Visie op het sociale domein in het Westerkwartier. Het wenkend perspectief in 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op het sociale domein in het Westerkwartier. Het wenkend perspectief in 2016"

Transcriptie

1 Visie op het sociale domein in het Westerkwartier Het wenkend perspectief in 2016 Februari 2014

2 Samen aan de slag We hebben als vier gemeenten in het Westerkwartier besloten om binnen het sociale domein zoveel als mogelijk samen op te trekken. Vanuit het Rijk staan tot 2016 drie transities op stapel waarmee gemeenten een groot aantal nieuwe taken krijgen toebedeeld. Gemeenten krijgen daarbij de opdracht mee deze taken anders op te pakken dan dat onder de bestaande regelingen wordt gedaan: dichter in de buurt van de inwoners en met minder middelen. Transitie vraagt dus om transformatie. Om de nieuwe taken die op ons afkomen goed op te kunnen pakken, is het werken in congruente samenwerkingsverbanden tevens een voorwaarde die door de rijksoverheid aan gemeenten wordt gesteld. Het Westerkwartier is een samenwerkingsverband waar op verschillende sociale dossiers al vele jaren wordt samengewerkt. Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen hebben we daarom besloten één gezamenlijke visie op het hele sociale domein te ontwikkelen. Onder het sociale domein verstaan wij het overheidsbeleid dat gericht is op de verschillende levensgebieden van onze inwoners. Deze levensgebieden betreffen: werk en inkomen, onderwijs, vrije tijd, maatschappelijke en sociale participatie, opvoeden en opgroeien, fysieke en geestelijke gezondheid, veiligheid, wonen en mobiliteit. Onder invloed van verschillende factoren zijn inwoners in de loop van de tijd steeds afhankelijker geworden van ondersteuning en zorg die georganiseerd wordt vanuit de overheid. Het is van belang deze trend te doorbreken. De transitie vraagt dus ook om transformatie: de dagelijkse leefwereld van de inwoner en de eigen kracht van de inwoner moeten weer centraal staan. Dat versterkt de eigen regie en eigenwaarde van inwoners, en maakt wederkerige verantwoordelijkheid binnen de samenleving weer vanzelfsprekend. Alleen dan bloeit de maatschappij op en blijft zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners betaalbaar. Het Rijk hevelt zorg en ondersteuningstaken over naar de gemeenten omdat zij effectiever kunnen werken: gemeenten weten beter wat er speelt bij hun inwoners, zijn op de hoogte van aanwezige voorzieningen en kunnen beter inspelen op de ondersteuningsbehoefte. De transitie van taken op diverse leefgebieden naar gemeenten, maakt dat gemeenten in staat zijn om budgetten te ontschotten. Dit leidt ertoe dat de ondersteuningsbehoefte van de burger meer integraal en efficiënt kan worden ingevuld: één gezin, één plan, één zorgcoördinator en één werkwijze. Er wordt een nieuwe rol en werkwijze van alle betrokkenen gevraagd: meer inzet van eigen kracht van de burger, hun omgeving en vrijwilligers, voordat of terwijl professioneel georganiseerde ondersteuning wordt geboden. Dit vraagt een kanteling in denken en doen bij inwoners, gemeenten en maatschappelijke partners; ook wel transformatie genoemd. Hierbij moeten fundamentele keuzes worden gemaakt en dit vereist visie: Hoe ziet het Westerkwartier er in uit, als de transformatie is geslaagd? Hoe kijken de gemeenten aan tegen de mens in de maatschappij? Wat is precies Eigen kracht, regie oppakken'? 1 Onze visie beschrijft de gewenste situatie in We hebben voor deze termijn gekozen omdat zoals het nu lijkt de decentralisaties op dat moment gerealiseerd zijn. 1

3 Welke rollen moeten de gemeenten vervullen richting inwoners en maatschappelijke partners? En welke mijlpalen zijn vereist om dit te realiseren? Met een dergelijke visie kunnen de gemeenten vervolgens doelgericht aan de slag bij het verder uitwerken en vormgeven van taken en verantwoordelijkheden, efficiënte en effectieve werkwijzen, ambtelijke organisatie en besturing, en samenwerking met ketenpartners. Dit visiedocument dient als basis voor de maatschappelijke dialoog die wij in de komende periode met de betrokken gemeenteraden, adviesraden en maatschappelijke partners willen gaan voeren. Met vriendelijke groet, de colleges van burgemeester en wethouders van het Westerkwartier 2

4 Inhoudsopgave 1 Pilaren van de visie De situatie in Het toekomstig speelveld Onze kernwaarden De belangen van betrokkenen Visie sociale domein in het Westerkwartier Zelfredzame inwoners, ingebed in sociale omgeving Professioneel georganiseerde ondersteuning Rol van de maatschappelijke organisaties Rol van de gemeenten Mijlpalen...12 Bijlage 1: Externe ontwikkelingen...14 Bijlage 2: Belangen van betrokkenen...16 Bijlage 3: Ordening van het lokale sociale domein

5 1 Pilaren van de visie De visie op het sociale domein in het Westerkwartier is gebaseerd op een fundament van vier pilaren die richting geven aan de koers van de vier gemeenten: De situatie in 2013: het vertrekpunt dat van invloed is op de mijlpalen die de regio moet realiseren bij het verwezenlijken van de visie; Het toekomstig speelveld: de externe omgeving waarop de regio in de visie moet anticiperen; Onze kernwaarden: de diepere drijfveren die de cultuur bepalen van de spelers in het sociale domein; De belangen van betrokkenen: om in de toekomst succesvol te kunnen zijn, moet in de visie rekening worden gehouden met deze belangen. 1.1 De situatie in 2013 In de huidige situatie is er in het Westerkwartier een kleurrijke lappendeken aan vormen van samenwerking. Men is zich ervan bewust dat een goed georganiseerde samenwerking vereist is. Het sociale domein is er klaar voor en gaat aan de slag. Kleurrijke lappendeken aan vormen van samenwerking De vier gemeenten in het Westerkwartier werken al enige jaren samen op het brede terrein van het sociale domein. Soms is die samenwerking intensief en strekt deze zich uit over het gehele Westerkwartier, soms is de samenwerking incidenteel en ad hoc en zijn niet alle vier gemeenten even intensief betrokken bij de samenwerking. Naast gemeenschappelijke regelingen, convenanten en programma's zijn er ook gelegenheidscoalities, deels gebaseerd op een gunstig moment (zoals het gezamenlijk verkrijgen van subsidies), goede persoonlijke verhoudingen tussen medewerkers en/of bestuurders of acute win win situaties op welk terrein dan ook. De lappendeken is weliswaar kleurrijk en levert op afzonderlijke dossiers meerwaarde op, maar kost ook veel tijd en energie en vereist zorgvuldige afstemming op alle niveaus. Goed georganiseerde samenwerking vereist Het sociale domein strekt zich uit over gemeentegrenzen heen; zowel inwoners als instellingen houden zich niet aan gemeentegrenzen. Het is daarom voor de hand liggend om de beleidstaak in regionaal verband op te pakken, ook met het oog op de op handen zijnde decentralisaties en de discussie over intergemeentelijke samenwerking en herindeling. Dit vereist minimaal nauwe samenwerking op Westerkwartierniveau. Deze samenwerking moet gestructureerd, efficiënt en effectief worden georganiseerd. Het sociale domein is er in 2013 klaar voor en gaat aan de slag Er is alom een gevoel van urgentie om de handen ineen te slaan. Dat is zichtbaar bij: De gemeenten en maatschappelijke partners. Zij vinden elkaar steeds beter op de inhoudelijke vraagstukken. Het besef dringt door dat een slag gemaakt kan worden in het meer effectief en efficiënt opereren in het sociale domein. Bestuur en management van de vier gemeenten. De gemeenten beseffen dat samenwerking op regionaal niveau noodzakelijk is. Bestuurlijk functioneert op Westerkwartierniveau al enige jaren een afstemmingsoverleg tussen de portefeuillehouders welzijn van de vier gemeenten. De aanstaande decentralisaties vormen een belangrijk onderwerp voor dit bestuurlijk platform. Ook op ambtelijk niveau (secretarissen, managers en beleidsmedewerkers) wordt steeds meer ingezet op (formele) samenwerking. Daarbij zijn het geven van sturing en richting en het scheppen van randvoorwaarden belangrijke zaken voor de secretarissen en de managers. 4

6 Het rapport Grenzeloos gunnen. Het rapport van de visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen ( Grenzeloos gunnen, 28 februari 2013) geeft een denkrichting aan voor een extra impuls aan de samenwerking in de provincie Groningen. De identiteit en de schaal van het Westerkwartier, en de intergemeentelijke samenwerking tot nu toe worden (h)erkend als sterke pijlers voor een nieuwe eenheid in het Westerkwartier. Al deze ontwikkelingen leiden ertoe dat betrokkenen het moment aangrijpen. Er is voldoende draagvlak bij inwoners, maatschappelijke partners, ambtenaren, bestuurders en tot slot de bestuurlijke moed om door te pakken. Het sociale domein is er in 2013 klaar voor en gaat aan de slag! 1.2 Het toekomstig speelveld Er is een aantal externe ontwikkelingen dat het toekomstig speelveld bepaalt (zie bijlage 1) en daarmee invloed heeft op het sociale domein. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: de verzorgingsstaat met een groeiende vraag naar zorg en voorzieningen; medicalisering; demografische ontwikkelingen (vergrijzing, krimp); scheiden van wonen en zorg; toenemende kosten; overheveling taken en verantwoordelijkheden met minder budget; toenemende onbalans van minder budget en meer kosten en taken; herindeling gemeenten. De impact ervan voor gemeenten is: balans hervinden tussen eigen kracht en professioneel georganiseerde ondersteuning; meer en ander werk: nieuwe rolbepaling, regie nemen; meer inzet op preventie (voorkomen), minder op curatie (genezen); groter gebied, meer diversiteit en complexiteit; toenemend belang van eigen netwerk bij inwoners; zakelijker opereren: meer afstemming, goed communiceren. 1.3 Onze kernwaarden De derde pilaar voor de visie zijn onze kernwaarden: Vertrouwen, Kwaliteit en Verbinding. Deze kernwaarden bepalen de cultuur: het systeem van (on)geschreven regels, afspraken en overtuigingen die het gedrag van de gemeenten, de maatschappelijke partners en hun medewerkers bepalen. Vertrouwen Het begrip vertrouwen is in 2016 diep geworteld in het Westerkwartier. De gemeenten en hun maatschappelijke partners stralen vertrouwen uit: vertrouwen in de eigen organisatie, de collega s, de inwoners en de maatschappelijke partners. Dit vertrouwen is wederzijds. Kwaliteit Het Westerkwartier straalt in 2016 kwaliteit uit. Er is kwaliteit van leven voor de burger: een plezierige woon en werkomgeving, goed voorzieningenniveau en gevoel van veiligheid en geborgenheid. De dienstverlening van de gemeenten en de maatschappelijke partners is van hoge kwaliteit: 5

7 integrale oplossingen, maatwerk, duidelijke informatievoorziening, snelle levering en adequate controle, evaluatie en vervolgacties. Verbinding Verbinding is het antwoord op de trend van individualisering en het ieder voor zich opereren van zorgverleners. Inwoners voelen zich verbonden met hun omgeving door gezamenlijke acties/ initiatieven. Maatschappelijke partners ontmoeten elkaar, weten van elkaar wat zij doen en werken nauw samen. Organisaties en medewerkers voelen zich verbonden met het gebied en hebben oog voor de omgeving. 1.4 De belangen van betrokkenen De vierde pilaar voor de visie zijn de betrokkenen en hun belangen (zie bijlage 2). Met deze belangen moet rekening worden gehouden om in de toekomst succesvol te zijn. De voornaamste belangen zijn: Belangen van inwoners welbevinden; beschikken over sociaal netwerk; goede woon /leefomgeving met voldoende voorzieningen; gehoord/serieus genomen worden door de gemeenten en de maatschappelijke partners; ondersteuning om te kunnen participeren; beschikbaarheid van een vangnet (wanneer het eigen sociale netwerk niet volstaat). Belangen van Raad en College mooie, leefbare gemeenten met tevreden inwoners; duidelijke visie; professioneel apparaat; binnen financiële kaders; kanteling van voorzieningen gericht naar eigen kracht gericht. Belangen van instellingen/aanbieders/maatschappelijke organisaties goede ondersteuning/zorg; toegevoegde waarde voor inwoners/cliënten; constructieve samenwerking met gemeenten; duidelijke opdracht, professionele opdrachtgever/regievoerder; goede relatie met politiek/ambtenaren; heldere visie bij gemeenten en heldere kaders waarbinnen samenwerking (met professionals én vrijwilligers) moet plaatsvinden; voldoende mandaat en financiële middelen om hun werk te kunnen (blijven) doen; werkgelegenheid. 6

8 2 Visie sociale domein in het Westerkwartier In deze visie beschrijven wij onze maatschappelijke ambitie, het wenkend perspectief in 2016: Zelfredzame inwoners, ingebed in sociale omgeving Professioneel georganiseerde ondersteuning met integrale benadering Rol van de maatschappelijke organisaties Rol van de gemeenten 2.1 Zelfredzame inwoners, ingebed in sociale omgeving Uitgangspunt is dat de inwoners van het Westerkwartier zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam zijn. Ze voeren zelf de regie op hun eigen leven en organiseren zelf de verschillende aspecten in het sociale domein zoals inkomen, wonen, vrije tijd, werk, etc. (zie figuur 1). Inwoners hebben oog voor hun leefomgeving, zowel voor de fysieke leefomgeving (de buurt/wijk) als voor de sociale leefomgeving (de mensen om hen heen). Zij voelen zich verantwoordelijk voor die leefomgeving, helpen elkaar en spreken elkaar ook aan op ieders verantwoordelijkheden. Inwoners zijn tolerant. Zij accepteren dat er verschil is in datgene wat iemand kan bijdragen aan de samenleving. Inwoners beschikken over een eigen netwerk in de sociale omgeving, bestaande uit familieleden, vrienden, kennissen, collega s, buurtgenoten, clubgenoten, etc. Op dit netwerk wordt een beroep gedaan op momenten dat de zelfredzaamheid in de knel dreigt te komen. Bijvoorbeeld als er oppas voor de kinderen geregeld moet worden, de hond moet worden uitgelaten of iemand een lift naar het ziekenhuis nodig heeft, maar ook bij meer structurele ondersteuningsvragen, zoals de begeleiding van iemand met een verstandelijke beperking, hulp bij huishoudelijke klussen of de verzorging van een dementerende. Inwoners doen mee. Ze participeren in en leveren een zinvolle bijdrage aan de gemeenschap. De gemeenschap is samen voorzienend : mensen bundelen hun krachten om gezamenlijk te zorgen voor een aangename leefomgeving. Wederkerigheid is vanzelfsprekend: door iets voor een ander of het collectief te betekenen, zal het collectief op zijn beurt ook voor het individu klaar staan. Er is geen schroom om daadwerkelijk hulp te vragen wanneer dat nodig is. Daarnaast halen mensen er voldoening uit dat zij van betekenis zijn voor hun omgeving. Niet iedere inwoner kan zelfstandig functioneren in de gemeenschap. Voor deze mensen is het sociale netwerk extra belangrijk. Familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten bieden díe ondersteuning die nodig is om naar vermogen te kunnen blijven participeren in de gemeenschap. 7

9 Alleen als in enig stadium blijkt dat de zelfredzaamheid van een inwoner en diens netwerk ontoereikend is, kan het nodig zijn uit preventieve overwegingen professioneel georganiseerde ondersteuning in te zetten. 2.2 Professioneel georganiseerde ondersteuning Soms is het noodzakelijk dat de ondersteuning door het eigen netwerk wordt aangevuld met professioneel georganiseerde ondersteuning. Deze ondersteuning sluit aan bij de mogelijkheden van de inwoner en diens netwerk. De inwoner en/of diens netwerk houdt de regie. De ondersteuning is er primair op gericht dat mensen weer zelfstandig/zelfredzaam worden of zelfstandig te laten blijven. De eigen kracht wordt optimaal benut en versterkt. Dit betekent dat er verschillen kunnen bestaan in de manier waarop en de mate waarin ondersteuning wordt geboden aan inwoners. Iedere inwoner heeft immers andere mogelijkheden, zowel individueel (fysiek en mentaal) als met betrekking tot zijn/haar netwerk. De professioneel georganiseerde ondersteuning kent 0 de, 1 ste, 2 de en 3 de lijns voorzieningen (zie bijlage 3). De professioneel georganiseerde ondersteuning wordt aanvullend aan de informele ondersteuning ingezet, daar waar de ondersteuning uit de sociale omgeving (de 0 de lijn) niet toereikend is. Integrale benadering Het leven van onze inwoners speelt zich af op meerdere leefgebieden. In 2016 wordt door alle betrokken maatschappelijke partners een integrale benadering gehanteerd. Dit betekent dat de scheidslijnen tussen de domeinen zijn vervaagd in de leefwereld van de burger, maar met name in de aanpak door de gemeenten en in de professioneel georganiseerde ondersteuning. De leefwereld van de inwoner is het uitgangspunt. Een integrale benadering betekent daarom niet alleen samenwerking op de verschillende domeinen, maar ook dat er één integraal plan wordt gemaakt met het hele gezin. Deze integrale benadering, gericht op de leefwereld van de inwoner, heeft gevolgen voor de rol van maatschappelijke organisaties en gemeenten. Als de zelfredzaamheid van inwoners in de knel komt, doen ze een beroep op hun sociale netwerk (de mensen om hen heen, zoals familieleden, vrienden, kennissen en buurtgenoten). Het komt voor dat het eigen netwerk nog niet of niet meer aanwezig of niet toereikend en is het noodzakelijk dat professioneel georganiseerde ondersteuning of hulp geboden wordt. Die is er primair op gericht dat mensen weer zelfredzaam worden en op eigen kracht kunnen meedoen aan de samenleving. De gemeentelijke voorzieningen vormen een vangnet voor de mensen: bieden ondersteuning wanneer inwoners er zelf en/of binnen hun sociale omgeving niet uitkomen. 2.3 Rol van de maatschappelijke organisaties De maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van de inwoners. Hun medewerkers bewegen zich op het snijvlak van de leefwereld van 8

10 inwoners en de systeemwereld waarin de professioneel georganiseerde ondersteuning is georganiseerd. Na jaren van professionalisering is het sociale domein in 2013 uit balans geraakt: maatschappelijke ondersteuning is hierdoor vooral een taak geworden van professionals en problemen zijn, onder invloed van diverse factoren, te veel gemedicaliseerd. Het proces van wederkerige verantwoordelijkheid tussen inwoners onderling zal door alle betrokkenen moeten worden gestimuleerd. De professional vormt het schakelpunt om deze verandering in denken en doen bij inwoners en zichzelf tot stand te brengen. Dit betekent een verschuiving van taken en rollen: in plaats van het zelf bieden van ondersteuning, krijgen professionals meer en meer de taak om met de burger te zoeken naar hulpbronnen en oplossingen in de eigen leefomgeving en het afstemmen van de professionele aanvullende ondersteuning. Maatschappelijke organisaties zijn proactief in hun samenwerking. Zij weten elkaar te vinden, kennen elkaar en elkaars expertise en mogelijkheden/beperkingen. Maatschappelijke organisaties zoeken elkaar op om samen integrale oplossingen te ontwikkelen en uit te voeren. De overgang van een verzorgingsstaat naar een veel dynamischer vorm van civil society 2 vraagt om beleidsmatige lenigheid, goede communicatie tussen gemeenten en organisaties en duidelijke sturing van gemeenten op wat zij verwachten van de eigen inbreng van organisaties en welke ruimte organisaties krijgen om gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren. 2.4 Rol van de gemeenten De gemeenten sluiten aan bij en werken in opdracht van de gemeenschap. De gemeenschap is op sociaal gebied samen voorzienend en de gemeenten en maatschappelijke organisaties houden voeling met de gemeenschap om eventuele signalen op te pikken. Zij bemoeien zich er alleen mee als die gemeenschap er zelf niet goed uit komt. De inzet van de gemeenten draagt bij aan het bereiken van het doel elke inwoner doet mee : elke inwoner is naar vermogen zelfredzaam, met een stevige verankering in zijn sociale omgeving. De gemeenten bieden maatwerk. Dit betekent dat hun rol sterk afhankelijk is van de situatie die zich op dat moment voordoet. De rol van de gemeenten is daarom flexibel en wisselt. Dit betekent dat op het ene moment een sterk sturende rol gewenst is, terwijl op andere momenten een meer faciliterende rol wordt opgepakt. De gemeentelijke rol laat zich omschrijven aan de hand van diverse taken en bevoegdheden, waaronder: Regisseren van het transformatieproces; Toegang verlenen tot voorzieningen; Organiseren van voorzieningen; Optreden als maatschappelijk partner; Toezicht houden, handhaven, controleren en evalueren; Samenwerken met andere regisseurs. 2 De civil society (of burgermaatschappij) is de totale samenleving met authentieke inwoners, hetzij individueel, hetzij als een organisatie of netwerk, die hun kracht en inzicht aanwenden ten behoeve van die samenleving. In een civil society wordt de zelfsturende en authentieke kracht van de mens weer gezocht. 9

11 Regie van het transformatieproces Er is in 2013 een veranderproces gaande. Niet alleen de opvattingen en werkwijze van de gemeenten moeten veranderen, ook van de burgers en maatschappelijke organisaties verwachten wij een change of mindset. Om dit te bereiken moet de dialoog op gang komen tussen alle betrokken partijen in het maatschappelijke veld. Er moet een gezamenlijk gedragen visie worden ontwikkeld. De gemeenten hebben hierin een voortrekkersrol en regisseren de dialoog: komen alle aspecten aan bod, welke ruimte is nodig om te komen tot vernieuwing, welke stappen moeten worden gezet om de visie te kunnen uitvoeren, wie speelt welke rol, etc. Daarnaast spelen de gemeenten een belangrijke faciliterende rol: de gemeenten stellen partijen in staat om daadwerkelijk anders te gaan denken en handelen. Met andere woorden: de gemeenten stellen inwoners, maatschappelijke organisaties en zichzelf in staat om uitvoering te geven aan de visie. Het transformatieproces vraagt van maatschappelijke instellingen, gemeente en inwoners dat oude patronen die passen bij een verzorgingsstaat worden losgelaten om te kunnen groeien naar een 'samenredzame samenleving'. Dit is een cultuuromslag die veel tijd vraagt. Het transformatieproces zal zich dan ook uitstrekken over een periode van meer dan twee jaar en na 2016 nog doorontwikkeling vragen. Tijd, ruimte, bouwen aan wederzijds vertrouwen en aansluiten bij wat mensen zelf kunnen zijn daarbij belangrijke sleutelbegrippen. Echt kwetsbare inwoners mogen in dit proces niet tussen wal en schip raken. Toegang verlenen tot voorzieningen In 2015 worden diverse taken naar de gemeenten overgeheveld. Daarmee krijgen de gemeenten een grotere rol met betrekking tot de toegang tot voorzieningen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van deze toegang. Bijvoorbeeld in de vorm van een loket waar inwoners terecht kunnen voor informatie, advies en/of ondersteuningsaanvragen. Maar onder de toegang wordt in voorkomende situatie ook verstaan indicatiestelling : wie bepaalt welke ondersteuning geboden wordt en op welke manier is dit georganiseerd. Organiseren van voorzieningen De gemeentelijke taak beperkt zich tot het bieden van een vangnet 3 en de inzet op preventie om eventuele problemen te voorkomen. De gemeenten zorgen voor voorzieningen die aansluiten bij de vraag van inwoners. Door inwoners te stimuleren meer gebruik te maken van hun eigen kracht en de mogelijkheden van hun sociale netwerk, ziet deze vraag er in 2016 anders uit dan in Dit betekent dat de gemeenten goed op de hoogte moeten zijn van de behoefte van de inwoners en de mogelijkheden in hun directe omgeving. Met betrekking tot de organisatie van voorzieningen hebben de gemeenten verschillende rollen: Inkoper/opdrachtgever: de gemeenten geven heldere opdrachten die gestoeld zijn op de visie. Zij bewaken de gemaakte afspraken, maar daarnaast stimuleren, initiëren en helpen de gemeenten ontwikkelen. Regisseur: de gemeenten bewaken de samenhang in de voorzieningen, de afstemming tussen partijen (benodigde ondersteuningsstructuur) en de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Makelaar: de gemeenten creëren bewustwording bij spelers in de civil society en verbinden (professionele) partijen aan elkaar. 3 Onder een vangnet wordt verstaan: ondersteuning die wordt geboden wanneer inwoners er zelf en/of binnen hun sociale omgeving niet uitkomen. 10

12 Facilitator: de gemeenten zorgen voor het mogelijk maken van de uitvoering van de visie door o.a. vermindering/versoepeling/aanpassing van regels, opheffing van de verkokering, aanpassing van vergunningen en het leggen van verbanden. Uitvoerder: de gemeenten zijn tevens uitvoerders van een aantal taken binnen het sociale domein. Voorbeelden hiervan zijn de sociale dienst 4, het zorgloket, leerplicht en RMC 5. Optreden als maatschappelijk partner De ontwikkelingen in het sociale domein zorgen voor een dynamisch krachtenveld met nieuwe rollen die op verschillende manieren ingevuld kunnen worden. Gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig om de ondersteuning binnen het nieuwe sociale domein tot een succes te maken en een nieuwe balans te vinden tussen 'eigen kracht' en professioneel georganiseerde ondersteuning. Er wordt veranderingsbereidheid en flexibiliteit van gemeenten en maatschappelijke organisaties gevraagd om echt te kunnen inzetten op versterking van burgerkracht en informele ondersteuning. Samenwerken met andere regisseurs Hoewel er de komende jaren veel taken en verantwoordelijkheden bij gemeenten worden ondergebracht, zijn er binnen het sociale domein nog tal van partijen actief die niet onder (directe) regie van de gemeenten staan, zoals het onderwijs, zorgverzekeringsmaatschappijen, huisartsen, etc. Daarnaast werken we ten behoeve van het sociale domein in het Westerkwartier ook met andere overheden samen: allereerst op gemeentelijk niveau met de centrumgemeente Groningen, de VGG, de VNG maar ook met de de provincie Groningen. Soms is de samenwerking ook provinciegrens overschrijdend. Voor het Westerkwartier zijn ook de ministeries van met name VWS en BZK partners in ons gezamenlijk transitieproces. Toezicht houden en handhaven Op grond van verschillende wetten binnen het sociale domein, hebben gemeenten ook een rol als bevoegd gezag. Zij zijn daarom tevens actief als toezichthouder en handhaver, bijvoorbeeld op het gebied van leerplicht en RMC, kinderopvang en kwaliteitscontrole. Ook deze rol moet gestoeld zijn op de visie zoals in de voorgaande paragrafen is geschetst. 4 De gemeenten Marum en Leek voeren deze taak niet zelf uit, maar besteden hem uit aan de ISD Noorderkwartier 5 Regionaal meld en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten 11

13 3 Mijlpalen De gemeenschappelijke visie vraagt om uitwerking en implementatie binnen het sociale domein. De visie beschrijft het sociale domein zoals dat er in 2016 uit moet gaan zien. Lokale samenleving, ondersteuningsstructuur en werkprocessen zullen daarbij anders moeten worden ingericht. Het verwezenlijken van de visie op het sociale domein betekent vooral een cultuurverandering voor alle betrokkenen. De mijlpalenplanning is de routekaart waarin de stappen worden benoemd om de gewenste verandering te realiseren. De mijlpalen worden vertaald in actieplannen, waarin wordt vastgelegd welke stappen er (wanneer en door wie) gezet zullen worden om de betreffende mijlpaal te realiseren. Dit veranderingsproces is een dynamisch proces. De mijlpalen functioneren daarom als leidraad en niet als harnas: gaandeweg kunnen stappen worden toegevoegd/weggelaten als blijkt dat dit voor het proces nodig is. Mijlpalen Gerealiseerd 1. Conceptvisie is vastgesteld door de colleges van B&W juni 2013 Besproken in breed POW door de vier colleges van B&W vastgesteld 7 mei mei Alle betrokkenen (inwoners, gemeenten, maatschappelijke partners) zijn zich bewust van de noodzaak van de transformatie december 2016 Actieplan bewustwording is opgesteld, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen: Activiteiten tijdens het visievormingsproces (t/m januari 2014) o visie is intern gecommuniceerd bij gemeenten o visie is besproken met de Wmo adviesraden o visie is besproken met maatschappelijke partners o visie is vastgesteld door gemeenteraden Activiteiten na vaststelling van de visie (jan 2014 dec 2016) o visiedocument staat op de website van de gemeenten o er is een gezamenlijke persconferentie belegd o inwoners zijn geïnformeerd over de visie en de gevolgen o Structurele communicatie over het veranderproces (aan de hand van investeringsplan civil society ) oktober 2013 oktober 2013 oktober 2013 november 2013 januari 2014 januari 2014 januari 2014 januari 2014 december

14 3. De visie is geïmplementeerd binnen de gemeenten januari 2015 Actieplan implementatie binnen de gemeenten is opgesteld, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de gemeentelijke organisatie en de gemeentelijke verantwoordelijkheden. Gemeentelijke organisatie: o Competenties en functieprofielen zijn ontwikkeld o Werkprocessen en organisatie zijn aangepast januari 2014 Gemeentelijke verantwoordelijkheden; o 1 loket functie en Toegang gerealiseerd o Aanbod voorzieningen geactualiseerd o Toezicht en handhaving vastgelegd o Veiligheidsbeleid/Huiselijk Geweld aangepast o Subsidievoorwaarden/ beleid is geactualiseerd o Integraal cliënt volgsysteem operationeel o Visie is doorvertaald in ondersteuningsplan passend onderwijs 4. De visie is geïmplementeerd bij de maatschappelijke partners januari 2015 Actieplan implementatie bij maatschappelijke partners is gereed, aan de hand waarvan: o Wijze van samenwerken en rolverdeling is vastgesteld o Ondersteuningsstructuur is operationeel OGGz netwerk en coördinatie geïntegreerd CJG geïntegreerd Ondersteuningsplan passend onderwijs gereed Zorgroutes vastgesteld o Prestatie indicatoren zijn vastgesteld o Kwaliteitsnormen zijn vastgesteld o Dienstenovereenkomsten zijn geactualiseerd o Integraal cliënt volgsysteem is geïmplementeerd o Methodiek één gezin, één plan is geïmplementeerd o Eigen Kracht benadering is geïmplementeerd o Samenwerkingsafspraken zijn geformaliseerd/convenant ondertekend januari De visie is geborgd en actieplannen zijn uitgevoerd januari 2016 De randvoorwaarden voor borging zijn gerealiseerd o Er is voldoende capaciteit o Er is voldoende competentie o Er is voldoende financiële ruimte (o.a. voor experimenten) Er wordt samengewerkt met andere overheden en partnerregisseurs 13

15 Bijlage 1: Externe ontwikkelingen De belangrijkste externe factoren zijn: crisis / beperkte middelen overheveling taken en verantwoordelijkheden complexe samenleving demografische ontwikkeling (vergrijzing, krimp) herindeling gemeenten medicalisering scheiden van wonen en zorg De impact van deze externe factoren is: Impact van crisis / beperkte middelen minder budget: - versobering / bezuinigingen - anders denken, creatief zijn - keuzes maken - faillissementen minimalisering: - afbouw voorzieningen - behoefte andere voorzieningen (voedselbank) Impact van overheveling taken en verantwoordelijkheden meer en ander werk: - meer verantwoordelijkheid - nieuwe rolbepaling, regie nemen - nieuwe competenties/vaardigheden - andere doelgroepen (kwetsbare doelgroep zonder professionele begeleiding) - meer kansen - werk/taken anders organiseren - nieuwe competenties zakelijker: - grotere budgetverantwoordelijkheid (maar wel meer doen met minder middelen) - grotere regio's / schaalvergroting - voorzieningenveld opnieuw inrichten - meer samenwerken, meer samenhang Complexe samenleving goed communiceren: - het verkondigen van de boodschap - andere mindset bij inwoners, ketenpartners, medewerkers en gemeenten - belang van sterk netwerk bij inwoners en het netwerk te gebruiken gedifferentieerd denken: maatwerk, oog voor verschillen / zwakkeren Demografische ontwikkelingen (vergrijzing, krimp) straks ander soort ouderen dan nu: langer fit, maar ook... langer ziek meer aanspraak op voorzieningen/meer vraag naar zorg/hogere kosten toenemend belang van eigen netwerk 14

16 minder werknemers met ervaring groter potentieel aan vrijwilligers minder leeftijdsdifferentiatie in netwerken Herindeling gemeenten moeilijke gezamenlijke besluitvorming tot 2018, makkelijker gezamenlijke besluitvorming na 2018 meer afstemming - groter gebied, meer diversiteit - meer afstand tot inwoner grotere gesprekspartner zakelijker minder voorzieningen 15

17 Bijlage 2: Belangen van betrokkenen Door de deelnemers aan de visieontwikkeling zijn de volgende belangen van betrokkenen benoemd: (dit is geen limitatieve opsomming) Belangen van inwoners welbevinden: zelfredzaamheid en zingeving ervaren goed leven, welzijn, gezondheid: - goede woon /leefomgeving, leefbaarheid - goede zorg gehoord worden/ serieus genomen worden / geholpen worden aangepast werk dan wel dagbesteding onderwijs voldoende goede voorzieningen betaalbaarheid snelle hulp, dicht bij huis ondersteuning om te kunnen participeren: o.a. genoeg middelen voor levensonderhoud, dagbesteding, sociaal netwerk. keuzes kunnen maken duidelijkheid werk/inkomen rolverdeling (soms als mantelzorger/vrijwilliger, ander moment als hulpvrager) Belangen van Raad en College mooie/leefbare gemeente tevreden inwoners voldoende voorzieningen duidelijke visie: keuzes kunnen maken en uitleggen, moeilijke beslissingen nemen budgetteren kiezers professioneel apparaat positie tegenover instellingen geen escalaties betaalbaar balans professionele ambtenaren partijideologie macht groter verband (provincie/regio) Belangen van instellingen / aanbieders / maatschappelijke organisaties Marktaandeel/continuïteit /medewerkers aan het werk goede zorg leveren goede werknemers vertrouwen krijgen tevreden klanten duidelijke opdracht, professionele opdrachtgever / regievoerder constructieve samenwerking goede relatie met politiek/ ambtenaren 16

18 professioneel apparaat interne kwaliteit Professionele aanbiedingen Antwoorden formuleren op de vraag Duidelijkheid Gemeente(n) en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig als samenwerkingspartner in de uitvoering van de ondersteuning aan inwoners. De gemeente heeft de regierol en is verantwoordelijk voor een duidelijke visie en heldere kaders waarbinnen deze samenwerking (met professionals én vrijwilligers) plaats moet vinden. Daarnaast hebben maatschappelijke organisaties voldoende mandaat en financiële middelen nodig om hun werk te kunnen (blijven) doen. 17

19 Bijlage 3: Ordening van het lokale sociale domein Nulde lijn Van de nulde lijn wordt gesproken als niet professionele hulpverleners zorgbehoevenden op weg helpen naar de eigenlijke zorg/hulpverlening of elkaar ondersteunen in de zorg. Bijvoorbeeld een turnleerkracht die problemen met de motoriek van een kind vermoedt en ouders aanzet tot raadplegen van een arts, of een jongerenwerker die samen met een jongere meegaat naar een intake bij verslavingszorg. Of een pastoraal werkster die bij een huisbezoek psychische problemen vermoedt en aanzet om de GGz te raadplegen. Ook vrijwilligersorganisaties en zelfhulpgroepen worden tot de nulde lijn gerekend. Eerste lijn De eerstelijns hulp is de rechtstreeks toegankelijke hulp. Elke zorgzoekende kan zonder beperking een beroep doen op een hulpverlener. Dit kan een huisarts zijn, een thuisverplegende, de tandarts, de arts van een consultatiebureau, algemeen maatschappelijk werk e.d. Tweede lijn De tweedelijns hulp wordt gevormd door hulpverleners die slechts na verwijzing kunnen worden geconsulteerd. Bijvoorbeeld een gespecialiseerd arts waarnaar de huisarts doorverwijst, of een therapeut psycholoog waarnaar een consultatiebureau doorverwijst. Derde lijn De derdelijns hulp is de dienstverlening waar professionele hulpverleners beroep op kunnen doen voor hun zorgverstrekking, zoals gespecialiseerde laboratoria of een expertisecentrum van een academisch ziekenhuis. De grens tussen deze niveaus is niet steeds duidelijk. Zo kunnen sommige gespecialiseerde artsen rechtstreeks bezocht worden, of kan men als (familie van een) patiënt zelf naar een psychiatrische kliniek stappen, waar men in de regel pas na doorverwijzing komt. 18

Visie van de BMWE-gemeenten op het sociale domein. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Visie van de BMWE-gemeenten op het sociale domein. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond Visie van de BMWE-gemeenten op het sociale domein Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond Oktober 2013 Waarom een visie op het sociale domein? De gemeenten krijgen veel meer taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

Versterken en verbinden. - Zicht op verandering -

Versterken en verbinden. - Zicht op verandering - Versterken en verbinden - Zicht op verandering - Strategische koers voor 2013-2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I. Strategische uitgangspunten voor 2013-2016... 3 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling...

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 19 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Sociaal Domein en Toegang

Sociaal Domein en Toegang Sociaal Domein en Toegang in Hof van Twente Gemeente Hof van Twente December 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sociaal Domein 4 3. Toegang 6 3.1 Toegang in Hof van Twente 6 4. Regisseursmodel 7 4.1

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN HET SOCIAAL DOMEIN

ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN HET SOCIAAL DOMEIN ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN HET SOCIAAL DOMEIN Met de ontwikkelingen die we de komende jaren verwachten - met name op het gebied van het Sociale Domein - is het onhoudbaar dat we als gemeente blijven

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-053 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Notitie opdrachtgeverschap & experimenten Sociale agenda 2013/2014 Beslispunten: 1. De Notitie opdrachtgeverschap & experimenten

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein Thema 3 D s Zaanstreek Waterland De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein PGB hoogte Maar eerst: Wat delen we met elkaar? Uitgangspunten van de decentralisaties Versterken eigen kracht samenleving

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 Onderwerp Kadernota sociaal domein Oosterschelderegio case 14.000451 raadsvoorstel 14.002413 programma/paragraaf stimuleren doelgroepen

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

De leden van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning hebben over dit Beleidsplan wel een aantal algemene opmerkingen/adviezen.

De leden van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning hebben over dit Beleidsplan wel een aantal algemene opmerkingen/adviezen. Skagerrakstraat 1a Platform 7202 BZ Zutphen Maatschappelijke T: 06-10306511 Ondersteuning E: : platformmo@gmail.com W: www.platformgcz.com College van Burgemeester en Wethouders Postbus 41 7200 AA Zutphen

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Activiteitenplan Regiovisie OGGz 2015 Regiovisie: Welzijn Nieuwe Stijl Participatie Simpel, Wederkerigheid en Activering De doelgroep

Activiteitenplan Regiovisie OGGz 2015 Regiovisie: Welzijn Nieuwe Stijl Participatie Simpel, Wederkerigheid en Activering De doelgroep Activiteitenplan Regiovisie OGGz 2015 OOGO regio: Westerkwartier (gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn) Regiovisie: Het jaar 2014 is het tweede jaar van het nieuwe programma Regionaal Kompas Onder

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Wij zijn blij met uw betrokkenheid en inzet, de uitgebreide reactie en de gemaakte opmerkingen.

Wij zijn blij met uw betrokkenheid en inzet, de uitgebreide reactie en de gemaakte opmerkingen. Aan: de Wmo-raden van de gemeenten: Etten-Leur Halderberge Moerdijk Rucphen Roosendaal Zundert Geachte Wmo-raden, Allereerst willen de colleges hun waardering uitspreken over het gezamenlijk advies dat

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Aandachtsveld 0. Clusternaam en actie: Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren).

Aandachtsveld 0. Clusternaam en actie: Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren). Z&O Pilot keukentafelgesprekken evalueren en 01-05-13 vervolg bepalen (uitgangspunten formuleren). Z&O Implementatie nieuwe uitgangspunten 01-09-13 keukentafelgesprekken. Z&O Structurele implementatie

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties

Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties Samenvatting Oktober 2013 Inleiding Als welzijnsorganisaties Aanzet, MEE Noordoost Brabant, RIGOM en Vivaan hebben

Nadere informatie

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein Inleiding In onderliggend document is de visie omschreven van de Midden-Holland gemeenten 1 op het sociale domein. De directe aanleiding voor het opstellen van dit document is de op handen zijnde decentralisatie

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht?

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? NVTZ Lokaliteit en toezicht houden Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? Rian van de Schoot -Vilans Programma Hervorming Langdurende Zorg en de opkomst van wijkteams Wat weten

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Welzijn next level gemeente Tiel organisaties doen een stap naar voren: Mozaïek, STMR, Dynamiek en MEE

Welzijn next level gemeente Tiel organisaties doen een stap naar voren: Mozaïek, STMR, Dynamiek en MEE Welzijn net level gemeente Tiel 2017-2019 4 organisaties doen een stap naar voren: Mozaïek, STMR, Dynamiek en MEE De aanleiding de opdracht Geef vorm aan een duurzaam, meerjarig welzijnsbeleid in Tiel,

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering Trekker: gemeente Arnhem Arnhem zet zich samen met Menzis en gemeenten in om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Samenvatting Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp 12-12-2016 1 Passend onderwijs en jeugdhulp: 2 stukjes van dezelfde puzzel Aantal 0-19 jarigen

Nadere informatie

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD 10 april 2014 Nationaal Congres Volksgezondheid Aris van Veldhuisen Partner AEF Drie stellingen vooraf GGD s hebben de decentralisatieboot gemist. (Maar: het

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie