dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016"

Transcriptie

1 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg CD Arnhem website: 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Waar de school voor staat 3 Onderwijsorganisatie 4 Onderwijsprogramma 5 Toetsen en resultaten 6 Zorg voor kinderen 7 Ouders 8 Regels en afspraken 9 Wie, wat, wanneer 10 Adressen en contacten Copyright 2015, dr. Aletta Jacobsschool Arnhem, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Samenstelling: Jack van der Beek Foto s: Annelies Hendriks 2

3 Voorwoord Beste ouders, Een nieuw schooljaar, een nieuwe schoolgids. Zoals ieder jaar proberen we ons onderwijs te verbeteren waar het nodig is en blijven we doen waar we goed in zijn. Zo gaan we in schooljaar door met ons vroeg vreemde talen onderwijs (Engels). De specifieke methode Happy House, Happy Street en Happy Earth wordt in alle groepen gebruikt. In 2011 zijn we gestart met de invoering van de 1- zorgroute(handelingsgericht onderwijs), een traject waarmee we ieder kind het juiste onderwijsaanbod willen geven passend bij zijn mogelijkheden. Ons uitgangspunt blijft eruit halen wat er in zit. Afgelopen schooljaar hebben wij tal van activiteiten gedaan. Zoals daar waren de naschoolse activiteiten en het rekenkofferproject voor ouders van de onderbouw. Komend schooljaar zullen we ook verder gaan met het gebruik van I-pads in de onderbouw. Dit gaan we combineren met woordenschatonderwijs. Tot slot gaan we nog meer activiteiten ontplooien voor u, ouders van onze kinderen. Al met al wordt het weer een jaar waarin we ons stapsgewijs verder willen ontwikkelen en waarbij we u zo veel mogelijk willen betrekken. Met vriendelijke groet, Jack van der Beek De directie

4 De school 1 De schoolnaam De Dr. Aletta Jacobsschool is vernoemd naar Aletta Jacobs ( ), de eerste vrouwelijke studente en later, de eerste vrouwelijke huisarts in Nederland. Zij was een voorbeeld voor iedereen die vindt dat meisjes evenveel kansen moeten krijgen als jongens. Ook maakte zij zich sterk voor het vrouwenkiesrecht. Een bijzondere vrouw dus! Openbaar onderwijs De Dr. Aletta Jacobsschool is een openbare school, een school voor alle kinderen. Een plek waar kinderen leren met elkaar om te gaan, ongeacht afkomst, nationaliteit of religie. Zo maken we met elkaar, kinderen, ouders en leerkrachten van onze school, een levendige, kleurrijke, multiculturele en internationale school. Een wereldschool. Internationaal karakter Onze school bestaat uit twee afdelingen: de Nederlandse afdeling en een International Department. Aan de school is een afdeling voor internationale leerlingen (uit de gehele provincie Gelderland) verbonden. Deze leerlingen krijgen les in het Engels, verzorgd door native speakers. Een deel van het onderwijsprogramma krijgen zij samen met de Nederlandse kinderen aangeboden. Door deze integratie wordt bereikt dat de Internationale afdeling een deel van de totale school is. In de toekomst zal dit veranderen. Er is nieuwbouw gepland in de Schuytgraaf. Naar verwachting zal de Internationale afdeling eind 2016 verhuizen naar de nieuwe locatie. Integratiemomenten zijn bijvoorbeeld: kids on stage uitvoeringen (voormalige weeksluitingen), weekopeningen, pauzes, projecten, keuzecursus en feesten. Deze integratie momenten zullen in de toekomst afgebouwd worden. Onze Internationale afdeling vormt samen met de Internationale afdeling van het Lorentz College, The Arnhem International School. Op de nieuwe locatie in de Schuytgraaf zullen zij dan ook beide in een schoolgebouw gehuisvestigd worden. (Zie voor verdere informatie de speciale brochure van de Arnhem International School). Om het internationale karakter een extra accent te geven willen we de kinderen van de Nederlandse afdeling al vroeg een tweede taal aanleren. In alle groepen wordt het V.V.T.O. (vroeg vreemde talenonderwijs) aangeboden en krijgen de kinderen Engelse les. U kunt hierover meer lezen in het hoofdstuk: De vakgebieden. In deze schoolgids willen wij u laten zien hoe wij op de Nederlandse afdeling werken, wat wij belangrijk vinden en hoe wij samen met u willen werken aan de ontwikkeling van uw kind. De school in de wijk De Nederlandse afdeling is de school van de buurt voor de wijken Vredenburg, Kronenburg, Holthuizen en de Overmaat in Arnhem-Zuid. De school is gevestigd in een multifunctioneel gebouw dat vanwege zijn 8-vorm de Krakeling wordt genoemd. In het gebouw zijn meerdere organisaties gehuisvest, waaronder: De dr. Aletta Jacobsschool voor openbaar basisonderwijs. De Ommelander voor rooms-katholiek basisonderwijs. De Troubadour voor protestants-christelijk basisonderwijs. 4 Het Pompeltje, de peuterspeelzaal. De Dr. Aletta Jacobsschool bestaat uit 4 gedeeltes: een grote hal, een benedenverdieping, bovenverdieping en de dependance, die gevestigd is aan de rand van de speelplaats. Als u de school binnen komt staat u al snel in de grote hal, waar de kamers van de directie, de intern begeleider en de administratie zich bevinden. Op de benedenverdieping bevinden zich de groepen 1-2 en groep 3 van de Nederlandse afdeling en de groepen reception t/m year 3 van de internationale afdeling. Op de bovenverdieping zijn de groepen 4 t/m 8 van de Nederlandse afdeling en de overige groepen van de Internationale afdeling. Over De Basis De dr. Aletta Jacobsschool behoort tot De Basis. De Basis is een stichting voor openbaar primair onderwijs in Arnhem. De stichting omvat 17 scholen voor basisonderwijs en een school voor speciaal basisonderwijs. Er is openbaar onderwijs beschikbaar in elke wijk. Op de scholen van De Basis zitten in 2014 ruim 5027 leerlingen en werken ongeveer 475 personeelsleden. Zoals u wellicht weet heeft elke school een bestuur. Dat bestuur benoemt bijvoorbeeld leraren en verdeelt het geld van de rijksoverheid over de scholen die onder dat bestuur vallen. Ook wordt het bestuur door de onderwijsinspectie aangesproken op de kwaliteit van het onderwijs. De directeurbestuurder is eindverantwoordelijk en wordt ondersteund door een directeur bedrijfsvoering en een klein stafbureau dat werkt op de terreinen: personeel, huisvesting en financiën. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de organisatie in het algemeen en de directeurbestuurder in het bijzonder. Twee leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Over het algemeen zult u niet veel te maken hebben met het bestuur of de Raad van Toezicht. Het directe aanspreekpunt voor u als ouder is immers de directeur van de school en de leerkracht van de groep waarin uw kind zit. Door te kiezen voor openbaar onderwijs kiest u of heeft u gekozen voor kwalitatief goed onderwijs. Zowel in pedagogisch als in didactisch opzicht. Het bestuur stimuleert en ondersteunt de scholen om ervoor te zorgen dat zij opbrengstgericht werken op alle vak- en vormingsgebieden. Goed onderwijs leidt er toe dat kinderen over kennis en vaardigheden beschikken, sociaal competent zijn, plezier in leren hebben en in staat zijn om actief burgerschap in woord en daad vorm te geven. Een openbare school is de samenleving in het klein. Onze samenleving wordt gekenmerkt door diversiteit. Deze diversiteit is terug te vinden binnen het openbaar onderwijs. Een kind dat van jongs af aan leert om te gaan met verschillen, zal zich later ook thuis voelen in onze pluriforme samenleving. Niet omdat hij geleerd heeft dat alles kan en mag maar omdat hij geleerd heeft om te gaan met verschillen: samen leren, samen werken en samen leven. Meer informatie is te vinden op Bestuur en Raad van Toezicht zijn bereikbaar via

5 Waar de school voor staat 2 Afstemming op onderwijsbehoeften Het basisonderwijs is in principe bestemd voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar. Kinderen moeten een ononderbroken ontwikkeling door kunnen maken. Hoewel we een systeem van jaargroepen hebben, houden we rekening met individuele verschillen tussen leerlingen. Kinderen die meer aankunnen krijgen verdieping aangeboden. Kinderen die het moeilijk vinden krijgen verbreding, extra instructie of kunnen een aangepast programma krijgen. Door het geven van complimenten willen we kinderen zelfvertrouwen geven, we willen dat kinderen met plezier naar school gaan. We leren ze dat elk kind wel ergens heel goed in is, maar ook dat het heel gewoon is dat je iets soms moeilijk vindt. We laten kinderen merken dat we veel van ze verwachten en dagen ze uit om (nog) beter te presteren en zelf invloed te hebben in hun eigen leerproces. Een rijke leeromgeving is daarbij van groot belang. Duidelijke regels, rust en orde vinden we ook heel belangrijk. We denken dat kinderen zo naar beste vermogen kunnen presteren. Schoolregels en afspraken Op school houden we ons aan de volgende gedragsregels. Deze regels gelden voor alle bij school betrokken mensen. We luisteren naar elkaar; We houden rekening met elkaar; We leren van elkaar We helpen elkaar We respecteren de spullen van elkaar; We zoeken met elkaar voor elk probleem naar een oplossing; We zorgen ervoor dat wij geen last hebben van elkaars gedrag; We proberen onze vergissingen goed te maken. Als wij ons met elkaar aan deze regels houden, creëren wij met elkaar een veilige omgeving voor iedereen! Wij gaan hierbij uit van de volgende principes: iedereen doet ertoe en heeft iets te bieden; ieder mens is uniek; rekening houden met een ander; anderen in hun waarde laten; niemand uitsluiten; gelijkwaardigheid; samenwerken; verantwoording nemen voor je gedrag; willen, kunnen en durven luisteren; de ander serieus nemen; grenzen aangeven; ruimte geven aan een ander; uit durven komen voor je mening; veiligheid bieden. Extra regels specifiek voor ouders, wij. zorgen dat onze kinderen op tijd op school zijn; bemoeien ons niet met ruzies en/of onenigheden; corrigeren geen kinderen, maar laten dit over aan de leerkrachten; bespreken ontevredenheid over school met de leerkrachten of directie. Oplossen is beter dan een negatief gevoel over school. Voor leerkrachten, ouders en andere betrokkenen: Goed voorbeeld doet goed volgen. Leerlingen duidelijk te maken wat de inhoud en de waarde van deze manier van leven is. Wat wordt er van mij verwacht. De verantwoording die ik heb voor de ander en mijzelf. Hierover moeten wij regelmatig met elkaar en de kinderen in gesprek. Wij voeden immers met elkaar de kinderen op. Natuurlijk kunt u met ons van mening verschillen of meent u dat uw kind onrechtvaardig is bejegend. In dat geval kunnen wij hierover met u van gedachten wisselen en zoeken wij uit wat de juiste toedracht is. Bij ernstige misdragingen van uw kind wordt altijd contact met u opgenomen. In het geval dat uw kind een bedreiging is voor anderen en wij niet de veiligheid van uw kind of die van anderen kunnen garanderen, kan uw kind worden verwijderd. Hiervoor heeft het bestuur een verwijderingsprocedure opgesteld. De verwijderingsprocedure kan in extreme situaties ook opgestart worden wanneer er sprake is van ernstig wangedrag van ouders. Daarnaast is er een veiligheidsplan opgesteld door de drie grote besturen van Arnhem. Dit plan geldt ook voor onze school, in dit veiligheidsplan zijn protocollen voor o.a. gedragscode, pesten, digitaal pesten, toelating en verwijdering opgenomen. Dit veiligheidsplan dient om dit soort zaken te voorkomen, maar geeft ook duidelijkheid aan een ieder hoe te handelen bij een van deze problemen (www.debasis.org). Extra regels specifiek voor de leerlingen, wij zijn op tijd op school; respecteren en aanvaarden het gezag van de leerkrachten en andere volwassenen; blijven gedurende de schooltijd op ons eigen terrein; gebruiken mobiele telefoon niet tijdens schooltijd; geven evt. andere waardevolle spullen in bewaring; pesten en dreigen niet/ ook niet digitaal. 5

6 Een lerende school De school is een lerende samenleving. Dat geldt niet alleen voor de kinderen maar zeker ook voor de leerkrachten en de school als organisatie. Ieder jaar krijgt de school een scholingsaanbod van de verschillende nascholingsinstituten. De leerkrachten maken hier gebruik van en kiezen een cursus die in het belang is van de school en/of aansluit bij hun interesse (uiteraard met als doel beter onderwijs voor uw kind). Daarnaast wordt er naar aanleiding van een meerjarenplan (waar willen wij met ons onderwijs naartoe) bekeken welke cursus zinvol is om als team, te volgen. In de komende jaren werken wij met name verder aan de zorgroute. De zorgroute streeft naar een goede afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, zodat alle leerlingen passend onderwijs ontvangen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten. Ontwikkelingen afgelopen schooljaar Het afgelopen schooljaar hebben we aantal trajecten/projecten ontwikkeld en verder doorgevoerd: Voortzetten zorgroute. Groepsplannen / overzichten hanteren bij woordenschatonderwijs en rekenen. Handelingsgericht werken verder ontwikkelen en toepassen. In het kader van passendwijs toepassen van arrangementen/groeidocumenten en o.o.p. ( onderwijs ontwikkelingsperspectief) Sociaal emotioneel volgsysteem SCOL toepassen in de groepen 3/8. Start maken met toepassing SCOL in kleuterbouw Uitbreiding toepassing nieuwe rekenmethode WIZWIJS. Groep 1, 2, 5 en 6 gaan hiermee aan de gang en in groep 7 en 8 zal de leerlijn meetkunde van de methode WIZWIJS worden toegepast. Ten aanzien van de renovatie van het gebouw zijn er een drietal lokalen in het permanente gebouw opgeknapt en kunnen de bovenbouw groepen verhuizen naar het vaste gebouw. Het noodgebouw zal nog bezet worden door de Nederlandse les en een muziek / drama lokaal. Op bestuursniveau zijn er stappen ondernomen om tot nadere samenwerking met andere besturen te komen. Binnen de locatie van de Krakeling is er einde schooljaar een directeur aangesteld die zowel directeur op de Troubadour is als ook op de dr. Aletta Jacobsschool ( Ned. Afdeling). Er is een nieuwe taalmethode uitgekozen voor de Nederlandse afdeling. De keuze is gevallen op taal op maat. Deze zal in worden toegepast in de groepen 4 t/m 6. Daarna zij hij toegepast worden in groep 7 en 8. Ontwikkelingen komend schooljaar Doorgaan met werken in drie niveau s in de groepen ( 1-zorgroute) / werken met groepsplannen) Opbrengstgericht werken Invoering nieuwe taalmethode in de groepen 4 t/m 6 Verdere implementatie SCOL ( sociaal emotioneel volgsysteem. Verder professionaliseren in werken met combinatie groepen / toepassen van specifieke leermiddelen / zelfstandig werken en coöperatief leren ICT- vaardigheden verder ontwikkelen en toepassen binnen de groepen Uitdiepen 21 st century vaardigheden en toepassen in de groepen 6

7 Onderwijsorganisatie 3 Hoofdmomenten De vier hoofdmomenten van het weekprogramma zijn: Gesprek Zittend in een kring vertellen kinderen elkaar hun ervaringen, ze leren van elkaar tijdens de kijk- en vertelkring, de leeskring, ontdekkring en de nieuwskring. Bovendien leren ze spreken in een grote groep, hun gedachten onder woorden brengen, naar elkaar luisteren en kritisch te zijn. Spel Spelend leren is het uitgangspunt in de onderbouw. Ook oudere leerlingen krijgen leerstof zoveel mogelijk op een speelse, aantrekkelijke manier aangeboden. Het spel staat centraal in bewegingslessen en rondom de vieringen. Werk Het werk beslaat een groot deel van de totale schooltijd: kinderen leren lezen, schrijven, taal en rekenen. Ze moeten worden voorbereid op het voortgezet onderwijs en op deelname aan het maatschappelijk leven. Alle kinderen moeten hiervoor voldoende kennis en vaardigheden hebben. Viering Regelmatig zijn er momenten waarop we iets te vieren hebben, kinderen zijn jarig, ze krijgen een broertje of zusje, het is Sinterklaas etc. Dat zijn dagen waar we natuurlijk een feestje van maken! Ook hebben we de weekopeningen en weeksluitingen. Leerlingen en leerkrachten zijn op het podium te zien met toneel, dans, muziek etc. De vieringen doen we samen met de Internationale afdeling, soms vieren we daardoor ook andere feestjes, zoals Halloween. Door toepassing continu-rooster zullen tijden in het dagplan veranderen. Dit zal plaatsvinden na de herfstvakantie. Dagplan groep uur uur kring: mondeling taalgebruik (spreken en luisteren), zingen, verjaardag vieren, werk bespreken etc. thematisch werken n.a.v. de methode Schatkist fruitkring Engelse les binnen - of buitenspel uur middagpauze uur uur kring: reken/taalkring werken met ontwikkelingsmateriaal, zelf kiezen/ schrijfatelier (voorbereidende schrijfoefeningen). binnen of buitenspel Door de weeks zijn er vaak nog andere activiteiten zoals keuzecursus, oefenen voor een weeksluiting, school tv, excursies, etc. Er staat altijd een thema centraal. Dagplan groep uur kring, lezen rekenen uur fruitkring, voorlezen en pauze taal begrijpend lezen, ontleden, spelling, extra werk etc uur middagpauze uur uur wereldoriëntatie, Engels gym, creatieve vakken Op woensdag en vrijdag zijn alle groepen om uit. Voor alle midden - en bovenbouwgroepen geldt dat dit dagplan er wat anders uit kan zien door het zwemrooster of het gymrooster. 7

8 Onderwijsprogramma 4 Werken met ontwikkelingsmateriaal Op de dr. Aletta Jacobsschool willen we dat alle kinderen aan het eind van het basisonderwijs de wettelijk vereiste kerndoelen hebben bereikt. We willen niet alleen kennis aanbieden, maar ook vaardigheden en inzichten die een kind nodig heeft in zijn omgeving. We willen dat alle kinderen de school met zoveel mogelijk bagage en plezier verlaten. Werken met ontwikkelingsmateriaal De term werken met ontwikkelingsmateriaal komt vooral voor in groep 1 en 2. Het omvat het werken met puzzels, lotto s, bouw en constructiemateriaal, kralenplanken ect. Al spelend met deze materialen ontwikkelen kinderen zich. De verstandelijke, motorische en creatieve ontwikkeling gaan hierbij meestal samen. De leerkracht heeft hierbij een stimulerende en begeleidende taak. Door observatie en registratie wordt bijgehouden wat de kinderen beheersen, zodat de leerkracht stof kan aanbieden die aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. Bewegingsonderwijs In groep 1 en 2 wordt dagelijks aan bewegingsonderwijs gedaan, zowel s ochtends als s middags. De vakdocent verzorgt een aantal gymlessen bij de kleuters van groep 2. Vanaf groep 3 hebben de kinderen 2x in de week bewegingsonderwijs. Voor groep 4 en 5 geldt dat zij 1x per week gym hebben en 1x per week zwemmen. De helft van de gymlessen wordt verzorgd door een vakdocent gymnastiek. Taal en lezen Taal is erg belangrijk. De hele dag en bij elk vak gebruiken we taal. Op het lesrooster komt taal in verschillende vormen voor: bevorderen mondeling en schriftelijk taalgebruik, taal en lezen. Het taalonderwijs in groep 1/2 wordt spelenderwijs gegeven. We zijn in deze groep bijzonder veel met taal bezig. Te denken valt aan voorlezen, vertellen, versjes opzeggen, taalspelletjes, luisterspelletjes en het aanleren en omgaan met taalbegrippen. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode Schatkist. In groep 3 wordt gewerkt met de taal/leesmethode van Veilig leren lezen. De kinderen krijgen woorden aangeleerd, de letters worden met een klank en een gebaar aangeboden, zodat een kind de letters daardoor beter kan onthouden. Ze kunnen al snel zelf woorden maken en zelf woorden lezen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van diverse materialen, bijvoorbeeld: letterdozen, klik-klakboekjes, stempeldozen, de computer etc. Vanaf groep 4 t/m 6 wordt taal en spelling aangeboden volgens de methode Taal op Maat. Ook de werkwoordspelling wordt behandeld. Groep 7 en 8 werken nog met Taalactief. Dit zal de komende twee jaar afgebouwd worden. Tekstverwerken is de methode die vanaf groep 4 in alle groepen wordt gebruikt voor begrijpend lezen. Daarnaast hanteren we Estafette voor voortgezet technisch lezen. Schrijven Een goed handschrift is belangrijk. Dit begint al bij een juiste pengreep. In groep 1/2 wordt de methode Schrijfatelier gebruikt. Met deze methode wordt de kinderen op een speelse manier de juiste schrijfhouding geleerd, de juiste manier om het potlood vast te houden en worden er motorische oefeningen gedaan. Het schrijven van echte letters en cijfers start in groep 3. Na de aanvankelijk voorbereidende schrijfoefeningen met potlood, krijgt uw kind later een stabilo-pen. Voor de stabilo-pen is gekozen, omdat deze betere resultaten geeft in de ontwikkeling van het handschrift van het kind. De methode die we gebruiken heet Pennenstreken. Vanaf groep 6 mogen de leerlingen zelf kiezen met welke pen ze schrijven en werken ze toe naar een eigen handschrift. Rekenen Al in groep 1/2 zijn kinderen spelenderwijs met rekenen bezig. Het gaat dan om het aanleren van en omgaan met tellen, cijfers, hoeveelheden en rekenbegrippen. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van de methode Wizwijs en Met Sprongen Vooruit. In de groepen 3 t/m 7 werken we.met rekenmethode Wizwijs. Leren rekenen met Wizwijs is leren rekenen vanuit het kind. Wizwijs combineert praktisch en creatief rekenen met wiskundige kennis en vaardigheden. Alle illustraties, kleurgebruik en opdrachten die Wizwijs hiervoor gebruikt zijn 100% functioneel. Er wordt veel geoefend, goed geautomatiseerd en er is extra aandacht voor taalzwakke kinderen, zorgkinderen en de betere rekenaars. De leerlijn meetkunde van Wizwijs wordt in groep 8 toegepast. Volgend schooljaar zullen zij ook de gehele methode toepassen. In iedere groep wordt de computer gebruikt t.b.v. het rekenonderwijs. Dit kan zijn door de kinderen wat extra verwerkingsstof te geven of door gebruik te maken van programma s die extra hulp geven waar dit nodig is. Wereldoriëntatie (w.o.) Onder w.o. verstaan we aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en maatschappij. In de groepen 1 en 2 komen deze vakken terug in thema s. De onderwerpen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Vanaf groep 3 werken we voor aardrijkskunde met de methode De blauwe planeet, voor geschiedenis is er de methode Speurtocht en voor natuurkunde is er Natuniek. De methodes worden gebruikt in combinatie met het digitale schoolbord, waardoor er veel mogelijkheden zijn om interactief te werken. Zo kunnen bijv. tijdens de lessen filmpjes bekeken worden om bepaalde begrippen aan de kinderen uit te leggen. Vaak kijken de groepen ook naar leerzame programma s van de school-tv. Engels Op onze school neemt dit vak een unieke plaats in. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen op vaste momenten in de week spelenderwijs Engelse les aangeboden. We noemen dit v.v.t.o. (vroegtijdig vreemde talenonderwijs). Vanaf schooljaar wordt de gymles van de vakdocent in het Engels gegeven. Niet alleen leren de kinderen op jonge leeftijd veel sneller en makkelijker een nieuwe taal; vroeg beginnen betekent ook dat ze meer tijd hebben om een taal goed te leren. Gedurende de leerjaren verschuift het accent van spelenderwijs bezig zijn met de taal naar het spreken, lezen en schrijven ervan. 8

9 Doordat Nederlandse leerlingen Engels beter beheersen, kunnen zij gemakkelijker communiceren met de leerlingen van de Internationale afdeling. Tijdens de pauzes spelen de kinderen van de beide afdelingen samen buiten. Ook zijn er gedurende het schooljaar veel momenten waarop de Engelstalige en Nederlandstalige kinderen samen activiteiten ondernemen. Omdat de kinderen spelenderwijs in aanraking komen met een vreemde taal krijgen ze plezier in het leren van talen. Dat is zeker voor later een belangrijk voordeel. Verkeer In groep 1 t/m 4 wordt door middel van thema s aandacht aan het verkeersonderwijs gegeven. In de groepen 5 t/m 8 geven we het vak verkeer aan de hand van de werkbladen van 3VO van Veilig Verkeer Nederland. Groep 5 en 6: Op voeten en fietsen. Groep 7 en 8: De verkeerskrant. Betrokkenheid van de leerlingen We vinden het belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor hun directe omgeving. In de klas is de betrokkenheid van leerlingen terug te zien. De kinderen hebben verantwoordelijkheid voor allerlei zaken. Zo wordt er gewerkt met de chef van.zo kan een kind bv. chef computer zijn, chef schriften, chef kasten etc. Computergebruik De computer is inmiddels een vertrouwd beeld in alle klaslokalen. Alle leerlingen maken met regelmaat gebruik van de computer. Bijvoorbeeld als ondersteuning bij taal, rekenen, topografie of bij het maken van een werkstuk. Alle computers zijn aangesloten op een netwerk, zodat het niet uitmaakt op welke computer een leerling zijn werk maakt. Ook zijn de computers aangesloten op internet, zodat de kinderen hier gebruik van kunnen maken. Leerkrachten houden hier toezicht op. De school heeft de beschikking over een mediatheek, waar een aantal computers staan. Groepen kunnen op diverse momenten gedurende de week van deze mediatheek gebruik maken. Er is dan een ouder aanwezig voor de begeleiding. Op school ligt een protocol voor het internetgebruik ter inzage. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van een digitaal schoolbord, waardoor de leerstof visueel aantrekkelijker kan worden gemaakt. Met het digitale bord kunnen filmpjes getoond worden, er kan gebruik gemaakt worden van muziekfragmenten en er kunnen presentaties worden gemaakt die aansluiten bij de aangeboden leerstof. In de kleutergroepen en groep 8 worden I-pads gebruikt. Dit wordt systematisch uitgebreid naar andere groepen. In combinatie met woordenschatonderwijs (LOGO3000)worden de I-pads binnen en buiten de groepen van de onderbouw gebruikt. 9

10 Schoolactiviteiten In onze school worden regelmatig extra activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten passen vaak binnen de normale lesactiviteiten. Hieronder volgen activiteiten die wij ieder jaar doen. Kennismakingsdagen. Aan het begin van het schooljaar gaan alle groepen een dag op kennismaking. Tijdens deze dag worden er allerlei activiteiten georganiseerd, waarbij de kinderen elkaar en hun nieuwe leerkracht extra goed leren kennen. Dit schooljaar in de omgeving van de school. De Kinderboekenweek. Jaarlijks wordt rond de Kinderboekenweek een project georganiseerd. Er wordt gewerkt rond het thema van de Kinderboekenweek met als afsluiting een inloopavond voor ouders en kinderen. Sinterklaas. Ieder jaar brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school. Kerstmis. Jaarlijks is er een kerstviering waarbij o.a. een gezamenlijke kerstontbijt in de klas gehouden wordt. Sportdag. Aan het eind van het schooljaar is er een sportdag, waarbij de kinderen bij goed weer buiten op het sportveld allerlei wedstrijden en spelletjes doen. Excursies. Er wordt als dit mogelijk is met de kinderen op excursie gegaan. Het betreft hier veelal lessen in het kader van het biologieonderwijs. De lessen worden vaak gegeven door docenten van het biologiecentrum (CNME). Schoolreisje. Jaarlijks gaan de groepen 1 t/m 7 een dag op schoolreis. Schoolkamp. Groep 8 gaat 2 dagen op kamp als afsluiting van het schooljaar en van acht jaren basisschool. Feestweek. De laatste week van het schooljaar zijn er iedere dag feestelijke activiteiten, zoals een musical, een spelletjesdag en een ruilbeurs. Cultuur. Jaarlijks wordt er een kunstproject georganiseerd, waarbij de kinderen met o.a. zang, dans, toneel, fotografie etc. bezig kunnen zijn. Voetbaltoernooi. Tijdens dit toernooi neemt onze school het op tegen teams van andere scholen uit Arnhem. Dit toernooi is voor de groepen 6,7 en 8. In de loop van de jaren heeft onze school al menige beker gewonnen! Schoolontbijt. Jaarlijks neemt de school deel aan het nationale schoolontbijt. Met z n allen leren we wat een gezond en lekker ontbijt is. Sportactiviteiten Naast de gewone gym - en zwemlessen wordt jaarlijks door het team in samenwerking met ouders een sportdag georganiseerd. De bovenbouwkinderen kunnen (in het voorjaar) meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi, er wordt tegen andere teams van scholen in Arnhem gespeeld. Leerlingen zijn ook in de gelegenheid om aan na schoolse activiteiten deel te nemen. Hierbij vormt sport een belangrijk onderdeel. Onze gymleerkracht is ook combinatie functionaris. Dit betekent dat hij sportactiviteiten organiseert en begeleid voor de wijkvereniging. Dit gebeurt na schooltijd. Erg prettig voor de leerlingen van onze school! Schoolfotograaf Een keer per jaar worden er schoolfoto s (groepsfoto s en portretfoto s) gemaakt door de fotograaf. In de weekbrief wordt aangegeven wanneer de schoolfotograaf komt. 10

11 Toetsen en resultaten 5 Gedurende de jaren dat uw kind op de dr. Aletta Jacobsschool zit wordt er vele malen een toets afgenomen. Methodetoetsen Er zijn toetsen die horen bij de methodes die we gebruiken. Deze controleren of de kinderen alles wat is behandeld na een tijd nog beheersen. De normering van de toetsen maakt onderdeel uit van de methode. Citotoetsen Daarnaast zijn er de Cito-toetsen die regelmatig worden afgenomen. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd. In juni 2014 zijn de normen voor de Cito-toetsen aangepast. Alle gegevens van deze Cito-toetsen worden geregistreerd in het leerlingvolgsysteem (LVS). Het doel van het leerlingvolgsysteem is om de vorderingen van een kind of groep over een lange periode nauwgezet te kunnen volgen. Er wordt al getoetst in groep 1/2. Deze toetsen hebben betrekking op taal/denken, ruimte/tijd en ordenen. Vanaf groep 3 wordt er getoetst op rekenen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen, taal en technisch lezen. Leestoetsen -DMT-toetsen: Deze toets wordt meerdere keren per jaar afgenomen. Hier wordt gekeken hoeveel woorden een kind in drie minuten foutloos kan lezen. Dit wordt vergeleken met het landelijke gemiddelde van kinderen die hetzelfde aantal maanden leesonderwijs hebben gehad. -Avitoetsen: Avitoetsen zijn toetsen waar de leesvaardigheid van uw kind getoetst wordt. Wanneer u het avi-niveau van uw kind weet, kunt u samen met uw kind in de bibliotheek een boek uitzoeken, dat aansluit bij het niveau waarop hij / zij leest. Cito entree- en eindtoets In groep 7 wordt tevens de Cito-entreetoets afgenomen. Deze heeft onder andere de functie mogelijke achterstanden op te sporen, zodat er op tijd extra hulp kan worden geboden. Aan de hand van de uitkomsten van deze toets kunnen de leerkrachten bepalen waar nog extra aandacht aan moet worden gegeven. De entreetoets wordt elk jaar in de periode mei/juni afgenomen. De entreetoets is ook een goede voorbereiding op de Citoeindtoets, die de leerlingen in groep 8 zullen maken. De Citoeindtoets zal dit schooljaar in april worden afgenomen en zal geen onderdeel meer vormen van het schooladvies, dat de leerlingen van onze school krijgen voor het voortgezet onderwijs. De resultaten van onze leerlingen zijn, in vergelijking met leerlingen van dezelfde soort scholen, over het algemeen voldoende tot goed. Om u een beeld te geven van de uitkomsten vindt u hiernaast een tabel van de laatste vier jaar op een rijtje. De vermelde scores zijn zgn. standaardscores. De Cito-eindtoets drukt de uitslag uit in een score tussen 500 en 550. De achtergronden hiervan worden u uitgelegd op de informatieavond die wij over het voortgezet onderwijs organiseren. De eerste rij geeft het jaartal. De tweede rij onze uitslag en de derde rij het landelijk gemiddelde (de cijfers zijn naar boven afgerond): Afgelopen schooljaar ( ) waren er 25 leerlingen in Jaartal Aletta Jacobsschool landelijk gemiddelde groep 8. Dit heeft voor dat schooljaar de volgende verwijzingen opgeleverd: Praktijkonderwijs 0 % VMBO-BL 20 % VMBO-KL 16 % VMBO-TL 32 % HAVO 28 % VWO 4 % In groep 8 geeft de leerkracht een advies over de mogelijkheden van de leerling in het vervolgonderwijs. Afgelopen schooljaar is voor het eerst de CITO eind toets niet mee genomen in het advies. Deze werd later afgenomen. Inspectie De onderwijsinspectie Arnhem ziet er op toe dat de scholen zich houden aan de wettelijke voorschriften. Dit houdt onder meer in dat de school in een schoolplan vastlegt op welke wijze men te werk gaat en met welke doelstellingen. Het schoolplan wordt ter beoordeling aan de inspectie voorgelegd. Dit heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren. Afgelopen schooljaar heeft de inspectie een schoolbezoek afgelegd. De onderwijskwaliteit is op het merendeel van de onderzochte indicatoren op orde. Er zijn goede ontwikkelingen op school. Aan enkele aspecten moet gewerkt worden. Voor meer info zie inspectierapport op de site van de onderwijsinspectie. 11

12 Zorg voor kinderen 6 Ieder mens is uniek, dus kinderen ook. Dit betekent dat er (soms grote) verschillen tussen kinderen zijn. Een van de moeilijkste taken van het onderwijs is om elk kind optimaal te laten presteren. Kinderen die meer aankunnen (bijv. meerbegaafde kinderen) krijgen verdieping van de leerstof aangeboden. Kinderen die de leerstof moeilijk vinden kunnen een aangepast programma krijgen. Dit vraagt om planmatig handelen. De extra hulp voor kinderen en de speciale voorzieningen noemen we zorgverbreding. Als uw kind problemen met de leerstof ervaart, wordt u vanaf het begin betrokken bij het zorgplan. We werken op school volgens een vaststaand protocol. Ouders worden altijd op de hoogte gebracht van extra zorg voor hun kind op school. Waar nodig en indien gewenst wordt met ouders overlegd over de extra ondersteuning die zij hun kind thuis kunnen bieden. Passendwijs Passend Onderwijs en leerlingen met een extra onderwijsbehoefte Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Dat doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt. Ouders hebben informatieplicht. U ontvangt een korte intake vragenlijst. Door het invullen van deze lijst informeert u ons over de ontwikkeling van uw kind. Deze informatie is voor de school belangrijk, zodat we kunnen bespreken hoe gaan we samenwerken, welke begeleiding uw kind misschien extra nodig heeft én of wij die als school kunnen bieden. Nadat wij de intakevragenlijst van u ontvangen hebben, wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school. Het aanmeldingsformulier, de intake, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, zijn een belangrijke basis voor de school om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen: a. wat is nodig om de leerling op de school te laten functioneren? b. welke mogelijkheden ziet de school? c. is de school in staat de begeleiding te bieden? Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. De school kent ook haar onmogelijkheden in het begeleiden van kinderen: School moet kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Er moet een balans zijn tussen onderwijsbehoefte van het kind, wensen van de ouders en mogelijkheden van school. Per school jaar wordt bekeken of we hieraan kunnen voldoen. Kinderen waar specifiek medisch handelen van de leerkracht vereist is, waar de leerkracht niet de kennis en vaardigheden voor hebben. Het schoolgebouw zorgt voor beperkingen voor opname van leerlingen met specifieke lichamelijke beperkingen (trappen/smalle gangen/ingangen). Kinderen die gedurende de hele dag veel verzorging nodig hebben of waarbij medische handelingen moeten worden verricht waarvoor leerkrachten niet bevoegd zijn. Kinderen die dusdanig gedragsmatige problemen hebben, dat de veiligheid van het kind, andere kinderen en/of het team in het geding komt. Meer informatie vindt u in het schoolondersteuninsprofiel, deze kunt u vinden op de website van de school: Een plaatsing in het regulier basisonderwijs moet de leerling optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Interne begeleiding De intern begeleiders coördineren de leerlingenzorg binnen de school en zijn aanspreekpunt voor externe hulp. De intern begeleiders bewaken het leerlingvolgsysteem. Zij begeleiden de groepsleerkrachten en de onderwijsassistentes waar noodzakelijk en gewenst, volgen de schoolprestaties en zijn de centrale spil in de contacten met logopediste, schoolarts, scholen voor speciaal onderwijs en andere externe instanties. Leerlingendossier Van ieder kind wordt een leerling-dossier bijgehouden. Daarin worden, naast de inschrijfgegevens, ook gegevens opgenomen uit de leerling-besprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, toets gegevens en rapportgegevens over meerdere jaren. Het dossier is vertrouwelijk, de schoolleiding beheert de dossiers. Ouders kunnen inzage krijgen via de schoolleiding. Groepsbesprekingen, leerlingenbespreking en extra zorg Drie à vier keer per jaar bespreken de leerkrachten tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider de groepsresultaten en de individuele toets resultaten. Als de leerkracht een probleem signaleert (op leergebied of op het sociaal-emotionele vlak), wordt er een leerlingbespreking gepland en wordt een eerste actie ondernomen door het kind bijvoorbeeld extra instructie en/of oefening te geven gedurende een aantal maanden. De hulpverlening vindt plaats met behulp van een handelingsplan of groepsplan. Is er onvoldoende vooruitgang, dan wordt het kind bij de interne begeleider aangemeld en wordt er een zorgdos- 12

13 sier aangelegd. Natuurlijk wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Zorg Team Wanneer de geboden hulp onvoldoende resultaten geeft kan de intern begeleider de leerling bespreken in het Zorg Team (ZT). Naast de intern begeleiders nemen ook de leerkracht, een externe deskundige en de wijkcoach deel aan het ZT. De contactpersoon kan handelingssuggesties geven of advies voor verder onderzoek. De intern begeleider mag overigens extern deskundig advies inwinnen zonder toestemming van de ouder. Voor nader onderzoek moet er wel eerst om instemming van de ouders worden gevraagd. Ouders ontvangen altijd een verslag van het ZT. Een andere mogelijkheid is het inschakelen van Preventieve Ambulante Hulp. De Preventieve ambulante begeleider kan de leerkracht helpen bij het vergroten van de zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Hij of zij kan adviseren over een werkwijze, een methode van aanpak, het gebruik van speciale leermiddelen. Aanvullend onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden. Zorg Advies Team Bij complexe problemen die op schoolniveau niet op te lossen zijn, kan de hulp ingeroepen worden van het Zorg Advies Team (ZAT+). Het ZAT+ is gespecialiseerd in leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Hierbij zijn diverse specialisten aangesloten zoals een jeugdarts, een psycholoog, een schoolmaatschappelijk werkster en een leerplichtambtenaar. Deze deskundigen zullen onderzoek verrichten met als doel de school en de ouders advies te geven welke hulp en/of maatregelen voor het kind het meest geschikt zijn. Na informatie over de te volgen procedures meldt de school, in overleg met de ouders, het kind aan bij het ZAT+. Om de leerkrachten in staat te stellen goed onderwijs te geven, is het ook mogelijk deze consultatie zonder toestemming plaats te laten vinden. Binnen deze consultatie worden leerkrachten geadviseerd op welke wijze zij kunnen aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen. Ouders die hun kinderen inschrijven op een van de scholen van De Basis gaan dus, indien nodig, akkoord met deze consultatie. Ouders worden wel voor- en achteraf geïnformeerd door de school. Het kan zijn dat er door het ZAT+ adviezen aan de school gegeven worden over welke hulp het meest geschikt is voor uw kind, het is ook mogelijk dat de extra begeleiding die door de school gegeven is tot onvoldoende vooruitgang leidt. In dit geval zijn er diverse mogelijkheden: Basisonderwijs met hulp van een externe deskundige, bv. ambulante hulp Overplaatsing naar een andere basisschool (Tijdelijke) plaatsing in het speciaal basisonderwijs. Een dergelijke verwijzing gaat via de PCL. Natuurlijk gebeurt de aanmelding bij de PCL enkel met uw medeweten en uw toestemming. Jeugdgezondheidszorg De afdeling JGZ van Hulpverlening Gelderland Midden (=GGD) onderzoekt alle kinderen op 5/6 jarige leeftijd en 10/11 jarige leeftijd. Daarnaast is de JGZ vanaf dit schooljaar regelmatig op school aanwezig voor spreekuren. Alle kinderen kunnen worden aangemeld voor deze spreekuren. Ook is het mogelijk om telefonisch advies in te winnen via een telefonisch spreekuur. Wijkcoach Aan onze school is een wijkcoach verbonden. Haar naam is Danielle Boers. U kunt als het nodig is een beroep op haar doen. U kunt haar hulp inroepen als u vragen heeft over de opvoeding van uw kind. Het kan bijv. zijn dat u het moeilijk vindt als uw kind gaat puberen, er kunnen problemen ontstaan na een echtscheiding, uw kind kan driftbuien hebben waarvan u het moeilijk vindt om mee om te gaan, er zijn problemen met slapen, uw kind heeft moeite met sociale contacten, etc. De contacten met de wijkcoach zijn vertrouwelijk. Ze verstrekt geen informatie aan anderen zonder uw toestemming. De wijkcoach kan u ook, indien nodig, u de weg wijzen naar andere instanties. U kunt met haar in contact komen via de intern begeleider van school of de leerkracht van uw kind. Logopedie Het gebeurt regelmatig dat de leerkracht advies geeft om een kind aan te melden voor logopedie. Hier is een verwijzing van de huisarts voor nodig. De intern begeleider van onze school kan hiervoor een brief, gericht aan de huisarts, opstellen. 13

14 Veiligheid op school Kinderen hebben recht op een veilige schoolomgeving als ze naar school gaan. Ze moeten zich veilig en geaccepteerd voelen op school. In samenwerking met de Jeugd- en Gezondheidszorg wordt gewaakt voor veiligheid in de gebouwen en op het schoolplein, zodat de kinderen veilig kunnen werken en spelen. Op school zijn meerdere gediplomeerde Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig. Zij hebben allemaal een EHBO-diploma en kunnen indien nodig hulp verlenen. Regelmatig wordt er een brandoefening gehouden. Veilig naar school Om de veiligheid rondom de school te bevorderen en parkeeroverlast te voorkomen raden wij iedereen aan om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Bij de school moet de fiets gestald worden. Er mag niet gefietst worden op het schoolplein. In geval van nood In geval van een ongelukje of bij ziekte, worden ouders direct benaderd. In het begin van het schooljaar krijgt u een formulier om alle gegevens die, in zo n geval, van belang zijn in te vullen. Wilt u bij een wijziging van telefoonnummers of huisarts, de juiste gegevens zo spoedig mogelijk aan de leerkracht doorgeven? Dit laatste is erg belangrijk omdat wij altijd contact op moeten nemen met de huisarts van het betreffende kind. Wanneer er door het schooljaar heen wijzigingen zijn dit gaarne doorgeven aan Saskia. Zij zal het dan meteen verwerken in ons administratiesysteem. 14

15 Ouders 7 Ouderbetrokkenheid Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Een deel van die taak hebben ouders overgedragen aan de school, maar ouders blijven verantwoordelijk. Daarom vinden wij het van het grootste belang dat ouders nauw bij de school betrokken zijn. De ervaring leert dat kinderen beter presteren naarmate ouders meer belangstelling tonen voor wat het kind doet op school. Dagelijks in de school helpen ouders ook, bijvoorbeeld met handvaardigheid, als begeleider bij excursies, in de mediatheek, met de schoonmaak van speelgoed etc. Zonder ouderhulp zijn veel van deze activiteiten niet mogelijk. Om die reden doen zowel de Ouderraad als het team een beroep op u om zich op te geven voor hulp. In de weekbrief wordt vermeld wanneer en waarvoor hulp nodig is. Informatieavond Aan het begin van ieder schooljaar is er een informatieavond voor ouders. Het doel van deze avond is ouders te informeren over wat er in het komend schooljaar in de groep wordt gedaan: welke leerstof gaan we behandelen, welke methodes gebruiken we daarvoor etc. U kunt de diverse methodes inzien en bent in de gelegenheid om vragen te stellen. Inloopavond Eén keer in het jaar kunt u samen met uw kind(eren) naar school komen om een kijkje te nemen in de klassen. Deze avonden worden georganiseerd als afsluiting van een project. De school en de klassen zien er dan extra feestelijk uit. Tijdens deze avond is uw kind uw gids. Terwijl de informatieavond bedoeld is om u te informeren over allerlei zaken, is de inloopavond ervoor om u te laten zien wat we allemaal de afgelopen tijd in de klassen gedaan hebben. Weekbrief Onze weekbrief kunt u elke week op de schoolwebsite vinden. De nieuwsbrief wordt ook g d naar de ouders. In die brief melden wij u de activiteiten en leuke bijzonderheden van de komende week. Ook vragen om ouderhulp, informatie over vrije dagen van leerkrachten, afspraken etc. vindt u in de weekbrief. Website De informatie van onze school (weekbrief en schoolgids) zijn digitaal te bekijken op onze site: Op de site staat een duidelijke beschrijving hoe u zich kunt aanmelden voor de nieuwsbrief. U vindt in de nieuwsbrief informatie van de verschillende groepen, foto s van activiteiten en nog veel meer. Hebt u thuis geen computer dan kunt u altijd in overleg op school kijken. Ouderraad De OR heeft een veelomvattende functie. Zij behartigt de belangen van ouders en kinderen. Een belangrijke doelstelling is het organiseren van activiteiten voor leerlingen in samenspraak met leerkrachten. Voorbeelden van activiteiten die mede door de OR georganiseerd worden zijn: het sinterklaasfeest, de kerstviering, de keuzecursus, de sportdag, de schoolreis en diverse projecten. Rapport en 10-minutengesprek Uw kind krijgt twee keer per jaar een rapport: een voorjaarsrapport en een zomerrapport. In november zijn er voortgangsgesprekken. Deze gesprekken kunnen onderwijsinhoudelijk of gedragsmatig van inhoud zijn. De 10-minutengesprekken worden gehouden naar aanleiding van de rapporten. In deze gesprekken hoort u hoe uw kind het doet op school en kunt u uw vragen kwijt. In groep 7 (tweede gesprek) en groep 8 (eerste en tweede gesprek) hebben de gesprekken een duur van 15 minuten i.v.m. verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Bestaat er naast het 10 minuten-gesprek behoefte aan een gesprek over uw kind, dan kunt u altijd contact opnemen met de groepsleerkracht. Samen maakt u dan een afspraak voor een gesprek na schooltijd. Het kan ook voorkomen dat een leerkracht zelf een afspraak wil maken voor een gesprek indien de vorderingen of het gedrag van uw kind daartoe aanleiding geven. Jaarkalender Aan het begin van het schooljaar krijgt het oudste kind van het gezin dat bij ons op school zit een jaarkalender mee. Deze bevindt zich ook op de achterkant van de schoolgids. Op deze kalender vindt u een overzicht van het gehele schooljaar, de vakanties, extra vrije dagen, de weekopeningen, de weeksluitingen, projecten, keuzecursus en overige activiteiten. 15 De ouderraadsleden zijn vertegenwoordigd in de verschillende werkgroepen en werken op deze manier nauw samen met het team. De OR komt om de zes weken bij elkaar; deze bijeenkomsten zijn openbaar. Om de activiteiten te bekostigen vraagt de Ouderraad een financiële bijdrage. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. Op deze

16 avond wordt ook de begroting van het komend jaar en het financiële verslag van het afgelopen jaar voorgelegd. Informatie over de activiteiten en bij wie u terecht kunt als u zich op wilt geven, vindt u op prikborden in de gangen. Medezeggenschapsraad Dit overlegorgaan heeft in tegenstelling tot de Ouderraad een wettelijke status. De Medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de kinderen, de ouders en het personeel van de school. De MR zorgt ervoor dat er voldoende overleg is tussen ouders en teamleden enerzijds en de directie/ het bestuur anderzijds. De directeur is adviseur van de MR en in sommige situaties woordvoerder en vertegenwoordiger van het bestuur. Het overleg is geregeld in het Medezeggenschapsreglement. De MR heeft instemmings - dan wel adviesbevoegdheid bij bepaalde beslissingen van de directie/ bestuurscommissie. De MR bestaat uit tien personen: vijf ouders en vijf leerkrachten. De leden zijn afkomstig uit de Nederlandse en de Internationale afdeling. De vertegenwoordiging van de ouders wordt middels verkiezingen gekozen. Leden worden gekozen voor een periode van twee jaar, maar zij kunnen zich herkiesbaar stellen voor nog een periode van twee jaar. De MR vergadert regelmatig, de vergaderingen zijn in principe openbaar. We zouden u dan ook graag eens bij een vergadering welkom heten, zodat u zelf kunt zien hoe medezeggenschap werkt. U kunt reacties en vragen ook mailen: adres: Tevens is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin vertegenwoordigers (MRleden) van alle openbare basisscholen van Arnhem zitten. Tot slot Opvoeden is een recht, maar ook een plicht. Daarom verwacht de school van de ouders dat zij: zorg dragen voor de lichamelijke gezondheid van het kind (regelmatig leefpatroon, hygiëne, op tijd naar bed, gezond eten en drinken, lichaamsbeweging), zorg dragen voor de geestelijke gezondheid van het kind (warmte en liefde geven, samen dingen doen, belangstelling tonen, aanmoedigen, prijzen wat het kind goed doet, zelfvertrouwen geven). Voor de concentratie van uw kind gedurende de ochtend is een goed ontbijt heel belangrijk. Ons advies: toon belangstelling en waardering voor het werk van uw kind, luister aandachtig als uw kind over school vertelt, lees voor en doe samen spelletjes, zorg dat uw kind op tijd naar bed gaat, zorg dat uw kind op tijd op school is kom naar de ouderavonden, geef vriendschappen de ruimte, kom eens helpen op school. Opvoeden is niet gemakkelijk, goed opvoeden is zelfs verschrikkelijk moeilijk. Kant en klare recepten bestaan niet. Het resultaat van de opvoeding is pas na jaren zichtbaar. Iedereen heeft zélf opvoeding genoten, maar niemand heeft écht geleerd om kinderen op te voeden. Het is dus absoluut niet vreemd dat veel ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind. De school helpt u graag. Wanneer u met opvoedingsvragen zit, hoe eenvoudig ook, kunt u altijd op school terecht. Ook beschikt de school over een uitgebreid overzicht van instanties die ouders hulp kunnen bieden op allerlei terreinen. 16

17 Regels en afspraken 8 Inschrijving nieuwe leerling Uw kind is van harte welkom op de dr. Aletta Jacobsschool. Als u besluit uw kind aan te melden op onze school, dient u een aanmeldformulier in te vullen. Er is altijd een gesprek met de directeur. Deze zal uitleg geven over de school. Als uw kind bijna vier jaar oud is, krijgt het van de nieuwe leerkracht een uitnodiging om een paar middagjes naar school te komen, om alvast wat te wennen. Komt uw kind van een andere school dan moet u een uitschrijfformulier van de betreffende school overhandigen. Voor aanname zal er altijd contact gezocht worden met de vorige school. Onderwijskundige informatie wordt dan opgevraagd. Om ervoor te zorgen dat aangemelde kinderen daadwerkelijk goed op hun plaats zijn op onze school willen wij een onderwijskundig rapport (van de vorige school) hebben gezien, alvorens wij tot definitieve plaatsing in een jaargroep overgaan. Geen extra ondersteuning nodig: de leerling wordt ingeschreven en ouders krijgen een bewijs van inschrijving Aannamebeleid Om tot een zorgvuldige afweging te komen past het SWV PassendWijs de volgende stappen toe: 1.Aanmelding Aanmelding door de ouders/verzorgers bij de directie van de school door het: invullen van het aanmeldformulier Intake vragenlijst invullen Uitnodiging voor een gesprek Toelichting op de procedure Mogelijke inschrijving De volgende stappen worden gezet als de school twijfelt of ze de begeleiding kan bieden 1. Informatie verzamelen Schriftelijk informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen. Ouders hebben informatieplicht. De school neemt een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken. Op grond van de informatie maakt de school een afweging wel of niet plaatsen. 2. Afweging Als de school twijfelt kan een deskundige geconsulteerd worden of vindt een bespreking in het Zorgteam plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkracht en de ouders nodig hebben om de begeleiding te bieden. De school kan extra ondersteuning (een zogenaamd arrangement) inzetten om de begeleiding vorm te geven. De school stelt dan een ontwikkelingsperspectief op. Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing over plaatsing kan nemen en vindt dat onderzoek noodzakelijk is om de vragen die de school nog heeft te beantwoorden. Ouders wordt dan om toestemming gevraagd en worden geïnformeerd over de vragen die er nog zijn en worden uitgenodigd bij de bespreking in het Zorgteam. Termijn: als de periode van 6 weken na aanmelding door ouders is verstreken, krijgen ouders een brief waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd, de reden wordt dan ook genoemd. Mocht de school na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan schrijft de school tijdelijk in. 3. Besluitvorming Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating genomen. Dit besluit wordt in het Zorgteam genomen. Bij dit overleg zijn verschillende disciplines aanwezig: de intern begeleider van de school, de leerkracht, de orthopedagoog, etc. Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in) Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra ondersteuning in. Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar. Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders betrokken. 4.Vervolg bij niet plaatsen Als de school de leerling de extra ondersteuning niet kan bieden, gaat de school een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk is dat een goede balans wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs, dan vraagt het bevoegd gezag van de school een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek naar een andere passende plek voor het kind. Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school of de geschillencommissie. Waar kunt u verder informatie vinden Alle afspraken over extra ondersteuning in de vorm van arrangementen dan wel een toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, vindt u terug in het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagenda van het Samenwerkingsverband PassendWijs Leerplicht Als een kind vier jaar is mag het naar de basisschool en als het vijf jaar is moet het naar de basisschool. Een kind is leerplichtig op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin uw kind vijf is geworden. Buiten de schoolvakanties kan uw kind in speciale gevallen vrij krijgen. Hiervoor gelden de volgende regels van de leerplichtwet: Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. Vóór schooltijd kunt u dit telefonisch melden. Bij bijzondere familieomstandigheden zoals een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden en bij het vervullen van bepaalde godsdienstplichten kunt u bij de directeur vrij vragen. De directeur mag per leerling maximaal tien dagen verlof verlenen bij bijzondere omstandigheden. Dit verlof mag zonder toestemming van de leerplichtambtenaar gegeven worden. Vakantie buiten de normale schoolvakantie wordt niet als een belangrijke omstandigheid beschouwd 17

18 en is in principe niet mogelijk. Het is belangrijk dat uw kind onderwijs volgt en daarom zal terughoudend worden omgegaan met het verlenen van verlof.. De afdeling leerplicht van de gemeente Arnhem voert een alert verzuimbeleid waarin alle scholen participeren. Iedere groepsleerkracht noteert dagelijks de absenten van de groep. Te laat komen zonder geldige reden valt onder ongeoorloofd schoolverzuim! Ziekmelden Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen dan verwachten wij van u telefonisch of schriftelijk bericht vóór aanvang van de school, tussen 8.15 en 8.30 uur. Als u dit vergeet, wordt u binnen een half uur na aanvang van de lessen gebeld met de vraag waar uw kind is. Dit om er zeker van te zijn dat er onderweg niets met uw kind is gebeurd. Wilt u, als uw kind om medische redenen niet mee mag gymmen of zwemmen, hem een briefje meegeven met de reden? Klachten De klachtenregeling bij ons op school is vooral bedoeld voor klachten die te maken hebben met onderwijszaken, discriminatie, kindermishandeling en machtsmisbruik. Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis. Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken in de school dan nodigen wij u van harte uit deze bespreekbaar te maken bij de leerkracht of de schoolleiding. Wij hopen dat problemen zo in goed overleg opgelost kunnen worden. Ouders en leerlingen kunnen ook een beroep doen op ondersteuning van de schoolcontactpersoon (Hans van der Vliet), die aanspreekpunt is bij klachten. Indien nodig neemt hij contact op met de externe vertrouwenspersoon van De Basis, mevr. L. van Oosteren. De vertrouwenspersoon kan u advies en informatie geven over mogelijke vervolgstappen. Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of aan de klachtencommissie waar de besturenorganisatie voor het openbaar onderwijs bij aangesloten is. De klachtencommissie zal vervolgens een oordeel geven over de gegrondheid van uw klacht en mogelijk adviseren over te treffen maatregelen. Dit oordeel en de aanbevelingen gaan vervolgens naar het schoolbestuur. Dat beslist uiteindelijk of het dit oordeel van de klachtencommissie deelt en de maatregelen overneemt. Een uitgewerkte papieren versie van de klachten regeling kunt u verkrijgen bij de administratie. (Verdere informatie kunt u ook vinden op de website van de school: en de Basis: ) De extra activiteiten die op school worden georganiseerd, worden voor het grootste deel betaald uit deze ouderbijdrage. U kunt daarbij denken aan de viering van Sinterklaas, Kerst, schooldisco, sportdag, excursies en projecten. Een heleboel zaken die de gebeurtenissen op school leuk maken en die onze school daardoor mede kenmerken. De ouderbijdrage is dus heel hard nodig. De ouderbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op: 32,50 voor het eerste kind 50,- voor twee kinderen 60,- voor drie of meer kinderen uit één gezin. Voor het schoolreisje en het meerdaagse (groep 8) kamp wordt een extra bijdrage gevraagd. Verjaardagen Een kinderverjaardag is een vrolijke gebeurtenis. Op school wordt deze verjaardag dan ook altijd gevierd. De school is een voorstander van een gezonde traktatie, dus géén snoep. Verder vinden we dat een traktatie genoeg is. De leerkrachten houden van dezelfde traktatie als de kinderen, iets aparts meebrengen is daarom niet nodig. De jarigen trakteren in hun eigen klas en mogen tijdens de fruitpauze de klassen rond. Geldacties In schoolverband wordt (door groep 7) aan een financiële actie voor een goed doel deelgenomen: de verkoop van kinderpostzegels. De school kent daarnaast soms sponsoracties om extra middelen te verkrijgen voor bijvoorbeeld het opknappen van het schoolplein. Jeugdboeken Lezen is goed voor kinderen en moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden. Elk schooljaar kunnen de kinderen een boekenpakket kopen of een abonnement nemen op een boekenpakket. U ontvangt hiervoor een inschrijfformulier. Gevonden voorwerpen Spullen die achter blijven op school, worden bewaard. Kinderen die iets kwijt zijn kunnen in de daarvoor bestemde gele kast bij de hoofdingang kijken. Omdat er toch altijd veel blijft liggen dat van niemand lijkt te zijn, worden vlak voor een vakantie alle spullen uitgestald en kunnen de kinderen langslopen om te kijken of er iets van hen bij is. Dit wordt ook in de weekbrief vermeld, dus ook u bent welkom om te kijken of er van uw kind iets bij zit. Na deze actie worden de niet-opgehaalde kledingstukken aan een goed doel gegeven. Vrijwillige ouderbijdrage Het basisonderwijs in Nederland is gratis, daarom betalen onze ouders een bijdrage voor de kosten, die niét door de overheid worden vergoed. 18

19 Halen en brengen Als u uw kind brengt, bent u in groep 1/2 welkom om uw kind tot in de klas te begeleiden. Wel willen wij u vragen om voordat de schoolbel gaat, het lokaal weer verlaten te hebben. We kunnen dan gelijk met de les beginnen. De kinderen van groep 3 en 4 nemen afscheid bij de deur. Om 8.20 uur/ uur gaan de schooldeuren al open, wilt u zorgen dat uw kind om 8.30 uur/ uur in de klas is? In de hogere groepen vinden we het goed voor kinderen om zelfstandig naar school te komen. Hebt u iets aan de leerkracht te vragen, dan bent u welkom om even mee te lopen met uw kind. Bij het ophalen van uw kind geldt de regel: buiten wachten. Na schooltijd kunt u een kijkje nemen in de klas van uw kind. Om te voorkomen dat kleuters onder de voet gelopen worden, hebben zij een aparte ingang. Honden zijn niet toegestaan. Ouders die hun kinderen naar school brengen of halen, worden verzocht de hond thuis te laten zodat schoolplein en speelveld schoon blijven. Ook roken is verboden op het schoolplein. Vieringen Ouders zijn bij de vieringen van harte welkom, de kinderen vinden het leuk als hun ouders belangstelling tonen. Wij stellen het op prijs als u niet vertrekt zodra uw kind geweest is, maar ook belangstelling toont voor de andere kinderen. Uw baby of peuter mag bij de gewone vieringen zijn, maar als uw kleintje gaat praten of huilen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de hal te verlaten? Mobiele telefoons moeten natuurlijk uit zijn tijdens vieringen e.d. Op de fiets Alleen kinderen die buiten de Groningensingel en de Burgemeester Matsersingel wonen, mogen op de fiets komen. Er is geen af te sluiten fietsenstalling, zorgt u dus zelf voor een goed slot. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van de fietsen van de kinderen. Stepjes mogen mee naar binnen als ze ingeklapt worden. Voor de veiligheid moeten de gangen zo veel mogelijk vrij toegankelijk blijven. Stabilo-pen De kinderen schrijven met een stabilo-pen omdat dit goed is voor de ontwikkeling van hun handschrift. Een stabilo-pen is echter erg duur ( 7,50). In het begin van groep 4 krijgt elke leerling één stabilo-pen. Deze pen wordt eigendom van het kind. Gaat er iets kapot aan de pen of is de pen aan slijtage onderhevig dan wordt de complete pen vervangen. Als het kind de pen kwijt is, moet er een nieuwe stabilo-pen gekocht worden (kosten: 7,50). Vanaf groep 7 mogen leerlingen zelf kiezen welke pen ze gebruiken. Gymkleding Om hygiënische redenen moeten kinderen aparte gymkleding hebben, die na de gymles uitgetrokken kan worden. In verband met de kans op infecties (voetwratten) zijn gymschoenen (zonder zwarte zolen) verplicht. Dit mogen dus geen schoenen zijn die ook buiten worden gedragen. Voor de kleuters wordt gymkleding op school bewaard in de gymzak aan de kapstok. Snoepen Snoepen is tijdens de les en in de pauzes verboden. Geef uw kind voor de fruitpauze en de lunch brood, melk en fruit mee. Tussen de middag naar huis Als de kinderen tussen de middag thuis gaan eten, mogen zij pas om uur weer naar school komen. Dit om het buiten spelen tijdens het overblijven overzichtelijk te houden voor de overblijfkrachten. Dit gaat veranderen als er een continurooster komt. Kleding Merk de kleding en het schoeisel met de naam van uw kind. Veel jassen, laarzen, dassen, wanten, gymkleding, alsook badkleding raken nog wel eens kwijt. Hetzelfde geldt voor broodtrommeltjes en bekers. Wilt u er ook voor zorgen dat er een stevig lusje aan de jassen zit? Tip: maak een lusje van elastiek. Iedereen mag natuurlijk dragen wat hij wil, echter als de tekst ontoelaatbaar is of als de kleding te bloot is, vragen wij kinderen iets anders aan te trekken. Petten mogen niet op in de klas. Mobiele telefoons en mp3 spelers Het gebruik van mobiele telefoons is op school niet toegestaan. Mocht er iets heel dringends zijn dan kunt u de school bellen of uw kind kan gebruik maken van de telefoon van school. Het gebruik van mp3 spelers is in de klas alleen toegestaan in overleg met de leerkracht. 19

20 Wie, wat, wanneer 9 Schoolleiding Directeur Wanja van Langen Leraren Nederlandse Afdeling Groep 1 en 2 a Marijn van der Hidde Groep 1 en 2 b Anna de Jonge Groep 3 Miriam Vermeulen / Annelies Hendriks Groep 4/5 Els Wierda Groep 5 Deel van groep 4/5 deel van 5/6 Marian Andela / Wil Tuit In de ochtenden gaat groep 5 apart Groep 5/6 Marian Hendriks / Hans van der Vliet Groep 7 Andre Nijland Groep 8 Wim de Boer Leerlingenzorg Intern begeleider Wil Overdijk Ind. ondersteuning Ans Schotanus Overig Vakleerkracht gym Tessa Hofman ICT Hans van der Vliet vertr.contactpersoon Hans van der Vliet Jacquelien van Westenbrugge Logopedie Marian Tellers en Martine Teachers International Department Head Gill Eaton Reception (E) Emma Roberts Reception (Z) Zoe Vaile Year 1 Meldy Mulder / Marie Zammit Year 2 Jenny Beket Year 3 CA Catherine Banks Year 3 CO Corinne Warner Year 4 C Claire Fletcher Year 4 M Mary Webster Year 5 Anny Daly Year 6 Dave Williams Year 7 Vivian Vreeman Extra support Ilona Dantzig Teacher Viv Allat Class assistant Donna Smith Dutch as a Foreign Language: Jacquelien van Westenbrugge Heidi Wiggers EAL teacher Amanda Ege Special Needs Teacher Amanda Ege Music Teacher Crystel Physical education Tessa Hofman specialist Niet onderwijzend personeel Administratie Saskia van Baal Huishoudelijk medewerker Maarten Meilink Conciërge Herman Boers Schooltijden Groep 1 t/m 8 maandag dinsdag woensdag s middags vrij donderdag vrijdag s middags vrij Vakanties Eerste dag Laatste dag Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Pasen Meivakantie Pinksteren Zomervakantie Studiedag de Basis Studiedag Nog in te plannen 20

Annie MG Schmidtschool. Passend Onderwijs en zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Annie MG Schmidtschool. Passend Onderwijs en zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben Annie MG Schmidtschool Passend Onderwijs en zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg CD Arnhem

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg CD Arnhem dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2016-2017 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenstelling: Jack van der Beek Foto s: Annelies Hendriks

Inhoudsopgave. Samenstelling: Jack van der Beek Foto s: Annelies Hendriks Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Waar de school voor staat 3 Onderwijsorganisatie 4 Onderwijsprogramma 5 Toetsen en resultaten 6 Zorg voor kinderen 7 Ouders 8 Regels en afspraken 9 Wie, wat, wanneer

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep leraar Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie 1. Inleiding

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Klassengids 2015-2016 groep E7

Klassengids 2015-2016 groep E7 Klassengids 2015-2016 groep E7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL 0 INLEIDING Vanaf het moment, dat een leerling op school komt tot het moment dat hij de school verlaat, wordt geregistreerd welke ontwikkelingen er

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Procedure aanmelding leerling

Procedure aanmelding leerling Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn, dat u belangstelling heeft getoond voor onze school. Via een gesprek met de directie van de school, de website, de schoolgids

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

ENGELS als Tweede Taal

ENGELS als Tweede Taal ENGELS als Tweede Taal o.b.s. De Drift de Pol 4a 9444 XE Grolloo 0592-501480 drift@primah.org Inhoudsopgave Inhoud: 1. Inleiding 2. Keuze voor de Engelse taal (Why English?) 3. Vroeg vreemde talenonderwijs

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Informatieavond groep 8 A/B. Welkom!

Informatieavond groep 8 A/B. Welkom! Informatieavond groep 8 A/B Welkom! Inhoud Huiswerk Afscheidsavond Snappet Voortgezet onderwijs Eindtoets groep 8 Sociale media - Dicteewoorden - Huiswerkblad Huiswerk - Nieuwsbegrip (beide lessen!) -

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling (tevens verklaring ouders/verzorgers)

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling (tevens verklaring ouders/verzorgers) Aanmeldingsformulier nieuwe leerling (tevens verklaring ouders/verzorgers) OBS De Wonderwind Educatusstraat 10 2909 PK Capelle aan den IJssel tel. 010-2026715 Brin nr. 15 PO ü www.obsdewonderwind.nl *

Nadere informatie

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn dat

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Informatieavond groep 7-8

Informatieavond groep 7-8 Welkom allemaal. Informatieavond groep 7-8 Schooljaar 2014-2015 02-09-2014 Agenda Voorstellen aanwezigen Schoolmissie Gang van zaken in de groep Voortgezet onderwijs Activiteiten groep 7 en 8 Communicatie

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 18, nummer 12 vrijdag 8 april 2016

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 18, nummer 12 vrijdag 8 april 2016 Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis jaargang 18, nummer 12 vrijdag 8 april 2016 Kalender - Woensdag 13 april Ateliers groepen 3 en 4 - Donderdag 14 april studiedag, alle leerlingen

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

groep 8 Informatie brochure

groep 8 Informatie brochure groep 8 Informatie brochure 2016-2017 Mogen wij ons even voorstellen? Algemene informatie Belangrijke data Adviesgesprekken De centrale eindtoets Structuur van het v.o. Overzicht open dagen/avonden Toelating

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

Schooldiagnose Contacten met Ouders

Schooldiagnose Contacten met Ouders Schooldiagnose Contacten met Ouders Uitslagen Schooldiagnose R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De schooldiagnose... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie