Koninklijke KPN N.V. Agenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninklijke KPN N.V. Agenda"

Transcriptie

1 Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 13 april 2010 om 14:00 uur in het KPN Telehouse, La Guardiaweg 5 te Amsterdam. Aandeelhouders worden bovendien uitgenodigd voor een informele bijeenkomst voorafgaand aan de vergadering. Tijdens deze bijeenkomst zullen presentaties worden gegeven over de producten en diensten van KPN en het MVO beleid. Aandeelhouders zijn dan ook vanaf 12:30 uur van harte welkom in het KPN Telehouse. De presentaties worden vanaf 13:00 uur gegeven. De vergadering begint om 14:00 uur. AGENDA 1. Opening en mededelingen Terugblik op Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar Stand van zaken Corporate Governance Jaarrekening over het boekjaar Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2009 (Besluit) 5. Toelichting op het financieel en dividendbeleid 6. Voorstel tot het vaststellen van het dividend over het boekjaar 2009 (Besluit) Verlenen van decharge 7. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit) 8. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit) Vennootschapsrechtelijke zaken 9. Voorstel tot benoeming van de accountant (Besluit) Bezoldiging 10. Voorstel tot het wijzigen van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur (Besluit) Samenstelling Raad van Bestuur 11. Mededeling over de verlenging van de arbeidsovereenkomsten met de heer Blok en de heer Coopmans als leden van de Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Commissarissen 12. Mededeling over vacatures in de Raad van Commissarissen die in 2011 zullen ontstaan 13. Mededeling over de wijziging in de samenstelling van de commissies van de Raad van Commissarissen Aandelen 14. Voorstel tot het verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (Besluit) 15. Voorstel tot kapitaalvermindering door intrekking van eigen aandelen (Besluit) Overig 16. Rondvraag en sluiting

2 Agenda Toelichting op de agenda Agendapunt 2 Agendapunt 3 Agendapunt 4 - Besluit Agendapunt 5 Agendapunt 6 - Besluit De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de prestaties van de onderneming in Aansluitend wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd om deze prestaties, die ook zijn beschreven in het Jaarverslag 2009, te bespreken. Onder dit punt kan ook het Bericht van de Raad van Commissarissen aan de orde worden gesteld. In het Jaarverslag is beschreven op welke wijze KPN de Nederlandse Corporate Governance Code (zoals geactualiseerd door de Commissie Frijns) naleeft. Tevens heeft KPN het Profiel van de Raad van Commissarissen in lijn gebracht met de best practice-bepalingen uit de Corporate Governance Code. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt uitgenodigd het hoofdstuk Corporate Governance uit het Jaarverslag en het gewijzigde Profiel van de Raad van Commissarissen te bespreken. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening van Koninklijke KPN N.V. over het boekjaar 2009 vast te stellen. De Raad van Bestuur geeft een toelichting op het financieel, dividend- en reserveringsbeleid van Koninklijke KPN N.V., zoals beschreven in het Jaarverslag over het boekjaar Op 22 februari 2010 heeft de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een bedrag van EUR miljoen uit de winst aan de overige reserves toegewezen. Het resterende deel van de winst over 2009, een bedrag van EUR miljoen, is beschikbaar voor dividenduitkering. In augustus 2009 is een interimdividend van EUR 0,23 per gewoon aandeel uitgekeerd aan alle houders van gewone aandelen, in totaal EUR 375 miljoen. Het resterende bedrag van de winst over 2009 dat beschikbaar is voor de uitkering van een slotdividend, is derhalve EUR 728 miljoen. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om over 2009 een totaaldividend van EUR 0,69 per gewoon aandeel vast te stellen. Na aftrek van het interimdividend van EUR 0,23 per gewoon aandeel bedraagt het slotdividend EUR 0,46 per gewoon aandeel. Het slotdividend over het jaar 2009 zal, met inachtneming van artikel 37 van de statuten, betaalbaar worden gesteld op 23 april 2010, 8 werkdagen na de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De uitbetalingsratio van dit dividend bedraagt 51% van de nettowinst over Agendapunt 7 - Besluit Agendapunt 8 - Besluit Agendapunt 9 - Besluit Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2009, voorzover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2009, voorzover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt. De Raad van Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. opdracht te verstrekken tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar KPN Agenda Agenda/Toelichting op de agenda

3 Agendapunt 10 - Besluit Het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur is op 15 april 2005 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurd. In de jaren 2006, 2007 en 2008 zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wijzigingen op het lange termijn beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur aangenomen. In verband met vernieuwde inzichten met betrekking tot aandelen verband houdend met een (hypothetische) overnamesituatie ( change of control ), wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om het huidige bezoldigingsbeleid op dit punt aan te passen. Voor een volledig overzicht van de bezoldiging wordt verwezen naar het remuneratierapport, dat deel uitmaakt van het Jaarverslag. De voorgestelde change of control regeling is zodanig opgesteld, dat het management een beloning ontvangt die hen stimuleert om rekening te houden met de belangen van alle belanghebbenden in een dergelijke change of control situatie, in overeenstemming met Nederlands recht. Dit resulteert in een formule voor een versnelde toekenning van voorwaardelijke aandelen, waarvan de koers berekend wordt als het gemiddelde van i) de gemiddelde aandelenkoers gedurende 70 dagen voorafgaand aan de eerste publieke mededelingen inzake een change of control en ii) de gemiddelde aandelenkoers van een 50 dagen periode voordat een overeenkomst definitief wordt gesloten. De van toepassing zijnde Total Shareholder Return (TSR) ranking die ten grondslag ligt aan het toegepaste vestingspercentage, wordt 1 dag voor de eerste publieke mededelingen inzake een change of control vastgesteld. Vesting geschiedt overeenkomstig het geldende plan voor de variabele lange termijnbeloning en is onderhevig aan de discretionaire bevoegdheid van de Raad van Commissarissen om buitengewone prestaties van het management te belonen en de uitkomst overeenkomstig aan te passen. Agendapunt 11 Agendapunt 12 Agendapunt 13 De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de arbeidsovereenkomsten met de heren Blok en Coopmans te verlengen volgend op de afloop van hun eerste benoemingstermijn in Informatie betreffende de heren Blok en Coopmans is aan het slot van deze toelichting opgenomen. Op 26 januari 2010 kondigde de Raad van Commissarissen het vertrek aan van de heer Miller per 1 februari Dit vertrek heeft geleid tot een herverdeling van de portefeuilles in de Raad van Bestuur. De heer Blok heeft de verantwoordelijkheid voor de internationale activiteiten van KPN op zich genomen, bestaande uit Mobile International en ibasis, dat internationale wholesalediensten over vaste verbindingen levert. De heer Coopmans heeft de alle Nederlandse telecomactiviteiten van KPN in portefeuille genomen en is daardoor verantwoordelijk geworden voor alle vaste, mobiele en tv-diensten voor zowel de consumenten- en de zakelijke alsook de wholesalemarkten. ICT-dienstverlener Getronics rapporteert rechtstreeks aan bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer. De heer Jager treedt bij het sluiten van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders af als lid van de Raad van Commissarissen en heeft besloten dat hij niet beschikbaar is voor herbenoeming. De heer Streppel, de heer Bischoff en mevrouw Hooymans zullen bij het sluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2011 het einde van hun zittingsduur van vier jaar bereiken en derhalve aftreden. In de loop van dit jaar zullen zij alle drie aangeven of zij beschikbaar zijn voor herbenoeming. Zoals reeds eerder aangekondigd volgt de heer Streppel aan het einde van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Risseeuw op als voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPN. De heer Routs zal de heer Streppel opvolgen als vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. Naar aanleiding hiervan, alsook vanwege de beslissing van de heer Jager om zich niet beschikbaar te stellen voor herbenoeming, zal de samenstelling van een aantal raadscommissies na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders veranderen. Het Audit Committee zal bestaan uit de heer Haank (voorzitter), de heer Bischoff, en mevrouw Van Lier Lels. Het Nominating and Corporate Governance Committee zal bestaan uit de leden de heer Streppel (voorzitter), de heer Routs, de heer Risseeuw en mevrouw Hooymans. Het Remuneration and Organizational Development Committee zal bestaan uit de heer Routs (voorzitter), de heer Streppel, de heer Risseeuw en mevrouw Hooymans. 3 KPN Agenda Agenda/Toelichting op de agenda

4 Agendapunt 14 Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen gedurende een periode van 18 maanden, eindigend op 13 oktober 2011¹. Het aantal te verkrijgen aandelen is beperkt tot het maximum dat de onderneming op enig moment op grond van de wet of de statuten aan eigen aandelenkapitaal mag houden. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid de verkregen aandelen in te trekken zoals wordt voorgesteld onder agendapunt 15. In de praktijk kan dit betekenen dat de vennootschap maximaal 10% van haar eigen geplaatste aandelen verwerft, deze aandelen intrekt, en vervolgens nog eens 10% verwerft. De aandelen kunnen worden verkregen via de beurs of anderszins voor een prijs per aandeel van minimaal EUR 0,01 en maximaal het hoogste van (i) de Beurskoers, vermeerderd met 10% en (ii), wanneer aandelen worden verkregen als onderdeel van een aandeleninkoopprogramma met een enkele tegenpartij of via een financieel intermediair, het gemiddelde van de Gewogen Gemiddelde Koersen ( Volume Weighted Average Share Price ) gedurende de looptijd van het betreffende aandeleninkoopprogramma. De Beurskoers is gedefinieerd als de gemiddelde slotkoers van aandelen in de vennootschap volgens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. over de vijf aan de dag van verkrijging voorafgaande beursdagen. De Gewogen Gemiddelde Koers is gedefinieerd als de gewogen gemiddelde koers van aandelen in de vennootschap gedurende de handel op Euronext Amsterdam N.V. tussen uur (CET) en uur (CET) gecorrigeerd voor zogenaamde block trades, cross trades en auction trades. Besluiten van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Agendapunt 15 - Besluit De Raad van Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van eigen aandelen². Het op grond van dit besluit in te trekken aantal aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Dit aantal is beperkt tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal, zoals dit blijkt uit de jaarrekening Bovendien kunnen slechts aandelen worden ingetrokken die door de vennootschap in haar eigen kapitaal worden gehouden. Het bedrag van de kapitaalvermindering zal steeds blijken uit het desbetreffende besluit van de Raad van Bestuur dat wordt gedeponeerd bij het Handelsregister in Den Haag. Daarnaast wordt de intrekking voorgesteld van alle eigen aandelen die de vennootschap tot en met vrijdag 9 april 2010 onder het huidige inkoopprogramma voor eigen aandelen³ heeft ingekocht en welk aantal tijdens de vergadering zal worden medegedeeld. ¹ Overeenkomstig het bepaalde in artikel 98 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 15 van de statuten. ² Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten. ³ Zoals aangekondigd op 26 januari KPN Agenda Agenda/Toelichting op de agenda

5 Agenda Aanvullende informatie over de heer E. Blok en de heer J.B.P. Coopmans Mr E. Blok Geboortejaar: 1957 Huidige functie(s): Managing Director International Voormalige posities: De heer Blok is sinds 1983 werkzaam bij KPN en heeft diverse managementfuncties bekleed. Hij was onder meer directeur van de afdelingen Carrier Services, Corporate Networks en Operator Vaste Net, verantwoordelijk voor Corporate Strategy & Innovation, en laatstelijk Chief Operating Officer van divisie Vast. Eelco Blok is op 1 juni 2006 toegetreden tot de Raad van Bestuur van KPN en was tot 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de divisie Vast. Vanaf 1 januari 2007 tot 1 februari 2010 was hij verantwoordelijk voor de segmenten Zakelijke Markt, Wholesale & Operations en per 1 oktober 2007 was daar Getronics aan toegevoegd. Nationaliteit: Nederlandse KPN-aandelen: 173,667 ¹ Opleiding: De heer Blok heeft zijn doctoraal Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en zijn doctoraal Bedrijfskunde aan de Interfaculteit van de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit behaald. Andere posities: De heer Blok is lid van de Raad van Commissarissen van Reggefiber Group B.V., lid van de Raad van Bestuur van ICT-Office, non-executive lid van de Raad van Bestuur van ibasis en tot februari 2009 was hij lid van de Raad van Commissarissen van Getronics. Reden tot voordracht: De heer Blok heeft meer dan 25 jaar ervaring bij KPN in zowel vast als mobiel. Op basis hiervan en zijn capaciteiten en internationale ervaring met ibasis en Getronics is de heer Blok een bijzonder geschikte kandidaat om de volgende stap van de strategie van Mobile International uit te voeren. Mr J.B.P. Coopmans Geboortejaar: 1965 Huidige functie(s): Managing Director Nederland Voormalige posities: De heer Coopmans bekleedde diverse (commerciële) managementfuncties bij Unilever. In 1998 werd hij benoemd tot algemeen directeur van DiverseyLever. In september 2000 werd hij benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van IgloMora en vanaf 2004 was hij bestuursvoorzitter van Unilever de Mexico. Baptiest Coopmans is op 11 september 2006 toegetreden tot de Raad van Bestuur. Sinds 1 januari 2007 was hij verantwoordelijk voor het segment Consumentenmarkt in Nederland. Nationaliteit: Nederlandse Aandelen: 161,488 ² Opleiding: De heer Coopmans is afgestudeerd als ingenieur Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Andere posities: Geen Redenen tot voordracht: Sinds de heer Coopmans in september 2006 begonnen is bij KPN, heeft hij belangrijke resultaten geboekt in het verbeteren van KPN s concurrentiepositie in de consumentenmarkt, in het vereenvoudigen van de organisatie en in het laten groeien van de winstgevendheid. Er zijn nog veel mogelijkheden voor verdere kostenreducties en vereenvoudigingen in Nederland en de heer Coopmans wordt gezien als de juiste persoon voor deze functie. ¹ De heer Blok bezit bovendien privé 287 KPN-aandelen. ² De heer Coopmans bezit privé 200 KPN opties en 100 aandelen die hij op de effectenbeurs heeft aangekocht. 5 KPN Agenda Agenda/Toelichting op de agenda

Agenda 2015. 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening

Agenda 2015. 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening AGENDA 2015 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN CORBION NV DATUM 22 mei 2015 TIJD 10.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 2 CORBION AGENDA 2015

Nadere informatie

Agenda voor de jaarvergadering, te houden op vrijdag 11 mei 2012 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

Agenda voor de jaarvergadering, te houden op vrijdag 11 mei 2012 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen Koninklijke DSM N.V. Agenda AVA 2012 Agenda voor de jaarvergadering, te houden op vrijdag 11 mei 2012 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie

voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen Koninklijke DSM N.V. AGENDA AVA 2011 voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

AVA 2013 - Toelichting op de agenda

AVA 2013 - Toelichting op de agenda Toelichting op de Agenda voor de Jaarvergadering van Koninklijke DSM N.V. te houden op 3 mei 2013 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2012 De Raad van Bestuur zal een toelichting

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 Koninklijke Ahold N.V.

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 Koninklijke Ahold N.V. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 Koninklijke Ahold N.V. Woensdag 17 april 2013 vanaf 14:00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam 1. Opening Geen stempunt 2.

Nadere informatie

7 Benoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming)

7 Benoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming) De jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V. wordt gehouden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Crowne Plaza Den Haag Promenade hotel in Den Haag Agenda 1 Opening en mededelingen 2 Verslag

Nadere informatie

De toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1

De toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1 TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op woensdag 24 april 2013 De agendapunten 3, 4,

Nadere informatie

2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V.

2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. Woensdag 22 april 2015, aanvang 14:00 uur Auditorium, ASML Gebouw 7 De Run 6665, Veldhoven Nederland Agenda 1. Opening Discussiepunt

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

a) toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen (ter stemming) b) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen (ter stemming)

a) toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen (ter stemming) b) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen (ter stemming) De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fugro N.V. wordt gehouden op dinsdag 6 mei 2014 om 14.00 uur in het Crowne Plaza Den Haag Promenade hotel in Den Haag AGENDA 1 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 MEI 2012 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 18 mei 2011 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Feeding the Future. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014

Feeding the Future. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014 Feeding the Future Jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. 27 maart 2014 Agenda Agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V. (de Vennootschap ) zal worden gehouden op donderdag 27

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ),

Nadere informatie

sustainable growth performance collaboration Jaarlijkse Algemene Vergadering

sustainable growth performance collaboration Jaarlijkse Algemene Vergadering Imagine the result sustainable growth performance collaboration Jaarlijkse Algemene Vergadering 16 Mei 2014 3 Jaarlijkse Algemene Vergadering ARCADIS N.V. Notes to the agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

II. Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Vastned Retail N.V. op 2 mei 2012.

II. Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Vastned Retail N.V. op 2 mei 2012. I. Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Vastned Retail N.V. op 2 mei 2012 om 15.00 uur (CET) in Hotel de L Europe, Nieuwe Doelenstraat 2-14 te Amsterdam. II. Agenda

Nadere informatie

A G E N D A. d. (Her)benoeming van de heer J. Bout als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)

A G E N D A. d. (Her)benoeming van de heer J. Bout als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op maandag 29 juni 2015 om 14.00 uur op het hoofdkantoor van Ballast Nedam N.V., Ringwade 71, 3439

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013. 15 mei 2013 Aegonplein 50 Den Haag. aegon.com

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013. 15 mei 2013 Aegonplein 50 Den Haag. aegon.com Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 15 mei 2013 Aegonplein 50 Den Haag aegon.com Den Haag, 3 april 2013 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Aegon N.V., te houden

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2015 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd N.V. De vergadering

Nadere informatie

NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015

NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015 NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene vergadering van NN Group N.V. (de Vennootschap ). De vergadering

Nadere informatie

Agenda. 5. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de vennootschap

Agenda. 5. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de vennootschap Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 31 maart 2011, aanvangende om 10.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Toelichting op agendapunten 5a) en b) (Kwijting van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen):

Toelichting op agendapunten 5a) en b) (Kwijting van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen): Toelichting en aandeelhouderscirculaire als omschreven in best practice bepaling IV.3.7 van de Corporate Governance Code Deze toelichting en aandeelhouderscirculaire vormen onderdeel van de agenda. Toelichting

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 14 mei 2014 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Agenda en Aandeelhouderscirculaire

Agenda en Aandeelhouderscirculaire Agenda en Aandeelhouderscirculaire van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Koninklijke Vopak N.V. te houden op woensdag 22 april 2015 in de Eduard Flipse Zaal van De Doelen Concert en Congres Gebouw,

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de van Wolters Kluwer nv, te houden op woensdag 21 april 2010, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam 1 Opening 2 Jaarverslag 2009 a Verslag van de

Nadere informatie

3. Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2013 (ter bespreking)

3. Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2013 (ter bespreking) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BE Semiconductor Industries N.V. te houden op woensdag 30 april 2014 om 14.00 uur op het hoofdkantoor van BE Semiconductor Industries

Nadere informatie