Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V."

Transcriptie

1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter informatie) 4. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013 (ter beslissing) 5. Goedkeuring van het door de Raad van Bestuur in 2013 gevoerde beleid (décharge van de bestuurders) (ter beslissing) 6. Goedkeuring van het door de Raad van Commissarissen in 2013 uitgeoefende toezicht (décharge van de commissarissen) (ter beslissing) 7. Het reservering- en dividendbeleid (ter bespreking) 8. Goedkeuring van de winstbestemming en voorstel tot uitkering van dividend (ter beslissing) 9 a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het met betrekking tot de uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (ter beslissing) 9 b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het met betrekking tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen bevoegde orgaan (ter beslissing) 10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen in het kapitaal van de vennootschap (ter beslissing) 11. Corporate Governance (ter bespreking) 12 a. Voorstel tot benoeming van de heer J.M. Ekkel als lid van de Raad van Bestuur (ter beslissing) 12 b. Voorstel tot benoeming van de heer P.A. de Laat als lid van de Raad van Bestuur (ter beslissing) 12 c. Voorstel tot benoeming van de heer J.A. de Vries als lid van de Raad van Bestuur (ter beslissing) 13. Voorstel herbenoeming van de heer D. van Doorn als lid van de Raad van Commissarissen (ter beslissing) 14. Voorstel tot wijziging van de bezoldiging van commissarissen (ter beslissing) 15 a. Voorstel tot statutenwijziging en tot aanwijzing van iedere bestuurder van de vennootschap alsmede iedere (kandidaat)notaris en notarieel medewerker, werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V., om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden (ter beslissing) 15 b. Voorstel tot storting ten laste van de agioreserve verbonden aan de gewone aandelen van één eurocent per ten tijde van het passeren van de akte van statutenwijziging geplaatst gewoon aandeel van thans nominaal vijf eurocent, welk aandeel krachtens voormelde voorgestelde statutenwijziging zal worden gesplitst in twee aandelen van elk nominaal drie eurocent (ter beslissing) 16. Voorstel tot herbenoeming externe accountant (ter beslissing) 17. Rondvraag 18. Sluiting Op de achterzijde treft u een toelichting op de agendapunten 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 aan. Donderdag 1 mei 2014 om uur Artemis Hotel Amsterdam John M. Keynesplein EP Amsterdam

2 Toelichting op de agenda Agendapunt 3 Een specificatie van de bezoldiging als bedoeld in artikel 2:383c tot en met 283e van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen in het remuneratierapport dat is gepubliceerd op de website van de Vennootschap: Agendapunt 8 De Raad van Bestuur stelt voor om ten laste van de uit de jaarrekening blijkende winst een contant dividend uit te keren ter hoogte van 1,10 per gewoon aandeel van nominaal 0,05. Het restant van de winst zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Agendapunt 9 Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden (aanvangende op 1 mei 2014 en eindigende op 31 oktober 2015) aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is: a. te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, zulks tot 5% van het aantal gewone aandelen dat geplaatst is onmiddellijk voorafgaand aan het moment van het nemen van een dergelijk besluit en b. tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht dat krachtens de statuten aan aandeelhouders toekomt bij een uitgifte van gewone aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen als hiervoor onder a. genoemd. Agendapunt 10 Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden (aanvangende op 1 mei 2014 en eindigende op 31 oktober 2015) te machtigen tot het verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, maximaal vertegenwoordigende 10% van het geplaatste kapitaal in de Vennootschap en binnen de door de wet gestelde grenzen, hetzij door aankoop op de beurs, hetzij op andere wijze, tegen een prijs die ligt binnen de bandbreedte van 10% boven en 10% onder de op Euronext Amsterdam op de dag van aankoop genoteerde openingskoers voor aandelen in de Vennootschap of, bij gebreke van zo n koers, de laatst voordien genoteerde koers. Agendapunt 11 Op pagina van het jaarverslag over 2013 zijn de hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de Vennootschap opgenomen en wordt voorts aangegeven in hoeverre de Vennootschap de best practice bepalingen van de Nederlandse corporate governance code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Op de website van de Vennootschap (www.brunel.net) wordt eveneens aandacht aan de corporate governance structuur van de Vennootschap besteed en is de corporate governanceverklaring gepubliceerd.

3 Agendapunt 12 Teneinde de strategie van Brunel uit te voeren en de prestaties van Brunel verder te verbeteren, stellen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur voor om drie nieuwe leden in de Raad van Bestuur te benoemen: een Chief Financial Officer, een Chief Operating Officer verantwoordelijk voor de detacheringsactiviteiten in Europa en een Chief Operating Officer verantwoordelijk voor het wereldwijde Energybedrijf. De aanstellingsvoorwaarden zullen in lijn zijn met het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2005 en nadien in 2010 en 2014 aangepast door de Raad van Commissarissen, alsmede met de Nederlandse Corporate Governance Code. Overeenkomst van Opdracht Er zal een Overeenkomst van Opdracht met Brunel International N.V. worden gesloten ingaande op 1 mei 2014 voor een periode die eindigt op de dag nadat de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2018 wordt gehouden. Vast basissalaris Het vaste basissalaris van de drie nieuwe leden in de Raad van Bestuur bedraagt ,- bruto per jaar. Korte termijn variabele vergoeding: bonus in contanten De jaarlijkse bonus voor de nieuwe leden in de Raad van Bestuur bedraagt maximaal 50% van het vaste basissalaris. De hoogte van de jaarlijkse contante bonus wordt bepaald door de Raad van Commissarissen op aanbeveling van de Remuneratie Commissie en is afhankelijk van de verwezenlijking van de prestatiedoelstellingen voor de leden van de Raad van Bestuur zoals vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Lange termijn variabele vergoeding De leden van de Raad van Bestuur komen in aanmerking voor de lange termijn incentive in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap. Beëindigingsvergoeding In geval van beëindiging van de overeenkomst van opdracht met een lid van de Raad van Bestuur anders dan op grond van een dringende reden of wangedrag, zal een vergoeding van maximaal één bruto jaarsalaris exclusief de variabele componenten, worden betaald. Pensioen De pensioenregeling voor de nieuwe leden van de Raad van Bestuur is een beschikbare premiesysteem. De premies worden gedeeltelijk door de Vennootschap gedragen. Loon in natura Lease auto. Aanpassing voorwaardelijke variabele beloning en claw back Deze voorwaarden zijn opgenomen in de overeenkomst van opdracht. Geen change of control In de overeenkomsten met de nieuwe leden van de Raad van Bestuur zijn geen change of control voorwaarden opgenomen.

4 Agendapunt 12 a De Raad van Commissarissen stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de heer J.M. (Jeroen) Ekkel te benoemen als lid van de Raad van Bestuur ingaande op 1 mei 2014 voor een periode die eindigt op de dag nadat de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2018 wordt gehouden. De heer Ekkel is geboren in 1974 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Na zijn propedeuses commerciële economie en Nederlands recht en voor zijn indiensttreding bij Brunel in 2006, is de heer Ekkel bij diverse financiële dienstverleners werkzaam geweest. Bij Brunel Nederland heeft hij diverse commerciële management posities vervuld. Vanaf 2012 is de heer Ekkel werkzaam in de functie van directeur Brunel Nederland. De heer Ekkel heeft een uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van detachering opgedaan waarmee hij een uitstekende kandidaat voor de Raad van Bestuur is. Binnen de Raad van Bestuur zal de heer Ekkel verantwoordelijk zijn voor de activiteiten van Brunel International in Europa. Zijn titel zal zijn Chief Operating Officer Europe (COO Europe). Het voorstel tot benoeming van de heer Ekkel wordt door de Raad van Bestuur volledig ondersteund. Aandelenbezit De heer Ekkel bezit middellijk aandelen Brunel International N.V. Onder de Brunel Personeelsoptieregeling zijn aan de heer Ekkel voorwaardelijke opties toegekend die uitoefenbaar zijn in overeenstemming met de regeling voor lange termijn variabele beloning zoals beschreven in het remuneratiebeleid dat is gepubliceerd op de website van de Vennootschap: Jaar Opties toegekend Uitoefenpijs Uitoefenperiode ,99 maart maart ,58 maart februari ,83 februari februari 2019 Agendapunt 12 b De Raad van Commissarissen stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de heer P.A. (Peter) de Laat te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur ingaande op 1 mei 2014 voor een periode die eindigt op de dag nadat de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2018 wordt gehouden. De heer De Laat is geboren in 1972 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Na zijn studie bedrijfseconomie is de heer De Laat 16 jaar werkzaam geweest bij Deloitte Accountants waar hij onder meer deel uitmaakte van het team dat was belast met de accountantscontrole van Brunel. De heer De Laat is sinds 2012 werkzaam bij Brunel, sinds april 2013 in de functie van Director Finance & Control. De heer De Laat, registeraccountant, heeft een uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van financieel beleid en bedrijfseconomische- en financiële discipline. Met zijn uitgebreide kennis van en ervaring bij het Brunelbedrijf is de heer De Laat een uitstekende kandidaat voor de Raad van Bestuur. Binnen de Raad van Bestuur zal de heer De Laat verantwoordelijk zijn voor Corporate Finance & Control. Zijn titel zal zijn Chief Financial Officer (CFO). Het voorstel tot benoeming van de heer De Laat wordt door de Raad van Bestuur volledig ondersteund.

5 Aandelenbezit De heer De Laat bezit geen aandelen in Brunel International N.V. Onder de Brunel Personeelsoptieregeling zijn aan de heer De Laat voorwaardelijke opties toegekend die uitoefenbaar zijn in overeenstemming met de regeling voor lange termijn variabele beloning zoals beschreven in het remuneratiebeleid dat is gepubliceerd op de website van de Vennootschap: Jaar Opties toegekend Uitoefenprijs Uitoefenperiode ,58 maart 2016 februari ,83 februari 2017 februari 2019 Agendapunt 12 c De Raad van Commissarissen stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de heer J.A. (Arjan) de Vries te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur ingaande op 1 mei 2014 voor een periode die eindigt op de dag nadat de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2018 wordt gehouden. De heer De Vries is geboren in 1968 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Na zijn studie werktuigbouwkunde en het behalen van zijn Bachelor of Business Administration is de heer De Vries zijn loopbaan in 1994 begonnen bij Multec, rechtsvoorganger van Brunel Nederland, en heeft hij in 2002 zijn doctoraal bedrijfskunde behaald. De heer De Vries heeft diverse nationale en internationale managementposities binnen de Brunel groep bekleed. In 2012 is de heer De Vries benoemd tot directeur Brunel Energy Europe & Africa. De heer De Vries is vertrouwd met het werken in een internationale omgeving en bezit de noodzakelijke expertise om een wereldwijde organisatie operationeel aan te sturen hetgeen hem een uitstekende kandidaat maakt voor de Raad van Bestuur. Binnen de Raad van Bestuur zal de heer De Vries verantwoordelijk zijn voor de activiteiten van Brunel s wereldwijde Energy bedrijf. Zijn titel zal zijn Chief Operating Officer Energy (COO Energy). Het voorstel tot benoeming van de heer De Vries wordt door de Raad van Bestuur volledig ondersteund. Aandelenbezit De heer De Vries bezit geen aandelen in Brunel International N.V. Onder de Brunel Personeelsoptieregeling zijn aan de heer De Vries voorwaardelijke opties toegekend die uitoefenbaar zijn in overeenstemming met de regeling voor lange termijn variabele beloning zoals beschreven in het remuneratiebeleid dat is gepubliceerd op de website van de Vennootschap: Jaar Opties toegekend Uitoefenprijs Uitoefenperiode ,99 maart 2015 maart ,58 maart 2016 februari ,83 februari februari 2019

6 Agendapunt 13 De statuten bepalen dat een commissaris aftreedt uiterlijk op de dag van de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn laatste benoeming tot commissaris zijn verstreken. Het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen is op de website van de Vennootschap geplaatst. De heer Van Doorn is aftredend 6 mei 2014 en is herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad van Commissarissen hecht aan continuïteit in de uitoefening van zijn toezichtfunctie. Met een herbenoeming wordt daaraan voldaan en zullen voorts persoonlijke kwaliteiten en opgebouwde kennis ter zake van en inzicht in de onderneming en de specifieke markten waarin zij opereert voor de onderneming behouden blijven. De Raad van Commissarissen is van opvatting dat de heer Van Doorn zijn functie als (president-)commissaris voortreffelijk heeft vervuld, zeer geschikt is gebleken voor de vervulling van de taak van commissaris, voldoet aan het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel en als onafhankelijk in de zin van artikel III.2.2 van de Nederlandse corporate governance code moet worden beschouwd. De Raad van Commissarissen draagt de heer Van Doorn voor herbenoeming als commissaris van de Vennootschap voor, ingaande op 1 mei 2014 voor een periode die eindigt op de dag nadat de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2018 wordt gehouden. Nadere gegevens over de heer Van Doorn staan vermeld op pagina 14 van het jaarverslag Agendapunt 14 Voorgesteld wordt om de commissarissenbeloning met ingang van 1 juni 2014 te wijzigen en als volgt vast te stellen: Voorzitter Vice-voorzitter Lid Toeslag voorzitter Auditcommissie Agendapunt 15 Voorgesteld wordt de statuten van Brunel International N.V. te wijzigen conform het concept van de notariële akte van statutenwijziging, alsmede het toegevoegde drieluik van de statuten, waarin de huidige statuten, de voorgestelde statuten en de toelichting op de voorgestelde wijzigingen worden aangegeven en die zijn gepubliceerd op de website van de Vennootschap: De voorgestelde wijzigingen betreffen: een splitsing - mede gelet op de beurskoers van de aandelen - van ieder gewoon aandeel met een nominaal bedrag van vijf eurocent in twee aandelen met elk een nominaal bedrag van drie eurocent; een wijziging die verband houdt met de gewijzigde wettelijke bepaling omtrent het aantal voor te dragen kandidaten bij een bindende voordracht voor de benoeming van een bestuurder; een wijziging die verband houdt met de vastlegging van nadere regels omtrent besluitvorming door de raad van bestuur in het reglement voor de raad van bestuur; wijzigingen die verband houden met de gewijzigde wettelijke bepalingen omtrent de bijeenroeping en deelname aan algemene vergaderingen van aandeelhouders alsmede omtrent bekendmaking van andere informatie aan aandeelhouders; wijzigingen die verband houden met de gewijzigde wettelijke bepalingen omtrent de algemene beschikbaarstelling van halfjaarcijfers;

7 wijzigingen die verband houden met de gewijzigde wettelijke bepalingen omtrent tegenstrijdige belangen van bestuurders en commissarissen; en een wijziging die verband houdt met het per 1 januari 2014 geldende wettelijke voorschrift dat in de jaarvergadering het bezoldigingsbeleid als afzonderlijk agendapunt wordt behandeld voorafgaand aan het agendapunt omtrent de vaststelling van de jaarrekening. Agendapunt 16 Voorgesteld wordt PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoemen als accountant belast met het onderzoek, als bedoeld in art. 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2014.

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 22 april 2015 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op woensdag 22 april 2015 om 15.00 uur in de Koepelzaal

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 16 mei 2013 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht. 1. Opening

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 Koninklijke Ahold N.V.

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 Koninklijke Ahold N.V. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 Koninklijke Ahold N.V. Woensdag 17 april 2013 vanaf 14:00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam 1. Opening Geen stempunt 2.

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ),

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts

Nadere informatie

Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 MEI 2012 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen Koninklijke DSM N.V. AGENDA AVA 2011 voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V.

2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. Woensdag 22 april 2015, aanvang 14:00 uur Auditorium, ASML Gebouw 7 De Run 6665, Veldhoven Nederland Agenda 1. Opening Discussiepunt

Nadere informatie

Toelichting op agendapunten 5a) en b) (Kwijting van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen):

Toelichting op agendapunten 5a) en b) (Kwijting van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen): Toelichting en aandeelhouderscirculaire als omschreven in best practice bepaling IV.3.7 van de Corporate Governance Code Deze toelichting en aandeelhouderscirculaire vormen onderdeel van de agenda. Toelichting

Nadere informatie

sustainable growth performance collaboration Jaarlijkse Algemene Vergadering

sustainable growth performance collaboration Jaarlijkse Algemene Vergadering Imagine the result sustainable growth performance collaboration Jaarlijkse Algemene Vergadering 16 Mei 2014 3 Jaarlijkse Algemene Vergadering ARCADIS N.V. Notes to the agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Toelichting op agendapunten 3a) en b) (Vaststelling en taal van de jaarrekening):

Toelichting op agendapunten 3a) en b) (Vaststelling en taal van de jaarrekening): Toelichting en aandeelhouderscirculaire als omschreven in best practice bepaling IV.3.7 van de Corporate Governance Code. Deze toelichting en aandeelhouderscirculaire vormen onderdeel van de agenda behorend

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2015 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd N.V. De vergadering

Nadere informatie

AFM melding: een melding die op grond van afdeling 5.3 WFT aan de AFM moet worden gedaan;

AFM melding: een melding die op grond van afdeling 5.3 WFT aan de AFM moet worden gedaan; 1 De statuten van Altice N.V. zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op 8 augustus 2015 voor mr. G.M. Portier, notaris met plaats van vestiging Amsterdam. STATUTEN: 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

De toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1

De toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1 TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op woensdag 24 april 2013 De agendapunten 3, 4,

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Toelichting op de agenda

Toelichting op de agenda Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV (de Vennootschap ) welke gehouden zal worden op donderdag 26 april 2012 om 10.00 uur in Muziekgebouw aan

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

New Sources Energy N.V.

New Sources Energy N.V. New Sources Energy N.V. OPROEPING tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van New Sources Energy N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op dinsdag 15 november om 14.30 uur

Nadere informatie

Reed Elsevier NV. Woensdag, 22 april 2009 om 10.30 uur Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333, Amsterdam

Reed Elsevier NV. Woensdag, 22 april 2009 om 10.30 uur Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333, Amsterdam NV Reed Elsevier NV Agenda Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Woensdag, 22 april 2009 om 10.30 uur Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333, Amsterdam 25A560_Reed_Agenda_NL.indd 1 12-03-2009

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Agenda. 5. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de vennootschap

Agenda. 5. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de vennootschap Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 31 maart 2011, aanvangende om 10.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

Imagine the result. Seamlessly Global. Jaarlijkse Algemene Vergadering

Imagine the result. Seamlessly Global. Jaarlijkse Algemene Vergadering Imagine the result Seamlessly Global Jaarlijkse Algemene Vergadering 13 mei 2015 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van ARCADIS

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie