Handboek bij het project Professionalisering Studieadviseurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek bij het project Professionalisering Studieadviseurs"

Transcriptie

1 Handboek bij het project Professionalisering Studieadviseurs Universiteit Leiden, mei

2 Handboek Professionalisering Studieadviseurs Dit handboek beschrijft de achtergrond, opzet en doelen van het project Professionalisering Studieadviseurs 2013 en dient als werkdocument voor verdere uitwerking van het project door de projectgroep. Indeling pagina 1. Achtergrond 2 2. De studieadviseur en studiebegeleiding 2 3. Uitgangspunten van het project 3 4. Ontwikkelen van een competentieprofiel 3 5. Kerncompetenties en thema s 4 6. Borging 4 7. Opzet opleidingsaanbod 5 8. Opleidingsaanbod per thema en kerncompetenties begeleiding en advisering voorlichting en communicatie beleidsadvisering zelfsturing Voorbeeldroutes Certificering Bijlagen 1. Functieprofiel studieadviseur UFO 2. Rapport Studiesucces van de task force Studiesucces (2009) 3. Notitie Studiebegeleiding en de rol van de studieadviseur 4. Evaluatie facultaire plannen studiebegeleiding 5. Zelfreflectiedocument studieadviseurs Universiteit Leiden,, mei

3 1. Achtergrond Studiesucces is al jaren een belangrijk thema voor de Universiteit Leiden 1. Het College van Bestuur (CvB) heeft de faculteitsbesturen verzocht om een plan op te stellen voor de verbetering van studiebegeleiding per 1 september Eén van de uitkomsten van de evaluatie van de ingediende plannen 3 is dat verdere professionalisering van studieadviseurs noodzakelijk is. Er is een projectgroep geformeerd waarin SOZ, AZ, facultaire studieadviseurs en HRM-Opleidingen zijn vertegenwoordigd. De projectgroep heeft regelmatig overlegd met het Studieadviseurs Platform (STAP) en zich verzekerd van instemming vanuit STAP voor de omschreven competenties en het opleidingsaanbod. 2. De studieadviseur en studiebegeleiding Voor alle faculteiten geldt dat de studieadviseur de spil is binnen de studiebegeleiding, hoe divers de organisatie en inrichting van de studiebegeleiding verder ook is. De functieomschrijving van de studieadviseur is vastgelegd in het UFO profiel, maar de invulling per opleiding is zeer divers. Het accent kan op verschillende taken worden gelegd. Daarnaast worden er taken uitgevoerd die buiten het UFO profiel vallen. Er zijn twee functietitels in omloop; studieadviseur en studiecoördinator, maar deze functietitels hebben geen eenduidig verband met het takenpakket. In deze notitie wordt de term studieadviseurs gebruikt (maar geldt ook voor studiecoördinatoren). Naast de studieadviseurs die per opleiding zijn aangesteld heeft SOZ een afdeling die een aanvullende rol vervult. Dit is de afdeling Studie- en Studentenondersteuning (SSO), gevestigd in studentencentrum Plexus. Hier werken studentendecanen (voor vooral financiële en rechtspositionele aspecten) studentenpsychologen (voor vooral studievaardigheden en persoonlijke problemen) en studiekeuze-/loopbaanadviseurs (voor keuzes voor en tijdens de studie en arbeidsmarkt oriëntatie). Deze experts bieden advies en begeleiding aan studenten op hun eigen verzoek of op verwijzing van de studieadviseurs. Zij vervullen een belangrijke rol in de informatievoorziening en advisering van studieadviseurs en dragen bij aan de professionalisering van studieadviseurs. SSO ondersteunt het overleg en de intervisie van studieadviseursplatform STAP. 1 Zie bijvoorbeeld het rapport Studiesucces van de task force Studiesucces (2009), bijlage nr 2 2 Naar aanleiding van de notitie Studiebegeleiding en de rol van de studieadviseur, zie bijlage nr 3 3 Zie Evaluatie facultaire plannen studiebegeleiding, zie bijlage nr 4 2

4 3. Uitgangspunten van het project De werkbelasting van de studieadviseurs is zwaar en de werkdruk hoog. De verwachting is dat die druk nog verder zal toenemen als gevolg van de wens om het studierendement te verhogen en de nieuwe maatregelen die in dat kader zijn genomen, waaronder het verhogen van de BSA-eisen en de invoering van het studieplan. Gegeven de cruciale rol van de studieadviseur binnen de studiebegeleiding, de toenemende hulpvragen van studenten en de complexer wordende onderwijsregelgeving is een professionaliseringsaanpak gewenst. Dit wordt ook beaamd door de studieadviseurs zelf. Op verschillende universiteiten wordt momenteel nagedacht over de professionalisering van studieadviseurs. Een van de benaderingen is te komen tot een BKS: Basis Kwalificatie Studieadviseur, vergelijkbaar met het BKO. Binnen de Landelijke Vereniging Studie Adviseurs () wordt over een BKS niet eenduidig gedacht en universiteiten volgen een eigen koers. In Leiden is besloten voorlopig niet de richting van BKS op te gaan. De landelijke ontwikkelingen worden wel gevolgd en de mogelijkheid is open om op termijn een BKS in te voeren. De professionaliseringsslag wordt in drie jaar gemaakt; alle studieadviseurs kunnen in die periode deelnemen aan modulen uit het aanbod dat door de universiteit gedurende die periode wordt gefinancierd. Na deze periode moeten alle studieadviseurs over de competenties beschikken op ofwel junior ofwel senior niveau. Aan de faculteiten wordt gevraagd dit te monitoren. Na de periode van centrale financiering gaan de faculteiten zelf de benodigde opleidingen bekostigen. 4. Ontwikkelen van een competentieprofiel In de werkgroep professionalisering studieadviseurs is een aantal competenties benoemd voor goed functioneren in deze functie. Daarnaast heeft de studieadviseur kennis op een aantal terreinen nodig om de functie goed te kunnen uitoefenen Het startpunt voor het competentieprofiel 4 is de functie die de studieadviseur vervult; de taken die worden uitgevoerd. Deze taken zijn: 5 1. Voorlichting 2. Informatie studenten 3. Studieadvies en studiebegeleiding 4. Studiebemiddeling 5. Trainingen studenten 6. Rapportage 7. Beleidsadvies onderwijsprogramma (variant) De studieadviseurs van STAP herkennen zich in deze taken. Ook in de inventarisatie van AZ worden deze taken beschreven. Hier worden deze taken kort in verband gebracht met noodzakelijke competenties 6. 4 Een competentie wordt gedefinieerd als een bekwaamheid die kan worden uitgesplitst in kennis en vaardigheden. 5 Volgens het UFO Profiel, zie bijlage nr 1 6 De basis die het VSNU functieprofiel (UFO) biedt op het terrein van competenties is te smal om recht te doen aan de functie, zeker gezien vanuit het oogpunt van ontwikkeling en professionalisering. Het UFO profiel is dan ook uitgebreid met een aantal competenties zodat een volledig beeld ontstaat van de vereisten voor het goed vervullen van de functie. 3

5 5. Kerncompetenties en thema s De competenties zijn samen te vatten onder vier thema s: 1 Begeleiding en advisering: inlevingsvermogen, overtuigingskracht, coachen 2 Voorlichting en communicatie: mondelinge en schriftelijke communicatie, presenteren 3 Beleidsadvisering: omgevingsgerichtheid, netwerken 4 Zelfsturing: stressbestendigheid, plannen en organiseren, resultaatgerichtheid, accuratesse, integriteit Deze competenties zijn noodzakelijk voor het effectief vervullen van de functie. Idealiter beschikt iedere studieadviseur over deze competenties; de ideale studieadviseur is volledig up to date geïnformeerd, heeft een uitgebreid netwerk, kan zijn kennis uitstekend vertalen naar de persoonlijke situatie van de studenten en is in staat studenten met gevarieerde gesprekstechnieken te begeleiden richting studiesucces of tijdige overstap naar een beter passende keuze of het staken van de studie. Deze ideale studieadviseur bestaat niet. Er zijn wel heel goede senior studieadviseurs, maar ook zij moeten voortdurend hun kennis en vaardigheden onderhouden. Kennis veroudert snel, vaardigheden kunnen wegzakken en in een solistische functie dreigt voortdurend het gevaar van een tunnelvisie of ingesleten gewoonten. Onder 8. volgt een overzicht van competenties, met daarbij de omschrijving van die competentie, zoals beschreven in het Competentie Instrument voor de Nederlandse Universiteiten van de VSNU- NOA van Bij iedere competentie is aangegeven welk instrument geschikt is voor de professionalisering ervan met het voorgestelde aanbod. Per competentie is vervolgens het bijbehorende aanbod van opleidingen aangegeven. Hierop zijn zowel intern aan te bieden trainingen aangegeven als suggesties voor op individuele basis extern te volgen trainingen. In het algemeen kan het een overweging zijn de meer ervaren studieadviseurs als mentor te laten fungeren bij nieuw aangestelde en/of minder ervaren studieadviseurs. Ook verdient het aanbeveling dat alle studieadviseurs lid zijn van een beroepsvereniging zoals de (www.lvsa.nl) of een internationale organisatie, bijvoorbeeld Nacada (www.nacada.ksu.edu). 6. Borging De competenties kunnen op diverse manieren worden geborgd. Professionalisering kan ten eerste als vast onderwerp worden belegd op de agenda van intervisie (feedback van collega s) en het maandelijks overleg van alle studieadviseurs van de universiteit (STAP-overleg). Casuïstiek kan hier worden besproken, eventueel aan de hand van een vaste structuur en/of checklist. Daarnaast kan in Resultaat en Ontwikkelingsgesprekken (ROG) de regelmatige bijscholing worden opgenomen. Hier zouden de competenties dan kunnen dienen als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling en kan verder worden vastgelegd hoe aan professionalisering kan worden gewerkt (bijvoorbeeld door het maken van afspraken over het bijwonen van relevante bijeenkomsten en een passend aanbod van trainingen). Borging valt als thema buiten de randvoorwaarden van dit project. Wel wordt geadviseerd om dit traject met de leidinggevenden verder vorm te geven. 4

6 7. Opzet opleidingsaanbod Op basis van de overeengekomen kerncompetenties is een opleidingsaanbod samengesteld. De implementatie van het opleidingsprogramma is voorzien vanaf oktober Het opleidingsaanbod wordt gefaseerd aangeboden en de studieadviseur krijgt ruimte om opleidingsvoorkeuren door te geven; hier zal zoveel mogelijk rekening mee worden in het aanbod. Het opleidingsaanbod wordt opgebouwd uit modulen, zodat medewerkers per onderdeel kunnen deelnemen. Er zijn drie soorten modulen: a. basale kennis en vaardigheden (de junior studieadviseur) b. gevorderde kennis en vaardigheden (de senior studieadviseur) c. voortdurend up to date brengen en onderhouden van inzichten en vaardigheden (allen) Per studieadviseur moet een fit/gap analyse worden gemaakt. Deze is bepalend voor deelname aan de modulen in de categorieën a en b. Het zelfreflectiedocument (zie bijlage 5) kan hierbij als hulpmiddel dienen. Van alle studieadviseurs wordt verwacht dat zij deelnemen aan modulen in de categorie c. Dit omvat het werkoverleg van studieadviseurs op hun opleiding en overleg in het kader van het studieadviseursplatform (STAP). In de intervisiebijeenkomsten, georganiseerd door SOZ, bespreken studieadviseurs casussen, delen zij ervaringen en voorzien zij elkaar van adviezen. De intervisie wordt ondersteund door een studentendecaan en/of studentenpsycholoog van SOZ. Verder biedt SOZ regelmatig bijeenkomsten aan over recente ontwikkelingen. Voor alle competenties is in kaart gebracht hoe deze kunnen worden bereikt. Bij sommige competenties is duidelijk dat een aangeboren talent een rol speelt, zoals bij de competentie inlevingsvermogen. Ook voor deze competenties geldt dat opleiding van belang is voor bewustwording, bewust toepassen en het uitbreiden van de mogelijkheden de competentie te laten blijken. Voor alle competenties is een opleidingsaanbod geformuleerd. Uitgangspunt hierbij is dat trainingen intern worden aangeboden, mits de omvang van de belangstelling dat mogelijk maakt. Ieder voorjaar zal een belangstellingsregistratie gehouden worden. Op basis van belangstelling wordt een opleidingsaanbod geformuleerd, rekening houden met verschillende niveaus. De studieadviseur kan gedurende het cursusjaar belangstelling voor eventueel andere opleidingen ook aangeven door een mail te sturen naar Er wordt dan gekeken of er genoeg animo is om deze opleiding op te nemen in het lopende aanbod (en anders eventueel op te nemen in het aanbod voor het jaar erop). Het aanbod wordt als volgt geclusterd: 1. : gekoppeld aan de beschikbare expertise worden trainingen/modulen aangeboden gericht op de beroepsuitoefening. Meer informatie over en aanmelden voor deze cursussen gaat via het inschrijfformulier op de website Bekijk hierop ook de algemene voorwaarden voor aanmelden en annuleren. 5

7 2. HRM/Opleidingen: meer algemene vaardigheden. Meer informatie over en aanmelden voor deze cursussen gaat via 3. : de beroepsvereniging biedt trainingen ter versterking van de professionele vaardigheden, waarvoor verwacht wordt dat belangstelling te beperkt is voor incompanyaanbod. Het aanbod van de verschilt per periode, niet alle trainingen worden standaard en permanent aangeboden. Meer informatie over cursussen via Uiteraard staat het de studieadviseur vrij om buiten dit opleidingsaanbod op eigen initiatief (elders) opleidingen te volgen; voor deze opleidingen geldt echter, dat als ze niet in het programma zijn opgenomen, ze ook niet door het project worden gefinancierd. 8. Opleidingsaanbod per thema en (kern)competenties 8.1 Thema: Begeleiding en advisering Kerncompetenties: inlevingsvermogen, overtuigingskracht, coachen Inlevingsvermogen Waarnemen van en adequaat reageren op gevoelens en behoeften van anderen. Kennis van ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie Vaardighedencomponent: Vaardigheid in gesprekstechnieken en persoonlijke ontwikkelingsvaardigheden/strategieën Dit is een competentie die beperkt ontwikkelbaar is en met name getoetst moet worden bij sollicitatie. Bijsturing is wel mogelijk door in intervisie met name aandacht te besteden aan dit onderwerp bij het inbrengen van casuïstiek. Overtuigingskracht Er in slagen anderen te winnen voor ideeën en plannen. Kennis van gespreksvaardigheden, persoonlijke ontwikkelingsvaardigheden/strategieën Vaardighedencomponent: Vaardigheid in gespreksvaardigheden, persoonlijke ontwikkelingsvaardigheden/strategieën Professionalisering is zowel in intervisie als in de vorm van training mogelijk. Coachen Medewerkers of studenten begeleiden en stimuleren om hun persoonlijke en professionele kwaliteiten optimaal in te zetten en hun talent verder te ontwikkelen ten behoeve van hun loopbaan. Op basis van eigen capaciteiten, taakinvulling en protocol is om goed te kunnen begeleiden, 6

8 coachen en eventueel doorverwijzen- (globale) kennis nodig van: studeren met een functiebeperking aan de Universiteit Leiden psychische problematiek, problematiek bij studievaardigheden studiekeuzeprocessen en (ICT) tools ter ondersteuning van studiekeuze (Studiekeuzeplein, landelijk aangeboden tools) beroepsoriëntatie passend bij de opleiding (zie verder Studenten Loopbaan Service, ) waaronder promoveren aanbod en werkwijze SSO ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, gezondheidspsychologie, onderwijskunde Problematiek van studenten met andere culturele achtergrond eerstejaars problematiek dit inclusief de Engelse terminologie Vaardighedencomponent coachingstechnieken zoals gesprekstechnieken, gedragsbeïnvloedende technieken ( bv. RET) mediation-technieken Afhankelijk van het eigen profiel en capaciteiten is verdere professionalisering op deze kennisgebieden mogelijk door middel van training, intervisie via een mentor of coach. Daarnaast is actief op de hoogte blijven door informatie op blackboard te volgen en over en weer collega s te informeren (kennisdeling) noodzakelijk. Opleidingsaanbod thema begeleiding en advisering Strategisch Studeren Studenten helpen bij het ontwikkelen van studievaardigheden en leren afstemmen studiegedrag op tentameneisen Timemanagement Studenten leren realistisch te plannen en prioriteiten te stellen Tentamenzelfvertrouwen Studenten helpen tentamenzelfvertrouwen te ontwikkelen en faalangst te reduceren Afstuderen en scriptieschrijven Studenten leren plannen,begeleiden in scriptie- opzet en structuur, informatie zoeken, schrijfmethoden en communicatie met de begeleider Herkennen van psychische problemen bij studenten Eetstoornissen; depressie/suïcide; verslaving Gespreksvoering Gesprekstechnieken algemeen en gericht; het moeilijke gesprek; werkrelatie opbouwen; empathie tonen; vraag verhelderen; emoties signaleren Studeren met een functiebeperking o.a.adhd; dyslexie; autisme-spectrum stoornis, lichamelijke beperking Studiekeuzebegeleiding Studenten begeleiden bij studie(her)keuze BA en MA Studieloopbaanplanning en arbeidsmarkt oriëntatie Studenten helpen bij voorbereiding op loopbaan en loopbaankeuzes in BA en MA, profiel van een startend academicus, arbeidsmarktperspectieven met LEI Mindmappen Oefenen met het gebruiken van een notatiemethode om gedachten en informatie te organiseren (zowel als hulpmiddel voor student als studieadviseur zelf) Herkennen en begeleiden van hoogbegaafde studenten Jezelf laten informeren over hoogbegaafdheid en handvatten aangereikt krijgen voor de begeleiding van studenten die (wellicht) hoogbegaafd zijn. Interculturele communicatie Praktisch referentiekader aangereikt krijgen voor het adviseren van internationale studenten, inleiding omgaan met diversiteit Eerstejaarsproblematiek Bewust maken van de scholier die voor het eerst de universiteit betreedt en de typische problematiek die zich daarbij kan voordoen Op zoek naar de context van studieproblemen Persoonlijke achtergronden ontdekken die een rol kunnen spelen bij problematisch studeergedrag 7

9 Effectief studeergedrag (algemeen)* Studenten adequaat leren omgaan met keuzevragen en -problemen Effectief studeergedrag (verdiepend)* Verdieping in het mechanisme van het leerproces Studiefaalangst* Oplossingsgerichte gesprekstechnieken Algemene gespreksvaardigheden en de toepassing ervan in verschillende gesprekstypen Inleiding in de Rationele Emotieve Training, algemeen Inleidende cursus Rationele Emotieve Training (RET), o.a. achterliggende theorie van de REToefening Het moeilijke gesprek* Effectiever zijn in lastige gesprekken met studenten Herkennen van psychische problemen bij studenten* Begeleiding van studenten met psychische functiebeperkingen E-hulp, een mailtraining* Methodiek van het hulpverlenen via Adviesvaardigheden Specifieke basisvaardigheden en technieken voor de adviespraktijk van studieadviseurs Keuzebegeleiding (algemeen) Herkennen van en adequaat omgaan met keuzevragen en problemen van studenten Keuzebegeleiding (verdiepend)* Dieper inzicht in de onderliggende psychologische mechanismen die actief zijn bij studenten met lastige keuzevragen Studieloopbaanbegeleiding* De arbeidsmarkt voor startende academici, analyse van interesse, waarden, competenties en persoonskenmerken, keuzeprocessen *deze trainingen worden niet permanent door aangeboden 8.2 Thema: Voorlichting en communicatie Kerncompetenties: mondelinge en schriftelijke communicatie, presenteren Mondelinge en schriftelijke communicatie Ideeën en informatie in begrijpelijke taal aan anderen mondeling en schriftelijk duidelijk maken en (bij mondelinge communicatie) nagaan of de boodschap begrepen is. Voldoende kennis van de Engelse taal (international students), inclusief de officiële vertaling van regelgeving zoals bindend studieadvies enz. Ten behoeve van website: kennis van het gebruikte content management systeem. Vaardighedencomponent: Vaardigheid in communicatietechnieken/gespreksvaardigheid Beleids- en webteksten kunnen schrijven Vaardigheid in het gebruik van blackboard Aandachtspunt: Belangrijk in dit verband is ook aandacht voor cultuurverschillen en de consequenties ervan voor communicatie. Professionalisering is zowel in intervisie als in de vorm van training mogelijk. Presenteren Ideeën en informatie op heldere wijze presenteren, rekening houdend met de doelgroep. 8

10 Voldoende mondelinge en schriftelijke kennis van de Engelse taal (international students) Kennis van (optimaal gebruik van) ICT toepassingen zoals Microsoft Powerpoint en Prezi, kennis van (het gebruik) van social media zoals Twitter, Facebook, blogs en LinkedIn Vaardighedencomponent: Vaardigheid in presentatietechnieken en gespreksvoering Aandachtspunt: Deze training zou met name intern georganiseerd moeten worden. Dan kan strategie op het gebied van studievoorlichting en studentenwerving (gepresenteerd door SCM) gecombineerd worden met een vaardigheidtraining (doelgroep, inhoud, vorm, presentatie, persoon) Professionalisering is met name mogelijk door middel van training. Opleidingsaanbod thema voorlichting en communicatie (zie voor uitgebreide omschrijving pagina 16 en verder) Effectief beïnvloeden, ook zonder macht Beleids- cq. webteksten schrijven Training Social Media Presentatievaardigheden Training power point en Prezi Training Blackboard Engels voor studieadviseurs Het brugmodel* het bieden van een handvat voor cultuurbepaalde communicatie *deze training wordt niet permanent door aangeboden HRM ICLON ATC 8.3 Thema: Beleidsadvisering Kerncompetenties: omgevingsgerichtheid, netwerken Omgevingsgerichtheid Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over de maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Aandachtspunten: Studieadviseur moet ook goed kunnen omgaan met het krachtenveld waarin gewerkt moet worden (twee heren dienen, bijvoorbeeld student en docent of student en opleiding). Kennis van organisatiestructuur (sociale kaart) LEI, in groter verband de samenhang met VSNU, NWO en overige instanties Kennis van organisatiestructuur en studieprogramma s van de eigen opleiding Op beleidsniveau LEI: kennis van beleid van de eigen opleiding/faculteit, kennis van centrale kernthema s zoals Studieplan, Studiesucces, internationalisering, instroom en werving, diversiteit Op uitvoerend niveau LEI: kennis van Usis ten behoeve van individuele studenten en groepvolgsysteem, bezwaar- en beroepsprocedures (zie verder Ombudsfunctionaris en studentdecanen, SOZ), calamiteitenplan Kennis van regels en protocollen LEI o.a. BSA en BSA/PO, Afstudeerfonds Kennis van landelijke regelgeving i.o. aanmelding, toelating, inschrijving en studiefinanciering 9

11 Kennis van de werkwijze studieadviseurs overige universiteiten Kennis van de Engelse terminologie mbt regelgeving (zie ook cluster 2) Dit onderwerp leent zich met name voor behandeling in themabijeenkomsten over nieuwe ontwikkelingen. Verder is bijhouden van vakliteratuur, (digitale) nieuwsbrieven en bijwonen van STAP-overleg essentieel in dit verband. Netwerkvaardigheden Leggen en onderhouden van contacten binnen en buiten de eigen organisatie. Kennis van netwerkvaardigheden en persoonlijke effectiviteit Aandachtspunt: Deze training zou in een gemengde groep met anderen mogelijk zijn. Professionalisering is mogelijk door structureel (interuniversitaire) bijeenkomsten bij te wonen die raakvlakken hebben met de eigen functie. Daarnaast is professionalisering van de vaardigheid mogelijk door het volgen van training. Opleidingsaanbod thema Beleidsadvisering Succesvol handelen in universitaire besluitvormingsprocessen Netwerken Wet en Regelgeving OER, STUFI, inschrijvingen, BSA, ombudsreglement Studievertraging, BSA en afstudeerfonds Studieadviseur én beleidsadviseur advies- en beïnvloedingsvaardigheden die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse werkzaamheden Studieadviseurs, betrokken en neutraal hoe vanuit een betrokken én neutrale grondhouding te bemiddelen bij facultaire collega's omtrent te treffen individuele regelingen voor studenten 8.4 Thema Zelfsturing Kerncompetenties: stressbestendigheid, plannen en organiseren, resultaatgerichtheid, accuratesse, integriteit Stressbestendigheid Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Kennis van persoonlijke ontwikkeling, zelfkennis Vaardighedencomponent: Timemanagement vaardigheden Deze competentie kan zowel door middel van training, intervisie als via een mentor of coach verder geprofessionaliseerd worden. 10

12 Plannen en organiseren Overzien van werkzaamheden; doelen en prioriteiten stellen. Activiteiten, tijd en middelen plannen. Kennis van (optimaal gebruik van) ondersteunende ICT toepassingen zoals Microsoft Office en intern gebruikte software (Uprefs, self service, blackboard) Vaardighedencomponent: Time- en projectmanagement vaardigheden Intervisie, bv voor assertiviteit Plannen en organiseren kan heel gericht getraind worden. Resultaatgerichtheid Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. Kennis van projectmanagement, kennis van (optimaal gebruik van) ondersteunende ICT toepassingen zoals bijvoorbeeld spreadsheets, Excel en intern aangeboden software SMART werken Startende studieadviseurs kunnen zich hierin laten begeleiden door een mentor. Eventueel is coaching hierop mogelijk. Accuratesse Precies en zorgvuldig uitvoeren van werkzaamheden. zie Plannen en organiseren Dit is een competentie die beperkt ontwikkelbaar is en zou met name zorgvuldig getoetst moeten worden bij sollicitatie (presentatie, sollicitatiebrief, referenties). Enige bijsturing is wel mogelijk door in intervisie met name aandacht te besteden aan dit onderwerp bij het inbrengen van casuïstiek. Integriteit Handelen naar eer en geweten, in overeenstemming met geldende waarden, normen en regels. Daarop aanspreekbaar zijn en anderen hierop aanspreken. Kennis hebben van de integriteitscode van de ; (bij voorkeur lid van en integriteitscode dus ondertekenen) en bezwaar- en beroepsprocedures (zie verder Ombudsfunctionaris en studentdecanen, SOZ) Kennis hebben van regelgeving op het gebied van wetenschappelijke integriteit (LEI/VSNU) Weten hoe de commissie Wetenschappelijke Integriteit werkt en wie de leden zijn. Weten wie ombudsfunctionaris is en op welke manier deze te bereiken is. Dit onderwerp leent zich met name voor behandeling in intervisie en op themabijeenkomsten. 11

13 Verder is bijhouden van vakliteratuur, (digitale) nieuwsbrieven en bijwonen van STAP-overleg essentieel in dit verband. NB: ondertekening geheimhoudingsplicht bij indiensttreding! Opleidingsaanbod thema zelfsturing Intervisiebijeenkomst individuele- of groepscoaching in casuïstiek tbv professionalising STAP overleg maandelijks overleg studieadviseurs Bezoek studiedagen (onder meer ) Persoonlijk mentoraat individuele begeleiding in professionalisering Inwerkprogramma nieuwe studieadviseurs Time management Projectmanagement EffectiviTijd Mediation nvt opleiding 9. Voorbeeldroutes Studieadviseurs die het vak nog niet zo lang uitoefenen kunnen kiezen voor een basispakket : de trainingen Gespreksvoering, Strategisch studeren, Timemanagement, Wet en regelgeving (basis) en Studieloopbaanplanning zijn echte startcursussen. Daarnaast wordt aanbevolen de Draad van Ariadne, waarin aandacht wordt besteed aan het begeleiden van studenten met psychische problemen. Voor studieadviseurs die het vak al langer uitoefenen zijn meer verdiepende cursussen geschikt: Oplossingsgerichte gesprekstechnieken en Inleiding in de Rationeel Emotieve Training bijvoorbeeld, maar ook een training als Effectief beïnvloeden, ook zonder macht zou interessant kunnen zijn. Intervisie en universiteitsbreed overleg zijn ook voor senior studieadviseurs van groot belang. Uiteraard is de keuze voor een opleidingstraject door de studieadviseur en diens leidinggevende zelf te bepalen; het eerdergenoemde zelfreflectiedocument (zie bijlage 5) zou hierbij een hulpmiddel kunnen zijn. Daarnaast kan de studieadviseur advies inwinnen bij de coördinator van het project, Lieneke Gijsbers: 10. Certificering het kwalificatietraject voor studieadviseurs Momenteel wordt landelijk overlegd over de ontwikkeling en implementatie van een kwalificatietraject dat toeleidt naar een algemeen erkende certificering voor de functie van studieadviseur. Voor een optimale uitvoering van studiebegeleiding is het van belang om als instelling een beroep te kunnen doen op professionele studieadviseurs, die beschikken over de noodzakelijke competenties om studiebegeleiding op kwalitatief hoogwaardige wijze vorm te geven en uit te voeren. 12

14 Door het instellen van een landelijk erkende kwalificatie kunnen universiteiten straks aantonen dat zij over deze capabele studieadviseurs beschikken en kunnen studieadviseurs op hun beurt aantonen dat zij over de voor deze functie van belang zijnde basiscompetenties beschikken. Het kwalificatieprogramma gaat uit van vier basiscompetenties die in de vorige hoofdstukken reeds genoemd zijn. Deze vier basiscompetenties nogmaals op een rij: 1. Begeleiding en advisering 2. Voorlichting en communicatie 3. Beleidsadvisering 4. Zelfsturing Parallel aan de opleidingsmodulen loop zelfreflectie. De definitie hiervan is het laten blijken het eigen gedrag, de eigen standpunten of methoden kritisch te evalueren en open te staan voor evaluatie door anderen de studieadviseur toont te leren van deze evaluaties door wijziging van gedrag, standpunten of methoden. Zelfreflectie wordt tijdens intervisie- en groepsbijeenkomsten (zoals STAP-overleg) gestimuleerd, als ook tijdens het schrijven van reflectieverslagen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een gevolgde cursus. Zelfreflectieverslagen kunnen een hulpmiddel zijn voor het in kaart brengen van eventuele hiaten in kennis en vaardigheden. Competenties waar de studieadviseurs nog niet of te beperkt over beschikken, worden gedurende het traject (verder) ontwikkeld. In een portfolio verzamelen de studieadviseurs bewijzen en reflectieverslagen om het verwerven van deze competenties aan te tonen. De studieadviseur wordt in dit traject gefaciliteerd d.m.v. cursussen, intervisie- en groepsbijeenkomsten en zelfstudie. In een schema ziet het er als volgt uit: Professionalisering door middel van cursussen op de volgende competenties: Begeleiding en advisering Voorlichting en communicatie Beleidsadvisering Zelfsturing Professionalisering door middel van intervisie en (STAP)overleg, schrijven van reflectieverslagen ten behoeve van: Zelfreflectie, zelfsturing en persoonlijke ontwikkeling Waardering/Puntensysteem Een puntensysteem waarmee verschillende modules en zelfreflectie worden gewaardeerd is in ontwikkeling. 13

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING

COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN HANDLEIDING INHOUD Inleiding 1 Keuzes 2 Hoe ziet een generiek competentieprofiel er uit? 3 Clusters van competentieprofielen 4 Toepasbaarheid 5

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Bèta s in Banen. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Rijksuniversiteit Groningen. oktober 2004

Bèta s in Banen. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Rijksuniversiteit Groningen. oktober 2004 Bèta s in Banen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Rijksuniversiteit Groningen oktober 2004 (herziene versie van de nota d.d. september 2001) 1 Bèta s in Banen (versie september 2001) Leden

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie september 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Carrièrelijn Tenure track 4 2.1 Universitair Docent (UD) 4 2.2 Universitair Hoofddocent /Adjunct hoogleraar

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Versterking van het loopbaanbeleid

Versterking van het loopbaanbeleid Versterking van het loopbaanbeleid februari 2010 1. Inleiding In november 2008 is de nota Helder Perspectief, loopbaanbeleid bij de Radboud Universiteit door het college van bestuur ter bespreking aan

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie november 2012

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie november 2012 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie november 2012 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Carrièrelijn Tenure track... 6 2.1 Universitair Docent (UD)... 6 2.2 UHD/Adjunct hoogleraar... 6 2.3 Hoogleraar...

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie