Mijn vennootschap en ik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn vennootschap en ik"

Transcriptie

1 Mijn vennootschap en ik Anne Roucourt Jean-Michel Willems 8 november (c) 2012 Baker Tilly Belgium

2 1. Inleiding 2. Onze aanpak Situatieschets uit de praktijk Regelgeving Hoe problemen voorkomen? Toch gebeurd: welke gevolgen? 3. Afsluiter Inhoud 2 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

3 Inleiding De vennootschap ik persoonlijk!? Gekozen voor een vennootschap Mogelijke reden : beperkte aansprakelijkheid Altijd zeker? Schuldeisers zoeken en wie zoekt die vindt? 3 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

4 Inleiding Meest gebruikte vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Naamloze Vennootschap Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 4 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

5 Inleiding Altijd zeker? Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Natuurlijke persoon OF Vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid uw garantie is beperkt tot inbreng = u staat garant met uw privé vermogen Maar!!! 5 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

6 Oprichtersaansprakelijkheid: Kennelijk onvoldoende inbreng persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk hoe voorkomen : degelijk financieel plan! Bestuurder /zaakvoerder: Bestuurt u als een goed huisvader? Heeft u gehandeld in het belang en conform het doel van de vennootschap Fouten gemaakt? Inleiding Altijd zeker? Persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor geleden schade 6 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

7 Wat zijn bestuursfouten en wie kan ertegen optreden een hele lijst maar geen paniek toch voorzichtig zijn! Gewone fouten Inleiding Altijd zeker? aansprakelijk t.o.v. aandeelhouders Niet naleven van de statuten en het W. venn. Strafrechtelijk Kennelijk grove fout faillissement Onbetaalde RSZ-bijdragen Niet naleven alarmbel onbetaalde BV en BTW hoofdelijk aansprakelijk t.o.v. de vennootschap zelf en t.o.v. derden misdrijf curator en schuldeiser curator en RSZ aandeelhouders en schuldeisers fiscale administratie Kwijting Draagwijdte Verzekeren? 7 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

8 Inleiding Altijd zeker? Schade vergoeden? Fout oorzakelijk verband Schade Bewijslast? weerlegbaar vermoeden bestuurder toont aan dat niet deelgenomen geen schuld aangeklaagd op AV (Notulen!) 8 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

9 Onze aanpak Overzicht 1. Omzet vergeten? 2. Inventarisboek? 3. Privé kosten en geen fiscale fiche? 4. Schulden bij RSZ, BTW, BV 5. Alarmbelprocedure? 6. De algemene vergadering? 9 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

10 Onze aanpak Nonchalance synoniemen: onachtzaamheid nalatigheid onbekommerdheid onbetrokkenheid slordigheid zorgeloosheid heeft een prijs!! 10 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

11 1. Omzet vergeten? Situatieschets uit de praktijk Bij AOIF controle omzet vergeten? neen, geen bewuste daad, gewoon vergeten omzetverhoging = 2x BTW Vennootschapsbelasting Dus bewijs : wat we aangeven is juist!!! 11 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

12 1. Omzet vergeten? Regelgeving Regelmatige boekhouding passend zijn aard en omvang bedrijf coherent geheel volledigheid verantwoordingsstukken boekingen onveranderlijkheid inventaris jaarrekening bewaring 12 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

13 1. Omzet vergeten? Hoe problemen voorkomen? Contante ontvangsten Facturen opgemaakt? Geen facturen opgemaakt : dagontvangstenboek? Regels : Gedetailleerd : geen totalen per dag Praktijk : globale inschrijving indien kassarollen!!! Kasboek dagontvangstenboek 13 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

14 1. Omzet vergeten? Kassarol bijhouden? Goede en slechte kassarollen? Genummerde Z lezing Dagontvangsten Datum en uur Moet niet : ontvangsten moeten wel controleerbaar zijn! aangewezen BTW richtlijn = geen wet maar 14 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

15 1. Omzet vergeten? Toch gebeurd: welke gevolgen? Verwerpen is niet noodzakelijk een feitelijk vermoeden volstaat Voor forfaitaire grondslagen is verwerping wel noodzakelijk Geef de fiscus niet de kans. Vennootschap wordt belast op tekort (BTW + belasting) 15 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

16 Situatieschets uit de praktijk 2. Inventarisboek Dat doet mijn boekhouder wel Is meer dan voorraden Geen leuk karwei en niet het werk van de boekhouder Invloed op resultaat kan groot zijn 16 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

17 2. Inventarisboek Regelgeving 1x per jaar alle bezittingen, vorderingen, schulden, verplichtingen, eigen middelen = foto P x Q Q = tellen P = cijferen waardering! Waarderingsregels bestuur 17 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

18 2. Inventarisboek Hoe problemen voorkomen? Bijhouden van alle documenten : Aankoopfacturen, verkoopfacturen, bankuittreksels Ook bestelbonnen, leveringsbonnen, offertes aannemingscontracten, kassarollen Wettelijke registers (vb. garagisten) Bijhouden en invullen van kasboek Bijhouden en invullen van dagontvangstenboek Opnemen en opmaken van gedetailleerde inventaris (P x Q!) Waardeverminderingen, verlies aantonen Verrassingen vermijden door tussentijdse opvolging? 18 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

19 2. Inventarisboek Toch gebeurd: welke gevolgen? Feitelijk vermoeden, boekhouding verworpen? enkel een bedrag in de boekhouding is onvoldoende verwerpen wordt eenvoudiger boekhouding verliest bewijskracht fiscus bepaalt zelf omzet: niet willekeurig! tegenbewijs leveren Vennootschap betaalt extra BTW, extra vennootschapsbelasting, boetes en intresten!! BTW boetes werden onlangs aanzienlijk verhoogd! 19 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

20 3. Privé kosten en geen fiscale fiche? Situatieschets Niet specifieke beroepskleding Kosten van vrijetijdsbesteding Gebruik GSM Gebruik PC en internet Hospitalisatieverzekering I Pad met internetverbinding 20 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

21 3. Privé kosten en geen fiscale fiche? Regelgeving Voordeel alle aard geen definitie in het WIB 1992 = elke verrijking van het vermogen Kan eveneens overeenstemmen met de besparing van een uitgave Voordeel moet verkregen zijn uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid Kinderen of partner = belastbaar in hoofde van de bedrijfsleider/zaakvoerder/bestuurder/werknemer 21 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

22 3. Privé kosten en geen fiscale fiche? Hoeveel bedraagt het voordeel? Werkelijke waarde Forfaitair Persoonlijke bijdrage : mogelijk wordt afgetrokken Regelmatige betaling Storting op RC Inhouding op bezoldiging Tijdige boeking!!!! Fiscale fiche Voordeel Alle Aard Verworpen Uitgave 22 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

23 3. Privé kosten en geen fiscale fiche? Hoe problemen voorkomen? Sociaal secretariaat Melden aan uw boekhouder Periodieke overschrijving 23 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

24 3. Privé kosten en geen fiscale fiche? Toch gebeurd: welke gevolgen? Niet geboekt, niet op fiche = geheim commissieloon = fiscale en sociale fraude Vennootschap wordt belast op 309 % 24 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

25 4. Schulden bij RSZ, BTW, BV RSZ = sociale schuld BTW, BV = fiscale schuld Bevoorrechte schuldeisers 25 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

26 4. Schulden bij RSZ, BTW, BV BTW Situatieschets uit de praktijk de periodieke aangiften werden tijdig ingediend maar niet betaald of er werden geen periodieke aangiften ingediend en de verschuldigde belasting werd niet tijdig betaald Vennootschap ontvangt Bijzondere Rekening Intresten : 0,8 % per begonnen maand 15 % boete (pas verhoogd!) 26 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

27 4. Schulden bij RSZ, BTW, BV RSZ-schulden Situatieschets uit de praktijk Factuur van het Sociaal Secretariaat wordt niet betaald Inhoudingsplicht Opslagen, intresten, duur! 27 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

28 4. Schulden bij RSZ, BTW, BV Regelgeving Periodieke aangifte (maand / kwartaal) Stipte betaling Intrest / boete / bijzondere rekening / inhoudingsplicht 28 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

29 4. Schulden bij RSZ, BTW, BV Hoe problemen voorkomen? Afzonderlijke bankrekening BTW : toch bijzonder rekening : Betaal eerst recente kwartaal en vermijd 2 x boete BV : betaal tijdig sociaal secretariaat 29 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

30 Persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk Bij faling Één van de bestuurders beging grove fout Fraude Bestuurder betrokken bij 2 falingen met RSZ schulden Voorkomen : 4. Schulden bij RSZ, BTW, BV RSZ-schulden Betaal tijdig de factuur aan uw sociaal secretariaat (voorrang geven) Betaal RSZ schulden voor neerleggen van de boeken Gevolg : privé te betalen bij grove fout! 30 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

31 4. Schulden bij RSZ, BTW, BV Toch gebeurd: welke gevolgen? Vennootschap kan niet betalen Niet kunnen betalen is geen fout Toch persoonlijk aansprakelijk? Wettelijk weerlegbaar vermoeden : 2 trimesters of 3 maand/jaar niet betaald Iemand anders werd belast : controle! Fiscus moet fout aantonen! Niet betaald en geen financiële problemen Financiële problemen t.g.v. daden van bestuur Verderzetten verlieslatende activiteit Geen aangiftes doen Vennootschap leeghalen Persoonlijk aansprakelijk 31 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

32 5. Alarmbelprocedure? Actief Situatieschets uit de praktijk Passief Vaste Activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Geldbeleggingen Totaal Kapitaal Wettelijke reserves Overgedragen verlies Voorzieningen Schulden Financiële schulden Handelsschulden Belastingen, lonen, sociale lasten Overige (RC!) Totaal (c) 2012 Baker Tilly Belgium

33 5. Alarmbelprocedure? Regelgeving Wanneer luidt de alarmbel? 1 e bel: netto actief < ½ van het maatschappelijk kapitaal 2 e bel: netto actief < ¼ van het maatschappelijk kapitaal Vuurrood alarm: netto actief < het minimum maatschappelijk kapitaal Kapitaal =? Netto actief =? Verantwoordelijkheid van het bestuur 33 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

34 Kapitaal =? Letterlijk: maatschappelijk kapitaal => geen rekening houden met niet-opgevraagd kapitaal Wiskundig: geen correcte vergelijking 5. Alarmbelprocedure? in Netto Actief is het niet-opgevraagde deel van het kapitaal niet te vinden en toch wordt het aan de andere kant van de vergelijking meegerekend MAAR. gelet op de verregaande sancties, voorzichtige houding meest aangewezen 34 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

35 Netto Actief =? 5. Alarmbelprocedure? Totale activa (voorzieningen + schulden) In continuïteit: geen aftrek van oprichtingskosten en O&O In discontinuïteit: wel! Dus: herwaarderingsreserves en reserve voor eigen aandelen worden wel in het eigen vermogen meegerekend. 35 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

36 5. Alarmbelprocedure? Berekening op basis van situatieschets Drempel 1: / 2 = NA = = DUS drempel is overschreden, alarmbel 1 is afgegaan. [ook al heeft de zaakvoerder in dit geval een RC toegestaan aan de vennootschap van !] 36 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

37 5. Alarmbelprocedure? Regelgeving Procedure Bijzonder verslag opstellen met voorstel herstelmaatregelen AV samenroepen Beslissen over ontbinding of verderzetting 37 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

38 5. Alarmbelprocedure? Hoe problemen voorkomen? Bezorg tijdig alle documenten aan uw boekhouder en volg tussentijds resultaten op Ken de wettelijke en statutaire verplichtingen Bij twijfel : advies vragen alvorens te handelen Volg de procedure strikt!! Roep de algemene vergadering bijeen Let op met standaard verslaggeving! Termijnen zijn belangrijk: 2 maanden na vaststelling (werkelijk of had moeten ) 38 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

39 5. Alarmbelprocedure? Toch gebeurd: welke gevolgen? Algemene vergadering niet (tijdig) bijeengeroepen Algemene vergadering beslist tot verderzetting Bestuur is nog niet van aansprakelijkheid af! Hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor schade, dus privé betalen! Fout vermoeden van oorzakelijk verband Schade 39 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

40 6. De algemene vergadering? Situatieschets uit de praktijk De algemene vergadering : was u er ook? Op papier? 40 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

41 6. De algemene vergadering? Regelgeving Wettelijke verplichting : Wetboek van vennootschappen Telkens indien beslissingen moeten genomen worden die tot de bevoegdheid van de aandeelhouders behoren 1 x per jaar vergadering van de aandeelhouders op statutaire datum 41 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

42 6. De algemene vergadering? Hoe problemen voorkomen? Notulering! Weergave van de realiteit Vergeet u niets te melden : belangenconflict inbreuken op wetgeving / statuten 42 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

43 6. De algemene vergadering? Toch gebeurd: welke gevolgen? Nietigheid Niet tegenstelbaarheid Aansprakelijkheid 43 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

44 Afsluiter De wereld is complex Behoud focus Zoek assistentie waar kan Voorkomen is beter dan genezen Goed advies kost geld Maar nonchalance kost finaal nog meer 44 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

45 Afsluiter Gaat het niet goed? Dan is dit niet de oplossing 45 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

46 Afsluiter Inventariseer Verzamel informatie Zoek oplossingen samen met uw adviseurs (sociaal secretariaat, boekhouder, accountant, revisor, notaris, jurist, advocaat) Hou u echt bezig met uw vennootschap Handel als een goed huisvader met gezond verstand 46 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

47 47 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

48 Aan de samenstelling van deze presentatie is veel zorg besteed. Baker Tilly Belgium geeft evenwel geen garanties wat volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. De informatie op deze presentatie is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies, noch als een bod of voorstel van contract, evenmin als een bestanddeel daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie. 48 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

49

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap

Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap p. 5/ Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders, kwijting en faillissement

Nadere informatie

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid 1. Inleiding In tijden van economische crisis is het thema bestuurdersaansprakelijkheid brandend actueel. Geconfronteerd

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Cursus inleiding tot het bedrijfsbeheer Juridische aspecten van een onderneming

Cursus inleiding tot het bedrijfsbeheer Juridische aspecten van een onderneming Cursus inleiding tot het bedrijfsbeheer Juridische aspecten van een onderneming Karin Winters Director, legal services PricewaterhouseCoopers E-mail: karin.winters@pwc.be PricewaterhouseCoopers Oktober

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN 1. ALGEMEEN...4 1.1 DEFINITIE...4 1.2 KENMERKEN...4 1.3 CRITERIA KLEINE/GROTE VZW...4 1.4 VZW VERSUS FEITELIJKE VERENIGING...4 1.4.1 Schematisch overzicht

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. Gislenus Bats Ere-bedrijfsrevisor

VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. Gislenus Bats Ere-bedrijfsrevisor 1 VEREFFENING VAN EEN VENNOOTSCHAP : BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN Gislenus Bats Ere-bedrijfsrevisor INLEIDING 2 Met ingang van 1 juli 2006 : Vrijwillige ontbinding Gerechtelijke ontbinding

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Inhoudstafel: Deel 1: Definitie van de VZW 1 Deel 2: De oprichting van de VZW 1 2.1. De oprichters 1 2.2. De oprichtingsakte 1 Deel 3: De leden en het ledenregister

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

2. Hoofdstuk 2: Keuze van een ondernemingsvorm... 21 2.1. BVBA... 21 2.2. EBVBA... 22 2.3. SBVBA... 22

2. Hoofdstuk 2: Keuze van een ondernemingsvorm... 21 2.1. BVBA... 21 2.2. EBVBA... 22 2.3. SBVBA... 22 2 Woord vooraf Als laatstejaars in de afdeling handel kregen we de opdracht een onderzoek te doen in verband met een zelfstandige detailhandel. Op regelmatige tijdstippen kregen we via de leeromgeving

Nadere informatie

Praktisch overzicht van de bewaring

Praktisch overzicht van de bewaring BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Praktisch overzicht van de bewaring van boeken en documenten p. 5/ Overname van een handelszaak of een vennootschap Te vermijden

Nadere informatie

1. Meer dan twee derden van de faillissementen worden genoteerd in de eerste drie levensjaren van de onderneming.

1. Meer dan twee derden van de faillissementen worden genoteerd in de eerste drie levensjaren van de onderneming. Het Financieel Plan Entrepreneurship Startersseminaries Van idee tot ondernemingsplan 22 november 2005 Bronnen: Wetboek Vennootschappen Pacioli Financial Law Institute Deel 1. : Doel en wettelijke grondslag.

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3.1. Keuze tussen manager/natuurlijk persoon versus manager/vennootschap 3.1.1. Voor- en nadelen van een managementvennootschap Om een keuze te kunnen maken om al

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie