Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland juni 2012"

Transcriptie

1 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland juni 2012 Gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland, Oostzaan, Zaanstad en Zeevang

2 Inhoud 1 Samenvatting 5 2 Inleiding 10 3 Beschrijving van de regio 11 4 Stand van zaken regionale samenwerking 13 5 Analyse van maatschappelijke vraagstukken, knelpunten en prioriteiten 14 6 Indeling vraagstukken en prioriteiten naar de drie speerpunten van de RSA 17 7 Draagvlak, communicatie en besluitvorming over uitvoering 22 8 Planning van de uitvoering 22 Bijlage Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

3 Gemeente Beemster Gemeente Edam-Volendam 3 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

4 Gemeente Landsmeer Gemeente Purmerend 4 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

5 1 Samenvatting In deze eerste Regionale Sociale Agenda (RSA) van Zaanstreek-Waterland geven de negen gemeenten aan welke onderwerpen in het sociale domein zij agenderen voor de periode Hoewel de gemeenten al langere tijd in regioverband met elkaar samenwerken, hebben zij elkaar meer dan ooit nodig om de grote nieuwe opdrachten in het sociale domein adequaat op te pakken en uit te voeren. De AWBZ-begeleiding, de jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen brengen gemeenten, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers, eigenlijk alle burgers in een andere positie ten opzichte van elkaar. Met de term 'de Kanteling', inmiddels gemeengoed in overheidsland, maar daarbuiten betekenisloos, doelt de gemeente op een cultuuromslag in de zorg- en welzijnssector, en eigenlijk in het gehele sociale domein. Niet de overheid zorgt primair voor de burger, de burgers zorgen primair voor elkaar. Van zorgplicht naar zorgbehoefte. Het compensatiebeginsel in de Wmo geldt pas als de burger er zelf, en ook niet met steun van anderen in zijn omgeving uitkomt. Hoe die omslag te organiseren is de grote uitdaging die de gemeenten in Zaanstreek-Waterland in deze RSA centraal stellen. Hierbij trekken zij samen op. De agenda is dan ook gericht op: concrete projecten die gezamenlijk, dus door alle gemeenten, opgezet en uitgevoerd worden met een regionale insteek uitgaand van grotere zelfverantwoordelijkheid van burgers en organisaties die organisaties klaar stoomt om eigen kracht van burgers aan te boren die efficiency bevordert die samenwerking tussen gemeenten, met bewoners en met maatschappelijke instellingen bevordert en die gericht is op experiment, onderzoek (innovatie/ leren) en implementatie (toepassing) opdat daarmee de kwaliteit van leven in de regio toeneemt. De regio Zaanstreek-Waterland heeft drie prioriteiten benoemd voor de periode : 1 Focus op de Kanteling Alle gemeenten in de regio onderkennen het belang van de Kanteling, en meer in het bijzonder daarbij het accent op de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van burgers om een bijdrage te leveren aan de participatie van een ieder aan de samenleving. Maar hoe communiceren we hierover richting burgers? Gemeenten willen hierin de krachten bundelen om een 'burgergerichte' campagne te ontwikkelen opdat een ieder straks weet wat van hem wordt verwacht. 2 Innovatie van methodieken en voorzieningen Alle gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren om sociale professionals én voorzieningen in te zetten volgens de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl én met het oog op de drie decentralisaties. Zaanstad en Purmerend experimenteren hierbij met een innovatieve aanpak ('Hemelse Modder' en 'Met lef en vertrouwen') die wordt gekenmerkt door meer generalisme (inclusief relatie met armoedebeleid en sociale zaken), outreachend werken, aanboren van eigen kracht en netwerken in de buurt, één gezin één hulpverlener, en een integrale aanpak van 5 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

6 meerdere problemen. De gemeenten met kleinere omvang en met name de gemeenten met dorpskernen gaan uit van dezelfde basisprincipes (dichtbij de burger, eigen kracht, lokale netwerken, meer generalisme, integrale benadering) maar hebben een ander schaalniveau. Zij zoeken de oplossing in de mogelijkheid om sociale professionals ondersteunend te laten zijn aan bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers en om dorpshuizen een vitale functie te geven (leefbaarheid, cohesie, hulp en steun). 3 Versterken regionale uitvoeringskracht Deze prioriteit is in feite randvoorwaardelijk aan de eerste twee. Het richt zich op het brede sociale beleid (zorg, welzijn, jeugd) en daarmee op deze sociale agenda. Het doorsnijdt daarmee ook de drie provinciale speerpunten: Wmo, Wonen, zorg en voorzieningen en Vitaal platteland. Een aantal inhoudelijke noties kan direct een opmaat zijn om het regionale overleg te benutten voor concrete samenwerking, afspraken en eventuele gezamenlijke uitvoering. Samenwerking bij het vormgeven van de transities en bij de uitvoering ervan kan leiden tot een meer afgewogen en efficiënt lokaal beleid. De provincie Noord-Holland heeft vanuit haar rol als ondersteuner bij bovenlokale, regionale vraagstukken in het sociale domein de totstandkoming van deze RSA gefaciliteerd. De regiogemeenten van Zaanstreek-Waterland slaan in de periode juni augustus 2012 de handen ineen om op basis van deze agenda een subsidieaanvraag te doen voor de uitvoering van een aantal regionale projecten. 6 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

7 Over-gemeenten (gemeenten Wormerland en Oostzaan) Gemeente Waterland 7 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

8 Gemeente Zaanstad 8 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

9 Gemeente Zeevang 9 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

10 2 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland werken op het gebied van sociaal beleid al langere tijd samen. Juist dit beleidsterrein is sterk in beweging. Na de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van enkele jaren geleden, staan de gemeenten voor de omvangrijke opgave om nieuwe doelgroepen te bedienen. De gemeenten treffen elk de voorbereidingen om de decentralisatie van de AWBZ-begeleidingsfunctie, de transitie van de jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen op adequate wijze op te pakken. De gemeenten in Zaanstreek-Waterland willen hiervoor de handen ineenslaan en bezien op welke punten zij elkaar kunnen bijstaan. Ook de provincie Noord-Holland heeft zich georiënteerd op een nieuwe rol in het sociale domein. Met het beleidskader Provinciale Sociale Agenda introduceert zij deze nieuwe rol en werkwijze op het gebied van Zorg en Welzijn: de provincie concentreert zich op bovenlokale vraagstukken via een regionale benadering met de gemeenten als belangrijkste partner. De komende jaren staan drie centrale beleidsthema s centraal: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wonen, Zorg en Voorzieningen. Vitaal Platteland. De Provincie Noord-Holland heeft in nauw overleg met de bestuurders in de regio's gekozen voor de Regionale Sociale Agenda als instrument om het regionale en bovenlokale beleid op deze thema's een impuls te geven. Binnen deze thema s krijgen Mantelzorg en Vrijwilligers extra aandacht, gezien de druk die op hen wordt gelegd, de inspanningen die van hen gevraagd worden, het belang dat zij hebben bij een toekomstbestendige zorg- en ondersteuningsstructuur, hun bijdrage aan sociale cohesie, leefbaarheid en vitaliteit. Juist bij dit thema zullen de instellingen die het dichtst bij de vrijwilligers en mantelzorgers staan betrokken worden omdat zij het meeste kennis en ervaring hebben in het betrekken, ondersteunen en stimuleren van vrijwillige inzet. DSP-groep is gevraagd om de procesbegeleiding bij het tot stand komen van de RSA Zaanstreek- Waterland te verzorgen. De gemeente Zaanstad heeft zich bereid gevonden om de trekkersrol voor haar rekening te nemen. Deze eerste RSA Zaanstreek-Waterland geeft het kader dat ten grondslag zal liggen aan de projectplannen die in de zomer van 2012 door de gemeenten worden uitgewerkt. De projectplannen worden door middel van een subsidieaanvraag voorgelegd aan de provincie Noord-Holland. Zowel bestuurlijk als ambtelijk bestaat er grote mate van consensus over deze voorliggende RSA. Formeel gezien beslaat de looptijd van deze RSA de periode De gemeenten in de regio benadrukken tegelijkertijd dat deze agenda geen statisch document is, maar jaarlijks zal 10 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

11 worden bijgesteld op basis van de ervaringen in de uitvoering en de veranderingen die zich in het beleid kunnen voordoen. 3 Beschrijving van de regio De regio Zaanstreek-Waterland bestaat uit de gemeenten Zaanstad, Purmerend, Zeevang, Edam- Volendam, Beemster, Waterland, Landsmeer, Wormerland en Oostzaan. De laatste twee hebben een samengevoegde werkorganisatie: 'Over-gemeenten'. Het gebied heeft zowel een landelijk als stedelijk profiel. Zo staat polder De Beemster op de werelderfgoedlijst. Het land rondom Zaanstad en Purmerend raakt snel verstedelijkt door de oprukkende Randstad. De Zaanse Schans, Edam- Volendam, Monnickendam en het eiland Marken zijn belangrijke toeristische attracties. Het gemengde stedelijke en landelijke karakter van het gebied geeft grote verschillen in bevolkingssamenstelling en -dichtheid tussen de gemeenten. De regio heeft ruim inwoners. Naar leeftijd en geslacht komt de samenstelling overeen met het gemiddelde in Nederland. Wel zijn er in Zaanstreek-Waterland minder jarigen en relatief meer Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

12 jarigen. Met uitzondering van Zaanstad en Purmerend zijn in de regio relatief weinig allochtonen woonachtig. De verwachte bevolkingsgroei tot 2030 in de regio bedraagt 5%. Tabel 1 laat zien dat voor sommige gemeenten sprake is van afname, terwijl voor andere gemeenten een groei wordt verwacht. Het aandeel 65-plussers groeit van 15% naar 24%. Gemeenten die met een afname van het aantal inwoners te maken krijgen zijn Landsmeer, Waterland en Zeevang. De grootste toename vindt naar verwachting plaats in Edam-Volendam en Zaanstad. Tabel 3.1 Bevolkingsaantal, bevolkingsdichtheid en bevolkingsprognose Aantal inwoners Aantal inwoners Prognose aantal Bevolkingsgroei 1 januari 2010 per km 2 inwoners 2030 % Beemster ,8 Edam-Volendam ,3 Landsmeer ,3 Oostzaan ,2 Purmerend ,4 Waterland Wormerland ,3 Zaanstad ,8 Zeevang ,7 Zaanstreek-Waterland ,7 Nederland ,0 Bron: CBS-Statline, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2011 De groene druk is de verhouding tussen het aantal personen van 0 20 jaar ten opzichte van personen in de zogenaamde 'productieve leeftijdsgeroep' van jaar. De grijze druk is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar en ouder ten opzichte van de 'productieve leeftijdsgeroep'. Tabel 2 laat zien hoe het in peiljaar 2010 is gesteld met deze twee vormen van druk in de gemeenten van regio Zaanstreek Waterland. Tabel 3.2 Bevolkingsaantal, bevolkingsdichtheid en bevolkingsprognose op 1 januari jaar jaar 65+ Groene druk Grijze druk (%) (%) (%) (%) (%) Beemster Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

13 Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Zaanstreek-Waterland Nederland Bron: CBS-Statline De jongste bevolking is te vinden in Zeevang en Edam-Volendam. In Landsmeer, Waterland en Wormerland is de bevolking relatief het oudst. Zaanstad, Beemster en Purmerend komen wat dat betreft ongeveer uit op het gemiddelde in Nederland. Alle gemeenten in de regio krijgen te maken met verdergaande vergrijzing. De gemeenten met de hoogste grijze druk vergrijzen het sterkst (meer ouderen én oudere ouderen). Dit zijn voornamelijk de plattelandsgemeenten. Opleidingsniveau Het opleidingsniveau bepaalt in hoge mate de kansen van mensen in de maatschappij. Het percentage laagopgeleiden in de regio bedraagt 31% ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 33%. Het aandeel varieert naar gemeente. Edam-Volendam heeft de meeste laagopgeleiden, Waterland, Wormerland en Beemster de minste. De jeugdwerkloosheid is het hoogst in Purmerend, Zaanstad en Landsmeer. Het hoogste percentage achterstandsleerlingen is eveneens te vinden in Zaanstad en Purmerend, en ook in Edam-Volendam. De twee grootste gemeenten hebben het hoogste percentage vroegtijdige schoolverlaters. Inkomen Mensen met een hoog inkomen leven ongeveer veertien jaar langer in goede gezondheid, en gemeten naar opleiding loopt dat verschil zelfs op naar 17 jaar. In Beemster (39%) en Zaanstad (39%) is het percentage huishoudens met een laag besteedbaar inkomen het hoogst. Wel liggen beide nog onder het landelijk gemiddelde van 40%. Overigens is er weinig variatie in sociaaleconomische status in Zaanstreek-Waterland. De ses-score is voornamelijk gemiddeld. 4 Stand van zaken regionale samenwerking De gemeenten in Zaanstreek-Waterland werken inmiddels langere tijd op uiteenlopende gebieden samen, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Deze samenwerking heeft zowel betrekking op regionale afstemming als op intergemeentelijk niveau. Zo hebben de gemeenten Wormerland en Oostzaan één ambtelijke backoffice (Over-gemeenten) en zoeken verschillende gemeenten in de regio naar intensievere vormen van samenwerking met elkaar. 13 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

14 Het bestuurlijk overleg wordt inhoudelijk over twee beleidsterreinen gevoerd: de sociale sector (Wmo) en de fysieke sector. Via het bestuurlijk overleg en ambtelijk overleg wordt beleid onderling afgestemd. De bestuurders in de regio zitten zeker niet verlegen om méér overleg. Integendeel: het zou goed zijn als het ambtelijk overleg meer gebundeld plaats heeft, ter voorbereiding op het bestuurlijke Wmo-overleg. Momenteel zijn er verschillende ambtelijke overleggroepen waar (nagenoeg) elke gemeente in is vertegenwoordigd, namelijk: transitie AWBZ-begeleiding transitie jeugdzorg transitie Wet werken naar vermogen jeugdzorg individuele voorzieningen Wmo maatschappelijke opvang platform OGGZ volksgezondheid (waaronder AB GGD) sociale werkvoorziening Zaanstreek-Waterland (Baanstede) Het zijn, zeker voor de kleinere gemeenten, veelal dezelfde ambtenaren die deze overleggen bijwonen. Bestuurlijk en ook ambtelijk is het streven om het ambtelijk overleg te bundelen, bijvoorbeeld tot één voorbereidend ambtelijk overleg voor het daarop volgende portefeuillehoudersoverleg. Geopperd is ook om de regionale afstemming en uitwisseling hierin te benadrukken. De RSA zou daarin richtinggevend kunnen zijn. Binnen de regio zijn diverse regionaal werkende organisaties actief. Het gaat om zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, de veiligheidsregio, maar ook maatschappelijke organisaties zoals de GGD. Gestreefd wordt naar een efficiënte uitvoering door regionale samenwerking, met ruimte voor de lokale kleur en daarmee aansluiting op de lokale samenleving. 5 Analyse van maatschappelijke vraagstukken, knelpunten en prioriteiten Sociaal beleid De reikwijdte van de RSA is bepaald door het beleidskader provinciale sociale agenda van de provincie Noord-Holland. Hierin zijn drie speerpunten benoemd: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wonen, zorg en voorzieningen Vitaal platteland. Tegen deze algemene achtergrond ligt het voor de hand dat gemeenten vraagstukken en knelpunten naar voren hebben gebracht die het gehele sociale domein omvatten. In bijlage 2 is de 14 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

15 actuele stand van zaken rond het sociale beleid van de gemeenten in Zaanstreek-waterland opgenomen. Leidend daarin is de opgave waar alle gemeenten voor staan: de drie transities, te weten de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo, de decentralisatie van de jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen. Alle gemeenten treffen hiertoe binnen hun mogelijkheden de voorbereidingen en zoeken daarbij vooral naar één conceptueel kader (samenhang) en schaalvoordeel (samenwerking, afstemming). Regionale samenwerking ligt dan ook voor de hand. Gemeenten vinden bij de voorbereidingen rond deze transities houvast bij de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl en de Kanteling. Hierover is inmiddels veel gezegd en geschreven. In de kern staan drie grote uitdagingen centraal waarvan feitelijk, in de praktijk, nog weinig gerealiseerd is of waarnaar al evaluatief onderzoek is gedaan. Het gaat dan vooral om 'hoe-vragen', de watuitgangspunten lijken op veel consensus te kunnen rekenen. Door de val van het kabinet Rutte is er overigens onzekerheid onder de gemeenten over de planning van de transities. De Kanteling Hoe bevorderen we de Kanteling? Oftewel, hoe zorgen we ervoor dat bewoners hun 'eigen kracht' benutten, elkaar ondersteunen en hiervoor een netwerk van contacten in stelling brengen, vrijwilligers en mantelzorgers optimaal worden ingezet, en bewoners eerst gebruik maken van welzijnsvoorzieningen en collectieve arrangementen? Wat is daarvoor nodig? Hoe bereiken we die omslag? Wat moeten gemeenten hiervoor doen? Deze vragen hebben voornamelijk betrekking op draagvlak onder bewoners, communicatie met bewoners en goede informatievoorziening. Methodiek en uitvoering Hoe zetten we gebiedsgerichte teams en voorzieningen op die passend zijn bij de Wmo en de voorgenomen transities? Om tegemoet te komen aan de uitgangspunten (bakens) van Welzijn Nieuwe Stijl is extra aandacht nodig voor de uitvoering van dit beleid: meer gebiedsgericht, dichter bij de (kracht van de) burger, laagdrempeliger en sterker activerend. Hoe organiseer je dat? Hoe slecht je de grenzen tussen zorg en welzijn? Hoe verlaag je de bureaucratie en kom je tot één sociale professional per huishouden als aanspreekpunt? Hoe houd je de leefbaarheid op dorpsniveau op peil bij toenemende vergrijzing? Dit zijn grotendeels organisatievraagstukken op uitvoerend niveau. De gemeente Purmerend experimenteert hier al mee in het regionale pilotproject 'Met lef en vertrouwen'. Ook Zaanstad zoekt in het project 'Hemelse Modder' naar innovatieve manieren om hier invulling aan te geven. Intermezzo 'Hemelse Modder' De gemeente Zaanstad is in november 2011 gestart met het actieonderzoek Hemelse Modder. In dit actieonderzoek stelt de gemeente zichzelf de vraag hoe de drie decentralisaties (Werk & Inkomen, Awbz/Wmo en Jeugdzorg) kunnen worden aangegrepen om de kwaliteit van ondersteuning aan inwoners te verbeteren. Om die vraag te beantwoorden gaat zij te rade bij een aantal huishoudens die op dit moment, maar ook in het verleden, op diverse manieren ondersteuning ontvangen. Bijvoorbeeld mensen die 15 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

16 inkomensondersteuning en budgethulp krijgen, of opvoedondersteuning en psychische begeleiding. Of mensen die hulp krijgen bij het zoeken naar werk en medische bijstand. Tot nu toe heeft Zaanstad met ongeveer de helft van de gezinnen in kaart gebracht wat zij als oplossing zien voor de problemen waar ze tegen aanlopen. Wat de gemeente daar nu al van heeft geleerd is dat deze mensen vooral oplossingen formuleren die hen in staat stellen om zelf voor een groot deel de rest van hun problemen op te lossen. Een gezin dat in korte tijd veel emotionele klappen te verwerken heeft gekregen en dat ook moeite heeft om het huishoudboekje sluitend te krijgen, heeft er bijvoorbeeld baat bij dat zij snel ondersteuning krijgen bij hun financiën. Alle mensen die we met Hemelse Modder tegenkomen willen het zelf doen. En ze willen meedoen. En dat kunnen ze vaak ook. Ze doen pas een beroep op zorg, als ze tegen de grenzen aanlopen van wat ze zelf kunnen. En dan hebben ze ook echt ondersteuning nodig. Die ondersteuning bestaat lang niet altijd uit een voorziening. De gezinnen duidelijkheid geven over kansen en processen is vaak al genoeg om hen verder te helpen. Of meedenken over welke alternatieve wegen iemand zelf zou kunnen bewandelen om een oplossing te vinden. Maar wat de gemeente Zaanstad tot nu toe vooral merkt, is dat de oplossingen die mensen zelf aandragen voor datgene waar ze last van hebben, vaak verrassend simpel zijn. En relatief goedkoop. Bovendien spelen mensen in die oplossingen altijd zelf een belangrijke rol. Het actieonderzoek Hemelse Modder loopt nog tot augustus van dit jaar. Dan heeft de gemeente alle oplossingen die nodig zijn voor de huishoudens op een rij. En heeft zij de meeste oplossingen in de steigers gezet om uit te voeren in de praktijk. Op basis van de ervaringen daarmee formuleert de gemeente uitgangspunten voor de manier waarop zij ondersteuning wil bieden in Zaanstad in de toekomst. Dat zijn uitgangspunten die gaan over zorginhoudelijke kwesties, over toegang, opdrachtgeverschap en opdrachtnemersschap, over verantwoording, professionalisering en samenhang en samenwerking. De meeste andere gemeenten zijn vooral op zoek naar manieren om de rol van informele zorg en vrijwilligers te vergroten en daarnaast ook naar concepten om de kleine kernen leefbaar te houden (dorpshuizen, inloopvoorzieningen). Bundeling en samenwerking Welke voorzieningen en diensten komen in aanmerking voor (regionale of intergemeentelijke) samenwerking? Oftewel, welke terreinen lenen zich voor samenwerking, een grotere doelmatigheid of meer kwaliteit? Hoe bereiken we die samenwerking en waar zou die kunnen uitmonden in een gezamenlijke uitvoeringsstrategie? Denk hierbij aan, bijvoorbeeld, gezamenlijke aanbesteding, of een gezamenlijk aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen. De gemeenten in Zaanstreek-Waterland zien zich elk gesteld voor dezelfde opgave: hoe dragen wij er zorg voor om ten tijde van zware bezuinigingen een grotere verantwoordelijkheid te dragen voor inwoners die aangewezen zijn op hulp en steun? Deze grote opgave speelt zich af in een veranderend speelveld, waarbij de relaties tussen overheid, maatschappelijk middenveld en burgers sterker uit elkaar worden getrokken. Gemeenten zijn daarbij binnen de wettelijke (Wmo) 16 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

17 kaders beleidsbepalend en sturend (regie, opdrachtgeverschap), het maatschappelijk middenveld van zorg- en welzijnsaanbieders voert uit, en burgers zijn niet langer klant, consument en volgend, maar veeleer coproducent, vrijwilliger en zelf verantwoordelijk voor het eigen welzijn en geluk, als ook van dat van een ander. Hoe zorgen we als overheid voor die omslag? Hoe kunnen we daar als gemeenten binnen de regio Zaanstreek-Waterland elkaar in bijstaan met een zo groot mogelijk maatschappelijk effect? 6 Indeling vraagstukken en prioriteiten naar de drie speerpunten van de RSA Op grond van het voorgaande kan het overkoepelende thema voor de Regionale Sociale Agenda Zaanstreek-Waterland als volgt samengevat worden: De regionale sociale agenda van Zaanstreek-Waterland is gericht op: - concrete projecten die gezamenlijk, dus in principe door alle gemeenten, opgezet en uitgevoerd kunnen worden - met een regionale insteek - uitgaand van grotere zelfverantwoordelijkheid van burgers en organisaties - die organisaties klaar stoomt om eigen kracht van burgers aan te boren - die efficiency bevordert - die samenwerking tussen gemeenten, met bewoners en met maatschappelijke instellingen bevordert - en die gericht is op experiment, onderzoek (innovatie/ leren) en implementatie (toepassing) opdat daarmee de kwaliteit van leven in de regio toeneemt. In twee sessies hebben de gemeenten in de regio actuele beleidsthema's benoemd en geprioriteerd. Daarnaast heeft de procesbegeleider samen met een vertegenwoordiger van de provincie Nood-Holland een bezoek gebracht aan alle gemeenten zodat de thema's ook konden worden uitgediept en toegelicht. Onderverdeeld naar de drie provinciale speerpunten van sociaal beleid zijn de majeure thema's en onderwerpen die de gemeenten hebben voorgesteld hieronder gerangschikt. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De kaders die de provincie Noord-Holland hierbij stelt zijn de implementatie en de kanteling van de Wmo, de realisatie van nieuwe zorg- en welzijnstaken en het stimuleren van bovenlokale samenwerking. Thema's die door meerdere gemeenten genoemd zijn en direct betrekking hebben op de Wmo zijn: Versterken collectieve voorzieningen met het oog op de drie decentralisaties 17 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

18 Kennis- en expertise-uitwisseling aandachtswijken Campagne ontwikkelen om eigen kracht/ kanteling/ wederkerigheid bij alle burgers bekend te maken, en daaraan gekoppeld: hoe versterk je eigen kracht en wederkerigheid (zoals bij de inzet van studenten die iets terug doen in de wijk voor een betaalbare woning). Oftewel: hoe versterk je het besef van eigen verantwoordelijkheid, juist ook dat van de 'gezonde burger'? Rol van zorgverzekeraars bij het versterken van de 0e en 1e lijnvoorzieningen (bijvoorbeeld bij het inzetten van wijkverpleegkundigen en huishoudelijke verzorging) Huidige opdrachten jeugdzorg afstemmen op regionale schaalniveau (transitie jeugdzorg met nieuwe rol voor de regio) Keukentafelgesprekken uitbreiden naar de jeugdzorg Matchpoint: 1 gezin 1 casemanager bij multiprobleemgezinnen via het CJG (digitaal, fysiek, casebesprekingen) Samenwerking versterken tussen gemeente, de zorgsector en vrijwilligers/ mantelzorgers Ontwikkelen van kwaliteitsbeleid en daaraan verbonden instrumentarium voor de (AWBZ- ) begeleidingsfunctie in de Wmo (klanttevredenheid) Regionale rol ontwikkelen voor centrale toegang van zorgwekkende zorgmijders, OGGZen GGZ-klanten Verkennen van de mogelijkheden om maatschappelijke stages te benutten voor zorg en welzijn (mede in het licht van eigen kracht). Wonen, zorg en voorzieningen Centraal gaat het hierbij om het bieden van een passend huis in een aangename omgeving met voldoende zorg en dienstverlening in de buurt, of anderszins bereikbaar, en met de mogelijkheid om sociale netwerken te onderhouden voor mensen met beperkingen. Thema's die door meerdere gemeenten naar voren zijn gebracht en betrekking hebben op 'wonen, zorg en voorzieningen' zijn: Ontwikkelen woonzorgvisie (domotica/ eenzaamheidsbestrijding) Verkenning van gemaksdiensten, buurthulpcentrales Digitale zorg/ domotica (o.a. e-health) Verkennen van mogelijkheden voor hulp in de buurt (kleinschalige klussen, wonen+) Opplussen van woningen en levensloop bestendig wonen: verkennen van ieders rol daarin, te weten burgers, corporaties, gemeente Uitbreiding van sociale alarmering onder ouderen en kwetsbaren Zorgvoorzieningen meewegen bij nieuwbouwplannen (in relatie tot wat er al is) Welzijn op recept: maatschappelijke participatie bevorderen door het laagdrempelig te maken iets in de wijk voor elkaar te doen (via ontmoeting, kookcursussen etc, buurthuis nieuwe stijl). Vitaal platteland De provincie biedt de mogelijkheid om extra in te zetten op de sociaal economische vitaliteit en leefbaarheid van kleine kernen op het platteland zodat die hun aantrekkingskracht behouden en mensen op aangename wijze kunnen blijven wonen. 18 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

19 Thema's die direct raken aan 'vitaal platteland' en door meerdere gemeenten zijn genoemd: Kleinschalig karakter van dorpen als 'good practices' uitbouwen als voorbeeld voor andere gemeenten (wijken) in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl Hoe in te spelen op vergrijzing in relatie tot vitaal platteland? Wat is minimaal nodig om kernen leefbaar te houden? Het ontwikkelen van dorpsontwikkelplannen waarin een visie staat over een passend voorzieningenniveau, en hoe die voorzieningen te realiseren en exploiteren. Wat doen gemeenten daarin zelf en wat met andere gemeenten samen? Hoe kunnen dorpskernen elkaar daarbij aanvullen en wat dient elk dorp in de basis zelf te hebben? Hoe houd je de jeugd vast in de dorpskernen? Versterken onderwijs- en jeugdbeleid met het oog op de langere termijn. Ontwikkelen van een profiel voor een dorpshuis dat Wmo-proof is, mede in het licht van de decentralisaties. Stimulans voor vrijwilligers en mantelzorgers in de plattelandskernen: hoe die adequaat te ondersteunen zodat zij inzetbaar en bereikbaar zijn in alle kernen? Na deze eerste inventarisatie is een keuze gemaakt voor drie clusters van onderwerpen die dwars door de drie speerpunten van de provincie heenlopen, maar wel elk steeds een groot raakvlak hebben met één van die speerpunten. De clusters zijn in prioritaire volgorde hieronder opgenomen. De eerste twee clusters bevatten beide concrete uitvoeringsactiviteiten. Het derde cluster is in essentie voorwaardenscheppend. Dit betreft vooral het organiseren van een betere samenwerkingsstructuur tussen gemeenten. De gemeenten nemen hierin zelf de verantwoordelijkheid om samenwerking en afstemming efficiënter in te richten, en dien dit als randvoorwaarde voor een goede uitvoering van de clusters 1 en 2. De drie clusters zijn: 1 Focus op de Kanteling (niveau burgers/ doelgroep van beleid) Alle gemeenten in de regio onderkennen het belang van de Kanteling, en meer in het bijzonder daarbij het accent op de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van burgers om een bijdrage te leveren aan de participatie van een ieder aan de samenleving. Dit onderwerp staat hoog op alle gemeentelijke agenda's. Maar hoe communiceren we hierover richting burgers? Dit is bij uitstek een onderwerp dat regionaal tot actie noopt. Gemeenten willen hierin de krachten bundelen om een 'burgergerichte' campagne te ontwikkelen opdat een ieder straks weet wat van hem wordt verwacht. Hierin kan onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen van communicatie richting burgers. Enerzijds gaat het om informatievoorziening oftewel voorlichting (hoe, wat, waar, waarom), anderzijds zijn we uiteindelijk uit op een gedragsverandering: meer zelf en voor anderen doen. Dit laatste is lastiger realiseerbaar, vraagt een lange adem en een andersoortige campagne, namelijk actiegericht. Daarnaast betekent de Kanteling ook een cultuuromslag voor sociale professionals in de wijken en dorpen. Zij zullen zich anders moeten opstellen om de eigen kracht van burgers aan te boren en te stimuleren en ondersteunen. Nieuwe gesprekstechnieken maken hier onderdeel vanuit. 19 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

20 Gemeenten in de regio hebben dit al opgepakt, maar zullen deze cultuuromslag verder moeten doorzetten. Het is van wezenlijk belang dat zowel beleidsmedewerkers én communicatieadviseurs van de regiogemeenten betrokken zijn bij het ontwerp van een passende communicatiestrategie om de Kanteling (onderdeel eigen kracht en bevorderen informele zorg) adequaat te implementeren. Daarnaast zullen platforms van burgers bij het traject betrokken worden. Verder acht de regio het van belang om te bezien welke andere regio's in Noord-Holland willen investeren in communicatie over de Kanteling. Indien er belangstelling voor is in andere regio's, ligt het voor de hand om de krachten te bundelen, en een regio-overstijgende aanvraag te doen bij de provincie. Naast dit communicatietraject is een ander thema dat op brede steun kan rekenen eveneens sterk verbonden aan de Kanteling de eigen kracht in het bijzonder: woonvoorzieningen voor ouderen en kwetsbaren in het licht van levensloopbestendig wonen. Het gaat hier om een cluster van ideeën rond aanpak van de woningen en de welzijns- en zorgvoorzieningen in de woonomgeving zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven. De aandacht gaat dan uit naar sociale alarmering, het versterken informele zorg, versterken voorliggend aanbod in de wijk of kern. Dit onderwerp speelt in alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Een gezamenlijke aanpak die gekoppeld is aan de Kanteling ligt daarom dan ook voor de hand. Bij de uitwerking van dit onderdeel is het raadzaam om een samenwerkingsverband op te zetten tussen gemeenten, woningcorporaties en welzijns- en zorgaanbieders. 2 Innovatie van methodieken en voorzieningen (niveau project- en uitvoeringsorganisaties Zorg en Welzijn) Alle gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren om sociale professionals én voorzieningen in te zetten volgens de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl én met het oog op de drie decentralisaties. Zaanstad en Purmerend experimenteren hierbij met een innovatieve aanpak ('Hemelse Modder' en 'Met lef en vertrouwen') die wordt gekenmerkt door meer generalisme (inclusief relatie met armoedebeleid en sociale zaken), outreachend werken, aanboren van eigen kracht en netwerken in de buurt, één gezin één hulpverlener, en een integrale aanpak van meerdere problemen. Ook wordt gekeken naar de rol van de wijkcoach en de samenstelling van sociale wijkteams. De gemeenten met kleinere omvang en met name de gemeenten met dorpskernen gaan uit van dezelfde basisprincipes (dichtbij de burger, eigen kracht, lokale netwerken, meer generalisme, integrale benadering) maar hebben een ander schaalniveau. Zij zoeken de oplossing in de mogelijkheid om sociale professionals ondersteunend te laten zijn bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers en om dorpshuizen een vitale functie te geven (leefbaarheid, cohesie, hulp en steun). 20 Regionale Sociale Agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

Voorblad raadsavond Wormerland

Voorblad raadsavond Wormerland Voorblad raadsavond Wormerland Onderwerp Activiteit Doel Geschatte behandeltijd Beknopte toelichting Vervolg procedure Gevraagde beslissing Bijlage(n) Regionale sociale agenda (RSA) Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein Thema 3 D s Zaanstreek Waterland De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein PGB hoogte Maar eerst: Wat delen we met elkaar? Uitgangspunten van de decentralisaties Versterken eigen kracht samenleving

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting op de lokale senioren agenda

Toelichting op de lokale senioren agenda Notitie Toelichting op de Lokale Seniorenagenda Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning Toelichting op de lokale senioren agenda 1. Inleiding De lokale seniorenagenda is één van de

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends - prognoses - beleidseffecten --- Congres Regio West-Brabant 23 maart 2012

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein Inleiding In onderliggend document is de visie omschreven van de Midden-Holland gemeenten 1 op het sociale domein. De directe aanleiding voor het opstellen van dit document is de op handen zijnde decentralisatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Mienskip als basis voor een vitaal Friesland een beschouwing vanuit demografische ontwikkelingen met een verbinding naar het sociale domein

Mienskip als basis voor een vitaal Friesland een beschouwing vanuit demografische ontwikkelingen met een verbinding naar het sociale domein Mienskip als basis voor een vitaal Friesland een beschouwing vanuit demografische ontwikkelingen met een verbinding naar het sociale domein Dr. Evelyn Finnema, 12 mei 2016 Werkconferentie samen werken

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Toelichting Gemeenschappelijke regeling samenwerking decentralisaties sociale domein.

Toelichting Gemeenschappelijke regeling samenwerking decentralisaties sociale domein. Toelichting Gemeenschappelijke regeling samenwerking decentralisaties sociale domein. Algemeen. Gemeenschappelijke regeling zonder meer. Onder een gemeenschappelijke regeling wordt verstaan: een meerzijdige

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Factsheet Integrale gebiedsaanpak. Trekker: regio Achterhoek

Factsheet Integrale gebiedsaanpak. Trekker: regio Achterhoek Factsheet Integrale gebiedsaanpak Trekker: regio Achterhoek Menzis en gemeenten werken samen om tot samenhangende hulp, ondersteuning en zorg in dorpen te komen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Project portfolio. SeniorenRaadBest. van. September 2013. SRB Project portfolio 20130922 / 26-9-13 / blz. 1 van 7

Project portfolio. SeniorenRaadBest. van. September 2013. SRB Project portfolio 20130922 / 26-9-13 / blz. 1 van 7 SRB Project portfolio 20130922 / 26-9-13 / blz. 1 van 7 Project portfolio van SeniorenRaadBest September 2013 SRB Project portfolio 20130922 / 26-9-13 / blz. 2 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Digitaal

Nadere informatie

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding Kenmerk 13s058 / augustus 2013 Inleiding In de komende maanden en jaren krijgen gemeenten te maken met een drietal decentralisaties van de rijksoverheid naar de gemeentelijke overheid waarvan die in meer

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Tot slot: Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch doorlichten

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 1 Inleiding Ultimo 2010 eindigt de looptijd van het Geactualiseerd woonplan Dalfsen 2007-2011. De gemeente Dalfsen hecht aan een gefundeerd

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Aandachtsveld 0. Clusternaam en actie: Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren).

Aandachtsveld 0. Clusternaam en actie: Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren). Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en 01-05-13 vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren). Z&O Implementatie nieuwe uitgangspunten 01-09-13 keukentafelgesprekken. Z&O Structurele implementatie

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder?

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? . Breken met grenzen: wonen in een complete regio Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? 26 april 2016 1 Op 14 oktober 2015 hebben wij als Werkplaats Wonen het advies Breken met grenzen: wonen in

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Noord-Brabant in demografisch perspectief

Noord-Brabant in demografisch perspectief Noord-Brabant in demografisch perspectief over prognoses, trends en ontwikkelingen en de opgaven op het vlak van wonen met zorg en welzijn --- Inspiratiebijeenkomst Wonen met zorg en welzijn Futura / Provincie

Nadere informatie

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie