2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen"

Transcriptie

1 MEMO Aan : Leden Woningbouwvereniging Amerongen Leden Adviesraad Volkshuisvesting Amerongen Leden Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Amerongen Bestuur Woningbouwvereniging Amerongen Leden Geschillencommissie Leden Commissie Leefbaarheid : Mieke Bastiaanssen / Pontefix Advocaten Van Datum : 19 februari 2010 Onderwerp : Wat betekent het Wetsvoorstel Maatschappelijke Onderneming voor Woningbouwvereniging Amerongen? Tijdens de informatiebijeenkomst van 15 februari 2010 hebben wij besproken wat het Wetsvoorstel voor de vereniging of stichting tot instandhouding van de maatschappelijke onderneming, voor Woningbouwvereniging Amerongen ( WBVA ) betekent. Deze notitie geeft op hoofdlijnen weer hetgeen besproken is en de uitkomsten daarvan. 1. Wettelijk kader WBVA: nu en straks Het huidige wettelijk kader waarbinnen WBVA opereert wordt enerzijds beheerst door publiekrechtelijke regels, waaronder Grondwet, Woningwet, BBSH en daarop gebaseerde MG s en anderzijds door privaatrechtelijke regels, zoals het verenigingenrecht dat is neergelegd in ons Burgerlijk Wetboek. Het toekomstige wettelijk kader voor WBVA zoals dat is aangekondigd zal enerzijds beheerst worden door publieke regelgeving, waaronder de Grondwet, een gewijzigde Woningwet, een gewijzigd BBSH en daarop gebaseerde MG s alsmede een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen Gedragscode. Anderzijds zullen voor de toekomst de privaatrechtelijke regels wijzigen als gevolg van een wijziging in het Burgerlijk Wetboek, waarin de vereniging en stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming zullen worden geïntroduceerd. Deze wijziging in het Burgerlijk Wetboek wordt voorgesteld door het Wetsvoorstel Maatschappelijke Onderneming (Wetsvoorstel MO). 2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen De huidige stand van zaken met betrekking tot het Wetsvoorstel voor de vereniging of stichting tot instandhouding van de maatschappelijke onderneming, dat op 6 juli 2009 door de Minister van Justitie naar de Tweede Kamer is gestuurd, is binnen WBVA bekend. De Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer heeft op 18 december 2009 verslag uitgebracht aan de Minister en de regering verzocht nader te onderbouwen in hoeverre het wetsvoorstel bijdraagt aan de verbetering van de maatschappelijke binding / verankering van organisaties in de semi-publieke sector. Op dit moment is het dus wachten op de reactie van Minister op dit verslag, die zo het zich laat aanzien binnen nu en een tweetal weken wordt verwacht. 1/ 8

2 Naar aanleiding van ons overleg met het Ministerie van Justitie (met de makers van het wetsvoorstel) begrijpen wij dat het nog steeds de planning is dat behandeling van het wetsvoorstel op korte termijn in de Tweede en Eerste Kamer geagendeerd is en dit jaar nog zal worden afgerond. Een en ander betekent dat het Ministerie van Justitie er nog steeds van uit gaat dat 1 januari 2011 het wetsvoorstel in werking zal treden. Vanuit de publieke regelgeving bezien is door het Ministerie van VROM ook een wijziging van de Woningwet en het BBSH aangekondigd. Dit wetsvoorstel c.a. ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State. Het Ministerie van VROM heeft aangekondigd dat ook de wijziging van de Woningwet en het BBSH per 1 januari 2011 in werking moet treden. Met het Wetsvoorstel MO beoogt de Minister van Justitie tegemoet te komen aan de ontwikkelingen die maatschappelijke organisaties doormaken, en de behoefte die er binnen de sectoren waarin maatschappelijke organisaties opereren bestaat, aan een nieuwe (eigen) rechtsvorm. Met maatschappelijke organisaties worden dan bedoeld: woningcorporaties, zorginstellingen, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. In grote lijnen behelst het wetsvoorstel een professionalisering van het interne toezicht binnen maatschappelijke organisaties (zoals een woningcorporatie) en daarmee een veranderende rol van de Raad van Toezicht (met een uitbreiding van zijn taak) en een veranderende rol van het bestuur. Voorts biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om te komen tot een uniformering en ordening van de relatie met bij de woningcorporatie betrokken belanghebbenden. Het wetsvoorstel MO behelst dus een wijziging van het Burgerlijk Wetboek. Naast de zes rechtsvormen zoals wij die kennen (stichting, vereniging, N.V., B.V., coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij) worden er twee nieuwe rechtsvormen geïntroduceerd, namelijk de vereniging tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming en de stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming. Op deze twee nieuwe rechtsvormen zullen de bepalingen van het verenigingen- en stichtingenrecht van toepassing zijn tenzij daarvan in de nieuwe regelgeving wordt afgeweken. Naast deze bepalingen uit het (gewijzigde) Burgerlijk Wetboek zullen op een woningcorporatie de regels van toepassing zijn zoals neergelegd in haar statuten en ook in de Gedragscode zoals voor de sector zal worden aangewezen. Het statutaire doel van de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming zal gericht dienen te zijn op een maatschappelijk belang. De maatschappelijke onderneming dient werkzaamheden te verrichten en diensten te verlenen ten behoeve van dat maatschappelijk belang. 3. Huidige structuur WBVA zelf De bestuurlijke structuur van WBVA is thans ingericht volgens het zogenaamde Raad van Toezicht-model (tweelagenstructuur). Het bestuur van WBVA wordt gevormd door de directeur / bestuurder. Op de directeur / bestuurder wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf personen. Daarnaast kent de vereniging een Algemene Ledenvergadering. Op dit moment is gebruikelijk dat op een vergadering van de Algemene Ledenvergadering ongeveer dertien leden (van de in totaal 142 leden, waarvan het merendeel huurders zijn) aanwezig zijn. Extern heeft WBVA een (samenwerkings)relatie met (de huurdersorganisatie) Huurdersplatform. WBVA kent tevens een Geschillencommissie en een Commissie Leefbaarheid. WBVA kent voorts een zogenaamde holdingstructuur. 2/ 8

3 De huidige structuur van WBVA zelf kan als volgt schematisch worden weergegeven: HUIDIGE SITUATIE: SCHEMATISCH: Raad van Toezicht (RvT) Bevoegdheid Bestuur beperkt doordat bepaalde bestuursbesluiten goedkeuring behoeven RvT Algemene Ledenvergadering S.O. Huurdersplatform Bestuur = directie Woningbouwvereniging Amerongen 4. Overzicht organen binnen WBVA: algemeen (nu en straks: onder het Wetsvoorstel MO) NU Intern Bestuur Raad van Toezicht (RvT) Algemene Ledenvergadering (ALV) Externe instanties Huurdersplatform (HPF) Adviesraad Volkshuisvesting Amerongen (AVA) Commissies STRAKS (MO AMERONGEN) Intern Bestuur Raad van Toezicht (RvT) Algemene Ledenvergadering (ALV) alleen bij verenigingenvariant Belanghebbendenvertegenwoordiging (BHV) Algemene Vergadering van Winstbewijshouders (AVW) niet bij woningcorporaties Externe instanties Huurdersplatform (HPF) Adviesraad Volkshuisvesting Amerongen (AVA) Commissies N.B. In de toekomstige situatie is de Belanghebbendenvertegenwoordiging (BHV) dus een nieuw verplicht orgaan binnen de woningcorporatie. N.B. Door de Minister van Justitie is reeds aangekondigd dat een woningcorporatie geen winstbewijzen mag gaan uitgeven. Derhalve noem ik hier wel de Algemene Vergadering van Winstbewijs- 3/ 8

4 houders (AVW) omdat deze als nieuw orgaan in het wetsvoorstel wordt genoemd, maar ga ik daar in het vervolg van deze notitie niet meer op in. 5. Concreet: Eerste orgaan: Bestuur (nu en straks: onder het wetsvoorstel MO) NU Benoeming et cetera Benoemd, geschorst en ontslagen door RvT Bevoegdheid Bestuur Bestuur bestuurt Bestuursbesluiten onderworpen aan goedkeuring RvT STRAKS (MO AMERONGEN) Benoeming et cetera Benoemd, geschorst en ontslagen door RvT Benoeming op basis van profielschets Profielschets ter beschikking stellen aan BHV Profielschets opgesteld door Bestuur / Algemene Ledenvergadering (ALV) en goedgekeurd door RvT Bevoegdheid Bestuur Bestuur bestuurt Bestuursbesluiten onderworpen aan goedkeuring RvT en/of goedkeuring of advies van andere organen 6. Concreet: Tweede orgaan: Raad van Toezicht (nu en straks: onder het wetsvoorstel MO) NU Benoeming et cetera Benoemd door Algemene Ledenvergadering (ALV) Geschorst door RvT Ontslagen door Algemene Ledenvergadering (ALV) Toezicht op beleid Bestuur Bestuur met raad terzijde staan Ondernemingsbelang STRAKS (MO AMERONGEN) Benoeming et cetera Benoemd door Raad van Toezicht (!) Benoeming op basis van profielschets Profielschets ter beschikking stellen aan BHV Profielschets opgesteld door RvT (!) Geschorst door RvT Ontslagen door Ondernemingskamer (!) Toezicht op beleid Bestuur en naleving Gedragscode Bestuur met raad terzijde staan Ondernemingsbelang, maatschappelijk belang, belang belanghebbenden Informatievoorziening door Bestuur Goedkeuringsrecht bestuursbesluiten 4/ 8

5 7. Derde orgaan: Algemene Ledenvergadering (ALV): let op: slechts aanwezig bij verenigingenvariant; niet bij stichtingenvariant (nu en straks: onder het wetsvoorstel MO) NU Besluit tot statutenwijziging Besluit tot ontbinding Benoemen leden RvT Ontslaan leden RvT Goedkeuren jaarstukken STRAKS (MO AMERONGEN) Besluit tot statutenwijziging Besluit tot ontbinding X X Statutair bepaald: vaststellen jaarstukken door RvT 8. Vierde orgaan: Belanghebbendenvertegenwoordiging (BHV): nieuw: in toekomstige situatie (onder het wetsvoorstel MO) Algemeen: benoeming, samenstelling et cetera Representatief voor belanghebbenden Aanwijzing van belanghebbenden in statuten BHV stelt reglement vast Door Bestuur betrokken bij beleidvorming en uitvoering beleid (informeren, overleg, advies) Adviesrecht bij bestuursbesluiten indien statutaire basis (regeling indien bestuursbesluit afwijkt van advies BHV) Adviesrecht bij besluit tot statutenwijziging Bevoegdheid bij Ondernemingskamer: - verzoek aanwijzing belanghebbenden / betrekken bij overleg - recht van enquête - verzoek tot ontslag lid RvT BHV laat bevoegdheden medezeggenschapsraden / andere vormen van overleg (denk aan Huurdersplatform) onverlet Recht om opmerkingen te maken op jaarrekening / jaarverslag 9. Wat betekent het Wetsvoorstel MO op hoofdlijnen voor WBVA? De rol van de RvT ondergaat verandering: de taken en bevoegdheden worden uitgebreid; daarnaast zullen vanuit de publieke regelgeving nadere eisen worden gesteld aan ondermeer opleiding, kwaliteiten en capaciteiten van leden van de RvT; De rol van het Bestuur ondergaat wijziging: het Bestuur neemt de ondernemingsbeslissingen, op het Bestuur wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht en de Belanghebbendenvertegenwoordiging toetst de legitimiteit van de ondernemingsbeslissingen doordat aan haar adviesrecht toekomt; Een nieuw orgaan: de Belanghebbendenvertegenwoordiging (BHV) moet worden ingesteld: van belang is hoe deze is samengesteld (welke belanghebbenden?); wie deze benoemt en hoe deze tot besluitvorming overgaat: in ieder geval komt de BHV adviesrecht toe; 5/ 8

6 De reeds beperkte rol ( van de Algemene Ledenvergadering wordt nog beperkter omdat aan haar niet meer toekomen het recht om leden van de RvT te benoemen en te ontslaan alsook (indien statutair bepaald) de jaarstukken vast te stellen. In dat verband zijn tijdens de informatiebijeenkomst concreet de navolgende 3 vragen ter gedachtevorming aan u voorgelegd: 1. MO Amerongen: vereniging of stichting? Het merendeel van de deelnemers heeft tijdens de bijeenkomst uitgesproken de voorkeur te geven aan de stichtingenvariant, met daarbij als belangrijkste overwegingen: dat de bevoegdheden van de ALV onder de nieuwe wetgeving tot een minimum beperkt zullen worden; dat ook in de huidige situatie van WBVA van de 142 leden slechts dertien op een vergadering van de ALV verschijnen: de vereniging leeft niet meer onder de leden; dat de BHV zoals deze wordt geïntroduceerd in de nieuwe wetgeving een zeer belangrijke rol wordt toegekend, waarbij vooraf invloed kan worden uitgeoefend op het beleid van het Bestuur. 2. Belanghebbendenvertegenwoordiging: - Welke samenstelling heeft de BHV? - Wie benoemt kiest de BHV? - Hoe besluit de BHV? - Welke bevoegdheden (adviesrecht et cetera) heeft de BHV? - Hoe verhoudt de BHV zich ten opzichte van de Algemene Ledenvergadering (ALV)? Gediscussieerd is tijdens de bijeenkomst over de belanghebbenden die wel of niet deel zouden moeten uitmaken van de BHV. Daarbij zijn onder meer aan bod gekomen: provincie en gemeente (overheden); huurders / bewoners / klanten (zittende huurders / bewoners, woningzoekenden, kopers voor Verkoop onder Voorwaarden (VOV); collega-corporaties; maatschappelijke organisaties op het terrein van zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid (denk aan AVA); het personeel van WBVA; banken, externe accountants, et cetera; overige deskundigen, zoals jurist, bouwdeskundige. De corporatie beslist zelf hoe zij haar BHV inricht. Denkbaar is dat de huidige leden van WBVA een rol spelen bij de samenstelling van de BHV en/of zitting nemen in de op te richten BHV. Voor wat betreft de bevoegdheden van de BHV geldt op grond van de nieuwe regelgeving dat de BHV in ieder geval een adviesrecht heeft als het gaat over een besluit tot statutenwijziging. Gesproken is ook over de mogelijke goedkeuringsbevoegdheid van de BHV in het kader van de vaststelling van een profielschets voor een lid van de RvT. 6/ 8

7 3. Hoe bakenen we bevoegdheden BHV af ten opzichte van RvT, Algemene Ledenvergadering (ALV) Huurdersplatform? Het is van wezenlijk belang om dit erg goed uit te werken, zo blijkt uit de informatiebijeenkomst. 10. Hoe ziet MO Amerongen er schematisch gezien uit? Twee mogelijkheden: MO Amerongen (verenigingenvariant) en MO Amerongen (stichtingenvariant) TOEKOMSTIGE SITUATIE: SCHEMATISCH MOGELIJKHEID 1 (STICHTINGENVARIANT) Raad van Toezicht (RvT) Bevoegdheid Bestuur beperkt doordat bepaalde bestuursbesluiten goedkeuring behoeven RvT Belanghebbendenvertegenwoordiging (BHV) S.O. Huurdersplatform Bestuur = directie Maatschappelijke Onderneming Amerongen (met rechtsvorm van een stichting) 7/ 8

8 TOEKOMSTIGE SITUATIE: SCHEMATISCH MOGELIJKHEID 2 (VERENIGINGENVARIANT) Raad van Toezicht (RvT) Bevoegdheid Bestuur beperkt doordat bepaalde bestuursbesluiten goedkeuring behoeven RvT Bestuur = directie Algemene Ledenvergadering Belanghebbendenvertegenwoordiging (BHV) S.O. Huurdersplatform Maatschappelijke Onderneming Amerongen (met rechtsvorm van een vereniging) 11. Hoe nu verder? De deelnemers aan de informatiebijeenkomst kunnen zich vinden in een verdere uitwerking van de MO Amerongen zoals besproken en hebben het Bestuur van WBVA verzocht dit verder op te pakken, met inachtneming van de aandachtspunten die in deze informatiebijeenkomst aan bod zijn gekomen. Bij de verdere uitwerking zullen deelnemers aan de informatiebijeenkomst die zich daartoe na afloop van de bijeenkomst bij Alice Hoogvliet hebben opgegeven, worden betrokken. Het is het voornemen van het Bestuur van WBVA om in april 2010 opnieuw een informatiebijeenkomst te houden, waarin over de concrete uitwerking van MO Amerongen verder kan worden gesproken. Voorafgaand aan die informatiebijeenkomst zal het Bestuur van WBVA met de Ministeries van VROM en Justitie over de vormgeving van MO Amerongen van gedachten hebben gewisseld. Afspraak daartoe is gepland eind maart / 8

Rapport wetsvoorstel op de Maatschappelijke Onderneming Onderzoek naar de effecten op het bestuur van Woningcorporaties

Rapport wetsvoorstel op de Maatschappelijke Onderneming Onderzoek naar de effecten op het bestuur van Woningcorporaties Rapport wetsvoorstel op de Maatschappelijke Onderneming Onderzoek naar de effecten op het bestuur van Woningcorporaties 9 november 2009 Boekel De Nerée N.V. Gustav Mahlerplein 2 Postbus 75510 1070 AM Amsterdam

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA Reglement Raad van Toezicht SPA Versie 1 juli 2016 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Statuten Stichting Brederode Wonen

Statuten Stichting Brederode Wonen Statuten Stichting Brederode Wonen NAAM en VOORGESCHIEDENIS Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Brederode Wonen. 2. De stichting is ontstaan door omzetting van de vereniging Brederode Wonen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Belanghebbendenvertegenwoordiging BHV

Belanghebbendenvertegenwoordiging BHV Belanghebbendenvertegenwoordiging BHV Amerongen 10 november 2011 Alice Hoogvliet-Legendal Versie 1.4.. Pagina 1 van 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 TIJDLIJN - samenvatting 3 ACHTERGROND 3.1 WBV Amerongen

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING STADGENOOT

STATUTEN STICHTING STADGENOOT STATUTEN STICHTING STADGENOOT NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Stadgenoot. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. DOEL EN WERKGEBIED Artikel 2 De stichting

Nadere informatie

Aanpassing statuten Bouwvereniging Woningzorg.! Informele verkenning 7 juni 2017! Philp van Oss, kandidaat-notaris

Aanpassing statuten Bouwvereniging Woningzorg.! Informele verkenning 7 juni 2017! Philp van Oss, kandidaat-notaris Aanpassing statuten Bouwvereniging Woningzorg! Informele verkenning 7 juni 2017! Philp van Oss, kandidaat-notaris Indeling 1. De vereniging in het algemeen 2. Bouwvereniging Woningzorg 3. Conclusie 4.

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur in

Nadere informatie

Directiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel

Directiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel Directiestatuut Woonstichting St. Joseph Boxtel september 2010 September 2010 1 Directiestatuut Woonstichting St. Joseph In deze notitie zijn de formele verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en Bestuurder

Nadere informatie

32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête

32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête T WEEDE K AMER DER STATEN- 2 G ENERAAL Vergaderjaar 2010-2011 32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College.

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College. *13.15375* Behandelend ambtenaar: C. Houtenbos Afdeling/cluster: afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/cluster JOS Telefoonnr.: 0591-535387 Portefeuillehouder: Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 274 Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

LONGFONDS STICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

LONGFONDS STICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT LONGFONDS STICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Leusden, 22 april2008 Amersfoort, 1 juli 2013: aanpassing i.v.m. migratie Astma Fonds naar Longfonds INHOUDSOPGAVE I. Overwegingen II. Samenvatting statuten

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 08-06-2005) Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

1. Principes die ten grondslag liggen aan de profielschets voor de Leden van de Raad van Commissarissen alsmede algemeen kwaliteitsprofiel

1. Principes die ten grondslag liggen aan de profielschets voor de Leden van de Raad van Commissarissen alsmede algemeen kwaliteitsprofiel Rollen en Profielen Raad van Commissarissen Woningstichting Nijkerk Dit memorandum is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Nijkerk (WSN) op 17 december

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting. Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs gevestigd te Haarlem

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting. Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs gevestigd te Haarlem Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs gevestigd te Haarlem Na statutenwijziging de dato 9 november 2009 verleden voor mr. A. Helmig notaris te Haarlem.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 MR. J.B.H. THIEL Ondernemingsrechtadviseur NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Op 12 mei 2011 heeft de Koningin aan de Tweede Kamer aangeboden 'een voorstel

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Op basis van de statuten en de samenwerkingsovereenkomst Dit document biedt een overzicht van enkele passages uit de statuten en de samenwerkingsovereenkomst,

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag Profielschets Raad van Commissarissen woningstichting Het Grootslag 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie inzake het voorstel van wet Herziening van de regels over toegelaten instellingen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

11 november secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus BA Den Haag - tel fax

11 november secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus BA Den Haag - tel fax Advies inzake wetsvoorstel 32003, wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming (het wetsvoorstel)

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

Notitie toezicht openbaar onderwijs

Notitie toezicht openbaar onderwijs Notitie toezicht openbaar onderwijs 1. Taak/verantwoordelijkheid gemeente...1 2. Taakafbakening met Centrum financiële instellingen...1 3. Probleemstelling...2 4. Verbetervoorstellen...2 5. Conclusie en

Nadere informatie

Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs Gemeente De Wolden. Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden

Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs Gemeente De Wolden. Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden De Wolden, 29 oktober 2009 1 Inleiding Vanaf het moment dat de gemeente het openbaar basisonderwijs vermogensrechtelijk heeft verzelfstandigd,

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever.

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever. REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities Bestuur: Ondernemingsraad: Pensioenreglement: Statuten: Uitvoeringsovereenkomst: Vereniging van gepensioneerden:

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Statuten(wijzigingen) woningcorporaties. Algemeen

Statuten(wijzigingen) woningcorporaties. Algemeen Statuten(wijzigingen) woningcorporaties Algemeen Artikel 23, derde lid, Woningwet (verzoek goedkeuring) De toegelaten instelling en een met haar verbonden onderneming behoeft voor de wijziging van haar

Nadere informatie

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 24 februari 2016 Registratienummer: TB16.5527469 Agendapunt: 10 Onderwerp: Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland Voorstel: I.

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7315/9 Onderwerp Zaaknr.: 7315 informele zienswijze inzake een bepaalde vorm van bestuurlijke fusie Dit is een geanonimiseerde

Nadere informatie

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 10 de januari 2014, no. 14/0032, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening corporate governance. Op voordracht van

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

lid Raad van Toezicht

lid Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Langedijk is een kleine actieve woningcorporatie in de gemeente Langedijk. Met rond 1.400 huurwoningen en 250 Koopgarantwoningen de grootste sociale verhuurder in deze gemeente. De

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

Toezichtkaders Woningstichting Het Grootslag

Toezichtkaders Woningstichting Het Grootslag Toezichtkaders Woningstichting Het Grootslag Inhoud Inhoud... 1 1 Uitgangspunten besturing, toezicht en responsiviteit... 2 1.1 Generiek kader en systeem-ankers van de governance... 2 1.2 Spelers en rolverdeling...

Nadere informatie

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland.

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland. Statuten habion Artikel 1 Naam De stichting is genaamd: stichting Habion. Artikel 2 Zetel De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Artikel 3 Doel De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam

Nadere informatie

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie ons kenmerk: afdeling: WEB0704616/27 Economie bijlage(n): behandeld door: 2 (statenvoorstel + statuten)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0103 Rv. nr.: 11.0103 B en W-besluit d.d.: 11-10-2011 B en W-besluit nr.: 11.0995 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Statutenwijziging Stichting Openbaar Primair en Speciaal

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007 goed bestuur universiteiten 2007 Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Naleving en handhaving van de code goed bestuur...4 2. Het college van bestuur...4 2.1 Taak en werkwijze...5 2.2 Bezoldiging en benoeming...6

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG September 2015 Reglement van DE RAAD VAN TOEZICHT BEGRIPSBEPALINGEN... 2 INLEIDING... 3 SAMENSTELLING

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Nadere taakomschrijving en regeling van werkzaamheden Raad van Toezicht Stichting Kinderorganisatie Spaarne

Reglement Raad van Toezicht. Nadere taakomschrijving en regeling van werkzaamheden Raad van Toezicht Stichting Kinderorganisatie Spaarne Reglement Raad van Toezicht Nadere taakomschrijving en regeling van werkzaamheden Raad van Toezicht Stichting Kinderorganisatie Spaarne Inleiding In dit reglement werkt de raad van toezicht in aanvulling

Nadere informatie