2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen"

Transcriptie

1 MEMO Aan : Leden Woningbouwvereniging Amerongen Leden Adviesraad Volkshuisvesting Amerongen Leden Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Amerongen Bestuur Woningbouwvereniging Amerongen Leden Geschillencommissie Leden Commissie Leefbaarheid : Mieke Bastiaanssen / Pontefix Advocaten Van Datum : 19 februari 2010 Onderwerp : Wat betekent het Wetsvoorstel Maatschappelijke Onderneming voor Woningbouwvereniging Amerongen? Tijdens de informatiebijeenkomst van 15 februari 2010 hebben wij besproken wat het Wetsvoorstel voor de vereniging of stichting tot instandhouding van de maatschappelijke onderneming, voor Woningbouwvereniging Amerongen ( WBVA ) betekent. Deze notitie geeft op hoofdlijnen weer hetgeen besproken is en de uitkomsten daarvan. 1. Wettelijk kader WBVA: nu en straks Het huidige wettelijk kader waarbinnen WBVA opereert wordt enerzijds beheerst door publiekrechtelijke regels, waaronder Grondwet, Woningwet, BBSH en daarop gebaseerde MG s en anderzijds door privaatrechtelijke regels, zoals het verenigingenrecht dat is neergelegd in ons Burgerlijk Wetboek. Het toekomstige wettelijk kader voor WBVA zoals dat is aangekondigd zal enerzijds beheerst worden door publieke regelgeving, waaronder de Grondwet, een gewijzigde Woningwet, een gewijzigd BBSH en daarop gebaseerde MG s alsmede een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen Gedragscode. Anderzijds zullen voor de toekomst de privaatrechtelijke regels wijzigen als gevolg van een wijziging in het Burgerlijk Wetboek, waarin de vereniging en stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming zullen worden geïntroduceerd. Deze wijziging in het Burgerlijk Wetboek wordt voorgesteld door het Wetsvoorstel Maatschappelijke Onderneming (Wetsvoorstel MO). 2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen De huidige stand van zaken met betrekking tot het Wetsvoorstel voor de vereniging of stichting tot instandhouding van de maatschappelijke onderneming, dat op 6 juli 2009 door de Minister van Justitie naar de Tweede Kamer is gestuurd, is binnen WBVA bekend. De Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer heeft op 18 december 2009 verslag uitgebracht aan de Minister en de regering verzocht nader te onderbouwen in hoeverre het wetsvoorstel bijdraagt aan de verbetering van de maatschappelijke binding / verankering van organisaties in de semi-publieke sector. Op dit moment is het dus wachten op de reactie van Minister op dit verslag, die zo het zich laat aanzien binnen nu en een tweetal weken wordt verwacht. 1/ 8

2 Naar aanleiding van ons overleg met het Ministerie van Justitie (met de makers van het wetsvoorstel) begrijpen wij dat het nog steeds de planning is dat behandeling van het wetsvoorstel op korte termijn in de Tweede en Eerste Kamer geagendeerd is en dit jaar nog zal worden afgerond. Een en ander betekent dat het Ministerie van Justitie er nog steeds van uit gaat dat 1 januari 2011 het wetsvoorstel in werking zal treden. Vanuit de publieke regelgeving bezien is door het Ministerie van VROM ook een wijziging van de Woningwet en het BBSH aangekondigd. Dit wetsvoorstel c.a. ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State. Het Ministerie van VROM heeft aangekondigd dat ook de wijziging van de Woningwet en het BBSH per 1 januari 2011 in werking moet treden. Met het Wetsvoorstel MO beoogt de Minister van Justitie tegemoet te komen aan de ontwikkelingen die maatschappelijke organisaties doormaken, en de behoefte die er binnen de sectoren waarin maatschappelijke organisaties opereren bestaat, aan een nieuwe (eigen) rechtsvorm. Met maatschappelijke organisaties worden dan bedoeld: woningcorporaties, zorginstellingen, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. In grote lijnen behelst het wetsvoorstel een professionalisering van het interne toezicht binnen maatschappelijke organisaties (zoals een woningcorporatie) en daarmee een veranderende rol van de Raad van Toezicht (met een uitbreiding van zijn taak) en een veranderende rol van het bestuur. Voorts biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om te komen tot een uniformering en ordening van de relatie met bij de woningcorporatie betrokken belanghebbenden. Het wetsvoorstel MO behelst dus een wijziging van het Burgerlijk Wetboek. Naast de zes rechtsvormen zoals wij die kennen (stichting, vereniging, N.V., B.V., coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij) worden er twee nieuwe rechtsvormen geïntroduceerd, namelijk de vereniging tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming en de stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming. Op deze twee nieuwe rechtsvormen zullen de bepalingen van het verenigingen- en stichtingenrecht van toepassing zijn tenzij daarvan in de nieuwe regelgeving wordt afgeweken. Naast deze bepalingen uit het (gewijzigde) Burgerlijk Wetboek zullen op een woningcorporatie de regels van toepassing zijn zoals neergelegd in haar statuten en ook in de Gedragscode zoals voor de sector zal worden aangewezen. Het statutaire doel van de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming zal gericht dienen te zijn op een maatschappelijk belang. De maatschappelijke onderneming dient werkzaamheden te verrichten en diensten te verlenen ten behoeve van dat maatschappelijk belang. 3. Huidige structuur WBVA zelf De bestuurlijke structuur van WBVA is thans ingericht volgens het zogenaamde Raad van Toezicht-model (tweelagenstructuur). Het bestuur van WBVA wordt gevormd door de directeur / bestuurder. Op de directeur / bestuurder wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf personen. Daarnaast kent de vereniging een Algemene Ledenvergadering. Op dit moment is gebruikelijk dat op een vergadering van de Algemene Ledenvergadering ongeveer dertien leden (van de in totaal 142 leden, waarvan het merendeel huurders zijn) aanwezig zijn. Extern heeft WBVA een (samenwerkings)relatie met (de huurdersorganisatie) Huurdersplatform. WBVA kent tevens een Geschillencommissie en een Commissie Leefbaarheid. WBVA kent voorts een zogenaamde holdingstructuur. 2/ 8

3 De huidige structuur van WBVA zelf kan als volgt schematisch worden weergegeven: HUIDIGE SITUATIE: SCHEMATISCH: Raad van Toezicht (RvT) Bevoegdheid Bestuur beperkt doordat bepaalde bestuursbesluiten goedkeuring behoeven RvT Algemene Ledenvergadering S.O. Huurdersplatform Bestuur = directie Woningbouwvereniging Amerongen 4. Overzicht organen binnen WBVA: algemeen (nu en straks: onder het Wetsvoorstel MO) NU Intern Bestuur Raad van Toezicht (RvT) Algemene Ledenvergadering (ALV) Externe instanties Huurdersplatform (HPF) Adviesraad Volkshuisvesting Amerongen (AVA) Commissies STRAKS (MO AMERONGEN) Intern Bestuur Raad van Toezicht (RvT) Algemene Ledenvergadering (ALV) alleen bij verenigingenvariant Belanghebbendenvertegenwoordiging (BHV) Algemene Vergadering van Winstbewijshouders (AVW) niet bij woningcorporaties Externe instanties Huurdersplatform (HPF) Adviesraad Volkshuisvesting Amerongen (AVA) Commissies N.B. In de toekomstige situatie is de Belanghebbendenvertegenwoordiging (BHV) dus een nieuw verplicht orgaan binnen de woningcorporatie. N.B. Door de Minister van Justitie is reeds aangekondigd dat een woningcorporatie geen winstbewijzen mag gaan uitgeven. Derhalve noem ik hier wel de Algemene Vergadering van Winstbewijs- 3/ 8

4 houders (AVW) omdat deze als nieuw orgaan in het wetsvoorstel wordt genoemd, maar ga ik daar in het vervolg van deze notitie niet meer op in. 5. Concreet: Eerste orgaan: Bestuur (nu en straks: onder het wetsvoorstel MO) NU Benoeming et cetera Benoemd, geschorst en ontslagen door RvT Bevoegdheid Bestuur Bestuur bestuurt Bestuursbesluiten onderworpen aan goedkeuring RvT STRAKS (MO AMERONGEN) Benoeming et cetera Benoemd, geschorst en ontslagen door RvT Benoeming op basis van profielschets Profielschets ter beschikking stellen aan BHV Profielschets opgesteld door Bestuur / Algemene Ledenvergadering (ALV) en goedgekeurd door RvT Bevoegdheid Bestuur Bestuur bestuurt Bestuursbesluiten onderworpen aan goedkeuring RvT en/of goedkeuring of advies van andere organen 6. Concreet: Tweede orgaan: Raad van Toezicht (nu en straks: onder het wetsvoorstel MO) NU Benoeming et cetera Benoemd door Algemene Ledenvergadering (ALV) Geschorst door RvT Ontslagen door Algemene Ledenvergadering (ALV) Toezicht op beleid Bestuur Bestuur met raad terzijde staan Ondernemingsbelang STRAKS (MO AMERONGEN) Benoeming et cetera Benoemd door Raad van Toezicht (!) Benoeming op basis van profielschets Profielschets ter beschikking stellen aan BHV Profielschets opgesteld door RvT (!) Geschorst door RvT Ontslagen door Ondernemingskamer (!) Toezicht op beleid Bestuur en naleving Gedragscode Bestuur met raad terzijde staan Ondernemingsbelang, maatschappelijk belang, belang belanghebbenden Informatievoorziening door Bestuur Goedkeuringsrecht bestuursbesluiten 4/ 8

5 7. Derde orgaan: Algemene Ledenvergadering (ALV): let op: slechts aanwezig bij verenigingenvariant; niet bij stichtingenvariant (nu en straks: onder het wetsvoorstel MO) NU Besluit tot statutenwijziging Besluit tot ontbinding Benoemen leden RvT Ontslaan leden RvT Goedkeuren jaarstukken STRAKS (MO AMERONGEN) Besluit tot statutenwijziging Besluit tot ontbinding X X Statutair bepaald: vaststellen jaarstukken door RvT 8. Vierde orgaan: Belanghebbendenvertegenwoordiging (BHV): nieuw: in toekomstige situatie (onder het wetsvoorstel MO) Algemeen: benoeming, samenstelling et cetera Representatief voor belanghebbenden Aanwijzing van belanghebbenden in statuten BHV stelt reglement vast Door Bestuur betrokken bij beleidvorming en uitvoering beleid (informeren, overleg, advies) Adviesrecht bij bestuursbesluiten indien statutaire basis (regeling indien bestuursbesluit afwijkt van advies BHV) Adviesrecht bij besluit tot statutenwijziging Bevoegdheid bij Ondernemingskamer: - verzoek aanwijzing belanghebbenden / betrekken bij overleg - recht van enquête - verzoek tot ontslag lid RvT BHV laat bevoegdheden medezeggenschapsraden / andere vormen van overleg (denk aan Huurdersplatform) onverlet Recht om opmerkingen te maken op jaarrekening / jaarverslag 9. Wat betekent het Wetsvoorstel MO op hoofdlijnen voor WBVA? De rol van de RvT ondergaat verandering: de taken en bevoegdheden worden uitgebreid; daarnaast zullen vanuit de publieke regelgeving nadere eisen worden gesteld aan ondermeer opleiding, kwaliteiten en capaciteiten van leden van de RvT; De rol van het Bestuur ondergaat wijziging: het Bestuur neemt de ondernemingsbeslissingen, op het Bestuur wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht en de Belanghebbendenvertegenwoordiging toetst de legitimiteit van de ondernemingsbeslissingen doordat aan haar adviesrecht toekomt; Een nieuw orgaan: de Belanghebbendenvertegenwoordiging (BHV) moet worden ingesteld: van belang is hoe deze is samengesteld (welke belanghebbenden?); wie deze benoemt en hoe deze tot besluitvorming overgaat: in ieder geval komt de BHV adviesrecht toe; 5/ 8

6 De reeds beperkte rol ( van de Algemene Ledenvergadering wordt nog beperkter omdat aan haar niet meer toekomen het recht om leden van de RvT te benoemen en te ontslaan alsook (indien statutair bepaald) de jaarstukken vast te stellen. In dat verband zijn tijdens de informatiebijeenkomst concreet de navolgende 3 vragen ter gedachtevorming aan u voorgelegd: 1. MO Amerongen: vereniging of stichting? Het merendeel van de deelnemers heeft tijdens de bijeenkomst uitgesproken de voorkeur te geven aan de stichtingenvariant, met daarbij als belangrijkste overwegingen: dat de bevoegdheden van de ALV onder de nieuwe wetgeving tot een minimum beperkt zullen worden; dat ook in de huidige situatie van WBVA van de 142 leden slechts dertien op een vergadering van de ALV verschijnen: de vereniging leeft niet meer onder de leden; dat de BHV zoals deze wordt geïntroduceerd in de nieuwe wetgeving een zeer belangrijke rol wordt toegekend, waarbij vooraf invloed kan worden uitgeoefend op het beleid van het Bestuur. 2. Belanghebbendenvertegenwoordiging: - Welke samenstelling heeft de BHV? - Wie benoemt kiest de BHV? - Hoe besluit de BHV? - Welke bevoegdheden (adviesrecht et cetera) heeft de BHV? - Hoe verhoudt de BHV zich ten opzichte van de Algemene Ledenvergadering (ALV)? Gediscussieerd is tijdens de bijeenkomst over de belanghebbenden die wel of niet deel zouden moeten uitmaken van de BHV. Daarbij zijn onder meer aan bod gekomen: provincie en gemeente (overheden); huurders / bewoners / klanten (zittende huurders / bewoners, woningzoekenden, kopers voor Verkoop onder Voorwaarden (VOV); collega-corporaties; maatschappelijke organisaties op het terrein van zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid (denk aan AVA); het personeel van WBVA; banken, externe accountants, et cetera; overige deskundigen, zoals jurist, bouwdeskundige. De corporatie beslist zelf hoe zij haar BHV inricht. Denkbaar is dat de huidige leden van WBVA een rol spelen bij de samenstelling van de BHV en/of zitting nemen in de op te richten BHV. Voor wat betreft de bevoegdheden van de BHV geldt op grond van de nieuwe regelgeving dat de BHV in ieder geval een adviesrecht heeft als het gaat over een besluit tot statutenwijziging. Gesproken is ook over de mogelijke goedkeuringsbevoegdheid van de BHV in het kader van de vaststelling van een profielschets voor een lid van de RvT. 6/ 8

7 3. Hoe bakenen we bevoegdheden BHV af ten opzichte van RvT, Algemene Ledenvergadering (ALV) Huurdersplatform? Het is van wezenlijk belang om dit erg goed uit te werken, zo blijkt uit de informatiebijeenkomst. 10. Hoe ziet MO Amerongen er schematisch gezien uit? Twee mogelijkheden: MO Amerongen (verenigingenvariant) en MO Amerongen (stichtingenvariant) TOEKOMSTIGE SITUATIE: SCHEMATISCH MOGELIJKHEID 1 (STICHTINGENVARIANT) Raad van Toezicht (RvT) Bevoegdheid Bestuur beperkt doordat bepaalde bestuursbesluiten goedkeuring behoeven RvT Belanghebbendenvertegenwoordiging (BHV) S.O. Huurdersplatform Bestuur = directie Maatschappelijke Onderneming Amerongen (met rechtsvorm van een stichting) 7/ 8

8 TOEKOMSTIGE SITUATIE: SCHEMATISCH MOGELIJKHEID 2 (VERENIGINGENVARIANT) Raad van Toezicht (RvT) Bevoegdheid Bestuur beperkt doordat bepaalde bestuursbesluiten goedkeuring behoeven RvT Bestuur = directie Algemene Ledenvergadering Belanghebbendenvertegenwoordiging (BHV) S.O. Huurdersplatform Maatschappelijke Onderneming Amerongen (met rechtsvorm van een vereniging) 11. Hoe nu verder? De deelnemers aan de informatiebijeenkomst kunnen zich vinden in een verdere uitwerking van de MO Amerongen zoals besproken en hebben het Bestuur van WBVA verzocht dit verder op te pakken, met inachtneming van de aandachtspunten die in deze informatiebijeenkomst aan bod zijn gekomen. Bij de verdere uitwerking zullen deelnemers aan de informatiebijeenkomst die zich daartoe na afloop van de bijeenkomst bij Alice Hoogvliet hebben opgegeven, worden betrokken. Het is het voornemen van het Bestuur van WBVA om in april 2010 opnieuw een informatiebijeenkomst te houden, waarin over de concrete uitwerking van MO Amerongen verder kan worden gesproken. Voorafgaand aan die informatiebijeenkomst zal het Bestuur van WBVA met de Ministeries van VROM en Justitie over de vormgeving van MO Amerongen van gedachten hebben gewisseld. Afspraak daartoe is gepland eind maart / 8

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen Vastgesteld op 1 februari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Area Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

5.11 De coöperatie in de zorgsector

5.11 De coöperatie in de zorgsector 5.11 De coöperatie in de zorgsector mr. W.E. Kuiper en mr.drs. C.Ph. van der Winden 5.11.1 Inleiding 5.11.1.1 Algemeen Economische samenwerking voor en door de leden in de vorm van een coöperatie bestaat

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

7 Coöperatieve samenwerking in de zorg

7 Coöperatieve samenwerking in de zorg 7 Coöperatieve samenwerking in de zorg mr W.E. Kuiper 1 1 Inleiding 1.1 Algemeen Economische samenwerking voor en door de leden in de vorm van een coöperatie bestaat reeds geruime tijd. De aloude coöperatie

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Rijnhart Wonen Vastgesteld op 28 februari 2011 28 februari 2011 Reglement Raad van Toezicht 1/9 INHOUD Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement Artikel 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. Dit Reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

memo Geachte dames, mijne heren

memo Geachte dames, mijne heren Aan DEMRA T.a.v. de heer W. van Douwen de heer F. Schuitemaker Datum 13 februari 2012 de heer R. Petersen N.V. HVC T.a.v. mevrouw M. van Eerden De heer J. Beemsterboer Mevrouw M. Rademaker Van Michel Chatelin

Nadere informatie

Nota Op afstand verbonden

Nota Op afstand verbonden A gemeente Eindhoven Nota Actualisering deelnemingenbeleid VB - Veiligheid en Bestuur, BJA - Bestuurlijk en Juridisch Advies december 2013 Inboeknummer:14BST00018 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB

Nadere informatie

Reglement raad van commissarissen UWOON

Reglement raad van commissarissen UWOON Reglement raad van commissarissen UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur het bestuur van de Stichting als bedoeld

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. Woningstichting Heteren

Reglement Raad van Commissarissen. Woningstichting Heteren Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Reglement RvC Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende,

Nadere informatie

OVERZICHT CORPORATE GOVERNANCE IN NEDERLAND

OVERZICHT CORPORATE GOVERNANCE IN NEDERLAND OVERZICHT CORP ORATE GOVERNANCE IN NEDERLAND 2003-2013 IN OPDRACHT VAN DE MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCEE CODE Prof.mr.dr. Barbaraa Bier Prof.dr. Paul Frentrop Prof.dr. Mijntje Lückerath- Rovers

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding Toelichting ALGEMEEN 1. Inleiding Deze nota van wijziging regelt de herziening van het toezicht op de naleving van voorschriften door advocaten. Deze regeling is aangekondigd door de Staatssecretaris van

Nadere informatie

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014 juni 2014 NBA-handreiking 1126 NBA-handreiking 11xx Van toepassing op: Onderwerp De accountant die betrokken is bij juridische fusie en splitsing Datum: juni 2014 Status: Relevante regelgeving NBA-handreiking,

Nadere informatie