Schoolgids o.b.s De Hietweide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids o.b.s De Hietweide"

Transcriptie

1 Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar

2 Schoolgids VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De Hietweide is een van de scholen die vallen onder het bestuur van Stichting Archipel. Tot Stichting Archipel behoren sinds 1 januari 2006 alle 22 scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen. In totaal telt de stichting ongeveer 3500 leerlingen en 345 medewerkers. De scholen zijn openbaar. Dit betekent dat ze algemeen toegankelijk zijn en dat er geen onderscheid wordt gemaakt naar godsdienst of levensovertuiging. Verschillen die in onze maatschappij nu eenmaal bestaan in opvattingen en levensbeschouwing worden in de scholen juist actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs, met de bedoeling de kinderen respect voor elkaars identiteit bij te brengen. Stichting Archipel kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. De verscheidenheid vinden we terug in de aanmerkelijke verschillen die tussen de 22 scholen bestaan, zowel in omvang, in schoolbevolking als in onderwijskundige aanpak. Om de eenheid te kunnen waarborgen zijn gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn terug te vinden in het strategisch beleidsplan , evenals de missie van de stichting: De scholen van Archipel stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot succesvolle deelnemers aan de maatschappij van de toekomst. College van bestuur en scholen werken samen aan de ontwikkeling van kwalitatief goed onderwijs. Deze zorg voor kwaliteit staat bij alle ontwikkelingen binnen Archipel centraal. Kernbegrippen daarbij zijn innovatie, professionaliteit, transparantie en betrouwbaarheid. Alle scholen en medewerkers zijn op deze uitgangspunten aanspreekbaar. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van de schoolgids. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de school van uw kind. Met vriendelijke groet, College van bestuur Stichting Archipel, Henk Mulder Sjaak Scholten Postadres : postbus 4091, 7200 BB Zutphen Bezoekadres : Hogestraatje 3 Telefoon : Fax : Website : 2

3 De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen is het een start van kennis vergaren oftewel leren leren en ook om met anderen te leren omgaan. Voor u een hernieuwde kennismaking. Jarenlang is er die weg van huis naar school en weer terug. Ongeveer 10% van het leven van uw kind en circa 1/3 deel van z n studerend leven brengt uw kind op een basisschool door; voor leerkrachten is dit een groot deel van hun (werkzaam) leven. Al deze drie gebruikers/ werknemers/ klanten van de onderneming school moeten tevreden blijven zeggen: Ha fijn, ik ga (weer) naar school! Een school kies je met zorg. Scholen verschillen steeds meer: in hun werkwijze, in hun sfeer en in hun resultaten. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid aan de basisscholen om een schoolgids te maken. Een gids die u helpt bij het bewust kiezen van een basisschool. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen van de Hietweide. Wij proberen u in deze schoolgids nader te informeren over onze school. over de dagelijkse gang van zaken op onze school hoe wij met elkaar omgaan hoe wij werken wat onze uitgangspunten zijn hoe wij steeds blijven proberen de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Mocht u met vragen blijven zitten, op- of aanmerkingen hebben of suggesties ter verbetering, bel dan even naar school. U kunt dan eventueel ook een afspraak maken om er rond te kijken. Leerkrachten

4 1 de school 2 waar staat de school voor? 2.1 het schoolklimaat uitgangspunten van "De Hietweide" zorg voor het kind de organisatie van het onderwijs de schoolorganisatie samenstelling van het team rapportages het onderwijskundig rapport speciale voorzieningen in het schoolgebouw de activiteiten voor de kinderen opvang van nieuwe leerlingen samenstelling groepen de onderbouw 4.3 activiteiten in de groepen 1 en 2 van de onderbouw activiteiten in de groepen 3 en de wereldoriënterende vakken in de onderbouw expressie en lichamelijke opvoeding de bovenbouw 4.7 de bovenbouw: de groepen 5 t/m de wereldoriënterende vakken in de bovenbouw Actief burgerschap expressie en lichamelijke opvoeding Engels onderwijsaanpassingen leerkrachten en taken de zorg voor kinderen zorg en begeleiding beleid m.b.t. leerlingen met een handicap Interne Begeleiding HGPD de begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs overige activiteiten op "De Hietweide" trefwoorden ouders/verzorgers contact ouders/verzorgers - leerkrachten de medezeggenschapsraad (MR) de activiteitencommissie (AC) ouderbijdrage klachtenregeling contactpersoon meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de ontwikkeling van het onderwijs in de school activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school de resultaten van het onderwijs adressenlijst verklarende woordenlijst

5 1 de school O.b.s. De Hietweide is gevestigd in het gebouw aan de Sweelinckstraat nr. 43. De school ligt centraal in een woonwijk maar in een rustige omgeving. Vlakbij vinden we de sporthal Jachtlust en het multifunctionele gebouw Kulturhus. Het plein voor de school is ruim en voorzien van diverse speeltoestellen. De school is te voet, met de fiets en - indien noodzakelijk - met de auto van alle kanten makkelijk bereikbaar. Onze school biedt, voor iedereen die daar gebruik van wil maken, de mogelijkheid zijn of haar kind te laten overblijven op school. Een brochure over het overblijven en de voor- en naschoolseopvang is als bijlage toegevoegd. Het bestuur van onze school is Stichting Archipel. obs "De Hietweide" 5

6 Nieuwbouw Brede School Twello RAAM TPV VIDE TRAP ENTREE ONDERBOUW OP KOPGEVEL DEUR BERGING ONDER TRAP ENTREE BOVENBOUW MET ROYALE TRAP EN VIDE DE HIETWEIDE Januari 2012 Brede School Twello De participanten in het nieuwe gebouw hebben gezamenlijk een architect gekozen die daarna het ontwerp heeft afgestemd op de individuele behoeften en wensen van de participanten. Inmiddels is dit in een afrondende fase. De gezamenlijke medezeggenschapsraden van de scholen zijn kort voor de zomervakantie door de architect en IJsseldal bijgepraat. Voor onze school geldt dat het programma van eisen en de verdeling van ruimten zijn besproken en akkoord bevonden. Dit schooljaar zijn we door nieuwe wetgeving ingehaald. Dit betekent dat IJsseldal niet langer als ontwikkelaar bij de nieuwbouw betrokken mag zijn. Er is een financieel tekort ontstaan. In het najaar 2013 verwachten we meer duidelijkheid over hoe nu verder. Aandachtspunt :voor het starten van de sloop van het huidige gebouw moet de speelruimte buiten, fietsenhok ed. goed in kaart zijn gebracht. De veiligheid van de kinderen staat hierbij voorop. 2 waar staat de school voor? De Hietweide is een openbare school. Elke openbare school is toegankelijk voor alle kinderen. Een openbare school is dan ook een ontmoetingsplaats voor de leerlingen en ouder(s) / verzorger(s) met verschillende levensovertuiging en verschillende achtergrond en afkomst en verschillende maatschappelijke visies. Dit alles houdt dan ook in dat onze school door deze verscheidenheid een eigen identiteit heeft. 2.1 Het schoolklimaat Wij zullen steeds proberen de leerlingen te leren respect te hebben voor de ander. Respect voor ieder mens, ongeacht achtergrond, afkomst, leeftijd, levensovertuiging, maatschappelijke visie of uiterlijk. Binnen deze context proberen wij kinderen te begeleiden in het leren zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn/ haar eigen besluiten, zijn/ haar eigen gedrag, zijn /haar eigen leren, zijn/ haar eigen werk maar ook in het leren goed om te gaan met anderen 6

7 2.2 Uitgangspunten van de Hietweide Op onze school zitten leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd in dezelfde groep. Er wordt zowel groeps - als individuele instructie gegeven. Waar mogelijk proberen we differentiatie naar aanleg aan te brengen. Zeker in de verwerking van de leerstof. Door een beroep te doen op het zelfstandig werken en de zelfstandigheid van leerlingen, heeft de leerkracht ruimte om binnen de groep in kleine groepjes te werken en extra aandacht aan leerlingen te geven.het zogenaamde direct instructiemodel. Uitgangspunt van onze school is een algemene vorming van de kinderen. We besteden daarbij aandacht aan intellectuele, creatieve en emotionele vorming. Bij de sociale en creatieve vorming staat het omgaan met de anderen, het zich mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken en andere expressie centraal. Bij de intellectuele vorming gaat het om probleemoplossend bezig zijn en het vergaren van manieren om achtergronden te zoeken alsook daadwerkelijk dieper te leren (kennis). Omdat de onderwijsmethoden een vaststaande opbouw hebben, houdt dit in dat de kinderen per leerjaar bepaalde basisleerstof aangeboden krijgen. Wij gaan ervan uit dat ieder kind deze basisleerstof aan het eind van de basisschool beheerst. Voor kinderen die meer aankunnen, wordt verdiepingsstof en verrijkingsstof aangereikt of worden er pluslessen gegeven. Bijvoorbeeld Spaans. Mocht een leerling toch de basisstof niet aankunnen, zoeken we in overleg met ouders voor hem/haar een eigen leerweg met een passend programma. 2.3 Zorg voor het kind Ondanks het feit dat we uitgaan van een basispakket per leerjaar zijn we ons er terdege van bewust, dat we niet van alle kinderen dezelfde prestaties mogen verwachten. Daarom spelen we zo veel mogelijk in op verschillen in aanleg en in instelling bij de kinderen. De acties die daarbij ondernomen worden staan beschreven in het zorgplan van de school. Bij dit alles wordt steeds goed overleg gevoerd door de interne begeleider en de leerkrachten met de ouders 1). 1) zie paragraaf 5.1 7

8 3 De organisatie van het onderwijs 3.1 De schoolorganisatie Op De Hietweide zitten ongeveer 120 leerlingen verdeeld over 5 groepen. Het aantal groepen en het aantal leerlingen per groep wordt bepaald door de teldatum (1 oktober) en het aantal formatieplaatsen die het ministerie op grond van de teldatum aan de school toewijst. Ons streven is de groepen, vooral in de onderbouw (de groepen 1 tot en met 4), zo klein mogelijk te houden. Op De Hietweide maken we onderscheid tussen de onderbouw- en de bovenbouwgroepen. Met de onderbouw worden de groepen 1 t/m 4 bedoeld en met de bovenbouw worden de groepen 5 t/m 8 aangegeven. Groepsverdeling: Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 6-7 Groep 8 juf Ans Schrijver / juf Ingeborg Rozendaal / juf Miranda Bruggink en juf Henny Klein Langenhorst juf Monique Bouwmeester juf Willeke Ruesink / juf Vera Tuenter juf Willemijn Jansen juf Ina Schipper / juf Vera Tuenter 3.2 Samenstelling van het team Op onze school zijn naast de groepsleerkrachten, die het merendeel van de lessen verzorgen, enkele leerkrachten met speciale kennis aanwezig. Zij hebben zich op een specifieke deelgebied gespecialiseerd: Juf Monique -taal coördinator Juf Henny - excellentie Juf Ingeborg - sociale media en 21th century skills Op De Hietweide werkt juf Henny Klein Langenhorst als interne begeleider. Zij heeft wekelijks tijd beschikbaar om kinderen onder haar hoede te nemen die op een of andere manier extra aandacht behoeven. Daarnaast adviseert zij leerkrachten bij de hulpverlening aan deze kinderen in eigen groep. 8

9 3.3 Rapportages Vanaf het moment dat uw kind op school komt, wordt zijn/haar ontwikkeling nauwgezet gevolgd. In de kleutergroepen worden steeds observaties gesaan, onder meer op de momenten dat de kinderen met ontwikkelingsmateriaal aan het werk zijn. Vanaf het eerste schooljaar worden er toetsen afgenomen, dot om inzicht te krijgen in het niveau van het kind.welke leerstof wordt wel beheerst en welke nog niet. Op basis van de resultaten wordt er extra ondersteuning ingezet als dat nodig is. Ook kan het zijn dat een lerling meer aankan. Dan bieden we extra uitdaging aan. Behalve de toetsen die bij een methode horen, worden er ook onafhankelijke toetsen afgenomen om een objectief beeld te krijgen. Deze toetsen zijn van het CITO leerlingvolgsysteem. Op deze manier kunnen de leerkrachten inzicht krijgen in de ontwikkeling van uw kind door de jaren heen. De gegevens en de ervaringen van de leerkracht op het gebied van werkhouding en prestatie van de leerling in de les zijn een leidraad bij de rapportbesprekingen met de ouders/verzorgers. Deze besprekingen vinden twee keer per jaar plaats. Vanaf groep 2 gaan er rapporten mee naar huis, dit twee maal in een schooljaar. Uiteraard kunt u als ouder te allen tijde voor informatie op school terecht. 3.4 Het Onderwijskundig rapport Als uw kind in groep 8 zit, adviseert de groepsleerkracht u over het meest geschikte onderwijs voor uw kind na de basisschool. Dit schooladvies wordt weergegeven in het Onderwijskundig rapport. Dit advies is gebaseerd op de kennis en ervaring die de basisschool met uw kind gedurende 8 jaar heeft opgedaan. Ter ondersteuning van dit advies wordt in groep 8 in februari de CITO-eindtoets voor het basisonderwijs afgenomen. Het resultaat van deze toets wordt meegenomen in het advies van de leerkracht welk vervolgonderwijs voor de leerling het meest geschikt lijkt te zijn. Het Onderwijskundig rapport wordt altijd mondeling aan de ouders toegelicht. In november ontvangt u in een gesprek met de leerkracht een eerste advies. Na afname van de CITO-toets in februari een vervolggesprek wat betreft schoolkeuze. 3.5 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw Naast de gewone groepslokalen voor de groepen 1 t/m 8 heeft De Hietweide de beschikking over een speellokaal. Dit lokaal wordt door de onderbouw ook gebruikt als gymlocatie. Op onze school is voorts een gemeenschapsruimte met toneel, die gebruikt wordt voor de bonte middagen, musicals, playbackshows, spelletjesmiddagen, ouderavonden, vergaderingen. Verder wordt deze benut als overblijfruimte voor leerlingen. De school beschikt over een computer netwerk. In elk klaslokaal zijn meerdere computers aanwezig. De interne begeleider die aan school verbonden is, beschikt over een eigen ruimte waar leerlingen die extra individuele zorg behoeven worden begeleid. 9

10 4 De activiteiten voor de kinderen 4.1 Opvang van nieuwe leerlingen Vanaf vier jaar is uw kind welkom op onze school. Om jonge kinderen alvast een beetje te laten wennen aan de basisschool, bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een kennismakingsregeling. Die houdt in dat uw kind, voordat het 4 jaar oud is, 5 dagdelen in groep 1 van de basisschool mag meelopen om de sfeer te proeven. Wanneer u uw kind als leerling van De Hietweide wilt opgeven, kunt u het beste even een afspraak maken met de directeur van de school. De aanmelding kan het gehele jaar door gebeuren. Vroegtijdige aanmelding is voor ons echter heel prettig in verband met de organisatie van het komende schooljaar. Zes weken voor zijn/haar verjaardag ontvangt uw kind een kaartje waarop vermeld staat wanneer hij/zij een ochtend mag meedraaien in de groep (in totaal 5 dagdelen). Na de eerste ochtend maakt u met de leerkracht de afspraken voor de volgende ochtenden. Wanneer uw kind vier jaar is geworden mag het hele dagen naar de basisschool. Als uw kind vijf jaar is geworden, moet het naar de basisschool. Het kind is dan namelijk leerplichtig. 4.2 Samenstelling groepen De kleutergroep is heterogeen samengesteld. Vanaf groep 3 zitten de kinderen zoveel mogelijk in leeftijdsgelijke jaargroepen. Aan het eind van het schooljaar gaan de kinderen automatisch naar een volgende groep. Het kan echter voorkomen dat een leerling om een of andere reden meer tijd nodig heeft. Een dergelijke beslissing wordt altijd in nauw overleg met de ouders/verzorgers genomen en zal altijd in het belang van het kind zijn. 4.3 Activiteiten in de groepen 1 en 2 van de onderbouw Kleuters leren al doende tijdens hun spel. Het leren in groep 1 en 2 vindt op een speelse manier plaats en is minstens zo belangrijk als het leren dat in de hogere groepen plaatsvindt. De basis voor het leren wordt hier gelegd. Omdat kleuters spelenderwijs leren, spelen wij daarop in door ervoor te zorgen dat er veel ontwikkelingsmaterialen worden aangeboden. Daarnaast werken wij veel in thema s die over een bepaalde periode samen met de kinderen verder worden uitgewerkt. In de groep 1 en 2 komen de kinderen voortdurend in aanraking met taal en taalontwikkeling. Hierbinnen vinden we de uitbreiding van de woordenschat heel belangrijk als voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs. In groep 2 wordt het voorbereidend schrijven geïntroduceerd. Daarvoor wordt de methode Schrijfdans gebruikt. Deze methode is erop gericht om door middel van muziek, rijmpjes, spelletjes en fantasietekeningen het schrijven in de groepen 3 en 4 voor te bereiden. 10

11 Door middel van verschillende bewegingsactiviteiten wordt de motorische ontwikkeling bevorderd. Daarnaast wordt met onder ander de methode Schatkist en Pluspunt aandacht geschonken aan het voorbereidend rekenen Als een oudste kleuter nog niet aan het lezen, rekenen en dergelijke toe is, kan de leerkracht de ouders/verzorgers adviseren om het kind langer in een kleutergroep te laten. Voor het kind en zijn/haar ontwikkeling kan dit een belangrijke beslissing zijn. 4.4 Activiteiten in de groepen 3 en 4 Aanvankelijk taal en lezen Vanaf groep 3 en groep 4 wordt er structureel aan taal- en leesonderwijs gewerkt met de leesmethode Veilig leren lezen. In de huidige taalmethode Taal op maat wordt aandacht besteed aan spelling, luisteren, woordenschat, kunnen formuleren en grammatica. Lezen is een belangrijke basisvaardigheid. In het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen technisch lezen, begrijpend lezen en studerend lezen. In de groepen 3 en 4 richten wij ons met name op het technisch lezen. Daarvoor wordt de methode Veilig leren lezen gebruikt. Het leesonderwijs wordt aangeboden in niveaugroepen. Groep 4 gebruikt voor het begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL en nieuwe aantrekkelijke leesboekjes. 11

12 Het schrijven De kinderen van groep 3 leren in het begin de blokletters schrijven, omdat dit ook de leesletters zijn. Algauw wordt een begin gemaakt met de methode Pennenstreken. De leerlingen leren de letters eerst apart en daarna moeten ze de letters op de juiste manier kunnen verbinden tot woorden. Tot de kerstvakantie schrijven ze met potlood, daarna wordt er tot en met groep 4 met balpen geschreven. Het aanvankelijk rekenen Het aanvankelijk rekenen lijkt in geen enkel opzicht meer op het rekenonderwijs van vroeger, dat bestond uit het maken van rijen lange optel- en aftreksommen, vermenigvuldigingen, staartdelingen en breuken. Daar moest je maniertjes voor leren, maar het hebben van inzicht werd erdoor niet bevorderd. Nu leren de kinderen rekenen door het oplossen van praktische probleempjes, die ze in het dagelijkse leven tegenkomen en ontwikkelen zo bepaalde leerstrategieën. De methode Pluspunt is zo n realistische rekenmethode. Het betekent dat er gewerkt wordt met voorbeelden uit de praktijk. De kinderen moeten de verschillende delen van eerder opgedane kennis toepassen en leren dat er verschillende manieren zijn om tot een oplossing te komen. De methode leert het inzicht van de kinderen te bevorderen; samen of alleen, met hulp of zelfstandig. In de groepen 3 en 4 wordt veel aandacht besteed aan handig rekenen, schatten, tabellen, meten en ruimtelijk inzicht. 12

13 4.5 De wereldoriënterende vakken in de onderbouw Bij wereldoriëntatie willen we kinderen kennis laten maken met verschillende wereldse zaken. Eerst dicht bij huis; op latere leeftijd kijken we over de grenzen van de eigen omgeving heen. Natuurkennis Leefwereld is een methode voor natuurkennis. Het zijn biologie en eenvoudige natuurkennis in één methode. Er worden onderwerpen behandeld, die voor jonge kinderen interessant zijn en direct aansluiten bij hun belevingswereld. Er zijn opdrachten die uitnodigen tot ontdekken. Geschiedenis We werken met de methode Tijdstip. Deze belicht de geschiedenis vanuit verschillende invalshoeken. Niet alleen de grote namen maar ook de gewone mensen komen aan bod. Dat geeft een genuanceerd beeld van het verleden en wekt de belangstelling van de kinderen. Aardrijkskunde Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode In de kijker. Ook hier sluiten de onderwerpen weer aan bij de directe belevingswereld van het kind. De Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT) zendt speciaal voor de onderbouw programma s uit op het gebied van de wereldoriëntatie. Indien de onderwerpen aansluiten, wordt het bekijken van zo n programma in ons lesprogramma opgenomen. Verkeer De verkeersmethode heet Verkeersveilig. Aan de hand van het lesboek worden diverse verkeerssituaties behandeld. Deze sluiten aan bij de verkeerssituaties, waar het jonge kind elke dag mee te maken heeft. Tevens gebruiken we Op voeten en fietsen van 3VO. Deze lessen hebben een duidelijke relatie naar dagelijkse verkeerssituaties. Bij alle hierboven genoemde vakken geldt dat leerlingen ook het internet als bron gebruiken. De kinderen van groep 7 nemen deel aan het theoretisch en het praktische fietsexamen. 13

14 4.6 Expressie en lichamelijke opvoeding Muziek, tekenen en handvaardigheid vormen de creatieve vakken Niet alleen het aanleren van technieken en vaardigheden is belangrijk, maar ook het plezier in het uiten van de eigen creativiteit. Belangrijke aspecten zijn: luisteren naar muziek, zingen, zelf muziek maken met eenvoudige instrumenten en het plezier dat je hieraan kunt beleven. De kinderen van groep 1 en groep 2 (en soms de groep 3 ) hebben gymnastiek in het speciaal daarvoor ingerichte speellokaal. Uitgangspunt bij deze lessen is het ontwikkelen van motorische vaardigheden. De kleuters gymmen in hun onder- /sportkleding en op gymschoentjes. Vanaf groep 3 worden de gymlessen in de naast de school gelegen sporthal gegeven. Bij mooi weer gebeurt dit ook buiten op het schoolplein. 4.7 De bovenbouw: de groepen 5 t/m 8 Basisvaardigheden taal, lezen en rekenen in de bovenbouw Taal In de bovenbouw - de groepen 5 tot en met 8 - worden de basisvaardigheden verder uitgebouwd. Spelling en grammatica vormen nog steeds een belangrijk onderdeel van het taalonderwijs. Maar tegenwoordig is het taalonderwijs ook meer gericht op leren praten, luisteren naar wat anderen precies zeggen en daarop goed antwoorden. Dit krijgt onder meer vorm door het laten houden van spreekbeurten. Ook creatief met taal bezig zijn is belangrijk. Dat kan in de vorm van een opstel, gedicht of toneel. De door ons gebruikte taalmethode geeft hiervoor een schat aan mogelijkheden. Lezen Het aanvankelijk lezen gaat over in het technisch lezen. Het technisch lezen gaat vervolgens over in het begrijpend lezen, dat op haar beurt de basis vormt voor het studerend lezen. 14

15 Hiervoor gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Rekenen De methode Pluspunt werkt naar een wiskundige aanpak van oplossingsstrategieën. De kinderen leren onder meer tabellen en grafieken op te stellen met de gegevens die ze verzameld hebben. 4.8 De wereldoriënterende vakken in de bovenbouw De wereldoriënterende vakken in de bovenbouw zijn: natuurkennis, aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer. De Nederlandse Onderwijs Televisie verzorgt geregeld uitzendingen op het gebied van de wereldoriënterende vakken. Vaak vormen deze uitzendingen een uitstekende aanvulling op ons lesprogramma 4.9 Actief burgerschap Vanaf 1 sept gelden nieuwe kerndoelen voor het primair onderwijs. Onderwijs in burgerschap vormt een onderdeel van deze kerndoelen. Burgerschap wordt hierbij niet gezien als een vak apart, maar als een manier van lesgeven waarbij de leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. Bij burgerschap gaat het om de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap én om daar actief een bijdrage aan te leveren. Ook als kleine burger moet je je betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de maatschappij. De betrokkenheid en verantwoordelijkheid die je voor de gemeenschap voelt, zijn een deel van je identiteitsontwikkeling. De ontwikkeling van burgerschap komt tijdens diverse lessen van groep 1 t/m 8 aan de orde. De TV lessen van Koekeloere, Huisje Boompje beestje, Nieuws uit de natuur en het 15

16 school TV weekjournaal besteden aandacht aan dit thema. Ook tijdens de andere lessen (o.a. godsdienst/ HVO, wereldoriëntatie, verkeer en cultuur) komt het thema aan de orde. Waar besteden we aandacht aan? Sociale gedragscodes leren door op een respectvolle manier samen te leven in school. Leren om mee te doen in de school: mee te praten en mee te beslissen. Kennis opdoen van de principes van onze democratie en daar meningen over vormen. Kennis verwerven van en ontmoetingen met stromingen en mensen met andere overtuigingen. Bewustzijn ontwikkelen van de eigen sociale omgeving en daar zorg voor ontwikkelen. Leren wat het betekent om Europees en wereldburger te zijn. Natuurkennis Voor natuurkennis is er de methode Leefwereld. Biologie en eenvoudige natuurkunde verenigd in één methode. Boordevol interessante onderwerpen en opdrachten die de kinderen uitnodigen tot ontdekken. Aardrijkskunde Voor het vak aardrijkskunde wordt de methode Een wereld van verschil gebruikt. Naast de topografie van Nederland, Europa en de wereld worden in thema s diverse aardrijkskundige onderwerpen behandeld. Belangrijk hierbij is dat de kinderen niet alleen feiten uit hun hoofd moeten leren, maar ook gestimuleerd worden om "oorzaak/gevolg"-relaties te ontdekken. Geschiedenis Over de geschiedenis van ons land leren de kinderen uit de methode Tijdstip. Naast de gebruikelijke wapenfeiten en gebeurtenissen gaat de methode uitvoerig in op het dagelijks leven en de ontwikkelingen van de tijd, uitvindingen en beroemde personen. Verkeer Voor het verkeersonderwijs gebruiken we de methoden De wereld van het verkeer en Verkeersveilig. Tevens gebruiken we lessen van 3VO. Deze lessen hebben een duidelijke relatie naar dagelijkse verkeerssituaties. 16

17 4.10 Expressie en lichamelijke opvoeding Muziek, tekenen en handvaardigheid vormen de creatieve vakken Zoals gezegd is niet alleen het aanleren van technieken en vaardigheden belangrijk, maar ook het plezier in het uiten van de eigen creativiteit. Belangrijke aspecten zijn: luisteren naar muziek, zingen, zelf muziek maken met eenvoudige instrumenten en het plezier dat je hieraan kunt beleven. Lichamelijke opvoeding De gymlessen voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 worden in de sporthal gegeven. Bij mooi weer gebeurt dit ook buiten op het grasveld, dat tussen de school en de sporthal ligt. De leerlingen sporten in sportkleding. En daar gaan we dan.. naar de sporthal! Lekker buiten bewegen 17

18 Schoolzwemmen: enkele malen per jaar wordt onze school, volgens de richtlijnen van de gemeente Voorst, in de gelegenheid gesteld met de kinderen te gaan zwemmen in zwembad De Schaeck. Er wordt regelmatig techniek gegeven. Op school zijn daarvoor techniekkasten aanwezig. Techniek is ingeroosterd via techniekmiddagen. Ook komt er een techniekcoach op school die één maal per jaar les komt geven aan de groepen 5 t/m/ 8. Ook zijn er regionale techniekdagen en een gemeentelijke techniekdag ICT Computers nemen een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Ze worden ingezet naast de methodes en als remediëring, maar ook voor het verkrijgen voor informatie bij het maken van werkstukken. De school heeft een netwerk dat is aangesloten bij deklas.nu3. Dit netwerk verzorgt veel onderwijskundige programma s die de school op verzoek kan laten installeren (uiteraard is dit niet gratis). Er wordt via de helpdesk ondersteuning verleend. Natuurlijk is het computergebruik in groep 1 heel anders en veel minder intensief dan in groep 8. Het streven van Stichting Archipel is te komen tot één computer op zeven leerlingen. Wat betreft onze school, is dat gelukt. Op school zijn talloze programma s waar de kinderen gebruik van maken. Wel worden steeds meer programma s webbased. We maken in alle groepen gebruik van digitale borden die een prachtige aanvulling zijn op het dagelijkse onderwijs. We maken gebruik van de educatieve software van verschillende methodes en van deklas.nu3 van de firma Heutink. 18

19 4.11 Engels In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven. We werken met de methode Real English, let s do it. Dit is een communicatieve leergang waarbij alle vaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven) aan bod komen Onderwijsaanpassingen Als door gesprekken,observaties en de resultaten uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat een kind (hoog)begaafd is, wordt het onderwijs aangepast. Leerkrachten stellen andere vragen. Niet: Wat eten kikkers, waar leven kikkers en wat is koudbloedig, maar: wat moet een kikker veranderen wil het kunnen overleven in een woestijn of beschrijf een kikkerparadijs De lesstof wordt met een verkorte instructie aangeboden, de oefenstof drastisch te verminderen en de herhalingsstof komt te vervallen. Dit heet compacten, daardoor komt er tijd vrij voor verrijken. Bij verrijken wordt o.a. een beroep gedaan op een hoger abstractieniveau, op creativiteit,op de zelfstandigheid van de leerlingen en de opdrachten zijn complexer. Verrijken kan in de eigen klas plaatsvinden maar kan ook plaatsvinden in een zogeheten plusgroep Leerkrachten en taken De directeur is de eerst verantwoordelijke voor de gang van zaken op school. De interne begeleider heeft alle kinderen onder haar hoede, die op een of andere manier extra aandacht behoeven (voor meer informatie: zie 5.1 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften ). De ict - coördinator coördineert het computeronderwijs op school en beheert de computerapparatuur en software. De groepsleerkracht verzorgt (bijna) alle lessen. De groepsleerkracht is ook diegene die u het eerst moet aanspreken als er vragen en/of problemen zijn. De groepsleerkracht houdt ook de vorderingen van uw kind bij en controleert of het zich evenwichtig ontwikkelt. Bij problemen zal 19

20 de groepsleerkracht u hiervan op de hoogte stellen. De verdeling van de groepsleerkrachten over de groepen is niet ieder jaar identiek. Ieder schooljaar wordt op basis van het leerlingenaantal de personeelsformatie vastgesteld. Afhankelijk van de beschikbare formatie worden de leerkrachten verdeeld over de groepen. De adressen van de huidige groepsleerkrachten vindt u in de adressenlijst. Vervanging bij ziekte: als een leerkracht ziek is, gaan de lessen altijd door. Een invaller is meestal beschikbaar. Scholing: de leerkrachten volgen regelmatig nascholingscursussen om zo op de hoogte te blijven van onderwijskundige vernieuwingen. Stagiaires: wij bieden stagiaires van de Pabo s en andere opleidingscentra de gelegenheid ervaring op te doen in het basisonderwijs. De plaatsing van een stagiair(e) in een groep gaat altijd in overleg met het team en is afhankelijk van de groepssituatie. 5 De zorg voor kinderen 5.1 Zorg en begeleiding We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun niveau?). Om goed zicht te krijgen op zorgleerlingen gebruikt de school methodegebonden toetsen, CITO-toetsen, AVItoetsen en observatielijsten van CITO. De Citoscores zijn indicatief: ook aan andere aspecten van het kind besteden we aandacht. Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LOVS. Leerlingen met een E- of D-score, en leerlingen met een A-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg. Hierbij is sprake van adaptiviteit: instructie, tempo en verwerking worden aangepast aan wat het kind nodig heeft. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. Voor kinderen met behoefte voor speciale zorg bestaat de mogelijkheid via de indicatiecommissie (in samenwerking met het ZAT) een aanvraag in te dienen voor bijzondere bekostiging van het rijk, de leerling gebonden financiering (lgf, ook wel rugzak genoemd). Dit geld wordt bij toekenning besteed aan de aanschaf van extra middelen en aan extra personele inzet t.b.v. de betreffende leerling. De extra middelen worden aangeschaft ter ondersteuning van de leerling, ze blijven toebehoren aan de school. De besteding wordt gedaan in overleg met de ouders. 20

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2012-2013 Schoolgids 2012 2013 Zutphen, juni 2012 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. De Hietweide is een van de scholen

Nadere informatie

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2014-2015 Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide.Basisschool De Hietweide is een van de scholen die vallen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2014-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Schooltijden en inloop Alle dagen gaan de deuren om 8:10 u. open. Om 14:00 u. zijn de lessen afgelopen.

Schooltijden en inloop Alle dagen gaan de deuren om 8:10 u. open. Om 14:00 u. zijn de lessen afgelopen. Afspraken over de goede gang van zaken met ouders We vinden het belangrijk om de organisatie van onze school op een prettige manier te laten verlopen. We stellen een goede samenwerking met ouders erg op

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 - Even voorstellen - Nieuw op De Zevensprong - Speerpunten - Afspraken en regels - Inhoudelijk over de groep Wie zijn wij. Van wie bent u de ouder / verzorger

Nadere informatie

Informatieblad

Informatieblad Informatieblad 2017-2018 Groep XXX7 Met opmaak: Lettertype: 20 pt Tijdens de informatie avond die aan het begin van het schooljaar wordt georganiseerd informeren we de u, als ouder van deze groep, over

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

JUF Marlous Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Marlous Graafmans

JUF Marlous Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Marlous Graafmans NAAR GROEP 3 Dit schooljaar zit uw kind in groep 3. De groep is dit jaar gecombineerd met groep 4. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe juf,

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Informatiefolder Schooljaar 2016/2017 Groep BB 2 Elimschool Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Beste ouders/ verzorgers, Door middel van deze folder willen we u graag informeren over de gang

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers, Aan alle ouders / verzorgers, Talmastraat 1 7021 AT Zelhem 0314-621655 info@basisschooljanligthart.nl www.basisschooljanligthart.nl Nieuwsbrief 1 2 september 2014 De inhoud van deze Nieuwsbrief: Het nieuwe

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

Ik ga naar de basisschool!

Ik ga naar de basisschool! Ik ga naar de basisschool! Informatieboekje voor groep 1 en 2 van Basisschool De Wegwijzer Welkom op de Wegwijzer! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede, leerzame en leuke tijd te geven.

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse g r o e p 8 NAAR GROEP 8 Dit schooljaar zit uw kind in groep 8. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe

Nadere informatie

Klassengids 2015-2016 groep E7

Klassengids 2015-2016 groep E7 Klassengids 2015-2016 groep E7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE Beste ouders/ verzorgers, Hierbij treft u informatie aan over de groepen 1 en 2 van basisschool de Wilde Wingerd. Dit informatiepakket is bedoeld om u een beeld

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Een nieuw schooljaar.

Een nieuw schooljaar. Een nieuw schooljaar. Na de grote vakantie heeft uw kind weer een grote stap gemaakt op onze school. Hij/zij is gestart in een nieuw leerjaar. Dat is altijd heel leuk en tegelijkertijd ook heel spannend.

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL t Palet 2012-2013 locatie: Zandweg-Oostwaard.

OPENBARE BASISSCHOOL t Palet 2012-2013 locatie: Zandweg-Oostwaard. OPENBARE BASISSCHOOL t Palet 2012-2013 locatie: Zandweg-Oostwaard. 1. Schoolregels 2. Gymnastiekrooster 3. Ouderraad 4. Ouderparticipatie 5. Oud-papierregeling 6. Informatieborden/schermen. 7. Overblijven

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom op Het Krijt Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom bij ons op Het Krijt In dit boekje hebben we de belangrijkste informatie voor de groepen 1 en 2 voor u op een rijtje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

Welkom op de Koningin Beatrixschool!

Welkom op de Koningin Beatrixschool! Ridderstraat 10 4101 BK Culemborg 0345-512542 info@beatrixschool-culemborg,nl www.beatrixschool-culemborg.nl Welkom op de Koningin Beatrixschool! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede en

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie