Docentenhandleiding - Cursus Werken aan eigen professionaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docentenhandleiding - Cursus Werken aan eigen professionaliteit"

Transcriptie

1 Docentenhandleiding - Cursus Werken aan eigen professionaliteit Over het leerpakket In deze cursus verdiepen de studenten zich in de doelgroep. Ze leren dat het belangrijk is om te weten hoe het met de doelgroep is gesteld, maar ook wat er met ieder van die mensen aan de hand is. De studenten onderzoeken een aangeboren of niet-aangeboren beperking en maken hier een hand-out van. Specificaties Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Beroepstaak: Werken aan eigen professionaliteit Cursus verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, ziekenhuiszorg, maatschappelijke dienstverlening, welzijnswerk, kinderopvang, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, basisonderwijs/ alle werksituaties Hand-out van het onderzoek over een aangeboren of niet-aangeboren beperking 16 Werken aan eigen professionaliteit Niveau: 2 KD: Zorg en Welzijn Helpende Kerntaak: Werkproces: Competenties: Kernwoorden: Tijdsduur: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 3.1 Werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering en professionalisering 3.2 Stemt de werkzaamheden af 3.3 Evalueert de werkzaamheden E Samenwerken en overleggen J Formuleren en rapporteren K Vakdeskundigheid toepassen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten T Instructies en procedures opvolgen Vakkennis, samenwerken, formuleren, evalueren, beroepshouding, assertiviteit, ikboodschap, feedback, rapporteren, signaleren, observeren, gesprekstechnieken, luisteren, overleggen, vergaderen, competenties, kwaliteiten, arbeidsovereenkomst, cao, visie, klachten, protocol, CIZ, AWBZ, ZPP, Wmo, WGBO 20 SBU Prestatie-indicatoren E. De helpende zorg en welzijn maakt melding van belangrijke zaken, overlegt tijdig en regelmatig met de andere betrokkenen en vraagt de mening en ideeën van de leidinggevende en collega-zorgverleners, onder andere over haar eigen werkzaamheden en die van andere betrokkenen, zodat de werkzaamheden op goede wijze op elkaar kunnen worden afgestemd. J. De helpende zorg en welzijn zorgt voor een volledige, nauwkeurige, vlotte en bondige rapportage van haar werkzaamheden, zodat collega s en leidinggevende in het werk- of teamoverleg goed op de hoogte zijn. J. De helpende zorg en welzijn formuleert helder en bondig in een evaluatie, zodat zij haar eigen mening en bevindingen over de zorgverlening op een professionele manier duidelijk maakt aan alle betrokkenen. K. De helpende zorg en welzijn houdt vakkennis en vaardigheden bij en draagt de eigen kennis en expertise op begrijpelijke wijze over aan collega s en andere deskundigen, gebruikt feedback om van te leren en neemt deel Handleiding: beroepstaak 16 cursus v2 1 Copyright Edu Actief b.v. 2011

2 aan inhoudelijke, beroepsmatige discussies, zodat zij werkt aan haar persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. R. De helpende zorg en welzijn neemt de zaken die betrokkenen tijdens de mondelinge evaluatie naar voren brengen in overweging, zodat de dienstverlening zo goed mogelijk aangepast wordt aan de behoeften en verwachtingen van de klant. T. De helpende zorg en welzijn bereidt zich altijd voor op het werk- en teamoverleg, leest de verslaglegging en komt op tijd, zodat zij op een professionele manier kan functioneren tijdens het overleg. Inleiding cursus Als inleiding kunt u met studenten bespreken hoe ze aan informatie over de doelgroep kunnen komen. Bespreek bijvoorbeeld welke vakbladen ze kennen en of ze deze weleens hebben gelezen. Cursusplanning Bij het inplannen van de cursus kunt u uitgaan van de volgende verdeling: Totaal 20 SBU Beroepsproduct: 25% (5uur) Docententijd (instructie, inleiding, afronding): 10% (2uur) Opdrachten: 30% (6uur) Toets: 5% (1uur) Leren voor de toets: 20-30% (4-6uur) Beroepsproduct: een hand-out maken De hand-out die de student gaat maken heeft een drieledig doel: de student gaat zich verdiepen in een aangeboren of niet aangeboren beperking, de studenten kunnen elkaars hand-outs verzamelen om zo kennis over het onderwerp te verkrijgen en deze opdracht wijst de weg naar vaklitteratuur. De hand-out beslaat een of twee A 4-tjes tekst en kan aangekleed worden met plaatjes en dergelijke. De informatie over de gekozen beperking kan verkregen worden via internet of bibliotheek. Tip: laat de student in eigen woorden de gevonden informatie weergeven. Bij de uitvoering van het beroepsproduct kan de docent een voorzetje doen over aangeboren- en niet aangeboren beperkingen. Denk daarbij aan: hazenlip, open rug,downsyndroom, prader willi syndroom of dementie, Korsakov, afasie, niet aangeboren hersenletsel, epilepsie. Handleiding: beroepstaak 16 cursus v2 2 Copyright Edu Actief b.v. 2011

3 Opdrachten Opdracht 2: Vaktijdschriften Laat studenten op het werk/stage/(school) bibliotheek, internet naar vaktijdschriften zoeken. Voorbeelden van vaktijdschriften: Titels van vaktijdschriften AS. Maandblad voor activiteitenbegeleiding Doelgroep ouderen, verstandelijk - en lichamelijk beperkten Denkbeeld Bijzijn-XL TVT Nursing Woord en gebaar Psychogeriatrie (ouderen) Tijdschrift voor verpleegkundige en verzorgende ouderen, verstandelijk- en lichamelijk beperkten Tijdschrift voor verzorgende ouderen, thuiszorg, verstandelijk- en lichamelijk beperkten Tijdschrift voor verpleging en zorg ouderen, thuiszorg, verstandelijk- en lichamelijk beperkten Onafhankelijk dovenblad Doven Kido Praxis-bulletin. OG. Onderwijs en gezondheidszorg Klik Pedagogisch vakblad voor de kinderopvang Kinderen in de kinderopvang Maandblad voor basis en speciaal onderwijs Pedagogiek, psychiatrie, en psychologie Kinderen maandblad voor de verstandelijk gehandicaptenzorg Verstandelijk beperkten Zorg en welzijn Voeding NU PSY. Tijdschrift over geestelijke gezondheid en verslaving Algemeen Algemeen Algemeen Opdracht 3: Doelgroepen en vaktijdschriften. Voorbeelden zijn: Ouderen, Verstandelijk beperkten, Lichamelijk gehandicapten, Baby s kleuters peuters, Schoolkinderen, Jongeren, Club en buurthuisbezoekers, Psychiatrische patiënten. Opdracht 5: Lezen is weten Voor sommige studenten is een artikel opzoeken, lezen en beoordelen moeilijk. De docent kan de opdracht dan vereenvoudigen: een artikel lezen is genoeg. Handleiding: beroepstaak 16 cursus v2 3 Copyright Edu Actief b.v. 2011

4 Opdracht 7: Vakkennis? Heel belangrijk! Psychologie is kennis van het menselijk gedrag kunnen beschrijven en begrijpen om vandaar uit te kunnen ingrijpen (Wikipedia). Ontwikkelingspsychologie bestudeert de psychologische veranderingen bij toenemende leeftijd, dus vanaf de geboorte via de babyjaren, kleuterjaren, schoolperiode, puberteit, volwassenheid tot in de ouderdom. De negen leeftijdsgroepen Zie bij: ontwikkelingspsychologie -mens en Gezondheid-InfoNu.nl ongeboren kind (prenatale fase: 40 weken) zuigeling (0-18 maanden) peuter (18 maanden - 4 jaar) kleuter ( 4-6 jaar) schoolkind (6-12 jaar) puber (12-17 jaar) adolescent (17-22 jaar) volwassene (22-65 jaar) oudere mens (65 jaar en ouder) Welke aspecten van ontwikkeling leren ze en wat houden ze in? Lichamelijk aspect - lichamelijk groei of achteruitgang, motorische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling. Cognitief aspect - verstandelijke ontwikkeling, taalontwikkeling, ontwikkeling van denken en geheugen. Sociaal aspect - ontwikkeling van de omgang met anderen, ontwikkeling van acceptatie van anderen en ontwikkeling van sociaal gedrag. Persoonlijkheidsaspect - Vorming van eigen identiteit, ontwikkeling van eigen wil, de eigen opvattingen en de ontwikkeling van meisjes- en jongensgedrag. Emotioneel aspect - ontwikkeling van gevoelens van (basis)vertrouwen en veiligheid Seksueel aspect - ontwikkeling van seksueel gedrag, ontwikkeling van lichaams- en lustbeleving, ontwikkeling van waarde van eigen lichaam. Opdracht 9: Dementie De studenten kunnen bijvoorbeeld de betekenis van dementie vinden via Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/dementie) of via Opdracht 10: Een verdrietige belevenis Voorbeelden van wat de studenten geleerd kunnen hebben van de arts: Iemand met Alzheimer wordt steeds vaker vergeetachtig, trekt zich terug omdat hij zijn eigen vergeetachtigheid ook wel ziet. Vergeetachtigheid en de reactie van de omgeving maakt angstig/soms vijandig. Men schaamt zich voor z n rare gedrag. Als de diagnose dementie eenmaal is gesteld kan de omgeving gaan leren dit te accepteren. Wanneer duidelijk is dat iemand dementeert, is het beter om mee te gaan in de beleving van de zieke. Zo laat je hem of haar in zijn waarde. De werkelijkheid van de dementerende is een andere realiteit dan de werkelijkheid. Langzaam glijdt de zieke af. Kan niet meer thuis verzorgd worden/ is soms niet meer te handhaven/te begeleiden. Waarom kun je een dementeren de oudere niet net zo begeleiden als een gezonde oudere? Omdat een demente oudere erg vergeetachtig is, niet alles (of soms bijna niets) meer begrijpt. Hij kan verward zijn en verdrietig zonder dat hij weet waarom. Handleiding: beroepstaak 16 cursus v2 4 Copyright Edu Actief b.v. 2011

5 Opdracht 11: Autisme, wat is dat eigenlijk? De studenten kunnen informatie op de volgende webpagina vinden: Autisme is een stoornis in de informatie verwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomen (zien,ruiken,horen,proeven,) wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Het syndroom van asperger, PDD-NOS, Autisme: Active but odd, Idiot savant. Opdracht 12: Signaleren Signaleren betekent: iets opmerken, een signaal opvangen. Kunnen signaleren is belangrijk omdat je goed in de gaten kunt houden wat er allemaal om je heen gebeurt. -Kleine veranderingen in het gedrag van de zorgvrager opmerken bijvoorbeeld. -Zien dat het niet zo botert tussen twee zorgvragers. Opdracht 13: Observeren Observeren betekent dat je zo precies mogelijk beschrijft wat je waarneemt. Vier manieren om te observeren: 1. Letterlijk opschrijven wat je ziet gebeuren. 2. Turven. 3. Observeren terwijl je te midden van de zorgvragers blijft. 4. Observeren terwijl je achter een one-way screen zit. Opdracht 14: Objectief of. Ik denk dat die mevrouw arm is. Ze heeft altijd hetzelfde vest aan. Claire heeft tussen de middag twee boterhammen gegeten. Wat is die man pietluttig! Vreselijk! Er kwamen zeven zorgvragers opdagen. Volgens mij voelt meneer Hoeseini zich prima! Jack vertelde mij vanmorgen dat hij goed heeft geslapen. Er waren ongeveer 16 kinderen op de bso. Kelly heeft zich weer vreselijk aangesteld gisteravond. Ik heb meteen dokter Van Zijl gebeld. Mevrouw maakt een verdrietige indruk. objectief objectief objectief objectief Aan de begrippen objectief en kan men een hele les wijden: observeren heeft altijd te maken met normen en waarden: vanuit welk gezichtspunt kijk jij? Je komt dan vanzelf uit bij oordelen en veroordelen, discriminatie, opvoeden en je mening geven. Het is belangrijk dat studenten de begrippen goed begrijpen. Het is tevens belangrijk dat de studenten als professioneel werker zicht krijgen op hun eigen waarden en normen patronen en hoe ze daar professioneel mee om moeten gaan. Opdracht 16: Feedback of kritiek Kritiek: wanneer je niet op een goede manier negatieve feedback geeft, wordt het kritiek. Kritiek is altijd veroordelend, wijzen met het vingertje. Feedback: feedback is opbouwend en voedend. Feedback betekent letterlijk: terug voeden. Ook als de feedback negatief is (dus men heeft opmerkingen over het gedrag). Positieve feedback kun je vergelijken met een compliment krijgen. Bijvoorbeeld: Goed gedaan! of: Mooi werk! of: Prettig dat je vast hebt afgewassen. Fijn om met je te werken. Handleiding: beroepstaak 16 cursus v2 5 Copyright Edu Actief b.v. 2011

6 Bij negatieve feedback gaat het om een opmerking over gedrag dat niet als goed wordt ervaren, zoals in het voorbeeld van de vergeten pyjama. Of bijvoorbeeld over je beroepshouding. Negatieve feedback kan ook gaan over vervelend en lastig gedrag. Deze feedback kan dus op een prettige manier gegeven worden (driedelige ik- boodschap Opdracht 18: Vertaal de boodschap 1. Die broek die je gisteren aanhad staat je veel beter dan deze. Wijde pijpen passen beter bij je figuur. 2. Lieve schat. Je moet een beetje voorzichtiger zijn met je drinken. Nu moet ik steeds die plens limonade voor je opruimen. Kijk je de volgende keer beter uit? Fijn! 3. Ach, let toch een beetje op. Ik ben me dood geschrokken! 4. Ik vind het absoluut niet prettig als je steeds te laat komt. Neem je verantwoordelijkheid! Opdracht 19: Beroepshouding Het is aan te raden aan deze opdracht zodanig aandacht te besteden dat de studenten goed doordrongen raken van de verschillende grondhoudingen die samen de beroepshouding vormen. Dit kan tot stand gebracht worden door de begrippen beroepshouding, grondhouding en professionaliteit steeds weer te berde te brengen en het belang ervan te onderstrepen. Daarnaast is het van belang de beroepshouding ook in de klas te verlangen, immers daar kan men oefenen. Daarbij zou het ideaal zijn wanneer de studenten elkaar zouden durven aanspreken op die beroepshouding. Tip: voer een aantal intervisie bijeenkomsten in, waarin bij de inbreng de nadruk ligt op aspecten van de beroepshouding. Opdracht 22: Gesprekstechnieken Belangrijke gesprekstechnieken in je werk zijn: luisteren actief luisteren open en gesloten vragen stellen breedte- en dieptevragen stellen doorvragen. Opdracht 23: Overleggen en vergaderen een voorzitter een notulist. een uitnodiging een agenda Opdracht 24: Protocollen! Een protocol is een serie afspraken en voorschriften die gemaakt worden om in een bepaalde situatie te handelen. Bij de volgende beroepstaken worden protocollen gebruikt: 1. Schoonmaken van de woonomgeving 2. De was verzorgen 3. Bed opmaken 4. Wassen aan- en uitkleden 5. Het uiterlijk verzorgen 6. Ondersteuning bieden bij het bereiden van de maaltijd Handleiding: beroepstaak 16 cursus v2 6 Copyright Edu Actief b.v. 2011

7 7. Zorgvrager verplaatsen en bewegen 8. Zorgvrager ondersteunen bij toiletgang 9. Handelen bij kleine ongelukken Opdracht 27: Heb jij een eigen mening? Het durven uitspreken van een eigen mening is voor veel studenten moeilijk. Als het blijkt dat, dat zo is, start dan met eenvoudiger opdrachten. Opdracht 29: Kennis Een aangeboren beperking is een beperking die bij de geboorte van een kind al aanwezig is. Een nietaangeboren beperking komt later door bijvoorbeeld een ongeluk of ziekte. Opdracht : 30 : zoekopdracht 1. Doofheid 2. Blindheid 3. Syndroom van Down 4. Open rug 5. Hazenlip 6. Allerlei vormen van autisme 7. Waterhoofd 8. Prader Willi Syndroom, 9. ADHD 10. PDD-NOS 1. Dwarslaesie 2. Dementie 3. Invaliditeit 4. Blindheid 5. Doofheid, 6. Diabetes 7. Epilepsie 8. Korsakov 9. Reuma 10. Schizofrenie 11. Psychiatrische aandoeningen. Sommige beperkingen kunnen zowel aangeboren als niet aangeboren zijn. Er zijn natuurlijk nog veel meer voorkomende aangeboren en niet aangeboren beperkingen. De studenten kunnen ook uit eigen ervaring beperkingen noemen. Dat brengt de begrippen en misschien de interesse dichterbij. Handleiding: beroepstaak 16 cursus v2 7 Copyright Edu Actief b.v. 2011

8 Opdracht 38: Belangrijke begrippen Arbeidsovereenkomst is een contract tussen de werkgever en de werknemer waarin afspraken worden gemaakt over loon, werktijden, duur van het contract, plichten en rechten. Wanneer een arbeidsovereenkomst is gesloten (op papier) behoren zowel werkgever als werknemer zich aan de afspraken te houden. AWBZ betekent: Algemene wet bijzondere ziektekosten. Iedereen in Nederland kan aanspraak maken op de AWBZ. Om in aanmerking te komen moet men een procedure doorlopen. Er moet een indicatie worden gegeven door het CIZ. Iedereen in Nederland die en inkomen heeft betaalt een premie waaruit de AWBZ wordt betaald. Het CIZ Bepaalt of iemand in aanmerking komt voor zorg via de AWBZ. ZZP betekent Zorgzwaartepakket. De zorgzwaarte wordt bepaald door het CIZ. Het zorgzwaarte pakket wordt daadwerkelijk uitgevoerd door de thuiszorg bijvoorbeeld. Het zorgkantoor Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo regelt oa. Vervoer, huishoudelijke verzorging, aanpassing aan de woning, rolstoel, maaltijdverzorging, buurthuizen, Maatschappelijke opvang, jeugdzorg. Ouderen, mensen met een verstandelijk- of lichamelijke beperking, jongeren, buurten, crisisopvang voor moeders met kinderen. Opdracht 37: Belevingsgerichte zorg Bij belevingsgerichte zorg gaat het erom de zorgvrager zo te ondersteunen dat hij zijn leven zoveel mogelijk op zijn eigen manier kan leven. De zorgvrager kan door deze ondersteuning (en visie) zoveel mogelijk zijn normale leven blijven leven. Bij ouderen, in de thuiszorg, gehandicaptenzorg. Ook hier zijn begrippen als normen en waarden aandachtspunten. Net als betuttelen of bemoeien. Opdracht 40: De WGBO WGBO betekent: de wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. 1. dat hij recht op informatie heeft door de hulpverlener (onder andere de helpende) 2. dat hij toestemming voor een medische behandeling geeft 3. dat hij geen inzage heeft in zijn medisch dossier 4. dat de hulpverlener (onder andere de helpende) geheimhoudingsverplichting heeft 5. dat hij recht heeft op privacy tijdens een medische behandeling 6. dat hij recht heeft op vertegenwoordiging als hij zelf niet meer kan beslissen 7. dat hij niet alles hoeft te vertellen op alles ja behalve nr. 7 nee Extra de Vries-Geervliet, L. Voorbereiden op intervisie Baarn: Nelissen Marmet, O., Meyer, A. Kleine sociale psychologie Intro Mulder, L., Voors, W., Hagen, H. Oefeningenboek voor groepen Bon Stafleu van Loghum Handleiding: beroepstaak 16 cursus v2 8 Copyright Edu Actief b.v. 2011

9 Molen, T.H. van der, Klutmans, F., Kramer, M. Gespreksvoering Wolters Noordhof Robbins, A. Je ongekende vermogens. NLP Servire Tiggelaar, B. Dromen, durven, doen Spectrum Leren van de mensen in je leven Utrecht: Bruna Uitgevers Impro. Improvisatie en theater/ Keith Johnstone/ International Theatre &Film Books, Amsterdam / ISBN Kwaliteiten. Een verfrissende kijk op eigen-aardigheden: Peter Gerrickens/ Gerrickens training & advies. Kijk ook naar het kwaliteitenspel van Peter Gerrickens Handleiding: beroepstaak 16 cursus v2 9 Copyright Edu Actief b.v. 2011

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

Werken aan eigen professionaliteit

Werken aan eigen professionaliteit Werken aan eigen professionaliteit > Inhoud > Cursus: Werken aan eigen professionaliteit 3 > Tekstbron: Werken aan eigen professionaliteit 23 > Project: De markt op met je kennis! 41 > Factor-E: Jij, als

Nadere informatie

Docentenhandleiding Cursus Emoties: Soms heerlijk! Soms lastig!

Docentenhandleiding Cursus Emoties: Soms heerlijk! Soms lastig! Docentenhandleiding Cursus Emoties: Soms heerlijk! Soms lastig! Over het leerpakket In deze cursus wordt vooral aandacht besteed aan omgaan met emoties. Het herkennen van de eigen emoties en die van een

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning Specificaties Medewerker Maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Onderzoeksvaardigheden Training In elk werkgebied kan onderzoek plaatsvinden. Voorbeelden: onderzoek naar het welzijn

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Basiscompetenties in de kinderopvang

Specificaties. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Basiscompetenties in de kinderopvang Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Beroepsproduct: Niveau: 3 Basiscompetenties in de kinderopvang Cursus Kinderopvang Fotoserie met een mondelinge toelichting

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

KD: Maatschappelijke Zorg 2012-2013 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

KD: Maatschappelijke Zorg 2012-2013 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Werken in een team: vergaderen en evalueren Training gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1: Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan De helpende zorg en welzijn

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met diversiteit in de beroepspraktijk Cursus De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Opvallend gedrag Cursus Kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, tienerwerk, naschoolse opvang,

Nadere informatie

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden.

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Professioneel intercultureel communiceren Training Kinderopvang Drie video-opnames van gesprekken, met tips

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Ontwikkelingspsychologie deel 2: Dreumes en peuter Soort: Werksituatie: Eindproduct: Cursus Kinderopvang, peuterspeelzaal Ingevuld ontwikkelingsschema

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! En dan wordt het gezellig.!

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! Helpen waar het

Nadere informatie

Docentenhandleiding - Cursus Bed opmaken

Docentenhandleiding - Cursus Bed opmaken Docentenhandleiding - Cursus Bed opmaken Over het leerpakket In deze cursus leert de student: een bed opmaken voor een zorgvrager, waarbij hij rekening houdt met de wensen en behoeftes van de zorgvrager.

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, welzijnsinstellingen

Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, welzijnsinstellingen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Preventieactiviteiten en rehabilitatie voor de doelgroep Cursus Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg,

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Training Muzisch-creatieve activiteiten kunnen op allerlei plaatsen in

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang

Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang >Specificaties Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit in de kinderopvang Cursus Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor het welzijn

Nadere informatie

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Conflicthantering Soort: Training Werksituatie Verschillende situaties Eindproduct Rollenspel Niveau: 3 KD: Maatschappelijke zorg 2012-2013 Kerntaak

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Docentenhandleiding Cursus Grensoverschrijdend gedrag: een probleem!

Docentenhandleiding Cursus Grensoverschrijdend gedrag: een probleem! Docentenhandleiding Cursus Grensoverschrijdend gedrag: een probleem! Over het leerpakket In deze cursus wordt vooral aandacht besteed aan het begrip grensoverschrijdend gedrag en hoe daar mee om te gaan.

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Gezondheid, ziekte en besmetting

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Gezondheid, ziekte en besmetting Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Gezondheid, ziekte en besmetting Cursus Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie:

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie: Specificaties Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Creëer een veilig seksueel klimaat Cursus PWJ Voorlichtingsprogramma voor een specifieke doelgroep Niveau: 4 KD:

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Helpen waar

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Peuterplusactiviteiten. Kinderopvang, peuterspeelzaal

Specificaties. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Peuterplusactiviteiten. Kinderopvang, peuterspeelzaal Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Peuterplusactiviteiten Project Kinderopvang, peuterspeelzaal Een vernieuwd activiteitenprogramma dat de ontwikkeling

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied Specificaties Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Begeleiden van muzisch-ludische activiteiten Training De medewerker maatschappelijke zorg, persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of persoonlijk

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

LEERLIJN HELPENDE ZORG EN WELZIJN BBL

LEERLIJN HELPENDE ZORG EN WELZIJN BBL LEERLIJN HELPENDE 013 ZORG EN WELZIJN BBL Inleiding Een aantal punten vooraf: Deze leerlijn is voor het beroepsgedeelte van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn (inclusief de uren). De algemene vakken

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Belangrijke levensgebeurtenissen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Belangrijke levensgebeurtenissen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Belangrijke levensgebeurtenissen Project Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Maatschappelijke Opvang,

Nadere informatie

Begeleiding van kind en ouders op de SEH. Leerdoelen. ontwikkeling. 20% van de patienten die een SEH bezoeken is jonger dan 16 jaar.

Begeleiding van kind en ouders op de SEH. Leerdoelen. ontwikkeling. 20% van de patienten die een SEH bezoeken is jonger dan 16 jaar. Begeleiding van kind en ouders op de SEH Module 3 vervolgopleiding SEH-vpk Monique Vermaas Verpleegkundige SEH UMCN st Radboud Leerdoelen Aan het eind van de les heeft de cursist kennis en inzicht in de

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 1 jaar Crebocode: 92640 Dossiercode: 22189 /92640 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2013

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

TRAJECT WELZIJN; ONTWIKKELING EN OPVOEDING_9789006815627_INHOUD_KORT

TRAJECT WELZIJN; ONTWIKKELING EN OPVOEDING_9789006815627_INHOUD_KORT TRAJECT WELZIJN; ONTWIKKELING EN OPVOEDING_9789006815627_INHOUD_KORT Thema 1 Inleiding op ontwikkeling en opvoeding 1 Begeleiden bij ontwikkeling 1.1 Begeleiden als kerntaak 1.2 Begeleiden bij ontwikkeling

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Indicatiestelling Zorg)

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek.

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 1 Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4 Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. Opleiding medewerker maatschappelijke 2 MZ 3 Medewerker maatschappelijke

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek.

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 1 Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4 Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. Opleiding medewerker maatschappelijke zorg 2 MZ 3 Medewerker maatschappelijke

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe ga ik

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Organiseren van zorg Niveau 3

Organiseren van zorg Niveau 3 Antwoorden stellingen Organiseren van zorg Niveau 3 NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Het zorgproces 1. De holistische mensvisie gaat uit van de hele mens. Lichamelijke, psychische en sociale aspecten

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. 2 Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. 2 Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Beroepsproduct: Religies in de wijk Project Kinderdagverblijf, bso Informatiemap, presentatie Niveau: 3 KD: Pedagogisch werker

Nadere informatie

Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid observeren

Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid observeren Opdracht Zelfredzaamheid observeren Wat ga je laten zien? Je gaat op je werk- of stageplaats twee kinderen of twee zorgvragers observeren met betrekking tot de zelfredzaamheid met betrekking tot: persoonlijke

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Opdracht Rapporteren goed en vlot

Opdracht Rapporteren goed en vlot Rapportage is een belangrijk onderdeel van je werk: het draagt bij tot een betere afstemming van de hulp of zorg aan je doelgroep. De helpende rapporteert meestal mondeling. Toch kan het zijn dat je je

Nadere informatie

Zorgboerderij, verpleeghuis, verzorgingstehuis, psychiatrisch centrum, dak- en thuislozencentrum, sociale werkplaats, diverse woonvormen

Zorgboerderij, verpleeghuis, verzorgingstehuis, psychiatrisch centrum, dak- en thuislozencentrum, sociale werkplaats, diverse woonvormen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Beroepsproduct: Levensboek Project Zorgboerderij, verpleeghuis, verzorgingstehuis, psychiatrisch centrum, dak- en thuislozencentrum,

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

k j J K R D J M C D R D J M

k j J K R D J M C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verpleegkundige KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verwerken

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BBL-traject 2009-2010 Thema Basiszorg 10 weken LLB Kerntaak 1 Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken Werkproces

Nadere informatie

Docentenhandleiding - Cursus Zorgvrager ondersteunen bij de toiletgang

Docentenhandleiding - Cursus Zorgvrager ondersteunen bij de toiletgang Docentenhandleiding - Cursus Zorgvrager ondersteunen bij de toiletgang Over het leerpakket In deze cursus leert de student hoe hij een zorgvrager kan ondersteunen bij de toiletgang. Hij leert ook welke

Nadere informatie

1 Lezen. 1.1 Lezen wat er staat. Lees eerst de tekst goed door en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden.

1 Lezen. 1.1 Lezen wat er staat. Lees eerst de tekst goed door en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden. 1 Lezen 1.1 Lezen wat er staat Lees eerst de tekst goed door en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden. Leren kun je op allerlei manieren doen. Je kunt een opleiding of cursus volgen, maar je

Nadere informatie

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 KD Maatschappelijke Zorg Werkproces 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding. Je ondersteunt de cliënt bij het realiseren

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker jeugdzorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek.

Pedagogisch medewerker jeugdzorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 1 Pedagogisch medewerker jeugdzorg niveau 3 & 4 Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 2 Pedagogisch medewerker 3 jeugdzorg Loopbaan en burgerschap

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht \ Thuiszorg Zorg en hulp bij u thuis BrabantZorg, met aandacht 2 Alle aandacht en zorg bij u thuis \ Thuiszorg Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45 Inhoud Voorwoord 7 Over de auteurs g 9 Redactionele verantwoording 11 1 Plannen van activiteiten 13 2 Werken in een groep 45 3 Werken met kinderen 60 4 Activiteiten begeleiden bij (psychogeriatrische)

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek.

Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 1 Pedagogisch medewerker niveau 3 & 4 Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 2 Pedagogisch medewerker 3 Loopbaan en burgerschap Oriëntatie op

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING BBL PW

PROJECTHANDLEIDING BBL PW PROJECTHANDLEIDING Proeve On your Proeven site BBL PW Werkproces 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt Werkproces 1.2: Schrijft een plan van aanpak Werkproces 2.1: Ondersteunt de cliënt

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders)

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Cursus op 13 en 27 maart en 10 april en 8 mei 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Voorlichtingsplan maken

Voorlichtingsplan maken OPDRACHTFORMULIER Voorlichtingsplan maken Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 is bestemd voor ouderen die al heel lang

Nadere informatie

Plannen van zorg Niveau 4

Plannen van zorg Niveau 4 Antwoorden stellingen Plannen van zorg Niveau 4 NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Wanneer wordt verpleegkundige zorg gegeven? 1. In de jaren zestig was professionele zorg erg duur, daarom werd

Nadere informatie

Ondersteuning bij leven met een beperking

Ondersteuning bij leven met een beperking Ondersteuning bij leven met een beperking Niet-aangeboren hersenletsel MEE Niet-aangeboren hersenletsel Raad en daad als het om mensen met NAH gaat Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) overkomt je. Door

Nadere informatie