Agenda Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda 2015. 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening"

Transcriptie

1 AGENDA 2015 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN CORBION NV DATUM 22 mei 2015 TIJD uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade BR Amsterdam

2 2 CORBION AGENDA 2015 Agenda Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014/bericht van de Raad van Commissarissen Presentatie Bespreking verslag van de Raad van Bestuur Bespreking bericht van de Raad van Commissarissen 3. A. Uitvoering van het beloningsbeleid in 2014 B. Nieuw beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur C. Aanpassing van de one-off time-restricted performance share award voor de CEO 4. Jaarrekening 2014 A. Reserverings- en dividendbeleid B. Vaststelling van de jaarrekening C. Vaststelling reguliere dividend D. Vaststelling van een extra dividend 5. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid 6. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht 7. Samenstelling Raad van Commissarissen A. (Her)benoeming van de heer J.P. de Kreij B. Benoeming van mevrouw E. Doherty 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen A. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen B. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht C. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van financieringspreferente aandelen 9. Machtiging Raad van Bestuur tot het namens de Vennootschap verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap 10. Intrekken van ingekochte aandelen teneinde het geplaatste kapitaal te verminderen 11. (Her)benoeming van de externe accountant voor het boekjaar Benoeming van de externe accountant voor het boekjaar Rondvraag 14. Sluiting Voor de toelichting op de agendapunten zie de hierna volgende pagina s. N.B. Agendapunten 3B, 3C, 4B, 4C, 4D, 5, 6, 7A, 7B, 8A, 8B, 8C, 9, 10, 11 en 12 worden ter stemming gebracht. Registratiedatum: 24 april 2015 (voor aanmeldingsprocedure zie Stemmenregistratie Met het oog op een correcte registratie van de stemmen die in de vergadering worden uitgebracht, wordt aandeelhouders die hun stemrecht tijdens de vergadering wensen uit te oefenen verzocht zich vóór aanvang van de vergadering te melden bij de registratiebalie. De registratiebalie sluit om uur; na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk.

3 3 CORBION AGENDA 2015 TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 2 Het verslag van de Raad van Bestuur en het bericht van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2014 worden aan de orde gesteld. De voorzitter van de Raad van Bestuur geeft een presentatie over de resultaten van Corbion in De aandeelhouders hebben de gelegenheid om vragen te stellen. TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 3 A. Uitvoering van het beloningsbeleid in 2014 De uitvoering van het beloningsbeleid van de Vennootschap in 2014, zoals uiteengezet in het hoofdstuk Remuneration policy and report in het jaarverslag, wordt aan de orde gesteld. Aandeelhouders hebben de gelegenheid om vragen te stellen over (de uitvoering van) het beloningsbeleid van de Vennootschap in B. Nieuw beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur Het huidige beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in De kernactiviteiten van de Vennootschap zijn gewijzigd als gevolg van de verkoop van de Bakery Supplies activiteiten in 2013 en de herziene strategie specifiek gericht op de biobased activiteiten zoals gepresenteerd tijdens de Strategy Update voor analisten en beleggers van oktober In het kader van prestaties en beloning hebben deze wijzigingen gevolgen voor de wereldwijde competitieve positionering van de onderneming, de beschikbaarheid en herkomst van management talent en de vereiste prestatiecriteria en waardemaatstaven. De Raad van Bestuur heeft een brede internationale achtergrond en biotechnologie ervaring. De succesvolle uitvoering van de herziene strategie vereist dat de Vennootschap zich aanpast aan de normen van de wereldwijde biotechnologie in termen van ondernemingservaring, industrie-expertise en het aantrekken en behouden van management talent. Om deze redenen heeft de Raad van Commissarissen in 2014 een volledige herziening van het beloningsbeleid geïnitieerd hetgeen heeft geresulteerd in een voorstel voor een nieuw beloningsbeleid dat aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter goedkeuring wordt voorgelegd. De volledige tekst van het voorgestelde nieuwe beloningsbeleid en een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige beloningsbeleid zijn opgenomen in Bijlage 1 bij deze agenda. C. Aanpassing van de one-off time-restricted performance share award voor de CEO Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2014 is goedkeuring verleend aan de toekenning aan de heer De Ruiter van een one-off time-restricted performance share award van Corbion aandelen, met een initiële waarde van EUR 2 miljoen, waarvan de toekenning volledig onvoorwaardelijk wordt na vier jaar. Dit aandelenplan is een belangrijk element van het beloningspakket van de CEO en overbrugt deels de beloningskloof tussen de Verenigde Staten en Nederland. Het aandelenplan beoogt dit aspect te koppelen aan de strategie van de Vennootschap, om een groeiende en een in toenemende mate winstgevende en duurzame bedrijfsportfolio te realiseren. In 2014 heeft de Raad van Bestuur de Corbion strategie grondig herzien, zoals gepresenteerd tijdens de Strategy Update van 30 oktober Met deze herziene strategie zijn de maatstaven

4 4 CORBION AGENDA 2015 die worden gebruikt om de waarde creatie van Corbion te meten opnieuw gedefinieerd. Deze maatstaven zijn opgenomen in het nieuwe beloningsbeleid dat voor goedkeuring voorligt. Voorgesteld wordt om de one-off time-restricted performance share award voor de CEO gedeeltelijk aan te passen om deze volledig in lijn te brengen met de herziene strategie en met het nieuwe beloningsbeleid. Meer informatie over de voorgestelde aanpassingen is opgenomen in Bijlage 2 bij deze agenda. TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 4 A. Reserverings- en dividendbeleid Het reserveringsbeleid van Corbion is gericht op het scheppen en behouden van toereikende financiële armslag en flexibiliteit om onze strategische doelstellingen te realiseren en tegelijkertijd gezonde balansverhoudingen te handhaven. Corbion heeft de intentie de winst of het verlies van de onderneming respectievelijk toe te voegen aan of in mindering te brengen op de bedrijfsreserves na uitkering van het statutaire dividend op financieringspreferente aandelen en na aftrek van het voorgestelde dividend op gewone aandelen. Zaken als financieringsvereisten, acquisities, desinvesteringen, reorganisaties en andere strategische overwegingen kunnen leiden tot aanpassing van de reserves en het reserveringsbeleid. Wat betreft het dividendbeleid van Corbion geldt dat de hoogte van het dividend op gewone aandelen en het soort dividend dat de onderneming aan haar aandeelhouders uitkeert, afhankelijk is van het financiële resultaat van de onderneming, het bedrijfsklimaat, de vooruitzichten en andere relevante factoren. Het huidige dividendbeleid gaat uit van een dividenduitkering van 35% van de nettowinst gecorrigeerd voor eenmalige posten. Zoals reeds aangekondigd tijdens de Strategy Update van 30 oktober 2014, is Corbion als gevolg van lager geraamde cashuitgaven in de komende jaren voornemens het reguliere dividend te verhogen tot 35-45% van de nettowinst gecorrigeerd voor eenmalige posten. Het dividend voor een boekjaar wordt voorgesteld aan en vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De statuten laten daarnaast de mogelijkheid van uitkering van een interim-dividend toe. B. Vaststelling van de jaarrekening Voorgesteld wordt de jaarrekening over het boekjaar 2014 vast te stellen. In de jaarrekening wordt voorgesteld het resultaat over het boekjaar 2014 ten laste te brengen van de reserves, met inachtneming van artikel 25 lid 13 van de statuten. C. Vaststelling reguliere dividend Het voorgestelde reguliere dividend op financieringspreferente aandelen: zoals aangegeven in de jaarrekening van Het voorgestelde reguliere dividend op gewone aandelen: 0,21 per aandeel in de vorm van stockdividend ten laste van de reserves. Bij wijze van alternatief kunnen aandeelhouders ook kiezen voor contant dividend. In het geval een aandeelhouder niet expliciet kiest voor contant dividend, is stockdividend de standaardkeuze voor het dividend. Uitkering van het dividend in gewone aandelen is vrijgesteld van Nederlandse dividendbelasting. Op 10 juni 2015, na sluiting van de beurs (NYSE Euronext Amsterdam), zal de Raad van Bestuur vaststellen hoeveel aandelen recht geven op één nieuw aandeel. De berekening is gebaseerd op de volume-gewogen,

5 5 CORBION AGENDA 2015 gemiddelde koers van het aandeel in de periode van 8 tot en met 10 juni De nieuw uitgegeven aandelen zijn dividendgerechtigd in boekjaar 2015 en volgende jaren. Onderhavig voorstel tot vaststelling van het dividend op gewone aandelen in de vorm van stockdividend omvat de machtiging naast de bevoegdheden waaraan gerefereerd wordt onder agendapunt 8 van de Raad van Bestuur tot (i) uitgifte van een zodanig (nader door de Raad van Bestuur te bepalen) aantal gewone aandelen als nodig is voor het stockdividend, en (ii) uitsluiting van het voorkeursrecht in verband met de uitgifte van dergelijke gewone aandelen. Uitkering van het dividend en levering van de nieuwe gewone aandelen, waarbij eventuele fracties in contanten zullen worden uitgekeerd, vinden plaats vanaf 12 juni Voorgesteld tijdschema: 26 mei 2015 Ex-dividend datum 27 mei 2015 Registratiedatum 28 mei t/m 10 juni 2015 Keuzeperiode 10 juni 2015 (Nabeurs) vaststelling stockdividend 12 juni 2015 Dividend 2014 betaalbaar: uitkering contant dividend en levering stockdividend D. Vaststelling extra dividend Zoals aangekondigd op 30 oktober 2014 zal Corbion in miljoen uitkeren aan aandeelhouders. Deze uitkering zal ten dele plaatsvinden door middel van een aandelen inkoopprogramma zoals aangekondigd op 2 maart Naast dit aandelen inkoopprogramma wordt een extra dividend in contanten van 0,81 per gewoon aandeel (in totaal circa 50 miljoen) ten laste van de reserves voorgesteld. Het voorgestelde tijdschema voor dit extra contante dividend is: 26 mei 2015 Ex-dividend datum 27 mei 2015 Registratiedatum 12 juni 2015 Betaalbaarstelling TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 5 Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur in functie in 2014 decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2014, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 6 Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen in functie in 2014 decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2014, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014.

6 6 CORBION AGENDA 2015 TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 7 De heer J.P. de Kreij zal dit jaar volgens rooster aftreden. De heer De Kreij heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen. De Raad van Commissarissen doet in overeenstemming met artikel 14 lid 4 van de statuten een voordracht voor deze vacature en stelt voor de heer De Kreij te (her) benoemen. De heer W. Spinner heeft bekendgemaakt dat hij na twaalf jaar als commissaris te hebben gediend, zal terugtreden. De Raad van Commissarissen doet in overeenstemming met artikel 14 lid 4 van de statuten een voordracht voor deze vacature en stelt voor mevrouw E. Doherty te benoemen. GEGEVENS VAN DE VOORGESTELDE KANDIDATEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:142 LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK: Naam J.P. de Kreij Leeftijd 56 Functie Vicevoorzitter Executive Board en Chief Financial Officer van Royal Vopak nv Commissariaten Vicevoorzitter Evides nv (tot 28 juni 2014) Overige functies Lid Adviesraad Beursgenoteerde Ondernemingen van NYSE Euronext Aandelen Corbion geen Redenen voor voordracht Tijdens zijn eerste termijn heeft de heer De Kreij een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van de Raad van Commissarissen, onder andere als lid van de auditcommissie. De algemene en financiële kennis van de heer De Kreij en zijn ervaring als vicevoorzitter van een Executive Board en CFO van een internationaal opererende en beursgenoteerde onderneming, zijn ervaring en expertise op het gebied van fusies & overnames, en zijn financiële expertise verworven bij een groot internationaal accountantskantoor zijn van grote waarde voor Corbion en dragen bij aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen van Corbion. Naam E. Doherty Leeftijd 57 Eerdere functie(s) CFO en Executive Director Reckit Benckiser plc CFO en Executive Director Brambles Ltd Group International Finance Director en International Finance Director Tesco plc SVP Finance, Central and Eastern Europe, en diverse andere posities binnen Unilever plc Commissariaten Nokia Oy Delhaize Group Dunelm plc Aandelen Corbion geen Redenen voor voordracht De algemene en financiële kennis en ervaring van mevrouw Doherty verworven als CFO is van grote waarde voor Corbion. Mevrouw Doherty is een financieel expert zoals bedoeld in de Best Practice Bepaling III.3.2 van de Corporate Governance Code.

7 7 CORBION AGENDA 2015 TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 8 A. Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, zoals bepaald in artikel 6 van de statuten, te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders (derhalve tot en met 22 november 2016), met dien verstande dat deze bevoegdheid in samenhang met agendapunt 8C beperkt is tot 10% van het per het tijdstip van het uitgiftebesluit geplaatste kapitaal, welk percentage wordt verhoogd tot 20% in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities en strategische allianties. De huidige aanwijzing is gegeven op 12 mei 2014 en loopt tot en met 12 november B. Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, zoals bepaald in artikel 6 van de statuten, te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders (derhalve tot en met 22 november 2016). De huidige aanwijzing is gegeven op 12 mei 2014 en loopt tot en met 12 november C. Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van financieringspreferente aandelen, zoals bepaald in artikel 6 van de statuten, te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders (derhalve tot en met 22 november 2016), met dien verstande dat deze bevoegdheid in samenhang met agendapunt 8A beperkt is tot 10% van het per het tijdstip van het uitgiftebesluit geplaatste kapitaal, welk percentage wordt verhoogd tot 20% in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities en strategische allianties. De huidige aanwijzing is gegeven op 12 mei 2014 en loopt tot en met 12 november TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 9 Verlening van een machtiging aan de Raad van Bestuur om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor een periode van 18 maanden, ingaande per de datum van deze aandeelhoudersvergadering (derhalve tot en met 22 november 2016), binnen de grenzen van de wet en de statuten en tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal per het tijdstip van het besluit tot verkrijging: 1. eigen volgestorte gewone aandelen in de Vennootschap te verwerven tegen een prijs die minimaal 0,01 bedraagt en maximaal gelijk is aan de beurskoers vermeerderd met 10%. Als beurskoers zal gelden het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de inkoop vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van NYSE Euronext Amsterdam; 2. eigen volgestorte financieringspreferente aandelen in de Vennootschap te verwerven tegen een prijs die gelijk is aan het bedrag dat bij intrekking van deze aandelen betaald moet worden volgens de dan geldende statuten. De huidige aanwijzing is gegeven op 12 mei 2014 en loopt tot en met 12 november 2015.

8 8 CORBION AGENDA 2015 TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 10 Voorgesteld wordt de door de Vennootschap in het kader van een aan de Raad van Bestuur verleende machtiging ingekochte en nog in te kopen gewone aandelen en financieringspreferente aandelen, in te trekken teneinde het geplaatste kapitaal te verminderen, waarbij de Raad van Bestuur bevoegd zal zijn tot uitvoering van het besluit tot intrekking en tot vaststelling (bij besluit van de Raad van Bestuur) van het aantal in te trekken aandelen. De Raad van Bestuur zal bevoegd zijn tot het geven van uitvoering aan het besluit tot intrekking in één of meer tranches. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen zal de intrekking van (een tranche van de) ingekochte en nog in te kopen aandelen niet eerder effectief zijn dan twee maanden nadat het besluit tot intrekking is neergelegd ten kantore van het handelsregister (telkens onder vermelding van de betreffende tranche, indien van toepassing) en deze neerlegging is aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad. TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 11 Voorstel tot voortzetting van de aanwijzing van Deloitte Accountants B.V. als externe accountant, belast met de controle van de jaarrekening van Corbion nv voor het boekjaar TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 12 Voorgesteld wordt om, in overeenstemming met de aanbeveling van het Audit Committee en van de Raad van Commissarissen, KPMG Accountants N.V. te benoemen tot externe accountant, belast met de controle van de jaarrekening van Corbion nv voor het boekjaar Om tot deze selectie en voordracht te komen heeft Corbion een competitieve tender procedure gevolgd. De wisseling van externe accountant vloeit voort uit de Nederlandse wetgeving.

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 Koninklijke Ahold N.V.

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 Koninklijke Ahold N.V. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 Koninklijke Ahold N.V. Woensdag 17 april 2013 vanaf 14:00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam 1. Opening Geen stempunt 2.

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Geachte aandeelhouders,

Geachte aandeelhouders, Geachte aandeelhouders, Hierbij treft u aan de concept-notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion nv gehouden op 11 oktober 2013 in het Steigenberger Airport Hotel

Nadere informatie

Agenda. 5. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de vennootschap

Agenda. 5. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de vennootschap Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 31 maart 2011, aanvangende om 10.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V.

2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. Woensdag 22 april 2015, aanvang 14:00 uur Auditorium, ASML Gebouw 7 De Run 6665, Veldhoven Nederland Agenda 1. Opening Discussiepunt

Nadere informatie

sustainable growth performance collaboration Jaarlijkse Algemene Vergadering

sustainable growth performance collaboration Jaarlijkse Algemene Vergadering Imagine the result sustainable growth performance collaboration Jaarlijkse Algemene Vergadering 16 Mei 2014 3 Jaarlijkse Algemene Vergadering ARCADIS N.V. Notes to the agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen Koninklijke DSM N.V. AGENDA AVA 2011 voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Imagine the result JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 MEI 2012 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

De toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1

De toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1 TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op woensdag 24 april 2013 De agendapunten 3, 4,

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ),

Nadere informatie

ING Groep N.V. Algemene Vergadering

ING Groep N.V. Algemene Vergadering ING Groep N.V. Algemene Vergadering 2015 Maandag 11 mei 2015, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland Deze vergadering wordt uitgezonden op de website van ING Groep:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2015 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd N.V. De vergadering

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015

Reed Elsevier NV Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015 De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda voor de Jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Reed Elsevier NV. Woensdag, 22 april 2009 om 10.30 uur Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333, Amsterdam

Reed Elsevier NV. Woensdag, 22 april 2009 om 10.30 uur Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333, Amsterdam NV Reed Elsevier NV Agenda Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Woensdag, 22 april 2009 om 10.30 uur Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333, Amsterdam 25A560_Reed_Agenda_NL.indd 1 12-03-2009

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 16 mei 2013 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht. 1. Opening

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 22 april 2015 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op woensdag 22 april 2015 om 15.00 uur in de Koepelzaal

Nadere informatie

Toelichting op de agenda

Toelichting op de agenda Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV (de Vennootschap ) welke gehouden zal worden op donderdag 26 april 2012 om 10.00 uur in Muziekgebouw aan

Nadere informatie

Imagine the result. Seamlessly Global. Jaarlijkse Algemene Vergadering

Imagine the result. Seamlessly Global. Jaarlijkse Algemene Vergadering Imagine the result Seamlessly Global Jaarlijkse Algemene Vergadering 13 mei 2015 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van ARCADIS

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

afgelopen boekjaar, zoals blijkt uit het jaarverslag 2006 en de tijdens deze vergadering verstrekte informatie.

afgelopen boekjaar, zoals blijkt uit het jaarverslag 2006 en de tijdens deze vergadering verstrekte informatie. De Raad van Bestuur geeft een specifieke stem aanbeveling bij agendapunt 11: Raad van Bestuur beveelt u aan ABN AMRO te steunen door tegen te stemmen bij de agendapunten 11.1 en 11.2. Indien u uw volmacht

Nadere informatie

Toelichting op agendapunten 5a) en b) (Kwijting van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen):

Toelichting op agendapunten 5a) en b) (Kwijting van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen): Toelichting en aandeelhouderscirculaire als omschreven in best practice bepaling IV.3.7 van de Corporate Governance Code Deze toelichting en aandeelhouderscirculaire vormen onderdeel van de agenda. Toelichting

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Drs. A. Baan Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

Toelichting op agendapunten 3a) en b) (Vaststelling en taal van de jaarrekening):

Toelichting op agendapunten 3a) en b) (Vaststelling en taal van de jaarrekening): Toelichting en aandeelhouderscirculaire als omschreven in best practice bepaling IV.3.7 van de Corporate Governance Code. Deze toelichting en aandeelhouderscirculaire vormen onderdeel van de agenda behorend

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015.

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Vergadergerechtigden die op- of aanmerkingen hebben op deze versie kunnen

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie