Bijlage 6: Wetenschappelijk onderzoeksvoorstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 6: Wetenschappelijk onderzoeksvoorstel"

Transcriptie

1 Bijlage 6: Wetenschappelijk onderzoeksvoorstel Startnotitie OM-onderzoek Van - Concipiënt - Doorkiesnummer(s) - Datum - Projectnummer - Werktitel van het onderzoek Inleiding Detectie van mensenhandel / arbeidsuitbuiting in de Brabantse land- en tuinbouwsector Mensenhandel wordt vaak gerelateerd aan de oude benaming vrouwenhandel, wat verwijs naar het uitbuiten van vrouwen in de prostitutiebranche. De laatste jaren is deze vorm van uitbuiting door het inzetten van prostitutie- en mensenhandelteams landelijk beter in beeld gekomen. Een aantal grote onderzoeken van de afgelopen jaren naar deze vorm van seksuele uitbuiting haalde de nationale pers, zoals het onderzoek Sneep 1. De aanpak van uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie is landelijk gezien een moeilijker onderwerp. In de vijfde rapportage van Bureau Nationale Rapporteur Mensenhandel (BNRM) wordt een heel hoofdstuk aan dit onderwerp gewijd (BNRM, 2007: ). In dit hoofdstuk wordt gewezen op een brief van de Minister van Justitie waarin wordt benadrukt dat mensenhandel de excessen betreft in het misbruik van een arbeids- of dienstenrelatie: Graadmeter is of er sprake is van mensonterende omstandigheden waarbij de mensenrechten fundamentee worden geschonden. Het is noodzakelijk bij het aanpakken van overige uitbuiting is om de samenhang te zien tussen de verschillende laakbare omstandigheden. Deze informatie ligt vaak niet allemaal bij één partij maar verspreid over meerdere instanties, zoals gemeente, belastingdienst, politie, etc. Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) verzameld veredeld en analyseert alle informatie die omtrent beide vormen van uitbuiting op landelijke niveau binnenkomt. In de vijfde en zevende rapportage van BNRM worden een aantal sectoren genoemd die gevoelig zijn voor uitbuitingspraktijken. Het gaat dan, naast de prostitutiesector, om de uitzendbranche, de land- en tuinbouwsector, de (chinese) horeca en de huishoudelijke sector. Daarnaast komt ook uitbuiting met betrekking tot het verhandelen van organen naar voren (BNRM, 2007: 230 en BNRM, 2009: 521 en 577). Uit dezelfde rapportage van BNRM blijkt dat er landelijk gezien maar weinig voorbeelden genoemd kunnen worden met betrekking tot deze vormen van uitbuiting. Zo zijn er over de periode 2000 tot en met 2005 slechts 11 casus bij Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel bekend geworden die betrekking hebben op uitbuitingssituaties in de landen (glas)tuinbouwsector (BNRM, 2007: 231). Illegale tewerkstelling en uitbuiting in de land- en (glas)tuinbouw Hieronder volgt ter introductie een beknopte achtergrondbeschrijving van illegale tewerkstelling en uitbuiting in de sector land- en (glas)tuinbouw, welke een bewerking is van de tekst uit de vijfde rapportage van BNRM (2007: ). In 2004 publiceerde Stichting OKIA (Ondersteunings Kommittee Illegale Arbeiders) en Stek (organisatie voor Stad en Kerk) het onderzoek Onzichtbaar achter glas over illegale tewerkstelling in de Westlandse glastuinbouw. Daarin werd geconstateerd dat de arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden van illegale arbeiders in de (glas)tuinbouw verslechteren als gevolg van schaalvergroting, toenemende automatisering, groeiende internationale concurrentie en de omslag van een aanbodmarkt naar een vraagmarkt, waarin tuinders afhankelijk zijn van de wensen van steeds grotere afnemers (Benseddik & Bijl, 2004: 10, 21). In deze context proberen agrariërs de loonkosten te 1 Zie onder andere:

2 drukken en de arbeidsproductiviteit op te voeren. En daarbovenop komt nog dat zij het personeelsbestand moeten afstemmen op de wisselende bedrijfsdrukte, terwijl er een tekort is aan beschikbare, legale krachten voor de piekperioden (Benseddik & Bijl, 2004: 36, 44). Met deze vorm van seizoensarbeid ontstaat een markt van vraag en aanbod van illegale arbeidskrachten, waar zich een substantieel contingent van arbeidsbemiddelaars, in de vorm van uitzendbureaus, op is gaan richten. Voorts bleek uit het onderzoek van OKIA en Stek dat de arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden slechter zijn voor illegale uitzendkrachten dan voor de krimpende groep illegale werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij een tuinder (Benseddik & Bijl, 2004: 106). Misstanden betreffen onderbetaling, onregelmatig of helemaal niet betaald worden, geen toeslag voor overuren en nachtwerk, moeten werken bij ziekte of zwangerschap, niet mogen praten tijdens het werk en uitgefoeterd worden. Ook is bij Agrarisch Groen van FNV Bondgenoten gemeld dat werkgevers vechtpartijen uitlokken en dat gebruiken als excuus om vaste krachten te ontslaan (Benseddik & Bijl, 2004: 108, 161). Het beeld uit Onzichtbaar achter glas wordt gestaafd door de reacties van de Arbeidsmarktfraudeteams op een enquête die werd gehouden door BNRM (2007: 239). Tien van de veertien teams kennen signalen van uitbuiting in de (glas)tuinbouw. In andere vormen van landbouw geldt dit voor zeven teams. De inspecteurs zien in deze sector vooral onderbetaling, lange werktijden en slechte huisvesting. In een groot boerenbedrijf dat de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) meermalen heeft overtreden, delen zes illegaal tewerkgestelde Polen en Bulgaren één kleine kamer, is er één douche voor zeker twintig mensen en ontbreken nooduitgangen. Een andere agrariër laat zestien mensen in een spaarzaam verlichte koelcel slapen met enkel op bed ruimte voor hun eigendommen. Bij een aardbeienteler slapen Slowaakse werknemers op pallets naast rottende aardbeien en bij een champignonteler slapen Poolse werkneemsters in de ruimte waar zij de champignons plukken. Deze laatste groep werkt voor 10 per dag en de belofte van verdere uitbetaling bij terugkeer in Polen. Eén tuinder die voor iedere vier weken werk drie weken uitbetaalt, verklaart tegenover de Arbeidsinspectie dat dit eerder regel dan uitzondering is. Casus Somerense aspergekweekster Nadere concretisering van bovenstaande problematiek vindt zijn uitdrukking in de actuele casus van de Somerense aspergekweekster. De verdachte in deze casus wordt inmiddels vervolgd voor de rechtbank in s-hertogenbosch. Een goede beschrijving van deze casus is te vinden in de zevende rapportage van Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (2009: ). Al jaren is bij de Arbeidsinspectie, de gemeente en de politie bekend dat een aantal zaken niet in orde is op de aspergekwekerij van J. in Someren. In deze aspergekwekerij werken ieder seizoen enkele tientallen buitenlandse werknemers. De Arbeidsinspectie heeft in een periode van enkele jaren vijf boetes opgelegd aan J wegens onder andere overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon. Het totaalbedrag aan boetes bedraagt Bij de politie zijn in een periode van enkele jaren meerdere meldingen binnengekomen van onder andere mishandeling, intimidatie, onderbetaling en het achterhouden van identiteitspapieren op de aspergekwekerij. Ook bij de gemeente is bekend dat een aantal zaken niet in orde is. Zo voldoet de huisvesting van de werknemers op de kwekerij niet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Dit laatste punt, huisvesting in strijd met brandveiligheidvoorschriften, leidt er uiteindelijk toe dat de gemeente besluit in te grijpen. Gesteund door een uitspraak van de voorzieningenrechter waarin de gemeente in het gelijk wordt gesteld, besluit de gemeente na overleg met de Driehoek door middel van een bestuurlijke handhavingsactie de kwekerij op 15 mei 2009 te ontruimen op grond van overtreding van de Woningwet. Hoewel de week ervoor ter zitting bij de voorzieningenrechter ook naar voren was gekomen dat de werknemers s nachts werden opgesloten, en dat een arbeidsmigrant bij de politie melding had gedaan van mishandeling, wordt toch besloten om op dat moment niet strafrechtelijk op te treden tegen J, maar de actie te beperken tot een bestuurlijke handhavingsactie. Tijdens de actie worden circa 55 (voornamelijk Roemeense) werknemers aangetroffen. De burgemeester, die bij de actie aanwezig is, verklaart aan de pers over de omstandigheden waarin de werknemers werden aangetroffen: Zij mochten al die tijd dat zij daar werkten het terrein niet verlaten. Ze verdienden veel minder dan hun was beloofd. Hun werkgever dwong ze hun levenswaar voor veel geld op het erf zelf te kopen. en Het sanitair en het eten waren bedroevend. De mensen moesten bij de kwekerij tegen enorme prijzen bonnen kopen voor eten en shampoo. Over de werkomstandigheden zegt hij verder: Die deden meer denken aan een vorm van slavernij dan aan die van een modern bedrijf. Hoewel in totaal zeker zes signalen van mensenhandel bekend waren, werden de werknemers tijdens de actie niet gewezen op hun recht op bedenktijd uit de B9-regeling. Ook werden de werknemers niet apart gehoord, maar nam de Arbeidsinspectie in een gezamenlijke ruimte de verklaringen op door de werknemers een formulier in te laten vullen. Toen (een groot deel van) de werknemers aangaf niet terug te willen naar de kwekerij van J., werd hen onderdak in een tentenkamp aangeboden. De

3 werknemers werden niet aangemeld bij CoMensha. Hoewel de werknemers nog loon tegoed hadden van J. omdat zij pas aan het einde van het aspergeseizoen zouden worden uitbetaald, keerde een groep van 36 Roemeense werknemers liever zonder geld terug naar Roemenie dan terug te gaan naar J. Hierop regelde de gemeente een bus voor hen. Voordat zij in de bus naar Roemenie stapten, liet de gemeente hen een overeenkomst ondertekenen waarin stond dat ze de kosten voor de reis moesten terugbetalen aan de gemeente. Diezelfde dag nog vertrok de groep terug naar huis. Tegen J. werd op dat moment geen strafrechtelijke actie ondernomen. Een aantal werknemers koos ervoor de werkzaamheden op de aspergekwekerij van J. voort te zetten. Na enige tijd besluit het OM een inventariserend onderzoek in te stellen naar mensenhandel. Zoals gezegd kiest een aantal werknemers ervoor om bij J. te blijven werken. Ze zouden immers pas aan het eind van het seizoen uitbetaald worden en zouden met lege handen staan als ze eerder vertrokken. Het is opvallend dat de gemeente enkele weken na de ontruiming toestemming geeft voor het huisvesten van deze werknemers in tenten op het terrein van J. Ook het feit dat het UWV eind mei van het jaar 2009 de 35 werkvergunningen die J. had aangevraagd toekent, terwijl eerdere werknemers onder erbarmelijke omstandigheden werden aangetroffen en er een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen J., is opmerkelijk. De achtergebleven seizoenswerkers zijn op een later moment wel geïnformeerd over hun rechten op basis van de B9-regeling. De laatste jaren is het voor de land- en tuinbouwsector steeds lastiger geworden om in economisch opzicht het hoofd boven water te houden. Producenten zien zich meer en meer genoodzaakt hun producten tegen steeds lagere prijzen op de markt aan te bieden. Ook op de arbeidsmarkt doen zich daardoor een aantal ontwikkelingen voor. Als gevolg van de steeds fellere, internationale concurrentie tussen producenten ontstaat er een stevige vraag naar goedkope (en kwetsbare, want veelal ongedocumenteerde) arbeidskrachten. Gelet op de huidige economische crisis en de daarmee gepaard gaande vraag naar goedkope arbeidskrachten, is de verwachting dat de toestroom van met name Oost-Europese arbeidsmigranten de eerst komende jaren niet zal afnemen. Nederland kent aldus een groeiende informele arbeidsmarkt van enerzijds mensen die bereid zijn om voor weinig geld veel en zwaar werk te verzetten en onwetend zijn over hun rechten, en anderzijds mensen die hiervan willen profiteren, aldus De Jonge van Ellemeet (2007: 107). In de politieregio Brabant Zuid-Oost zijn de afgelopen jaren meerdere signalen ontvangen die duiden op vormen van (overige) uitbuiting in de land- en tuinbouwsector. Een eerste navraag bij de Vreemdelingenpolitie van Brabant Zuid-Oost laat zien dat, naast het signaal met betrekking tot de geschetste casus over de Somerense aspergekweekster, er zich in de zomer 2010 nog een situatie heeft afgespeeld in Oirschot waarbij buitenlandse aardbeienplukkers in opstand zijn gekomen. In beide gevallen dienden deze zaken zich spontaan aan bij de politie Brabant Zuid-Oost. Desondanks kan het delict arbeidsuitbuiting getypeerd worden als haaldelict. De aangiftebereidheid in dergelijke situaties is erg laag en slachtoffers hebben vaak redenen om uitbuiting niet te melden, zoals angst voor represailles van de zijde van de werkgever of uitzetting wegens illegaliteit. Ook speelt loyaliteit richting werkgever en collega s mee. Slachtoffers willen hun collega s niet verraden. Het gebrek aan vertrouwen in de overheid door ervaringen in eigen land zorgen er daarnaast voor dat slachtoffers niet makkelijk naar de politie stappen. Vaak denkt men, ten onrechte, als (illegale) buitenlandse werknemer minder rechten te hebben in Nederland. Het vermoeden bestaat dat er meer (overige) uitbuiting in de land- en tuinbouwsector voorkomt dan tot nu toe aan het licht is gekomen. Eens temeer omdat er momenteel nog onvoldoende 'awareness' bestaat bij de betrokken organisaties, zoals politie, Arbeidsinspectie, Belastingdienst en openbaar bestuur, om signalen van mogelijke arbeidsuitbuiting te onderkennen. De casus van de Somerense aspergekweekster heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat de afzonderlijke instanties over relevante signalen beschikten met betrekking tot mogelijke arbeidsuitbuiting maar dat zij deze informatie onvoldoende met elkaar hebben gedeeld. Hierdoor werd hoofdzakelijk zelfstandig en dus langs elkaar heen gewerkt, waardoor het daadwerkelijke probleem lange tijd onzichtbaar is gebleven. Doordat signalen van uitbuiting tot op heden onvoldoende door de ketenpartners worden onderkend en deze informatie nog onvoldoende wordt uitgewisseld, blijft het zicht op de uitbuitingspraktijken vooralsnog ontoereikend en hebben gerichte interventies weinig kans van slagen gehad. Samenwerking tussen diverse partners waarbij relevante signalen worden samengebracht en gestapeld is van groot belang voor het verkrijgen van een helder beeld van het fenomeen arbeidsuitbuiting. Doelstelling Om het zicht op dit fenomeen in het arrondissement s-hertogenbosch te vergroten is het noodzakelijk om de land- en tuinbouwsector in dit deel van de provincie Noord-Brabant kwantitatief en kwalitatief te onderzoeken. Het toepassen van het door de SIOD ontwikkelde risicomodel arbeidsuitbuiting 2 op samengevoegde databestanden van instanties (zoals politie, Arbeidsinspectie, Kamer van Koophandel, etc.) en de analyse van deze data aan de hand van de indicatoren uit het 2 Over het risicomodel arbeidsuitbuiting van de SIOD is gepubliceerd in Justitiële verkenningen, jrg.36, nr 7, 2010 (zie bijlage)

4 risicomodel, zal de kern van het onderzoek zijn. Het onderzoek zal beschrijvend van aard zijn en daarmee geen verklarend karakter hebben. Probleemstelling De centrale vraag die in dit onderzoek zal worden beantwoord: - Wat is de aard en de omvang van het criminaliteitsfenomeen arbeidsuitbuiting in de land- en tuinbouwsector in het arrondissement s-hertogenbosch? Onderzoeksvragen De probleemstelling die hierboven is beschreven leidt tot de volgende hoofd- en deelvragen: 1. Wat is de aard en de omvang van de land- en tuinbouwsector in het arrondissement s-hertogenbosch? a. Hoeveel ondernemers zijn actief in de land- en tuinbouwsector in het arrondissement s- Hertogenbosch? b. Welke verschillende productgroepen zijn te onderscheiden binnen de land- en tuinbouwsector? 2. Welke productgroepen binnen de land- en tuinbouwsector hebben een verhoogd risico op het voorkomen van arbeidsuitbuiting? a. Wat zijn de kenmerken van productgroepen die gevoelig zijn voor mogelijke uitbuitingspraktijken? b. Welke productgroepen voldoen aan deze kenmerken? 3. Welke signalen met betrekking tot (mogelijke) arbeidsuitbuiting in de land- en tuinbouwsector komen met behulp van de analyse aan de hand van het SIOD risicomodel arbeidsuitbuiting uit de databestanden naar voren? a. Welke bronnen zijn nodig om (mogelijke) arbeidsuitbuiting in de land- en tuinbouwsector aan de hand van het SIOD risicomodel arbeidsuitbuiting te kunnen analyseren? b. Wat is de aard van de meest voorkomende signalen die uit de analyse naar voren komen? c. In welke bronnen (van welke instanties/handhavingspartners) zijn deze meest voorkomende signalen te vinden? 4. In hoeverre is het SIOD risicomodel arbeidsuitbuiting in de staat om aan de hand van indicatoren arbeidsuitbuiting in de land- en tuinbouwsector te detecteren? a. Hoeveel signalen die wijzen op mogelijke uitbuitingspraktijken in de land- en tuinbouwsector in het arrondissement s-hertogenbosch komen uit de analyse naar voren? b. Hebben deze signalen betrekking op mogelijke uitbuitingspraktijken die eerder (nog) niet in zicht waren bij de verschillende instanties en/of handhavingspartners? c. Is het SIOD risicomodel arbeidsuitbuiting in staat om mogelijke uitbuitingspraktijken in een vroegtijdig stadium te detecteren door signalen van verschillende instanties en/of handhavingspartners aan elkaar te koppelen? Opzet van het onderzoek Het onderzoek bestaat grofweg uit de volgende vier fasen: Onderzoeksfase 1 voorbereiding In de eerste fase van het onderzoek zal het risicomodel arbeidsuitbuiting van de SIOD worden doorontwikkeld en aangevuld met indicatoren die specifiek gericht zijn op arbeidsuitbuiting in de land- en tuinbouwsector. Vervolgens zullen aan de hand van relevante indicatoren in het risicomodel databronnen worden geselecteerd die nodig zijn om de geselecteerde indicatoren te kunnen scoren. Daarna zullen voor alle benodigde databronnen informatie-uitvragen worden geformuleerd waarmee de benodigde informatie kan worden verkregen. Deadline: 1 april 2011 Onderzoeksfase 2 formeren basisbestand De tweede fase staat in het teken van achtereenvolgens het bevragen van de geselecteerde databronnen, het ontvangen en controleren van de afzonderlijke databestanden en het eventueel nogmaals uitvragen van benodigde informatie. De ontvangen databestanden zullen vervolgens afzonderlijk worden bewerkt tot een eenduidig, uniform bestand, waarbij bijvoorbeeld alle achternamen in het bestand uitsluitend met hoofdletters geschreven worden. Wanneer alle afzonderlijke databestanden bewerkt zijn, worden de bestanden samengevoegd en gekoppeld aan de hand van bepaalde sleutels. Aldus wordt een gezamenlijk databestand geformeerd dat als basisbestand zal dienen voor de analyse aan de hand van het SIOD risicomodel arbeidsuitbuiting. Deadline: 1 juni 2011 Onderzoeksfase 3 analyse In deze fase gaat het om verkrijgen van inzicht in de land- en tuinbouwsector in het arrondissement s-hertogenbosch. Aan de hand van de relevante indicatoren in het SIOD risicomodel arbeidsuitbuiting worden query s (zoekvragen) geformuleerd. Deze zoekvragen worden uitgerold over het samengestelde basisbestand. Land- en tuinbouwbedrijven die scoren op indicatoren uit het SIOD risicomodel arbeidsuitbuiting worden geselecteerd en gemarkeerd. Wanneer een bedrijf op meerdere indicatoren uit het risicomodel scoort, krijgt het bedrijf het label verhoogd risico opgeplakt. De

5 resultaten van de analyse zullen vervolgens worden geïnterpreteerd. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar welke indicatoren uit het SIOD risicomodel arbeidsuitbuiting bij een groot gedeelte van de risicovolle subjecten naar voren komen en welke bronnen voor een groot gedeelte bijdragen aan de signalering van mogelijke arbeidsuitbuiting. De resultaten van de analyse zullen zoveel mogelijk worden vergeleken met reeds bekende signalen uit de praktijk, om zodoende de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre het SIOD risicomodel arbeidsuitbuiting in staat is om aan de hand van indicatoren in een vroegtijdig stadium arbeidsuitbuiting in de land- en tuinbouwsector te detecteren? Deadline: 1 september 2011 Onderzoeksfase 4 afronding In deze fase worden de bevindingen van het onderzoek verwerkt tot een eindrapportage. In deze eindrapportage zullen de bevindingen uit het onderzoek worden beschreven alsmede aanbevelingen met betrekking tot het mogelijk gerichter handhaven en/of opsporten. Deadline: 31 december 2011 Methoden en technieken Gevraagde producten en/of diensten Benodigde expertise De volgende concrete onderzoeksmethoden zullen worden ingezet: Literatuurstudie; Risico-analyse op basis van verkregen databestanden (politie Brabant Zuid-Oost, politie Brabant Noord, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Kamer van Koophandel en UWV ); Inventarisatie van reeds bekende signalen van (mogelijke) arbeidsuitbuiting bij betrokken instanties/handhavingspartners (reeds onderdeel van de proeftuin). Rapportage van de bevindingen uit het onderzoek; Aanbevelingen met betrekking tot mogelijk te nemen (bestuurlijke) maatregelen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een criminaliteitsanalist in dienst van het Openbaar Ministerie s-hertogenbosch tezamen met een criminaliteitsanalist van de SIOD. In het kort bestaan de taken van de analisten uit: Samenstellen van basisbestand; Formuleren van zoekvragen/query s; Analyseren aan de hand van het risicomodel; Interpreteren van de resultaten; Formuleren van aanbevelingen. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt bij het onderzoek; vanuit de onderzoeksbevindingen kan advisering plaatsvinden. De analisten beschikken over relevante kennis met betrekking tot het thema mensenhandel / overige uitbuiting. Wijze van uitvoering Begroting Begeleidingscommissie Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van het Openbaar Ministerie. Behoudens participatie van de SIOD zijn er geen externe partijen bij betrokken. De reguliere personele kosten van bovengenoemde analisten worden gedragen door respectievelijk het Openbaar Ministerie en de SIOD. Vooralsnog zijn geen additionele kosten voorzien. Het onderzoek wordt verricht binnen het kader van de proeftuin mensenhandel / overige uitbuiting in de land- en tuinbouwsector. Voor de begeleiding van deze proeftuin is voorzien in een strategische begeleidingscommissie. Deze strategische begeleidingscommissie bestaat uit: hoofdofficier arrondissement s-hertogenbosch; hoofdofficier Functioneel Parket; korpschef politie Brabant Zuid-Oost; directeur SIOD; directeur Arbeidsinspectie. Beleidscontext Medio 2006 werd tijdens een informele brainstorm van afgevaardigden van het college van Procureurs-Generaal en de Directeur-Generaal Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie, gesproken over de wijze waarop georganiseerde criminaliteit effectiever zou kunnen worden aangepakt door politie en justitie. De reguliere opsporingsonderzoeken waren volgens de deelnemers aan het overleg niet voldoende effectief doordat informatie versnipperd aanwezig was bij allerlei diensten en politieregio's. Daarmee samenhangend was er een behoefte om minder te werken vanuit één strafzaak maar meer vanuit een thema, ofwel vanuit een criminologisch fenomeen. In deze context werd de term programmatische aanpak voor het eerst gebruikt.

6 In 2008 zijn de programma s Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad (PVAGM), Financieeleconomische criminaliteit (FINEC) en Cybercrime van start gegaan. Op basis daarvan zijn bij het OM en de politie intensiveringsprogramma s gestart. De ministers van Justitie en van BZK hebben gelden toegekend aan het OM en de politie voor de periode van 2008 tot De drie intensiveringsprogramma s kennen zeven thema s waarop proeftuinen worden/zijn gestart: Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad 1. Mensenhandel 2. Georganiseerde hennepteelt Financieel-economische criminaliteit 3. Witwassen/onverklaarbaar vermogen 4. Vastgoed (fraude) 3 Cybercrime 5. Kinderporno 6. Heling/fraude op internet 7. Computertechnologie als doelwit Doelstelling proeftuinen In de periode 2008 tot 2012 moet de professionele standaard (programmatisch samenwerken, toepassen van barrièremodellen en bestuurlijke rapportage) van OM, politie, gemeenten en andere actoren bij de aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit verhoogd worden. Het ontwikkelen en leren van die nieuwe werkwijze vindt plaats door het inrichten van leeromgevingen: de proeftuinen. Het doel van de proeftuinen is een leeromgeving te vormen waarbinnen via de zogenaamde programmatische aanpak wordt gewerkt met als doel de aanpak van georganiseerde en zware criminaliteit te verbeteren. Een proeftuin is het middel om het concept van de programmatische aanpak in al haar facetten uit te proberen. De proeftuinen zijn aldus intelligence gerichte dynamische leeromgevingen waar OM en politie niet alleen opsporen met innovatieve opsporingsmethoden, maar ook andere publieke partners, als bestuur en woningcorporaties, en private partners, zoals transporten energiebedrijven, betrekken bij het bestrijden van een maatschappelijk (criminaliteits-) probleem. Elke proeftuin wordt geformeerd rondom een concrete zaak die zich leent voor innovatieve methoden van opsporing en/of de programmatische aanpak. De proeftuinen moeten dus niet alleen interne doelen bereiken. Het motto van de proeftuinen is: samen ervaren en leren. De lessen die in de afzonderlijke proeftuinen worden geleerd, moeten worden gedeeld met de overige proeftuinen en proeftuindeelnemers. Inmiddels zijn de eerste bevindingen binnen drie proeftuinen (mensenhandel, hennepteelt en kinderporno) in opdracht van het WODC (2010) geëvalueerd. Hieruit blijkt dat deze proeftuinen een goede leeromgeving vormen waarin partners op een effectieve wijze samenwerken. Zo wordt ondermeer informatie uitgewisseld tussen partners die dat voorheen nog niet deden en wordt de bewustwording bij de partners van de specifieke problematiek vergroot. Programmatische aanpak Elke proeftuin werkt volgens de methodiek van de programmatische aanpak 4. Vernieuwend aan de programmatische aanpak is dat intensieve samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende recherchediensten plaatsvindt én intensieve samenwerking en informatie-uitwisseling tussen strafrechtelijke en bestuurlijke instanties en private partijen 5. Deelnemende partners zijn het Openbaar Ministerie en de politie, maar ook bijvoorbeeld het lokale bestuur, KMAR, rechtspraak, bijzondere opsporingsdiensten, UWV, Belastingdienst, (Verbond van) Verzekeraars en (Nederlandse Vereniging van) Banken. Ook andere ministeries naast het ministerie van Justitie werken mee: BZK, Buitenlandse Zaken, VWS, Financiën en Sociale Zaken. Tot slot kunnen ook private partijen, zoals energiebedrijven, deel uitmaken van of betrokken worden bij de programmatische aanpak. Per proeftuin wordt bepaald welke partners relevant zijn en lopende de proeftuin zijn wijzigingen mogelijk. Er zijn veel parallellen met het zogenaamde (locale) integrale veiligheidsbeleid dat in vrijwel alle gemeenten gestalte krijgt. Onderdelen van de programmatische aanpak zijn het werken met barrièremodellen (en systeemmodellen), de versterking van de informatiepositie en de bestuurlijke rapportage. Het barrièremodel gaat uit van een aantal stappen die door de crimineel moet worden doorlopen in het proces van het plegen van strafbare feiten en het aanwenden van daaruit voortvloeiende winsten. Bij mensenhandel / overige uitbuiting gaat het bijvoorbeeld om het toetreden tot de Nederlandse arbeidsmarkt, het verkrijgen van een identiteit, het verkrijgen van huisvesting, het verkrijgen van een baan en de financiële stromen. Op elke stap (of schakel) kunnen opsporings- of andere activiteiten worden gestart. Uitgangspunt van het barrièremodel is om het nemen van die 3 "Intelligence" (dwz: verbeteren van de informatie-analyse bij OM en politie) is een belangrijk onderdeel van PVAGM, zowel voor OM als politie. Maar omdat er geen aparte proeftuin komt voor intelligence wordt dit niet opgenomen in deze opsomming van de thema's waarop proeftuinen komen. 4 Zie: Programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad, Door de onderzoekers kan gebruik gemaakt worden van de resultaten van de evaluatie van de programmatische aanpak mensenhandel (Van Gestel & Verhoeven, 2009).

7 stappen of schakels zo moeilijk mogelijk te maken door het plaatsen van zo veel mogelijk barrières of hindernissen bij elke stap. Dit voorkomt dat strafbare feiten kunnen worden gepleegd en winsten kunnen worden behaald. De programmatische aanpak is ook nodig om de informatiepositie van het OM en de politie te versterken. In de proeftuinen komen verschillende organisaties bij elkaar die over informatie beschikken die van belang kan zijn voor de andere deelnemers in de proeftuin. Per proeftuin kunnen afspraken worden gemaakt over uitwisseling van gevoelige informatie om de aanpak van georganiseerde criminaliteit te versterken. In de veiligheidshuizen die overal in het land worden ingericht heeft men al ervaring opgedaan met deze vormen van informatie-uitwisseling. Bij de programmatische aanpak in de proeftuinen worden ook bestuurlijke rapportages opgemaakt. Deze rapportages bevatten onder meer (rest)informatie uit de strafrechtelijke onderzoeken en zijn bedoeld voor de bestuurlijke partners in de veiligheidsketen. De rapportages bevatten daarnaast aanbevelingen en adviezen van bestuurlijke en/of preventieve aard en zijn bedoeld om maatregelen te nemen en zodoende barrières te ontwikkelen (bestuurlijke en preventieve maatregelen) om te voorkomen dat criminele activiteiten kunnen worden gestart en daaruit voortkomende winsten worden aangewend. Ook kunnen maatregelen worden genomen tegen bewuste en onbewuste facilitators bij de criminele activiteiten. De bestuurlijke rapportage wordt ook aangeboden aan de Task Forces, waar relevante partijen op landelijk niveau een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van knelpunten bij de bestrijding van de gesignaleerde criminaliteit. Task Forces Vanuit de proeftuinen wordt verslag gedaan aan zeven specifieke Task Forces die op hun beurt bekijken wie wat kan doen. Het gaat op dit niveau met name om de vraag welke overheidsorganisatie het best geëquipeerd is om actie te ondernemen of gesignaleerde knelpunten aan te pakken. Ook zorgt men er in de Task Forces voor dat best practices op lokaal, regionaal en landelijk niveau worden verspreid. Literatuur Benseddik, A., & Bijl, M. (2004). Onzichtbaar achter glas. Onderzoek naar de bijdrage van illegalen in de glastuinbouwsector van het Westland. Den Haag: Stek voor stad en kerk. Jonge van Ellemeet, H. de. (2007). Slecht werkgeverschap of moderne slavernij. Handhaving van een nader af te bakenen verbod. Justitiële verkenningen, 2007(7), pp Nationaal Rapporteur Mensenhandel. (2007). Mensenhandel Vijfde rapportage van de nationaal rapporteur. Den Haag: BNRM. Nationaal Rapporteur Mensenhandel. (2009). Mensenhandel Zevende rapportage van de nationaal rapporteur. Den Haag: BNRM. Daalder A. & Flight, S. (2009). Startnotitie Evaluatie Proeftuinen. Den Haag: WODC. S. Flight, S. Bogaerts, D.J. Korf & D. Siegel (2010). Aanpak georganiseerde criminaliteit in drie proeftuinen, eerste bevindingen. Den Haag: Ministerie van Justitie, WODC. Bijlage Bogaerts, A., Plooij, P., & Zoetekouw, R. (2010). De bestrijding van arbeidsuitbuiting. Werkwijzen en bevindingen van de SIOD. Justitiële verkenningen, 2010(7), pp

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding

veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding veiligheid door samenwerken aanpak arbeidsuitbuiting Een inleiding voorwoord Elke werknemer in Nederland heeft recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. En iedereen moet zijn werk op een veilige manier

Nadere informatie

Eindrapportage. Proeftuin Mensenhandel 'overige uitbuiting in de land- en tuinbouwsector'

Eindrapportage. Proeftuin Mensenhandel 'overige uitbuiting in de land- en tuinbouwsector' Eindrapportage Proeftuin Mensenhandel 'overige uitbuiting in de land- en tuinbouwsector' 2/69 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 5 1. Inleiding... 7 1.1 Intensiveringsprogramma s Openbaar Ministerie...

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

De SIOD. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Seminar CCV Den Haag 30 November 2010

De SIOD. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Seminar CCV Den Haag 30 November 2010 De SIOD Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Seminar CCV Den Haag 30 November 2010 Kader Mensenhandel - Mensenhandel = uitbuiting (i.t.t. mensensmokkel) - Wereldwijd leven 27 miljoen mensen in slavernij

Nadere informatie

Een Bestuurlijke Rapportage over het strafrechtelijk onderzoek DARTMOOR

Een Bestuurlijke Rapportage over het strafrechtelijk onderzoek DARTMOOR Een Bestuurlijke Rapportage over het strafrechtelijk onderzoek DARTMOOR B.F.C. Smeets R.J. Oegema A.P.M. Bastiaanssen Deze rapportage van het Openbaar Ministerie, arrondissementsparket s- Hertogenbosch

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Bijeenkomst in het kader van overige vormen van uitbuiting.

Bijeenkomst in het kader van overige vormen van uitbuiting. Inspectie SZW (voorheen AI, SIOD en IWI) Bijeenkomst in het kader van overige vormen van uitbuiting. Peter de Wit Accountmanager Inspectie SZW (opsporing). Regio Zuid-Nederland 06-12549583 Pmdwit@inspectieszw.nl

Nadere informatie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

12 Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie

12 Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie 12 Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie 12.1 Inleiding Sinds de uitbreiding van het mensenhandelartikel met uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie (verder te noemen overige uitbuiting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 385 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT aanpak malafide infrastructuur rond arbeid van (illegale) vreemdelingen Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Gemeente Westland. Overwegende dat, - In de gemeenten Den Haag en Westland

Nadere informatie

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel?

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? mr. E.D.I. Martens Senior officier van justitie Mensenhandel Het gaat ons allemaal aan CIROC 3 december 2014 Doel presentatie: Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? 1. Wat is illegale prostitutie?

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Antwoorden Kamervragen

Nadere informatie

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E.

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E. Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ «wiuimencjiei,stbar» Hollands Midden september 2011 p : 1 1 T 1 E Tijdens het strafrechtelijke

Nadere informatie

Ad 1) Capaciteit aanpak mensenhandel en terugloop meldingen (mogelijke) slachtoffers bij CoMensha

Ad 1) Capaciteit aanpak mensenhandel en terugloop meldingen (mogelijke) slachtoffers bij CoMensha 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nationaalrapporteur.nl

Nadere informatie

Silvie van Halder Ketenregisseur mensenhandel Gemeente Eindhoven. Mensenhandel

Silvie van Halder Ketenregisseur mensenhandel Gemeente Eindhoven. Mensenhandel Silvie van Halder Ketenregisseur mensenhandel Gemeente Eindhoven Mensenhandel 4 Pijlers 1. Zorg & opvang slachtoffers/ preventie risicogroepen 2. Bestuurlijke informatiepositie 3. Ketenregie & inzet bestuurlijke

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wat doet de Inspectie SZW?

Wat doet de Inspectie SZW? Wat doet de Inspectie SZW? De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Wat doet de Inspectie SZW? 1 Organisatie Meer effect met één Inspectie SZW

Nadere informatie

Samenvatting criminele families

Samenvatting criminele families Samenvatting criminele families In 2009 kreeg het RIEC Oost Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar één van de criminele families die de gemeente Enschede rijk is. Het betreft een familie die

Nadere informatie

Format Bestuurlijk Signaal

Format Bestuurlijk Signaal Format Bestuurlijk Signaal 1 Landelijk Loket Bestuurlijke Signalen Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) Inhoudsopgave 1 Inleiding format en proces bestuurlijk signaal... 3 2 De kracht van een

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

mr. M.K.A. Wijnbelt officier van justitie Mensenhandel

mr. M.K.A. Wijnbelt officier van justitie Mensenhandel mr. M.K.A. Wijnbelt officier van justitie Mensenhandel Seksuele uitbuiting Arbeidsuitbuiting Seksuele uitbuiting / voorbeeld 1 Natasja (19 jaar) uit Hongarije Wordt door Hongaarse groepering naar Nederland

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 791 11 19 19januari 2009 Convenant tussen de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Stichting Inlichtingenbureau

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Fraude en illegaliteit in de uitzendbranche

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Fraude en illegaliteit in de uitzendbranche De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

College van procureurs-generaal

College van procureurs-generaal Openbaar Ministerie College van procureurs-generaal Parket-Generaal Postadres: Postbus 20305, 2500 EH Den Haag. Minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH 'S-GRAVENHAGE

Nadere informatie

Introductie tot de FIU-Nederland

Introductie tot de FIU-Nederland Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l 05-06-2012 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant. tussen. Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Immigratie- en Naturalisatiedienst

Samenwerkingsconvenant. tussen. Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Immigratie- en Naturalisatiedienst Samenwerkingsconvenant tussen Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en Immigratie- en Naturalisatiedienst 14 november 2007 Inleiding De Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen-

Nadere informatie

6 Justitiële verkenningen, jrg. 33, nr

6 Justitiële verkenningen, jrg. 33, nr 5 Voorwoord De bestrijding van mensenhandel is in de afgelopen jaren hoog op de politieke en opsporingsagenda komen te staan. Het College van Procureurs-Generaal heeft mensenhandel aangewezen als een delict

Nadere informatie

Wat doet de Inspectie SZW?

Wat doet de Inspectie SZW? Wat doet de Inspectie SZW? 2 Wat doet de Inspectie SZW? 1 Organisatie Nieuwe Inspectie SZW per 1 januari 2012 Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Inspectie SZW voegt de organisaties

Nadere informatie

Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012

Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Introductie tot de FIU-Nederland Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Inhoud presentatie Omschrijving witwassen Organisatie FIU-(Caribisch) Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is

Nadere informatie

Datum 16 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht van Europol over minstens 10 duizend vermiste vluchtelingenkinderen

Datum 16 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht van Europol over minstens 10 duizend vermiste vluchtelingenkinderen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 009 00 9 9 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden

Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden RIS091779_06-02-2002 Gemeente Den Haag Bestuursdienst Commissie Algemene Bestuurlijke en Politieen Brandweeraangelegenheden Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden en plaatsvervangende

Nadere informatie

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

28638 Mensenhandel. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 28638 Mensenhandel Nr. 143 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2016 Op 14 april heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Nadere informatie

P LIT E. Korps landelijke politiediensten. Bestu urlijke rapportage growshops. Dienst Nationale Recherche

P LIT E. Korps landelijke politiediensten. Bestu urlijke rapportage growshops. Dienst Nationale Recherche P LIT E Korps landelijke politiediensten Dienst Nationale Recherche Bestu urlijke rapportage growshops Dienst Nationale Recherche 1 1 Inleiding Op basis van het Nationaal Dreigingsbeeld is grootschalige

Nadere informatie

(StaÏt youtube-filmpje truckdrivers Slowaakse postbusfiïma) De casus in dit filmpje laat zien dat voor ons (de vakbonden) de aanpak van

(StaÏt youtube-filmpje truckdrivers Slowaakse postbusfiïma) De casus in dit filmpje laat zien dat voor ons (de vakbonden) de aanpak van 30 jaar STV/ COMENSHA Den Haag, 22 september 2016 Aanpak van arbeidsuitbuiting als uitdaging voor de toekomst, Catelene Passchier, vicevoorzitter FNV (StaÏt youtube-filmpje truckdrivers Slowaakse postbusfiïma)

Nadere informatie

Plan van aanpak Task Force Aanpak Mensenhandel

Plan van aanpak Task Force Aanpak Mensenhandel Plan van aanpak Task Force Aanpak Mensenhandel Januari 2009 Plan van aanpak Task Force Aanpak Mensenhandel januari 2009 Aanleiding: De Task Force Aanpak Mensenhandel is begin 2008 ingesteld door de minister

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: mei 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

28 secondant #3/4 juli-augustus Interview Uitvoeringsmap bestuurlijke aanpak mensenhandel

28 secondant #3/4 juli-augustus Interview Uitvoeringsmap bestuurlijke aanpak mensenhandel 28 secondant #3/4 juli-augustus 2010 Interview Uitvoeringsmap bestuurlijke aanpak mensenhandel Gemeente is onmisbaar bij effectieve bestrijding Mensenhandel is een ernstige vorm van georganiseerde criminaliteit.

Nadere informatie

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee?

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee? Waarom moet de informatie al in dit stadium worden uitgewisseld? Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon is veroordeeld? De uitwisseling van dit soort informatie

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

Aanpak Vastgoedfraude

Aanpak Vastgoedfraude Aanpak Vastgoedfraude Martijn Egberts, OM Parket Den Haag Willemijn van Blommestein, Ketenregisseur R dam Themasessie CCV-congres Bestuurlijke ketenaanpak 8 december 2011 Inhoud bijeenkomst Welkom (foto)

Nadere informatie

Mensenhandel is om ons heen. Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur

Mensenhandel is om ons heen. Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur Mensenhandel is om ons heen Factsheet bij de Negende rapportage van de Nationaal rapporteur Mensenhandel is om ons heen Mensenhandel is om ons heen. De laatste jaren wordt duidelijk dat mensen op vele

Nadere informatie

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving 30 678 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving Memorie van antwoord De regering heeft met belangstelling kennisgenomen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 3 april 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de aanpak van kindermisbruik en kinderporno via anonieme internetnetwerken

Datum 3 april 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de aanpak van kindermisbruik en kinderporno via anonieme internetnetwerken 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Bestuurlijk dossier. fraude met telefoonabonnementen

Bestuurlijk dossier. fraude met telefoonabonnementen Bestuurlijk dossier fraude met telefoonabonnementen Bestuurlijk dossier FIvo1and E Algemene zaakgegevens Kenmerk Bestuurlijk dossier Zaak Betreft : Fraude met telefoonabonnementen Ten behoeve van : Landelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 428 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers

Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers Landelijk Loket Bestuurlijke Dossiers Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) -1- Onmisbaar voorstel aan rijksoverheid De politie constateerde landelijk een stijgende trend in diefstallen en vermissingen

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (M. Rutte)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (M. Rutte) Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de werving van arbeidsaanbod uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte op een bij convenant overeengekomen wijze Memorie van antwoord

Nadere informatie

Overige vormen van uitbuiting Aangiften met weinig opsporingsindicaties

Overige vormen van uitbuiting Aangiften met weinig opsporingsindicaties Speech C.E. Dettmeijer-Vermeulen, Nationaal Rapporteur Mensenhandel Aanbieding Zevende Rapportage tijdens de Werkconferentie mensenhandel van de Task Force Aanpak Mensenhandel Leiden, 29 oktober 2009 Inleiding

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Overzicht veel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT Definitieve versie 24-05-2017 Pagina 1 van 5 Bijlage 4 bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke

Nadere informatie

Toezicht op rechtspersonen

Toezicht op rechtspersonen Toezicht op rechtspersonen 0Inhoud 4 5 5 6 6 8 8 9 12 12 13 13 15 1. Inleiding 2. Wat is toezicht op rechtspersonen 3. Welke vormen van toezicht op rechtspersonen zijn er 4. Risicomelding Automatische

Nadere informatie

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland

Project KOMPAS. Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland Project KOMPAS Interventieproject huisvesting Moe-landers West Friesland initiatief van de negen West-Friese gemeenten Aanleiding project veel arbeidsmigranten in West-Friesland illegale huisvestingvormen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 10.1295 B&W verg. : 21 december 2010 Onderwerp: B5 Taskforce 1) Status In het licht van onze actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Factsheet bij Mensenhandel in en uit beeld ii

Factsheet bij Mensenhandel in en uit beeld ii Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Factsheet bij Mensenhandel in en uit beeld ii Cijfermatige rapportage 2008-2012 Goed meten is weten wat te doen Mensenhandel in en uit

Nadere informatie

DRAAIBOEK MULTIDISCIPLINAIRE CONTROLE ARBEIDSUITBUITING

DRAAIBOEK MULTIDISCIPLINAIRE CONTROLE ARBEIDSUITBUITING DRAAIBOEK MULTIDISCIPLINAIRE CONTROLE ARBEIDSUITBUITING VERTROUWELIJKE INFORMATIE Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie 2. Aanleiding controle 3. Deelnemende instanties 4. Operationeel projectleider, coördinator

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Convenant integrale overheidshandhaving

Convenant integrale overheidshandhaving Convenant integrale overheidshandhaving Convenant betreffende de toepassing en handhaving van overheidsregelingen: DE ONDERGETEKENDEN: De Burgemeester van de Gemeente Leeuwarden De Hoofdofficier van Justitie

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 18 april 2016 Betreft Kamervragen hotels

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 18 april 2016 Betreft Kamervragen hotels > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Samenvatting. Aantallen en achtergronden. Achtergrond

Samenvatting. Aantallen en achtergronden. Achtergrond Samenvatting Achtergrond In 2007 heeft de Staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer een breed kwalitatief onderzoek naar illegaliteit toegezegd. Op haar verzoek heeft het Wetenschappelijk Onderzoek-

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 444 Wet van 6 november 2013 tot implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake voorkoming en bestrijding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 678 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving Nr. 7 NOTA NAAR

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 437 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige ander wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod) Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004,

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004, Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 mei 2009 (26.05) (OR. en) PUBLIC 8723/4/09 REV 4 LIMITE CRIMORG 63 MIGR 43 E FOPOL 86 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het COREPER/de Raad Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen 1 Contactpersoon L.M.E.Menenti l.m.e.menenti@ nationaalrapporteur.nl T 06-4682 7508 S.J. Tjalsma s.j.tjalsma@ nationaalrapporteur.nl Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd Bevindingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

B 11 Buitenlandse werknemers 8

B 11 Buitenlandse werknemers 8 B 11 Buitenlandse werknemers 8 Wettelijke maatregelen te~en ille~ale tewerkstellin~ Teneinde illegale tewerkstelling tegen te gaan en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers te kunnen reguleren voorziet

Nadere informatie

Mensenhandel. Effectieve aanpak op gemeentelijk niveau Lessen uit de praktijk

Mensenhandel. Effectieve aanpak op gemeentelijk niveau Lessen uit de praktijk Mensenhandel Effectieve aanpak op gemeentelijk niveau Lessen uit de praktijk Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Mensenhandel Effectieve aanpak op gemeentelijk niveau Lessen

Nadere informatie

FIOD. Aansprekend opsporen

FIOD. Aansprekend opsporen FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Aanpak schijnconstructies door de Inspectie SZW Resultaten en achtergrondinformatie van het project Aanpak schijnconstructies 2016

Aanpak schijnconstructies door de Inspectie SZW Resultaten en achtergrondinformatie van het project Aanpak schijnconstructies 2016 Aanpak schijnconstructies door de Inspectie SZW Resultaten en achtergrondinformatie van het project Aanpak schijnconstructies 2016 De Inspectie SZW is de toezichthouder op het terrein van het ministerie

Nadere informatie

JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM

JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM JAARPLAN 2011 FINANCIEEL EXPERTISE CENTRUM Inhoudsopgave 1. Algemene doelstelling, missie, organisatie en taken FEC 1.1 Algemene doelstelling 1.2 Missie 1.3 Organisatie 1.4 Taken FEC en rol FEC-eenheid

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek (OAE) over ouderenmishandeling

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek (OAE) over ouderenmishandeling gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6409 Inboeknummer 15bst00964 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103(2.8.2) Raadsvragen van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek (OAE) over

Nadere informatie

Concentratie van zaken Landelijk Parket en Functioneel Parket

Concentratie van zaken Landelijk Parket en Functioneel Parket Concentratie van zaken Landelijk Parket en Functioneel Parket Afspraken tussen het College van procureurs-generaal en Raad voor de rechtspraak over de verdeling van zaken van het Landelijk Parket en het

Nadere informatie

Rapport. Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie

Rapport. Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie Rapport Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie Eline Willemsen Bonded Labour in Nederland BLinN Humanitas/Oxfam Novib Amsterdam, augustus 2010 Colofon Tekst Eline Willemsen Met dank aan Bernice

Nadere informatie