Handboek bij het project Professionalisering Studieadviseurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek bij het project Professionalisering Studieadviseurs"

Transcriptie

1 Handboek bij het project Professionalisering Studieadviseurs Universiteit Leiden, mei

2 Handboek Professionalisering Studieadviseurs Dit handboek beschrijft de achtergrond, opzet en doelen van het project Professionalisering Studieadviseurs 2013 en dient als werkdocument voor verdere uitwerking van het project door de projectgroep. Indeling pagina 1. Achtergrond 2 2. De studieadviseur en studiebegeleiding 2 3. Uitgangspunten van het project 3 4. Ontwikkelen van een competentieprofiel 3 5. Kerncompetenties en thema s 4 6. Borging 4 7. Opzet opleidingsaanbod 5 8. Opleidingsaanbod per thema en kerncompetenties begeleiding en advisering voorlichting en communicatie beleidsadvisering zelfsturing Voorbeeldroutes Certificering Bijlagen 1. Functieprofiel studieadviseur UFO 2. Rapport Studiesucces van de task force Studiesucces (2009) 3. Notitie Studiebegeleiding en de rol van de studieadviseur 4. Evaluatie facultaire plannen studiebegeleiding 5. Zelfreflectiedocument studieadviseurs Universiteit Leiden,, mei

3 1. Achtergrond Studiesucces is al jaren een belangrijk thema voor de Universiteit Leiden 1. Het College van Bestuur (CvB) heeft de faculteitsbesturen verzocht om een plan op te stellen voor de verbetering van studiebegeleiding per 1 september Eén van de uitkomsten van de evaluatie van de ingediende plannen 3 is dat verdere professionalisering van studieadviseurs noodzakelijk is. Er is een projectgroep geformeerd waarin SOZ, AZ, facultaire studieadviseurs en HRM-Opleidingen zijn vertegenwoordigd. De projectgroep heeft regelmatig overlegd met het Studieadviseurs Platform (STAP) en zich verzekerd van instemming vanuit STAP voor de omschreven competenties en het opleidingsaanbod. 2. De studieadviseur en studiebegeleiding Voor alle faculteiten geldt dat de studieadviseur de spil is binnen de studiebegeleiding, hoe divers de organisatie en inrichting van de studiebegeleiding verder ook is. De functieomschrijving van de studieadviseur is vastgelegd in het UFO profiel, maar de invulling per opleiding is zeer divers. Het accent kan op verschillende taken worden gelegd. Daarnaast worden er taken uitgevoerd die buiten het UFO profiel vallen. Er zijn twee functietitels in omloop; studieadviseur en studiecoördinator, maar deze functietitels hebben geen eenduidig verband met het takenpakket. In deze notitie wordt de term studieadviseurs gebruikt (maar geldt ook voor studiecoördinatoren). Naast de studieadviseurs die per opleiding zijn aangesteld heeft SOZ een afdeling die een aanvullende rol vervult. Dit is de afdeling Studie- en Studentenondersteuning (SSO), gevestigd in studentencentrum Plexus. Hier werken studentendecanen (voor vooral financiële en rechtspositionele aspecten) studentenpsychologen (voor vooral studievaardigheden en persoonlijke problemen) en studiekeuze-/loopbaanadviseurs (voor keuzes voor en tijdens de studie en arbeidsmarkt oriëntatie). Deze experts bieden advies en begeleiding aan studenten op hun eigen verzoek of op verwijzing van de studieadviseurs. Zij vervullen een belangrijke rol in de informatievoorziening en advisering van studieadviseurs en dragen bij aan de professionalisering van studieadviseurs. SSO ondersteunt het overleg en de intervisie van studieadviseursplatform STAP. 1 Zie bijvoorbeeld het rapport Studiesucces van de task force Studiesucces (2009), bijlage nr 2 2 Naar aanleiding van de notitie Studiebegeleiding en de rol van de studieadviseur, zie bijlage nr 3 3 Zie Evaluatie facultaire plannen studiebegeleiding, zie bijlage nr 4 2

4 3. Uitgangspunten van het project De werkbelasting van de studieadviseurs is zwaar en de werkdruk hoog. De verwachting is dat die druk nog verder zal toenemen als gevolg van de wens om het studierendement te verhogen en de nieuwe maatregelen die in dat kader zijn genomen, waaronder het verhogen van de BSA-eisen en de invoering van het studieplan. Gegeven de cruciale rol van de studieadviseur binnen de studiebegeleiding, de toenemende hulpvragen van studenten en de complexer wordende onderwijsregelgeving is een professionaliseringsaanpak gewenst. Dit wordt ook beaamd door de studieadviseurs zelf. Op verschillende universiteiten wordt momenteel nagedacht over de professionalisering van studieadviseurs. Een van de benaderingen is te komen tot een BKS: Basis Kwalificatie Studieadviseur, vergelijkbaar met het BKO. Binnen de Landelijke Vereniging Studie Adviseurs () wordt over een BKS niet eenduidig gedacht en universiteiten volgen een eigen koers. In Leiden is besloten voorlopig niet de richting van BKS op te gaan. De landelijke ontwikkelingen worden wel gevolgd en de mogelijkheid is open om op termijn een BKS in te voeren. De professionaliseringsslag wordt in drie jaar gemaakt; alle studieadviseurs kunnen in die periode deelnemen aan modulen uit het aanbod dat door de universiteit gedurende die periode wordt gefinancierd. Na deze periode moeten alle studieadviseurs over de competenties beschikken op ofwel junior ofwel senior niveau. Aan de faculteiten wordt gevraagd dit te monitoren. Na de periode van centrale financiering gaan de faculteiten zelf de benodigde opleidingen bekostigen. 4. Ontwikkelen van een competentieprofiel In de werkgroep professionalisering studieadviseurs is een aantal competenties benoemd voor goed functioneren in deze functie. Daarnaast heeft de studieadviseur kennis op een aantal terreinen nodig om de functie goed te kunnen uitoefenen Het startpunt voor het competentieprofiel 4 is de functie die de studieadviseur vervult; de taken die worden uitgevoerd. Deze taken zijn: 5 1. Voorlichting 2. Informatie studenten 3. Studieadvies en studiebegeleiding 4. Studiebemiddeling 5. Trainingen studenten 6. Rapportage 7. Beleidsadvies onderwijsprogramma (variant) De studieadviseurs van STAP herkennen zich in deze taken. Ook in de inventarisatie van AZ worden deze taken beschreven. Hier worden deze taken kort in verband gebracht met noodzakelijke competenties 6. 4 Een competentie wordt gedefinieerd als een bekwaamheid die kan worden uitgesplitst in kennis en vaardigheden. 5 Volgens het UFO Profiel, zie bijlage nr 1 6 De basis die het VSNU functieprofiel (UFO) biedt op het terrein van competenties is te smal om recht te doen aan de functie, zeker gezien vanuit het oogpunt van ontwikkeling en professionalisering. Het UFO profiel is dan ook uitgebreid met een aantal competenties zodat een volledig beeld ontstaat van de vereisten voor het goed vervullen van de functie. 3

5 5. Kerncompetenties en thema s De competenties zijn samen te vatten onder vier thema s: 1 Begeleiding en advisering: inlevingsvermogen, overtuigingskracht, coachen 2 Voorlichting en communicatie: mondelinge en schriftelijke communicatie, presenteren 3 Beleidsadvisering: omgevingsgerichtheid, netwerken 4 Zelfsturing: stressbestendigheid, plannen en organiseren, resultaatgerichtheid, accuratesse, integriteit Deze competenties zijn noodzakelijk voor het effectief vervullen van de functie. Idealiter beschikt iedere studieadviseur over deze competenties; de ideale studieadviseur is volledig up to date geïnformeerd, heeft een uitgebreid netwerk, kan zijn kennis uitstekend vertalen naar de persoonlijke situatie van de studenten en is in staat studenten met gevarieerde gesprekstechnieken te begeleiden richting studiesucces of tijdige overstap naar een beter passende keuze of het staken van de studie. Deze ideale studieadviseur bestaat niet. Er zijn wel heel goede senior studieadviseurs, maar ook zij moeten voortdurend hun kennis en vaardigheden onderhouden. Kennis veroudert snel, vaardigheden kunnen wegzakken en in een solistische functie dreigt voortdurend het gevaar van een tunnelvisie of ingesleten gewoonten. Onder 8. volgt een overzicht van competenties, met daarbij de omschrijving van die competentie, zoals beschreven in het Competentie Instrument voor de Nederlandse Universiteiten van de VSNU- NOA van Bij iedere competentie is aangegeven welk instrument geschikt is voor de professionalisering ervan met het voorgestelde aanbod. Per competentie is vervolgens het bijbehorende aanbod van opleidingen aangegeven. Hierop zijn zowel intern aan te bieden trainingen aangegeven als suggesties voor op individuele basis extern te volgen trainingen. In het algemeen kan het een overweging zijn de meer ervaren studieadviseurs als mentor te laten fungeren bij nieuw aangestelde en/of minder ervaren studieadviseurs. Ook verdient het aanbeveling dat alle studieadviseurs lid zijn van een beroepsvereniging zoals de (www.lvsa.nl) of een internationale organisatie, bijvoorbeeld Nacada (www.nacada.ksu.edu). 6. Borging De competenties kunnen op diverse manieren worden geborgd. Professionalisering kan ten eerste als vast onderwerp worden belegd op de agenda van intervisie (feedback van collega s) en het maandelijks overleg van alle studieadviseurs van de universiteit (STAP-overleg). Casuïstiek kan hier worden besproken, eventueel aan de hand van een vaste structuur en/of checklist. Daarnaast kan in Resultaat en Ontwikkelingsgesprekken (ROG) de regelmatige bijscholing worden opgenomen. Hier zouden de competenties dan kunnen dienen als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling en kan verder worden vastgelegd hoe aan professionalisering kan worden gewerkt (bijvoorbeeld door het maken van afspraken over het bijwonen van relevante bijeenkomsten en een passend aanbod van trainingen). Borging valt als thema buiten de randvoorwaarden van dit project. Wel wordt geadviseerd om dit traject met de leidinggevenden verder vorm te geven. 4

6 7. Opzet opleidingsaanbod Op basis van de overeengekomen kerncompetenties is een opleidingsaanbod samengesteld. De implementatie van het opleidingsprogramma is voorzien vanaf oktober Het opleidingsaanbod wordt gefaseerd aangeboden en de studieadviseur krijgt ruimte om opleidingsvoorkeuren door te geven; hier zal zoveel mogelijk rekening mee worden in het aanbod. Het opleidingsaanbod wordt opgebouwd uit modulen, zodat medewerkers per onderdeel kunnen deelnemen. Er zijn drie soorten modulen: a. basale kennis en vaardigheden (de junior studieadviseur) b. gevorderde kennis en vaardigheden (de senior studieadviseur) c. voortdurend up to date brengen en onderhouden van inzichten en vaardigheden (allen) Per studieadviseur moet een fit/gap analyse worden gemaakt. Deze is bepalend voor deelname aan de modulen in de categorieën a en b. Het zelfreflectiedocument (zie bijlage 5) kan hierbij als hulpmiddel dienen. Van alle studieadviseurs wordt verwacht dat zij deelnemen aan modulen in de categorie c. Dit omvat het werkoverleg van studieadviseurs op hun opleiding en overleg in het kader van het studieadviseursplatform (STAP). In de intervisiebijeenkomsten, georganiseerd door SOZ, bespreken studieadviseurs casussen, delen zij ervaringen en voorzien zij elkaar van adviezen. De intervisie wordt ondersteund door een studentendecaan en/of studentenpsycholoog van SOZ. Verder biedt SOZ regelmatig bijeenkomsten aan over recente ontwikkelingen. Voor alle competenties is in kaart gebracht hoe deze kunnen worden bereikt. Bij sommige competenties is duidelijk dat een aangeboren talent een rol speelt, zoals bij de competentie inlevingsvermogen. Ook voor deze competenties geldt dat opleiding van belang is voor bewustwording, bewust toepassen en het uitbreiden van de mogelijkheden de competentie te laten blijken. Voor alle competenties is een opleidingsaanbod geformuleerd. Uitgangspunt hierbij is dat trainingen intern worden aangeboden, mits de omvang van de belangstelling dat mogelijk maakt. Ieder voorjaar zal een belangstellingsregistratie gehouden worden. Op basis van belangstelling wordt een opleidingsaanbod geformuleerd, rekening houden met verschillende niveaus. De studieadviseur kan gedurende het cursusjaar belangstelling voor eventueel andere opleidingen ook aangeven door een mail te sturen naar Er wordt dan gekeken of er genoeg animo is om deze opleiding op te nemen in het lopende aanbod (en anders eventueel op te nemen in het aanbod voor het jaar erop). Het aanbod wordt als volgt geclusterd: 1. : gekoppeld aan de beschikbare expertise worden trainingen/modulen aangeboden gericht op de beroepsuitoefening. Meer informatie over en aanmelden voor deze cursussen gaat via het inschrijfformulier op de website Bekijk hierop ook de algemene voorwaarden voor aanmelden en annuleren. 5

7 2. HRM/Opleidingen: meer algemene vaardigheden. Meer informatie over en aanmelden voor deze cursussen gaat via 3. : de beroepsvereniging biedt trainingen ter versterking van de professionele vaardigheden, waarvoor verwacht wordt dat belangstelling te beperkt is voor incompanyaanbod. Het aanbod van de verschilt per periode, niet alle trainingen worden standaard en permanent aangeboden. Meer informatie over cursussen via Uiteraard staat het de studieadviseur vrij om buiten dit opleidingsaanbod op eigen initiatief (elders) opleidingen te volgen; voor deze opleidingen geldt echter, dat als ze niet in het programma zijn opgenomen, ze ook niet door het project worden gefinancierd. 8. Opleidingsaanbod per thema en (kern)competenties 8.1 Thema: Begeleiding en advisering Kerncompetenties: inlevingsvermogen, overtuigingskracht, coachen Inlevingsvermogen Waarnemen van en adequaat reageren op gevoelens en behoeften van anderen. Kennis van ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie Vaardighedencomponent: Vaardigheid in gesprekstechnieken en persoonlijke ontwikkelingsvaardigheden/strategieën Dit is een competentie die beperkt ontwikkelbaar is en met name getoetst moet worden bij sollicitatie. Bijsturing is wel mogelijk door in intervisie met name aandacht te besteden aan dit onderwerp bij het inbrengen van casuïstiek. Overtuigingskracht Er in slagen anderen te winnen voor ideeën en plannen. Kennis van gespreksvaardigheden, persoonlijke ontwikkelingsvaardigheden/strategieën Vaardighedencomponent: Vaardigheid in gespreksvaardigheden, persoonlijke ontwikkelingsvaardigheden/strategieën Professionalisering is zowel in intervisie als in de vorm van training mogelijk. Coachen Medewerkers of studenten begeleiden en stimuleren om hun persoonlijke en professionele kwaliteiten optimaal in te zetten en hun talent verder te ontwikkelen ten behoeve van hun loopbaan. Op basis van eigen capaciteiten, taakinvulling en protocol is om goed te kunnen begeleiden, 6

8 coachen en eventueel doorverwijzen- (globale) kennis nodig van: studeren met een functiebeperking aan de Universiteit Leiden psychische problematiek, problematiek bij studievaardigheden studiekeuzeprocessen en (ICT) tools ter ondersteuning van studiekeuze (Studiekeuzeplein, landelijk aangeboden tools) beroepsoriëntatie passend bij de opleiding (zie verder Studenten Loopbaan Service, ) waaronder promoveren aanbod en werkwijze SSO ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, gezondheidspsychologie, onderwijskunde Problematiek van studenten met andere culturele achtergrond eerstejaars problematiek dit inclusief de Engelse terminologie Vaardighedencomponent coachingstechnieken zoals gesprekstechnieken, gedragsbeïnvloedende technieken ( bv. RET) mediation-technieken Afhankelijk van het eigen profiel en capaciteiten is verdere professionalisering op deze kennisgebieden mogelijk door middel van training, intervisie via een mentor of coach. Daarnaast is actief op de hoogte blijven door informatie op blackboard te volgen en over en weer collega s te informeren (kennisdeling) noodzakelijk. Opleidingsaanbod thema begeleiding en advisering Strategisch Studeren Studenten helpen bij het ontwikkelen van studievaardigheden en leren afstemmen studiegedrag op tentameneisen Timemanagement Studenten leren realistisch te plannen en prioriteiten te stellen Tentamenzelfvertrouwen Studenten helpen tentamenzelfvertrouwen te ontwikkelen en faalangst te reduceren Afstuderen en scriptieschrijven Studenten leren plannen,begeleiden in scriptie- opzet en structuur, informatie zoeken, schrijfmethoden en communicatie met de begeleider Herkennen van psychische problemen bij studenten Eetstoornissen; depressie/suïcide; verslaving Gespreksvoering Gesprekstechnieken algemeen en gericht; het moeilijke gesprek; werkrelatie opbouwen; empathie tonen; vraag verhelderen; emoties signaleren Studeren met een functiebeperking o.a.adhd; dyslexie; autisme-spectrum stoornis, lichamelijke beperking Studiekeuzebegeleiding Studenten begeleiden bij studie(her)keuze BA en MA Studieloopbaanplanning en arbeidsmarkt oriëntatie Studenten helpen bij voorbereiding op loopbaan en loopbaankeuzes in BA en MA, profiel van een startend academicus, arbeidsmarktperspectieven met LEI Mindmappen Oefenen met het gebruiken van een notatiemethode om gedachten en informatie te organiseren (zowel als hulpmiddel voor student als studieadviseur zelf) Herkennen en begeleiden van hoogbegaafde studenten Jezelf laten informeren over hoogbegaafdheid en handvatten aangereikt krijgen voor de begeleiding van studenten die (wellicht) hoogbegaafd zijn. Interculturele communicatie Praktisch referentiekader aangereikt krijgen voor het adviseren van internationale studenten, inleiding omgaan met diversiteit Eerstejaarsproblematiek Bewust maken van de scholier die voor het eerst de universiteit betreedt en de typische problematiek die zich daarbij kan voordoen Op zoek naar de context van studieproblemen Persoonlijke achtergronden ontdekken die een rol kunnen spelen bij problematisch studeergedrag 7

9 Effectief studeergedrag (algemeen)* Studenten adequaat leren omgaan met keuzevragen en -problemen Effectief studeergedrag (verdiepend)* Verdieping in het mechanisme van het leerproces Studiefaalangst* Oplossingsgerichte gesprekstechnieken Algemene gespreksvaardigheden en de toepassing ervan in verschillende gesprekstypen Inleiding in de Rationele Emotieve Training, algemeen Inleidende cursus Rationele Emotieve Training (RET), o.a. achterliggende theorie van de REToefening Het moeilijke gesprek* Effectiever zijn in lastige gesprekken met studenten Herkennen van psychische problemen bij studenten* Begeleiding van studenten met psychische functiebeperkingen E-hulp, een mailtraining* Methodiek van het hulpverlenen via Adviesvaardigheden Specifieke basisvaardigheden en technieken voor de adviespraktijk van studieadviseurs Keuzebegeleiding (algemeen) Herkennen van en adequaat omgaan met keuzevragen en problemen van studenten Keuzebegeleiding (verdiepend)* Dieper inzicht in de onderliggende psychologische mechanismen die actief zijn bij studenten met lastige keuzevragen Studieloopbaanbegeleiding* De arbeidsmarkt voor startende academici, analyse van interesse, waarden, competenties en persoonskenmerken, keuzeprocessen *deze trainingen worden niet permanent door aangeboden 8.2 Thema: Voorlichting en communicatie Kerncompetenties: mondelinge en schriftelijke communicatie, presenteren Mondelinge en schriftelijke communicatie Ideeën en informatie in begrijpelijke taal aan anderen mondeling en schriftelijk duidelijk maken en (bij mondelinge communicatie) nagaan of de boodschap begrepen is. Voldoende kennis van de Engelse taal (international students), inclusief de officiële vertaling van regelgeving zoals bindend studieadvies enz. Ten behoeve van website: kennis van het gebruikte content management systeem. Vaardighedencomponent: Vaardigheid in communicatietechnieken/gespreksvaardigheid Beleids- en webteksten kunnen schrijven Vaardigheid in het gebruik van blackboard Aandachtspunt: Belangrijk in dit verband is ook aandacht voor cultuurverschillen en de consequenties ervan voor communicatie. Professionalisering is zowel in intervisie als in de vorm van training mogelijk. Presenteren Ideeën en informatie op heldere wijze presenteren, rekening houdend met de doelgroep. 8

10 Voldoende mondelinge en schriftelijke kennis van de Engelse taal (international students) Kennis van (optimaal gebruik van) ICT toepassingen zoals Microsoft Powerpoint en Prezi, kennis van (het gebruik) van social media zoals Twitter, Facebook, blogs en LinkedIn Vaardighedencomponent: Vaardigheid in presentatietechnieken en gespreksvoering Aandachtspunt: Deze training zou met name intern georganiseerd moeten worden. Dan kan strategie op het gebied van studievoorlichting en studentenwerving (gepresenteerd door SCM) gecombineerd worden met een vaardigheidtraining (doelgroep, inhoud, vorm, presentatie, persoon) Professionalisering is met name mogelijk door middel van training. Opleidingsaanbod thema voorlichting en communicatie (zie voor uitgebreide omschrijving pagina 16 en verder) Effectief beïnvloeden, ook zonder macht Beleids- cq. webteksten schrijven Training Social Media Presentatievaardigheden Training power point en Prezi Training Blackboard Engels voor studieadviseurs Het brugmodel* het bieden van een handvat voor cultuurbepaalde communicatie *deze training wordt niet permanent door aangeboden HRM ICLON ATC 8.3 Thema: Beleidsadvisering Kerncompetenties: omgevingsgerichtheid, netwerken Omgevingsgerichtheid Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over de maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Aandachtspunten: Studieadviseur moet ook goed kunnen omgaan met het krachtenveld waarin gewerkt moet worden (twee heren dienen, bijvoorbeeld student en docent of student en opleiding). Kennis van organisatiestructuur (sociale kaart) LEI, in groter verband de samenhang met VSNU, NWO en overige instanties Kennis van organisatiestructuur en studieprogramma s van de eigen opleiding Op beleidsniveau LEI: kennis van beleid van de eigen opleiding/faculteit, kennis van centrale kernthema s zoals Studieplan, Studiesucces, internationalisering, instroom en werving, diversiteit Op uitvoerend niveau LEI: kennis van Usis ten behoeve van individuele studenten en groepvolgsysteem, bezwaar- en beroepsprocedures (zie verder Ombudsfunctionaris en studentdecanen, SOZ), calamiteitenplan Kennis van regels en protocollen LEI o.a. BSA en BSA/PO, Afstudeerfonds Kennis van landelijke regelgeving i.o. aanmelding, toelating, inschrijving en studiefinanciering 9

11 Kennis van de werkwijze studieadviseurs overige universiteiten Kennis van de Engelse terminologie mbt regelgeving (zie ook cluster 2) Dit onderwerp leent zich met name voor behandeling in themabijeenkomsten over nieuwe ontwikkelingen. Verder is bijhouden van vakliteratuur, (digitale) nieuwsbrieven en bijwonen van STAP-overleg essentieel in dit verband. Netwerkvaardigheden Leggen en onderhouden van contacten binnen en buiten de eigen organisatie. Kennis van netwerkvaardigheden en persoonlijke effectiviteit Aandachtspunt: Deze training zou in een gemengde groep met anderen mogelijk zijn. Professionalisering is mogelijk door structureel (interuniversitaire) bijeenkomsten bij te wonen die raakvlakken hebben met de eigen functie. Daarnaast is professionalisering van de vaardigheid mogelijk door het volgen van training. Opleidingsaanbod thema Beleidsadvisering Succesvol handelen in universitaire besluitvormingsprocessen Netwerken Wet en Regelgeving OER, STUFI, inschrijvingen, BSA, ombudsreglement Studievertraging, BSA en afstudeerfonds Studieadviseur én beleidsadviseur advies- en beïnvloedingsvaardigheden die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse werkzaamheden Studieadviseurs, betrokken en neutraal hoe vanuit een betrokken én neutrale grondhouding te bemiddelen bij facultaire collega's omtrent te treffen individuele regelingen voor studenten 8.4 Thema Zelfsturing Kerncompetenties: stressbestendigheid, plannen en organiseren, resultaatgerichtheid, accuratesse, integriteit Stressbestendigheid Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Kennis van persoonlijke ontwikkeling, zelfkennis Vaardighedencomponent: Timemanagement vaardigheden Deze competentie kan zowel door middel van training, intervisie als via een mentor of coach verder geprofessionaliseerd worden. 10

12 Plannen en organiseren Overzien van werkzaamheden; doelen en prioriteiten stellen. Activiteiten, tijd en middelen plannen. Kennis van (optimaal gebruik van) ondersteunende ICT toepassingen zoals Microsoft Office en intern gebruikte software (Uprefs, self service, blackboard) Vaardighedencomponent: Time- en projectmanagement vaardigheden Intervisie, bv voor assertiviteit Plannen en organiseren kan heel gericht getraind worden. Resultaatgerichtheid Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. Kennis van projectmanagement, kennis van (optimaal gebruik van) ondersteunende ICT toepassingen zoals bijvoorbeeld spreadsheets, Excel en intern aangeboden software SMART werken Startende studieadviseurs kunnen zich hierin laten begeleiden door een mentor. Eventueel is coaching hierop mogelijk. Accuratesse Precies en zorgvuldig uitvoeren van werkzaamheden. zie Plannen en organiseren Dit is een competentie die beperkt ontwikkelbaar is en zou met name zorgvuldig getoetst moeten worden bij sollicitatie (presentatie, sollicitatiebrief, referenties). Enige bijsturing is wel mogelijk door in intervisie met name aandacht te besteden aan dit onderwerp bij het inbrengen van casuïstiek. Integriteit Handelen naar eer en geweten, in overeenstemming met geldende waarden, normen en regels. Daarop aanspreekbaar zijn en anderen hierop aanspreken. Kennis hebben van de integriteitscode van de ; (bij voorkeur lid van en integriteitscode dus ondertekenen) en bezwaar- en beroepsprocedures (zie verder Ombudsfunctionaris en studentdecanen, SOZ) Kennis hebben van regelgeving op het gebied van wetenschappelijke integriteit (LEI/VSNU) Weten hoe de commissie Wetenschappelijke Integriteit werkt en wie de leden zijn. Weten wie ombudsfunctionaris is en op welke manier deze te bereiken is. Dit onderwerp leent zich met name voor behandeling in intervisie en op themabijeenkomsten. 11

13 Verder is bijhouden van vakliteratuur, (digitale) nieuwsbrieven en bijwonen van STAP-overleg essentieel in dit verband. NB: ondertekening geheimhoudingsplicht bij indiensttreding! Opleidingsaanbod thema zelfsturing Intervisiebijeenkomst individuele- of groepscoaching in casuïstiek tbv professionalising STAP overleg maandelijks overleg studieadviseurs Bezoek studiedagen (onder meer ) Persoonlijk mentoraat individuele begeleiding in professionalisering Inwerkprogramma nieuwe studieadviseurs Time management Projectmanagement EffectiviTijd Mediation nvt opleiding 9. Voorbeeldroutes Studieadviseurs die het vak nog niet zo lang uitoefenen kunnen kiezen voor een basispakket : de trainingen Gespreksvoering, Strategisch studeren, Timemanagement, Wet en regelgeving (basis) en Studieloopbaanplanning zijn echte startcursussen. Daarnaast wordt aanbevolen de Draad van Ariadne, waarin aandacht wordt besteed aan het begeleiden van studenten met psychische problemen. Voor studieadviseurs die het vak al langer uitoefenen zijn meer verdiepende cursussen geschikt: Oplossingsgerichte gesprekstechnieken en Inleiding in de Rationeel Emotieve Training bijvoorbeeld, maar ook een training als Effectief beïnvloeden, ook zonder macht zou interessant kunnen zijn. Intervisie en universiteitsbreed overleg zijn ook voor senior studieadviseurs van groot belang. Uiteraard is de keuze voor een opleidingstraject door de studieadviseur en diens leidinggevende zelf te bepalen; het eerdergenoemde zelfreflectiedocument (zie bijlage 5) zou hierbij een hulpmiddel kunnen zijn. Daarnaast kan de studieadviseur advies inwinnen bij de coördinator van het project, Lieneke Gijsbers: 10. Certificering het kwalificatietraject voor studieadviseurs Momenteel wordt landelijk overlegd over de ontwikkeling en implementatie van een kwalificatietraject dat toeleidt naar een algemeen erkende certificering voor de functie van studieadviseur. Voor een optimale uitvoering van studiebegeleiding is het van belang om als instelling een beroep te kunnen doen op professionele studieadviseurs, die beschikken over de noodzakelijke competenties om studiebegeleiding op kwalitatief hoogwaardige wijze vorm te geven en uit te voeren. 12

14 Door het instellen van een landelijk erkende kwalificatie kunnen universiteiten straks aantonen dat zij over deze capabele studieadviseurs beschikken en kunnen studieadviseurs op hun beurt aantonen dat zij over de voor deze functie van belang zijnde basiscompetenties beschikken. Het kwalificatieprogramma gaat uit van vier basiscompetenties die in de vorige hoofdstukken reeds genoemd zijn. Deze vier basiscompetenties nogmaals op een rij: 1. Begeleiding en advisering 2. Voorlichting en communicatie 3. Beleidsadvisering 4. Zelfsturing Parallel aan de opleidingsmodulen loop zelfreflectie. De definitie hiervan is het laten blijken het eigen gedrag, de eigen standpunten of methoden kritisch te evalueren en open te staan voor evaluatie door anderen de studieadviseur toont te leren van deze evaluaties door wijziging van gedrag, standpunten of methoden. Zelfreflectie wordt tijdens intervisie- en groepsbijeenkomsten (zoals STAP-overleg) gestimuleerd, als ook tijdens het schrijven van reflectieverslagen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een gevolgde cursus. Zelfreflectieverslagen kunnen een hulpmiddel zijn voor het in kaart brengen van eventuele hiaten in kennis en vaardigheden. Competenties waar de studieadviseurs nog niet of te beperkt over beschikken, worden gedurende het traject (verder) ontwikkeld. In een portfolio verzamelen de studieadviseurs bewijzen en reflectieverslagen om het verwerven van deze competenties aan te tonen. De studieadviseur wordt in dit traject gefaciliteerd d.m.v. cursussen, intervisie- en groepsbijeenkomsten en zelfstudie. In een schema ziet het er als volgt uit: Professionalisering door middel van cursussen op de volgende competenties: Begeleiding en advisering Voorlichting en communicatie Beleidsadvisering Zelfsturing Professionalisering door middel van intervisie en (STAP)overleg, schrijven van reflectieverslagen ten behoeve van: Zelfreflectie, zelfsturing en persoonlijke ontwikkeling Waardering/Puntensysteem Een puntensysteem waarmee verschillende modules en zelfreflectie worden gewaardeerd is in ontwikkeling. 13

Marieke Hofman & Helma Vlas. Leuven, 23 april 2015

Marieke Hofman & Helma Vlas. Leuven, 23 april 2015 Marieke Hofman & Helma Vlas Leuven, 23 april 2015 Programma 1) Wie zijn wij? 2) Wat bedoelen wij met studie(loopbaan)begeleiding? 3) Welke ontwikkelingen hebben geleid tot actie? 4) Van Stilstand naar

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2016 - Organisatie van de Universiteit Leiden/psychologie - Honours College - SPS-NIP - Bachelor opleidingscommissie - OER/Examencommissie

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Studiebegeleiding aan de TU Delft

Studiebegeleiding aan de TU Delft aan de TU Delft Pascal de smidt, Studieadviseur CiTG Ouderavond 1 in de bachelor Wat kan uw kind verwachten? Begeleiding in het eerste bachelorjaar (propedeuse) Begeleiding in het tweede en derde bachelorjaar

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

(Studie)loopbaanadviseur

(Studie)loopbaanadviseur (Studie)loopbaanadviseur Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten omtrent (studie)loopbaankeuzes, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentendecaan Functiecode: 0401

Functieprofiel: Studentendecaan Functiecode: 0401 Functieprofiel: Studentendecaan Functiecode: 0401 Doel Vormgeven en uitvoeren van begeleiding en advisering van studenten, initiëren en opstellen van beleidsvoorstellen alsmede opstellen/actualiseren van

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How 1. Een veilig leef- en werkklimaat Ik ben in staat een veilig leef- en werkklimaat te creëren in mijn mentorklas. - Ik creëer situaties

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Studeren met een Specifieke Hulpvraag. André Bartels Studentendecaan

Studeren met een Specifieke Hulpvraag. André Bartels Studentendecaan Studeren met een Specifieke Hulpvraag André Bartels Studentendecaan Kader / achtergrond 2007: start maatjesproject voor studenten met ASS (subsidie OC&W) 2009: presentatie projectresultaten + uitbreidingsplannen,

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Studentendecaan. Context. Doel

Studentendecaan. Context. Doel Studentendecaan Doel Vormgeven en uitvoeren van begeleiding en advisering van studenten, alsmede opstellen/actualiseren van voorlichtingsmateriaal, beleidsvoorstellen en procedurenaslagwerken/- handboeken,

Nadere informatie

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam Alice van de Vooren en Gerard Baars Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam Versterking onderwijscarriere EUR EUR-speerpunt:

Nadere informatie

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach Nieuw-Vennep, 6 juni 2012 Bijscholing Visie Coachtraining Gezondheidscoach Aan de hand van training in gesprekstechnieken en zelfbewustzijn coacht de Diëtiste, Voedingsdeskundige, Gewichtsconsulente mensen

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Studeren met een Specifieke Hulpvraag.

Studeren met een Specifieke Hulpvraag. Studeren met een Specifieke Hulpvraag http://www.ru.nl/studenten/tijdensstudie/begeleiding/oud/studeren-specifieke-hulpvraag/ SmeSH-doelen Verbeteren van de overgang van vooropleiding (VWO) naar RU Aanbieden

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

HIC, specialisatie kinderen

HIC, specialisatie kinderen HIC, specialisatie kinderen Module Docent contact uren Zelfstudie Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Ontwikkelingspsychologie 11 22 uur Inleiding in de Chakrapsychologie 11 36 uur Jungiaanse psychologie,

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student 30-5-2016 1 Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student Geartsje Zondervan Anneke Schrik Bart Borghols Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 30-5-2016 2 30-5-2016 3 Even voorstellen Geartsje

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR BUSINESS PARTNERS VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY Ralph van der Kleij Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

REFERENTIEPROFIEL RESULTAATGEBIEDEN ONDERWIJS EN ONDERZOEK UNIVERSITEIT LEIDEN

REFERENTIEPROFIEL RESULTAATGEBIEDEN ONDERWIJS EN ONDERZOEK UNIVERSITEIT LEIDEN REFERENTIEPROFIEL RESULTAATGEBIEDEN ONDERWIJS EN ONDERZOEK UNIVERSITEIT LEIDEN TOELICHTING Doel en status van het referentieprofiel Het referentieprofiel geeft een algemeen kader voor de te stellen kwaliteitseisen

Nadere informatie

STUDIELOOPBAANBEGELEIDING TOELICHTING OP DE UITGANGSPUNTEN

STUDIELOOPBAANBEGELEIDING TOELICHTING OP DE UITGANGSPUNTEN STUDIELOOPBAANBEGELEIDING TOELICHTING OP DE UITGANGSPUNTEN De Werkgroep Studieloopbaanbegeleiding heeft de opdracht om een basisstructuur te ontwikkelen voor de begeleiding van studenten aan de HvA en

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Pas op: instrumenten!!

Pas op: instrumenten!! DE TOOLBOX VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 2009 Dirk Vandecruys itineris bvba Hogedries 29 3990 PEER Tel.: 0497/441.365 1 Voor mens en organisatie Pas op: instrumenten!! Veiligheidswaarschuwing (lezen voor

Nadere informatie

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016 Ik wil succesvol studeren! Het Studiesuccescentrum saxion.nl/succesvolstuderen saxion.nl/studysuccessfully Het Studiesuccescentrum (SSC) coacht, ondersteunt en verbindt zodat de student zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Coördinator ArcheoTolk Functieklasse 4 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Ervaren ArcheoTolk Functieklasse 3 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting op

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Kwaliteiten en Vaardigheden

Kwaliteiten en Vaardigheden Kwaliteiten en Vaardigheden Voordat je solliciteert moet je weten wat je kwaliteiten zijn. In deze opdracht ga je je eigen kwaliteiten beschrijven. Doel: Als je deze les hebt doorgewerkt: Kun je uitleggen

Nadere informatie

voor het hoger beroepsonderwijs

voor het hoger beroepsonderwijs voor het hoger beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma dat

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1 Bijlage 1 Opleidingen binnen de Gemeente Leiden Zoals in het strategisch HRM plan staat aangegeven zijn opleidingen één van de belangrijkste middelen om met onze medewerkers de organisatiedoelen te kunnen

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Certiforce 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding van dit voorstel 3 Aanleiding 3 2. Werkwijze 3 3. Procedure 5 A. Trainen

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding VERZEKERINGEN

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING (M/V) voor 16 tot 24 uur per week

BELEIDSMEDEWERKER DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING (M/V) voor 16 tot 24 uur per week Interne en externe oproep Afdeling PO&O Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen, waarbij

Nadere informatie

Evaluatie eerste fase. Pilot CES en HR. Performance management

Evaluatie eerste fase. Pilot CES en HR. Performance management Evaluatie eerste fase Pilot CES en HR Performance management 1. Inleiding Onderstaand leest u de evaluatie van de pilot performance management bij CES en HR. We willen weten of we met de implementatie

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling. De VO raad ziet loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 Opleiding Communication and Multimedia Design (Interactieve Media) Domein Media, Creatie en Informatie Datum: Februari 2013 Samengesteld door: Jarno Gerritsen

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training Duurzame inzetbaarheid Training Office 365 Training Office 365 gevorderden Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel vervolg Training

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training Duurzame inzetbaarheid Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel vervolg Training PowerPoint Training Outlook Training Digitale vaardigheden

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U)

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Den Dolder, mei 2014 Versie: 2.1 Auteur(s):Angela van den Berg/Marten Leistra Dolderseweg 120, 3734 BL Den Dolder Postbus 37, 3734 ZG Den Dolder T 088 8800300 E

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training De gezonde bedrijfskantine Training Duurzaam leven & werken Training Duurzame inzetbaarheid Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel

Nadere informatie

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 Inhoud Inleiding 9 Deel 1 Theorie 13 1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 2 Gespreksvaardigheden 28 2.1 Communicatiewetmatigheden 28 2.2 Luisteren

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

TALENTENMODEL & BUSINESS CASE 40 UNIVERSELE TALENTEN IN KAART

TALENTENMODEL & BUSINESS CASE 40 UNIVERSELE TALENTEN IN KAART TALENTENMODEL & BUSINESS CASE 40 UNIVERSELE TALENTEN IN KAART INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Ervaringen en uitspraken opdrachtgevers 3 2. Alfabetische rangschikking 40 talenten 4 3. Vijf universele talentrubrieken

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie