREE ONDERBOUW OP KOPGEVEL DEUR BERGING ONDER TRAP ENTREE BOVENBOUW MET ROYALE TRAP EN VIDE DE HIETWEIDE Januari 2012 Brede School Twello De participanten in het nieuwe gebouw hebben gezamenlijk een architect gekozen die daarna het ontwerp heeft afgestemd op de individuele behoeften en wensen van de participanten. Inmiddels is dit in een afrondende fase. De gezamenlijke medezeggenschapsraden van de scholen zijn kort voor de zomervakantie door de architect en IJsseldal bijgepraat. Voor onze school geldt dat het programma van eisen en de verdeling van ruimten zijn besproken en akkoord bevonden. Dit schooljaar zijn we door nieuwe wetgeving ingehaald. Dit betekent dat IJsseldal niet langer als ontwikkelaar bij de nieuwbouw betrokken mag zijn. Er is een financieel tekort ontstaan. In het najaar 2013 verwachten we meer duidelijkheid over hoe nu verder. Aandachtspunt :voor het starten van de sloop van het huidige gebouw moet de speelruimte buiten, fietsenhok ed. goed in kaart zijn gebracht. De veiligheid van de kinderen staat hierbij voorop. 2 waar staat de school voor? De Hietweide is een openbare school. Elke openbare school is toegankelijk voor alle kinderen. Een openbare school is dan ook een ontmoetingsplaats voor de leerlingen en ouder(s) / verzorger(s) met verschillende levensovertuiging en verschillende achtergrond en afkomst en verschillende maatschappelijke visies. Dit alles houdt dan ook in dat onze school door deze verscheidenheid een eigen identiteit heeft. 2.1 Het schoolklimaat Wij zullen steeds proberen de leerlingen te leren respect te hebben voor de ander. Respect voor ieder mens, ongeacht achtergrond, afkomst, leeftijd, levensovertuiging, maatschappelijke visie of uiterlijk. Binnen deze context proberen wij kinderen te begeleiden in het leren zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn/ haar eigen besluiten, zijn/ haar eigen gedrag, zijn /haar eigen leren, zijn/ haar eigen werk maar ook in het leren goed om te gaan met anderen 6

7 2.2 Uitgangspunten van de Hietweide Op onze school zitten leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd in dezelfde groep. Er wordt zowel groeps - als individuele instructie gegeven. Waar mogelijk proberen we differentiatie naar aanleg aan te brengen. Zeker in de verwerking van de leerstof. Door een beroep te doen op het zelfstandig werken en de zelfstandigheid van leerlingen, heeft de leerkracht ruimte om binnen de groep in kleine groepjes te werken en extra aandacht aan leerlingen te geven.het zogenaamde direct instructiemodel. Uitgangspunt van onze school is een algemene vorming van de kinderen. We besteden daarbij aandacht aan intellectuele, creatieve en emotionele vorming. Bij de sociale en creatieve vorming staat het omgaan met de anderen, het zich mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken en andere expressie centraal. Bij de intellectuele vorming gaat het om probleemoplossend bezig zijn en het vergaren van manieren om achtergronden te zoeken alsook daadwerkelijk dieper te leren (kennis). Omdat de onderwijsmethoden een vaststaande opbouw hebben, houdt dit in dat de kinderen per leerjaar bepaalde basisleerstof aangeboden krijgen. Wij gaan ervan uit dat ieder kind deze basisleerstof aan het eind van de basisschool beheerst. Voor kinderen die meer aankunnen, wordt verdiepingsstof en verrijkingsstof aangereikt of worden er pluslessen gegeven. Bijvoorbeeld Spaans. Mocht een leerling toch de basisstof niet aankunnen, zoeken we in overleg met ouders voor hem/haar een eigen leerweg met een passend programma. 2.3 Zorg voor het kind Ondanks het feit dat we uitgaan van een basispakket per leerjaar zijn we ons er terdege van bewust, dat we niet van alle kinderen dezelfde prestaties mogen verwachten. Daarom spelen we zo veel mogelijk in op verschillen in aanleg en in instelling bij de kinderen. De acties die daarbij ondernomen worden staan beschreven in het zorgplan van de school. Bij dit alles wordt steeds goed overleg gevoerd door de interne begeleider en de leerkrachten met de ouders 1). 1) zie paragraaf 5.1 7

8 3 De organisatie van het onderwijs 3.1 De schoolorganisatie Op De Hietweide zitten ongeveer 120 leerlingen verdeeld over 5 groepen. Het aantal groepen en het aantal leerlingen per groep wordt bepaald door de teldatum (1 oktober) en het aantal formatieplaatsen die het ministerie op grond van de teldatum aan de school toewijst. Ons streven is de groepen, vooral in de onderbouw (de groepen 1 tot en met 4), zo klein mogelijk te houden. Op De Hietweide maken we onderscheid tussen de onderbouw- en de bovenbouwgroepen. Met de onderbouw worden de groepen 1 t/m 4 bedoeld en met de bovenbouw worden de groepen 5 t/m 8 aangegeven. Groepsverdeling: Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 6-7 Groep 8 juf Ans Schrijver / juf Ingeborg Rozendaal / juf Miranda Bruggink en juf Henny Klein Langenhorst juf Monique Bouwmeester juf Willeke Ruesink / juf Vera Tuenter juf Willemijn Jansen juf Ina Schipper / juf Vera Tuenter 3.2 Samenstelling van het team Op onze school zijn naast de groepsleerkrachten, die het merendeel van de lessen verzorgen, enkele leerkrachten met speciale kennis aanwezig. Zij hebben zich op een specifieke deelgebied gespecialiseerd: Juf Monique -taal coördinator Juf Henny - excellentie Juf Ingeborg - sociale media en 21th century skills Op De Hietweide werkt juf Henny Klein Langenhorst als interne begeleider. Zij heeft wekelijks tijd beschikbaar om kinderen onder haar hoede te nemen die op een of andere manier extra aandacht behoeven. Daarnaast adviseert zij leerkrachten bij de hulpverlening aan deze kinderen in eigen groep. 8

9 3.3 Rapportages Vanaf het moment dat uw kind op school komt, wordt zijn/haar ontwikkeling nauwgezet gevolgd. In de kleutergroepen worden steeds observaties gesaan, onder meer op de momenten dat de kinderen met ontwikkelingsmateriaal aan het werk zijn. Vanaf het eerste schooljaar worden er toetsen afgenomen, dot om inzicht te krijgen in het niveau van het kind.welke leerstof wordt wel beheerst en welke nog niet. Op basis van de resultaten wordt er extra ondersteuning ingezet als dat nodig is. Ook kan het zijn dat een lerling meer aankan. Dan bieden we extra uitdaging aan. Behalve de toetsen die bij een methode horen, worden er ook onafhankelijke toetsen afgenomen om een objectief beeld te krijgen. Deze toetsen zijn van het CITO leerlingvolgsysteem. Op deze manier kunnen de leerkrachten inzicht krijgen in de ontwikkeling van uw kind door de jaren heen. De gegevens en de ervaringen van de leerkracht op het gebied van werkhouding en prestatie van de leerling in de les zijn een leidraad bij de rapportbesprekingen met de ouders/verzorgers. Deze besprekingen vinden twee keer per jaar plaats. Vanaf groep 2 gaan er rapporten mee naar huis, dit twee maal in een schooljaar. Uiteraard kunt u als ouder te allen tijde voor informatie op school terecht. 3.4 Het Onderwijskundig rapport Als uw kind in groep 8 zit, adviseert de groepsleerkracht u over het meest geschikte onderwijs voor uw kind na de basisschool. Dit schooladvies wordt weergegeven in het Onderwijskundig rapport. Dit advies is gebaseerd op de kennis en ervaring die de basisschool met uw kind gedurende 8 jaar heeft opgedaan. Ter ondersteuning van dit advies wordt in groep 8 in februari de CITO-eindtoets voor het basisonderwijs afgenomen. Het resultaat van deze toets wordt meegenomen in het advies van de leerkracht welk vervolgonderwijs voor de leerling het meest geschikt lijkt te zijn. Het Onderwijskundig rapport wordt altijd mondeling aan de ouders toegelicht. In november ontvangt u in een gesprek met de leerkracht een eerste advies. Na afname van de CITO-toets in februari een vervolggesprek wat betreft schoolkeuze. 3.5 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw Naast de gewone groepslokalen voor de groepen 1 t/m 8 heeft De Hietweide de beschikking over een speellokaal. Dit lokaal wordt door de onderbouw ook gebruikt als gymlocatie. Op onze school is voorts een gemeenschapsruimte met toneel, die gebruikt wordt voor de bonte middagen, musicals, playbackshows, spelletjesmiddagen, ouderavonden, vergaderingen. Verder wordt deze benut als overblijfruimte voor leerlingen. De school beschikt over een computer netwerk. In elk klaslokaal zijn meerdere computers aanwezig. De interne begeleider die aan school verbonden is, beschikt over een eigen ruimte waar leerlingen die extra individuele zorg behoeven worden begeleid. 9

10 4 De activiteiten voor de kinderen 4.1 Opvang van nieuwe leerlingen Vanaf vier jaar is uw kind welkom op onze school. Om jonge kinderen alvast een beetje te laten wennen aan de basisschool, bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een kennismakingsregeling. Die houdt in dat uw kind, voordat het 4 jaar oud is, 5 dagdelen in groep 1 van de basisschool mag meelopen om de sfeer te proeven. Wanneer u uw kind als leerling van De Hietweide wilt opgeven, kunt u het beste even een afspraak maken met de directeur van de school. De aanmelding kan het gehele jaar door gebeuren. Vroegtijdige aanmelding is voor ons echter heel prettig in verband met de organisatie van het komende schooljaar. Zes weken voor zijn/haar verjaardag ontvangt uw kind een kaartje waarop vermeld staat wanneer hij/zij een ochtend mag meedraaien in de groep (in totaal 5 dagdelen). Na de eerste ochtend maakt u met de leerkracht de afspraken voor de volgende ochtenden. Wanneer uw kind vier jaar is geworden mag het hele dagen naar de basisschool. Als uw kind vijf jaar is geworden, moet het naar de basisschool. Het kind is dan namelijk leerplichtig. 4.2 Samenstelling groepen De kleutergroep is heterogeen samengesteld. Vanaf groep 3 zitten de kinderen zoveel mogelijk in leeftijdsgelijke jaargroepen. Aan het eind van het schooljaar gaan de kinderen automatisch naar een volgende groep. Het kan echter voorkomen dat een leerling om een of andere reden meer tijd nodig heeft. Een dergelijke beslissing wordt altijd in nauw overleg met de ouders/verzorgers genomen en zal altijd in het belang van het kind zijn. 4.3 Activiteiten in de groepen 1 en 2 van de onderbouw Kleuters leren al doende tijdens hun spel. Het leren in groep 1 en 2 vindt op een speelse manier plaats en is minstens zo belangrijk als het leren dat in de hogere groepen plaatsvindt. De basis voor het leren wordt hier gelegd. Omdat kleuters spelenderwijs leren, spelen wij daarop in door ervoor te zorgen dat er veel ontwikkelingsmaterialen worden aangeboden. Daarnaast werken wij veel in thema s die over een bepaalde periode samen met de kinderen verder worden uitgewerkt. In de groep 1 en 2 komen de kinderen voortdurend in aanraking met taal en taalontwikkeling. Hierbinnen vinden we de uitbreiding van de woordenschat heel belangrijk als voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs. In groep 2 wordt het voorbereidend schrijven geïntroduceerd. Daarvoor wordt de methode Schrijfdans gebruikt. Deze methode is erop gericht om door middel van muziek, rijmpjes, spelletjes en fantasietekeningen het schrijven in de groepen 3 en 4 voor te bereiden. 10

11 Door middel van verschillende bewegingsactiviteiten wordt de motorische ontwikkeling bevorderd. Daarnaast wordt met onder ander de methode Schatkist en Pluspunt aandacht geschonken aan het voorbereidend rekenen Als een oudste kleuter nog niet aan het lezen, rekenen en dergelijke toe is, kan de leerkracht de ouders/verzorgers adviseren om het kind langer in een kleutergroep te laten. Voor het kind en zijn/haar ontwikkeling kan dit een belangrijke beslissing zijn. 4.4 Activiteiten in de groepen 3 en 4 Aanvankelijk taal en lezen Vanaf groep 3 en groep 4 wordt er structureel aan taal- en leesonderwijs gewerkt met de leesmethode Veilig leren lezen. In de huidige taalmethode Taal op maat wordt aandacht besteed aan spelling, luisteren, woordenschat, kunnen formuleren en grammatica. Lezen is een belangrijke basisvaardigheid. In het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen technisch lezen, begrijpend lezen en studerend lezen. In de groepen 3 en 4 richten wij ons met name op het technisch lezen. Daarvoor wordt de methode Veilig leren lezen gebruikt. Het leesonderwijs wordt aangeboden in niveaugroepen. Groep 4 gebruikt voor het begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL en nieuwe aantrekkelijke leesboekjes. 11

12 Het schrijven De kinderen van groep 3 leren in het begin de blokletters schrijven, omdat dit ook de leesletters zijn. Algauw wordt een begin gemaakt met de methode Pennenstreken. De leerlingen leren de letters eerst apart en daarna moeten ze de letters op de juiste manier kunnen verbinden tot woorden. Tot de kerstvakantie schrijven ze met potlood, daarna wordt er tot en met groep 4 met balpen geschreven. Het aanvankelijk rekenen Het aanvankelijk rekenen lijkt in geen enkel opzicht meer op het rekenonderwijs van vroeger, dat bestond uit het maken van rijen lange optel- en aftreksommen, vermenigvuldigingen, staartdelingen en breuken. Daar moest je maniertjes voor leren, maar het hebben van inzicht werd erdoor niet bevorderd. Nu leren de kinderen rekenen door het oplossen van praktische probleempjes, die ze in het dagelijkse leven tegenkomen en ontwikkelen zo bepaalde leerstrategieën. De methode Pluspunt is zo n realistische rekenmethode. Het betekent dat er gewerkt wordt met voorbeelden uit de praktijk. De kinderen moeten de verschillende delen van eerder opgedane kennis toepassen en leren dat er verschillende manieren zijn om tot een oplossing te komen. De methode leert het inzicht van de kinderen te bevorderen; samen of alleen, met hulp of zelfstandig. In de groepen 3 en 4 wordt veel aandacht besteed aan handig rekenen, schatten, tabellen, meten en ruimtelijk inzicht. 12

13 4.5 De wereldoriënterende vakken in de onderbouw Bij wereldoriëntatie willen we kinderen kennis laten maken met verschillende wereldse zaken. Eerst dicht bij huis; op latere leeftijd kijken we over de grenzen van de eigen omgeving heen. Natuurkennis Leefwereld is een methode voor natuurkennis. Het zijn biologie en eenvoudige natuurkennis in één methode. Er worden onderwerpen behandeld, die voor jonge kinderen interessant zijn en direct aansluiten bij hun belevingswereld. Er zijn opdrachten die uitnodigen tot ontdekken. Geschiedenis We werken met de methode Tijdstip. Deze belicht de geschiedenis vanuit verschillende invalshoeken. Niet alleen de grote namen maar ook de gewone mensen komen aan bod. Dat geeft een genuanceerd beeld van het verleden en wekt de belangstelling van de kinderen. Aardrijkskunde Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode In de kijker. Ook hier sluiten de onderwerpen weer aan bij de directe belevingswereld van het kind. De Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT) zendt speciaal voor de onderbouw programma s uit op het gebied van de wereldoriëntatie. Indien de onderwerpen aansluiten, wordt het bekijken van zo n programma in ons lesprogramma opgenomen. Verkeer De verkeersmethode heet Verkeersveilig. Aan de hand van het lesboek worden diverse verkeerssituaties behandeld. Deze sluiten aan bij de verkeerssituaties, waar het jonge kind elke dag mee te maken heeft. Tevens gebruiken we Op voeten en fietsen van 3VO. Deze lessen hebben een duidelijke relatie naar dagelijkse verkeerssituaties. Bij alle hierboven genoemde vakken geldt dat leerlingen ook het internet als bron gebruiken. De kinderen van groep 7 nemen deel aan het theoretisch en het praktische fietsexamen. 13

14 4.6 Expressie en lichamelijke opvoeding Muziek, tekenen en handvaardigheid vormen de creatieve vakken Niet alleen het aanleren van technieken en vaardigheden is belangrijk, maar ook het plezier in het uiten van de eigen creativiteit. Belangrijke aspecten zijn: luisteren naar muziek, zingen, zelf muziek maken met eenvoudige instrumenten en het plezier dat je hieraan kunt beleven. De kinderen van groep 1 en groep 2 (en soms de groep 3 ) hebben gymnastiek in het speciaal daarvoor ingerichte speellokaal. Uitgangspunt bij deze lessen is het ontwikkelen van motorische vaardigheden. De kleuters gymmen in hun onder- /sportkleding en op gymschoentjes. Vanaf groep 3 worden de gymlessen in de naast de school gelegen sporthal gegeven. Bij mooi weer gebeurt dit ook buiten op het schoolplein. 4.7 De bovenbouw: de groepen 5 t/m 8 Basisvaardigheden taal, lezen en rekenen in de bovenbouw Taal In de bovenbouw - de groepen 5 tot en met 8 - worden de basisvaardigheden verder uitgebouwd. Spelling en grammatica vormen nog steeds een belangrijk onderdeel van het taalonderwijs. Maar tegenwoordig is het taalonderwijs ook meer gericht op leren praten, luisteren naar wat anderen precies zeggen en daarop goed antwoorden. Dit krijgt onder meer vorm door het laten houden van spreekbeurten. Ook creatief met taal bezig zijn is belangrijk. Dat kan in de vorm van een opstel, gedicht of toneel. De door ons gebruikte taalmethode geeft hiervoor een schat aan mogelijkheden. Lezen Het aanvankelijk lezen gaat over in het technisch lezen. Het technisch lezen gaat vervolgens over in het begrijpend lezen, dat op haar beurt de basis vormt voor het studerend lezen. 14

15 Hiervoor gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Rekenen De methode Pluspunt werkt naar een wiskundige aanpak van oplossingsstrategieën. De kinderen leren onder meer tabellen en grafieken op te stellen met de gegevens die ze verzameld hebben. 4.8 De wereldoriënterende vakken in de bovenbouw De wereldoriënterende vakken in de bovenbouw zijn: natuurkennis, aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer. De Nederlandse Onderwijs Televisie verzorgt geregeld uitzendingen op het gebied van de wereldoriënterende vakken. Vaak vormen deze uitzendingen een uitstekende aanvulling op ons lesprogramma 4.9 Actief burgerschap Vanaf 1 sept gelden nieuwe kerndoelen voor het primair onderwijs. Onderwijs in burgerschap vormt een onderdeel van deze kerndoelen. Burgerschap wordt hierbij niet gezien als een vak apart, maar als een manier van lesgeven waarbij de leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. Bij burgerschap gaat het om de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap én om daar actief een bijdrage aan te leveren. Ook als kleine burger moet je je betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de maatschappij. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid die je voor de gemeenschap voelt, zijn een deel van je identiteitsontwikkeling. De ontwikkeling van burgerschap komt tijdens diverse lessen van groep 1 t/m 8 aan de orde. De TV lessen van Koekeloere, Huisje Boompje beestje, Nieuws uit de natuur en het 15

16 school TV weekjournaal besteden aandacht aan dit thema. Ook tijdens de andere lessen (o.a. godsdienst/ HVO, wereldoriëntatie, verkeer en cultuur) komt het thema aan de orde. Waar besteden we aandacht aan? Sociale gedragscodes leren door op een respectvolle manier samen te leven in school. Leren om mee te doen in de school: mee te praten en mee te beslissen. Kennis opdoen van de principes van onze democratie en daar meningen over vormen. Kennis verwerven van en ontmoetingen met stromingen en mensen met andere overtuigingen. Bewustzijn ontwikkelen van de eigen sociale omgeving en daar zorg voor ontwikkelen. Leren wat het betekent om Europees en wereldburger te zijn. Natuurkennis Voor natuurkennis is er de methode Leefwereld. Biologie en eenvoudige natuurkunde verenigd in één methode. Boordevol interessante onderwerpen en opdrachten die de kinderen uitnodigen tot ontdekken. Aardrijkskunde Voor het vak aardrijkskunde wordt de methode Een wereld van verschil gebruikt. Naast de topografie van Nederland, Europa en de wereld worden in thema s diverse aardrijkskundige onderwerpen behandeld. Belangrijk hierbij is dat de kinderen niet alleen feiten uit hun hoofd moeten leren, maar ook gestimuleerd worden om "oorzaak/gevolg"-relaties te ontdekken. Geschiedenis Over de geschiedenis van ons land leren de kinderen uit de methode Tijdstip. Naast de gebruikelijke wapenfeiten en gebeurtenissen gaat de methode uitvoerig in op het dagelijks leven en de ontwikkelingen van de tijd, uitvindingen en beroemde personen. Verkeer Voor het verkeersonderwijs gebruiken we de methoden De wereld van het verkeer en Verkeersveilig. Tevens gebruiken we lessen van 3VO. Deze lessen hebben een duidelijke relatie naar dagelijkse verkeerssituaties. 16

17 4.10 Expressie en lichamelijke opvoeding Muziek, tekenen en handvaardigheid vormen de creatieve vakken Zoals gezegd is niet alleen het aanleren van technieken en vaardigheden belangrijk, maar ook het plezier in het uiten van de eigen creativiteit. Belangrijke aspecten zijn: luisteren naar muziek, zingen, zelf muziek maken met eenvoudige instrumenten en het plezier dat je hieraan kunt beleven. Lichamelijke opvoeding De gymlessen voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 worden in de sporthal gegeven. Bij mooi weer gebeurt dit ook buiten op het grasveld, dat tussen de school en de sporthal ligt. De leerlingen sporten in sportkleding. En daar gaan we dan.. naar de sporthal! Lekker buiten bewegen 17

18 Schoolzwemmen: enkele malen per jaar wordt onze school, volgens de richtlijnen van de gemeente Voorst, in de gelegenheid gesteld met de kinderen te gaan zwemmen in zwembad De Schaeck. Er wordt regelmatig techniek gegeven. Op school zijn daarvoor techniekkasten aanwezig. Techniek is ingeroosterd via techniekmiddagen. Ook komt er een techniekcoach op school die één maal per jaar les komt geven aan de groepen 5 t/m/ 8. Ook zijn er regionale techniekdagen en een gemeentelijke techniekdag ICT Computers nemen een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Ze worden ingezet naast de methodes en als remediëring, maar ook voor het verkrijgen voor informatie bij het maken van werkstukken. De school heeft een netwerk dat is aangesloten bij deklas.nu3. Dit netwerk verzorgt veel onderwijskundige programma s die de school op verzoek kan laten installeren (uiteraard is dit niet gratis). Er wordt via de helpdesk ondersteuning verleend. Natuurlijk is het computergebruik in groep 1 heel anders en veel minder intensief dan in groep 8. Het streven van Stichting Archipel is te komen tot één computer op zeven leerlingen. Wat betreft onze school, is dat gelukt. Op school zijn talloze programma s waar de kinderen gebruik van maken. Wel worden steeds meer programma s webbased. We maken in alle groepen gebruik van digitale borden die een prachtige aanvulling zijn op het dagelijkse onderwijs. We maken gebruik van de educatieve software van verschillende methodes en van deklas.nu3 van de firma Heutink. 18

19 4.11 Engels In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken met de methode Real English, let s do it. Dit is een communicatieve leergang waarbij alle vaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven) aan bod komen Onderwijsaanpassingen Als door gesprekken,observaties en de resultaten uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat een kind (hoog)begaafd is, wordt het onderwijs aangepast. Leerkrachten stellen andere vragen. Niet: Wat eten kikkers, waar leven kikkers en wat is koudbloedig, maar: wat moet een kikker veranderen wil het kunnen overleven in een woestijn of beschrijf een kikkerparadijs De lesstof wordt met een verkorte instructie aangeboden, de oefenstof drastisch te verminderen en de herhalingsstof komt te vervallen. Dit heet compacten, daardoor komt er tijd vrij voor verrijken. Bij verrijken wordt o.a. een beroep gedaan op een hoger abstractieniveau, op creativiteit,op de zelfstandigheid van de leerlingen en de opdrachten zijn complexer. Verrijken kan in de eigen klas plaatsvinden maar kan ook plaatsvinden in een zogeheten plusgroep Leerkrachten en taken De directeur is de eerst verantwoordelijke voor de gang van zaken op school. De interne begeleider heeft alle kinderen onder haar hoede, die op een of andere manier extra aandacht behoeven (voor meer informatie: zie 5.1 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften ). De ict - coördinator coördineert het computeronderwijs op school en beheert de computerapparatuur en software. De groepsleerkracht verzorgt (bijna) alle lessen. De groepsleerkracht is ook diegene die u het eerst moet aanspreken als er vragen en/of problemen zijn. De groepsleerkracht houdt ook de vorderingen van uw kind bij en controleert of het zich evenwichtig ontwikkelt. Bij problemen zal 19

20 de groepsleerkracht u hiervan op de hoogte stellen. De verdeling van de groepsleerkrachten over de groepen is niet ieder jaar identiek. Ieder schooljaar wordt op basis van het leerlingenaantal de personeelsformatie vastgesteld. Afhankelijk van de beschikbare formatie worden de leerkrachten verdeeld over de groepen. De adressen van de huidige groepsleerkrachten vindt u in de adressenlijst. Vervanging bij ziekte: als een leerkracht ziek is, gaan de lessen altijd door. Een invaller is meestal beschikbaar. Scholing: de leerkrachten volgen regelmatig nascholingscursussen om zo op de hoogte te blijven van onderwijskundige vernieuwingen. Stagiaires: wij bieden stagiaires van de Pabo s en andere opleidingscentra de gelegenheid ervaring op te doen in het basisonderwijs. De plaatsing van een stagiair(e) in een groep gaat altijd in overleg met het team en is afhankelijk van de groepssituatie. 5 De zorg voor kinderen 5.1 Zorg en begeleiding We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun niveau?). Om goed zicht te krijgen op zorgleerlingen gebruikt de school methodegebonden toetsen, CITO-toetsen, AVItoetsen en observatielijsten van CITO. De Citoscores zijn indicatief: ook aan andere aspecten van het kind besteden we aandacht. Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LOVS. Leerlingen met een E- of D-score, en leerlingen met een A-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg. Hierbij is sprake van adaptiviteit: instructie, tempo en verwerking worden aangepast aan wat het kind nodig heeft. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. Voor kinderen met behoefte voor speciale zorg bestaat de mogelijkheid via de indicatiecommissie (in samenwerking met het ZAT) een aanvraag in te dienen voor bijzondere bekostiging van het rijk, de leerling gebonden financiering (lgf, ook wel rugzak genoemd). Dit geld wordt bij toekenning besteed aan de aanschaf van extra middelen en aan extra personele inzet t.b.v. de betreffende leerling. De extra middelen worden aangeschaft ter ondersteuning van de leerling, ze blijven toebehoren aan de school. De besteding wordt gedaan in overleg met de ouders. 20

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 Schoolgids 2013-2014 2 INHOUD 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA SCHOOLGIDS 2015-2016 R.K. BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Postadres: Bezoekadres: Postbus 102 Sportlaan 12 1693 ZJ Onderdijk 1693 CZ Onderdijk 0228 582338 directie.gerardusmajella@skowestfriesland.nl

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012. Op t Veld gebeurt t

Schoolgids 2011-2012. Op t Veld gebeurt t Schoolgids 2011-2012 Op t Veld gebeurt t Naam school : O.B.S. Op t Veld Adres school : Barnar 5A, 7826 EP Emmen Telefoon : 0591-629364 Fax : 0591-629874 E-mail : administratie@obs-optveld.nl Website :

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder

Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder Inhoudsopgave A Actief burgerschap en sociale integratie 11 Ateliers 13 Absentie en verlofaanvraag 26 Algemeen protocol beeldopnames 30 B

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie