BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW MARKTPLEIN KUURNE RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW MARKTPLEIN 9 8520 KUURNE RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: 0840.158.273 BALANS PER 31 DECEMBER 2012"

Transcriptie

1 BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: BALANS PER 31 DECEMBER 2012 BOEKJAAR 01/01/ /12/2012

2 BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: INHOUDSOPGAVE PAGINA ACTIEF 1 PASSIEF 2 RESULTATENREKENING 3 RESULTAATVERWERKING 4

3 Opdracht Wij hebben vanuit Flamée & Partners CVBA onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap de jaarrekening / tussentijdse toestand samengesteld op basis van de door de klant aan ons voorgelegde boekhoudkundige en andere vennootschapsrechtelijke stukken. Op basis van deze stukken hebben we de juridische verslagen voorbereid, de bedrijfseconomische rapportering opgesteld en de fiscale aangifte in de vennootschapsbelasting ingevuld. Flamée & Partners CVBA heeft niet als opdracht de juistheid, volledigheid, getrouwheid of wettelijkheid van uw jaarrekening/ tussentijdse toestand en bijhorende bijlagen te verifiëren of te attesteren, doch enkel het technisch en materieel voorbereiden van deze gegevens samen met de fiscale en juridische bijlagen op basis van de door het bestuursorgaan vastgestelde waarderingsregels, de door hen goedgekeurde boekingen en terbeschikkinggestelde eindejaarsverrichtingen en de aan ons voorgelegde stukken en informatie met het doel het vervolledigen van uw aangifte vennootschapsbelasting en haar bijlagen. Rekening houdend met wat voorafgaat, verzoeken wij het bestuursorgaan ons onverwijld en schriftelijk elke onvolledigheid of onjuistheid mee te delen, die zij in voorliggend rapport vaststelt en die de getrouwheid van de jaarrekening / tussentijdse toestand / aangifte vennootschapsbelasting en de daarbij aansluitende fiscale en juridische bijlagen in het gedrang zou kunnen brengen. Algemene boekhoudkundige principes Wij vestigen uw aandacht op volgende algemene principes, die wij gelet op onze opdracht evenwel niet hebben geverifieerd. Bewijskrachtige boekhouding De boekhouding moet gevoerd worden aan de hand van verantwoordingsstukken, die ten minste zeven jaar bewaard moeten worden. Wanneer de boekhouding niet gesteund is op dergelijke verantwoordingsstukken kan de belastingadministratie uw boekhouding pogen te verwerpen en het belastbaar resultaat door middel van andere bewijsmiddelen vaststellen. Activa en schulden De activa en schulden moeten gewaardeerd worden volgens de regels vervat in het Koninklijk Besluit ter uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. Wanneer de activa ondergewaardeerd of de schulden overgewaardeerd zijn, kan de belastingadministratie deze onder of overwaardering toevoegen aan het belastbaar resultaat in het jaar van vaststelling. Kosten Kosten kunnen fiscaal maar als beroepskost in mindering van het belastbaar resultaat worden gebracht, indien ze gedaan of gedragen zijn tijdens het belastbaar tijdperk om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en noodzakelijk zijn voor de beroepswerkzaamheid. Volgens het hoogste rechtscollege houdt dit o.m. in dat de kosten gedaan moeten zijn in het kader van activiteiten die opgenomen zijn in het statutair doel. In geval van twijfel, kunnen wij dit voor u nagaan en in voorkomend geval een doeluitbreiding voorbereiden. Verder moet de vennootschap de echtheid en het bedrag van de kost in principe bewijzen aan de hand van facturen. Indien de geboekte kosten niet aan deze voorwaarden voldoen, kan de belastingadministratie ze pogen te verwerpen. Verder zijn een aantal kosten fiscaal niet aftrekbaar op basis van specifieke fiscale bepalingen en worden deze kosten opgenomen onder de verworpen uitgaven in de aangifte vennootschapsbelasting. Roerende voorheffing Vanaf 1 januari 2012 passen wij per definitie het percentage van 21% aan roerende voorheffing toe op de toegekende intresten en/of dividenden. Indien u wenst dat de bijzondere heffing t.b.v. 4% bovenop de roerende voorheffing dient ingehouden te worden, wilt u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Voor natuurlijke personen met roerende inkomsten uit intresten en dividenden van meer dan euro, is er op het deel boven de euro een bijkomende heffing verschuldigd van 4%. De grens van EUR is van toepassing per belastingplichtige. De bijdrage geldt niet voor de intresten en dividenden die de voorheffing van 25% reeds hebben ondergaan. Voor de berekening van de grens van euro worden de inkomsten waarop de bijdrage niet van toepassing is eerst verrekend.

4 Voor de aangifte van deze bijkomende heffing op roerende inkomsten heeft u de keuze; ofwel deelt u aan uw bankier en/of boekhouder mee dat de bijdrage niet aan de bron dient ingehouden maar zal aangegeven worden op het ogenblik van de indiening van de personenbelasting. In dat geval geeft u de toestemming aan uw bankier en/of boekhouder om het bedrag van de geïnde inkomsten mee te delen aan het centrale aanspreekpunt van de belastingdienst; ofwel staat u toe dat uw bankier en/of boekhouder de bijkomende heffing van 4% inhoudt aan de bron, samen met en bovenop de roerende voorheffing van 21%. Het bedrag van inkomsten uit intresten en dividenden wordt in dit geval niet aan de fiscus meegedeeld. U heeft evenwel nog altijd de mogelijkheid om het bedrag van uw roerende inkomsten in uw aangifte te vermelden teneinde het eventueel teveel aan de bron geheven bijdrage terug te krijgen. Hierna vestigen wij uw aandacht op een aantal bijzondere aandachtspunten met betrekking tot de in te dienen aangifte. Het is uiteraard niet mogelijk alle mogelijke problemen die zich op een eventuele belastingcontrole kunnen voordoen te bespreken. Aan de aangehaalde attentiepunten zijn ook vaak complexe en uitgebreide leerstukken verbonden. Het is uiteraard evenmin onze bedoeling deze hier volledig te bespreken. Te verantwoorden kosten Bepaalde kosten moeten verantwoord worden door individuele fiches en samenvattende opgaven. Het betreft commissies, makelaarslonen, handels of andere restorno's, toevallige of niet toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen, voordelen van alle aard en private kosten die ten onrechte in de vennootschap zijn geboekt die voor de verkrijgers beroepsinkomsten zijn. De administratie kan een belastingheffing van 309% toepassen indien de inkomsten en kosten eigen aan de werkgever niet tijdig d.m.v. een fiches worden aangegeven. Vanaf juli 2012 zal de belastingadministratie hierop strenger toezien. Wij hebben zelf het nodige gedaan voor het tijdig opstellen en indienen van de desbetreffende fiches , , & bijhorende samenvattende opgave. Verworpen uitgaven personenwagens De kosten met betrekking tot personenwagens moeten, met uitzondering van de financieringskosten, verworpen worden in functie van de gemiddelde CO 2 uitstoot per personenwagen. Om dubbele belasting te vermijden aanvaardt de belastingadministratie dat de kosten met betrekking tot het gebruik van een voertuig door een derde, niet worden beperkt wanneer het overeenstemmende voordeel van alle aard voor die derde een belastbaar bestanddeel vormt (Com.I.B. nr. 66/41). Abnormale of goedgunstige voordelen Er is sprake van een "voordeel" wanneer de verkrijger zich verrijkt zonder tegenprestatie. Een voordeel is "abnormaal" indien het strijdig is met de gewone gang van zaken, met de gevestigde regels of gewoonten of wanneer het indruist tegen wat in gelijkaardige gevallen gebruikelijk is. Een voordeel is "goedgunstig" wanneer het voordeel verstrekt wordt buiten de uitvoering van een verbintenis of zonder enige tegenprestatie wordt toegekend. Ook een renteloze lening of een lening tegen een lage intrestvoet kan in bepaalde omstandigheden beschouwd worden als een abnormaal en goedgunstig voordeel. Indien de vennootschap tijdens het belastbare tijdperk wel abnormale of goedgunstige voordelen heeft verstrekt of verkregen, kunnen de gevolgen als volgt worden samengevat. Gevolgen in hoofde van de verstrekker van het voordeel De toegestane voordelen worden bij de belastbare winst van de verstrekker van het voordeel gevoegd, tenzij die voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger. Gelet op deze uitzondering, blijft voormelde bepaling volgens de minister in principe zonder gevolgen in zuiver nationale context. Er dient uiteraard over gewaakt te worden dat het verstrekken van dergelijke voordelen kadert binnen het doel van de vennootschap en niet strijdig is met het vennootschapsbelang. Verder dient er over gewaakt te worden dat de verstrekking niet aangemerkt kan worden als een misbruik van vennootschapsgoederen, dat strafrechtelijk kan beteugeld worden. Gevolgen in hoofde van de genieter van het voordeel De fiscale gevolgen van het verkregen voordeel in hoofde van de genieter worden in eerste instantie geregeld door artikel 207, tweede lid WIB92. Met ingang van aanslagjaar 2004 bepaalt dit artikel: "Geen van deze aftrekken, noch compensaties met het verlies van het belastbare tijdperk mag worden verricht op het gedeelte van het resultaat dat voortkomt van abnormale of goedgunstige voordelen vermeld in artikel 79, noch op de grondslag van de bijzondere aanslag op niet verantwoorde kosten ingevolge artikel 219, noch op het gedeelte van de winst dat bestemd is voor de uitgaven bedoeld in artikel 198, eerste lid, 12, noch op het gedeelte van de winst uit de niet naleving van artikel 194 quater, 2, vierde lid en de toepassing van artikel 194 quater, 4." De in artikel 79 vermelde abnormale of goedgunstige voordelen zijn deze die de belastingplichtige, in welke vorm of door welk middel ook, rechtstreeks of onrechtstreeks heeft verkregen uit een onderneming ten aanzien waarvan hij zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enige band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt.

5 BEDRIJVENPARK KORTRIJK NOORD VZW BE BOEKJAAR PER AJ 2013 ACTIEF 31/12/ /12/2011 VLOTTENDE ACTIVA , ,72 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar , ,46 B. Overige vorderingen , ,46 BTW R/C 5.771, ,46 Te ontvangen subsidies , ,00 IX. Liquide middelen , ,26 Record Bank Business Account 1.521, ,26 Record Bank Savings Account , ,00 X. Overlopende rekeningen 614,13 334,00 Over te dragen kosten 614,13 334,00 TOTAAL DER ACTIVA , ,72 1

6 BEDRIJVENPARK KORTRIJK NOORD VZW BE BOEKJAAR PER AJ 2013 PASSIEF 31/12/ /12/2011 EIGEN VERMOGEN , ,39 V. Overgedragen winst (verlies) , ,39 SCHULDEN , ,33 IX. Schulden op ten hoogste één jaar , ,13 C. Handelsschulden , ,13 1. Leveranciers , ,13 Leveranciers , ,13 Te ontvangen facturen 0, ,00 X. Overlopende rekeningen , ,20 Toe te rekenen kosten 0, ,00 Over te dragen opbrengsten , ,20 TOTAAL DER PASSIVA , ,72 2

7 BEDRIJVENPARK KORTRIJK NOORD VZW BE BOEKJAAR PER AJ 2013 RESULTATENREKENING 31/12/ /12/2011 I. Bedrijfsopbrengsten , ,20 A. Omzet 530,04 0,00 Omzet 433,04 0,00 Doorrekenen diverse kosten 97,00 0,00 D. Andere bedrijfsopbrengsten , ,20 Subsidies Projectoproep Agentschap Ondernemen , ,20 Subsidies Gemeente Kuurne , ,00 Subsidies Stad Kortrijk , ,00 Diverse bedrijfsopbrengst 241,00 II. Bedrijfskosten , ,05 B. Diensten en diverse goederen , ,05 Onderhoud informatica 59,00 0,00 Communicatie 5.610, ,78 Drukwerken 194, ,00 Verzendklaar maken mailing 0,00 223,86 Ledenactiviteiten 4.634,07 500,00 Lidgelden en bijdragen 224,00 0,00 Vergaderkosten 344,64 111,65 Publiciteit 3.093, ,15 Studiekosten 1.827,00 0,00 Parkmanagement , ,50 Erelonen 900,00 448,14 Wettelijke bekendmakingen 0,00 125,50 Niet subsidiabele kosten Receptiekosten 0,00 25,00 Niet subsidiabele kosten Verzekering 443,50 156,94 Niet subsidiabele kosten Postzegels 0,00 261,53 III. Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) 4.839, ,15 IV. Financiële opbrengsten 313,45 8,83 B. Opbrengsten uit vlottende activa 313,45 8,83 Credit bankintresten 313,45 8,83 VI. Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting 4.526, ,98 IX. Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting 4.526, ,98 X. Belastingen op het resultaat 47,52 1,59 A. Belastingen 47,52 1,59 Roerende voorheffing 47,52 1,59 XI. Winst (verlies) van het boekjaar 4.573, ,39 XII. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 4.573, ,39 3

8 BEDRIJVENPARK KORTRIJK NOORD VZW BE BOEKJAAR PER AJ 2013 RESULTAATVERWERKING 31/12/ /12/2011 A. Te bestemmen winst (verlies) , ,39 Te bestemmen winst van het boekjaar 4.573, ,39 Overgedragen winst van het vorig boekjaar ,39 0,00 D. Over te dragen winst (veries) , ,39 4

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen in vennootschappen zijn een dubbel probleem

Abnormale of goedgunstige voordelen in vennootschappen zijn een dubbel probleem Abnormale of goedgunstige voordelen in vennootschappen zijn een dubbel probleem Abnormale of goedgunstige voordelen kunnen in ondernemingen op twee vlakken problemen opleveren. Enerzijds is er een mogelijke

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap

Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap p. 5/ Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders, kwijting en faillissement

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Geen activiteit, geen aftrek

Geen activiteit, geen aftrek BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Geen activiteit, geen aftrek p. 3/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 4 Geen activiteit, geen aftrek

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 p. 6/ Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening MAR

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012 Inleiding COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa Advies van 10 oktober 2012 1. Zowel in het volledige, als in het verkorte schema

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie